Bugünden 1930'a 5,499,529 adet makaleKatalog


«
»

ÇAĞDAŞ YAYINLABI Ailenin Çilesi Boşanmo H. V. VELtDEDEOĞUSi Ber aydının okuması gereken yapıt EDERt: 200 TL lateme Adresi: Türkocağı Cad. 39/41 CAĞAIOĞLU İSTANBUL Cumhuriy 59. Yıl; Sayı: 20825 Kurucusu: Yunus NADI 20 TL. 26 Temmuz 1982 Pazartesi Bgaktas.karibu) 6Q72OO(4hat) Devlet Başkanı Evren: 1961 Ânayasası sayesinde 12 EylüFe geldiK "Anayasa tenkitlerine katılmak istemiyorum,, Erdek konusmasından | Anayasa Danışma Meclisi'ne verilmiştir. Orada nasıl bir şekil alacağı belli değildir, sonra bize gelecektir, bizden sonra da ne şekil alacak belli değildir. I Kişi hak ve özgürlükleri vardır ama o kişiler bunu devlete devretmislerdir. Bir aralık öyle hale geldik ki, devleti devlet adam ları idare edemiyor dernekler idare ediyordu. Türkiye'nin yeniden derneklerle idare edilen bir ülke olmasmı istemiyoruz. ı Elbette Cumhurbaşkanı seçilen şahsa hudutsuz selahiyetler ver mek doğru de'nldir. Ama bundan evvelki gibî mesuli^çti olmayan bir makam düşünülemez. ı Madem ki, Türk milleti irinden seçilmis bir tek kişi devletin başına geçiyor. Buna itimat etmezsek kime itimat edeceğiz, demeklere mi itimat edeceğiz. Bu Anayasaya (evet) de (hayır) da diyecek olan sizlersiniz. Onaylandıktan sonra da hiç kimsenin bir şey demeye hakkı yok. Tartısma sürüyor Fatih GÜLLAPOĞLU Suat ÜLGAY biidiriyor ERDEK, (Balıkcsir) Devlet Başkanı Kenan Evren, «Ben Anayasa konusunda başlatılan tenkitlere katılmak istemiyorum. Çünkü Anayasa henüz son ş,ekllni almamıştır» dedi. Evren bu arada 1961 Anayasasını eleştırerek, «O Anayasanın sayesinde 12 Eylül'e geldik» diye konuştu. Devlet Başkanı Kenan Evren, Er dek'de Atatürk Anıtı'nın açılışından onoa, halka hitaben bir k o nuşma yaptı. Konuşmasında, devletin derneklerle idare edilemeyeceğini ve buna müsaade etmeyeceklerini belirten Evren, bun dan önce Cumhurbaşkanınm yetkılerinın yeterlı olmadıfını kaydederek, «Devletin başı olan makam bir protokol tnakamı ola maz. Ancak. Cumburbaşkanma hudutsuz selahiyet vermek doğru değildir» se^iinde konuştu Evren bu arada. «Yenl Anaya saya evet diyecek olanlar da sizlersiniz, hayır diyecek olanlar da sizlersiniz» diyerek, «Bu Anayasa onaylandıktan sonra hiç kimsenin bir şey demeye hakkı yoktur» dedi. Devlet Başkanı Kenan Evren, dün sabah lO.SO'da dinlenmekte olduğu KKK Ö7el Eğltım Merkezi'nden beraberınde MGK uyelsrı ürgeneral Nurettin Ersin, Orgeneral Tahsin Ş s Fatih hinkaya olduğu nalde ilçe mer kezine geldi ve Balıkeslr Vallsı GÜLLAPOĞLU Fikret Turgut Saym ile dlğer yetkilller taraîmdan karşılandı. ERDEK Bayram ve Devlet Başkanı Kenan Evhafta sonu tatilı birleşren, halka hitaben yaptıgı konuşmaya başlarken Erdek'e mesi nedeniyle Erdek. bayram tatilinden ıstıfade edegeçtiğımız hafta yoğun rek bir süre dinlenmek lçm bir yerli tunst akımına geldiğini belırttı ve şunlan söy sahne oldu. Erdeklilenn ledi: ve yerli turıstlerın oluşturduğu. bazıian. şortlu, bazılan mayolu ilginç # Atatürk'le millctin topîuluk. Devlet Başkanı kenetlenmesi (Arkası Sa. 11., Su. 5 de) Prof. Kaya Türker: Tasarı, sermayenin bicimce hazırlanmış Doç Araslı: Özgürlüklerin içi boşaîtıldı. Doç. Alemdar: Basuun yakından kontrolu iktidlarlav .îcir« iyi sonuç vermez. ı Doç. Ero^al: DÜSÜP.CPTÎ açiklamayı önlemekî*» özgürlük koıiınîtiaz. ı Sayıstay iîafskajnı: Kötümser yoruni' lara Izlenimler Erdek'te bayram havası 12. Sayfada DAA üyesî Erginay: Tasan tartişmayıa deği iisirne uoravscak I Türkİş, Bursa toplantısmda anayasaya ilişkin kesin görü<?iinü beîirleyecek. BİF Başkanı: Tasandski sendikal hükümler sakıncalı. 7. Sayfada ATATURK ANIT1NI AÇT1 llevlet Başkanı Orgeneral Kenan Evren dün Erdekdeki konusmasından sonra 100. Yıl Atatürk Anıtını açtı. (Fotoğraf: THA) Memur maaslarında düzenleme icin Maliye Bakanlıgı nm raportt nazır Maliye Bakanlıgı Komisyonu raporunda bütün ödemelerin birleştirilmesi, emekli gösterge tablosunun memur gösterge tablosuyla bir leştirilmesi gibi öneriler yer ahyor. AN'KARA (Cutuburiyet Bii rosu) Maiıye Bakanhğı eşgüdümönde çalışan koraisyonun «Karau personelt ttcret ststemlııln yeniden düzenlentnesinc» ilişkin raporunu ıa<2n.a>arak tlgililere sundugu ogrenlldl. Raporda, «Memur çahştırılacak yerlerde başka statude personel çalıştırılmaması», «Bfttün ödemelerin birleşti rilmesi» ?e «Etnekll gösterge tablosunun memur göster ge tablosu ile birleştirilmesi» gibi onerller yer aüyor. Ote yandan, Kamu kurum ve kuruluşlarının görev ve yetkilerlnın düfcenlenmesiy le ilgill yetkl yasasının yürürlUğe »unne&inden sonra Başbakanlığm talimatı İle Devlet Planıama Teşkilatı. Devlet Personel Dalresl ve TODAİE'de çahşmalannı sürdüren Uç ayrı komısyonun kamj peısoneline İlişkin soruntara çözüm arama çalışmali'inı sürdürdükleri belirlendl. Komisyonlamı. «Işçl memur ayuımı, ücret sisteml, toplu atama ve nakii slstemi» gibi konuıarda sorunlara çözüm aradıklan saptandı. Maliye Bakanlığı'mn eggüdümünde, Başbakanlık, Maliye, Mılll Savunma. Bayındırlık, Eneıji ve Tabi) Kaynaiîlar Baüanları. DPT ve DPD t.zmdniarının katıl dıkları çaDgmaıar mart ve nisan 1982 aylarında başla dı. Çalışma grubu, kamu personelinin Ucret sistemi üzerinde ekim 1981 ayında Başbakanlık Devlet Personel Dairesınce yaymlanan «Ucret politikası. mevcut durum, genel esaslar» adlı raporu esas aıarak çalışma larını stlrdürdujer. Çalışma gruounca, Devlet Personel Oaııesinln görüşü ne yakın olarak hazırlanan raporda yer alan ilkeler şöyle sıralanıyor: • Değişik kanunlarda ele alınan kamu personelinin aylıklan *e öteki ödemeleri nin tek bir kod kanunda toplanmast, • BUtUn ödemelerin blr(Arkası Sa. 11., Sü. 7 de) 2 7 üniversitenin rektörü atandı İstanbul, İTÜ, Bursa Uludağ, Çukurova ve Erzurum Atatürk Üniversiteleri Rektörleri yerini korurken, diğer üniversitelerin rektörleri değiştirildi. Üniversiteye dönüştürülen 4 Akademi Başkanı da rektör oldu. ANKÂRA, (Cumhuriyet Bürosu) Devlet Başkanı Kenan Evren, 6 kasım 1981' de yurürlüğe giren Yüksek Ogretim Yasasıaa (YÖK) göre 8'i yeni 27 üniversitenin Rektör] erinı atadı. Resmi Gazete'nin dunkü sayısında yer alan atama karan n a göre, 2 agustos pazar tesi günü göreve başlayacak olan yeni rektörler 1987 tem muza değin görev yapacak lar. Yeni Rektör atamalan so nunda Üniversitelerarası Ku rul Başkanı ve istanbul Ünl versitesi Rektörü Prof. Cem'i Demiroğlu ile ITÜ Rektörü Prof. Komal Kafalı, Bursa Uludağ Üniversitesi Rektö rü Prof. Nihat Balkır, Adana Çukurova Üniversitesi Rektörü Prof. Mithat Ozcan ve Erzurum Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Hur şit Ertugrul, yerlerini koru dular. Bugüne degin YOK ve uygulaınalannı eleştiren Rektörlerin ise görevlerinden alındıgı dikkati çekti. 21 Rektörün yeni oLması, Üniversitelerarası Kurulun va pısını geniş ölçüde değistir miş oluyor. Ankara, istanbul ve Izmir dışındakl illerde bulunan 15 üniversite rektörlügüne atananlann 12'sinin bu üç büyük ildeki üniversite ögretim üyeliginden geldıği pörüldü. Buna karşın, YÖK yasasında «Yüksek öğretimden sonra en az 15 yıl başarıü hlzmet vermiş, tercihan devlet hizmetinde bulunmuş niteükte kışilenn de Rektör olarak atanabıleceklerinin belirtilmesine karşın bu nitelikte olup da Rektörlüge atanan kişi olmadı. YÖK Başkanı Prof. Ihsan Doğramacı ile yakınlıgı bilınen Boğaziçi Üniversitesi Rektörü Prof. Semih Tezcan'm yeniden göreve ?e(Arkası Sa. U.. Sü. 1 d e | «Vaktiyle küçücük bir Uçe olan Erdek, huzur ve ıçüvcnln mevcut olduğu ddnemlerde, gittikçe pellşmiş. ama bir ara öyle bir hal almıştı ki. artak kimse burava gelemez olmuştu.» «Çok sttkttr bugüo ybıe Erdek, eski huzur ve gfiven dolu günlere kavuştu ve bn arada Türkiye'nin dört btr yanından gelen topluluğa bağnnda banndırmak imkânma yeniden kavuştu.» AtatUrk Anıtı'nın açılma görevınin kendlsine önerllmesüıden mutluluk duyduğunu belırten Evren, konuşmasını şöyle sürdürdü: «Atatürk sevgisi miIİPte maloîmuştur, mlllete maletmek zo rundayız ve bizden sonraki neslllere bunu devretmek mecburiyetindeylz. Atatürk'ün koyduğu prensip ve İlkeler bizim için ve Türk milleti için bir ideolojldir. Bunun aksini söyleyenler vardır ama aksini söyleyen ler başka ideolojilerin peşinde koşanlardır. Atatürk'ün koyduğu prensipler, Atatürk'ün (Arfcası Sa. 11., Sü. 4 de» anayasa için Anayasa tasarısı tartısmalan için okurlanmja n görüşleririi bekhyoruz. Yazılann bir sayfajrt geçmemesini ve Cumhuriyet Gazetesi Okurlardan Anayasa için Köşesi P.K. 246 İstanbul / adresıne gönderilmesini riCa ederiz. Papandreu "görüş birliği,,ne yeni anlam katma cabası icinde Sedat ERGİN ANKARA. Türklye ile Yunanistan arasında yapı lan uzun görüşmelerden sonra oluşturulan «görüs birliği»nin hafta içinde açıklanmasıyla birlıkte Yu nanistan Başbakanı Andreas Papandreu, varılan an laşmaya aykırı olarak «görüş birliği»ne yenl anlamlar katma çabasına girişti. Papandreu'nun bu davra nışı, lki ülke arasında dıya loğu başlatmak amacıyla ilk planda bir güven ortamının yaratılması konusun da varılan görüş birliğinı duyurduğu açıklamasmda ortaya çıktı. Yunanistan Başbakanı, Türk tarafmın nrariart aonucu «görüş bf»" liği»nin «moratoryum» okuı.ırak tanımlanmayacağı yo lundaki anlaşmaya karşılılc varılan mütabakatı «mora toryum» olarak nltelendirdi. Papandreu. bununla da rak, yine anlaşma <Arkası Sa. 11.. Sü. 1 de) Arafat, Israil'i tanımayıda içeren BM belgelerini imzaladı Haberi 3. sayfada Kafaoğlu: Asgari ücretin cözümü icin komisyon calısıyor ANKARA, (a.a) Maliye Bakanı Adnan Başer Kafaoğlu, yaruı bir basm topiantısı dttzenleyerek, çeşitli ekonomık konularda açıklamalarda bulunacagını söyledı . Maliye Bakanı Kataoglu Ana dolu Ajansı mutıabirine yaptıgı açıklamada şunlan söyledi. «Göreve baslaidıktan sonra ttl ke ekonomisini arkadaşlanmla değerlendirdim. Çeşitli sorun(Arkaa 9. Sayfada) "Yeni destek paketi,, bugün httkumette görusülecek MALtYE BAKANI ADNAN BAŞER KAFAOĞLU'NUN «YE beklenıyor. N t EKONOMİK DESTEK PAKETİ»NDE, KİTLERİN VE Kabmede ekonomıyle tgiBANKA SİSTEMİNİN YENtDEN DÜZENLENMESt, SIK1 U görev değışıklığınden sonPARA POLtTİKASINDA YUMUŞAMA, VERGt VE SERra uygulanmakta olan. ekoMAYE PlYASASINDAKt DEĞİŞİKLİKLER YER AUYOR. nomi politikarun genel bir değerlendirilmesı yapıimışANKARA, (Cumhuriyet de çalışü. 24 ocak kararlan tı. Yeni Maliye Bakanının Bürosu) Maliye Bakanı nın ana ilkelerinden sapma< da katıJdığı toplantılarda, Adnan Başer Kafaoğlu'nun dan, aksayan taraflannın «24 ocak kararlarım deŞişbaşkanlığmda teknisyenler gözden geçırilmesıni amaçla tirmeden alınabilecek önleınden oluşan ekip». Şeker Bay yan çalışmalann sonucun 1er» üzennde durulmuştu. ramı boyunca. «Yeni ekono da, önerilerin bugün Bakan Görüşmeler sonunda Adnan mik destek paketi» üzenn lar Kunılunda ele alınması Başer Kafaoğlu yeni önlemlen. içeren, «Ekonomlk destek paketinin hazırlanması İçin zaman istemişti. Şeker Bayramı süreslnce Malive Bakanı Adnan Başer Kafaoğlu ile Maliye Bakanlığı yet kilileri ve bazı kamu kuruluşları yönetıcilennın katıldı ğı çalışmalar sürdu. Bu arada. Maliye Bakanının bek lenen basm açıklamasını «E: konomik destek paketi»nin Bakanlar Kunılunda gfiruşüldukten sonra yapacağı öğ renildi. Bugün Başbakan Bü «AldıkaçU Anayasası» aynntüı aıafldelerlyle lend Ulusu başkanlığında bir yandan ceza yasasını andırmakta, öte yandan toplanması beklenen Bakanda lastlk gibi, sağa ve sola çekilmeye elverlşli soyut lar Kurulunda Adnan Başer kavramlarla gelecek slyasal iktldarıara temel bak Kafaoğlu'nun öngördügu eve özgürlükleri yoketme olanağı tanımaktadır. konoml politika değişiklikle(Arkası Sa. 11. Su. rde) rl ele alınacak. Bakanlar Ku rulunda görflşülecek paket(Arkaat 9. Sajfada) Kastelli alacaklılarının kayıtlarına bugün baslanıyor 'ANKARA, (ANKA)' Kastelll'ye bağlı Blmtaş ve Mentaş Bankerllk Kuruluşlarının merkez şubelenne para yattran alacaklı ların kayıtlarina bugün 2 ve 3 numaralı menkul kıy(Arkası 9. Sayfada) Demelc ve Part ... İstanbul Haber Servlsi Tatilden yararlanan îstanbullu lar deniz kıyılan ile mesire yerlerine akm ettiler. Hava sıcaklığınm 30 dereceye kadar yukseldiği dün tatillerini gölge yerlerde geçirmek isteyenler mesire yerlerine koşarken, bazılan da denizin kirliliğini gözardı ederek plajlan ve deniz kıyüannı doldurdular. Özellikle Florya. sahil şeridi, ts tanbul'lulann akınına uğradı. Plajlar, sabahm erken saatlerin de doldu. Dünün Pazar ohnasmdan yararlanan Istabullular deni2de serinlemeye çalıştılar. Ne var ki, deniz suyu sağlık açısından pek de temiz görünmüyordu. Kalabalığın etkisiyle deniz suyu sarı bir renge dönüşurken, bazı kesimlerde yag ta bakalan gözle görülür hale gelmişti. Tüm bunlara karşm sı caklardan bunalan Îstanbullu. klrli de olsa serinlemek için deniz kenanna koşuştu. Bu arada Yenikapı'da kiraladıklan sandalla denize açılan 4 kişiden Sami Çekiç, yuzmek için deni ze atladı. ancak bir daha su yüzüne çıkmadı. Gendn bogul dugu bildirlliyor. (Fotografı Asena ÖZKAN) Florya'da bir tatil günü
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog