Bugünden 1930'a 5,446,863 adet makaleKatalog


«
»

27 TEMMUZ 1482 DIŞ HABERLER Cumhuriyet 3 Phffip Habib de Bechtel inşaat şîrketînde calışıyor WAŞHİNTON, (ANKA) ABD Başkanı Ronald Reagant Ortadoğu Özel Temsücisi Philip Habib'in de ABD"nin tiıüü «Bechtel» İnşaat firmasıyla ilişkaleri olduğu açıklandı. Waşhlngton Post Gazetesinin bu konudaki haberinde, Philip Habib'in «Bechtel» inşaat firmasının ücretli danışmanı olduğu belirtildi. «Bechtel» firmasından yapüan »çıklamada ise. Philip Habib'in Ucratlı danışman olduğu doğrulanarak, kendisinin Güneydoğu Asya v© Pasifik ülkeleriyle ilgi. U olarak firmaya danışmanlık yaptağı ve kendisinin «diploma tîk tecrübesinden» yararlanıldığı kaydedildi. Beyaz Saray'dan yapılan açık lamada da ABD yönetiminin Philip Habib'e güveninln tam olduğu belirtüdi. Bilindiği gibı, Alexander Ha. lg'in lstifasmdan sonra ABD Dışişlert Bakanlığına getlrilen George Schultz da «Bechtel» flrmasının Ust düzeyli bir yöneticisi duramundaydı. Ayetullah Humeyni, Irak'ı ele geçirme niyetinde olmadıklarını acıkladı TAHRAN ( S A ) îran ve Irak, ayn ayn yaynnladıklan eskfiri bfldirilerde, sınır bölgesindeki ağır topçu ateşinin stir dUğünÜ kaydederlerken, tran'ın dini önderi Ayetullah Humeyni, Irak'ı ele gecirmek ntyetinde olmadıklarını acıkladı «İRNA» ajansınm haberınp göre, Humeyni, «Islamiyetin savunnlması» tctn Trak'm is gal edlldtğıni bildlrdi ve îran ın yayılımcı hedefleri olmadığım söyledi. tran'm yayımladıgı savaş bl) dirisinde, son 24 saatte, 500 km.iik savaş cephesinın kuzev, orta ve güney kesimlerinde, Irak mevsilerinin ağır topçu ateşine tutulduŞu kaydedildi. îran, ttroçu birliklerl deste ğindeki Irak güçlerinin Mehran'a doğru ileTİeme girişimlerinm gerl püskürtüldü&ünu duyurdu. Irak ise, Basra teentinin dogusunda ilerleyen Îran güçlerinin durdurulduğunu ve 198 îranlımn öldürffldügünü bildir. dl. Irak helikopterlerinin <1P düşman mev?iierine at«ş açtıklan kaydedildi. «tRNA» ajansı, tran'm Basra kentine cuma günü giriştig) barekâtmdan bu yana munabiri Patrick Massey'e göre savaşmayı bilmeyen çocuk yaştaki devrim muhafızlanndan oluşan îran birliklerı. bu konuda daha deneyimli olan Irak askerleri karşısında ba$an sağlayaırHvorlar ve Bas ra'ya yaptıklan 4 büyük saldırıya karşın sonuç alamıyorlar. Massey, Irak birliklerlnın tank, uçak ve silah donanımı açısından da iyi olduğunu aktarıyor ve son iki hafta içinde yayımlanan bildirilere göre, toplam 15.000 îran askennin öldürUldüğünü bildiriyor. CezayİT'in arabuluculuk girişimine îran'ın olumlu karşılık vermesini Batılı diplomatların, «llginç bulduklan» da vurgulanıyor. Haberde, Tahran'uı «Saddam Hüseyin yönetiminin devrilmesi» isteginden vazgeçmiş göründüğü ve artık «Sınırın boyutlan ve savaş tazmlnatı» gibi konulara önem verdiği belirtiliyor. Ancak, îran'm şu günlerde Bağdat vakınlannda ikinci bir cephe açacagı da söyleniyor. Gözlemcilere göre, Irak hava üstünlü ğünü iyi kullanıyor. îran Hava Kuvvetlerl'nm çatışmaya 40 ya da, 70 uçak ile girmesine karşın Irak'ın bunun üç . dört katı ucak kaldırabUdiğinden de söz eden aynı kaynaklar, yine de Irak uçaklannın cephede pek görünmeyip, yerlerini helikopterlerin aldığını vurguladılar. îran uçaklannın en önemli uçuşunun ise, 21 temmuzda Bağdat'ta yapıldığını belirten gözlemciler ık1 uçagın saldınsının püskürtülüp bırinın dü şürüldüğünü hatırlatmakta ve bu tür akınlann, «Evlülde yapılacak bağlantısızlar doruğn için Bağdat'ın güvenll olmadığı» yolundaki îran tddialannı kanıtlama amacına yöneldiğini söylüyorlar. Bunun dışmda Basra kentinde günlük yaşam, bombardımana, yiyecek benzin sıkmtısma ve hastanelerdeki yaralılara karşın «yan olağan» biçimde sürüyor. tRAN'DA TDTUKLAMALAR Îran yönetimine karşı savaşan «Halkın Mücahitleri» örgüttl başkam Mesut Recevi'nin kız kardeşi ile kayın biraderi nin, îran'da gözaltına alındığı bxldirildi. örgüt sözcüsUnün «Renter» ajansı Londra bürosuna verdigi bilgiye göre, olay gecen hafta meydana geldi. Politikada Sorunîar# Arkadaşımız ERGUN BALCI yıllık izninin bir bölümünü kullanacağından yazılanna bir süre ara verecektir. Honduras Nikaragua sınırındaki catışmada 14 Sandinist öldürüldü MANAGUA (A.P.) Nikaragua Savunma Bakanlığı, Honduras sınırı yakınlarında saldırılarını sürdüren eski Nikaragua diktatörü Somoza yan lısı grupların 14 Sandinist mılis üyesini öldürdügünü açıkladılar. AçıkJamada, yaklaşık yuz kadar silahlı kişinin saldınsm da aynca 8 Sandinistin kayıp olduğu ve dördünün de yaralandığı belirtildt. Dışişleri Bakanı Miguel d'Escoto, saldından dolayı Honduras'ta üstlenen Somoza yanlısı sağcı gruplan sorumlu tutarak, bu gruplara Honduras Genelkurmay Başkara General Guistavo Alvarez'in kolayhlc sagladığı görüşünü yineledt Dışişleri Bakanı d'Escoto, Honduras Genelkurmay Başr kanı hakkında Somoza yanlılarının «başlıca aleti» terunini kullandı ve şöyle dedi: «General Alvarez, ülkemize karşı bir saldmyı haklı RÖsterebilmek için Nikaragua'da düzensizlik Inşkırtınaya çalışan pslkopat bir faşisttir.» Cumartesi günü ülkenln ku» zeyindeki San Pernando kasabasmda meydana gelen BaldJn, son bir hafta içinde 96 Somozistin ve 39 Nikaragua httkümeti yanlısı asker ve halk milisinin öldürülmeslyle sonuçlanan bir çatışmalar lncirinin en son halkasıdır. 3650 asker kaybettiglnl öne sür dü. 13 temmuzdan bu yana Irak içlerinde süren îran saldınsınm ilk hizını yittrdigl ve sa vaş UstUnlüğünun Irak'a gectiğl bildirlliyor. Basra vöresinde savaş alanım gezerek Irak komutanlanndan bllgl alan «Renter» Bağdat Nagazaki'de ölenlerin sayısı 300 r e yükseldi Fevzi YALIN NAGAZAKÎ Japonyafun Güneybatı bölgesinde bulunan Kyusu adasının Nagazakl kenti ile çevresi 9 ağustos 1945te atüan ikinci atom bombasindan sonra en büyük felakete uğradı. ŞiddeUi yağmurların meydana geördiği sel ve toprak kayması sonucu ölenlerin 300'e kaybolanlann da H8'e ydkseldl ğl Nagazakl ve yöreslnde yılaian ev sayısının 30 bine yaklaşüğı belirtildi. Kurtarma eklplerl çamur ve «nkaz altından ceset çıkarmaya devam ederken, şiddetli yağış lse bu cahşmalan zorlaştınyor. Ev, yol ve çatılan. sel yağmur ve lAnaklarm taşıdığı çamur ve molazlarla dolan Nagazakl ve çevre yerleşim merkezin• dekl insanlar, ikinci atom bom I basına uğramış insanlann ruh hali içinde bulunuyorlar. Japon hükümeti tüm felaket nedelere yardım etmek ve şeh rt eski durumuna getirmek üzere kollan sıvarken, Japonya"ya Kıbns Türk Bölgesinden gönderilen tizüntü mesajlan ise teşekkürle karşılandı. Yunan basını, «görtt; birliğini» moratoryum olarak ıdtelencUriyoc Averof: Papandreu 8 ay sonra dönüs yaptı ATİNA, (Cumhuriyet) TftU nan basını, dünkil sayılannd* Atına'nm Tiirkiye BUyükelçısl Fahir Alaçam ile Yunan Dışişle ri Bakan Yarduncısı Yuanutdi» Kapsis'in 12 turluk göruşmelerinden sonra «moratoryum» an lasmasuu imzaladıklan biçimia dekl haberlerini «Türldye ü« Sulh», «Tiirkiye ile anlaşmays dogru», «Diyalog başbyor», «M« ratoryum lmzalandı» başlıklany la verdl. îktidar yanlısı gazeteler, ba anlaşmayı PASOK'un büyük dip lomatik zaferi Olarak görüıv,; ben,, muhalif basın «Yenl De* mokrasi Partisinin çlzdiği yola dönüş» olarak nitelendirdi. An» cak, komünist yanlısı Bizospas^ tis gazetesi «Moratoryum anlay masmda NATO parmağı» olduğunu savunurken «İllşldleriı» dfizelebibnesi için Yutmnistan ve Türkiye'nin NATO'dan çıkmalan gerektiğini» iddia ettiler» Yeni Demokrasi Partisi Başkanı ve eski Savunma Bakanı Avengelos Averof, Papandreu'nun ne yapmak istediğinin anl» şılmadığını söyledi. Partisinin iktidardayken Türldye ile ba» lattığı diyalogu kesip şlmdl ya niden kurmak Isteğini «istikrarsız bir tutum» olarak niteleyen Averof, «Ancak, dlyaloğuB başlatılması kararının 8 ayhk bir gecikmeden sonra verihnest ni de olumlu bir adım olarak» nitelendirdi. Bilindiği gibi TUrklye «görtt» birliği»ni Papandreu «Moratoryum» olarak nitelendiriyor. P»JI pandreu, bu «görfiş birliği»ne yeni anlamlar verme çabasın» giriyor. Almanya'nın Sesi Atatürk îçin kitap çıkarıyor MtJNtH, (aj.) Dünya'ntn en büyük radyo Istasyonlanndan biri olan ve 84 dilde yayın yapan Almanya'nın Sesi (Deut sche VVelle) radyosu, çafıroran önemli konulannı «Belgeler» halinde toplayan kltap dizisinin ilk sayısını modern Türkiye'nin kurucusu Atatürk'e ayır dı. «Alman Gözfiyle Atatürk» adım taşıyan kitapta, Atatürk' tin doğumunun yüzüncü yıldönümü münasebetiyle üalü Alman bilim adamlannın politlkacılann, tanınmış yazar ve gazetecilerin kaleme aldığı makaleler ve konuşmalar yer auyor. Kitap hem Almanca ve hem de Türfcçe olarak yayınlanıyor. Çanakkale Seramik bugün 25.yılını kutluyor. Sevinçlagururia. ÇANAKKALE GEÇİLMEZ/ Çanakkale, tarihimizde yenilmezliğin sembolü. Yürekliliği, yiğitlüiğiyle. ı.S ^^Çanakkale'nin günümüzde bu r 25yü Npneminipekiştiren bir büyük H ygücüdaha var: Çanakkale Seramik Fabrikal Çanakkale Seramik, bugün 25 yılı geride bırakti. Gururla, sevinçle. Çanakkale Seramik, üstün bir bilgi ve 'teknolojinin ürünü.Truva kentindekî seramikcilikten bugüne kadar uzanan tecrübesiyle... Çanakkale Seramik, her gün kendini aşan, her gün daha mükemmeliyaratan bir sanayi. Çanakkfe Seramik geçÜmez,yenilmez! Almanya'daki Türk işçileri 5 cankurtaran daha gönderdî MÜNtH, (a*.) Almanya'da çalışan vatandaşlarımızın yardımlanyla alınıp Kızüay emrine verilen beş cankurtaran arabası daha bayramda, Münib Başkonsolosluğumuzun önünde yapılan sade bir törenle yola çıkanldı. Başkonsolos A. Taluy"un verdiği bilgiye göre, gönderılen arabaların üçünde, yaralı veya hastaya ilk müdahaleyı yapabilecek cihaz ve teknik aletler bulunuyor. Afgan direniscilerinin lideri esir düstü * Çanakkale Seramik, modern fabrikalan, ileri teknolojisi uzman kadrosuyla, ülkemizin göğsünü* kabartan bir sanayi kuruluşu. Çanakkale Seramik, Türk Seramik Sanayiinin önderi. Destekle^ici, geliştirici bir lider sanayi. Çanakkale Seramik, halk ortaklı bir şirket. Ülkemizin gerçek anlamda halka dayalı ilk kuruluşu. Çanakkale Seramik, halkla birlikte gelişen, devlet iştirakiyle güçlenen ve "Karma Ekonomi" sistemini kendiyapısmda uygulayan ilk sanayi kuruluşu. Çanakkde Seramik geçümez,yenilmez!; Çanaldde Seramkgeçilmez,yenilmez! Çanakkale Seramik ihracatçı. Her yıl yüz müyonlarca j liralık döviz getiriyor. Üretim kalitesi ile ileri teknolojiye sahip ülkelerin beğenisini kazanara^c; ülkemiz ekonomisine'1 katkıda bulunarak... tSLAMABAD (aa.) ^abfl Radyosu, Afganistan dlrenişçt lerinin kumandanı Abdül Kur düsü'nün ülkenin Kuzeydoğusu'ndaki Fariab bölgesinde mey dana gelen yoğun çatışmalard» esir alındı. Radyo, çatışmalardan sonr» esir alınan diğer kişiler olup olmadığı hakkında bilgi vermedi. KlSfl KlSfl Çanakkde Seramik geçlnez,yenilmez! ACRUBU KKM 'Utem/tOgOn h r cum» hIn hmtui BODRUM T.M.T OTEL (hivu "u> 19.900JL. Çanakkale Seramik, bilgiyi tecrübeyle, emeği sermayeyle bütünleştiren bir kuruluş. Çanakkale Seramik 25. yılmı kutluyor. Çanakkale'nin geçilmşzliği bu kez sanayidö'de ispatiamyor. MARMARİS SultanSarau Motel * 19.900.TL. VFETHİYE SEKETUR OTEL OTIL 13.900TL. MAKBIOTEL 30000TL. Çanabnale O *tecrübe yenilemez 21.900.TL öt« Otobüt* Iknmlar • Mi BARBAROSBULVARI35/3BCSİICTAŞ «611074 618226 t * 26105 Irtlbat Abfrtur 376IO7 • Dünya Yaşhlar Konferansı Viyana'da açıldı. İki haf ta sürecek olan konferansts sanayileşmiş ve kalkınmakt» olan ülkelerdeki yaşljlarm kar şüaştüdan sorunla? tartışılacak konferansa yüzden faz la ülkeden temsilciler katltıyor. • Hindistan'da çocuklann arasmda başlayan kavga sonunda alevlenerek Hintlilerla Müslümanlar arasında çarpışmaya dönüştüğü, olayda bir kişinin öldüğü, en az 12 yara lının bulundugu bildirlldl. • Köln Ekonomi Enstitüsü, bu yıl 12 bin kadar Alman Hrmasının iflas etmesinin beklendiğini acıkladı. • Küba Dışişleri Bakanı tsi. dore Malmierca,, üç günlük bir resmi ziyaret için dün Atina'ya geldi, Yunanistan'ı ilk kea bir Kübalı bakan ziyaıet ediyor. • Birleşmiş Miletler Eğitim Billm ve Kültür örgütü (ÜNESOO) tarafından düzenlenen Dünya İMnci Kültür Konfe ransı Mexico City'de başladı, • Montreal'da bir cezaevinde çıkan ayaklanma sırasmda ttç gardiyan İle İM hükümlü öl dü. • Afrika Birliği tfrve hazırü ğı sfirttyor. 5 ağustosta Ubys'. da yapılacak olan örvede Afrl ka BirUfclnin geleoeü beUrlena cck
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog