Bugünden 1930'a 5,499,814 adet makaleKatalog


«
»

25 TEMMUZ 1982 DIŞ HABERLER Cumhuriyet 3 Washington'daki FKÖ temsilcisiyle gö/üsen Lübnanli yetkili açiklama yapti: FKO, Israil'i tammaya hazırfcınıyor îsrail Batı Beyrut'taki topçu mevzileri ile silah depolarını bombaladı. FKÖ bombardıman da 51 kişinin öldüğünü ya da yaralandığmı bildirdi. Suriye, Bekaa vadisindeki füze bataryalannın bombalanması üzerine İsrail'e sert bir uyanda bulundu. Saldın sırasında bir Îsrail uçağı düşürüldiL Dış Haberler Servisi îsrail kuşatma altında bulunan Batı Beyrut'u dün de havadan ve denizden bombalarken, ABD ile FKÖ arasında resmi ilişki kurulması için temaslarm yürütüldüğü bildiriliyor. Washington'da bulunan PKÖ temsilcisi ile görüşen bir Ltibnanh yetkili, temas îar sırasmda İki taral arasında resmi ilişki kurulması İçin çalışmalar yapıldığını belirtti. Lübnanli yetkiliye göre halen Filistin Kurtuluş Ör gütünden bir yetkili FKÖ' nün tsrail'l tanımasım ön gören ve ABD'nin de kabul edebileceği bir bildiri hazırlamak amacıyla Washington'da çalışmalarını sürdürüyor. îsrail Batı Beyrut ve çevresindeki Filistin mevzilerini dün de bombaladı. Sabah karşıhklı topçu ateşinden sonra başlayan Îsrail bombardımanı 30 dakika stlrdü, Îsrail saldında topçu mevzileri ile silah depolarınm nedef alındığmı bildirirken, FKÖ bombalama sırasmda 51 kişlnin öldüğü nü ya da yaralandığını duyurdu. îsrail savaş uçaklan Beyrut'un doğusundaki Suriye'ye ait füze üsleıine de saldırdı. îsrail saldında Sam 8 füze bataryalanndan üçünün tamamen tahrip edildiğini bildirdi Ancak sal dırısı sırasında bir îsrail Fantom'u Sam füzeleri tara fmdan düşürüldü, pilotlan ise atlayarak karşı tarafın eline geçti. îsrail'in Bekaa vadislnde ki Suriye füze üslerine saldırması üzerine Suriye İsrail'e sert bir uyanda bulunarak ateşkes anlaşmasının yeniden ihlali durumunda karşılık vereceklerinl bildir di. Bu arada Îsrail saldınsında ağır yaralanan 50 Filistinll Doğu Berlin'e geldi. Surlye'nin Sana ajansı, «Israll'in ateşkesi ihlal taareket leri surerse, Suriye, İsrail'e beklemediği kadar büyük çapta insan ve askeri araç ve gereç kaybı verdirmek için hertürlü silahlı ve ani sürpriz saldırılarla cevap verecektir» dedi. Lübnan bunaiımıyla ilgili diplomatik çabalar ise sü rüyor. ABD'nin özel temsil cisi Philip Habib, Suudi Ara bistan'da Kral Fahd ve Dıgişlerl Bakanıyla görüştükten sonra dün Mısır'a geçti, Lübnan Devlet Başkanı EUas Sarkis, Filistinli gerillalaruı Beyrut'tan iki aşamada çekilmeleri yolundaki öneriyi geri çevirdi. Lübnan Başbakam Şefik Wazzan da, îsrail işgal güçlerinin Lübnan ordusuna ait kışlalara saldınya geçtiklerini, Lübnan asker ve polislerinin silahlannı aldıklannı \e bazılanm da tu tukladıklarını açıkladı. ARAFAT: «SONUNA KADAR ÇARPIŞACAĞIZ» Bu arada, «FKÖ» önderi Yaser Arafat, Îsrail'in Batı Beyrut'a karşı «son saldırıya» hazırlandığını bildirdi, ancak, gerillalarm teslimiyete niyetli oimadıklarını ve «sonnna dck çarpışacaklarını» vurguladı.. Arafat. Sovyet Komünist Partisi yaym organı «Pravda»ya verdiği demeçte îsrail'in hareketlerinin ABD tarafından tam anlamıyla onaylandıSını belirtti. îsrail'in «öldiuebildigi kadar FiHstinliyi öldürerek, FKÖ' yü yoketmek amacında oldnğunu» kaydetti. Sovyetler'e gaz boru hattı için türbin veriyor BONN (a.a.) Alman «AEG» firmasınm Amerikan ambargosuna rağmen, bu ülkeden aldıgı patentle imal ettiği gaz türbinlerini, Trans Sibirya gaz boru hattında kullanılmak amacıyla Sovyetler Birliği'ne vermeye hazır olduğu bil. diriliyor. Batı Alman Ekonomi Bakanlığl ise, önceki gün yap tığı açıklamada, AEG Kaniş şirketine. Amerikan ambargosuna uvması İçin talimat vermediâini duyurdu. AEG yönetlcilerinin kesin kararlarını vermek üaere, Batı Almanya Şanşölyesi Helmut Schmidt'in ABD'ye yapmakta olduğu ziyaretin sonucunu bekledikleri bildiriliyor. AEG Kıbrıs Rumları BM'ye başvuruyor LEFKOŞE (a.a.) Kîbns Rum yönetimi sözcüsü, toplum lararası görüşmelerin şimdiki safhası tamamlandıktan sonra, Kıbns sorununu yeniden Birleşmiş Milletler Gensl Kurulu'na götüreceklerini açıkladı. Sözcü, Lefkoşe'nin Rum kesiminde gazetecilerin sorulannı yanıtlarken, Rum yönetimi lideri Spiros Kıprianu'nun Atina'yı son ziyareti sırasında, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'na yapılacak başvurunun zamanlaması konusunda bazı kararlar alındığmı ve bu kararların Rum yönetimince onaylandığını bildirdi. Rum yönetimi lideri Spiroa Kiprianu, verdiği demeçte, toplumlararası görüşmelerin devamıyla Birleşmiş Milletler'e başvurma sırasmda herhangi bir çeliski bulunmadığını savundu. Kiprianu, görüşmeler devam ederken, Birleşmiş Milletler'e başvurma haklarınm bulunduğunu da öne sürdü. Rum yönetimi sözcüsü açıfc lamasında, Kıbrıs sorunumın Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda muhtemelen eylül ya da kasım aymda görüşüleceginl de bildirdi. Polonya'da yönetim karsıtı 1227 tutuklu daha salıverildi Dış Haberler Servisi Polonya Devlet Başkam General Jaruzelski sıkıyönetimin yü sonunda sona erebileceğini açıklarken. tutuklulardan 1227'si serbest bırakıldı. Polonya askeri yetkilileri, ülkede tutuklu bulunan askeri yönetim karşıtı 1227 kişinin serbest bırakıldıgım, tutuklu kadıntar rm tümünün serbest bırakılanlar arasmda bulunduğunu açıkladı. Son serbest bırakma olayından sonra, tutuklu olarak 637 kişmin kaldığı, «Dayanışma» liderlerinin tutukluluk durumlannm sUreceği bildirildi. Polonya'da tutuklularm çoğunun serbest bırakılmasımn yamsıra, bazı kısıtlamalann ve yasaklarm da kaiamldıgı bildirildi. Askeri yönetim ilk adım olarak telefon. teleks ve telgraf görüşmelerindeki kısıtlamalan kaldırdı. Polonya lideri Jaruzelskl, 13 aralık tarihinde sıkıyitoetiımıı flan edilmesinin ardmdan tutuklanan yüzlerce kişinin serbest bırakıldığım ve seyahat özgürlüğünü kısıtlayıcı uygulamanm ds giderek yumuşatıldığmı parlamentoda yaptığı konuşmada açıklamıştı. Polonya yetkilileri, bazı devlet dairelerinin, kurumlann v» basm organlanmn uluslararası telefon görüşmesi yapabilmelerine nisan aymda izin vermişler fakat özel görüşmelere konulan yasağı sürdürmüşlerdl. İran, Basra 'ya yeniden saldırdı Irak, önceki geceki saldırının püskürtüldüğünü öne sürdü Iran, yeni bir sızma harekâtını başlattışını kanlı bir savaşa sahne oldu. Tahran radyosu, Irak açıklarken, 700 Irak askerinin öldüriildüğünu helikopterlerinin cuma gü ya da yaralandığını bildirdi. Irak ise İran bır nü Kuzistan yöresinde yer alan liklerinin geride 2.245 ölü bıraktığını ve çok lanm kentlerl bombaladıkbildirdi. Kuzistan'm sayıda esir ahndığını bildirdi. merkezi Ahvaz'da 12 kişi Dış Haberler Servisi Irak'm yayınladığı bir askeri bildiride, Irak birliklerinin îran'm Basra'mn do ğusunda giriştiği yeni bir saldınsını püskürttükleri bil dirildi. Irak askeri bildiri sine göre önceki gece ve dün sabah süren şiddetli çarpışmalar sırasında 2.245 îran askeri öldürüldü, ay rıca bllinmeyen sayıda İran askeri esir düştü. Irak'ta cumayı cumartesiye bağlayan gece yeni bir sızma harekâü başlattığını açıkladı. Tahran Radyosu, Üki ülke arasındaki sınır üzerinde bulunan Şelemçe ke «uminde başlatılan harekâtm kümet değişikliği yapılacagı nı açıkladı. Açıklamada, değişikliğin, Devrim Muhafızla nnı temsilen kabineye yeni bir Bakan almak amacıyla yapılacagı kaydedildi. «Ittilaat» gazetesi ise, kabinede üç Bakanı değişeceğini yazdı. Bunlar, Madenciiik Bakanı Hüseyin Müsaviyan, Sosyal Güvenlik Bakanı Mahmut Yuhani ve îslaml Yönlendirme Bakanı Hocatül İslam Abdülmecit Moadikah'tır. Yeni Bakanlann 1 agu9tcsta çahşmalanna başlayacak olan Meclis'e takdim edilmelerinden sonra açıklana caklan bildiriliyor. öte yandan îran yönetimine muhalif «Halkın mücahitleri» örgütü. îran'da iki ay önce, 260 aynlıkçının gizlice idam edildiğini iddla etti. Thatcher: «Ekonomik başarı îçin bir yıl gerekli» LONDRA, (ANKA) tngiltere Başbakam Margaret Thatcher, «Ekonomik politikamızı gerçekleştirebilmek için daha en az 12 aylık bir döneme ihtiyacımız var.» diyerek, erken se çime gidilmeyeceğini 1ma etti. Margaret Thatcher, hukukçulara hitaben yaptığı konuşmada, da ha bir yıl süreyle enflasyonla mücadele edilmesi gerektigini belirtti. Thatcher, bu dönem içinde Birleşik Amerika ekonomisinde meydana gelecek «olumlu değis nıelerden» îngiltere' nin de yararlanması gerektigini kaydetti. ilk aşamasında 700 Iraklı as ölürken, Dezful'da da 5 ki ker öldürüldü. ya da yaralan şinin öldüğü belirtildi. Perşembe günü İse îran. dı, 24 zırhlı araç hasara uğyeni bir saldırının başlatılratıldı. Şelemçe, Iran'm Hürremşe dığmı ve İran birliklerinin hir kentinden Irak'm Basra Basra yakınlarında Irak kentine giden yol uzerinde topraklannın 22 kilometre içlerine girdiğinl açıklamış bulunuyor. Irak Haber Ajansı INA tı. îran açıklamasmda pergünkü saldında îran birliklerinin «geri püs şembe kürtüldüklerini ve daha ön 2.100 Irak askerinin öldüce de ber defasmda oldugu rtildüğü ve 300 tank ve zırh gibi, savaş alanmda çok sa lı aracmın tahrip edildiği yıda ölü ve yarah bıraka yer aldı. Irak ise bu saldırak, geride önemli miktar rının durdurulduğu ve Irak' da silab bırakarak geri çe ın giriştiği karşı saldmlarda 2.328 İran askerinin öl klldiğini» bildirdi. önceki geceki çarpışma dürüldüğünü bildirdi. Iran Başbakam Mir Hüselarla cuma günü sakinleşen IranIrak cephesi yeniden yin Müsavi. yakmda bir hü ABD, «acil müdahale cjücünde» düzenlemeler yapacak WASHINGTO3V (a.a.) ABD tarafından kurulan ve gerektığinde Avrupa ya da Körfez bölgesine acil müdahalede bulunacak biçimde yetiştirilen «Acll müdahale gficünde» bir reorganizasyona gidildiği açıklandı. ABD Savunma Bakanı Caspar Weinberger, bu amaçla, ABD'nin yeni Genelkurmay Başkam General John Vessey' den, «Konvansiyonel olmayan silahlarla» donatılmış bulunan bu gücün etkinliğinin arttınlmasını istediği öğrenildi. Dünyadan • Ermenilerin Paris'te Fransız kuruluşlanna saldınlan s9 ruyor. Dün bir kahvede patlayan bomba 2 îspanyol kadımn ha fifçe yaralanmasma yol açarken, saldırıyı yine Enneni Tedhi? örgütü Orly Grubu üstlendi. • ttalya, doğal gaz boru hatı konusunda Fransa ve Batı Al manya'yı desteklediğini açıkladı, ABD'nin muhalefetine karşm anlaşmadakı yükümlülüklerini yerine getireceğini bildirdi. • Somali İle Etyopya arasındaki çarpışmalar sürerken, ABD Somali'ye havadan ve denizden silah gönderdlğini doğnıladı. # Polonya Haber Ajansı PAP, bir uçak kaçırma girişimınm son anda önlendiğini, ikisi kadın 11 kişinin havalamnda gözaltına alındığmı bildirdi. TEŞEKKÜR Kızımız ÖZGE'yi bizlere kazandiran değerll insan sayın • •>«•* » ORHAN TÜZÜN Levent, Güvercln duragı. Gazetecller Yapı Koçperatm C/3 Blok. D. 7, Öaat: Ö13* Tel: 64 57 25. Randevu alınması rlca olunur. DİS TABÎBt # Sabahattin Çolakoğlu'na Opr. Dr. doğum öncesi ve sonrası yakm ilgl ve yardımlannı gördüğümüz Şişli Etfal Hastanesi 2. Doğum Servisinin tüm personeline teşekkürü bir borç biliriz. NESRİNTALÇIN GEÇER Küçükçekmece'de satılık telefonlu daire Tel: 79 45 1 5 ACI BİR KAYIP Merhum Hacı Osman Bey ile merlıume Fatma Hanımm evlâdı, Makbule Bilgin, Münir ve Feridun Beykal'ın kardeşi, merhum Mazlum ve Feyyaz, Adalet Berkay ve Reşide Özbayrak'm enişteleri, Adnan Çoker, Metin İrem ve Aslan Yılmarkaya'nın kayınpederi, Nazım îrem'in dedesi, Nazan, Canan ve Fatoş'tuı sevgiH babalan, Raife Beykal'ın biricik eşi, Emekli Hâkiın CELAL BEYKAL Tasarruflarınıza sağlam gelir ve gövence... Devlet güvencesl • Emlak Kredi tahvilleri gayrimenkul teminatı ve hazine kefâîeö taşır. • Bir yıl vadeli ve % 51.45 faizlidir. (Vergiden, her türlü resim ve harçtan muaf % 34 net..) • Faizler üç ayda bir toptan ödenir. • İhalelerde teminat olarak geçerlidir. 500.000 ve 1.000.000 liralıktahvillerinysnında, küçüktasarruflann dayararlanabilmesi için 100.00050.0002S.000ve 10.000 liralık kupürlerdevardır. Tahvillerinizi Şubelerimizde ücretsiz olarak muhafaza edebilirsiniz. 24 temmuz 1982 günü hakkra rahmetine kavuşmuştur. Cenazesi yarın (26 temmuz pazartesi) öğle namazmdan sonra Şişli Camii'nden kaldınlarak Zincirlikuyu'daki kabrine defnedilecektir. AİLESİ Istanbul Unîversitesi RettÖrlüğünden 1 Asagıda nev'ileri, keşit bedelleri, geçld teminatlan, ihale gün ve saatlert yazılı 2 kalem işin eksütmesl Rektörlük tnşaat Komisyonunda kapah zari! usulU ile yapılacaktır. 2 İhale dosyalan Rektörlük tnşaat ve Muamelat Müdürlüğünde görUlebüir. 3 Eksiltmeye girebilme şartları ihale dosyalannda belirtilmiştir. 4 T£Hp olanlann yeterlik belgesl alabilmek üzere ihale dosyalannda istenen belge,'leri ekleyeceklert cUlekçelerini 26.7.1982 günü, saat 16'ya kadar Rektörlük tnşaat ve Muamelat Müdüriüğüne vermelerl gerektir. 5 yeterlik belgesi alacak olanlardan özel kişiler 1982 yılında Ticaret Odasına kayıUı bulunduklanm, şirketler İse sicilli Ticarete kayıtiı olup halen faaliyette bulunduklarmı tevsik eden vesika ile geçici teminatlarmı Üniversite Muhasebe MUdürlüğü ve BUtçe Dairesi Başkanlığına yatırdıklanna dair makbuzlan Üniversitemiz thale Yönetmeliğine göre hazırlayacaklan teklif mektuplannı ihale saatinden 15 dakika öncesine kadar makbuz mukabiUnde Komisyona teslim edeceklerdir. 8 Oniversitemlz 2490 sayıü kanuna tabi bulunmadığmdan ihaleyi yapıp yapmamakta veya dilediğine yapmakta serbesttir. 7 prrde vuku bulacak gecikme ve toybolmalar dikkate ikibuçukmityarliralık BnlakMnedii.tertip tâdvillerinin tamamı 2Dgündesatümıştır. Uba TÜRKİYE EMLAK KREDİ BANKASI 1 Ünlversiteniz Personelmin faydalanacaîı yemekhane ve sosyal tesislerin yapımı 2 Yabancı Diller Okulunun çatı kaplama İ9İ Keıjtf Bedeli 9.000.000, 5.000.000. Geçid teminatı 220.000, 140JKK), thale gün ve aaatl 29.7.1982 29.7.1982 14.00 14.05 (Basın: 18408). 5247
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog