Bugünden 1930'a 5,446,863 adet makaleKatalog


«
»

27 TEMMÜZ 1982 Cumhuriyet 7 ANAYASA TASARISININ 7B) MAL BtLDtRtMt MADDE 59 Kamu hlzmetlerine glren lerln mal blldirlminde bulanmalan kannnla dUzenlenir. Yasama ve yürütme organlarrada grörev alanlar, bnndan istisna edilemez. V. VATAN HÎZMETÎ MADDB 81 Vatan hlzmeti, her Türk'ün nakkı ve Bdevtdlr. Bu ödevln, Silahlı Kuvvetlerde »eya kamu hizmetlerlnde ne şekllde yertne getirileceğl kanunla düzenlenlr. V. VATAN HtZMETt MADDE 60 (1971 de&iştt geklt) Vatan hlzmeti, ber Türkün hakkı ve ve ödevldlr. Bo fldevln Stlablı Knvretlerde »eya feamu blzmet lerlnde ne sekilde yerlne getirileceğl kannnla dflzenlenlr. VI. DÎLEKÇE HAKKI MADDE 82 Vatandaçlar, kendllertyle veya kamu lle tlgill dllek ve ştkayetlerl hakkında, tek başlanna veya topluca, yetklli makamlara ve Türklye Büyük Millet Mecllsl'ne yazı lle başvurma hakkına sahtptlt. Kendileriyle llgül başvurmalann sonucu, dllekçe sahlplerine yazılı olarak bildlrülr. Bu hakkın kapsamı, kullanılma blçlml ve istlsnalan kanunla düzenlenlr. kıyastamalı TAM METNI Kanun hükmünde kararname sürenln sona ermesinden önce Türklye Büyük Millet Meclisi tarafından onaylanması sırasında, yetkinln son bulduğunu veya süre bltlmine kadar devam ettiğini de, belirtlr. Olağanüstü hallerde Cumhurbaşkanı ve Bakanlar Ku rulu'nun kanun hükmünde kararname çıkarmasma llişkin hükümler saklıdır. Kanun hükmünde kararnameler, Resmi gazetede ya yımlandıklan gün yürürlüğe glrerler, ancak, kararnamede yürürlük tarihl olarak daha sonraki blr tarih de gösterllebUlr. Kararnameler, Resmi gazetede yayımlandıklan gün Türklye Büyük Millet Meclisine sunulur. Yetkl kanunları ve bunlara dayanan kanun hükmün de kararnameler, Türklye Büyük Millet Meclisi Komlsyon lan ve genel kurulunda öncellkle ve ivedlllkle görüşülür. Yayımlandıklan gün Türklye Büyük Millet Meclisine sunulmayan kararnameler bu tarihte, Türklye Büyük Millet Meclisince reddedilen kararnameler bu karann Resmi gazetede yaymlandığı tarihte yürürlükten kalkar, de ğiştirilerek kabul edilen kararnamelerin değlştlrllmiş hü kümleri, bu değişikliklerin Resml gazetede yayımlandığı gün yürürlüğe girer. C. MÎLLETLERARASI ANLAŞMALARI UYGÜN BULMA MADDE 87 Türkiye Cumhuriyeti adına yabancı dev letlerle ve Mllletlerarası kuruluşlarla yapılacak andlaşma lann onaylanması, Türkiye Büyük Millet Mecllslnln onay lamayı blr kanunla uygun bulmasına bağlıdır. Ekonomlk, tlcari ve teknik llişkilerl düzenleyen ve süresl blr yılı aşmayan antlaşmalar, Devlet Mallyesi bakımından blr yüklenme gerektirmemek, klşi hallerlne ve Türklerln yabancı memleketlerdeki mülkiyet haklarına dokunmamak şartıyla, yayımlanma ile yürürlüğe konabillr. Bu takdirde, bu antlaşmalar, yayımlarından başlıyarak lki ay içlnde Türkiye Büyük Millet Mecllsinin bilgisine su nulur. Milletlerarası blr andlaşmaya dayanan uygulama and lasmalan ile kanunun verdiği yetkiye dayanılarak yapılan ekonomik, tlcari, teknik veya idari andlaşmalann Tür kiye Büyük Millet Meclisince uygun bulunması zorunluğu yoktur, ancak, bu fıkraya göre yapılan ekonomlk, tlca ri veya özel kişilerin haklarım ilgllendiren andlaşmalar, yayımlanmadan yürürlüğe konulamaz. Türk kanunlanna değlşikllk getlren her ttirlü andlaşmalann yapılmasında blrlnci fıkra hükmü uygulamr. Usulüne göre yürürlüğe konulmuş Mllletlerarası andlagmalar kanun hükmündedir. Bunlar hakkında Anayasaya aykırılık lddiasıyla Anayasa mahkemesine başvurulamaz. 1961 Nihat Erim'in eşi taıuk olarak dînlendî • Ermeni din adamı Eldemir davasında Türk Ermenileri Patriği Kalustyan dinlenecek. tstanbal Haber Servisl Eskl Başbakanlardan Nlhat Erim'i öldürdülderi Rerekçesiy le idam cezasına mahkum edl len, ancak haklarmdakl karar Askeri Yargıtay 4. Dairesince bozulan Sadettin Giiven ve Bakl Altın'm yar^ılanmalanna 2 Numaralı Askerl Mahke meslnde dün yeniden başlandı. Duruşınada, yargıtayın bozma gerekçesl olarak belirtilen Nihat Erim'in eşi Kamile Erim tanık olarak dinlendi. Kamile Erim olayı anlatırken eşi ve koruma polisi AH Kartal' a sanık Sadettin Güven'le ölen Ahmet Karlan$raç olduğunu sonradan öğrendiği bir kişinin ateş ettiğıni söyledi. Erim sa mk GUven'in otomobilin önüne gelerek bir ara silahı kendisine yönelttiğini, ancak ateş etmediğlni bellrterek şöyle devam etti: «Olsydan sonra tstanbu] Emniyet Müdüriügü Birlnci Şn bede yüzlerce klşl söstcrdiler, ancak bunlann arasmda eşiml «Idürenlere rastlamadım. Sadettin Giiven yakalandıgında ise llk andan Itibaren onu keninlihle tanıdım, pşime ateş açanlardan btrl oydu. ancak bu rada yargılanan ikincl sanık Baki Altın'ı olay verlnde görmedim» Kamile Erim'in bu ifadesl üzerine sanık Sadettin Güven lddialan reddetti olayla ilgisi olmadığını belirtti. Tutuklu ol duğu sürede gazetelerde fotoğ raflannm yayınlandığım belir ten GUven «foence tanık, aflşe oldufum Içln psikolojlknıan be nf Nlhat Erim'in katlli olarak gösteriyor.» dedi. Baki Altın ds tsnıfın kendislni görmedlğlnl sövledikten sonra suçsuzluğunnn kanıtlandıjftnı beilrttl. Durusma savcı nin esas hakkındakl ffirüşünü hazırlaması içln 6 pyliile er telendi. KALUSTYAN DİNLENECEK • Türkiye aleyhine propaganda yapmak, Atatürk yasası na aykırı davr8nmak ırkçıhk ve bölücUlük kıskırtıcıhgmda bulunmaktan samk Ermeni Pa paz Hayko Manuel Eldemîr'in yargılanmasına dün devam edil di. 1 Numaralı Askeri Mahke mede dün yapılan duruşmada Yeşüköy Havaalanında sanıkla birlikte yakalanan Bflkall Sağlam tanık olarak dinlendi. Saglam, tanığın TUrk düşmanlıgını her fırsatta gösterdiğin) Kudüs'teki Ermenl Ruhban Okulıında 24 nhan 1980 de yapılan kutlama tOrenme katıldığmı belirten Sağlam, sanığm salonun duvarlanna Türk diişman lıgını körükleyioi fotograflar as tığuıı bildirdi. Samk Papaz tee bu iddiaları reddetti. Mahkeme sanıgm istemi üzerine Türk Er meni'eri Patriği Slnork Kalusts yan ile samSı Yesilkttv Havalimanmda vakalavan iki güvenHk görevlisinin dinlenmesine ka rar verdi. Memurlara kolaylık 1L1K kıyaiet ko maya başlayınca, yeni bir nusunda daha ön genelge daha hazırlandı. ce devlet memur Yenı genelgeye göre, erlarının uyması ge kek memurlar, işyerlerireken kurallar belırlen ne giriş ve çıkışlarda ve odasına mıştı. Başbakanlık tara de amırlerinin fından Bakanlıklara gon gjrmeleri halinde mutlak derilfsn, oradan da ilçıll ceketli ve kravatlı olaresmi kuruluşlara aktarı caklar. Bunun dışında lan kılık kıyafete llişkin kravat ve ceketlerini fogenelgede erkekleıin düz ra edebilecekler. Bu sıkıgun traşlı, takım elbueli lığm çözülmesinden ne yazık ki bayanlar tersine ve gomlek kravatlı grant tuvalet olması ıstenlrken, etkllendiler. Aynı genelbayanların da abartmah gede hanımların tokyo makyaj yapmalan. yırt takunya torlik ve btnmaçh etekler giymeleri "zeri şeyleri gıydikleri hatırZatılarak, bu tür giysiyasaklanmışta. lerin yasak olduğu bi'dlYaz ayının acımasız sırildi. caklığı giyime ilişkin sıErkek memurlar, Hlç kılığı bir ölcüde zorla 1982 K 1961 1982 olmazsa» diyerek bu genelgeden memnun kaldılar. Tek sıkıntıları ^ık sık amirlerimn karşısına çıkmalc durumunda kaldıklannda, her sefermde kravatlannı takıp ceketlenni giymek zorunda kalmalan. Bu resmi kurumlarda ilginç bir manzara oluşturuyor. Bir kısım memurlar, amirlennm yanmdan çıktıklar.nda kravat çözüp ceket çıkarırken, bir kısmı da kravat takıp ceket giyiyor, bir koşturmadir gidiyor. Ancak memurlar bundan da pek şıkayetçi degiller ve «îsabet oldu» diyorlar. Onlara göre, ceket asmak içln yerierin sınırh olmasmdan şimdi birisl çıkanrken blrisl ta kıyor. Böylece sıkışıkJık olmuyor. 1961 VI. DİLEKÇE HAKKI MADDE 62 Vatandaslar, kendilerlyle veya kamn lle llgrlll dilek ve «jlkayetlerl bakkında, tek başlanna veya topluca, yetklli tna kamlara ve TBMM'ne yazı lle basvurma hakkına sablptlr. Kendileriyle llglll basrnrtnalann sonncn, dllekçe sahlplerine yazıh olarak blldlrOir. VH. VBRGİ ÖDEVt MADDE 61 (1971 değlşlk sekli) Herkes, kamu giderlerinl karşılamak üzere, mall ffucttne gttre, vergri ttdetnekle Tükümlüdür. Vergi, reslm ve harçlar ve benzerl mall yükümler ancak kanunla konnlnr. Kanunnn belll ettlgri ynkarı ve aşagrı had ler Içlnde kahnak, fllçü ve asaslara uygun ol mak sartıyla, vergl, reslm ve barçlann mnaflyet ve lstlsnalarıyla nlsbet ve badlerlne Iliskin hflkflmlerde degislklik yapmaya, Bakanlar Knrnln yetkill kıünabtllr. 1. TÜRKlYB BÜYÜK MÎLLET MECLÎSÎ A. KÜRULUŞÜ MADDB 83 Türkiye Büyük Millet Meclisi, Mllletçe fenel oyla seçilen dörtyüz milletveidlinden kurulur. ÜÇÜNCÜ KISIM (CUMHURİYETÎN TEMEL KUBULUŞU) BİBtNCJ BÖLÜM (TA8AMA) A) TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSt 1. TBMM*NtN KÜRULUŞÜ MADDE 63 Türkiye Büyük Millet Mee> llsl, Millet Meclisi ve Cumhuriyet Senatosnndan kurnludur. Mecllsler Anayasada gösterilen hallerde blrlikte toplanır. n i . MtLLET MECLtSt a) Kuruluş MADDE 67 Millet Meclisi, genel oyl* seçtlen 450 mllletvekilinden kuruludur. B. MÎLT,WTVEKÎLt SEÇtLME YETERLİĞÎ MADDE 84 Otuz yaşını dolduran her Türk, Mllletveklli seçllebllir. En az seklz yıllık öğrenim görmüş olmayanlar, kısıtlılar, yükümlü olduğu askerlik hizmetlni yapmamış olanlar. kamu hlzmetlnden yasaklılar, takslrli suçlular hariç, altı ay veya daha fazla agır hapls veya hapis cezasma hüküm giymlg olanlar. zlmmet, Ihtllas, lrtlkab, rüşvet, hırsızlık. dolandmcılık, sahteclllk, lnancı kötüye kullanma. dolanlı iflas glb! yüz kızartıcı suçlarla, kaçakçılık. resml lhale ve alım satımlara fesat karıştırma. devlet sırlannı açıga vurma suçlanndan blrl lle hüküm giymlş olanlar, Anayasanm onüçüncö maddesi hükmü uyannca temel hak ve özgürlüklerlnden birlni kaybetmlş bulunanlar, affa ug ramış olsalar blle, Mllletveklli seçllemezler. Kamu hizmetl görevlllerlnln ne gibl şartlarla Milletvekill adayı olabileceklerl. kanunla düzenlenlr. Haklmler, subay, askerl memur ve astsubaylar lla kolluk görevllleri mesleklerinden çekllmedikçe, aday ola? mazlar ve seçllemezler. Bankeri batasıca U 5UM» coner LUSÇA diğer 1961 II. TBMMTVtN GÖREV VE YETKtLERÎ A) GENEL OLARAK MADDE 64 (1971 degfşik şekll) kanun koymak, deglştirmek ve kaldırmak, devletln bütçe ve kesin hesap kanun tasarılarını görüşmek ve kabul etmek, para basılmasma, ge ne] ve özel af ilanına, mahkemelerce verilip keslnleşen ölüm cezalannm yerlne getirilmeslne karar vermek, TBMM'nin yetkilerlndendir. TBMM kanunla, belli konularda Bakanlar Kuruluna kanun hükmünde kararnameler çı karmak yetkisl verebillr, yetkl veren kanunda, Cikanlacak kararnamelerin amacı, kapsamı ve llkeleriyle bu yetkiyi kullanma süresinln ve yürtirlükten kaldırılacak kanun hükümlerlnin açıkça gösteriimesi ve kanun hükmünde ka rarnamede de yetkinln hangl kanunla verllmis. olduğunun belirtilmesl lazımdır. Bu kararnameler Resml gazetede yaymlan dıklan gün ytirürlüge girerler. Ancak karamâ mede yürürlük tarlhi olarak daba sonraki bir tarih de gösterllebillr. Kararnameler, Resml gazetede yayımlandıklan gün TBMM'ne sunu lur. Fetkl kanunları ve TBMM'ne sunulan ka rarnameler Anayasanın ve yasama meclisleri Içtüzüklerinln kanunlann görüşülmesl için koy duğu kurallara göre ancak komisyonlarda ve genel kurullarda diğer kanun tasarı ve teklif lerinden önce ve îvedilikle görüşülüp karara bağlanır. Fayımlandıklan gün TBMM'ne sunulmayan kararnameler bu tarihte TBMM*ce redde dilen kararnameler bu kararın Resml gazetede yayımlandığı taribte yürürlükten kalkar. De giştlrilerek kabul edilen kararnamelerin de giştirilmiş hükümleri, bu değişikliklerin Resmi gazetede yayımlandığı gün yürürlüğe girer. Anayasanın Ikincl kısmınm birlncl ve Ikincf bSIUmlerinde yer alan temel bak ve hür riyetler lle dördtincü bölümde yer alan siyasl haklar ve ödevler kanun hükmünde kararnamelerle düzenlenemez. Anayasa mahkeme si, bu kararnamelerin Anayasaya nygunluğunu da denetler.. B) MİLLETLERARASI ANDLAŞMALARI UYGÜN BÜLMA MADDE 65 Türklye Cumhurlyetl adına yabancı devletlerle ve milletlerarası kurullarla yapılacak andlaşmalann onaylanması, TBMM' nin onaylamayı bir kanunla uygun bulmasına baglıdır.. tktisadl ve ticari veya teknik münasebetlerl düzenleyen ve süresl blr yılı aşmayan and lasmalar, devlet maliyesi bakımından bir yük lenme gerektirmemek, klsl hallerlne ve Türk lerln yabancı memleketlerdeki mülkiyet haklarına dokunmamak şartıyla yayımlanma ile yürürlüg'e konabilir. Bu takdirde, bu andlaşma lar. yayımlarından başlayarak Ikl ay içlnde TBMM'nin bilgisine sunulur. Mllletlerarası bir andlaşmaya dayanan ny gulama andlaşmalan lle kanunun verdigl yetkiye dayanılarak yapılan iktisadi, tlcari, teknik veya idari andlaşmalann TBMM'ce nygun bulunması zorunlugu yoktur. Ancak bu fıkraya göre yapılan İktisadi. ticarl veya özel klşile rin haklannı llgilendiren andlaşmalar, yayım lanmadan yürürlüğe konnlamaz. Türk kanunlanna değişikllk getlren hertür lü andlaşmalann yapılmasırda 1. fıkra hükmü nygnlanır. (îsulüne göre yürürlüğe konulmuş milletlerarası andlaşmalar kanun hükmündedir. Bunipr hakkında 49 ve 51. maddeler gereğince Anayasa Mabkemeslne başvurulamaz. 1982 TIR şoförltiğü de yapmış ugunierde çok yoğun olması gereken bir bakanhkta kulaktan kulağa dolaşan bir soylenti var. Efendim. bu bakanhgın destek hizmetleri dalresi başkan yardımcısı ıçin Ukokul mezunu diyorlar. 657 sayılı Devlet Memurları Yasası'na göre. bu görevde bulunan blr kişinin iikokul mezunu düzeyinde olmaması gerektigl görüşünde birleşillyor. Siylenti bu ya, bu başkan yardımcısı bir zamanlat TIR şoförlügü de yapmış. 1961 B Neye niyef, neye kısmet! • « jrucize ilâç* olarak kamuoyuna tanıtılan / / l \ / l Interferon'un, kanserde değil ama grip, NV^L y JLsoğukalgınhğı, kuduz ve sanhk tedavilerinde çok ba^arılı sonuçlar verdiği bildiriliyor. Dr. Francis Ennins Başkanhğındaki bîr doktorlar heyetinin Ingiltere'nin Salisbury kentinde yaptıklan araştırmalar sonunda Interferon eksikligi ve virus enfeksiyonlan arasmda bağlantı bulunduğu ilk kez ortaya çıkartıldı. Araştırma bulgulanna göre, sogukalgınlığı, grip ve diğer nefes yollan enfeksiyonlarında, burun püskürtücüleri veya aerosol aracılıgı ile Interferon verilmesl yöntemi başanlı sonuçlar veriyor. Doktorlar, Interferon'un ucuza maledilmesi halinde tedavi amacıyla kullanılabileceğini ancak kanserin iyileştirilmesinde sadece yardımcı blr yöntem olduğunu belirtiyorlar. mize banherzedelih de eklendıkten sonra, gündelik honuşmalarımızda da yenilikler oldu. Kadın evde dırdırlanna ekonomih bir boyut da ekleyereh içkisini yudumlayan kocasına bağırıyordu: Bankeri batasıca. Adamın yanıtı şöyle oldu: Kes dınltıyı bankerler götüresice. Zaten ödeme güçlüğü ceken banker gibiyim şu günlerde. Senin şu ekonomik «iyl dilekler»in yüzünden bankerim îsviçre'lere yollandı. Ban kerolik oldum. içip tçip bankerimle konuşuyorum. Kadın konuşmasım iyi dileh lerini sürdürüyordu: Bankeri batasıca. Banherler göturesi... 1982 Ecevit'in yargılanmasına bugün devam ediliyor ANKARA, (Cumhuriyet BüroRU) Kapatılan CHP'nin eskl Genel başkanı Bfilent Ecevifın Danimarkah bir gazeteciye demeç vererek TUrk ceza yasasına ve MGK'nin 52 numaralı bil dlrisine aykırı davrandıgı ldda sıyla yargılanmasına bugün devam ediliyor. Ankara Sıkıyönetim Komutan Iığı (1) numaralı Askeri Mahkemesinde görillen davada Ece vit'in Türk ceza yasasınm 140. maddesi uyannca 5 yıldan asağı olmamak üzere ağır hapis cezaaına mahkum edilmesi iste niyor. Geçen duruşmada bir Norveç gazetesinde yayınlanan demeçle llgili olarak gazeteci Jan Stage'nin ifadesınin beklen meslne karar verilmişti. öto yandan, Ecevit'in Der Spiegel'e yazı jrazıp. Hollanda televizyonuna demeç verdiği ge rekçesiyle verilen 2 ay 27 günlük hahpis cezası henüz kendisine tebliğ edilmedi. DEMLIKSelcukDemirel 1961 B) MİLLETVEKÎLİ SEÇtLME YETERLİĞ1 MADDE 68 (1974 değisik şekll) otuz yasını dolduran iıer Türk milletvekill seçilebilir. Türkçe okuyup yazma bilmeyenler, kısıtlı lar. yükümlü olmasına ve muaf bulunmaması na ragmen muvazzaf askerlik hizmetlnl yapmayanlar vpya yapmış sayılmayanlar ve kamu hi/.metierinden yasaklılar lle agır hapis ceza sını çerpktiren hir suçtan dolayı kesin olarak lıukiim srlymi^ olanlar ve takslrli suçlar haric olmak üzere bes yıldan fazla hapls ceza sıyla veya zimmet, ihtllas, irtikap, rüşvet, hır sızlık. dolandırıcılık. sahtecilik. inancı kötüye kullanma, dolanlı fffas gibf yüz fcızartıcı suçlardan biriyle kesin olarak hüküm giymls olanlar millctvekilt seçilemezler. Aday olmak, memurluktan çekllme sartına bağlanamaz. Seçlnı guvenliğl bakımından ban g\ memurların ne «ribi şartlarla aday olabilecek leri kanunla düzenlenir. Hakimler ile subay, askerl memur ve astsubaylar. mesleklerinden çekilmedikçe aday olamazlar ve seeilpmezler. A. GENEL OLARAK MADDE 85 Türklye Büyük Millet Mecllslnln görev ve yetkllerl. kanun koymak. deglştirmek ve kaldırmak Ba kanlar Kuruluna belll konularda kanun hükmünde karar name çıkarma yetklsi vermek bütçe ve kesin besap kanu nu tasarılarını görüşmek ve kabui etmek, para basılması na ve savaş llanına karar vermek, Milletlerarası andlaşma lan onaylamak, Anayasanın onuncu maddeslndeki fiiller den dolayı hüküm glyenler hariç olmak üzere, genel ve ozel af Uanına karar vermek ve bu Anayasanın dlğer madde lerlnde ongörülen yetkileri kullanmak ve görevleri yerine getirmektlr. B. KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMB ÇIKARMA YETKİSÎ VERME MADDE 86 Türkiye Büyük Millet Meclisi, Bakanlar Kuruluna kanun hükmünde kararnftme çıkarma yetklsi verebiltr. Yetkl kanunu. çıkarıiacak kanun hükmündekl kararname'nin amaoını. kapsamını, Ilkelerini, kullanma süresl ni ve süres) Içlnde birden fazla kararname çıkanlıp çıkanlamayacagını gösterlr. * Bakanlar Kurulunun istifası, tlgill bakanın çekllmesl veya yasama dönemlnln sona ermesl. belli stire içln miş olan yetklnin sona ermesine sebep olmas. 1982 Alaım ALAAMROTn . 1190071. MAKJIOTEL 3O0O0TL. 2982 D. SİLAHLI KUVVBT KDLLANILMA8INA ÎZtN VERME MADDE 88 Milletlerarası hukukun meşru saydıgı hallerde savas hall llanına ve Türkiye'nin taraf olduğu Milletlerarası andlaşmalann veya Mllletlerarası nezaket kurallannın gerektirdiğl baller dışında, Türk Silahlı Kuv vetlerlnin yabancı Ulkelere gönderllmeslne veya yabancı silahlı kuvvetlerln Türkiyede bulunmasına izin verme yetkisfl Türklye Büyük Millet Meclisinlndlr. Ülkenin anl blr silahlı saldırıya uğraması ve bu nedenle sllah kullanılmasına derhal karar verllmeslnln kaçınılmaz olması hallnde Cumhurbaşkanı da, Türk Silahlı Kuvetlerirün, sllah kullanmasına karar verebllir, 21.900.TL. BOORUM T.M.T OTEL 19.900.TL. r MARMARIS SuftanSaray Motel 19.900.TL. thlye SEKETUR C3TEL 18.900JL. ÖXM OtabusilkmTılar r S«rvia RBAROS BULVARI35/5 BESİICTA: SÜRECEK 4611074618226 •>,26105 İrtlİM»tAb«o<»r
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog