Bugünden 1930'a 5,447,563 adet makaleKatalog


«
»

£umhuriyet 6 EKONOMİ 27 TEMMUZ 1982 mDNOMİDEi GÜNÜNAYNASI nıyorum» dedl. Prof. SamFUIÜU, Türklye Emlâk Kredl Bankası tarafuıdan Izmir Karşıyaka Deniz Bostanlısı'nda yaptınlacak olan 363 konutluk lnşaatın temel etma törenlnde yaptığı konus mada, toplu konut lnşaatm da ülkenin tüm imkânlarının seferber edilmesinl ve bu ko nuda kamu ve özel sektörün elele vermeslnl lstedi. Memur maaşlarının alım gücü 1970'dekinin yarısı bile değil 1981 yılında azalan enflasyon ve artan maaşlar da önceki yıllann gerçek gelir kayıplarını gidermeye yetmedi. Ekonoml Servlsi Türkiye Odalar Birliği'nin 1982 yı lı Ekonomik Rapor'unda yer alan bir tablo, memur maaşlarınm 1981 yılındaki artışlara karşın 1970 yıhndaki gerçek alım gücünün çok al tında bir alım gücüne sahip olduğunu gösteriyor. Özellikle üst derecelerdeki me murlarda onbir yıldaki gerçek alım gücü kaybı yüzde 79'e kadar çıkıyor. Alt derecelerdeki memurlar ise 1977 . 78 yıllannda sağla mış oldukları büyük oranh gerçek maaş artışları sayesinde daha sımrlı alım gücü kayıplarma uğramış bulunuyorlar. Memurlann gerçek alım gücündeki kayıplar özellikle enflasyonun ba şını alıp gittiği 197980 yıllannda belirgin bir nitelik kazanıyor. 1981 yılında ise enflasyonun bir ölçüde denetime alınması sonucunda memur maaşlarının gerçek alım gücünde sınırlı artışlar görülebiliyor. Bu olguyu somut örnekler lo açıklamak için önce 1. derecenin ikinci kademesindeki bir memurun durumunu ele alalım. 1970 yılında 3,653 lira maş alan bu memurun maaşı on yıl içinde dört kat tan fazla artarak 15,459 liraya yükselmiş. Ancak aynı YORUMDOIAN Kapalı Anayasada Açık PiyasaL Ekonomik politikayı yönlendiren kadro aeğiştl. Ancak, ekonomik politikada büyük değişiklikler beklemenin yersiz oldugu birkaç kez «yeni yethililerce> açıklandı. Buna ragmen, böyle bir beklentinln dışına çıkabilecek tek konunun bankalarla ilgili olabilecegi nerdeyse kesinlik kazanmış görünüyor. Bankacılık kesiminde temel bir tıkanıklık var. Bankalar kredi veriyor, ama verdikleri kredi sonradan geri dönmüyor. Kredi geri dönmedikçe. daha çok kredi istenir hale geliniyor. Ve sonunda önce şirketler, sonra da bankalar güç noktalara gellyor. Bankalar kesimindeki özetlenen tıkanıklık giderek sanayideki tıkanıklığa dönüşüyor ve lşin boyutlan büyürken, nitelifei ekonominin tümünü tehdit eder hale gellyor. Başta, bankalar kesimindeki tıkamklığı gidermeyi amaçlayan «yeni destek programı»nın bu hafta açıklanması bekleniyor. Eğer son anda bir değişiklik ohnazsa, Maliye Bakanı Kafaoglu'nun, hatta bugün bile. açıklamalarda bulunması olası. Yeni kadro, yanl bakanlann yanısıra, yenl üst bürokrasiyle de desteklenecek gibi görünüyor. «De» tek pakeU büyük olasıhkla 'desteh bürohrasU tarafından yürütülecek. Ve uygulanacak ekonomik politika yine 24 Ocak kararlan doğrultusunda «açıfe piyasa ehonomisU kurallannı içerecek. İşte, 1982 Anayasa tasansı ekonomide «yeni destek program*a. yönelindiği bir sırada açıklandı. Eko nominin *serbest» işleyişine ilişkin ilkeler Cumhuriyet tarihinde ilk kez bir anayasa tasansında yer aldı. 1961 Anayasası'mn •karma ekonomı» ilkesl terkedilerek. tasannm 60. maddesiyle 'Devlet özel teşebbü8 faaliyetinin rekabet koşullan uyannca yararh yönde gelişmesine yardımcı olur ve piyasalarda füli veya anlaşma sonucu tekelleşme ve harteU leşmeyi önler* kuralı getirildi. Böylelikle de. 24 Ocak felsefesi bir anlamda »anayasal madde» niteligine dönüştü. Böyle bir durumda insan doğal olarak ne bekler?.. Açık ve serbest piyasa felsefesmin açık ve serbest bir tartışma ortamı getirmeslni bekler... Plyasada nasıl bir 'rekabet va serbestiyet» varsa, bunun siyasal sisteme aynen yansımasını düşünür... Ne var ki, tasan beklenenin ve içerdifti «««*• best ehonomih . Imar Bakariı Samsunlu: Toplu konut için kamu ve özel sekför e/e/e vermeli » İZMİR, («ua) îmar ve 'îskân Bakanı Prof. Dr. Ahmet Samsunlu, «Ülkemizdeki büyük konut açığını kapatmak ve bilhassa dar gelirlilerin konut sahîbi olmasııu sağlamak lçln vergl yasaların da konut edlnmeyi teşvik edlci önlemlerin alırunası ve küçük konut yapunının teşvik edilmesl gerektiğine lna dönemda fiyatlar (Ankara geçinme endeksi) çok daha hızlı arttığmdan söz konusu memurun eline geçen maaşla satın alabilecegi mal ve hizmetler toplamı yüzde 73,5 azalmış; 1970 yılında 100 kabul ettiğimiz gerçek alım gücü 1980'de 26,5'e düşmüş. Bu memurun maaşınm 1981 yılında 23,219 liraya yükselmesi gerçek alım gücünde % 12'lik bir artış sağ lamış, ancak gerçek alım gücü gene de 1970 düzeyinin yüzde 70 altmda kalmış. 11. derecede bir memurun durumunu ele aldığımızda golişmenın biraz farklı oldu ğunu göruyoruz Bu derecedeki bir memurun 1970'de 1 046 olan maaşı on yıl için de yaklaşık sekız kat artarak 1980'de 8 286 liraya yuk selmiş Bu sekiz katlık artış da fiyat artışlanyla başedemezken bu derecedeki bir memurun gerçek alım gücü kaybı yüzde 50 dolayında kalmış. Alt derecelerdeki me murlann nisbeten daha iyi durumda bulunmalannı özellikle 915 dereceler arasındakilerin 197778 yıllann da sağlamış bulunduklan gerçek gelir artışlanyla açıklamak mümkün görünüyor. Diğer derecelerdeki memurlann maaşlannm alım gücünün onbir yıl içinde uğradığı kayıplar da ilişikteki tabloda görülüyor. Kafaoglu'nun basın toplantısı ertelendi 'ANKARA, (ANKA) Maliye Bakam Adnan Başer Kafaoglu'nun bugün yapacağı bildirilen basın toplantısı ertelendi. Basın toplantısı çarşamba ya da perşembe günü yapılabilecek. Basın toplantısmm ertelenmesinde, bayram taüli nedeniyle gerekli hazırlıklann tamamlanamaması etkili oldu. Bu arada Kafaoglu'nun Maliye Bakanı olarak yapacağı ilk basın toplantısından sonra uzun süre konuşmamayı düşündüğü bu nedenle hazırlıklann tümüyle tâmamlanmasına önem ver diği ifade ediliyor. MEMURLABIN NET REEL MAAŞ ENDEKSİ Dereoi. 1970 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 1972 71,2 71.2 71,2 71,2 71,2 71,2 71,2 71,2 71,2 71,2 71,2 71,2 71,2 71,2 71,2 1976 56,7 50,0 50,7 54.7 55,2 56,3 57,5 59,5 63,1 65,5 68,2 71,5 76,6 81,8 89,1 1977 57,3 60,6 61,0 64,6 71,5 75,6 79,6 85,1 92,0 96,7 102,9 109,5 120,1 131,4 149,8 1978 44.8 46,8 48,7 52,0 57,1 60,8 64,1 69,4 76,6 81,1 88,7 95,6 105,4 118,4 137,2 1979 39,5 40,8 41,7 43,4 48,1 52,5 55,9 61,1 68,2 73,4 79.6 86.3 96.1 108,5 127.1 1980 26,5 26,7 27,1 27.7 30.2 32.5 34,8 38,0 42,2 45,8 49,6 54,0 59,9 67,3 78,3 1981 29,8 29,6 30.0 30,5 31,9 35,2 37,5 41,0 45.8 49,5 53,7 58,2 64,7 73,1 85.7 1980 81 % artıj 12,4 10.9 10,7 10,1 5,6 8,1 7,7 7,9 8.5 8,1 8,3 7,8 8,0 8,6 9,3 Emlâk Kredi Bankası 2,5 milyarlık fahvil çıkardı ANKARA, (ANKA) Üç kuruluş tarafmdan lhraç edl len toplam 2 mllyar 810 milyon liralık tahvilin satısına dün başlandı. Tahvillerin 2,5 milyar liralık bölümü Türkiye Emlak Kredi Bankası tarafından satışa çıkanldı. Banka, bilindigi gibi şubat syında da 2,5 milyar lira tutannda tahviı lhracı gerçekleştirmişti. t Türkiye Emlak Kredi Ban kası'nın bu defa satışa çıkardığı tahvillere yüzde 34 net faiz uygulanacak. 29 ağustos tarihine kadar satış ta kalacak tahviller 1 defada geri ödenecek ve üç ayda bir faiz ödemeli olacak. Hazine kefaletli ve gayrimenkul teminatlı olan tahvil ler, her türlü vergl, resim ve harçtan muaf tutulacak ve ihalelerde temlnat olarak kullanılacak. NOTı Her derecenin ikinci kademesindeki evll ve ikl çocuklu memurun net maaşıdır. Bu maaşlar yakacak yardımı, çocuk ve aile yardımları gib ödemeleri kapsamaktadır. Yan ödemelerin hesaplanraasın da norma] memur dikkate alınmıştır. ı İlk üç derecede yan ödemelerin tümü hesaba katılmıştır. Dünya Bankası'nın îlginç Önerisi: DIE'ye göre enflasyon yüzde 25.6 olacak r ANKARA, (ANKA) Dev let îstatistik Enstitüsü'ne göre, 1982 yılında enflasyon hıza yüzde 25,6 oranında gerçekleşecek. Enstitü, 1982 yılı için gerçekleştirdiği bırınci ulusal gellr tahmininde, yurt içi flyat artışlannın yüz de 27,0 oranını bulacağı, ancak dış alım gelirlerinin fiyatlar genel düzeyi Uzerinde düşüş yönünde etki ya. parak yüzde 25,6'ya lnilmesine yol açacağı varsayıldı. Bilindiği gibi, birinci ulusal ge lir tahmininde yılın ilk üç ayındakl gelişmeler esas alınıyor. Devlet îstatistik Ensti tüsü'nUn tahmini, fiyat artış lannın sanayi kesiminde tanmdan çok daha hızh artacağı varsayımına dayanıyor. Buna göre, tanm kesimi için beklenen fiyat artış oranı yüzde 19,1 düzeyinde, sanayide lse fiyatların yüzde 30,4 oranında yükseleceği tahmin ediliyor. 1982 yılında en hızlı flyat artışının yüzde 35,4 ile devlet hizmetlerinde gerçekleşeceğini esas alıyor. KIT'lerin yöneticileri yasama meclisine karsı sorumlu olsun demi merkeziyetçilik esası• KİT'lerin projelerine dena uydurmalı ve kamu sek ğer biçllmesi ve parasal borç töründe üretici birimler ara verilmesi suresi aynı kurumsı rekabeti teşvik etmelidir. da birleştirilmelidir. Imalat Bunun için de üretün, fiyat sektöründe bu devlet yatıANKARA. (Cumhuriyet lerin reformunda önemli bir ve istihdam kararlan kârlı nm bankası ya da herhanBürosu) Dünya Bankası aşamadır. Aynı zamanda yO lık açısmdan KIT yönetici gi bir sanayi gelişme bankaTurkıyo hakkında yayınladı neticilerin karar alma yetki lerine bırakılmalıdır. sı tarafından yapılmalıdır. ğı raporda, Kamu İktisadi lerlnin genişletilmesi ve ya• Fiyatlann oluşmasmda Bu projelere serbest plyasaTeşebbüsleri (KIT) yönetici sama mecUsine karşı sorum kamu sektörü ve özel sek da oluşan faiz oranından pa lerinin yaaama mecUsine kar lu tutulmalan önemli bir a tör firmalannm aynı reka ra saglanmalıdır. şı sorumlu iutulmasını öner dım olacaktır.» bet koşullan içinde çalışma • Kamu bankalannca vedl. Dünya Bankası aynca «Yüksek Koordinasyon Ko lan saglanmalıdır. rilen kredi, yatınm projesi» KIT yönefici ve yetişmiş e mltesinin sorumlulukları ile 0 Hükümet tarafından sag nin ekonomik değerlendirme lemanlannın devlet memu Bakanhklarınm rolünün açık lanan KlT sermayeleri, özel sıne göre olmalıdır Ekonoru statüsünden çıkartılması olmamasımn fdari yapı ile sektörün yararlandığı mali mik değerlendirme Türkiye'görüşü de savunuldu. KİT'ler arasında çatışmaja kurumlardan sağlanmah ve deki alternatif yatınm alanDünya Bankasınm Turkıyo ra neden olmaktadır deni aynı koşullarda olmalıdr. larının belirlenmesi İçin dün hakkında çıkardıgı üç ayhk len Dünya Bankası raporun Özel ve kamu bankalan, ser ya fiyatlarıyla yapılmalıdır. raporda, «KİT'lerin daha ve da KİT'lerin yeniden düzen maye piyasası gibi hem tzel Dünya Bankası raporunda rimli ve az maliyetli çalış lenmesi için şu öneriler ya hem de kamu sektörü ku yatırımlann ekonomik olamalan için» önerilerde şöyle pıldi: ruluşlarına finansman kayna rak yeniden değerlendirilmedeniliyor: • Türkiye, Macaristan ör ğı yaratmalıdır. Bu oluşum sinin Devlet Planlama Teşki«Yönetici ve yetişmiş per neğinde oldugu gibi karar KİT'lerin ihöyacı olduklan latı tarafından yapılması sonelin devlet memuru sta alma mekanizmalannı a gelişmeyi hazırlayacaktır. da istendi. tüsünün kaldırılması ve gelirlerinin artırılması, KIT' KİT'lerin Macaristan örneğinde olduğu gibi ademi merkeziyetçi bir yöntemle yönlendirilmesi de Banka'run önerileri arasında. palılıh' ilkeleri getiriyor. Piyasa açık olacak, ekonoml rekabete açık olarak işleyecek, ama bunun mekanizmalannı çalıştıncı ve yönlendirici görevi üstlenecek siyasal sistem bir anlamda kapaîı ol«tcakl.. Tasannın temel çelişkisi de galiba bu noktada billurlaşıyor... Sistem, siyasette rekabete. özgürlüklerde serbest kullanıma kapalı tutulmak isteniyor. Ve piy»sanm serbest olarak düzenlenmesi öngörülürken, bunuo işletilmesinde 'müdahaleci devlet» kavramım yerleştirmeyi amaçlıyor. Bir başka deyîmle, 'Serbest gerçekleşmesi ise, özgürlüklerin sınırlanmasmdan geçiyor. Piyasanın açık olması, 'devlet müdahaleciUgU yoluyla sistemin kapalı olmasma bağlanıyor. Sistemin kapalı olması, açık piyasa için zorunlu görülüyor. Özellikle açık piyasaya yön verecek siyasal par tl kadrolannın, örnegin Başbakanın Meclis dışmdan atanabilme ilkesi sonucu, büyük ölçüde rekabete kapatılmış olması, tasandaki zorlamalann başmda telik, siyasal rekabet öylesine donduruluyor ki, Millet Meclisi üyeleri beş yıllığına seçiliyor. Türkiye gibi dinamik bir toplumda «dönüfe bir yopı» öngörülüyor. Böylelikle 'kapah sistem» tasannın bir başka maddesiyle de zorlanmış oluyor. Madem açık piyasa, o zaman açık bir sistem '..Madem serbest pazar ekonomisi, o zaman serbest ve özgür bir tartışma ortamı...» başka türlüsü nasıl 'demokrasU olabilir kiL gelivor. Çünkü 'siyaset yapmak* sonunda 'Sinırlı ölçülerde yönetime gelmek'le eş anlam taşıyor. Üspiyasanın işlerliğinl sağlamak için devletin müdahalesi zorunlu» görülüyor. 'Devlet müdahalesunin felsefenin» tam tersine önemli «fea DCMZKURLAR Dövizin Cinsi 1 ABD Dolan 1 Avusturalya Dolan 1 Avusturya Şilinl 1 B. Alman Markı 1 Belçika Frangı 1 Danimarka Kronu 1 Fransız Frangı 1 Hollanda Florini 1 îsveç Kronu 1 îsviçre Frangı 100 îtalyan Lireti Döviz Ahş Döviz Satış 167.69 169.41 9.91 69.82 3.68 20.10 25 08 63.17 27.97 82.69 12.42 66.98 132.98 587.54 26.88 295.38 48.77 Efektif Ahş Efektif Satış 169.33 171.07 10.01 70.50 3.70 20.30 25.33 63.79 28.24 83.50 12.55 67.64 134.28 593.30 27.14 298.28 49 24 164.40 166.09 9.72 68.45 3.59 19.71 24.59 61.93 27.42 81.07 12.18 65.67 100 Japon Yeni 130.37 1 Kanada Dolan 576.02 1 Kuveyt Dinan 26.35 1 Norveç Kronu 289.59 1 Sterlın 1 S. Arabistan Riyali 47.81 164.40 157.79 9.72 68.45 3.41 19.71 24.59 61.93 27.42 81.07 11.57 62.39 123.85 547.22 25.03 289.59 45.42 Dünya Bankası Karayolları kredisi onaylandı ANKARA, (Cumhuriyet Bürosu) Dünya Bankası uzmanların ücretlerini ve ihalo koşullarını kendi belirlemek şartıyla «Karayollarını lyileştirmo Projesi» kredisi açtı. Dünya Bankası'nın, «Karayola lyileştirme Projesi» için açtığı 70 milyon dolarlık kredi antlafması Bakanlar Kurulu'nca onaylanarak yürürlüğe girdi. Kredi antlaşması projede çalışacak danışman ve uzmanlann ücretlerinin saptanmasını Dün ya Bankası yetkisine veriyor. Dünya Bankası'nın Türkiye'ye karayollannm genişletilmesi ve standartlannın yükseltilmesi için açtığı kredi «Arap Ekonomik Kalkınması İçin Kuveyt Fonu»ndan karşılanacak. 70 milyon dolarlık kredi Türkiye'dekı karayolunun ihracatla ilgili kısımlarmın iyileştiril mesini ve karayolu taşımacılığında planlamanın yerleştiril mesini amaçlıyor. Antlaşmayla nynca, «Karayollanm lyLleştirme Projesinin» 1986 jnlında tamamlanması da öngörülüyor. Projenin destekleyici çalışmalannı içeren bölümünde görev Blacak danışman ve uzmanlan n saptanması ve Ucretlerinin belirlenmesi de Dünya Bankası tarafından yapılacak. VERGİ VE BÖLGE İDARE MAHKEMELERİ Uygulaması neler getiriyor ? '$•$$£•: AIXM\ !FJV 1982 21 Temmuzla 100 l i r a arttı Fark yok 5 lira arttı Fark yok Fark yok Farh 28 Temmuz Cumhuriyet Reşat Kulpsuz 24 Ayar 22 Ayar Bilezik Gümüş 13.450 13.550 13.250 13.750 2.020 2.030 1.810 1.910 36.00 38.00 Takdir komisyonlarındaki 1.2 milyon dosya vergi mahkemelerine devrediliyor • 1Ülkemtede gelir dağüımı v» Vergi Adaletınin sağlanması m önemli derecede olumsuz etkileyen ve yıllarca sürUncemede bırakan vergl ve idari uyuşmaz lıklan, 20 ocak 1982 günü yürürlüğe giren yasayla yeni boyutlar ve etkinlikler kazanmak tadır. Yasanın yUrUrlüğe girişln den altı ay sonraki 20 temmuz 1982 gUnünden ıtibaren vergi uyuşmazlık anlaşmazhklanndaki yöntem değisecek. 1950 yılmdan beri Maliye Bakanlığı' na bağlı bulunan itiraz ve Tem yiz Komisyonlan yurürlükten kalkıyor, yargı çevreleri Adalet Bakanlığınca belirlenecek Bölge îdare Mahkemeleri ve ver gi mahkemeleri göreve başlıyacaklar. Vergl ve Yönetlm hukukumu za yenl katılan bu yenilik, bir aşama olan bu oluşumun Işleyişini ilgili lş dünyasına, Ugill vatandaşlanmıza özetleyerek. tanıtmaga çahşahm: 22 Ulmiade kurulaeak 33 Böl mı şöyle: Ankara 6, İstanbul 6, îzmlr 2, Adana, Antalya, Aydın Bursa, Diyarbakır, Edirne, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Kayseri, Konya, Malatya, Manl sa, Sakarya, Samsun Sivas, Trabzon Van ve Zonguldak'da birer. 33 Uimizde çahşmalanm sür dürecek 64 vergl Mahkemesinin yargılama 11 merkezleri de şöyle: Adana 2, Ankara 7, Bursa 2, Eskişehir 2, Hatay 2, îçel 2, İstanbul 15, îzmir 5, Kocaeli 2 ve Afyon, Antalya, Aydın, Ba lıkeslr, Bolu, Çorum, Denlzll, Diyarbakır, Edirne, Elanğ, Er zurum, Gaziantep, Kayseri, Konya, Malatya, Manlsa, Ordu, Sakarya, Samsun, Sivu, Tekir daj, Tr*b»on, Vaa T* Zonguldakt» birer. Adları bu sıralamada bulunmayan diğer 111er, yakınlannda bulunan bu illerin yargılama alanına girmekte dir. Verg) Mahkemelerinin çalışmaya başlaması ile birlikte, bu mahkemelere halen itiraz komisyonlannda bulunan vergl uyuşmazlıklanna ait ocak 1982 tarihinden başlıyarak 20170 dosya gönderilecek. Aynca tak dir komisyonlannda bulunan 1 186 417 dosya bu mahkemelere verilecek. Şimdiye değin süregelen îtiraz Temyiz Danıştay üçlü sıs temi, 20 temmuz 1982 den sonra iki aşamalı Vergi ve / veya Bdlge idare Mahkemeleri ile Danıştay yargısma vanlmış olacaktır. TARG1LAMANIN OLTJŞÜMD Gerek Vergl, gerekse Bölge îdare Mahkemelerinde Mahkeme Kurulu baskan, ile iki Uye den oluşur. Vergi Mahkemelerinin kurul olarak vereoekleri kararlara karşı, Bölge îdare Mahkemesinde dava açılmayacak. Bu kararlara karşı dogrudan Danıştay'da üst dava açıla bilecektir. öte yandan Vergl Mahkemesinde tek haklm tarafmdan verilecek kararlara kar şı, itiraz, Bölge îdare Mahkemesince incelenecek. Bölge îda re mahkemesinin bu konudaki kararı kesin olacağından, bu ka rarlara karşı Danıştay'da Üst dava açılmayacaktır. Böylece uygulamada ikl aşamalı bir ver gi yargısı kurulmuş olacakbr. Vergi ve Bölge Îdare Mahke meleri ile Danıştay'da yargılanacak vergl ve idare uyuşmazlıklannm çözümünde 20 ocate 1982 günlü Resml gazetede yayınlanan îdari yargılama üsulü Kanunu hUIdimleri uygulanaMAHKEMELERİN GÖREVLERt I Vergi Mahkemeleri. 1. Genel bütçe, ll özel idare, belediye ve köylere ait vergi, resim ve harçlarla benzeri ma li yükümler ve bunlara ilişkin zam ve cezalar ile tarife uyuşmazlıklarını, 2. Kamu alacaklarınm Tahsil ITsulU Hakkmdakl Kanunun uy gulamasından doğan uyuşmazlıkları. 3. Diğer kanunlarla verilecek işleri, çözümleyecek. Ancak, şu özelliklerl belirleyen davalar, Vergi Mahkemesi yargıçlanndan biri tarafından çözümlenecek: a) Kazançlan götürü usulde saptanan vergl yükumlülerinin sınıf ve derecelerinin belirleme sine ilişkin lşlemlere karsı açüan davalar. ğince şikayet yoluyla vergl dttzeltme lstemlerinin geri çevril mesıne İlişkin davalara ilk derece mahkemesi olarak bakılacak. DAVA AÇILMASI Davalar, Danıştay, îdare ve vergi mahkemeleri başkanlıklarına yazılmış, belirli bilgileri sıralıyan dılekçelerle açılır. Da va dilekçesi karşı taraf sayısm dan bir fazla düzenlenlr. Normal olarak bir dava dilekçesi ilk örnek olarak verilır. Dava dılekçesıne, dava konusu kararın ve belgelerin asıilan yada örnekleri, dilekçe sayısına göre ayrı ayrı eklenir. terilmeyen durumlarda dava açma süresi, Danıştay'da 60 gün Vergi Mahkemelerinde lse 30 gündür. Bu süreler. vergi, resim, harç ve benzeri mali yükümler ile bunlarm zam ve ce zalarından doğan uyusmazlıklar da: • rahakkuku tahsıie bağlı olan vergüerde tahsilatın, • Teblığ yapılan hallerde ya da teblig verin* Keçen işlemler de teblıgın, • Kesıntı yoluyla alınan ver gılerrle lstihkak sahiplerine öde rnenın, • Tescıle bağlı vergüerde tescılm, yapıldığı tarıhı ızleyen gıinden başlar. Ancak, Amme Alacaklarınm Tahsıh Usulu Hakkındaki Kanunda ödeme emri, ıhtıyati tahakkuk ve ihtiyati haciz işlem lerıne karşı Vergi Mahkemelerinde dava açma süresi, 7 günluk öjel süredir. ÖDEMEYE VE YÜRÜTMEYE ETKÎSİ Vergı Mahkemelerinde, vergl uyuşmazlıklarından doğan dava ların açıklanması, vüklenilen vergi, resim, harç ve benzeri mali yUkUmlerin ve bunlarm zam ve cezalannın dava konusu edilen kısunlannm ödenmesl işlemlerini durdurur. Ancak, eksik harç, posta pulu ya da baş ka eksiğin istenilmesine rağmen tamamlanmazsa dosya Işlemden kaldmlır, tahsil işleml devam eder. llerisl icin katılan blr kayıtla verllen beyannameler üzerine yapılan işlemlerle, tahsilat lşlemlerlnden dolayı açılan da valar, tahsil işleminl durdurmaz. Aynca yürütmenln durdu rulması istenebilir. Erhan Rasim Yucel ımızı amansız bir hastalık sonucu yitirdik. «Ölürse tenler ölur Canlar ölesi degil» (1984 . 1982) Kısacık yaşamının her anına, binlerce onur tohurau gizlenmişti; can bir dost ve yiğit bir insan olarak sevgiyle, özveriyle, çevresine mutluluk vererek. insanca yaşadı. Sevgisi yüreklerimizden, onurlu anısı belleklerimizden silinmiyecek. ARKADAŞLARI ACI KAYIP SAADETTİN COŞKUN'u kaybettik Mezarına binlerce çlçek, en kırmızılanndan. Talova'dan arkadaşlan • Îİ.T.Î.A. G.H.I.Y.O. Î.B.T.T. kartımı kaybettim. Geçersizdir.. Ahmet AVCIOĞLU BAŞSAĞLIĞI îktisadi Teftiş Heyetl Müdürlerlnden Emekll Müslim Celikan'ın ani vefatı dolayısıyla aileai ve yakınlanna başsaglığı dileriz. htanbul Ibrahim KOCAÇAM Belediye Başkan Yardımcm thtisadt Tefüf Heyeti Müdürlüğa v« Müfettifleri • NUfus Cüzdanımı kaybettim. HUkUmsüzdür. Meral NAZLIM • Dnz. Ast. Sb. Okulu diplomamı kaybettim. Htikümsuzdür. Olrtay NAZUM Vergi, resim, harç ve benzeri mall yukümler ile bunlara bağlı zam va cezalara ilışkm uyuşmazlıklardan dolayı Vergi Mahkemeleri ile Bölge İdare Mahkemelerlne başvurma harcı b) Her türlü vergi, resim, 500 lira, Danıştay'a başvurma harcı ise 1000 liradır. Başvurharç ve benzeri mali yükümler ma harçlan dava dilekçeslne ve bunlarm zam ve cezalan top lamı 75 000 llrayı geçmeyen yü harç pulu olarak yapıştmhr ve kümlemnelere karşı «çılan da peşin ödenir. Dava dllekçeslnin bir örneğlnln karşı tarafa tebll valar.' * II Bölge îdare Mahkemele ğl gerektiğinden, davanın açılması ve dllekçenln verilmesi sı ri: rasmda gerekli posta Ucretinin 1. Yargı çevreslndeki (11/ 11de davacı tarafmdan ödenmesl ler) İdare ve vergi mahkemegereklr. lerinde tek yargıç t«T«tfır»ittn verilecek kararlara karşı yapıDava dilekçelerl, savunmalar lacak İtiraz üzerine dava İnce ve davalara Uişkln hertürlü bel lenecek ve kesüı karara bağ ge: lanacak. 1. IlglU Mahkeme başkanlık 2. Yargı çevresindekl İdare lanna, ve vergi mahkemeleri arasın2. Danıştay yada ait oldugu da çıkacak görev ve yetki uyuş mahkeme başkanlıklanna gönmazlıklannı kesin karara bağ derilmek üzere Bölge îdare ya lıyacak. da Vergi Mahkemesi başkanhk lanna, 3. l^ığer kanunlarla verilecek görevleri yerlne getlrecek. 3. Vergl Mahkemesi bulunma III Danıştay'm vergl uyuş yan yerlerde Asliye Hukuk Yar mazlıklanna ilişkin görevleri: gıçlıklarına, 1. Vergt mahkeme kurullann 4. Yabancı ülkelerde ise Türk oa verilecek kararlar incelene Konsolosluklarma, verilebllir. ke»in karara DAVA AÇMA SÜBESİ ^3 Yaruı: Dava açma
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog