Bugünden 1930'a 5,498,767 adet makaleKatalog


«
»

25 TEMMUZ 1982 Cumhuriyet 9 Calışanlar... Sorukn... Sorunlan... Y*nazŞİRVL BABAM KARAYOLLARINDA ÇALISIYOR SORÜ Babam 22.8.1975 de Kara yollannda işçl olarak lş.e başladı. 7 yd dır da aynı f;l yapıyor. Çalışma sttresi Içinde 6 ay çeşitli nedenlerle Işe gide tnedi ve sigorta prlmi ödenmedi. Bu 1şinden önce de hlçbir Sosyal GUvenllk Kurumuna da prlm ödemedl. 1927 do gıımludur. Çalıstığı gün sayısı 2335 gün, gttndeliği Jse 1.236 TL* dir. Bu kosnllarda babam yasjılıktan dolayı emekli olabillr mi?« Olamazsa ne kadar daba oalısması srerekir?IHikmet GÜRDOĞDU Pozantı ADANA YANTT Babanızın yaşlıhk nede nl lle emekli olabilmesi lçin slgortalılık süreslnl 15 71la tamamlaması gerekmek tedir. Bu süre de llk kez SSK'da çalış maya başladıgı gün olan 22.8 1975'ln üzerine eklendiğinde 22.8.1990 da dolmaktadır. Babanız bu tarihte emekli liğinl istlyebilir ancak prim ödeme gün sayüarmı da 3.600'e tamamlaması sart tır Yılmaz: Tasarı (Baştarafı 12. Sayfada) dikacılıkla elde edüebUeceği dlkkate aluunamıştır. Kamu özgurlUklerindeki kısıtlamalar sözünü açar mısınız? Demokrasllerde Idşilere ta nınan haklar ve özgürlükler için çeşitli terlmler kııllanılır. «bireysel haklar», «lnsan hakları», atemel haklar ve özgürlükler» ve nihayet «kamu özgürlükleri»... Bunlar içinde, «insan haklan» terun] en geniş olanıdır. Bu, tüm lnsanlara tanınması gereken «ideal» haklar listesldir. «Kaınu özgürlükleri» bu ideal listenin gerçekleşmiş, dev letçe tanmmış, ve yUrflrlüktekj hukuka girmiş olan biçlmidlr. Kamu özgürlükleri den mesinin nedenl, yalnız bir «• nıf ya da zümreye değll, herkese tanmmış olmasmdandır. Batı demokrasilerinde kamu özgürlükleri «klasik özgUrlükler» den başlayıp, «sos yal ve iktisadi haklara» kadar uzanır. Çağdaş batdı özgttrlük anlayışına göre, tdsiler bir yandan klasik özgürlfiklere sahip olacak, öte yandan da devlet herkese Insanca yasama koşullanm sağlamakla görevli olacaktır. Günümüzde, «sınırsız özgürlük» olamayacağı, genellilde, kabul edilmektedir. Demokratik hukuk devletlerinde, özgür lüklerin sımrlanması yasama organmca ve ancak kanun yoluyla yapüabilir. önem taşıyan bn sınırlamanın ölçüsüdür. Bir defs özgürlOk konusunda kural, suurlama istisna olraahdır. ikincisl, özgürlük, ancak kamu yaranna, o da özü korunarak, sımrlandınlabilmelldir. Tasanda bu llkelerin korunabildiğinl söyleyebilmek mümkün depdir. Işçi hak ve özgürlükleri komısunda da aynı endişe var mıdır? Batı demokrasilerinde, be nimsenen ekonomik sistem gereği, dengelerin saTıanabilmesinde ikl husus önem tasır: «devletin niteliği» ve «doğrudan ilgili olanlara tanınan hak va özgürlükler»... Tasanda, Türkiye Cunjhuriyeti btr, «sosyal devlettlr» denilmiştir. Sosyal devlet, lktisa den güçsüz durumds olanları ekonomik yaşamın sorunlarına karşı korumakla ödevli devlet tir, bu çerçevede müdahalectdir, düzenleyicidir. Insanhk onuruyla bağdasan bir yasama seviyesini gerçekleştirmekle gorevlidir. Tasan, tümUyle değerlendirlldiginde, sosyal de ya zıimış olsa, devletin bu niteliğini koruduğunu söyleyebilmek son derece müşküldür. «Doğrudan İlgili olanlafin hak ve özgürlüklerine» gelince, tablo çok daha karanlıktir. Sen dikaiaşma hakkuıda, toplu pazarlık haTilanda, grev hakkın1 da kıstflâihafar vapilntl^tn'. Sen * dîttatar ntali yShden çökernimeye çahşılmıştır. Söylcneoek her sözün siyaset yapmakla suçlanabileceğİ bir düzenleme yapılmıştır. Toplu sözleşme hakkında ne gibi kısıtlamalar var? Doğrudan ve dolaylı kısıtlamalar var .. Grev haklunı kısıttadığınu zaman, sendikalaın mali kaynaklannı kuruttuğunuz zaman, toplu pazarbk hakkını kullanabihneniz mümkün değildir. Tasanda grev hakkı kullaıulamayacak durumdadır. Siyasl Iktldar grevi erteledigin de geçmlşte buna ne kadar sık başvurulduğu hatırlarda dır Yüksek Hakem Kurulu devreye girecek ve mecburi tahklm yoluyla sözleşmeyi yapacaktır. Yani sözleşme serbest pazarlık sonucu yapılmış olmayacaktır. Aynı şekilde, grev 60 günü aşmışsa taraflardan birinin ya da Çalışma Ba kanının başvurusu üzerine uyuş mazlık gene Yüksek Hakem Kurulu tarafından kesin olarak çözülecektir. Bu düzenlemeler hür sendikacılıkla bağdaşmaz. Olğer taraftan blr de «en çok 10 işçi çalıştıran işyerlerinde toplu sözleşrae, grev ve lokavt yapüamayacağı» yolunda bir hüküm vardır. Türkiye'deki ço ğu Işletme küçüktür. Bu düzenleme gerçeklesirse, işçUer içinde önemli bir kesim, son derece haksız bir biçimde, hak larmı yitireceklerdir. Isletmelerl bölme, küçültme yolu açılacaktır. Hak grevleri korunuyor BU? Maalesef, işveren tsteklerl doğrultusunda, «hak grevi» yap n u olanağı da kaldınlmaktadır. Gerçekte, «hak grevi» Tür Mye'de sık sık başvurulmuş blr mücadele aracı olmanuştır, lira işverenler, hak grevine basvurulabilir düşüncesiyle, imza attıklan toplu iş sözleşmesine riayet etmek mecburiyetinde kalmışlardır. Şlmdl hak grevini kaldırmak demek, işveı*nlere, «imza attığm toplu iş sözleşmesini diledlğince çiğ neyebilirsin.. Gltsinler mahkemeye» demektir. Böylece yapıl mıs olan toplu iş sözleşmesinin uygnlanms olanağı ortadan ka! kacaktır. Düşünmek lazımdır. Sık sık başvurulmadığma göre, acaba işverenler neden hak grevinin kalkmasmı Istiyorlar Türk • İ ş bu durumda ne yapacaktır? Anayasa Komlsyonu Türk işçilerine haksızlık yapnuştır. Bunu herkese anlatacağız. Danışma MecUsi'ne sesleneceğiı Danışma Meclisi'nde ve son ola rak Milll Güvenlik Konseji'nde tüm bu yanılgılann, yanhşlıklann dikkatle değerlendirlleceğine ve düzeltileceğine inamvoruz.» YHK'nın yenilediği THY sözleşmesînde bir çok madde değistirildi ANKARA, (Cumhuriyet Bürosu) Türk Hava Yolları sözleşmesi Yüksek Ha kem Kurulu tarafından ya nılenırken. eski metinde yer alan bir çok madde çı karıldı. Yenilenen sözleşmede sen dikacılık güvencesi. 24 teın muz günü ücreti, işverenin işçiye iş elbisesi ve koruyucu malzeme vermesl, Işçiler için eğitün, spor ve dinlenme tesisleri kurulması, tü ketim kooperatlfi kurulması gibi maddelere yer verilmedl. YHK, THY sözleşmesinde blr ve lkincl yıl İçln üc retlere yüzde 15 ile yüzde 15 artı 4 bin lira arasmda brüt zam yaptı. Gazeteciler Cemiyeti (Baştarafı 12. Sayfada) basmı bundan sonra da aynı anlayış lçlnde fikir özgürlüğünü korumaya çauşacaktır. Biz, Ulu önder Atatürk'ün «Basm Hürriyeünden doğan mahzurlann yegane izale vasıtası ylne basm hürriyeüdir» ötdeyişine ve 1934 Anayasası'nda da olduğu gibi yayından önce denetlenip yoklanamayacağma Inanıyoruz. Bu sebeple sansür niteliği taşıyacak, özgürlüğu engelleyicl her türlü uygulamanın bundan sonra da başansız kalacağmdan künsenin şüphesi yoktur, olamaz. Ne mutlu özgür basına inananlara.» GazetecUer Cemiyetinden bir heyet, ilk Türk gazeteoisi, Tercü manı Ahval'ın kurucusu Agah Efendi ile 11S basm şehitlertain kabirlerini zlyaret etti. Bu arada Yüdız Parkı Çadır Köşkünde Ga zeteciler Cemiyetince düzenlenen törende, şürekli basın kartı al maya hak kazanan 23 gazeteciye ödUHeri verildl. îstanbul Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Burhan Felek törende yaptığı konuşmada, görevi yol göstermek olan basmın bu görevl sırasında eleştirilere uğradığını belirtti. Sürekll ve emekli basın kartı almaya hak kazananlann oflül lerini Devlet Bakam llhan öztrak, İstanbul Valisi Nevzat Ayaz, 1. Ordu Komntanı Haydar Saltık, Harp Akademileri Komutanı Or general îsmaü Hakkı Akansel ve Belediye Başkanı Ecmel Kutay'dan aldılar. Tlirk basınmda en az 25'er yıl hizmet veren ve surelul oasın kartı almaya hak kazananlar şunlar: M. Tevfik Alper, Ahmet Uran Baran, Odhan Nur Baykara, Hayrl Berkay, Krgun Berker, Mehmet Bıber, Halit Çapın, Günsel Çehker, Safa Çeliker, Mustafa Ekmekçi, tlhan Engin, Sabahat Erdemir, Ziya Ergene, Talay Erker, Erhan GUrer, Hayat llhan, Gültekin Tan, Ergün Tuncalı, Nehar Tüblek, Ünal Menderes Şevket üygun, Muazzez Yalavaç, Cafer Zorlu. Çağdaş Gazeteler Cemiyeti Başkanı Ahmet Abakay, yaptı ğı açıklamada, kapsamlı bir basm affı çıkanlmasmı isteyerek, «yeni Anayasadald geri hükümlerin durdurulması için basm orgütleri ortak hareket etmelidir» dedl. Abakay Özetle şu göruşlerl savundu: , «Sansürün kaldırıhşımn 14. yüında bugttn Türk basını yeniden 74 yıl önceshıln ilkel ve baskıcı koşullanna itilme tehllkesinl yasamaktadır. Yeni yasal düzenlemeler düşfince, basm, büim ve sanat özgürlüklerine önemli smırlamalar getlrmektedir. Bn ise çağdaş uygarlık düzeyine ulaşması hedef lenen Türkiye'nin bu hak» lı özlemine ulusal ve uluslararası platformda engel getlrmekte, dünya uluslar aüesi içinde Türkiye'yi ikinci sınıf olmaya itmektedlr. ÇGD bu yü Basm Bayranıuu kutlayamamaktadır. Çünkü birçok gazetecinln vazdıklanndan ötürü cezalandınldıklan, bir çoklannm da yargıianmalannın s ü r d ü p bUhımektedir. Türkiye, düşünce ve basm özgürlüğüne layıktır. Türk basınımn kendi örgütfl dısmdakl bir organın denetlmine sokulması sakıncalıdır.» Ankara Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Beyhan Cenkçi, «özgür Iük sorumluluk demektir. Bir özgürlük hiçbir zaman başka özgürlükleri yok etmek için kullanılmaz, basın özgürlüğüde özgür lükçü demokratik rejimlerde aynı sorumluluk çerçevesi içinde oturtulmuştur» dedi. Başbakan Bulend TJlusu, Ankara GazetecUer Cemiyeti nın kuruluşunun 36. yüdönümu dolayısıyla Cemiyet Başkanı Beyhan Cenkçi'ye gönderdlği kutlama mesajmda «Basının kendi kendlni murakabe etmek suretiyle sansürsüz ve özgürce üzerine düşen görevi her zaman olduğu gibi, bundan böyle de yerine geüreceğine inancım tamdır» dedi. banknot (Baştarafı 6. Sayfada) gun ayarlanmış, yapılan bu. Falz hadleri guya serbest bı rakılmış, sonra tröst usulüyle belli bir seviyede tutturul muş. Bur.lann hiçbirine ciddi yapı degişikligi demek olanağı yok. SORU Peki sizce anIamlı yapı degişikligi programj nelerl tçermeli ve nasıl uygulanmalı Sayın Akat? AKAT Bir kere amaç, ekonominin hızlı büyümesi olmalı ve Türkiye'nin ekono mik sorunlanm hızlı büyütne olmaksızm çözme olana ğının bulunmadığı artık kabul edilmeli. Ancak bu tek başına yeterli bir hedef değil ve iki önemli hedefle desteklenmesi gerekiyor. Ikinci önemli hedef bence istihdam sorunudur ve istihdamın da çok hızlı artmasını sağlayacak büyüme stratejileri seçllmelidir Üçüncü hedef ise gelir bölüşümünfln düzeltilmesi olmalıdır. SORU Bu hedeflere ulaşmada ne gibi sorunlar var sizce? AKAT Burada ilk sorun Türkiye'nin iç tasarruf yetersizliğidir Türkiye 30 vıldan beri sanayileşmek için gerekli fedakârhğı bunu yapabilecek olanlara yaptırmadan sanayileşmeye çahşmak tadır. Türkiye'de tasarruflar n n milli gelire oranı yuzde •, 15'lerdeyken bu oran. Türki» ye'den altı kat daha yoksul Hindistan'da bile yuzde 20'dir Demek ki Türkiye'nin bir kere iç tasarruf oranını 'yüzde 24 25. hatta yüzde 30'a çıkartmadan hızlı büyü meye geçmesi olanaksızdır. Bu İse (1) kamu tasarruflarının (2) özel tasarruflann artmnsını gerektirir... SORU Peki bu nasıl safelanacak? AKAT Kamu tasarrufu nun artması herşeyden önce ciddi bir vergi reformunu gerektirir. Türkiye'nin Uctisadi gelişmesinden şu ana kadar yararlanan ama kamuya vergi ödemeyen kesimJerin derhal vergi kapsamına alınması, etkin ve ciddi şekilde vergilendirilmesi gerekir. Her anlamda memleketın tapujuna sahip olduğu halde vergi ödemeyen Türk vatanâaçlan vergi ödemelidir. Özel tasarruflann artması ise finans kesiminin ciddi bir reformdan geçirilmesiyle mümkün olabilir. Bugunkü finans kesimiyle Türkiye'nin yüzde 25'lerde bir tasarruf oranını tutturması ve bu kaynaklan etkin biçimde kullanması ola nağı yoktur. Bankaların dev letleştirilmesi bu alandaki ilk adım olabilir Burada şu nu da belirteyim ki, Savın Özal'm sandığı gibi Türkiye'de gelir dağıhmını dar gelirliler aleyhine bozarak tasarruflan artırmak olanar ğı da yoktur. tersine gelir dağılımı bozuldukça tasarruflar da düşer. SORU Diğer reform önerileriniz? AKAT Bir de kaynak israfı sorununa değinmek is tiyorum. Burada KITlerle ilgili israf çok abartıhr ama aslında özel kesimin kaynak israfı belki daha da faz ladır. Özel kesim yanlış t.eknoloji seçimiyle. düşük kapasite kullanımıyla, küçük ölçekte firma yapılanyla ve kötü yönetimle kaynak tsraf etmektedir ve korkanm ki Saym Özal bunu önlemek için hiçblr şey yapmamıştır. Türkiye'de serbest piyasanın sadece lafı vardır, kend'.si yoktur. Korumacıhk sürmekte. iç pazar. tekellerin ya da birbirleriyle rekabet etme yen düopollerin. oligopoUerin egemenliğinde bulunmak tadır. Korumacıhk ve reka^bet alanmda çok ciddi reformlar yapmadan kaynak Israfını önlemek mümkün değildir. Bu arada KlT'lerin yeniden örgütlenmesi de çok önemli bir sorun olup kamu sektörümüz bunu ger çekleştirecek deneyime, iktisadi ve moral güce sahiptir. Aynı şekilde Türkiye'de k!asik kamu idareslnin de önemli bir rasyonelleştirme operasyonundan geçmesi za runludur. SORU Slze son olarak şunu sormak lsöyorum Sayın Akafc Saym Özal kendi programmın mantıgı Içinde hep belirli dengelerl korumaktan s6z ediyor ve bu dengelerin belirledlgl çerçevenln dışma çıkamıyordu. Şimdi sizln öoerdiğiniz yapı değlşimi süreclnde de bir takım dengeslzlikler olması kaçınılmaz degil mi? Buna kargı ne düşünülmelf? AKAT ö n c e sunu belir teyim; özal gibi tek hedeî olarak enflasyonu aldıgınız zaman sonunda onu da tutturamazsmız. Bir ikl yıl içinde kitlelerin bırakın knleleri işadamlarının talepleri ktırşısında duramaz hale gelirslnlz. Slmdi sorunuza gelince. yapısal çözüm amç larına yftneldikten sonra bu yapısal araçlann devreye gir mesini temin edecek konJonktür politikalannı da ta bii devreye sokmak gereklyor. Işte bu noktada genişletici politikalar uygulamak bence zorunlu. Daraltıcı po litlkalarla yapısal dfinüşöm süredni baslatabilmek olana £1 yoktur. Biz özal'ı bu vön den eleştirdik ve dediklerîmiz çıktı Yapısal dönüşüm olmadı. östelik blr söre sonra darnltıcı politikalar da sürdörüleme? hale geldl ve lki yıl sokağa atılmış oldu. Ama tekrar edlyorum. e w e la yapısal reformlar. sonra genislettri politikalar. Tersl olursa 24 ocak öncesinden de daha kötu bir noktaya çok kısa sürede jrelinebilir Bu nedenle özal'ı izledifeimiz titizlikle yenl ekibi de Memeve devam etme miz gerekiyor. Ecevitin (Baştarafı 1. Sayfada) tanlıgı (1) Numarah Aske ri Mahkemesi'ne gönderildi. KapatUan OHP'nln eski Genel Başkanı Bülent Ecevit hakkında (2) Numarah Askeri Mahkeme'ce Der Spl egel'e yazı yazıp, Hollanda televizyonuna demeç vererek MGK'nin 52 numarah blldirlsine muhalefet ettiğl gerekçesiyle verilen 2 ay 27 günlük hapis cezası Sıkıyö netim Komutanı'nm cezayı onaylaması ttverine kesinleşmiştl. Komutanlıgın onaylaması üzerine karar. askeri sav cılıga göndPrtldl Askeri savcılık da feaıarı, (2) Numaralı Askeri Mahkemeye gönderdi. (2) Numarah Mahkeme İse fearan (1) Nu maraü AsKeri Mahkemeye llettl. (1) Numaralı Askeri Mahkeme. daha önce Ecevit'l 52 lumaralı bildirlye aykın olarak BBC'ye demeç verdiği ^ereKçeslyle 3 ay hapls cezasına mahkum et mlşti. Ecevlt. s aylık hapls cezasınm 2 ayını yatmış mesruten tatıliye nedeniyle ce zaevinden 1 ay erken çıkmıştı. Ecevifin yeniden ay nı nitellkte bir suçtan mah kum olması nedeniyle 1 ay lık cezayı da çekmesi konusundabi kararı (1) Numaralı Askeri mahkeme verecek. (1) Numarah Mahkeme'nin karar vermesinden son ra. mahkumiyet karan. as kerl savcılık aracjlığıyla 1n faz savcılığıfta iletllecek. înfaz savcılıgının tebllgatm dan sonraki 7 gün içerisinde de Ecevıt'ln tesllm olma sı gerekîvor. Ecevit'in şarth sahverilmeden yeniden yararlanma sı ve 54 gününü gözaltında ve tutuklulukta geçirmiş ol ması nedenler<yle cezaevin de 34 gün kaiması bekleniyor. EroguB (Baştarafı 18. Sayfada) kuUanacagına llişkiu bir karine aranmaktadır. F. Alman Anayasası bunun ispatı yükUmlülüğünü ise davayı açana vermlştır. ÜUŞÜNCE SUÇU YÜK SORU F. Almanya'da düsünce suçu da yok değiı mi? Ur. SABUNCU Oraya geliyordum. F. Almanya'da düşünce suçu olmaması neciemyle, hak kaybı, herhangi bir dilşüncenın genel olarak yasaklanması sözkonusu olmadan, bazı Anayasal tmklan, temal düzeni ortadan kaldırmak amacıyla kullananları sınırlamak gereksinımının bir karşılığı olarak öngörülmüştür. SORU Mahkeme kararında hak kaybı blr süre lle slrurlandırılıyor mu? Dr. SABUNCU Evet, mah keme hak kaybının ne kadar süre lle olacağını kararında be lirtmek zorunda oluyor. Tabil, bir de dava hangi hak kaybı istemi lle açılmışsa Anay sa Mahkemesi'nin karan da yalnız o hakkın kaybı sonucunu getirmektedir. SORU Sizce Anayasa Komisyonu bn maddeyl koyarken V. Almanya'daki uygulamadan nu esinlendi? Dr. SABUNCU Orasını bilemem. Ancak benim bılebildigim kadarıyle P. Almanya'da bugüne kadar bu ydnde ancak lki dava açıldığıdır. Üstelık Anayasa Mahkemesı bu iki davayı da reddetmiştir. Burada çok önemli bir noktayı tekrar vurgulamak istıyorum. Tasandaki büküm, haklarm düşüruimesi yetkislni tüm mahkemelere vermektedir. Ovsa P. Almanya'da böylesine agır sonuçları olan bir karan yalnız Yilce Mahheme verebllir. ( S Ü R E C E K) Gördük Konustuk (Baştarafı 7. Sayfada) niz. BUirsiniz bir delüik yapacağım ama sarhoşun ne yapacağı da belli degil. Ben deli değilim ama sarhoştan korkanm. Deli değilim diyorum ama bu benim fikrim. Başkaları için fikir, özgürlüğu var.. Ün konusunda da konuştuk. Perran Kutman ünlü olmaktan hoşnut görünüyor. Şöyle açıkladı düşüncesini: «Ben ıremnunum ama her za man güleryüzltt olmamızı istiyorlar yalnız buna ahşamadım. Biz komed yen olduğumuı için so kakta star gibi karşılamazlar. «Öyle taa» falan dehşetle balunazlar.» <Ah canım aman da ne güzel di» gibi yaklaşırlar en çok. Böyle sözler du< yunca karşılık verlr mi siniz?.. Yani sizi tanı,ı yanlarla konuşur musuil nuz?. • Ben de cevap veriJ rim. Suratsız olmamaya çalışırım. Kaçmam yanl insanlardan. Mesela arabam yok. Otobüsle gl derim sağa sola. Bize gös terilen tavır dediğim öyle öyle abartmaü değil. Aynı soruya Müjdat Gezen şu karşılığı veri. îlahiyat (Baştarafı 13. Sayfada) teğe bağlı olması Türk milletinin hiiltiir bütünlüğttne de karşıdır. Bu maddenin Danışma Meclisi'nde ya da Milli Güvenlik Konseyi'nde ele alınması ve değiştirilmesi gerekir.» Islamiyetln temelinde giz lilik ve kapalılık bulunmaöîglnı söyleyen Prof. "Hüseyta Atay. «PJn egitimi ve «Irötiminln devletin gözetimi altında yapılması olumludur» dedi. Atay şöyle konuştu: «Bu, devletin istedigi dlni okutacak nıanasmda değildir. Ama herhangi bir kimse kendi dinini okntacaksa, Oevlet. nasıl okutacak ben göreyim demelidir.» Inönü anıtı (Baştarafı I. Sayfada) Komutam Tümgeneral Kemal Yüksel, İnönü'nun eşi Mevhibe Inönü, oğullan ö mer tnönü ve Erdal tnönü heykelin yapıcısı Rudolf Belling'in eşi Joanda Belling, bazı ülkelerin konsoloslan ve yüksek rütbeli subaylarla, kalabalık bir halk topluluğu katıldı. Istiklal Marşı'nın okunmar smdan sonra anıtm açılışını yapan Meclis Başkam Irmsk •Millefin talihi makusünü yenen İnönü'nun heykelini açma şerefi, hayatımın en büyfik mutluluğu oluyor» dedi. Yıllarca depolarda çürüme ye terkedilen înönü heykell 12 Eylül 1980'den sx>nra, alman bir karar üzerine ye niden onarıldj ve yaklaşık 14 milyon lira civarında harcama yapıldı. Ağırlığı 10. kaidesi ise 200 ton olan heykel hakkında bilgi veren İstanbul Belediye Başkan Yardıması Saim Ulusan, anıtm önceleri Tak sim bölgesine yerleştirilmesi nln düşünüldüğünü, ancak Maçka Parkı'mn daha uygun görüldüğünü belirtti. Ulusan bu karann, İstanbul Valisi Nevzat Ayaz başkanhgındakl bir heyet tarafından alındığını söyledi. Daha sonra bir konuşma yapan heykeltraş Prof. Hüseyto Gezer de, amtuı yıllar yılı çürümeve terkedildigini belirterek, «Bu haksızlığa son veren tüm ilgili ve yetkililere sonsuz teşekkürleriml sunanm. Büyük bir devlet adamının hey kelinin ylne büyük bir hey keltraş tarafından yapılması da ayn bir değer taşımaktadır» dedi. Öte yandan, tören sonrası yanmda oğlu ve yakınlan olduğu halde, anıtm önüne gelen Mevhibe İnönü bir süre suskun durdu, yaşlı gozlerle açılışı izledl. 1944 yıünda Güzel Sanatlar Ogretim üyesi olan Avus turyah Profesör ile yardım cısı ikl Türk tarafından ger çekleştirilen înönü heykelinin 1973 yıunda Taksim Anı tına dikilmesi kararlaştınlmış, ancak bu uygulanmamıştı. Geçen yıl mart ayında Maçka Taşlık parkına dikilmesi kararlaştırılan Inönü heykelinin açılışında heykeli yapan Avusturyalı Profesorün eşi Belling de bazır bulundu. Başbakan Bülend Ulusu anıtm acıüsı nedeniyle Bele diye Başkanı Ecmel Kutay'a gönderdigi mesajda «Büyük devlet adamı ve komutan merhum tsmet İnönü'nun anısına açdan anıön ve çevr» p&rknun yapımında eme ği geçenleri kutlarun» dedi. Satılık Ârsa Şirinevler Kuleli'de 192 metrekare 16 pafta. Saat: 13 17 arası. Tel: 20 97 03'ten Halit yor: I Prof. Gürbüz (Bastarafı 12. Sayfada) tiğini bildirerek «Basın kamusal görev vapar. Basın bu kamusal görev tçtnde haber toplayıp onlan ayınrken bellrll Wr tatumun sahibl olur ve de eleştlrlrken hafejı menfaatlerin temsilcisidir» dpdi Prof. Cihan şu görüşlere yur verdi: «Basının özgiir olduğu, basın özprfirliicünün sadece Anayasa tarafından doğrudan doğrnya ve onutı çercevesi Içinde olmak Dzere kannn lle tecvlz edllmlş sınırlandırmalara tabl tutulamayacağun belirtmesi gerekir.» Prof DÖNMEZEK Ord. Prof. Oönmezer, 1961 Anayasası'mn basın özgürlügüne ılişKin maddelerinin aynen korunması gerektiğinl tfade ederek, «Gerçekten bu hüküm. ler bem basın özgürlüğOnü teminat altına alıcı hem de toplumu fesatçı hareketlere fcaraı korumaya ünkan verecek niteliktedir» dedl. Dönmezer, «Vapılacak eklerin tereddütlere sebeblyet vererek basın özgürtüğünftn kısıtlayıcı etki yapabUeceğini» belirtü. Prof. TOSUN Prot. öztekın Tosun, Anayasa Tasansında yer alan basm özgUrlUğüne Uişkin 28. ve 26. maddelere değinerek «Baa yazılann daha neşredilmeden cezalandınlması emrediliyor. Bu çok llkel blr davranıştır» dedl. Prof. Tosun basm yasasında klmsenin yayınlanmayan blr yazıdan dolayı eezalandmımayacağını kaydederek, şunlan söyledi: «Anavasayı hazırlayanlann basm özgürlUğüne saygıyı bllmertlkleri lcanısindayım. Aynca basın özgürlügü Ue ilgUI bu maddelerin yerl Anavasa olmaması gereklr, en anndsn bo maddeler hanrlanırken Uıtisas sahibl kisilerden bllgi alınablUrdlj. Praf. Dr Ouygun Yarsuvat, basm özglirlüğU Ue Ugili maddelerin özgUrlüğü önleyid bir sistem getirdiğini tfade ederek, basınıo bayati görev ve tonksiyonu olan haber verme tıakkinm ortadan kaldınldıgını dlle getirdi Prot. Yarsuvat söyle konuşru: «Tasarının 26. maddesinde açıkca düsüncenin radyo televtzyon veya slnema yolnyla ' açıklanması Izne bağlanmaktadır. 2. fıkrasında ve 28. madde sinde şetirilen özel ^ükümlerle de üsta örtültt olarah basın öz giirliignnün fcullanılman adeta Izne tabl tutulmaktadır Böyle» ce basın özpDrlü£ünün kullanılmasında lntifma »ınırlandınlması İse knral İMltne «nknlmaktadır. Tasanda yer alriıgı blçimly le basın özeürlillHimi smırlandırmak içln konnlan ölçöler eavef spnlş tercririiitlere mahal verecek nltpllktedlrj» •••••••»••••»••••»•••••»•••••••••••••••• MALÎYE BAKANLIĞI'NDAN MALİYE MÜFETTİŞ MUAVİNLİGI GİRİS SINAVI Maliye Teftiş Kurulu Baskanlığı'nca 1.9.1982 Çarşamba günü saat 09.30'da Ankara ve tstanbul'da Maliye Müfettis Muavinlip Giriş Sınavı açılacaktır. Maliye Bakanlığı Hesap Uzman Mııavinliği Giriş Sınavı «Benim ünlü olmam daha başka. Perran bir den bire tanmdı. Ben 22 yılda yavaş yavaş ne oldumsa oldum. Yani sa bah kalkıp şöhret olmadım. Hatta oldum mu, ol madım mı onu da anlaya madım. Şöhret oluşuma yaşamadım. Bana hiç şöhretli imişim gibi gelmedi. Hâlâ gelmez. YaJ ni önemli bir değişiklik olmadı yaşamımda. Rahatsız da değilim göste rilen ilgiden. Içki her lki sanatçmın da yaşammda yer almıyor. Perran Kutman sa dece sigara tiryakisl. Mü] dat Gezen onu da içmlyor. Hatta Perran Kutman'a göre «son derece hızlı kullandığı» arabası nm bir yerlnde çarpı 1şaretll blr sigara resml bile var. Yani «Arabada sigara içilmez» demek lsi tiyor Müjdat Gezen yol arkadaglarma. Giriş sınavına katılabilmek için: a) Devlet Memurlan Kanunu'nun 48'lncl maddesinde yazılı nitellklere sahip olmak; b) 1.1.1982 tarihlnde (3Q) yaşını doldurmamıs bulunmak; c) Siyasal Bilgiler. tşletme, îktlsat, Hukuk Fakülteleri ile Orta Doğu Teknik Ünlversitesi ve Boğaziçl Üniversitesl îdari llimler Fakültelerınden, tktisadi ve Ticari tllmler Akademllerinden (veya bu vasıfları halz oldugu Milli Egitim Bakanlıgı'nca tasdlk edilecek yurttçi ve yurtdışı fakülte veya yüksek okullardan) birini bitirmiş olmak. gerekmektedir. tsteklilerin smav içln gerekli belgelerle suıav konulanm belirten kitapçıgı, adlan geçen Fakülte ve Akademilerle, Ankara'da Teftiş Kurulu Başkanhgı'ndan, İstanbul ve tzmir Defterdarhklannda Maliye Müfettişlerlnden, blzzat veya mektupla sağlayarak, bagvurma ve kayıt işlemi için en geç 16 8.1982 pazartesi günü çalışma saatinin bitimine kadar Maliye Teftiş Kurulu Başkanlığı'na basvurmalan ilân olunur. (Basm: 17567) 5263 Maliye Bakanlıgı Hesap Uzmanlan Kurultmca 16 ağustos 1982 pazartesi günü saat 9.30'da Ankar ra. tstanbul ve tzmir'de Hesap Uzman Muavinligl giriş sınavı açılacaktır. Sınava katılabilmek için; a) Devlet Memurlan Kanunu'nun 48'inci maddesinde yazılı niteliklere sahip olmak, b) 1.1.1982 tarihinde 35 yaşını doldurmamıs bulunmak. c) Siyasal Bilgiler, îktisat, Hukuk, tşletme ve îdari llimler Fakültelerl ile İktisadi ve Hcarl tlimler Fakülte, Akademi ve Yüksek Okullan veya bunlara eşitliği Milli Eğitim Bakanlıgı'nca kabul olunan benzerl Yabancı Fakülte veya Yüksek Okulların blrinden mezun olmak gerekir. Sınavlara giriş. şartlannı ve suıav konulanm gösteren broşür. yukanda isimleri geçen ögretim Kurumlanndan ve Hesap Uzmanlan Kurulu Ba$kanlıgı lle Ankara. tstanbul ve tzmlr Grup Baskanhklanndan sağlanabilir. tsteklilerin en geç 30 temmuz 1982 günü aişamına kadar Maliye Bakanlıgı Hesap Uzmanlan Kurulu Baskanlıgı ANKARA adresine belgeleri lle birllkte yazılı olarak basvurmalan gerekir. (Basin: 17431) 5228 Tasandaki (Baştarafı 12. Sayfada l acele hazırlanmasından Ue ri geldiği belli olan bu madde aslında gereksiz btr madde, gereksiz blr aynntıdır. Herhalde alacak borç Hlşkisf ceza kapsamına girmediği takdirde, kısacası dolandırıcıhk sayılmadığı takdirde bu madde g»çerü olacaktır. Ancak, yalnız karşılıksız çek verme gibi dolandıncıhğın kapsamına girmeyen bellrll dnrumlar vardır kj, bn maddenin asıl sakmcası orada göriilecektir. örneğin icra takiplerinde takibata uğrayanın mal beyanında bulunması gerekir. Bulunmadığı takdirde hapis cezası ile baskıya maruz kalır. Şimdi bu madde Ue bu durum kalkacaktır. Tu tuklanamayan borçludan alacak kaydı nasıl olacak1 tu ? Borçluyn ne zorlayacaktır? Yalnız bu maddede değll İcra tflas Yasasınm uygulanmasmda hakim ler önemli blr tereddüt içlnde kalacaklar, çellşklye düşeceklerdlr. Yapıalcak tş bu maddeyi tümden kaldırmaktır. Getirilen hüküm doğru da olsa, Anayasaiara böyle ay rıntıların glrmemesi gerekir. Çünkü Anavasa'lar temel maddeleri icerir. Ba tür maddeler Anayasa'da değU Ugill yasalarda yer atarj» ••••••••••••••••••»•••••••••••••••••••»•» 18 KALEM GIDA MADDESt SATINAUNACAKTIR Şartnamesl. bedelsiz olarak aşagıdakl adreslerden aiınabilir. 1 KARABÜK'te: Demir ve Çelik Fabrikalan Müessesesi Tedarik ve tkmal Müdürlügümüz, 2 tSTANBUL'da: Slrkeci. Yalıköşkü Cad. Yahköşkü Han Kat 45'dekl MümessilUgimlz. 3 ANKARA'da: Küçükesat. Büklüm Sokak No: 22'deki Genel Madürlüğümüz. tSTEKLİ'lerln şartnajr.emiz esaslanna göre hazırlayacaklan kapalı teklif mektuplannı. geçici t9mlnatlanyla birlikte en geç 4 Agustos 1982 Çarşamba günü saat 14.00'e kadar Karabük'tekl Müessesemiz Haberleşme ve Arşiy Müdürlüğü'nde bulundurmalan ilân olunur. (Basm: 10020) 5265 Denizcilik Bankası T.A.O. Genel Müdürlüğünden Haliç Tersanesi dökümhanesi için dış piyasadan muhtelif döküm katkı maddesi satın alınacaktu. Bununla ilgili şartnameler 1.000. TL. mukablünde Denizcilik Bankası T.A.O. Genel Mudürlük Kat 5 Tersaneler Müdürlüğü'nden temin edllebilir. Şartnameler aynı yerde bedelsiz olarak" gorülebilir. Son teklif verme tarlhl 1.9.1982'de bankamız 2493 sayılı karara tabi olmayıp ihaleyi yapıp yapmamakta veya dilediğini yapmakta serbesttir. (Basm: 10190) 5264 • Evlenme cüzdammı kaybettim. Hükümsüzdur. Ayhan HRAT
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog