Bugünden 1930'a 5,503,457 adet makaleKatalog


«
»

CAĞDAŞ YAYINLARI Geçmisin Kusları OKTAY AKBAL îsteme EDERI T50 TL Adresı. Turlzocağı Cad 39/41 CACALOCLU ISTANBUL Cumhuriy 59. Yıl; Sayı: 20826 Kurucusu: Yunus NADİ 20 TL. 27 Temmuz 1982 Salı bana danışıinıadı. Benim için tasarı siirpriz oldu. An cak, daha tasan Danışma Meclisi'nden ve Milli Güven lik Konseyi'nden geçecek. Tasannın hu aşamalar sıra sında değişeceğine inanıyorum.» Tasanda ver slan çahşma yasamına illşkin hükümlerin Uluslararası Çalışma ö r gütü'nün beairosedlğl llkelere uyup uyroedığı yolundaki bir soruya da Esener, «Onıı hilenıeyecegim ama bizim çeienoUleritnize uymuyor» vanvtui verdi. Çalışma BaKam, bu aşamadan bonra anayasa konusunda çeşUH tasan ve öne rilerln ileri sürüleceğinl if ade ederek, «Bundan sonra belkl 10 tttriü tasan ortaya çıkacaktır. Kimse meraklanmasın. IVIemieketin ihtiyacı olan en lyi anayasa or taya çıkacaktır» blçimtode konuştu. Antalya'da bulunan Başbakan Bülend Ulusu, «Ana yasa için, simdiden bir beyanda bulunmak erkendir. Herkes tetkik ediyor.» dedl. A.A.'nın haberine göre bayram tatilini Antalya'da geçlren Başbakan Ulusu, ga zetecilerin çeşitli sorularını cevaplandırdı. Blr gazetecl Başkana, «Anayasa tasansı hakkındaki görüş lerini» sordu. Ulusu, bu soruyu, «Anayasa için şim diden bir beyanda bulunmak erken, herkes aldı tet kik ediyor» diye cevaplandırdı. «Turgut özal'ın yeniden göreve dönmesi söz konusu mo?» şeklindeki bir soru üzerlne Başbakan Ulusu şöyle konuştu: «Allahaısmarladık dedikten sonra, bu iş çocuk oyun cagrı degil ki, Özal eski bir arkadaşım ve dostumdur. Dün akşam kendisini Side' de ziyaret ettinı. Birlikte yemek yiyip, ikl arkadaş gi bi sohbet ettik. Sayın özal' a, bundan sonraki yaşantısında başanlar dilerim.» Başbakan Ulusu. blr soru üzerlne «Vergi yasalarmda bir değişiklik yapılmasının (Arkası S. saylada) ÇAGDAŞ YAYINLARI. Ebubckir Hazım TEPEYRANT Yepyeni açıklamalar getiren bu yapitı ilgiyle okuyacaksmız tİDERİ: 180 L1RA N N îsteme Adtesu Türkocayı Cad CACALOĞLU ISTANBUh BELGELERLE KURTULUŞ SAVAŞ1 ANILAR? •$> Birlki Nokta.. Yeni Anayasa tasansı iartıştlıyor. Daha da tartışılacak. Elden geldiğince sağlam bir yapıta kavuşabilmek için geniş bfr »zgürlük ortaraı içinde her isteyen yurttaşınuzın. 8wllikle hukukçulaıimızın. Anayasa uzmanlarımızın bu konu üstüne yogun bir çaba hartamaları gerekiyor. Bir hukukcu olmamakla birlikte ben bugün sakıncah bulduğum sadece biriki noktaya değinınek istiyorum. 1961 Anayasam'nı dayanak aldığı bHdiriien yenl tasan devletin nfteifğin! belirtirken 2. maddeyi bir hayli genîsjetiyor ve araya «toplumun huzuru», mil li dayanısma» «adalet anlayışı» gibi tantmlann yanı «ra bir de «Atatürk müliyetçiliğine bag lı» diye bir deyitn sokusturuyor. Kuşkusuz herkes toplumun huzurundan vanadır. Herkes milli dayanışmanın adalet anlayişı içinde gerçekleşmesinl ister ama parlatnenter uygulamada kıyamet de bundan kopar. Çünkü demokratik siatemde çeşitli partilpr kacımlmaz olduğuna Röre her partinin kendine özgtt bir «toplum huzuru», «milli dayanışma» ve «adalet anlavışı» olması kaçınılmazdır. Sonra oe demektir. A* tatOrk milMyetçiH&i? Atatürk'On yflce adım Anayaaa'ya yerlestlrmek1» ne elde edilmek lstenmektedlr? Kac türlfl milHyetçilik vardır? Örne£in tam bafrıımiziık kavramını lBlB'dan ölömflne degin savunan Atatflrk'On buerflnkfl tzteyicflnHoe kflrü gfizle bakan yöneticilere 30 yıldır sık sı k rastlamıyor muyuz? Tam bagımsızlık kavramı kuskusuz kendt kabufttrna çekilip dünya ile iHşMİpri kesmek anlamına gehnez. UTuslararası »H^MIerde esitlik kavran m i da birlikte taşır. Hele ekonoml alanında tutulacak çeşitli yolların bağımsızhk kavramına gölge dfişürmest olasılığt bftyüfctür. Bu bakımdan Atatfirk mflliyetçiliği deyimlni Anayasa'ya y«*rleştlrmek, iktidan ele geçiren partiye karşıtlannra yapılacak eleştirinin Anayasa'ya aykınhğı her 7aman s t o konusu olabilir. Tasanda Atatflrk'fln «ıdraa bir kez daha yer verilmiş. 70. madde şöyle diyon •Devlet. istiklAlveCum huriyetimizin emanet edildiği gençlerin müsbet ilmin, ısığında ve Atatürk ilkeleri doğrultusunda yetişme ve geliş~ melerini sağlayıcı önlewıler dhr.» Nedir AtatOrk ilkeleri? ÖlümOnden bu yana en çok tarüşılan, bugune değin flzerinde hiç bir anlasmaya vanlamıyan bir konuyu Anayasa'ya koyroakla Sayın Aldıkaçtı komlsyonunun iötekiler yamnda) bOyök blr yanılgıya düştüğü ortadadır. AtatOrk ilkelerl 1930'larda Anayasa'ya eklenen eski CHP'nin « oku mudur? öyle ise çok partili yaşanta geçti^imiz 1948'dan bu yana devletçiü&i de. laikii&i de, halkçıhgı da. roltliyetçillgl, hatta CumhurlyetÇİHgJ de başka başka anlamlarla dile gettren çok parti sSzcü«u. parti yazarı, parti lideri gerdflk. Yenl tasan bunlardan hangisini kastediyor? Sadece blrlnl ele almak Istiyorsa bugOnkfl blçiml ile bu yasa tek parH Anayasa8i ohnayacak mıdır? Bu da filk^mizde yeni btr Anayasa ve özgflrluk bunahmına yol açmayacak mıdır? Uzman olmadıgım için bllmlyorum. yeryözunde btr «kişi»nin adım siper alarak blrey ve kuruluşlan bağlayıa, kendine ftzgfl belirsiz hOkfimler ortaya atan blr başka Anayasa daha var mıdır? Turhan Esener: Tasarı geleneklere uymuyor Bülend Ulusu: Simdiden beyanda bulunmak erken Karadeniz Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Erdem Aksoy: «Anayasa tasansı bilimin ve üniversitenin gelişmesini engeller» dedi. Aldıkaçti: Tenkitler e Genel Kurul görüşmele ri sırasında gerekli cevabı vereceğim. ANKARA, (Cunıhuriyet Bürosu) Çaiışma Bakanı Prot. ruröaa Esener, «Ana yasa tasansı benim için siirpriz oldu» dedl. Esener, Cumhuriyet muhabirlnin, «Hem Çalısma Bakanı hem de hir l ş Hukuku profesö.ii olarak yeni anayasa ta.sansmın çalışma yasamına ili^kin maddelerini nasıl karşıuyorsunuz?» blçlmlndekl sorusunu yanıtlarken, gunlan söyledl: «BiUndiği Rlhi, anayasa tasansı hazırfamrken, Çaiışma Bakanlıgına ya da Veteriner Hekimleri Birliği: Atatürk devrimleriyle celiskiler var % Maden Mühendisleri Odası: Tasanda özel sektörün amaçlan egemen. 0 Doç. Yenişehirlioğlu: Tasanda devletin düşünce özgürlüğünden ve kendini ifade gücünden korktuğunu görüyoruz. ^ Salim Başol: Getirilen kurumlann gerekçelerinin de açıklanarak tartışmaya açılması gerekirdi. # Doç. Eroğul: Soyut adalet anlayıst gerçek yasamda eşitsizük getirir. 0 Av. Çelenk: Temel hakların özü ortadan kaldırılmış ve kullanılamaz hale getirilmiştir. Ziraat Odaları Birliği: Çiftci büyük para sıkmtısı icinde • Hububat alımlanyla ilgili sorunu Bakanhklara bildiren Türkıye Ziraat Odaları, TMO'nun aldıgı ürünlerin bedehni ödemek te geciktiğini duyurdu. ANüAEA (Cumhuriyet Bürosu) Türkiye Ziraat Odaları Birliği ^TZOB) Yörıetim Kurulu, hububat alımları ile ilgiıi sorunları ilgili Bakanlıklara iletti. TZOB'nm yazılı olarak yap tığı başvuruda «çiftçüer bu gün büyük para sıkmtısı icinde bulunuyorlar» denil di. TZOB'nin başvurusunda ayrıca.' hububat bedellerinın biran bncs ödenmesı is tenerek şu gbrüşlere yer verild!: • Çeşitli zirai kredi uy gulamaları gertde kaldıgı. pîasman hareketlerinın ge rılediğl, güçlendirme kredilerlntn kaldırıldığı şu dönemde cit'tçilerln eline para geememektedir. • Ypni iirün bedeUeri (Arkası Sa. II. Sü. 1 de) FKÖ'nün BM'deki temsilcisi Mehdi Terzi: FKÖ, her iki devleti birlikte tanır, yalnız birini değil^ Dış Haberler Servisi FKÖ lideri Yaser Arafat'ın Israil'in var olma hakkı dahil tüm BM kararlarını kabul ettığı yolunda bir belgeyi imzalamasının yankıla rı sürerken. îsrail kuşatma altında bulunan Batı Beyrut'u dün de bombaladı. tsraiı Dışişleri Bakanı FKÖ'nün tsrail'i tanımasının bir aldatmaca olduğunu söyledi Samır «Yedi ot Ahoronot» gazetesine verdiği demeçte «Bu yalnızca bir hiledir. Amerikan yöneti mi ElFetih'in tuzagma düşmemiştir> dedi. Îsrail Dışışlen Bakanlığı da bir açıklanıa yaparak. bu tanıtnanın bir propagan da oyunundan başka bir şey olmadıgım öne surdü. FKÖ'nün BM'deki temsücisl Mehdi Terzl de, Arafat'ın imzaladığı belgemn 1967 tarihli ve 242 sayılı karar ile 1973 tarihli 338 sa yılı kararlara atıfta bulun madığını betırtti. Terzi, Arafat'ın sadece 181 Sayılı Güvenlik Konseyi kararı mn kabulünden sözettlglnl kaydetti. 181 numaralı ka rar Ortadoğu'da ayrı ayrı Yahudl ve Pllistln devletle rl kurulmasını öngörüyor.. NBC televizyonunda konuşan Terzi, «FKÖ, iki devle ti de birlikte tanır, sadece birini değil» dedl. Beyrut'taki bir Filistin sözcüsü de yaptığı açıklamada. Arafat'ın sözkonusu imzasmdan FKÖ'nün tsrail'i tanıdıgı glbi bir anlam çıkartılmamasını istedi. (Arkası Sa. 11. Sü. 4 de) 12.sayfada Banka reklamlaıi kalkmca TRT'de anayasa idn... Anayasa tasarısı tartiiinaları ıçın okurlarımızın görüşlerinl bekliyoruz. Yazıların bir sayfayı "geçmemesinı ve Cumhuriyet Gazetesi Okurlardan Anayasa için Kösesi P.K. 246 Istanbul / Cagaloğlu adresine gönderilmesint rica ederiz. tasarruf genelgesi yayınlandi Arafat'ın diplomatik darbesi Cengiz ÇANDAR FKÖ lideri Vaser Arafat'm bir ABD Kongre heyetiyle yap tığı görüşmede, «FiUstin sorunu ile ilgili tüm Birleşmiş Milletler kararlarını kabul ettiğlne ilişkin» bir belge imzalaması tam anlamıyla bir «diploma tlk darbe» niteliğindedir. Böy lece gerek Ortadoğu sorunu, gerekse Lübnan'daki savaş yepyeni bir aşamaya ulaşmıştır. Bu diplomatik adımın önemı, Rlistin Amerikan ılişkilerinin önündeki en büyük engelı kaldıracak olmasından ileri gelmektedir. ABD yönetimleri bugune dek FKÖ'yü taıumamalannm gerekçesi olarak PKÖ'nün BM Güvenlik Konse yi'nin 196T tarihli 242 sayılı kararı ile bu kararm uygulanmasmı öngören 1973 tarihli 338 sayılı kararlan kabul etmemesini öne sürmüşlerdir. Arafat'ın imzaladığı belgeyle zımnen bile olsa, FKÖ, IsraU'in varlığını güvence altma alan BM kararlarını kabul etmiş olmaktadır. İÇERİK BİÜNMİTOR Gerçı Arafat'ın imzaladığı belgemn içeriginin ne olduğu, (Arkası Sa. 11.. Sü. 4 de) Yeni rektörler ve ^idcnlcr nc dedi? Dicle eski rektörü emekliliğini istedi 1 Diyarbakır'da 30 yıldan beri hizmet veren Prof. Yazıcıoğlu «Sayın Doğramacı'nın aday listesinde yeralmadığım için memnunum» dedi l Hacettepe eski Rektörü Prof. Süleyman Sağlam, rektör atamaları konusunda «Böyle münasip görmüşler, hayırlı olsun» diye konuştu. Haber Merkezi 2 ağustos pazartesi günü göreve başlayacak yeni rektörler, dün arka daşları ve yakmlarınm tebrık lerınl kabuı ettiler. Mutlu olduklarmı belirten rektörler, ba şarılı olmak için çalışacaklanr belirttiler. Rektörlüğe atananlarin ç o ğunluğunu Tıp Fakültelerinde görev yapan profesörlerin oluş turduğu dikkati çekti. Bazı rektörier bu göreve atanırken aday olduklannı bilmedıklerini söylediler. Izmir Ege Üniversitesi Rektörlüğüne getirilen Prof. Sermet Akgun «YÖK eleştırildiği kadar kötü değil» dedi. Diyarbakır'da kurulu Dicle Üniversitesi eski Rektörü Prof. Dr. Selahattin Yazıcıoğlu, reictörlüğe yeni atama yapılmasından sonra dün emeklilik başvurusunda bulunduğunu açıkladı. DUn sabah emeklilik isteminde bulunduğunu Cumhuriyet Dl yarbakır muhabiri Ziya Aksoy'a açıklayan Prof. Dr. Selahattin Yazıcıoğlu bundan boyle serbest olarak çalışacağını bildirdi . Diyarbakır'da bır ünıversıte kurulması uğraşına yıllarca kat kıda bulunan ve bu amaçla kurulmuş olan dernekte çeşitli görevler yürüten Yazıcıoğlu, ünıversite çalışmaları esnasında tıp lıteratüründe «Cermik hastalığı» olarak bilınen ve akciğer kanserine yol açan hastalıkla ilgili bilimsel araştırma lar yapmış ve bu hastalığın yorede kullanılan amyantlı topraktan meydana geldiğini saptamıştı. Yabancı tıp çevrelerınde büyük ilgi gören bu araştırması ile 1980 Sedat Simavi Sağlık Bilimleri Ödülünü alan Prof. Dr. Selahattin Yazıcıoğlu, 30 yıl dan beri kamu hizmetinde çalışıyordu. 1921 Diyarbakır doğumlu olan Prof. Dr. Selahattin Yazıcıoğlu dün yaptığı açıklamada kuruluşuna ve gelişmesine büyük hizmet verdiği üniversiteye serbest yaşarmnda da gerektığmde yardımcı olacağım belırterek şöyle dedi: «Diyarbakır ve çevresinde 30 yıldanberi hizmet verme çabası içlndeyim. KurulUşuna ve ge iişmesine katkıda buluıunaktan övünç duydujhtm Dicle Universitesine her fırsatta yararlı ve yardımcı olmayı kendimc görev sayacağım. sayın Doğramacı'nın kurmak istediği sistemde bana görev verUmedigi için son deıece memnunum. tîniversitede calışmaya ara vermek ve emekll o|up sadece muayenehanede ça lışmak kararmdayım. Emeklilik düekçemi vermlş bulunuyorum. YÖK'ün başlattığı beyin göcfinün bir an önce durdurulma 81 ve gelişmekte olan iiniversitelere gerçek anlamda öğretim iiyesi sağlanması en önemll dileğimdir. Alaminüt Doçent yarduncısı deyip açığı kapamaya çalışmak yeterli bir tedbir değildir. Yenl rektörlere çelince, elbetteki çok değerli klşiletdir. Tümiinü kutlar başanlar dilerim.» özellikle göğüs hastalıklan üzerınde bilimsel arastırmaları ve eserleri bulunan Prof. Dr. Selahattin Yazıcıoğlu, YÖK'ün kuruluşuna karşı tepki gösterenler arasmda yer almıştı. "Kim, o Kimdir ANKARA (Cumhuriyet Bfflrosu) Bankaların TV'de yaptıklan refelamlann yasaklanması üzerine. TRT gelirtoln önernli ölçüde aza lacağını belirten TRT Genel Müdürü Madt Akman. tüm personelin tasarruf yapması için bir genelge ya yınladı. Akman genelgesinde, kisıtlama ile TRT'nin 2.53 tnilyar Ura kayba uğrayaca gmı ve inkişaf planlarımn menfi yönde etkileneceğini belirterek, elektrik. su havagazı, telefon harcamalart n m azaltılmasım, onarım. boya ve badana işlerînin en aza indirilmesinl, TV ve rad yo programlannın üretilme sınde harcamalarm kısıtlan masmı istedi. TRT Genel Müdürü'nün «Bu emir Daire Baskanları ve daha ait seviyede müs takil nıüdürlerce arkada^lara toplu halde okunacak ve konunun önemî aniatı(Arkası 9. sayfada) Evren Erdek'te Türkmen'le görüstü Fatih GİİLLAPOĞLU PROF. ERGUN rOCROL Bo ğaziçi Üniversitesi Rpktörü. KKUEK Devlut Ba»Kanj Keuan tvren, ciınıonmekte ol cluyu Eiaek KKK Ozel Egıuıu Merkezı'nde dmı, Anisara'Oan gelen Dışışlen Bakanı IIter lurlonen ile biı goruşnM yaptı Uevlet BajKonı Evren m. Dış işlerı Baltaııı TurKnıeıı'jn uğleye dogıu kampttı japukları ıkılı goruşme hakkındu lıerhangı bır açıklama yapılmaaı. Ote yandan kampta. oncukı akşam verılen koktjyl ve yemeKten sonra Erdek'e geien sanatçılar tarafındaiı bır prog ram sunuldu. Kenan Evren, MGK uyesı OrgeneraJ \urettiu Erein, Orgeneral Tahsin ^alıiıı kaya ile yalnızca ytıkselc rutbelı komutanların ve eşlevj ile Evren'ın büyuk ve ortaııcd Kı/ı nın katıldığı geceds Ercleııı Alkın, Selahattin Çetin ve Ersan (Arkası Sa. 11, Sü. 1 de) Mentaş ve Bimtaş'ta kayıt islemlerine dün baslandı Kastelli'nin yan kuruluşlannda kayıtlar yapıhrken Kastelli'den alacaklı olanlar İstanbul ve Ankara'da büroların önünde geniş yığınlar halinde biriktiler. Kastelli başvurularının ^kabul edilmediğini Öğrenince geri döndüler. İstanbul Haber Seırisl KastelU'ye bağlı Mentaş ve Bımtaş bankerlik kuruluşlarına para yatıran alacaklıların kayıt ışlemlerı için 2 ve 3 numaralı Menkul Kıymetler Kuruliarı dün çalışmalanna başladı. Ode melerin yapüacağı haberleri üze rlne Banker Kastelli'nin genel merkezine gelen kastellizedeler ise burada işlemlerin başlamadığını gördüler ve geri çevnldiler. Ankara'da da Kastelli bürolanmn önüne giden yurttaşlar k&palı kapılarla karşılaştıiar. tstanbul'da kurulan 2 numaralı menkul kıymetler kurulu dün sabah sadece Mentaştan ellerinde anapara karşılığı mev duat sertifikası kuponu bulunanlarla, menkul kıymet verine makbuz alanlann Kayıtlarını yapta. Kuruj başkanı Mesut Şişman, sayılan bırkaç yüzbini bulan bu durumdaki banker zedelerin kayıtlan yapıldıktan sonra diğer durumlardaki alacakniarın kayıtlannın yapılacağım bildirdi. Şişman, «anaparasını, bankadan kesintiye uğramadan tahsil etme olanağı olan'ıınn Mze baçvurmalanna gereh yoktar» dedi. Me'ntaş'ın GUmüşsuyu'ndakl verdik. Fskat bize verdikieri cevap (Bugün sadece faiz kuponlu mevduat sertit'ikaiarı ile makbuzlara işlem yapılacak, di ğerlerini daha sonra bildireceğiz.) oldu. Onların söyledikleri durumda 2030 kişi var. Bu iş bittikten sonra ne yapacakiar, çay mı içecekler... Bizim islemerkez bürosunun dar merdi dlğimi7, elünizdeki belgeleılc para yatırır gibi işlem yapıiına. venlerinde itiş kakış bekleyen sı, kimin ne yapacağına açıklık vatandaşlar ise Kurul'un çalışmalarını eleştırdiler. Bir ala getiriunedi..» »caklı şöyle konuştu: Bımtaş'taki kayıt işlemlerıni «Sabahın köründe gelip, ken yürüten 3 numaralı Menkul di aramızda bir liste yaptık. Kıymetıer Kurulu Başkanlığı'n(Arkası Sa. 11., Sü. 6 da) Beyler geldikten sonra listeyi Sabancı, tekstildeki krize cözüm icin Bakan • • ADANA SANAYİ ODASI BAŞKANI HACI SABAN CI «FABRİKA TABELALÂRININ DEĞİŞMESÎ İLE OLAYA ŞÜPHESİZ ÇÖZÜM BULAMAYIZ» Turgut'a başvurdu # Prof. Kafah: YÖK'e uygun bir çalışma gerekiyor PROF. SÜHA TONER Yıldız Üniversitesi Rektörü, Prof. Cem'i Demiroğlu Kenan MORTAN ADANA Adana Sanayı Odası Başkanı Hacı Sabancı. tekstil sektörünün tçinde bu lunduğu açmazlann görüşül mesi için Sanayl ve Tefenolo ji Bakanı Mehmet Turgut'u sektör yetkililerl ile bir toplantı yapmak için çağırdı. Sabancı, Turgut'a yolladığı yazıda, sektörün bunalımınm katlanılmaz boyutlara ulastığını ve hir süre daha ertelemeye gidilmesi hallnde fabrikalann tümünün kapanmasmın kaçınıunaz hale (Arkası 9. sayfada) GÖZLEN "Smıf Esası,, UĞUR MUMCU «Aldıkaçti Anayasasınrun «Parti kurma ve partilere girme hakkı» İle ilgili 77'incl maddesinin son fıkrası şöyledir, dikkatle okuyaüm: Sınıf ve zümre esasını, komünlzmı, faşizmi, teokrasiyi ve herhangi bir tür diktatörlüğü Türki(Arkası Sa. 11. Sü. 7de) NADİR NADİ fArkası Sa. It, SO. 6 da) (lstanbul Üniversitesi İki kez seçimle, üçüncü kez Rektörü) de atama yoluyla İTÜ Rektör1926'da Iscanbul'da doğlüğüne getirilen Prof. Kemal Kafalı, «Gene bu müessesenin du. 1949da 1. Ü. Tıp Fakülelemanı olarak aynı göreve ge tesinl bitrdi. 1967'de doçent, tirildiğimden dolayı kendimi 1968'de profesör oldu. 1973mutlu hissediyorum» dedi. 79 yılları arasmda CerrahAyazağa kampüsündeki rek paşa Tıp Fakültestnde Detörlük binasında kutlamaları kanlık yaptı. 1980'de 1. Ü. kabıü eden Prof. Kafalı, «Cum Rektörlüğüna seçilen Demir huriyet» muhabirine geleceğe oğlu, halen Ceırahpaşa Tıp dönük düşüncelerini şöyle açık Fakültesi lç Ha^alıklar Biladı: «tTÜ, yenl bir finlverslte sek rimi Başkannğı görevinl de line dönttştttriUüyor. Yeni bir yürütüyor. Evd, iki çocuklu. kanun var. Bütün bunlara uyum sağlayacak yeni blr çalış # Prof. Kemal Kafalı ma yapılması gerekiyor. Bu ça (tTÜ Rektörü) lışma yapılacak. Tiirkiye'nin 192l'de Çatalca'da doğdu. bilim ve teknolojideki dünya 1940'da Kabataş Erkek Lıse da layık olduğu yeri alabilmesf için büyük bir araçtırma ve sini bitirdl. î. O. Fen FakülrArkası Sa. 11, Sü. 1 de) (Arkası Sa. 11. Sü. 3 de) Barı.n Dernegi davâsına bugün devam ediliyor İstanbul Haber Servisf Türklye Barış Derneğt davasuıa bugun devam edılecek. 29 haziran günlü duruş, mada, iddianamenln okunmasmın bitirilmesinden son. ra, sorgulara geçtlebilmesl için 28 gtinlük. bir ara verü raişti. Bu arada bu tarihli duruşmada yargıçlar değis rais, duruşma yargıcı olarak Hak. Kd. Yzb. Tarıfc Kale, üye yargıçlığa ise ge(Arkası 9. sayfada)
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog