Bugünden 1930'a 5,499,360 adet makaleKatalog


«
»

25 TEMMUZ 1982 Cumhuriyot 7 ANAYASA TASARISININ 51961 kıyostamalı TAM METNI IV. İKTÎSADÎ VE SOSYAL HAYATIN DÜZENLENMESt MADDE 41 İktisadi ve sosyal hayat, adalete tam çalışma esasına ve herkes için insanlık haysiyetine yaraşır bir yaşayış sevlyesl saglanması amacma göre düzenlenir. İktisadi, sosyal ve kültürel kalkınmayı demokraük yollarla gerçekleştirmek, bu maksatIa milli tasarrufu arbrmak, yatınmları toplum yarannm gerektirdiği önceliklere yöneltmek ve kalkmma planlarım yapmak devletin ödevidir. V. ÇALIŞMA İLE ILGİLİ HÜKÜMLER A) ÇALIŞMA HAKKI VE ÖDEVÎ MADDE 42 Çalışma herkesin hakkı ve ödevidir. Devlet çahşanların insanca yaşaması ve çalışma hayatının kararlılık içinde gelişmesi için. sosyal, iktisadi ve mali tedbirlerle çalışanlan korur ve çalışmayı destekler, işslzliği önleyici tedbirleri aür. Angarya yasaktır. Memleket ihtiyaçlannm zorunlu kıldıgı alanlarda vatandaşlık ödevi niteliği alan beden veya fiklr çalışmalannın şekil ve şartlan, demokratik esaslara uygun olarak kanunla düzenlenir. D. ÇALIŞMA ŞARTLARI MADDE 53 Kimse, yaşma, cmsiyetine ve gücüne uymayan işlerde çalıştınlamaz. Küçükler ve kadınlar, çalışma şartlan bakımmdan özel olarak korunurlar. B) ÇALIŞMA ŞARTLARI MADDE 43 Kimse, yaşma, gücüne ve clnsiyetine uygun olmayan bir işte çalıştınlamaz. Çocuklar, gençler ve kadınlar. çalışma şartlan bakunmdan özel olarak korunur C. DÎNLENME HAKKI MADDE 54 Dinlenmek, çahşanlann hakkıdır. Tatiller ve yülık izin haklan ve şartlan kanunla düzenlenir. 1961 n. MÜLKİYET HAKKI A) MÜLKİYETE AİT GENEL KURAL MADDE 36 Herkes, mülkiyet ve mlras haklanna sahiptir. Bu haklar, ancak kamu yaran amaayla, nnİB 8inırlanabilir. Mülklyet hakkının kallanılmaaı toplum yaranna aykın olamaz. B) TOPRAK MÜLKÎYETİ MADDE 37 Devlet. topragın verlmli olarak Işletllmeslni gerçekleşörmek ve topraksız olan veya yeter topragı bulunmayan çlftçlye toprak sağlamak amaçlanyla gereken tedblrleri alır. Kanun, bu amaçlarla, değlşlk tanm bölgelerine ve çeşitlerine göre topragın genişHgini gösterebüir. Devlet, çlftçlnln lşletme araçlanna sahlp oimasını kolaylaştınr. Toprak dağıtımı, ormanlann küçülmesl veya dlğer toprak servetlerinin azalması sonucunu doguramaz. F KAMULAŞTIRMA MADDE 48 Devlet ve kamu tüzel klşlleri, kamu yararımn gerektirdlgi hallerde karşıhklannı peşin ödemek şartıyla, özel mülktyette bulunan taşuımaz mallarm tamamını veya blr kısmını. kanunla gösterllen esas ve usullere göre. kamulaştırmaya ve bunlar üzerinde Idarl lrtifaklar kurmaya yetkllidir. Kamulaştırma raylç bedel Üzerinden yapıür. Raylç bedelln hesaplanma tarz ve usulleri kanunla bellrlenlr. Kamulaştırma bedeli. kesintisiz. nakden ve peşln olarak ödenir. Ancak, toprak ve tanm reformunun uygulanması, lskan proielertnin gerçekleştirllmesi, ormanlann devletleştlrilmesl ve yenl orman yetiştirilmesl amaçlanyla kamulaştınlan taşınmaz mallar tle kıyılann korunması ve turlzm amacıyla kamulaştınlan topraklann bedellerinin ödenme şekU kanunla gösterilir. Kanunun taksitle ödemeyl öngörebilecegi bu hallerde, taksitlendirme süred beş yıh aşamaz. Bu takdirde taksltler eşit olarak ödenir ve peşin ödenmeyen kısun devlet borçlan tcln öngörulen en yukaek falz haddlne baglanır. Kamulaştınlan topraktan, o topragı dogrudan dogruya lşleten çiftçiye veya kücük çlftçlye ait olanlannın bedeli. her halde peşin ödenir. Kamulaştınlan taşınmaz mallar, kamulaştırma bedelinın kesinleştiği tarihten başlayarak beş yıl içinde o kamu hizmetine fülen tahsis edilmez veya üzerinde kamulaştınna amacına uygun tesisat yapılmayarak oldugu gıbi bıraküırsa beş yılın sonunda taşmmazı kamulaştınlanın veya mirasçılannm mülkü geri isteme bakkı doğar. Bu hakkın kullanılma süre, usul ve şartlan kanunla düzenlenir. Cl KAMULAŞTIRMA MADDE 38 (1971 değişik şekll) Devlet ve kamu Jüzel kişlleri, kamu yarannm gerektirdigj hallerde, karşılıklaruıı peşin ödemek şartıyla, özel mülkiyette bulunan taşınmaz malları, kanunla gösterllen esas ve usullere göre, tamamını veya bir kısmını kamulaştırmaya ve bunlar üzerinde idari irtifaklar kurmaya yetldlidir. ödenecek karşılık, taşuımaz malın tamamı" "*"*~nın kamulaştırıünası halinde o malın mallkinin kanunda gösterllecek usul ve şekle uygun olarak bildlrecegi vergi degerini, kısmen kamulaştırmalarda da vergi degerinln kamulaştınlan kısma düşen miktannı aşamaz. Kamulaştınlan taşınmaz mal karşüığuun vergi degerinden az takdir edümesi halinde malikin itiraz ve dava hakkı sakhdır. Çiftçlnin topraklandırılması, ormanlann devletleştirilmesi, yeni orman yetiştirilmesi ve uskan projelerinln gerçekleştirllmesi amaçlanyla kamulaştınlan taşınmaz mal ve kıyılann korunması ve turizm amacıyla kamulaştınlan toprak bedellerinin ödeme şekli kanunla gösterilir. Kanunun taksitle ödemeyi öngördüğü hallerde çiftçinin topraklandınlması, ormanlann devletleştirilmesi, yeni orman yetiştirilmesl ve lskan projelerinin gerçekleştirilmesi için konulacak süre yirml yilı, kıyılann korunması ve turlzm amacıyla yapılacak kamulaştırmalarda Ise bu süre on yılı aşamaz. Bu takdirde, taksitler eşit olarak ödenir ve kanunla gösterüen faiz haddine bağlanır. Kamulaştınlan topraktan, o topragı dogrudan dogruya işleten çiftçlnin hakkaniyet ölçüleri İçinde geçinebilmesi için zaruri olan ve kanunla gösterilen kısmin ve küçük çiftçinin kamulaştınlan topragmm bedeli herhalde peşin ödenir. C. DEVLETLEŞTÎRME MADDE 49 Kamu hizmeti niteligl taşıyan özel teşebbüsler, kamu yarannın zorunlu kıldıgı hallerde, rayiç bedeli. kesintisiz nakten ve peşin olarak ödenmek şartıyla devletleştirilebilir. Devletleştirme teşebbüs sahibinin açık nzası olmadıkça kısmen yapılamaz. Dl DEVLETLEŞTlRME MADDE 39 Kamu hizmeti niteliği taşıyan özel teşebbüsler, kamu yarannm gerektirdiği hallerde, gerçek karşılığı kanunda gösterilen şekilde ödenmek şartıyla devletleştirilebilir. Kanunun taksitle ödemeyl öngördüğü hallerde. ödeme süresi on yılı aşamaz. Ve taksitler eşit olarak ödenir. Bu taksitler kanunla gösterilen falz haddine baglanır. IV. ÇALIŞMA VE SÖZLEŞME ÖZGÜRLÜKLERÎ C. ÇALIŞMA SÖZLEŞME VE MESLEK SEÇME ÖZGÜRLÜĞÜ MADDE S Herkes. dıledıgi alanda çalışma sözleşme O ve meslek aşma özgürlüklerine sahiptir. Bu özgGrlükler. ancak kamu yaran amacıyla kanunla sınırlanabilir. B ÖZEL TEŞEBBÜS ÖZGÜRLÜĞÜ MADDE 51 özel teşebbüsler kurmak serbesttir. Kanun. ancak kamu yaran müli ekonominin gerekleri ve sosyal amaçlarla özel teşebbüs özgürluğüne sınır getirebilir. Devlet. özel teşebbüslertn güvenlik ve kararlılık içinde çalışmasını saglavacak önlemleri alır. IIL ÇALIŞMA VE SÖZLEŞME HÜRRÎYETÎ MADDE 40 Herkes, diledigi alanda çalışma ve sözleşme hürriyetlerine sahiptir. özel teşebbüsler kurmak serbesttir. Kanun. bu lıtirriyetleri, ancak kamu yaran amacıyla sınırlayabilir. Devlet özel teşebbüslerin müli iktlsadm gereklertne ve sosyal amaçlara uygun yürümesini, güvenlik ve kararlılık içinde çalışmasuu sağlayacak tedbirleri alır. Müjdat Gezen, Kutman'la ortaklığını şu espîri ile açıkladı: «Perran'ın annesî çok iyi yemek yapar. Ben bu yemekleri görünce Perran'a, senle o r takçalışalımdedim. GORDÜH /aiçın pekşen 1982 1982 1961 NEŞELİ BİR POZ Müjdat Gezen ve Perran Kutman'la yemek masasında konuştuk. Sonra bir koltuğa oturarak neşell bir poz verdik. (Fotoğraf: Ender ERKEK) MÜJDAT GEZENPERRAN KUTMAN: 1982 1961 C) DÎNLENME HAKKI MADDE 44 Her çalışan dmlenme hakkına sahiptir. Ücretli hafta ve bayram tatili ve ücretli yduk izin hakkı kanunla düzenlenir. D) ÜCRETTE ADALET SAĞLANMASI MADDE 45 Devlet, çahşanlann yaptıklan işe uygun ve insanlık haysiyetine yaraşır bir yaşayış seviyesi sağlamalarma elverişU adaletjMnr ücret elde etmeleri için gerekli tedbirleri Gazino para kazandırıyor ama insanı deli ediyor,, nerbahçe'dekı evinde «GÜM» adıyla yeni kurulan Güldürü Üretim Merkezi «üretim» halindeydi. Müjdat Gezen'ln Kandemir Konduk'la bir likte hazırladığı senaryo lar blr fotoğrafçı ve bir makyajcının yardunıyla fotoromana dönüşüyor, esprilerl orada ilk kez du yan Perran Kutman'ı, Kutman'ın annesini, fotoğrafçıyı ve makyajcıyı gülmekten yerlere yatırıyordu. Perran Kutman'ın Pe 1982 D SENDÎKA KURMA HAKKI MADDE 55 îşçiler ve işverenler üyelerinin cah« ma illşkilerinde ekonomlk ve sosyal hak 7e^ menfaatîe I Onbeş dakikalık bir gazino programı sizi yirmî dört saat gergin tutar. Çünkü içkili kişiler var kar şınızda. Sarhoştan deli bile korkmuş derler. Delinin bir delilik yapacağını bilirsiniz. Ama sarhoşun ne yapacağı da belli değil. Bunun nedenini blllyor musun? Neden komedyenlerde özelllkle. Fazla kendimize dö nük oluyoruz. Aman yap tıgımız begenilsin, İyi ol sun diye âüşünUrken, kendlmlzle fazla uğraşmaktan berşeyimiz gözü müze batmaya başlıyor. Ben böyle yorumluyorum. yoksa bu kadar te sadüf olamaz. Perran Hanım sizde komedyenslnız. Sizde de böyle geyler var mı? Yok, diyor Perran Kut man: Allaha şükür ben de yok. Çünkü bende böy le hırs da yok. Herşeye Müjdat teşvlk ediyor be nl. 16 yaşımdan berl tlyatroda oynadım, 17 senelik tiyatro oyunculufum var. Müjdat karşıma çıkmasaydı, beni teş vik etmeseydi halâ <kablliyetli bir kız» diye bilinecektim seylrciler tarafmdan. Adımı bile kim se öğrenemeyecekti. Zaten adımı hâlâ öğrene Söyle açıklıyor durumunu: «1,5 yıl önce yenlden evlendim. Eşim pek adının çıkmasmı lstemiyor dergilerde falan. Onun için ortalıkta gözük mez. Blr tek şikâyetlm var eşimden. O kadar iyl bir insan kl, rahatlıktan şişmanhyorum. 1.5 yılda 10 kilo aldun inanın. O da aldı.» «Benim de durumum şu» diyor Müjdat Gezen «Ben de üç yıldır dulum. Şimdi yalnız yaşıyorum. Kızım Elif'le blrlikte. Bel ki ekimde falan bir sürp riz yapacagını. Fakat bu surprizim en çok kendime karşı olacak. Eğer ev lenirsem buna en çok ben şaşacağım.» Bu 'iez 4 yıl önce başlayan Müjdat Gezen Perran Kutman lşbirliğine dönüyoruz. «Nasıl baş ladı bu iş?» Müjdat Gezen önce ooğal olarak bir esprl ile karşılık veriyor bu soruya: «Perran'm annesi çok avansını der.. İşte tekstin şu.. Her işe o koşuyor. Ben ev kızı gibi otu ruyorum. MUjdat kadar güldüğum hiç bir kimse olmadı. Ben sahnede as la güünemekle tanınırdım. Müjdat'la bazen kriz geçirircesine gülttyorumj» Güldürme sanatı Tuluat, mı yapıyor sahnede?.. «Hayır», diye bu soruya Gezen cevap verlyor: «Yazılı metnin dışına as la çıkmam. Ama seyircinin göremeyeceği küçük şakalar vardır. Ne bileyim, bıyığımı oynatınm, yakama bir şey takarım. Güldürürüm karsımdakl ni.» Neden yapıyorsunuz bunu?.. Oyunun sıcaklığmı ayakta tutmak için. Ko medide kendiniz eğlenmiyorsanız, seylrciyi eğ lendiremezsiniz. tki dargm oyuncu ne kadar iyi rol yaparlarsa yapsınlar karşılıklı oynayamazlar.. Seylrci bunu hemen al gılar. SnSTT8* S . I ? besttî S Ve geli5tirmek m n kurulu 8lar kurma hakkına sahiptirler. Ve ü y e U k t e n ayrılmak sera ü v e «*» önceden ian almaSn « w ? y olmaya, üye kalmaya, üyelikten ayrılmaya zorlanamaz. Îşçiler ve İşverenler birden fazla sendikaya üye olazi3r Sendikaların tüzükleri, yönetim ve işleylsleri demok ratık esaslara aykırı olamaz. E. SENDİKAL FAALÎYET MADDE 56 Sendikalar, oniktaci maddede sayılan genel sınırlama sebeplerine aykın hareket edemeyecek leri gıbi, siyasi amaç güdemezler, siyasi faallyette bulunamazlar, siyasi partilerden destek göremez ve onlara destek olamazlar, dernekler, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları ve vakıflarla bu amaçlarla ortak hareket edemezler. Sendikaların idari ve mali denetiml ıle gelir ve giderleri kanunla düzenlenir. Üye. aidatını sendikaya doğ rudan öder. Sendikal faaliyette bulunma işyerinde çalışmamayı haklı göstermez. Sendikalar gelirlerini amaçları dışmda kullanamazlar, tüzüklerinde tesbit edilecek grev ve lokavt fonlarım mili bankalarda muhafaza ederler. E) SENDİKA KUKMA HAKKI MADDE 46 (1971 değlşlk şekli) Îşçiler ve işverenler, önceden izin ahnaksızın sendikalar ve sendika birliklerl kurma, bunlara ser bestçe üye olma ve üyelikten ayrüma hakkına sahiptirler. Bu haklann kullanıhşında uygulanacak şekll ve usuller kanunda gösterilir. Kanun, devletin ülkesi ve milletiyle bütünlü ğünün milli güvenliğin, kamu düzeninin ve genel ahlakın korunması maksadıyla sınırlar koyabilir. Sendikalar ve sendika birüklerinin tüzük leri, yönetim ve işleyişlerl demokratlk esaslara aykın olamaz. VI) TOPLÜ IŞ SÖZLEŞMESÎ, GREV VE LOKAVT HAKLARI A) TOPLU ÎŞ SÖZLEŞMESÎ HAKKI MADDE 57 tşçller ve İşverenler, karşılıklı olarak ücret ve çalışma şartlarını düzenlemek amacı ile, toplu İ5 sözleşmesi yapma hakkıoa sahiptirler. Toplu lş sözleşmesinin nasıl yapılacağı kanunla düzenlenir. Toplu iş sözleşmelerlne, kanun hükümlerine aykın, bunlan değiştiren veya kaldıran hükümler konamaz. Aynı lş yerüıde, aynı dönem için, birden fazla toplu lş sözleşmesi yapılamaz ve uygulanamaz. B) GREV VE LOKAVT HAKLARI MADDE 58 Toplu lş sözleşmesi yapılırken uyuşmazuk halinde taraflar grev ve lokavt hakkına sahiptirler. Bu haklan kullanmanın usul ve şartlan kanunla düzenlenir. Grev ve lokavt haklan, iytnlyet «urallarına aykın tarzda ve toplum zararına ve milli serveti tahrip edecek sekilde kullanılamaz. Grev esnasında, grev uygulanan İşyerinde. lşçilerln ve sendikaların yaptıkları zararlardan, sendika sorumludur. Grev ve lokavtm yasaklanabileceğl ve ertelenebileceğl haller, kanunla düzenlenir. Grev ve lokavtm yasaklandıgı veya ertelendiğl durumlarda uyuşmazlık, Yüksek Hakem Kurulu tarafından çözülür. Siyasal amaçlı grev ve lokavt, dayanışma grev ve lokavtı, genel grev ve lokavt, işyert işgall, verlm düşürme ve direnlşler yasaktır. Müeyyidelerl kanunla gösterilir. Greve katılmayanlann İşyerinde çalışmaları, hiç bir şekilde engellenemez. C) KÜÇÜK İŞYERLERÎNDE GREV VE LOKAVT YASAĞI MADDE 59 En çok on lşçl çalıştıran küçük işyerlerlnde, toplu iş sözleşmesi, grev ve lokavt yapılamaz. Ba kanlar Kurulu bu işçilere uygulanacak uygun çalışma sartlarını, toplu sözbşme dönemlerine göre açıklar. S e s e n d i k a 'Ögle yemeğinde,, Bizim gelmemizle Gül dürü Üretim Merkezi çalışmalarına biraz ara ver di. Zaman da ögleye yak lastığından Perran Kutman sofrayı hazırlamaya başladı. önce yemeğe kalmamaya kararlıydık ama yemek yediğimiz iyl oldu. Perran Kutman'ın son zamanlarda neden hızla kilo aldığını, annesinin hazırladığı yemeklerl yerken öğrendik ve biraz da çekinerek soracağımız blr sorunun cevabını peşlnen almış olduk. Bu arada MUjdat Gezen'in tenceredeki köf teleri blle düzenlemeye çalışması üzerine söz ön ce sanatçının «simetromani» hastalığı İle başladı. Perran Kutman Müjdat Gezen'ln köfteleri düzeltlşini şu sözlerle karşıladı: «\y canun köf teleri bile düzeltiyor ayol» Sonra şu açıklamayı yap tı: «Gittiğimiz yerlerde, hiç tanımadığımız yerlerde sağı solu düzeltir, duvarlara bakar, tablolar eğrl mi asılmış diye. Eğriyse düzeltir. Biraz delillk var yani... Tam normal değil bu... Biri biraz «yüzün sarı» dese yıkılır. Demin makyajını sildirlrken kaşımn blr yani koptu hiç aldırma dı. Halbukl ikl tarafı mutlaka eşit ister. Herşey simetrik olacak, o kadar evhamlı kl, bırak san sabahtan akşama hastalıklarını anlatacak. Bakıyorum kl susmayacak ben şimdl ondan önce «bugün çok hastayım» diyorum o zaman benim derdime duşüyor. Öyle iyl ki.. Ne gibi şikâyetlerl oluyor? Hayır hiç bir şlkâ yeti yok. <Ateşim var» • diye tuttnrur durmadan. Dereceye bakarız 36,5. On günde bir gider elekt rosunu s»ldınr. Her sefe rlnde de dofetor «bomba gibisin» diyor yine böyle.. MUjdat Gezen karışıyor söze: Evet evhamlıytm, çok evhamlıyım, evham bir komedyen has tahğıdır çünkü. YUzde doksanında vardır. Metln (Akpınar) ceblnde trlnitrin taşır. Kemal (Sunal) tam bir hastalık hastasıdır. Gazanfer (öz can abide evham ve slmetromani var. Benim gibi. Bende bunlann hep sini topla, ikiyle çarp, öy le. Gazino ve para Sözü ylne değlştlrerek gazino sahneslne getiri yorum. Gazino çalışmala rı tatmln edici mi?.. Pa ra ve diğer açılardan. önce Perran Kutman yanıtladı ylne: «Tlyatroda çok az para kazanılıyor. Tiyatroda çalışırken blr çorap al dığım zaman sevinirdim. Gazino işine girince şlm dl elhamdülillah para derdl yok. Ama başka dertleri var. İnsan deli olur. Allahtan MUjdat beni gazino işlerine ka rıştırmıyor. Ben de gazl noya programımdan on dakika önce gider, klmseyle konuşmam. Progra mım biter bitmez de daha orkestra sahneden in meden çıkar giderim. Hat ta gazino patronlarım bl le tanımıyorum. Geçen gün bir gazino patronu nu komi sanıp «anacıgıtn bana bir çay söylesene» demi.şim. Adam da bozmadı gittl, getirdi. Müjdat Gezen: «Sahne den alınan para sinema tiyatro ve hele hele rad yoTV gibl değil. ötekllerin eksiğinl 15 dakika lık sahne programı ka pıyor. Fakat en yıpratıcı olanı da sahne. Evet para kazandırıyor ama insanı deli ediyor. Gazino neden yıpratı cı oluyor. Alt tarafı 15 dakikalık bir program. Stz söylüyorsunuz. «Evet on beş dakikalık blr gaztno programı ama sizl yirml dört saat gergin tutar. Çünkü nor mal değil. içkili kişiler var karşınızda. İçkili kişllere bazı şeyler daha kolay yutturulamaz mı?.. Yutturamazsmız. Daha doğrusu sarhoştan deli blle korkmuş derler. Çünkü dellye deli dersi (Arkası 9. Sayfada) 1961 1982 1961 1982 MÜJDAT GEZEN: «Ben çok evhamlıyım. Evham bir komedyen hastalığıdır. Yüzde doksanında vardır. Metin (Akpınar) cebinde ttinitrin taşır. Kemal (Sunal) hastalık hastasıdır. Gazanfer (Öz can) abide evham ve simetromani var. Bende bunlann hepsini topla ikiyle çarp» medller. Ateş böceği Ercan sanıyorlar beni. Yani şaka değil, «Aaa ateş böceği Ercan> diyen çok kişiye rastladım. Ayşen Gruda sanıyorlar birde. Şimdl sişmanladım Defne Yalnız sanıyorlar. «Biracı kocanızı getirmemlşsiniz» dlyordu blrl geçen gün. Yani Perran Kutman'ı çok zor öğrendiler. ^ Müjdat Gezen: «Kardeşim sende de öyle öğrenilecek isim yok yani. Ben de epey uğraştım ez berletnek için. Benim bi le sorunum var. En 11ginci Müjde Ar'la karıştırdılar. «Yuf yani» dedim. Demek epey seksi bulunuyorum. Perran Kutman: Sen de dulsun ya belki ondan kanştırmışlardır. PERRAN KUTMAN: «Müjdat teşvik etmeseydi seyirciler adı mı bile öğrenemeyeceklerdi. Zaten hâlâ öğrenemediler. Ateş Böceği Ercan bile sanıyorlar beni. Bazen Ayşen Gruda ile kanştınyorlar. Şimdi sişmanladım Defne Yalnız diyorlar. Yani Perran Kutman'ı çok zor öğrendiler.» İyl yemek yapar. Ben bu yemeklerl görünce Perran'a» senle ortak çalışalım> dedim. Sonra biraz ciddlleşiyor ve şunları anlatıyor: j «Dört sene önce bir grup slıow'da ilk kez kar şılaştık. Ondan önce «merhaba nasılsmız» dan öteye blr tanışıklıgı mız.yok. îlk defa o skow' da blrlikte olduk. Bence Türkiye'nin en yetenekll kadın oyuncusu. Di ğerlerini yeteneksiz bulu yorum demiyorum. Bu benim fikrim ama sanıyo rum seyircinin fikrl de bu. Eğer Perran başka bir iilkede doğsaydı dünya çapında biri olurdu.» Yüzüne karşı böyle övülmekten biraz utanıyor Perran Kutman. O da şöyle anlatıyor bu be raberliği: «Sadece iş ortaklığı de ğil, özel uayatımm bile dertlerini Müjdat'la pay laşırun. lş konuşmalann da, gazino programlarmda beni hiç bir işe sokmamıştır. Pazarhk eder, şu kadar para aldık.. al 1982 1961 1982 V. ÇALIŞMA ILE İLGlLt HÜKÜMLER A. ÇALIŞMA HAKKI VE ÖDEVt MADDE 52 Çalışmak. herkesin hakkı ve ödevidir. Devlet işçi • Işveren flişkilerinde menfaatler dengeslni ve calışma banşını korur Devlet, tşsizliği önlemeye elverışli ekonomık blr ortam yaratılması için gerekli önlemlere öncelik tanır. Medeni durumlar Sözün burasında ben biraz medeni durumlarını kanştırıyorum sanatçılann. Perran Kutman SÜRECEK
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog