Bugünden 1930'a 5,447,563 adet makaleKatalog


«
»

27 TEMMUZ 1982 •¥•*** Cumhuriyet 11 (Baştaraft 1. sayfada) bilim potansiyell bulıuıan üniversitemizin katkısını ılaha da artırmak, Türkiye'nin endüstri yel gelişmesine katılacak olan mühendisleri çağın bilim ve teknolojLsiyle donatmak esas hedefiraiz olacaktır.» Vardimcılannt en geç bır hafta içlnde belirleyeceğıni kay cieden Kaialı, «Göreve deneyim lt bir insan olduğu için aian tnıs olablleceğini» belirtti. Dicle eski rektörü ezeldenbert disipline önem veririm. Bence bir lıoca, kendi etrafındakileri, kendisinin de üzerine çıkartanlardır. Asistaıı, doçent ve profesörlerden söz ediyorum tabli». «Cumhuriyet» muijabirırun sorusu üzerine güreş, judo, fut bol, bısiktet ve yelken sporlarıyla uğraştığım, pinpon oynadığını söyleyen Lamı Eser, «Judoda hangi kuşağa geldiniz» sorusuna, «Bu soruyu hiç sormayın» diye yamtladı. Eser, sözierinin sonunda «Eger üniversltc olarak Trabzon'a yardım edebilirsek ne mutlu blze. Üniversite olarak, Trabzon ile bölge ile elele çalısma yı uğraş edineceğiz» dedi. rım yoktu» yanıtım verdi. Prof. TUzün, rektörlügün ıyı bir görev olduğunu belirterek, «lyi çalışılıi5a, başan sağlaıursa iyi bir görevclir» dedi. Başan sağlarsa mutlu olacağım söyleyen Prof. TUzün memlekete hayırlı olmak ıçın çalısacağını sozlerıne ekledı. Türkiyeden K | S A Birlki Nokta.. (Baştarafı 1, Sayfada) Büyük kurtarıcımız Atatürk'ün adı bi?de çok sömürüldü ve hâlâ da sömüriümekte, 100. dogum yılını blle ona yakışir bir agırbaşlılık ve gercpkçilik ortamı içinde kutlayamadık. Abartmalı bir biteviyelik hevesiyle yetişen gpnçliğe Atatürk'ü anlıtmaya çalışacak yerde nerpde ise genc kuşakları Atatürk'ten bıktırır olduk. Buyük adamlar Anayasa'larla. yasalarla degil, bıraktıkları yapıtları yaşatmak, o yapıtları daha ileriye doŞ:ru götürmeye çalı^makla savunulur.. Unutmayahm. GÖZLE (Baştarafı 1. Sayfada) ye'de savunmayı ve yerlestirmeyi esas alan siyasl partiler kurulmaz.. «Komiinizm», «faşizm» ve teokratlk» düzenile ilgili yasaklar, Anayasa Tasarısının başka maddelerinde de vardır. Komünızmi, faşızmı, teokratlk devlet kurma girişlmlerini ceza yasamız da yasaklamaktadır. Peki. aynı maddenin aynı tıkrasında yeralan «sınıf ve zümre esası» ne demektir?... «Komünizm» ve. «faşizm» ayrıca beürtıldığine gore, «sınıf ve zümre esası» komünizmden ve faşizmden ayrı bır yasak türü getırmeyi amaçlayan bir ifade ozellıgl taşımaktadır. «Sınıf esası» 1938 tarihli Cemlyetler Yasasında yeralan ve çok partlli hayata geçtığimiz 1946 yılından sonra yasadan çıkarılan bır yasak türüdür. Şimdi aynı yasak, 1946 yılının da gerisine gldılerek Anayasaya aktarılmış olmaktadır. Aldıkaçtı Anayasası. 1980'lere, 1990'lara 1946' ların gözlüğü ile bakmaktadır. «Sınıf ve zumre esasını...» diye başlayıp, «esas alan» diye devam eden bozuk türkçell bu fıkra sosyalist partılerln de kurulamayacağı anlamına gelmektedir. Ceza Yasamızda. «Sosyal bir sınıfın öteki sosya\ sınıflar üzerindekl egemenliğini» yasaklayan maddeierl «komünizm» ile ügilidır. Anayasa «komıinizıni.. Esas alan partiler»in kurulmayacağım yazmadan önce «Sınıf esasını... esas alan siyasi partiler»i n kurulamaj'acağım belirtmektedir. Bu Anayasa maddesine dayanılarak, demokratik sosyalist ve sosyal demokrat partilerln yasaklanması kolaylaşmaktadır. «Sınıf esasısnı anladık, pekl «zümre esası» ne demektirV... «Zümre» kavramınm siyasal oluşumlardakl yerini saptamak çok güçtür. Zümre, btr grubun, bir toplum kesitinin adı olabilir. örneğin işveren keslml «işveren zümresi» olarak adlandırılablllr. Zümre, olçüleri saptanamayan kaypak bır lcavram olduğu İçin bu ya.sağı alablldlğlne gellştirme olanagı bulunabılir. Görüşlerl, kurulu düzene aykırı düşen her siyasal partl, «Sınıf ve zümre esasını.. Esas aldı» diye kapatılabilir. «Sınıf esası» anlaşıldı, haydl «zümre esası»nı da anlaşılmış sayalım, peki «herhangi bir tür diktatörltik» ne demektir?... Bır siyasal partı «işte tüzüğünı ve progtamım, ben komünlst değilim, faslst de değilim. Sınıf ve zümre esasını da taslaktaki türkçeyi kullanırsak esas almadıın, nedir benim suçum?...» diye sorduğunda «sen» denilecektir «herhangi bir tiir diktatörlüğü esas alıyorsun..» Peki nedlr «herhangi bir tür diktatörlük?..» Bu da pek belli değildir. Bu diktatörlük, «Sınıf ve zümre esası»na, komünizme, faşizme dayanmıyor, teokratik devlet kurma amacmda değil, peki nedir?... Bu maddeye dayanılarak sağ ya da sol, hemen hemen bütün siyasal partiler kapatılabilir. Hem kusura bakılmasın ama işçl sınıfı partileri dışında «sınıf ve zümre esasını» tasarıdakı türkçe ile ifade edersek esas alan burjuva partlleri, işveren kuruluşları, sendlkaları yok mudur, allahaşkma? «sınıf» yalnızca «işçi sınıfı» mıdır, burjuva sınıfınm, iş ve sermaye çevrelerinin, büyük toprak ağalarının oluşturduklan toplumsal kesltlere ne ad verilir? Bunlarm adlan yok mudur? Onlar «sınıf ve zümre esasını» hiç benimsemesler ml?.. Sınıf egemenliği kurmak yalniüca iş Çİ sınıfına mı özgüdür?.. Burjuvazinin bu tür egemenlik kurmalarına «aile terbiyeleri» mi izin Vermemektedlr?.. Biz, bütün sınıflara, sosyal tabakalara, toplumsal kesitlere söz ve örgütlenme hakkı istiyoruz. Demokrasi bu demektir. Bütün NATO ülkelerinde böylesi demokrasiler yürürlüktedir. Türk halkı, acaba, evet acaba «ikinci sınıf demokrasiye» mi layıktır?... 0 Prof. Sümer: Çok şeyler yapmayı düşünüyorum 41 Prof. Aksoy: Görevime devam edecegim Karadenız Teknık Üniversıtesı Rektörü Prof. Erdem Akso.v, Trabzon'da gbrevden alınıçına ilışkın .söyleyebileoeğı herhangi bır sozü olmadığım belirtti. Aksoy şimdılik üniversı'edeki görevine devam edeoeğini, henüz emeklıhğımn gelmedığını bıMırdı DİGER REKTÖRLERİN SÖZLERİ • Yıldız Üniversitesi Rektörü Prof. Süba Toner, «Şahsma gösterilen itimada müteşekklr olduğunu» sövlecli. «Yapacağunız yoğun çalısmalarda bütün arltadaşlarımın bana yar dımcı olacağına inanıyorum» dedi. • Mimar Sinan Üniversıtesi Rektörlüğüne atanan Prof. Mtthteşcm Giray, «Bir yıl sonra 10(1. yılını kutlavacak büvük bir birikinıi vp tecrilbcsi olan bu DGSA kurumıı üniverstte olnıaya layıktı. Bu hakkı vermelerinden dolayı Devlet Başkanımıza ve YÖK'e Uurum olarak müteşekklrlz. Layik olmaya çalışacağız» dedi. • Boğazıçı Üniversıtesi Rektörü Prof. Ergun Toğrol da. «Görev bana verildi, görevlml yerine getlnnek için çalışacağım» diye konuştıı Samsun 19 Mayıs Ünıversite •i Rektorlüğüne atanan İTÜ Temel Bilimler Fakultesi öğretım üyelerinden Prof. Aii Sümer, «Göreve başlamak için resml yazıyı bekliyorum» dedl. Unye (Ordu) doğumlu olduğu İçin yöreyj ıyl bıldiğıni ancak Samsun Ümversitesi'ni hıç görmediğinı söyieyen Prof. Sümer, «Çok şeyler yapmayı clüşündüğünü, ancak önce bir program hazırlayacağını» bildirdi. Rektörlüğe getirllmesiyle Ugili bir soruya da Sümer «Benitn seçlmlerle hlçbir flRlm yok. Bilgim de yok. Ben de yenl öğrendim» karşılığını verdi. £ Prof. Akgün: YÖK eleştirildiği kadar kötü değil Prof. Eser: Disipline önem veririm Trabzon Karadenız Üniversitesı'ne getırılen Frof. Lami Eser'l, ÎTU Mımarhk Fakultebı'ndeki odasmda bulduk. Prof Eser, Refctör atandıgı unıversıteyi 1213 yıldır gormemış, bu yüzden duşuncelennı ancaK üniversıteye gidıp yerindc gor dükten sonra belırtebılecegınl söyledi. Eser, «Biliyorum, Rek türtcrin, Dekanlaruı atanıası var. Ancak bu konuda, temasla nm sonıında bir sonuca \arilabillr» dedj. Seçım kıstaslan n© olabılecegl yolundaki soru ya da su yanıtı verdr «tdarl kadrolar için, Idare kabiliyeti olanlart ve disiplinli olanları terclh edeceğitn. Ben Izmır Ege Üniversıtesi Rektörlüğü'ne atanan, Prof. Sermet Akgün, yeni üniversiteler yasasınm yönetımdekılere büyük olanaklar sağladığını söyledi. Ege Btirosunun haberine göre Prot. Akgün. atandığı görevln bazı gUçlüklen olduğunu belirterek «Amacun elimizden geldigince iyiyi vc güzeli gerçeklestirmek. Yeni üniversiteler yasası eleştirildifi kadar kötü değil. Bazı pürüzlerl olahilir. Ancak zatnan içlnde bunlar torpülenpbilir. En azından eskl yasadan daha iyi» dedi. • Beykoz Belediye Şube Müdür Muavini BurhanetUn TitiıerV alkollü olduğu öne sürülen bir slvil polisin Anadülulılsarı'nda tabanca çektiğl lleri sürüldü. • Basm Yayın Gencl Müdürlüğunce duzeıılenen «Atatürk'Un kurduğu Modenı Turkıye» konulu kompozısyon, şiır ve resim yanşmasını kazanan yabancı oğrenciler dun Vilayeti ziyaret ettı ler, valı yardımcılarından Adnan Kızıidağlı taratınaan kabul edıl dıler. • l'lııslurarası su altı okulu Bodrum'da açıldı. Yunanistan'ın talip olduğu, anrak Türkiye'nın sualtı araştırmaları bakınıından daha üst düzeyde oluşu nedenlyle Bodrum'da düzenleucn okula 13 Avrupa ülkesinden 40 biiim adanıı ve sualtı arkeoloğu katılıyor. • Beylerbeyi çevreyolu çıkışında arabasını tamir eapn Menme' Suat Elmacı, bır kamyonetın çarpması sonucu oldü. Otomobilde buiunan Meryem Eimacı, Sanat Elmacı ve Nebahat Elmacı da yaralandı. Diğer kazalarda ıse 8 kışı yaralandı. îstanbul'da son 24 saatte yapılan denetimlerde ıse kurallara uymayan sürücülerden toplam 1 milyon 865 bln 540 lıra peşin para cezası ke sıldL • Kocasinan Bakırcılar sokağınâa devriye gezen gecebekçisl Gündüz Demir klmlik kontrolu yapmak istediğl meçhul bir kişi tarafından tabancayla yaralandı. Bekçiyt sağ bacağından vuran kimliği bellrslz kişi kaçtı. • Elazığ'ın Palu ılçesının Karacabağ koyunde, e&kı bır husumet yüzünden ikı aıle çatıştı, üç kışı öldü. Çatışma sırasında çıkarılan yangında ıse 10 ev ile 25 hayvan yandı. • Mut ilçesi yakınlarında merdana gelpn trafik kazasında Konya PTT BaşmiidürlUğünde görevll 2'si ağır 19 işçi çeşitll yerlerlntleıı yaralandı. NADİR NADt 0 Prof. Bozer: YÖK için hüküm erken Hacattepe Üniversıtesi Rektörluğıl'ne atanan Prof. Ytiksel Bozer. «Yüksek Öğretım Vasası hakkında hüküm vermek için erken» dıverek, tumuyle iyi ya da kotü yasa olmayacağını sözlerıne ekledı. Prot. YUksel Bozer Ankara'da «Cumhuriyet» muhabırinın sorulanna yanıt verirken, rektfir adayı olduğunu bilmedığını belirterek, «Adavlık bazı kimselfr İçin belll idl» dedi. Prof Bozer. «RektörlOğe atanma haberinl nasıl karsıladınız» sorusunu, «size böyle bir görev verilirse iyi karşılamaz mıydınız?» şeklinde vanıtladı. YÖK hakkmda hüküm verme nin henuz erken olduğunu belirten Bozer, yasanın yaranı olup olmadığı yolundaki bir so ruya «Yararlı yönlerl var, sakıncalı yönleri varsa uygulama da dikkati cekecektir. İkaz da bizim görevimizdir» dedi. 7Kim, o Kimdirr (Ba^taralı ı tıaylada) tesı materrtatık bolumunde, daha sonra t i U Maktna Fa kultesınde oğrenını gordu Gemı Inşaat Yukbek Muhen clısı olan Prof Kafalı. dokto XA unvanını Ingıltereüe Newcastle Unıversıtesınde al dı I9fi2rle profpsoı oldu ve W6H . 70 yıllarıncia Makına Fakııltesı Dekanlıgı yaptı. llk kez 1974de tTÜ Rektorluğune. seçildi. 1B77 . 81 yıllarında TRT Seçıci Kurııl uyolısi de yapan Kafalı nın yabancı dıllerde 18 araştırması. Turkce 43 bıltm sel çalışması ve 8 kitabı bulunuyor. Evlı ve ıkı çocuklu. Ziraat (Bastarafı 1, saytada) taksltle aimacaktır. TMU'n ca alınan UrUn bedellerinı.n odenmesinde yer yer akiamalar olmaktadır. Tek para sağlanan fcaynak bu buoat satışı olmaktadır. • Tüccar ve Ihracatçı. fcfububata düşük flyat ver mektedir. Bu durumda çift çi ofise malını satmayı ter clb. etmektedir. > V a y v . • Son bankeı olayları, tüccarların piyasa hareketlerini durgunlaştırmıştır. Hububatta fiyat çöküntüsü olabıleceği endlşe leri gözükmektedir. TZOB başvurusunda, gir di flyatlarının yükselmesin den de yakınılarak çiftçilerin para sıkıntısı şöyle dlte getirildi: «Girdi fiyatlan çok yükselmiştlr. Çlftçller parasızhktan buzdolahını veresiye alıp, peşin satarak para temin ynluna gltmektedirler. Üretlcller glrdilerinl böylece temin etmektedirler. TMO'nce hububat ithal edilmesinin açıklanması bu tiir üriinlerin fiyatla nnı geriye çekmiştlr. TMO' nın belediyelere diiştik fiyatla bugday verilecegini iian etmesi de tUccarm bu ürünlerin piyasasına glrmesine raenfi yönde etki yapmıştır. Ramazan bayramı nedeni ile tUm çiftçilprin paraya ihtlyacı vardır. Bunıın için çlftçiler, ihtiyaçlarından, hububatlarını peşin para ugruna ofise satmaktadırlar. Çiftçilef borçludur, mü barek ramazan ayında iba tletleri ve işleri ile meşgul olarak tarımsal iiretimlerini yerine getirmişlerdir. S.imdi hiç olmazsa eş ve ço cuklarına bayram yaptırmak (stemektedirlrr. Bunun yolu da para bulmaktan geçmektedir. Paraları olmayan ve sıkıntı içinde buiunan çiftçilerin bu sorunlarının çözüme kavuşturulması Ulkemiz çıkarla rı açısından da cok önemlidir. Özellikle belirtmek isterlz ki, son derece para sıkıntısı içinde buiunan ttreticiierin koruyucusu devlettir. Uevleti temsil eden Toprak Mahsulleri Oflsi çiftçiye para ödedigine g«re. TMO'ne çok acele finanstnan sağlanmalıdır. Çiftçilerimiz. lıasat, harman ve nakliye işleri için dabi para bulamamaktadır. Urta Anadoluda bir varil mazotun peşin fiyatı 12.000 TL.'dır. Veresiye durumunda bu miktar 17.000 TL. olmaktadır. Bu miktar akarya kıt da ancak 2 gün gitmek tedir.j» • Prof. Yiğitbaşı: YÖK ışığında I .çahşacağım # Prof. Ergun Togrol Yenl kurulan Izmir 9 Eylül Ünıversitesi Rektörlüğü'ne atanan Prof. ömer Yiğitbaşı, bu atamaaan büyük memnunluk duyduğunu belirterek «Yenl üni verslte kanunu ışığında gerekli bütiin çahşmaları yapacağim» dedi. 1979 yüında emekliye ayrüdıktan bu yana Izmlr'de serbest hekimlik yapmakta olan Prof. Yiğitbaşı, tekrar memleket hizmetinde bulunma Cırsatı edindiğinden duyduğu mutiuluğu belirtti ve şunları söyledi: «Uzun süre, üniversltenin çeşitli kademelerinde yönetici olarak çalistım. Şu anda » Eylül Üniversitesi'ne bağlanan tzmir Tıp FakUltesi'nin kuruculu ğunu da yaptım. Bu tecrübelerimi, görgü ve bilgileriml yeni kurulacak olan üniversitede de uygulama fırsatı bulacağım.» (Bogaziçi Üniversitesi Rek törü) Ankara'da dünyaya geldi. Ankara Atatürk Lisesi'nden mezun oldu İTÜ înşaatFakultesi'nden sonra tngiltere de Cambridge Üniversjtesi'nde ihtisas yaptı. 1961'de İTÜ'ye asistan olarak girdi. 1968'da doçent, 1973'de profesör oldu. Evli ve bir ço cuklu. (Baştarafı 1. sayfada) yoruma açık bulunup bulunmadığı tartışılmaktadır; sıs perdesi tümüyle dagılmamıştır ama. bütün bunlar önceki gün atılan diplomattk adım açısından ıkıncil önemde kalmaktacür. Vurgulanması gereken Arafat'm 242 ve 338 savıll Güvenlık Konseyı kaıariannı kabul ettiğl bıçımınde bızzat toplantıda hazır bulunanlar tarafından yorumlanan bir belgeyi ABD kongre Uyeleri önünde ım salamış olmasıdır. Bu olayla bir süredir çeşıtli düzeylerrle kapalı biçımde yurütülen ABD • FKÖ temaslalan su yüzüne çıkmıstır. Arafat'la görüşen heyete başkanlık ederr ve açıklamayı yapan McCloskey'ın Kalıfornıya temsılrı<;ı olması da gozlerden ka çırılmamalıdır. ABD Başknnı Itcagan Kalıfornlvalıdır. ha.vunma BPkauı V.ei;ıbcrger Ka lıfornıyalıdır vp Ha;g'ın yerıne atanan yeni Dîşişleri Bfkanı Shultz da Kalilorniya Grubundandır Haig';n ısff;ısından s>on ra ABD dış polıtıkasında. «Kaliforııiva drubu»nun hakımıyet kurduguna ve yeni ABn dış politıkasının Arap'lara daha eğık duracağına ışaret eden "oruı^ılar hatırlan'rsa. McCloskey'in açıklaması anlam kazanır. Yani Aıatat ABD Kongre hpveti gdruşmesı, Arafat'ın «Filistin sorunuyla ilgiil tüm BM kararlannı kabul ettiğini» bildiren bir belge im^alaması ve bunun ardından McCloskey' in derhal Shultı ile görüşüp FKÖ'nün resmen tanınmasını ve ABD • FKÖ görüsmelerınln Ârofat'ın diplomatik darbesi resmen baslatılmasını isteveceğini ilan etmesi, ABD dış politikasında bır süredir beklonen çok anlamlı bır değişlkliğı ıfade etmektedir. Arafat. Filistin Amerikan ilışkilerinln önünü açmakla, aynı zamanda, lsrail • Amerikan ılişkilerinde varolan çelışkıyi derinleştirmeyi de başarmıştır. Dikkat edilirse. ne zaman Filistin • Amerikan ilışkılerınde bir gelişme olasılığı be llrse, tnrail'ın Pilıstinlılere yonelik saldırganlığı artmaktadır. Nitekim, son diplomatik gelışmelere koşut olarak. tsrall'in Batı Beyrut'a karşı hava bom bardımanları da yeniden başlamıştır tsrail uçakları 25 hazırandan bu yana Batı Beyrut'a karşı ilk kez hava saldınlan na girışmışlerdır. Slmdi Uatı Bcyrut hergün İsrail uçaklaıı taralından bombalanmaktadır. lsrail. ayrıca, Arafat'ın attıgı son adımı «bir propaganda oyunu» olarak nıtelemıştır ısraıl, FKÖ tarafından tanın rrasına yolagacak Kirişımlere karşı neden bu kadar katıdır? Çunkü, ABD'nln aksine İsrail FKÖ'nün tümüvle tasfıyesınden ve Batı Yakası ile Gaz ze'nın ilhakmdan yanadır. KKÖ • ABD ılişkılennın kıırulması Israil'ın bu amaçlarını gerçekleştırmesine engel olacaktır. Arafat İle McCloskey başkanlığındakı ABD Kongresi heyetının gorüşmosiyle bır süredır, Habib'in yüruttüğü diplomatik çabalar da ikincı plana itilmiş olmaktadır. Hatırlanacağı gıbi, «en üst düzeydeki bir Flllstinli yetkili» temmuz başmda Cumhuriyet'e kısa bir gelecekte Habib'in yerini bızzat Shultz'un alması olasılığının bulunduğunu, böyle bir entormasyon elde ettiklerini açıklamıştı FKÖ. Habtb'ın çabalarından memnun değildi. «Gcrçek bir Amerlkalı» \le goruşmek ıste digini belirterek Habib'i ABD poiıtıkasından çok israil polı tıkasınm daha dogrusu Haıg poütıkasmın bır uzantısı olarak gordüğunü ima etmiştı Sonuç olarak, Arafat'ın ıtnzaladığı belgeye ilişkin bütün çelışkili açıklamalara, tepkılere ve yorumlara rağmen, ortada apaçık gözüken, ABD'de bır dı« politıka degisikliğınln başlad:îı ve ABD • israil ılıskı'°nnrle surtü«;me pahasma ABDFKÖ ılışkilerinin Aratat'm son vnlardak' en buyuk sıyası badefı buydu kurulmakta oldusudur FKO her iki devleti (Baştarafı 1. sayfada) SözcU, «FKÖ lsrail'1 tanıya bilir. Ancak ve ancak tsrail Ortadogu iie llgill bütün Konsey kararlannı ka bul ettlffini İlan ettigl zaman» dedi. ABD'MN TEPKİSİ ABD'nin ıe?mi tepkisl Ise dün açıklandı. Beyaz Saray sözcüsü. Arafat ın açıklama sının yeterıi culunmadığını söyledi. So^cd. Israil'in bölgedeki varhğ.m açık olarak tanımadıkça Filistin Kurtulug ÖrgutJ ııe doğrudan görüşmelere girllmeyeceğinl blldirdl. Fransa FKÖ'nün BM kararlannı tanımasını Lübnan somnunun çözümünde onem'l bir gelişme olarak nitelsdt. Mısır Dışışleri Bakanı Ke mal Hasan Aii Ue, FKÖ'nUn İsrail"e varolma hakkı tanımasmın «önemli bir gellş me» olduğunu söyledi. Ortadoğu Haber Ajansına ver diğl demeçte Hasan AU «tsrail ştmdi. Lübnan'daki askerl harekâtını durdurmalı Filistinlilerin yasal haklannı tanımalıdır.» dedi. Bu arada FKÖ llderl Ya ser Arafat, Macaristan'da yayınlanan bir gazeteye ver digl demeçte Batı Beyrut'u asia terketmeyeceklerlnt söyledi. İsrail Hava Kuvvetlerl dün Batı Beyrut'u yenlden bombaladı. Denlz Kuvvetleri ise çıkartma harekatına girlşti. Ancak FKÖ tsrail Denlz Kuvvetleri'nın Batı Beyrut kıyıiarına yonellk çıkartma harekatının geri püükürtüldügünü bildirdl. Lübnan'ın Sesl Radyosu, îsrail'ln kuşa.ma altında bu lunan Batı bftyrut'a yaptığı dünkü sjıdırıda 15 Filistinll ya da iivil öldüğttnü. 40'dan fazia Kişlnin de yaralandığını Dildirdi. bu arada Lübnan'da buiunan bir İsrail tugayınn komutanı ülkeslnin Lübnan'a yönelttiği saldırılara karşı çıkarak görevinden ifulfa etti. Komutan, savastan vicdanl rahatsızlık duyduğu İçin görevlnl sürdüremeyeceğlnl blldirdi. ABD BaşKanının özel tem sllcisl Philip Habib, Lübnan bunalımı ile ilgtli temaslarını sürdtirüyor. Kahire'den sonra Londra'ya ğeçen Habip, burada Ürdün Krah HUseyin ile görüştü. Bir saate yakın sOren görüşmeden sonra «üseyin ve Habip bir açıklaraa yapmadı, sadece Hüsayin görüşmelerin yararlı geçtlğini söylemekle yetlndt. IBaştarafı 2. Sayfadal Yukarıda sıraladıgım bu bırkaç çırkınlık ve tehlıke ornegmın Istanbul Beledıvesını yakından ılgılendırmesını dılerız. Şımdıye değın ilgılenılsevdi bunlar ve şehrın daJıa pek çok yerınde i':orulen benzeri çirkınlik'tr, yasalara ve yönetmelıklere aykın. tehlıkeli durumlarla surgıt karşılaşmazdıki Gunümüz Istanbul'unda acı belediyecılık gerçeğı $udun Toprağı olan. ya da evı, apartmanı olan yurttaş, Belediye Şubç Müdürlüğü'ne başvurup kazı, ya da yıktırma kararını alıverir! Yapıyı yıktınr, toprağı oyar, çukur derinleşlr. Planı elbette p.ünün blrinde onaylanır. Onaylanmamış plana göre ka çak yukseltilmıs yapı bitt'kten sonra da olsa! KesapSgisma • # Prof. Orhan Oguz A Prof. Nirun: Bilim birinci planda İnönü Üniversıtesi Rektörlügü'ne atanan Prof. Nihat Nirun, bilimsel çalışmaları birincı planda olan bır ünıversite düsündügUnu söyledi. Prot. Nihat Nirun, Ankara'da «Cumhuriyet» muhabırinin sorularına yanıt verirken, rektör adaylıgının önceden kendislne büdirildigini belirterek, «Onceden hildlrilmesl normal deRil midir? seçüenin reddetmesi pek iyi bir durum olmaz» dedi. (tstanbul Marmara Üniversitesi Rektörü) 1924 yılında Eskışehir'de doğdu tstanbul Yüksek Ticaret Okulunu bitirdi. Paris Üniversitesınde doktora yap tı. I951'de tzmir İTtA'ya oğretim üyesi olarak atandı. 1955'de doçent olan Oğuz. 1957'de Istanbul ÎTtA'da göreve başladı. Afganıstan Ünıversltesinde dort yıl sürey le konuk profesör olarak gö rev yapan Oğuz, 1958'de Eskişehir ÎTÎA'nm kuruluşunda görev aldi. 1969'da Akademi Başkanroldu. eski AP'den 1969'da Eskişehir millet vekili seçildi, 1969 71 yıllan n d a Milli Egitim Bakanlıgı yaptı 1977'de Eskişehir ÎTtA'ya yenlden öğretim üyesi olarak atandı. 1978'de tstanbul ÎTÎA Başkanlığına seçildi. Evli, iki çocuklu. (Baştarafı ). sayfada) da ise çalışmaların düzenli bir şekılde sürdürüldüğü dikkati çektı. 3 Numaralı Kurul Baş. kanı Sezai Onaral, bır çalışma programı nazırladıklaruıı ve buna göre başvuruları kabul et tıklerını söyjedi. Sezaı Unaral, bankalann anaparadan vergi kesıntısı yapırıamalan için bır belge verildiğıni ve dahn sonra da falz hesabı yapıldığma Uışkın bir belge daha hazırlanacağını açıkladı. 3 numaralı kurulun başkanı Bimtaş alacaklıları için şöyle konuştu: MENTAS VE BIMTAS'TA saplanması İle ilgili işlcmler y» pılacaktır; 2.81982 Tüm mevduat sertifikası falz kuponlan 3.8.1982 Bağbank M. Sertlfikası, T. Imar Bankası M. Sertiflkası 4.8.1982 Pamukbank M. Sertlfi kası 5.8.1982 VE. ve Ticaret Bankası M. Sertifikası 6.8.1982 Vakıflar Bankası M. Sertifikası 9.8.1982 Istanbul Bankası M. Sertifikası 10.8.1982 Tapı ve Kredl Ban. kası M. Sertifikası 11.8.1982 İşçi ve Krcdi Bnnkası ile Iktlsat Bankası Mevduat Sertifikası 12.8.1982 Hisarbank ile Odi. bank Mevduat Sertifikası.» Söz konusu bankerlitc *.uruluşlarının Istanbul dışındaki bürolannm açılmasma ilişkin programların ıse daha sonra bildirileceği nçıklandı. minatlannın, alacaklı olan Mşilerm paralarımn ödenmesıa. den sonra verileceği bıldinldi. ^ Ankara'da kapalı kapılar # Prof. Süha Toner 41 Prof. Sağlam: Böyle uygun görmiişler Hacettepe Üniversitesi eski rektörü Prof. Sülevman Sağlam, yenj rektör atamalan konusunda «böyle münaslp görmüşler» dedi. Hacettepe Üniversitesi RektörlüP'nden alınan Prof. Süleyman Sağlam, Ankara'da, «Curahuriyet» muhabirinin konuya ilişkin sorusuna, «Böyle münaslp görmüşler. Gerek yük sek ftgretimimiz, eerekse yüce Türk mllletine hayırlı olmasını dllerlm. Son 10 vıldır Hacettepe Üniversitesi'nde görev yaptım. Bundan bövle de ögretim üyesi olarak görev yapacağım» yanıtını verdi. (tstanbul Tıldır Üniversitesi Rektörü) 1925 vılında îstanbul'da dogdu. 1949'da Istanbul Gü zel Sanatlar Akademlsi Yük sek Mlmarlıfe bölümünü bıtirdl. 1959'a Kadar serbest olarak çalışDi. Aynı yıl Yıldız Yüksek T.knik Okuluna asistan olarak girdi. 1969 da doçent, 1971'de profesör oldu. 1977'de tstanbul DMMA Başkanlığına seçildi. Evli, lkl çocuklu. Bodur: Seramik hammaddesi ithali gerekebilir ÇAN, (Cumlıuriyet) Ülkemizde Uk kez yapılan Uluslararası Seramik Sempezyumu nun son gününde bir konuşma yapan İSO Meclis Baskanı ve Çanakkale Seramik Fabrıkalan kurucusu Ibrahim Bodur «Türkiye zannedUdiği biçimde seramik hammaddesi yönünden zengin bir ülke değildir. Yakın bir gelecekte ham madde ithali durumun» düşebi Jiriz» dedi. Bodur şöyle devam etti: «Bunun için düşük değerll hammaddelerin kullamlabilmesine imkân sağlayacak teknolo jîyi kurmak araştırma ve geliştirme çabalarına hız vermek zo rundayız.» Seramik sanatmda dış tilkelerle boy ölçüşebilmemiz ıçin teknik ve teknolojik gelişmele re harcanacak dövize acımamak gerektiğini söyleyen Bodur «Teknolo.ji baş döndürücü bir hızla gelişmektedir. Bu gelişme leri aynı hızla izlemeyen ülkeler gerl kalmaya mallkumdurlar» dedi, Ote yandan MGK üyelerinden Orgeneral Nurettin Ersin ile Orgeneral Tahsin Şahinkaya Çanakkale'nin Çan ilçesmde kutlanmakta olan 25. Seramik Bayramına katılmak üzere buRün Çan'a geleceklert bildirüdi. «Vadesi gelen mevduat scrtlfikası sahipleri Için.anapara ilgili bankalarca ödenecek. Geri kalan faiz süreslnin iki katı kadar beklemeye razı olanlara ayda net vüzde 2.1 faiz ödenecek veya vadesine kadar bekleyerek herhangi bir faiz almadan anaparasını geri aiacaklar. Tasfiye ye tabl şirketlerden falz alacak lannın ödenmesl, yatınmcı şirket tarafından verilen belgelerin ibraz edllerek en son faiz aldıği tarih ile tasfiyeye karar verilen 28.6.1982 tarihi arasındaki dönemin faiz alacağı Menku) Kıymetler Kuruiu'ndan aiınacak bir beige ile 9 numaralı Tasfiye Kurulu'na bsşvurulmak suretıyle nlhai tasfiye sonunda ödenecek..» , 3 Numaralı Menkul Kıymetler Kurulu Başkanlığı'ndan yapılan açıkJamada alacaklıların ellerindeki belgelerle eksıksıa olarak başvurmaları istenirKen uygulanacak program şekli de şoyle bUdirildi: «Menkul Kıymetler Kurulu n ca yapüacak işlerin sağlıklı bir sekllde yürfitülebilmesl ve süratle sonuçlandınlabilme»! İçin aşağıda gösterilen program çerçevesinde bareket edilecektir: 26.7.1982 . 30.7.1982 döneminde: a) Kayıtlarla tevsik edilmek sartı ile saklanmak üzere Bimtaş A.Ş.'ye, fevdi edllmis olan mevdu«J.'"sertifikası, tahvl] ve bunlara ait kuponlar sahtplerine geri verllecektir. b) BedeUni ödemi» fakat ken dlsine karşılığında mevduat ser tifikası tahvil ve bunlara ait kuponlann verilnıemls olduğu hususu kayıtlarda tevsik edllmiş olanlara menkul kıymetleri verilecektir. c) Bakanlar Kurulu'ncs muhafaza tedbiri •Immadan önce Bimtaş A.Ş. İle iiişkisl kesilerek kendlsine çek, kasa fişi veya benzeri belgelerin verildi*! kayıtlarla tespit edilen alacaklılara paraları ödenecektir. 2.8.1U82 . 12^.1982 döneminde: Aşağıda Isimlerl yamlı banka lann, mevduat sertifika ve mev duat sertifikası kupontarını almış olanlannı karşılığında gösterilen tarihlerde müracaat etmeleri halinde vergi tevkitatı yapılmaması ve geçnılş dönemle ilglll falz alacaklarnun lıe ^ | Kastellizcdelcr ödemelerin yapılacağının haberleri üzerine, «Banker KastellU'nin genel merkezine gelen, «Kasteilizedcler., geri çevrildiler. Kastelli'den alacaklı olan va tandaşlar, dün sabah erken sa atlerde Sirkecl'deki Altın Han' m 5. katına gelerek beklemeğe başladılar. Daha sonra tasfiye kurulu yetkililerimn şahsi müracaatlan kabul etmediğını öğrenen kastellizedeler, şaşkmhk içerisinde paniğe kapıldılar. Daha önceden, doğabılecek kargaşahğı önlemek amacı ile Sirkeci'deki Altın Han'da tedbir alan güvenlik görevlileri, vatandaşı yatıştırarak müracaatlarını mektupla yapmaları gerektiğini söyledi. öte yandan bugünkü kargasalıgın, bakanhğın ödeme konusunda acele etmesi ile geliştigini belirten Tasfiye Kurulu yetkilileri, Kastelli subelerindeki çok sayıda kasanın henüz açılmadığını öne sürdüler. Vatandaşın yaklaşık 1 ay kadar sonra çagınlması gerektiğini de ifade eden aynı yetkililer, mektupla başvurunun bu amaçla lstendiğini söylediler. Bu arada, 9 nolu Tasfiye Kurulu'nun ağustos ayinın ilk haf tasmda konuyla ilgiH geniş kapsamlı bir açıklama yapacağı bildirlUyor. PERSONEL'İN AYLIKLARI ÖDENDİ... Kendisi eşi ve çocuklan ile birlikte halen yurt dışında buiunan «Banker Kastelli», Cevher özden'in kuruluşlarında çalışan tüm personele aylıklan bayram öncesi ödendi. Şirkette çalışan ve tazminata hak kazanan bazı kişilerln İse, taz Ankara büromuzun haberine göre, Banker Kastelli kuruiuşlarınm tasviyesi için kurulan Menkul Kıymetler Kurulu'nun Kastelli bürolannın açılacağı nı bildirmesınden sonra dün Ankara'da Kastelli bürolarına gıden yurttaşlar kapalı kapılarla karşılaştılar. Kastelli'nin tüm şubeleri ilö genel merkezinde, halkın bılgi alabilmesi ıçın gereken duyuruların asıldığı ve almacak talepnamenin doldurularalt posta havalesi ile gonderilmesi gerektıği açıklandı. İlgililerce yapılan açıklamadan sonra kimi sakınleşerek geri donerken, kimı de Altın Han'ın 5. katındakı genel merkezin önünde kendını tutamıyordu. Elindekı banka mevduat sertifıkasını gosteren bazı kışıler, vadesi gelen paralarımn faızlerının odenmedığını haykırıyor ve «bizim paralarımızııı faizini bankalar yiyor» şeklinde konuşuyordu. Banka ların tuzagına duştuklenm söyleyen alacaklılar, halkın ezıldiğıni, hukümetın bu konuda kolaylık sagiamasını ıstıyor lardı. ^ Kıınılııs YıldonıımO Turk Romındc Insan ve Portre sermsıvle kutlannoı Kasım 198: rvsim aatmafc isteyenler ıçjr K ı ı r m l u « C j d 191 R Sınemkftv 4 0 4 ~> 8 1 4 Tophane'deki inşaat hafriyatı çöküntüye neden oldu tstanbol Haber Servisl Topbane Boğazkesen Caddesi Seferbostan Sokakta dün gece 22.30'da bir arsadaki hafriyat sırasında, dört katlı bir binanın yan duvarı ile Fransız Konsolosluğu'nun arka bahçe duvarı çöktü. Su tesisatçısı Kirkor Sultanoğlu'na (67) ait konutta olay sırasında buiunan eşi Fransui ile iki oğlu yıkıntı seslerinden kendilerini dışan atarak kurtuldular. Aİİ Hamit Kepkep'e alt 13 temmuz 1982'de inşaat için ruh satı alınan arsada, çöküntüye yolaçan dozerin şoförünün kaçtığı anlaşıldı. Kirkor Sultanoğlu, «Bu adamlarla evimi yıkacak diye daha önce tartışmıştık. Yüreğim yanıyor. perişan olduk» dedi. Binanın tumü ile Pransız Konsoloslugunun bahçesindekl çöküntünün genişletnesinden korkuluyor. % Prof. Muhteşem Giray (tstanbul Mimar Sinan Üniversitesi Rektörü) 1923'de Îstanbul'da doğdu. 1947'de DMMA'nden mezun oldu. 1952 . 63 yıllarında Atakoy semtinin planlanmasında görev aldı. 1963'de Akademide öğretim üyesi ola rak göreve başlayan Giray, 1963'de doçent, 1970de profesör oldu Akademinin Mimarhk bölümunde 1971 78 yıllarında müdürlük görevinde bulundu. Giray, eski YÖK'de Akademiyi temsil etti. Mimarlık Fakultesi oğretim üyesi olan Prof, Giray, evli ve bir çocuklu. Rf sım restorjsyonunda surekh ç aranıyor S . n e m k o v Tfl 40 47 8 3 Evren (Baştarafı 1. sayfada) Erdura bir program sundular. Bu arada, Ankara'dan gelen Mı zika Okulu'nun bandosu da marşlardan oluşan bir konser verdi. Yemekte Bahkesir Belediye Başkanının kızı Serap Aksoy da, orkestra eşliğinde Türk SanaC SrtUziginden çeşltll örnekler verdi. # Prof. Tüzün: Başan sağlarsam mutlu olacağım FOR RENT One lıvıng room, three bedrooms (if wanted furnished) apt, at Çankaya Ahmet Mıthat Efendi Sokak No 22/2 Call 27 80 46 after 4 th of August. • öğretmen kimlik kar; tımı kaybettim Geçersizdir. Cevdet ÇELİK Antalya Akdeniz Üniversitesi Rektörlüğüne atanan Prof. Nejat Tüzün, «Başan sağlarsam mutlu olacağım» dedi. Profesör Nejat Tüzün, Ankara'da «Cumhuriyet» muhabirinin «Rektörlüğe aday olduğunuzu billyor muydunuz» sorusuna, «Aday olduğumdan habe
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog