Bugünden 1930'a 5,485,597 adet makaleKatalog


«
»

Cumhuriyet 8 27 TEMMUZ 1982 .Cengiz CPNDOR ; FKÖ ARACILIĞIYLA TEMSİL EDİLEN TARİHt DÖNEM SONA ERDİ, FKÖ, ASKERÎ OLMAKTAN ÇOK SİYASİ BİR KURULUŞ. LÜBNAN İÇ SAVAŞINDAN SONRA BÎR DEVLET OLARAK OLUŞMAYA YÖNELDİ. BUNA BAĞLI OLARAK DA UZUN SÜRELİ SİLAHLI BİR MÜCADELEYLE SONUC ALMAĞA HAZIRLANACAĞINA DİPLOMATİK BAŞARILARA AĞIRLIK VERDİ. Bundan sonra ne olacak?,, sorusu Batı Beyrut'ta şöyle yanıtlanıyor: Bölgede 2 güç basbaşa kalacak: İran ve Israil 7NUNLA birlikte geçırilen anlarda insanda gerilimden eser kalmıyordu. O kadar yumuşak, o kadar sakin ve kendinden o kadar güvenliydi ki.. Tecrübeli bir savaşçıydı. Yıllannı Güney Lübnan'da Filistin Mukavemeti'nde geçirmişti. Geçen yıl bir devriye görevi sırasında gece karanhğında bir mayına basmış, koma halinde Savda'da götürülmüştü. Bir bacağı kasığmdan kopnuıs,tu Şimdi sol bacağimn yennde bir takma bacak varriı Filistinli değildi. Lübrnnlıvdı ve üstelik hıristiyandı Batı Beyrut'un en acıması 'ca bombalanmaya başlan dıarı 24 haziran gecesi, mum ısığmda sohbet ediyorduk. Yani Haıg'in istifasından tam bir gece önce. Gecenin karanlığını aydmlatan fişeklere sessizliğini vırtan bom bardıman gürültülerine dikkatimizi çevirdiğimizde. yumuşak bir ses tonuyla uzmanca saptamalar yapıyordu: «Deraz bombardımam. Ramlet Bayda'yı dövüyor olmalılar... Bunlar Stalin'in Orglan. Bizim taraftan ateş lendi Hadeth, Burc El Barajni, o taraflardan geliyoHar.» . „ Batı Beyrut'ta her an. he^" kesle konuştuğumuzu, herke sın her an konuştuğunu konuşuyoruz. Yani durumla il gıli, bundan sonra ne olacağına ilişkin tahlillerin yapıl dığı bir söyleşi. Bundan sonra ne olacak dersin? Görünen o ki, bölgede iki ana guç, iki değişik külturu temsil eden iki güç baş başa kalacak. İran ile İsrail. Yani Kuran ile Talmud. Talmud, Yahudilerin Tevret öncesi kutsal öğretileri O nl içeren kitaplan. Bugünkü tsrail yönetiminin, Begln Sharon ikilisinin ideolojik yönlendiridsi. Sözü edilen söyleşideki ge nellemevi kuşattna altmdaki Batı Beyrut'ta sık sık duyabilmek mümknndü Gpnel geçer bir inanca göre îsrail'in Lübnan'da vüriittüğü savaşla artık bir dönem kapanmış, veni bir dönem baş lamıştı. Bu dönemde. eski bölgesel dengelerin. bu dengeler üzerinde olusmuş ideo lojilerin ve bu ideoioiüere dayah siyasi hareketlere ar tık yer yoktu fsrail, askeri üstünlügiinü siyasi basanya dönüştürmedi. FKÖ, şimdi büyük kartlannı Suudi Arabistan aracılığıyla ABD tarafından tanmmak icin kullanıyor. Savas büyük bir olasılıkla ABD yanlısı gruplanmanın icinde veralacak bir FKÖ ile sonuçlanacak. Acaba Direnme ve Kararlılık Cephesi ayakta kalabilecek miydi? Falanjistlerden başka gerçekten kitle temeli olan tek örgüt olmasından kaynaklanıyordu Savaş solcu örgııtlerin ıflâ^ını da sergiledi .. Yerel plândaki ittıfakı FKÖ'nün uluslararası ittifak lan da Filistin halkımn tek yasal temsilcisi olarak yüzü aşkın ülke tarafından ta nınan örgütün içine girdj^i çıkmazı vurguladı Ne FKÖ nün ba7i kesimlerinin strateiik ittifak' kurmaktan yana oldugu Sovyetler BirÜEn. ne Arap dünyası. ne de tehlikeli ölçüde parçalanma tohumlannı icinde banndıran Bağlantısı^lar Hareketi. FKÖ onderliğri Batı Beyrut'ta kıstırılana dek kılını kıpırtadamadı ya da kıpırdatmadı. tŞRAL ALTINDAKt SAYDA îsrall işgali altındaki Sayda kentinde Israll askerleri tutuklulan ziyaret etmck ısteyen Filistinli kadınlan ve çocuklan kovahyor. Filistinli mflltecller tsrai! tsgalinf Liibnanlı yerlilerdcn daha yogun hissetnıckle kalmıyorlar, kendilerinl muhtemel «teröristler» olarak göretı îsrall askerleriyle de karşı karşıyalar. le sonuç almaya hazırlanacağına, dıplomatik başanlara uluslararası güçler dengesinin olanak' tanıyacagı bir siyasi çözümü elde etme yo ağırlık verdi. Düzenli ordu biçimine dönuşen silahh kuvvetleri, tsraü'in başlatacağı bir top yekun savasa ne psikolojik ne de askeri bakımdan ha7ir olmadıgıni| kanıtladı. Bununla birlikte. fedayi geleneâini ve ruhunu koruvabilen savaşçı birimleri tsrail ışEtal kuvvetlerine karşı öy lesine etkin bir direnme gös terdıler ki. Siyonist devlet ne 1948 ne 1956 ne 1967 ne de 1973 savaşında askeri acı dan Lübnan'da son iki ay icinde Filistinliler karşısmda zorlandığı ölçüde zorlanmadı Herşeye rağmen, Lübnan' daki savaşta Filistinlilerin askeri başansmdan söz edi lemez. Olsa olsa. daha önceki Arap fsrail savaşlan ile Lübnan'daki savaş arasında bir karşılaştırma yapılarak. Filistinlilenn o yıllara oranla gücü çok daha artmış olan tsraü'e diğer Araplardan daha bâşarılı biçimde direndiği söylenebi• lır Ama tabii ki. Lübnan'daki savasın askeri anlamda galibı İsrail'dir. Yahudi devleti soykırım ve katliamlara yolaçan vahsetteki saldırısı sonucunda kendi sınırından 85 kilometre kadar kuzeye. Beyrut kapılanna ulaştı. Tüm Günev Lübnan'ı kontrolü altma aldi Tarihin kuru. soğukkanh kayıtlanna ilerde bakılacak olursa. lı siyaset okulunu benimsesavasın askeri galibi İsrail yen pohtıkanın T982 yılmda olarak görünecektir. Ancak. İsrail, tubncm'daki gelip dayandığı noktadır. askeri üstünlüğünü siyasi başarıva dönuşturmeyi sağ $ İsrail'e layamadı ve bundan böyle peUnce... de sağlayacağı kuşkuludur. İLİSTİN Kurtuluş Or Bu noktada FKÖ'nün avangütü'nün uluslarara tajh durumu kendini göstesı ve bölgesel guçriyor. Uluslararası den^eleri ler dengesine davalı hesaplayan ve sivasetini polıtıkasına karşılık düştam anlamıyla •Fpalpolitik' manı tsrail uluslararası verüzerinde biçimlendiren FKÖ. leşik normlara hiç kıılak as bütün kartlannı Suudi Ara mayan kurallar dışı bir pobistan aracıhğıyla ABD (a litikavı benimsivor rafından tanmmak için oyisrail bütün sivil toplum nuyor görüntusünün aksine askeri Lübnan'da askeri acıdan bir tODİum Kısa süre içmçok zavıflamış olmasına rağ de cesitli mesleklerden onmpn ABD tarafından tanı binlerce kişivi seferber edıp nırsa siyasi hedefine Filistin SRvaşa surebiliyor Ordutopraklarının bir bölumü ü nun en önünde eski zaman zerinde devlet kurma hede savaslarmdaki gibi liderler fine havü vaklaşacağını dügidiyor Örnepin devletin ikî şünüyor. Son gelişmelerle numaralı adamı Savunma boyle bir devletin kurulmaBakanı Ariel Sharon ilerlesı olanağı ancak ABD'mn yen zırhlıların genellikle en FKÖ'yu tanımasma ve fs önünde başında miğferi ve raü'i razı etmesine bağlı. askeri giysileriyle yer alıBövlece, FKÖ'nün varlı&ı yordu Bbamdun'da Suriye nı sürdürebilmesi ve Lübbirlikleriyle yapılan çarpışnan Savaşfndan imha edil matarda iki kez ölüm tehlimeden çıkabilmesi ABD kesi atlattı. Genelkurmay tsrail ilişkilerine ve FKÖ'nün Başkanı Rafael Eytan da bir Suudiler üzerinden ABD've hklerinin en önünde yürüyönelttiği diplomatik giri yor. şimlerin basansına dayanır Bunlar. tsrail toplumunun dunıma geldi. ABD'nin FKÖ askeri yanının vansımalan.. yü tanıması ise FKÖ'nün İsrail'i tanıması şartına bağ # Talmud'a Iı kılınıyor dayanan Lübnan Savaşı. büyük bir sivaset olasılıkla. ABD yanhsı bir bölgesel gruplaşmanın içinUNDAN da önemlide yer alacak bir FKÖ iie si. bugünkü İsrail sonuçlanacak. önderlifti 'RealpoliSonuç. güçler dengesl potik» kavramlarıyla litikasmın. *Realpolitik>> ad değil, dini normlarla hareket edivorlar Esin kaynaklan ırkcı Yahudi öjretileri; n n toDİamı olan Talmud. Kpndil°riıvn Tanrımn seciimis kullnn oldusoına ina 1 nıvorla " ve binlerce vıl önreki eski İsrail tmparatorlu§u'nu ihvn etme dü=ıinün pesjndcn ^idivorlar Bu amarla dinsel sirneej^re cok onprn verivorlar Ö>neein, Lııbnan Cumhurbaîknnlık Spravı'nın bulunrl'i<Hı Baabda'va İsrail birlık'eri ulastıĞn 7atnan Sharon Baabda Vilavet birmsına 12 generali ile çeldi Masava oturdu ve vanmda 12 generalle birlik* te foto*raflar cektirdi 12 eeneral. tsrail oğtıllannın 12 kabiieden olusmasını temsil edivordu Sharon'un tsrail'deki takma adı da bilindi&i gıbi •İsrail Kralı Arik...' îsrail'i sadece belli ölçülerde bas müttefiki ABD gemlevebilivor. Ama bunun vanısıra İsrail'in bir Amerikan kuklası olmadığmı, ken di bağımsız dini ideolojik mirasına davalı siyasi ve coğrafi hedefler peşinde kosan bir güc olduğunu kabul etmek gerek, Kural tammayan bir ba^ka bölgesel güç de bilindiği "ibi tran O da bir anlamda tsrail'e benzer biçimde uluslararası normlara, devlet hu kuku kura'lannı kulak asmadan, siyasi hamlelerini dinsel inanclanna dayah olarak yapıyor. • FKÖ dönemi kapandı mı? 9 Savaşın ortaya çıkarttığı hatalı ittifak F U de&erlendirmeden kalkanlar bundan boyle. Filisfin Kurtuluş örgütü döneminin de kapanmıs oldueunu ileri sürüyorlardı FKÖ'nün Lübnan'ı ve Bevrufu terkedip tprketmempsi ikincil önemde bir meseleydi Filistin davasınm sadece FKÖ aracılığıvla temsil edil diği tarihi dönem sona ermiş ti. FKÖ varlığmı koru=a bı le. bu bir olgu olarak belirecekti. Bunun ne derece gecerli olduğunu önümüzdeki döne min gelişmeleri gösterecek. Ancak. şurası muhakkak ki. Batı Beyrut'un tüm önderliği ve askeri güçlerinin belkemiğiyle sarılma noktasına gelmekte hem FKÖ'nün ken disinin hem de Arap dünyasınm çeşitli güçlerinin önemii payı vardı. O anlı şanlı Direnme ve Kararhlik Cephesi nereye gitmisti? Direnme ve Kararlılık Cephesi'nin güçlü desteği Sovyetler Biriiği neredevdi? Bundan böyle. Ortadoğu' da Direnme ve Kararlılık Cephesi'nin sert bildirileri kime inandmcı gelebiiirdi? B A FKÖ? Siyasi ittit'akını radikal olduğu söylenen Arap reümlerinde ve soîcu Küclerde aramıştı Lübnan'da Ortak Knvvetler den diği zaman FKÖ kuvvetlerivle birlikte llerici Sosyalist Parti Baas Partisi'nin Irak ve Suriye yanlısı kanatlan. Lübnan Komünist Partisi Bağımsız NasırrılarMurabitun ve Suriye Milliyetçi Partisi gibi solcu örgütlerin milislerinden oluşan gruçler anlaşıhrdt. Bu ittifak. son aylarda Şiî örgutü Empl'e karşı bir sindirme kampanvasına girismiş, Gunev Lübnan'da ve* Beyrut'ta bu yüzden birçok kan dökulmuştü. Savas bu bir dizl sol örgütun hiç bir varlık gösteremediğini ortaya koydu. Sadece FilistinÜler ve savaş tan bir hafta öncesine dek şiddetli çarpışmalara tutuşfuklan Eme! Nrail işgaline karsı direnebildi. Filistinlilerin direnme gücünü anlamak kolay. Onlar, •havbedecekleri hiçbir şey olmayan» bir halkm silahh güçleri. Emel'in direnme gü cu ise Lübnan'da hıristiyan Y • FKÖ'nün nolHi^i nokta tLİSTtN Kurtuluş Or aütu, hakkmda uyan dınlmak istenen ka nının tam aksine, as keri olmaktan çok sivasi bir kuruluş. Düzenli ordu gorünümünü almış olan silah lı kuvvetlerin İsrai! istilâ<=ı karsısında fazla bir varlık gösterememeleri de zaten bu olffuyu işaret ediyor FKÖ politikası 1970'Ierin ortalarından özellikle 19751976 yıllarındaki Lübnan İç Savojı'ndan sonra giderek kurumlaşmaya ve bir «rfevlet" olarak oluşmaya yöneldi. Buna bağlı biçimde. uzun süreli bir silahh mücadeley F B # Milliyetçiliğin ve solun sonu PaİTİKA W Mehmed KEMAL Çölgeçen Kardesler •tstanbul Efendisi» idi. Alabildiğine nar zik, kibar. karşısuıdakini nezaketi ile ezen bir kişiliği vardı. Trablusgarp Savaşında Enver ve Mustafa Kemal Paşa ile birlikte savaşmış Sami Çölgeçen'in oğlu idi. Saml bey, savaş yitirildikten sonra Afrika'nm o zamanlar uçsuz bucaksız, geçit vermez sanılan çölünü aşmış, yurduna dönmüştü. Dönerken de Afrika ile illntili bir çok değerli eşyayı beraberinde getirmişti. Anımsarım, Ankara Halkevinde salonda sergilenen bir Bedevi heykeli dururdu. Üstüne giydirilmiş olan bütün giysiler Afrika malıydı. Bunu. Halkevine Sami Çölgeçen armagan etmişti. Atatürk'ün çok yakmı sayıldığı için de çok itibarh bir kişiydi. Mebusluk etti mi. etmedi mi bilmiyorum. Ama bir mebus kadar itibarhydı, saygınlığı Atatürk'e yaJcınlığından gelirdi. Delikanlıhk çağımda, dul annesi, Ye nişehir'de Sakarya Caddeslnde ünlü bir Rumeli îşkembedsi vardı, onun üstünde otururdu. Bayan Çölgeçen. yaşına uymayan allı pullu giysiler glyer, boyanması ile dikkati çekerdi. Küçük oğlu Mehmet Can ile birlikte yasardı. Mehmet Can Çölgeçen de. ele avuca sığmayan bir gençlik geçirmiştir. tsviçre'de okurken. Yakup Kadri'nln büyüJcelçi oldugu dönemde yabancı basına da yansıyan bir çok olaym kahramanı olmuştu Dil Tarih'te hiç unutmam, ilk sakalh ögrenciydi Bir gün Hasan Ali Yücel fakülteye gelmiş. okulu denetlerken Mehmet Can Çölgeçen'le karşılaştnıstı. Onu sakalh görünce«Evtadım., bu sakal ne">* diy» sormuştu Mehmet Can'ın verdi|9 yanıt: •Siz benim sakalımla uğraşacağınıza Milli Eğitimle uğraşsanıza!..» olmuştu. 1952'de Kore Savaşı başladığı zaman Mehmet Çan'ı da askere almışlar. Koreye göndermek istemişlerdi O gitmek istememiş, 'İnanmadığım bir savaşa featılmak istemiyorum» diye bir dilekçe vermişti. Vay sen misin böyle bir dllekçe veren? Mehmet Can'ı komünist diye içeri tıkmışlardı. Oysa Mehmet Can'm komünistlikle faşistlikle ilgisi yoktu Kore Savaşı'na katılmamak o zamanlar öyle sayıüyorda DuşOnüyorum jimdi Ikisi de yok! Rumelihisarı'nda, Ferldun Çölgeçen1 in üstu kırmızı, altı altın sansı boyalu ahşap evinln demir bahçe kapısına kocaman bir kilit asmışlar. Haberi veren gazete. •Tekir, Minnoş, Pamük, Boncük. Mercan öksüz kaldı* diyor. Bu adlar onun sevimli kedi ve köpeklerinindir. Tek başına yaşayan aktör kedi ve köpek meraklısı imiş, bilmezdim. Kardeşi Meh met Can Colgeçen de köpek meraklısıydı. Ankara'da babadan kalma evde •Kaplan* adını taktığı köpeğiyle tek ba şına yaşardı. Köpek ve kedi merakı aile de varmış. Hayvan besleme. t l r tür yal nızlığı giderme midir? Feridun Çölgeçen'i bundan 46 yıl önce Ankara Erkek Lisesi'nden tantnm. O benden çok yukardakl smıflardaydı. îlkokulu yeni bitirmiş, Useye yeni gelmiştim. Yıl 1932 olacak... Daha okulda iken Feridun Çölgeçen'in tiyatroya mera kı vardı. Bir gün Yenişehir'deki demlryolu köprüsü önünde bir Tarzan filml çevirmeye kalkmışlardı. Ankara Lisesi'nin en yakışıklı öğrencilerinden olan Çe ne Necip'i soymuşlar, Tarzan kılıgına sokmuşlar, ellerinde de bîr makine. cad dede oynatmışlardı. O zamanki yönetlcilere böyle bir davranış çok aykırı gelmiş olacak ki. film çevirenlerin tümünü karakollara almışlar. bir temiz ıslatmışlardı. Babalan ünlü. tanınmış adamlar olsa bile çocuklannm böyle bir zirzopluk yapmasına o günlerin yönetimi izin vermemişti. Onuru çok kınlan Feridun Çölgeçen, demek. o yı 1larda, Ankara'dan aynlıp Istanbul'a gelmişti. 1933 yılmda Cici Berber filminde oynadıgına göre, zamanm Yeşilçam'i nereyse oraya kapılanmıştı. Birkaç filmde daha oynadıgını anımsıyorum. Sonra gazeteler Feridun Çölgeçen'in Holivut'a gittiğini. orada başarılar kazandığını bildirdller. Başarı kazanmış mıydı. kazanmamış mıydı bilmiyorum ama. oldukça önenill bir reklam yapmıştı. Amerika'da ne kadar kal dı. hesaplavamam. Sehir Tlyatrosu ve film şirketleri arasında sonradan çok volta attı. Belii karakter rollerinde basanlı oldugu söylenir. 45 yıllık Türfc slnemasında çevrilmiş türlü filmler incelenirse Feridun Çölgeçen'in hemen her filmde. küçük karakter rollerinde oynadı»ı görulür. Öze] yaşamınd* tam bir T.C Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Proje ve Insaat Dairesi Baskanlığı î KAYSERİ DSÎ xn. Bölge Müdürlüğü hudutl.v n içerisiiıde bulunan fUzunlu sulaması ve Drenaj Tesi3İeri inşaatı) işi, 6200 sayılı kanunun 34. maddesi gereğince tatbik edilecek ESASLAR'a göre kapalı zarf usulü ile ihaleye çıkarılmıştır. 2 înşaatm muhammen keşif bedeli Cl.970.000 000) TL. olup geçici teminatı (59113.750) TL.'dır. Geçici ve kesin teminat mektuplan limit içi olacaktır. 3 Müteahhitçe bu iste kullanılmak üzere iş prog ramına uygun olarak şantiyede çalışır vaziyette2 adet ekskavatör, 4 adet Iastik tekerlekli vinç, t adet yıkama eleme tesisi, 2 adet yükleyici. 1 adet rlozer (D8). 1 adet keçiayağı silindir ve çekicisi, 1 adet greyder. 2 adet kompresör, 1 adet kanalet fabrikası (150 Km/Yıl) ve kafi miktarda betoniyer. vibratftr, kamyon, kanalet nakil aracı. arazöz. motopomp ve lfızumlu diğer ekipman bulundurulacaktır Ancak; hu makinalardan 2 adet ekskavatör. 4 adet Iastik teketlekli vinç, 1 adet yıkama eleme tesisi, 2 adet yuklevirt, 1 adet dozer, ı adet greyder. ı adet keçiayağı silindir ve çekicisi, 2 adet kompresorün müteahhit'in kendi ma h olması şarttır. 4 thale 17.8.1982 sah günü saat (15) 'de YüceMpe Mahallesi tsmet tnönü Bulvan ANKARA DSf Pmte ve tnşaat Dairesi Başkanlığı katında toplanacak olan DSÎ Merkez Eksiltme Komisyonu tarafından kapalı zarf usulü ile yapılacaktır. 5 îhale tasarısı ve ekleri (5 000) TL. mukab'linde 4. maddede yazılı adresten 27 71982 tarihinden itibaren temin edilebilir. 6 tstekli şahıs ve şirketlerin DSt Proie ve tnşaat Dairesi Başkanlığına 9 8.1982 günu saat (16.30)'a kadar bir dilekçe ile müracaat ederek ihaleye iştirak belzesi istemeleri ve bu dilekçeye aşağıdaki belgeleri eklennelert lazımdır. a) Bayındulık Bakanlığı'ndan ahnmış müteahhitlik karnesi ash ve fotokopisi (A) grubundan en az (1970. 000000) TL'hk. b) Bugüne kadar ikmal ettigi ve halen taahhudu altında bulunan işlerin hangi kuruluşa taahhüt edildiği. keşif bedelleri, ikmal tarihleri ve yapılan iş bedelleri (Teşvik edici belgelerle birlikte). c) 3. maddede istenilen makina ve teçhizatın ken disine ait olduğunu tevşik edici belgeler (înşaat mîMnalanna ait noterden tasdikli fatura suretlerini ve bu faturalann istekli şahıs ve şirketin kanuni vevm'vo vp demirbaş defterine işlendiğine dair kayıtlarla. vine bu makinalann 1981 yılı amortismanının işlendiğini ispata yarayan defter kayıtlarmın noterlikçe tasdikli suretlerini eklemeleri şartür) veya kiralayacak ise kiralayan şahıs veya firmadan ahnmış noterden tasdikli tanhhütname ile roakina ve teçhizatın kiralayana ait olduğunu tevsik edici belgeler (tnşaat makinalanna ait noterden tasdikli fatura suretlerini ve bu faturalann kiralayan şahıs ve şirketin kanuni yevmiya ve demirbaş defterine işlendiğine dair kayıtlarla, yine bu makinalann 1981 yılı amortismanının işlendiğini ispata yarayan defter kayıtlannm noterlikçe tasdikli suretlerini eklprrıpleri şarttır.) ve iş programma uygun olarak şantiyede hazır bulunduracağına dair usulü veçhile tanzim edilmiş taahhütname ve ayrıca ihale istekli şahıs veya şirkette kaldığı takdirde 1 adet kanalet fabrikasmı (150 Km/Yıl) en geç 1.8.1983 tarihine kadar proje sahasında kurarak kanalet ve aksamı imalatına başlıyacagına dair noter tasdikli taahhütname. d) Teknik personel beyannamesi ve kilit teknik personelin biyografisi. (Tevsik edici belgelerle birlikte). tstekli şahıs ve şirketlerin Teknik Personel Bildirimindeki personelin. 2531 sayıh kanunun hükümlerine uygun olduğunu tasrihen beyan ve tasdik edeceklerdir e) Bankadan ahnmış banka kredi durumunu gösterir belgeler. f) îsteklinin yurt dışındaki makinalan lle proforma faturalar değerlendirmede dikkate alınmayacaktır. Yabancı dille yazılmış fatura, vesair belgelerin noterden tasdik edilmiş Türkçe tercümelerinin de başvuru evrakma eklenmesi şarttır. 7^ Istekliler. iştirak belgesi alıp almadıklannı 13M982 sabahından itibaren DSÎ Proıe ve tnşaat Dairesi Ba^kanlığı'na müracaat ederek öğrenebilirler. 8 9 81982 günü saat (16 30)'a kadar ihale tasansı ile eklerini almamış ve 3. maddede müteahhidin kendisine ait olması istenen makinalan bulunmayanlara e. maddede istenilen belgeleri eksik veya yetersiz olanlara iştirak belgesi verilmez . 9 îhaleye iştirak etmek isteyen şahıs ve şirketlerin teklif zarflannı 17.81982 günü saat (14.45» kadar 4. maddede belirtilen adreste DSt Merkez Eksiltme Komisyonu Başkanhğı'na makbuz mukabilinde teslim etmeleri şarttjr. 10 îşin sözleşmesine, 3t mayıs 1981 tarih ve 17356 sayıh Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe siren 8 51981 tarih ve 8/2912 sayılı Bakanlar Kurulu Karan uyannca calısma sartlanna ait hükümler konıılmuşttır 11 Telgrafla vapılacak müracaatlar ve postada vaki gecikmeler kabul edilmez. (BasiJl: 19048) 5306 SRAtL 11 tumeninden ıo'unu Lübnan'a soktuğu, kendi topraklannda tek bir tümen bıraktıgı bir dönemde bile askeri bakımdan hiçbir şey yapamayan bir Arap dünyasında Arap birliğinden, Arap milliyetçiliğinden kim söz edebilir? Arap solumrn Sovyetler Birliği'nin tutumu nedeniyie açmaza düştüğü, hiçbir çözüm ve öneri getiremediği, zaten fazla güçlü değilken daha da itibarsızlaştığı bir dönemde solcu radikal çözümlerden kim söz edebilir? Bu yukanda naklettiklerimiz Batı Beyrut'ta savaşın bitmesinden sonra Ortadoğu bölgesinin içîne gireceği koşullara ilişkin yapılan spo külasyonlar ve değerlendirmelerden bazı esintiler... I • Gelecek nelere gebe? MA aldığımız izlenim o ki, îran eğer Irak'ta kendine benzer bir îslâm Cumhurıyeti kurdurmayı başarabilirse, bölgenin dogusundan yükselecek îslâmi dalga ile bölgenin batısmda Yahudi hıristiyan (judeo chretienne) uygarlıgın yani bu uvgarhğa sırtmı daytu van Batı küitürünün tokuşması kaçınılmaz olacak. Ya ni İran ile İsrail arasında ka çmılmaz bir savaş olasılığı bölgenin geleceğinin ufkunda seziliyor. Lübnan'daki savaşın sonuç lannm ne olacağmı isabetle kestirebilmek için zaman henüz cok erken. Ancak. önümü7deki kısa ve orta var deli dönemde Ortadoğu rejimlerinin bazılannm yıkıldı&ına. birbirini izleyecek hükümet darbelerine ve özel likle petrolcu Arap ülkelerini bir terör dalgasıtun yalayacağma tanık olmak her halde şaşırtıcı olmayacak. Lübnan'daki savaş bölge dengesini avakta tutan dnemli bir çivinin yerinden cıkmasıydı. Artık bu savaştan sonra. Ortadoğu, bir daha, 6 haziran 1982 öncesinin Ortadoğu'su asla olmayaeak. A BİTTİ
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog