Bugünden 1930'a 5,503,158 adet makaleKatalog


«
»

ÇAĞDAŞ YAYINLARI Öyküleriyle Atotürk'ün Özel Mektupları Derleyen: SADİ BORAK EDERÎ: 200 LÎRA hteme Adreat: Türkocağı Cod 39/41 CAĞALOĞVU 1STANBUL Cumhuriy 59. Yıl; Sayı: 20827 Kurucusu: Yunus NADİ 20 TL. 28 Temnraz 1982 Çarşamba Danışma Meclisi'nde Anayasa tartışmaları sı rasında yapacağı konusmanın hazırlıkları için de bulunan Anayasa Komisyonu üyesi Prof. Feridun Ergin «Komisyon tasarısım, eleştirmek istemiyorum, eğer zorlanmazsam...» dedi. Türk İş Eğitim Sekreteri Kaya Özdemir, yeni Anayasa tasarısı üzerindeki görüslerini açıklarken «Tren henüz kacmadan güçleri bütünleştirmeye ihtiyaç vardır» dedi. Necdet DOĞAN ÇAGDAŞ YAYINLARI MÜMTAZ 7EYTİNOĞLU Ilgıyle aranan kıtap Yayına Hazırlayan: Prof. TAHSİN YUCEL EDERİ 100 LÎRA hteme Adresı Türhocağı Cad. 39/41 CAĞALOĞVU ISTANBUL Prof. Ergin: Eleştirmeye değmeyecek bir tasarı Anayasa Prof. Karamustataoğlu: Gerekçesiz sunulan tasarı içtüzüğe göre Danışma Meclisi Başkanmca geri cevrilebilir. Kafaogfu yarm cçıkioma yapacak AAaliye, vergilerin ve asgari eçim geç indiriminin Türk askerlerinin Kıbrıs'tan cekilmesi isteniyordu Ankara, ABD kongresi kaî*ârmı "esef verici^ bulduğunu duyurdu "Atina'daki görüşmeler îtimat ortamı yaratmaya yönelik,, Anayasa Komisyonu üyesi Prof. Feridun Ergin, Komisyondsn çıkan Anayasa Tasarısını *talihsiz» olarak nıtelendirdi, «Eleş tirmeve değmeyecek bir tasarı» dedi. Prof. Ergin, «Komisyon Tasansını eğer zorlantnazsa eleştinnek istemedigini» söyledi. Danışma Meclisi'nm Istanbul üyesi olan ve 1961'de de Kurucu Meclis üyeliğı yapan Prof. Penoun Ergin, Ataköy'deki yazhk evin UÖRÜŞME Banş Derneği davasının diinkü duruşmasında sanıkl.ır avukatları ile görüşurken. de «Cumhuriyet» muhabiriyle konustu. 2 ağustos pazartesi günli Anayasa görüşmelerine başlayacak Danışma Meclisi'nde yapaca ğı Kunuşmanın harırlıklan içinde bulunan Prof. Ergin'in «Hazır lanan tasarı, temel dava!arımıza arzıılanan dençeli ve istikrarh çörömler eetirmeye jeterli değildir» şeklindekı ılk açıklamasmdan sonra sımöıkı gorüşlenni almak istedik. Prof. Ergin «Tartışmava şimdiden değil, Damş ma Meclisi Genel Knrulundakl görüşmelerde girmek istıyorum» diye konuştu. Prof. Ergin, hazırlamakta ol bile yanyana getirmek korkunç tstanbul Haber Servisi Ba sanıklar bakkmdaki tahliye isduğu konuşma metnini de gös bir olaydır. Duşünceyi yargıtemleri de reddedildi. n ş Derneği davasına 28 günluk terdı. Anayasa Komisyonunun lamak çağ dışı bir olaydır. Bu aradan sonra dün yeniden baş Tüm savunma avukatları adı 196ı Kurucu Meclisinden daha Anayasa tasarısı tartışınalaı ı ıçın okurlarımıinsanlar, düşüncelerinden ötülandı, ancak mahkeme heyetına konuşan Halit Çelenk, saavantajlı durumda olduğunu rü, en insancıl, en beşeri nitezm goruşlennı bekhyoruz Yazılann bır sayfayı nin değişmesi nedeniyle, sorgu nıkların tutukluluk halmin «fii kavdederek. «siyasi billmler, Hklerinden dolayı huzurdadırlamalara başlanamadan yenili bir cezaya dönüştüğünüı» ile geçmemesını ve Cumhuriyet Gazetesi Okurlardan Yalçın DOĞAN iktisat, sosyometri ve hukuk lar, Barışı, silahsızlanmayı, de den 20 gün ara verılerek 17 arı sürerken, «Dünyanın hiçbir Anavasa İçin Köşesi P K. 246 tstanbul ' Cağaloğiu alanlarında uzman ekiplerin işğustos salı gunü saat 10.00'a er yerinde insanlar bu şekilde tantı savunduklan için mahkeadresıne gonderilmesını nra edenz. birliği yaparak ve geniş data meye çıkartılmışlardır.» şeklin telendi. Diınkü duruşmaya Ba suçlanmamış, yargılanmamışANKARA Ünlü bir toplayarak yürüttükleri çalışn ş Derneği Genel Başkanı lardır.» dedi. 141. ve 142. mad de konuştu. ozammız söylemiş, «Barimalar 20 veya 30 yıl öncesınin Mahmut Şerafettin Dikerdem delerin salt duşünceyi suçlaDünkü duruşmada, mahkeme aı hakikat müsademe1 çok az Işlemiş rejim sorunları ile Ali Sirmen, Kemal Anadol yan ve cezalandaran maddeler heyetinin, duruşmalar başladıefkârdan doğar». . Yani, na yeni yaklaşımlardan ışık tut VP Hüseyin Baş, rahatsızlıklan olduğunu da belirten Çelenk; ğından bu yana üçüncü kezdir gerçeğın güneşi, düşüncelemuş ve Anayasa konularında nedeniyle katılamazlarken, tüm «düşünce ve suç kelimelerlnl (Arkası Sa. 11. Sü. 4 de) rin alışverışinden, açıkanlamh bnsluklan doldurmuşlanmasından doğar «En tnr. Komisvonun yaptığı sibi, sağlıkh ortama tartışılarak Anavasa alfabesinden başlamak vanlır» anlamını içeren ınmecburiyetinde değiliz. Btiyük sanlığın binlerce ve binleremek harcavarak derinleştirilce kalıplaşmış sözleri var. tniş tahlillerin ortaya kovduğu Her Ulkenin, her edebıyateşhislerden ve getirdiği çötın, her dönemln buna zümlerden 20. yfizyılm en ycnl benzer özdeyişleri ciltlerle Anavasasun hazırlarken vararla kitap doldurmuş nabilirtz» dedi. Bugün ortaya çıkmış buDanışma Meclisinde yapaca ANKARA, (Cumhuriyet katlari; Hasan Bıyıklı ve OrAynca Danimarkalı ga^elunan Anavase Tasarısı ğı konuşmayı şimdiden altı Bürosu) Kapatılan Cum han Tosun'uö hazıf bulun teci Jatı Stage'nin ifadesinın ıçin de elbette en geçerli sayfada, genel başlıklar altında huriyet Halk Partisi'nm eskı duğu duruşmada, dinleyıci henüz gelmediği görülaü. yöntem yine aynı. Tartıştoplayan Anayasa Komisyonu bulunmadığı görüldü mak, tartışmak ve tartışGenel Başkanı Bülent Ece«ıt' Mahkeme. savunma avukatüvesi Prof. Ergın «Eleştirmeye mak... Tartışmanın «erken» larrnın çeviriye karşı gorüş in Norveç'te yaymlanan ArDava konusu yazının çevideçmevecek bir tasan» dis'erek bulunmuş olması pek isalerinin ve Danimarkalı gaşunlan ekledi: beiderbladet Gazetesi'ne de risinın yaptınlarak dosyabetli bir gözlem değil. He«Komisyon Tasarısını eleşya konulduğu anlaşıldı. Ya zetecinin mahkeme kanalıymeç verdığı gerekçesiyle /ar le de komisyon Başkanı tirmek istemiyornm. Eğer zor la alınacak ifadesinin beklen zmın çevirisinin okunnıagılanmasına devam edildı Aldıkaçtı'nın «eleştiriler « ANKARA, TURK ABD ILlŞKİLERlNlN YENİDEN NATO lanmazsam.. Yalnız son 15 yımesine karar verdi. Ankara Sıkıyonetım Ko sından sonra söz alan savun artık taciını kaçırdı» sözü, DAYANlŞMAhlNA UYCİUN ŞEKILDE OZLt) BİR İŞBIRL1lın çprçeklpstirilmis bilimsel mutanlığı Bır Numarah As ma avukatları, çeviriyi inceDuruşma yurt dışmdan ge (Arkası 9. sayfada) GİNE DONL'ŞMEKTE OLDLGU SIRADA BU NITELIKTE araştırmalarını gözönünde *nledıkten sonra gerekli itiraz kerı Mahkemesinde dün valecek ifadenin gecikebıleccği BtR KARARIN KABL'L EDILMIÇ OLMAKIN1 «ESEF VERlCt» tarak Uç ana sorun fizerinde larını vazılı olarak bildiıepılan duruşmava Bülent E nedeniyle 14 eylül saat 8.45'e OLARIK KAKSIL4DIG1NI UIIN RESMEN DUYURDU (Arkası Sa. 11. Sü. 3 de) ertelendi. cevit gelmedi Ecevit'in avu ceklerıni behrttiler ANKARA. (Cumlıurı.vet Bıirosu) Amerıka Bırle^ık Devletlen Temsıloıler Meclisi' n1n geçen hafta Kıbrıs sorunu ıie ılgılı olarak kabul etfıö ve Başkan Ronald Reagan ı acla' d'*.kı Türk askerlprınm geri çekılmesını «îaglamak nmanvla harekete geçmevp çagır<uı ka rar tasarısı Ankara'da fepkivle kurşılandı. Ankara. «TürkABD ilıski lerinin veniden NATO clavanış masına uvguıı sekilri<* ii7lıi bir işbırliciııc dönihmekte oltluğu bir sırada», bıı nitolık0 Maliye Bakanlığı çevrelerinde Yapı Kredi, te bır Karar kabul edilmı» oll <\vfcası ). sa>fada) Pamukbank, İşçi Kredi Bankası ve UluslarANKARA, (Cumhuriyet arası Endüstri Bankası'nm tek bir bünye içinBürosu) «MHP ve Ulkucü de toplanması ve Hisarbank ile Odibank'Kuruluşlar» davasında Geın da birleştirilmesi görüşü benimsendi. nel Başkan Alpaslan Turkeş'e ılışkın beİKelerın okunmasına başlandı ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) Maliye Bakanlığınca bankacılık sısteminde ihtısaslaşmayı sağlamak üzere holding bartkaAnkara Sıkıyonetım Kolarmm birleştirilmesine karar verıldı. Bankalarm birleşmeye ikmutanlığı (1) Numarah Asna edılmesi içın Maliye Bakanlığı ve Merkez Bankası bünyesınkerı Mahkemesmde dun iade çalışmalar yapılıyor. pılan duruşmada 101 numaMaliye Bakanı Adnan Başer Kaîaoğlu'nun bankacılık sisteralı • Alpaslan Türkeş'in ma mınde yapılmasını öngbrdüğü «düzenlemelerin» ilkı Delli oldu. sasından alınan el yazısı ile Maliye Bakanlığı ve Merkez Bankasmca grubu olan holding bandüştüğü notlarl> başlıklı kalannın birleştirilmesi için çalışmalar başladı. Yetkilılerden oğKAMPLAK1 GKZDI Dcvıet Başkanı Kenan Evreıı, Erdek'de önceki niın sahıldekı bazı karapla101 numarah klasorün okunrenılen bılgılere göre Maliye Bakanlığı çevrelerinde Yapı Kredi, n ^e/.ıli. Evrpıı, sohbet konuşmalarında kampların artırılmasının gerekli olduğunu söyledi... masına başlandı. Okurıan Pamukbank, İşçi Kredi Bankası ve Uluslararası Endüstri Bankabelgeler arasında el yazılarısı'nm tek bir bünye içinde toplanması ve Hisarbank ile Odibank' nın Türkeş'e ait olduğunu (Arkası » sayfada) ANKARA (Cumburivet Bürosu) belirten bilırkişi raporu, Tür TUrkiye ile Yunanistan arakeş'e yazılan bazı mektupsında diyaloğu başlatma karalar. bazı kişilere ödenen panmn Ankara ve Atina'da çelıralan gösteren ceşitli listeşik tfade ve kavramlar taşıyan ler bulunduğu gözlendi. Ayikl ayrı metin halinde açiklan masının yankılan sürerken Anrıca aynı dosyada. «Cumhune Kara Kuvvetleri Komutanı kara, dün Atina ile sağlanan riyet Senatosu Özel NiErdek sahilindekl bazı kampları gezen Devlet Başkanı Istanbul Haber Servisi Sa bandrah Morimar adlı şilepte Orgeneral Nurettin Ersin, Hagörüş birliğinden ne anladığıbir sohbet sırasında «Bu meslege girmeseydim, herhal(Arkası S. 11.. Sü. 8 de) lıpazarı rıhtımında, bir şılepbaşlayan yangma karadan Beyva Kuvvetleri Komutanı Orgena açıklık getirdl. te dün gece 01 sıralannda yande PTT'ci olurdum» dedi. Evren akşam üstü de kendisine tahoğlu itfaıyesı, denızden de Deneral Tahsın Şahinkaya, PTT gın çıktı. sis edilen Halas yatuıdan kaşıklı olta ile lüfer avladı. nızcılik Bankası ile itfaiyenuı Dışişleri Bakanlı^ı sözcüsü Genel Müdürü Servet Bilgi ile Karaköy Muhafaza Müdürlüsondürme romorkorleri müda dün gazetecilerin «Ankara ve büvük ve ortanca kızı toruarada blt ğüne ait ı numarah ambara hale ettı. Atina'nm acıklamalarında rarkFatih GÜLLAPOĞLU masını ıstedl. Bu «Bu mesle nu Ayça olduğu haldeile çıktı. sohbet sırasında, dün sabah yanaşarak yuk boGeminin baş ambannda baş Ijlıklar gözleniyor. Bu farkbildiriyor ge girmeseydim herhalde oen Ilk olarak MKE kampına uğşaltmaya başlayan Ispanyol (Arkası 9. Sayfada) tılıklan nasıl değerlendiriyorrayan Evren'in üzerinde pöti de PTT'ci olurdum.» dedi. snrjuz?» yolundakı sorusuna şu kare pantolon, beyaz üzerine Devlet Başkanı Kenan Evren yanıtı verdi: mavi çızgili bir tişört vardı ERDEK (Bahkesir) Dev «ncekı gün tatilini geçirmekte «Gerek Ankara'da, gerekse ve spor tipi süet ayakkabi giy Atina'da yapılan acıklanıalarıeı let Başkanı Kenan Evren Do olduğu Erdek'in sahil şeridinı mişti. esas nnsuru, tarafların arala gu bölçelerinde calısanlara ta gezdı. resmi kampları da zıyaANKARA, (a^.) Mülkı 1 (Arkası 9. sayfada) (Arkası Sa. 11. Sii. 1 de) tıl kamplarında öncelik tanın ret etti. Evren bu gezintisidare Amirlerı Atama, Değerleiı dırme ve Yer Değiştirme Yo netmelığı uyannca, 156 Valı Yardımcısı, Kaymakam ve Hu Türh halkı terör ve unarşiDanışma Meclisi Anayasa kuk tşlerı MUdürü'nün görev Komisyonu tasarısı her tür ve harşıdır, ama demokrayerleri değiştırılmıştır. lik ve sosyal haklanndan lu beklentının de ustunde Sınıf ve bölge hızmetlerinı UĞUR vazgeçmeh eğiliminde debir tepkiyle karşılandı. Toptamamlayan Mulkı Idare AmirMUMCU ğildir. Terör ve anarşinin lumun hiçbir hesimi yoktur lerinin yem görevlerine başlafaturası yanlış bir adrese ki bu tasan karşısında bir maları için, Valiliklere gereyöneltilmiştir. ken duyuru yapıldı. honum almasın. îçişleri Bakanlığmın açıklaBöylesıne bir yargı içın Bu tepkileri değerlendirirAnayasa taslağı açıklandığı gündea yana bamasına göre; Gaziosmanpaşa vaktin erken olduğu söyleken gerçekçî bir yaklaşım sın özgürlüğü üzerinde duruyoruz. Bu ısrarlı yayıKaymakamı Sezai Taşkeli Tetnebilir. Yeni Anayasa tasazorunludur. llk asamada şu nımızın nedeni, hemen hemen bütün hak ve özgürDış Haberler Servisi İ s kik Planlama ve Koordinasyon rısının savunması da yapıla rail kuşatma altındaki Batı vorgıya vanlabilir: Yeni Ana üklerin basın özgürlüğü ile olan yakın lüşkisıdir. Kurulu Uyeliğine, Bolu Vali bılir. Ancak bu savunmayı vasa tasarısı Türk toplumu «Aldıkaçtı Anayasası»nın. basm özgürlüğü ile Beyrufu dün de yoğun biYardımcısı thsan Kutlusay Benun uiaştığı demohratik bı• Arkası Sa 11. Sü. 7dei çımde bombalarken. Sudan" voğlu Kaymakamlığına, TrabHncin ' aensinde halmıstır «Arkası Sa. 11. 80. 6 zon Vali Yardımcısı Esat Olın Filistinli geriHalan kabul (Arkau S. 11.. Sü. 8 de) (Arkası Sa. 11. Sfi. t de) artgnlması konusunda calısıyor ANKARA, (Cumhuriyet Bflrosu) Maliye Bakanı Adnan Başer Kafaoğlu'nun 24 Ocak ıstıkrar programında yapılmasını öngördüğü değışiklıklet ıçın Maliye Bakanlığı'nda çalış malar suruyor. Bütçe gelinennın 1982 yılı ilk bahanndan sonra düşmeye başlaması üzerıne dün Gelırler Genel Müdürlüğu'nde bir toplantı yapıldı. Maliye Bakanlığı'ndaki toplantıda en az geçım indiriminin de ele ahndığı öğrenildi. Maliye Bakanı Adnan Başer Kafaoğlu Maliye politikasına ilişkm programın hazırlanması ıçin 6 Ağustos'a kadar zaman istemişti Maliye Bakanlığı çerçevesinde yeni programın hazır (Arkası Sa. IX. Sü. 6 da) 12. sayfada anayasa tçın... Tartısmada Zamanlama... Barış Derneği davasında tahliyeler reddedildi Bülent Ecevit'in durusması 14 eylül gününe ertelendi Öztrak: Kastelli için kanun neyi emrediyorsa o yapılır • «KÜRTABILACAK DÜKTTMDAKİ HOLDÎNG VE ŞİBKETI.EEt BATMA.YA TERKEDEME2I>tKJ. • «TÜRKİYE'DE SAĞUKU BİR SERMAYE PİYASASI DUZENt MUTLAKA KUBBLACAKT1R.» İSTANBUL, (THA) let Bakanı Ilhan Öztrak, Kas telli'nın yurda dönmesi duru munda gerekli hukuk kurallannın uygulanacagım belirt ti ve «Onun için özel bir kanun çıkarmak veya 'Sen dön, kanunu uygulamayaca ğız' demek hiçbir yönetimin iktidan dahilinde olamaz» dedi. Kastelli'nln Turkiye't ye iadesi için yeterli kamt toplandığını söyleyen Öztrak, «Öyle zannediyorum hl« Türkiye'de sağlıkh bir sermaye piyasası dflzeni kuritt lacaktır» biçiminde konuştu: Devlet Bakanı İlhan Öztrak. THA muhabirine verdii ği demeçte, Cevher Özden'in ilgili mahkemelerce alınan kararlara dayanılarak Is(Arkast Sa. 11, Sü. 7 de) MHP dovosı Türkeş'le ilgili belgelerin okunduyu duruşmada tahliyeler yine reddedildi Holding bankaları birleştiriliyor Ankara'nın açıklaması: Şahinkaya: İs barısı bozulursa yeniden tesis etmek mümkün olmayabilir ÇANAKKALE (Cumhuriyet) MGK uyesi ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Tahsin Şahinkaya, Çanakkale Seramık Fabrıkalarımn 25. lnıruluş yıldönümü törenınde yap tığı konuşmada, işçi ve işverenlerden, sağlanmış olan iş banşını korumalarını istedi ve «Bn iş barışı bir daha bozulursa, ye (Arkası 9. sayfada) Evren: Doğu'da çalışanlara kamplarda öncelik tanınmalı Bir Ispanyol şilebi dün gece Salıpazarı rıhtımında yandı Morifetlı bitki 156 vali yardımcısı ve kaymakam yer degistirdi SOYA Mehmet MERCAN'm " ÇUKUROVA BÖLGESlNDE Bü YIL tKİNCt KEZ EKÎMİ YAPILAN SOYAYI TANITICI BİR RÖPORTAJI G0ZLEH olayların ardındaki 52 ve 65... Israil, Batı Beyruftaki sivil hedefleri bombaladi: Can kaybı yüksek Osmanlı Anayasası Bile... 8. Sayfada 26 bini aşkın işçinin çalıştığı 26 fabrîka üretimini durdurdu. ı Kenan Mortan Adana Kayseri yöresini dolaşarak kapanan fabrikalann dunununu inceledi 6, Sayfada
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog