Bugünden 1930'a 5,447,902 adet makale



Katalog


«
»

Cumhuriye* 12 27 TEMMUZ 1982 POC EROGUL VE DR. SABUNfcU TARTIŞIYOR Eroğul: Soyut adalet, gerçek yasamda eşitsizlik getirir «Örneğin grev ve lokavt hakkını eşit değerde haklar olarak düşünlerseniz sosyal devlet ilkesinin temellerinin ortadan kalkmasına yolaçmıs olursunuz.» Çalışanlann özel olarak korunması kaygısı yeni düzeıüemede terkediliyor. Erbfl TUŞALP Doç. Eroğul Bu bölümün bir sınıf programı anlayışı ıle kaleme alınmış olması en önem li özelliğınl oluşturuyor. Sadece bu bölUmde değil temel hak lar ve ödevlerle ilgili genel hükümlerde de sınıfsal zihnıyet açık bir biçimde görülüyor. Ta sannın 1961 Anayasasının 10/2 madesınin yerine getirilmiş olan 4/2 maddesinde önemli bir fark var. Devletin insan haklarım gerçekleştinnek ieın görevlerı sayılırken artık (Sosyal adaletle bağüaşnıayan engellerin) kal dmlmasından değil, sadece Sayıştay: Sahip cıkılmadığı icin Devlet malları özel kişilerin eline geçiyor Işıklar: DİSK devrîmciliğî, îhtilalcilik olarak anlamamısür Istanbul Haber Servisi DİSK davasmda. 16 temmuz günlü duruşmada sorgusu suıdurulen Ge nel Sekreter Fehmı Işıklar. DISK'ın aemokrasının tüm kurum ve kurallan ile ışlemesını savunduğunu soyledı «Demokrasi donmuş. değişmez bir rejim değildir. Demokrasinin sınırlarmı toplum beliıier. Devrimci mücadele, demokratik hak ve özgürlüklerin korunması ve genişletilmesini önemli sayar» de di. Yargıç Çetın Gunever. devletin işveren olduğu düzende sömurunun baskının kalkıp kalkamayacağı sorusunu yöneltti. Fehmı Işıklar, DlSK'ın devletin işveren olduğu bir düzende, sömurunun ortadan kalkacağına ilışkın bır açıklaması olmadığını hatırlattı. DISK'in açıklamaiannda devletin toplumdan yana önlemler alması doğrultusunda onerıler olduğunu belirtti. «Örneğin Hitler'in fasist iktidarının egemen oldugu bir devlet yapısında baskı ve sömürünün kalkması bir yana, daha da artarak uygulanır» dedi. Yargıç, üretim araçlarının toplumsallaşmasmdan ne anladığmı sordu. Işıklar, «Kimi sektörün kamulaştırılması» şeklmde açıkladı ••Nasıl olacak?» sorusuna, «Temel sektörlerin, örneğin çelik, tüm ağır sanayii. petrol, enerji, ulasım ve benzeri birçok sektörde, anayasa dogrultusnnda. ücretleri ödenerek kamulaştırmanın gercPklestirilmesi, toplum yararına kullanılmasmı öneririz» dedi Yargıç, işverenin devlet olduğu alanlarda sömiırünün kalkıp kalkmayacağı sorusunu yıneledi. «Baskı var mı yok mu?» dedi. Işıklar, «Başbakana bağlı» yanıtmdan sonra açıklamasmı şöyle sürdürdü «Işçl sınıfı ve emekçiler, demokratik haklarım kullanarak bu baskıya engel olabiürler. Bugün KIT'lerde işveren durumunda olan insanların baskıları söz konusudur. Sendikalar bu baskı ortammin kalkması, özgür bir çalışma ortamı yaratılmasını sağlamak amacı ile mücadele vennektedirler. Sonuç taraflann demokratik mücadeleve Varılması ile yakmdan ili'şkilidir.. Yarierıcın, «Sömürü ve baskıya karşı mücadele ılkelerine» ilişkin sorusu Ü7erine ise su vanıtı verdc «DİSK kapitalist sömürüye karsı mücadele verirken, işçilerin birlik ve dayanışma ilkesine önem verir. DİSK demokratik ilkeye önem verir. Tabanın söz ve karar sahibi olması ilkcslnden hareketle. tüm üyelerinin mücadeleye katılmasmı sağlamaya çalışır. DİSK aynca gerçekçilik ilkesini de benimse(Arkası 9. Savfada) ANKARA, (Cumhuriyet Bü rosul Sayıştay tarafından hazırlanan bir raporda. devletin huküm ve tasarrufu altında bulundurdugu taşınmazlara sahıp olunmadığı ıçın bu malların ozel kı şılerın mulkıyetıne geçtıgı belirtıldı Devletin ta^ınmaz mallarının hesabımn Sayıştay a verılmesıne üışkın olarak ha zırlanan raporda, Türkiye'de 1934 yılında başlanan kadastro ve tapulama işlemleııyle 1981 yılma değın 67 merkez ilçeden 52'smm kadastrosunun tamamlandığı ifade edılerek şu bügilcre ver verıldı«Kadastro vc tapulama Iş lemlerine ikl merkez ilçe de hiç baslanılmamış, 372 ilçeden 168'inin kadastrosu ta mamlanabilmiş ve 252 ilçede ise hiç baslanılmamış ve yine 36 bin 479 kftyden 14 bin 766'sınm tapulamasi tamamlanabilmiştir. Bu rakamlar çalışmalann ne kadar yavaş yürüdüğünü açık ça göstermektedir. Ülke topraklannm tapulama ve kadastro işlemlerinin tamamlanmamış olması tasınmaz mal varhğının belirlenmesini güçleştiren bir nedpn olarak gösterilmekte ise de, bunun mal varhğının tam olarak tespitint engelle yen bir neden olarak değerlendirilmesi daha doğru olacaktır.» Taşmmaz maı saymanhğının kurulması önerilen Sa yıştay raporunda. il özel ida releri ile belediyelerin taşınmazlarının hesabımn ive dılikle Sayıştay'a verilmesi gerektiği savunuldu Raporun sonuç bölümünde ise şu goruşlere yer verildi«Devletin hüküm ve tasarrufu altında bulundurduftu taşınmazlanna sahip olunmamış. özel mülkiyetinde bulundurdugu taşınmazIarı da iyi yönetilmemiştir. Bu durum bugün dahi sürmektedir, Devlete ait taşınmazlar sağlıksız yöntemlerle özel kişilerin mülkiyetine geçmeye devam etmektedır Yasalarımızda buua ceva/ veren hükümler geçerlikleri ni korumaktadır. Kamu mal ları ile ilgili yasal duzenlemenin yapılmamış olma&ı kamuya ait taşınmazların durumunda çeşitli kanşıklara ve farkh yorumlara ne den olmuştur Güncei sorunlara ilişkin olarak çeşitli ya salara bu konuda konulan hükümler çözüm getirememiştir. Devlete ait tasınmazların sağlıksız yöntemlerle elden çıkanlmasının npdenlerinde^ biri de denetim yokluğudur. Denetim yoklugu ise yasal anlamda değil. fiili an lamda söz konusudur. Çünkü 1050 sayılı Muhasebei U mumiye Kanunu. 2514 sayılı Divanı Muhasebat Kanunu. 1B61 Anayasası. 8^2 sayılı Sayıştay Kanunu Devlet'in mallarının denetlcme va yargılama görevlerini Sayıştay'a vermiş bulunmaktadır. Bu yasalara ragmen 53 yıldan beri Sayıştay "a taşın maz mal hesabı verilmemiş ve bu nedenle Sayıştay görevini yerine getirememiştir. Tasaune (Adaletle bağdaşmayan engelle rin) kaldırılmasından söz edılmektedir. Yani sosyal adalet kaygısı temel haklarla ilgili ge nel htikümlerden çıkanlmış bulunmaktadır. Dünya ve bizde bütiin bu tür düzenlemelerin yapılmasının nedeni ekonomik ve sosyal yaşamda bir kesimin başka bir kesim karşısında za yıf durumda bulunması ve dola yısıyla pratik yaşamdaki bu za yıflığı eşitsiz hukuk düzenleme leri ile bir parça törpülemek ıstemesidir. Hakların soyut bir adalet an getiriyor? layışı ile sosyal kesimler arasında dengeli <yması aranmaz. Bu nokta bence, temel Önemde lokavt hakkını eyıt değerierde haklar olarak duzenlersenız, sosyal devlet ilkesinin temellerinin ortadan kaldınlmasına yol açmış olursunuz. Kağıt üzerinde soyut bir eşitliğm getirilmiş olması, gerçek yaşamdaki eşitsizliklerin devamma hizmet eder. Soru Anayasa taslağı için Türk İş (işveren raponı) değerlendirmesinl yaptı?. Doç. Eroğul Ben başka türlü söyleyeyim. Bence bu tasarı, belli sınıflarm ideolojik program nıtelığınde. Örneğin tasarı nm 43/1 maddesinde ınülkıyet ve mıras haklannm diğer temel haklar gıbi anayasanın gu vencesinde oldugu belırtılmış. Ganpsememek olanaksız. Bu hemen 1789 insan ve yurttaş hakları bildirısindeki mülkıyet kutsaldır hükmünü hatırlatıyor. Anayasada yer alan temel haklardan hıç biri için böyle bır açıklama gereği duyulmazken, yalnızca mülkiyet ve miras hakkı için böyle bir açıklama yapma gereği duyulmuştur. Yani bvınun adeta bir süper hak olduğu vurgulanmak ıstenmiştir . MUlkıyet ve mıras hakkı ile ilgili diğer degişiklikleri şöyle sıralayabilirimTasarının 43/4 maddesinde kamu yarari amacıyla dahi (mi rascıların paylanna dokunulamayacağı) belirtilmiştir. örneğm bundan böyle Eğitim Vak (Arkası ». Sayfada) 3 I ,ANKARA SBP Anayasa Binrru Elemaıüan Doç. Dr. Cem Eroğul ile Dr. Yavuz Sabuncu yeni anayasa tasansının temel haklarla ilgili düzenleme lermi irdelemeyl şövle sürdiir dülen Soru Ekonomjk ve sosyal haklara balaldığuıda karşılaşılan somut durum ne? "Temel hak ve özgürlükler kullanılamaz hale getiriliyor, Doç. Yenişehirlîöğlu: Bu taslakta devletin dü İet, yurttaşlarin , mutluluğu ve birliği için yoktur, balt şünme özgürlüğünden korktuğunu görüyoruz. kendi varhğı için vardır. : Radyo ve TV'ye özerklik verilmiyor. Bu da totaliter ve otoriter bir delvet yapısını var kılar. lîemel haklar sınırlanıyor. Parti iktidarları da bu yapıHekimler Birligi: Atatürk devrim yı kendi istek ve doğrultuçeüşkuı bazı hukümlere yer venlmış. îannda biçimiendiririer. uı MühendİSİerİ Odasi: Özel Sektörün kemiz bu tür acı deneyimleri, bedelini çok pahahya öamaçlarından kaynaklanıyor. deyerek geçirmiştir.» Haber Merkezî Anaya•a'ya ılişkin değişik çevrelenn goruş açıklamaları ve tepkilerı sürüyor. Bu görüş l e n yayınlamayı sürdürüyoTUZ. f AÜ DTCF Felsefe Bölümu bğretim üyesi Doç. Dr. Şa~ hin Yenişehirlioğlu, «Anayasa taslağı bu haliyle yürürlü ge konursa inşallah konmaz ülkemizi yeni bilinmeyenle re ve yeni acı günlere getireceği kuşkusuzdur» dedi Doç. Yenişehirlioğlu. tasla gın. Avrupa ülkelerinin anayasalanna göre çok geri Yenişehirlioğlu: Tasarıda devlet salt kendisi için var olduğunu belirterek. «Hem Avrupa Konseyl üyesi olacağız, hem böyle bir anayasa ile yönetileceğiz. Çok yazık. Türkiye'nin Portekiz'den, İspanya'dan ya da Italya'dan slvil toplum olarak ne farkı yar ki» dıye konuştu. Devletin bütünlüğü ve dokunulmazlığı ilkesinin guclendirilmesi içm bireyin temel hak ve ozgürlüklerimn büyük oranda ıpotek altına ahnmak ıstendiğıni büdıren Doç. Yenişehirlioğlu şu <xoruşleri savundu «Bu taslakta, devletin duşünme özgürlüğünden ve kendini ifade gücünden korK tuğunu görüyoruz. Eğer bir devlet, düşünceye karşı ko runuyorsa, o zaman o d<*v Doç. Yenişehirlioğlu. »aslakla basm ozgurluğünun çok ciddı bu biçimde sınırlandınldığını da belırttı ve •Bu ket vurma. aslı olmayan haberlerin ve propagan danin yayılmasına olaaak saglar. O zaman gerçek oasııun yerini kulak gazetesinia aldığını görürüz ki, bu da toplumsal sakinliği bjzmaya ve gerçekleri saptırmaya yeter de artar büe» dedı Dilenci kampının 15 yasındaki ^konugu,, Aynur: D Öngören: Radyo ve TV özerk olmadıkça tarafsız yayın yapılamaz Eve para götüremediğim gün sırtımda oklava sesi duyulur Hüseyin AVUÇ Anayasa komisyonuna gelen önerilerin bir bolumu tasarıda yer almadı ANKARA (CnmbariyetBürosu) 1982 Anayasa tasarısmı hazırlayan Danışma Meolısi Anayasa Komisyonu'na umversıteler, yargı organlan, valilikler, çeşitlı kurum. ve kuruluşlardan gelen goruş ve onerılerın bir bolümünun tasarıda yer al dığı, bazılarımn ise dıkkate almmadığı gozlendı. Cıunlıurbaşkanlığına bağlı bır danışma organı kurulması tek m<3clıs, cumhurbaşkanının yetkılerının artırılmasj, meclısın feshı; ekonomik ve sos>yaı konsey, lokavt ve basma getırılen kısıtlamalara ılişkin onerılerın tasarıda yer aldığı gorüldu Anayasa Komisyonuna gelen goru$> ve onerılerden tasanya g:renler üe dıkkate aluıma yanlar şöyle ozetlenıyor. DEVLET DANIŞMA KONSEYİ Anayasa Komisyonu'na gelen goruş ve önerılen arasmda Devlet Konseyı, CumJıu rıyet Konssyi, Cumhurbaşkan lığı Danışma Konseyı, Başkan lık Konseyı ve Oanışma Kon seyi Başkanlıkları adı altında toplanan yeni bır kurum yer al mıştı. Önenlerde, Cumhurbaşkamnın tabıi üye olması, yüksek mahkemeler, ünıversıteleı eskı poutıkacılar, rektorler, bü yukelçıler, yazarlar, sendıkacılar, geneıaller eskı başbakanlar, eskı genelkurmay başkanları ve Mılli Guvenlik Konseyı üyelerının bu kurumda yer almaları ıstenmıştı. Önerilen ku rumun yol göstericı nitelikte etkin yetkilerle donatılabileceği belirtiünışti. Venı Anayasa tasarısında bu önerllerden esinlenildi va «Dev İet Oanışma Konseyi» kurumu yer aldı. VASAMA Komısyona iletilen görüşler arasmda «Tek Meclls» istemı ağırlıkta bulunuyordu. Yeni Anayasa tasansında da Tek Meclis'e yer verildi. TBMM se cjimlerinin hem 4 hem de 5 yıi da bir yapılması önerüerinden • yıllık süre tasanda hükme î bağlandı. Milletvekili adedinde 200 500 arasındaM onerılerden 400'ü uygun bulunarak tasarıya konuldu. Üyelikle bağ daşmayan işler bölümünde komisyona önerilen «MilletveHlle ri iş takip etmemelidir» hükmu tasarıda yer almadı. Partisinden aynlan milletve kilinin bağımsız olarak görevı nt sürdürmesi, başka bir par tlya girmesi halinde üyeligtein (Arkast 9. Sayfada) TGS, Anayasa paneli düzenliyor ISTANMJL, (a.a.) Tumye Gazetecüer Sendıkası (TGs>> Anayasa tasarısındakı sendıkal hak ve özgurlükler ıl« basın ozgurluğu konusundakı huküm lerı tartışnıak ve oneııler oluşturmak uzere 9 10 agus tos 1anhlermde bır panel du zenledı. Gazetecıler Cemıyetı konlerans salonunda yapüacak panele Unıversıtelerden Öğretım uvelen katılacak. ANKARA, (Cumhuriyet Biirosu) Türk Iş, Danışma Meclisi üyelerine verilmek üzere Anayasa Tasarısma ılişkin göriışlerıni içeren 28 sayfalık bir kitapçık hazırladı . Türk îş'in geçtığımız hatta ıçıııde Anayasa tasarısı ile ilgili açıklamasının genişletilmiş bir metni olan kitapçıkta, 1961 Anayasası ile çalışma yasalannda yer alan kazanılmış işçi haklanndan örnekler verilerek, bu bilgüerle yeni Anayasa Tasansı kıyaslanryor. Danışma Meclisi üyelerine da gıtılacak olan TUrk îş'in Ana yasa Tasarısı ile görüşlerini Szetleyen kitapçık, Bursa'da 39 temmua günü yapılaeak olan Türk î ş Yönetto Kurulunfia genişletilerek toımuoyima açı'Kİanacak. Türk İş, Anayasa tasarısına ilişkin görüşlerini içeren kitapçık hazırladı Yıllar yin hemen her kö şebaşında gorüp te cebımi7; AITIA Gazetecıhk ve Halk la Ihşkıler Yuksek Okulu *>g deki 35 uıayı onlerine bıretım uyesı Mahmut Tali raktıgımız diicnciler... îstan semtlerinde Ongören, düşünce ve basın bul'un ;o v ıtlı o^gurlugu konusunda ka/a faaliyetlerinı sürdüren bu nıLtnış hakların gerıye gotu avuç acıcıları daha yakm rulmesinden Radyo. TV ve dan tanımak ve sorunlarını haber aıanslannın da nasıbı ögrenmelc için gittlk Oknı alacağım belirterek. % u meydanmdaki «Dilenci Kam pma...» goruşlerı savundu. Genç. ıtHıyar, çoluk. ço«Geçmişteki ve günümüzdeki deneyimler ve uygula cuk tamı tamına 75 dilenmalar. radyo televizyonun ci vardı kampta. îlk bakışözerk olmadıkça tarafsız ya ta aralarında acmacalc hal yın yapamayacağmı göster de olan \e ozeıierinde bir miştir, Radyo TV İdaresi çuvaldan vapılmış giysileri gene çeşitli etki ve baskıia bulunan bazı dilencilerin ra açık birakılmıştır. Çünkü yanısıra, lıatırı savılır seözerklik yoktur. kilde gıyinen «sosyete diien Hem özerkliği öngör cilerine» ue rastlanıyorriu . mcyen, hem de haberleıin îstanbul Beledıyesı Zabıta ve programların sunulusuna Ekiplenn''e ktntin çeşitli bile kayıt getiren bir ana/a semtlerindekı cami avlulasa. devlete ve halka karşı rından va dn köşebaşların tarafsız olamaz Çünkü böy dan toalanan 75 dilenci bir lece Radyo . TV ve haber kaç günluğüne konuk edili aiansları önce çeşitli et yordu, <Diienci Kampınkilere VP baskılara açık tu da». üüimızdtki fotograf (Arkası 9. Sayfada) makinasını gordükleri anda yüzlerinl glzlemeye çalışan bu Kışiier, «defolun» diye baÇırıyoriardı. Bir süre sonra yatışan dilencilerrten, bu lşi zorla yapan ve prolesyonell olan bir kaç 'ci^i iie konugtuk... «Avuç açıp dilendigim eve para ^utıirdüğüm gün önüme 45 konur. götürmedi ğimde Lsı* sutımda oklava sesleri duyulti'...» Cadde ve sokal: kenarlarından toplanan onlarca dilenciANKARA, (Cumhuriyet Bürosu) Emekli Yargıç SaUm den yanlızca bıri olan henü? Başol 1982 Anayasa Tasansı' 15 yasındaki Aynur'un sÖ7 aunîur... Bygüne nın gerekçesız yayınlanmasını lerlydl eleştırerek, «Anayasa Tasarısı dek 5 iez getlrlldiğl dilen açıklanırken getirilen kurumla ci kamDinda konuştuğurın yapıian değişikliklerin ge muz lsü;ük Kı? 72 yaşında rekçıeleri de acıklanmaiı itli» olan ninesinln kendisinı dedı. Başol şöyle devam etti: «Getirilen kununlavdan sayısı 3U'u askın üyeli Devlet Danışma Konseylne verilen görev. hemen hiç mesatesinde. Adeta işe adam değil, adanıa iş bultnak kabilinden bir şey. Bunu dörtbeş kişilik btr kadro daha iyi yapabilir. Halkımızın refab dfizeyi belII. tsraftaa, lüzumsuz harca madan kaçınmak zonmdayız. Genel kryaslamaya göre dolgun ayhk veya emekli aybğı almakta olan konseyi oluştnracak kişilerin refah düzeylerini blr kat daha artırma yolnna gitmek ve onlara millet veklUerine tanınan yan yararlan tanımak doğru olabilir mi? «Tabil üyeler» yaşam boyu Konseyde kalacaklar. örneğin yaslılık nedeni Ue evlerinden çıkmasalar blle, Konsey fiyest olarak sybk alacaklar. (Arkası 9. Sayfad») Salim Basol: Tasarıda getirilen kurumların gerekceleri acıklanmaiı * TORBAS1NDAN 1625 LIRA ÇIKTI Sağır ve dilsiz bir yaşlı kadının torbasından tamamı 5 ve 10 liralık olmtk üzere 1625 lira çıktı Yaşlı kadın. dilenciler kampına fötürülürken görülüyor... zorla çalLjtırdjgını soylüyor du. ÇıplaK ayaklı ve yırtık elbiseli /aresız kız şöyle ko nuşuyordır «/\bi ben henti? 8 yaşındayken. bohçacılık vapan ai'nemm kaynattığı sıcak su KOİIanmdan aşafı döküldıi. Her çeşit melhemi sürdüysek de izleri kaybolmadı. (,ok rakirdik habam bizi ierketmişti. tşte o günden bu yana kollarımı sıvayarak cami önlerin de para »epluyorutn. Ka/ancımın tamamını nineme veririm, az olduğu zaman çok kızar bazı da döver...» Günde ıe kpaar para ka/andıgıaı 'ordugumuzda I•e diletTîl kız şoyle devam ? etti" «A'ıioıgim bu giinüne sföre değişır, saylr günler 2 bin lira Ua(|ar. tatil ve bay ram giinleri İse 5 bin liraya kadar ulaştığı oluyor...» Ve^sırtı paltolu, başj kas ketll olan bir başka dilenci ile sö'/l^şiye koyluverdlk hemen. .557 yılından bu yana memleket: olan Slirf ten Istanbul'a gelerek dilencilik /aparı Şifa Caymaz'la... i'.k clsrak bizlmle konuşacaıc bir Konusu olma dıgını söyıeyen bu profesyonel Jihncl, Kafasını kızdınrsak jlzden davacı olacagını söylüyordu. 136 kez yakalanarak aynı kampa getlrllen Caymaz. lşinden Aynca, büyuk bir ihtnnat memnun olduğunu ve çalış le, sınav sonuçlannı broşür malarına devam edeceğlnl halinde bastırarak, gazete belirtiyordu. Aıada bir a bayilerine dağıtımım yapagız alışkanhğı olarak «Al cağız. Bu broşurler, gazete lah razı rlsun» sözcüklerl bayilerinden maliyetine finl kullanan diıencl sorula yatla satılacaktır. Böylece rımızı vamtlarken: «Ne ya daha önceki yıllarda işteyen pahtn vanî gidip blr fabrl adayların sınav sonuçlankada 10 öin lira aylıkla mı nı danışma u;erkezlerinden calısalım. Ben okadar para öğrenmelerl uygulaması «1yı 3 eiinde kazanıyorum. rasmda mejdana gelen iznem size ne bundan ale dilıam ve kartnaşa da önmin parasınm bekçisi misi letımiş olacaktır.» niz. Onlar isteyerek başının göz'inün sadakasmı ve rivorlar. Ben snçlu da değl lim Bplediye'yl gördüğüm 7amin Kaçmiyorum gelerek tpslîm olnyorvnı. Alttarafı burada tMr ikl gün kaldıktan sonra isinıtn basına yî ne döniiyorum. Alacakları 1500 lira para.» yanıtmı ve riyordu. Bundan ikl yı', önce yaka landıgı saman üzerlnden 115 bin îlra çıfcan profesyo nel dilenci Ştfa Caymaz'a Abdullah GÖRGÜN teşekkür *>dlp aynldıktan STOCKHOLM îsveçllsonra, oaşka klmsenin bi ler ABD Başkanı Ronald zimle Pönişmek istemedigiReagan'a bir mektup yazarak ABD'de ölüm cezasıni anladık. nın kaldırılmasını ısteditLGtLİLEE NE DİTOR? ler. Yaklaşık 35 yıldajn bu ya Altı yüz imzalı mektupta na Darülacezenln hemen ya nıbaşındakl dilenci kampı Reagan'dan inislyatlfl ele alarak ölüm cezasmm kalnm çalışmalarını sürdürdü dırılması için gerekli glgünü bellrten ilgllller, bu raya gettrilen dilendlertn rlşimlerde bulunması isteblr lki günlüğüne konuk e niyor. Uluslararası Af örgütü dlldlklerinl söylüyorlar. S5z konusu kişllerla burada dl tsveç şubesine bağlı «ölüm lenmeyl oırakmaları için cezasma karşı çalışma grueğitildlklerinl belirten kamp bu»nun girişimiyle yazılan mektubu imzalayanlar ara ilgllileri söyıe konuştular: «GördUğünUz Rlbl topladı sında ünlü hakimler, krigımız tüm dilencilerl bnra minologlar, hapishanelerde görevli kişiler bulunuyor. ya getlrlyornz. Kendllerinl Mektup, Uluslararası Af bu Isl bırakmaları için ikÖrgütünün, ABD'de artış na etmeğe çaba sarfediyor gösteren ölüm cezalanna ancak bunlann çoğnna din karşı başlattığı uluslararast letemlyornz. Bnraya getlrikampanyanm blr parçası Ienlere Belediye Yasası ge olarak gösteriliyor. regl 500 ila 1500 lira ceza Mektubu imzalayanlar nyguluyoruz. Bir kereden mektuplannda ölüm ceza fazla yakalananlar ise 544 sınm uygar bîr topluma sayıh yasa gereği Cnmhnri yaraşmayan, Insancıllıktan yet Savcdıgına sevk edll uzak vahgi blr ceza şekll ol mektedlr. Küçflk yaşta ço duğunu ve her ne suçu 0cuklan cabstannlar İcin lursa olsun herkesin yasade bn eesalar aynaa jpeçer maya hakkı olduğunu vurUdi euluyorlar. ANKAKA, (a a) Ünlversite sınav ?c nuçları, broşür halinde bafılarak gazete bayilerinde satılacak. Üniversitelerarası Eecme ve Yerleştlrme Sınav Merkezi Başkanı Pıof. Dr. Altan Günalp, Anadolu Aiansı muhabirine yaptıgı açıklamada, cevap kağıtlanmn okuma ışlemle.ının tamamlandıgını. sonuçların ağustos ayının uk haftasından ltibaren adaylara gönderilmeye oaglanacağını söyledl. Sınav sonuç kartlarmm en geç ağustos ayı sonuna kadar adayların eline geçeceglnl belirten Günalp, daha sonra şöyle konuştu: «Tüksek öğrenim kurumları, kayıtları eylül ayı içitı de yapacaklardır. Biz sınav sonuç kartlarım ağustos ayı sonuna kadar adayların eli ne geçecek şekilde göndereceğiz. Bu .ariae kadar, kart l a n ellerine geçmeyen aday lar, sınav kılavuzundaki ku rallara uygun bir şekilde merkezimize ba^vurarak, belgelerini yeniden çıkartabüirler. Sınav sonuç kartl a n ellerine geçmeyen aday larm haklanm kaybetmele rl gibi bir durum söz konusu değildir. Universite sınav sonuçlarî broşür halinde bayilerde satılacak Isvecliler • Reagan'dan ABD'de ölum cezasının kaldırılmasını istediler
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog