Bugünden 1930'a 5,498,464 adet makaleKatalog


«
»

Cumhuriyet 12 25 TEMMUZ 1982 Doç. Eroğul ve Dr. Sabuncu tartısıyor Eroğul: Tasarı, hak tanımaktan fazla sınırlama endişesinde 1Q Anayasa tasansı icin SBF Anayasa birimi elemanları Doç. Dr. Cem Eroğul ve Prof. Dr. Yavuz Sabuncu ile söyleşide bulunduk. Dr. Sabuncu temel haklann düşürülmesi yetkisinin tüm mahkemelere tanınmasının sakıncalarına dikkat çekti. Erbil TUŞALP Tasarıne ıle ilgılt 13. maddede, bıünen ve yasalarımızda, özellikle ceza yasamızda yeralan yollardan komünizm, faşizm ve dın devletını gıitme yasaklamasına ek olarak «ya da sair herhançi bir yoldan bu amaçları gütmek» gıbı ceza hukukunun vaz. geçılmez şartı olan açıklık ve berrakhktan tamamen yok^un. 1 her türlu kötü kullanıma elv. rişli, sünek bır suç alanı daha yaratılmaktadır. Bu da dzs^ırlükler bakımmdan avn bır tehUke doturuvor. DOfiRUDUR SORU Bu suurlaına hıikümlerinin neden kaynaklandığını sorabilir mîylm? Doç. EROGUL Bu smırlama hükümlerinin bazılannm Avrupa însan Haklan Sözley mesi'nden almmış olduğu söylenebilır. Bu iddia doğrudur. Ama eksik olduğu için gerçekleri çarpıtmaktadır. Eksikliği şurdadır ki, sözlesmeyi kabıtl etmiş olan ülkelerin ço&unds getiriyor? bu sınırlamaların yaratabüece ği sakmcalan dengelemek içm, hep karşı ağırhklar düşünül müştur. örnegin sozü edilen ülkelerde, özgürlükçü ve çoğul cu bır demokratık dtizen flılen ışlemektedır. Bizde durumun boyle olmadığı açıktır Kaldı kı, kaynak olarak kulla ıvKuı bu sözleşmeden sonra, uluslararası alanda, haklaı ı bu belgeye gdre çok daha ge nişletılen ve Bırleş/niş Miltet ler tarafmdan kabul edilmış olan yem bir takım belgeler de vardır. Anayasa Tasansı bu yenı belgelen. temel haklan smırlark'?n genellikle ıhmal etmeyi t«rcih etmlştır. TEMEL FARKIJLIKLAR VAR SORU Bu konuda önemii bir nokta var. Sayın Sabuncu tasannın temel hakkmı kötüve kııUananın. o temel hakkının düşmesini öngören Vi. maddesi konusunda ne düşünüvorsıın«7? Dr. SABUNCU Bu hüküm Pederal Alman Anayasası'ndan alınmış gdrünüyor. F. Alman Anayasası'nın 18. maddesınde benzer bir hüküm bulundugu doğrudur. Ancak bu maddede ki düzenleme ıle yenı tasannın 13. mBddesındekı duzenle me arasmda temel farklılıklaı var. P. Alman Anayasası'nın 18 maddesınde basın, öğretim, toplantı, dernek, yerleşme, müt kiyet, iltica haklarını özgürluk çü demokratık temel düzen a leyhuıe kuilananların, bu temel hakları kaybedeceklen öngorülmektedır. Alman Anaya sasma gore bu hak kaybına Federal Anayasa Mahkemesı karar verecektu SORU Temel farkı bira? Calıa a<,ar mıstnız? Dr. SABUNCl) Yam bı sımkı İİP femol fark şu: Almaıı Anayasası'nda hangı haklann hak dtismesme konu edilebile ceğı tek tek belırtılıyOr. Oyso yenı Anayasa Tasarısı'nda. bu hüküm bütun hakhr ıçın kon muş durumda, ıkmcı onemlı fark, bu kararı yalnızea Fede ral Anayasa Mahkemesi'nın ve recek olmasıdır Ustelık yukarı da sıraladığım haklann kotüye kullanüdığı savı ile açılacak davanın, ancak, Federal Meclıs, Federal Hükümet ya da bır hükümet tarafından açılması FÖZ konusudur. Hak düşürme konusunda önemii bır nokta da şu Karar verilirken haklan kötüye küllanan kişinm gelecekte ds bu hakkını kötüye (Arkası ». Savfada) Tasarıdaki bir madde ticaret hukukunda kargaşaya yolacacak (Cumhurlyet Bürosu) *navasa Tasarası'nda gerek lcra ve ıllas islennde gerekse ticaret hukukunda belirsizlık ve karsaşalığa vol açacak bır maddenin ver aldıgı behrlendı. Soz konusu madden:n "ü riırlükte olan İcra Iflas Yasası'nın îlgili maddeleri ile de celistiği belirlenır ken, ticaret hukuku uzmanlan, Anayasa Ta^arısı' nda bövle bir maddenio bu lunmasım «pereksiz» olarak nitelediler. Tasarmın kısı guvenlığı bashgı altmdakı 19. maddenin bir bölümünde şoyle denilivor«Hio kimsenin dzel hulntk ilislrilerînden doçan bir borcu yerine jretinnp imkânındaîi voksun bıılunması sebebivle örgiirlüğü kı<sıtlanamaz. Bu esas dışında işleme tabi tııtulan kisilerin ugravacaklan her türlü 7arar kanununa göre devletçe ödenir.» Ticaret hıtktıkunda ve lcra iflas islem'erinde karısıklıea vol npaeish îleri siirüîen bu madde ilp ilRİ1I olarak ticaret hukuku uzmanlarının acıklamalan şn sekilde: «Anayasa Tasarısı'nın j'el (Arkası 9. Savfada) Cumhurbaskanını kendi « seçtiği üyeler yargılayacak Tasan ile Anayasa Mahkemesi'nin görevleri arasmda bulunan «Yüce Divan» olarak yarSfilama Yargıtay'a verilirken, halen çörcvde bulunan Anayasa Mahkemesi üyelerinin s[örevlerine son veriliyor. ANKARA, (Cutnhuriyet Bıirosu) Anayasa Tasansı ile Cumhurbaşkanı ken dini kendi sectigı kurumıın üyelermce yapgılatma durumuna düşerken. halen görevdp bulunan Anavasa Mahkemesı üyelerinin •îorevlevıne tasan ile son veriliyor Ayrıca Cumhtırbaşkanmea seçilmesı onporülen Anayasa Mahkenıehi üyelerinin secilme ko sullan ta&anda yer almıyor Tasanvla Anayasa Mah kemesinin görevleri arasm da bulunoh «Yiioe Dîvan» olarak vargılama görevi Vnrgıtay'a veriliyor. tasannın 190. maddesınde «Cuınhurba'jkanı. Bakanlar Kuruiu üveleri. \naya«a IMahkemesi. Yargıtay, Danıstay. Askeri Yarsrıtay Askeri Yiıksek tdare "Vtalı kemesi. Hakimler ve Savci lar Yiiksek Kurulu ve Sayıstay Başkan ve üyeleri, Cııınhnriyet Başsavcıları görevleri ile ilgfili suçlardan dolayı Yüce Dîvan'da yargılanır» deniliyor. öte yanüan Yüce Dîvan'm. Yar gıtay Başkanı'nın başkanIığında. Yargıtay'ın Cen îslennı görmekte olan Bı rincî Başkan Vekili île Yar gıtay Ceza Dairelerl Başkanlarından olusacagı belırtiliyor. Tasarmın. 188. maddesınde ise Yargıtay üyelerinin birınci sımfa ayrılmış. hakim ve Cumhuriyet başsavcıları ıle bu meslekten sayılanlar arasmdan Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu'nca üve tam saytsı nın &alt ço£unlugu tle vp sizli oyla secılece|;i açikla nıyor. * Yargıtay üyelennî sece eek olan Hakimler ve Sav cılar Yüksek Kurulu üyele rinin secimi. tasannın 1 R 9 maddesınde şciyle acıklnnıyor «Hakimler ve Savcılar Yüksek Ku'uhı. malıkeme lerin bairımsı^lıCı ve hakim lik temînatı esaslarına göro. kanunla dürenlenir. Kurnlun Başkanı. Adalet Bakam'dır. Kurul'a Ba kanlar adma Bakan ve Müsteşardan başkası katılamaz. Cumhuriyet Başsav rısı veya vek'li Knrnrnn ta l)iî üyesidir. Kurnlun 4 asii ve 4 yedek üyesi Yargıtay Biiyiık Genel Knrulu'nun kendi iivelerî arasından ve 2 asi! ve 2 yedek üye<tf Da nıştay Genel Kurulunun kendi üyeleri arasından herbir uyelik için eöstere cekleri ıtçer kat aday arasından Cumlıurba«kanuıca dort yil için seçilîrler..» Cumhurbaşkanının atamalarını onaylayacagı Hakimler ve Savcılar Yüksefc Kurulu. Yüce Divan gore vı verilen Yargıtav'ın uveierını sececek. boylece Cumhurbaşkanı kendını üyelerın kendi seçtıgı kurura tarafından yargılatma du rumuna düşlıynr ANAYASA !U\HKS;MESI Tasarmın 179 maddestnde «\najasa Halikeınesi 15 üyedeıı kuruludur. t"ye lerî Cunıhurba!>kanı tarafından .seçilir.. \najasa Mahkemesi Bavkanı \e Başkan^pkili. 4 yıl için kendi üyeleri arasından çiz li oyla ve salt çogunlnkla seçiiirler..» deniliyor Tasa nda gecıcı maddenin bulunmaması nedenı ile de halen gorevde bulunan Ana vasa Mahkemesi Uyelerlnın gorevlcrine s o verıhyor. ~n Ayrıca Curphurba^kanınCA seoılmesı ongorülen Anayasa Mahkemesi üyelerinin. göreve atanma koştıl lan açıklanmaz ıken Ana. yasa Mahkemesi üyelerinin 67 yaşmı doldurunca emek liye aynlırlar maddesi ıle 19G1 Anayasası'nda 65 olarak belırtılen yaş haddı 2 jıl arttırılmış oluyor. 1/ ANKARA Ankara Üniversıtesi Siyasaı BUgiler Fakültesı Anayasa Birım Elemanlan Doç. Br. Cem Eroğul ile Dr. Yavuz Sabuncu, yenı Anayasa taslağımn temel haklarla ilgili düzenlemelerini ıncelediler. Doç. Eroğul ve Dr. Sabuncu Cumhuriyet'in sorularını şöyle yanıtladüar: SORU Yem* Anayasa Tasarısı'nın temel haklar ve ödevlet bölümünün genel bir değerlendirmesini yapar mısınız sayın Eroğul? Doç. EROGTJL Yeni tasaTinın bu konuda dlkkati çeken en belirgın bir kaç özelliğıni şöyle sırslamak; mümkun. Temel haklarla ilgili olarak ilk bakışta, yenı tasannın, hakları tanunak kadar, hatta belkı ondan çok, haklan sınırlamaya ozen gosterdiği dikkati çekiyor. Bılindiğı gibi genel olarak Anayasalarda ve bizim 1961 Anayasamızda temel hak ve öz~ gürlükler, yönetilenlere güvenceler ve so&yal korunma hakları getirilmek için vardır. Oysa, 1982 Anayasa Tasansı, bu hak tanıma endışesi kadar, hatta belki ondan da guçlü olarak, haklan sımrlama endişesınin damgasını taşımaktadır. B u binncı nokta. îkinct nokta şu, temel hak ve özgürlüklerle ilgili genel Mkümlerde yukanda belirttıgım endişenin açık ifadesi olarak, haklan temelinden sarsıcı bir takım genel kısıtlama bükümlerı getinlmiştir. Uçüncu nokta ıse şu: Tasan özellikle ekonomik ve sosyal haklarla Ugill olarak 1861 Anayasası'nın sosyal devlet anlayışına tamamen zıt bir anlayış getirmektedir. j ARTIK YER ALMIYOR ' SORU Temel hak ve ör.gürlüklerin smırlandmlması konusundakl ayrmtılara girersek durum ncdir? Doç. EROCiUL Yeni Anayasa Tasarısı'nın 12. maddesi 1961 Anayasası'nın 11. maddes i karşılığı olarak düşünülmüş. Ancak ikı madde karşüaştmldığuıda temel haklann korunması bakımmdan, temelll farklar taşıdıkları hemen görülmek te. Belırtılecek ilk nokta şu: Yeni 12. maddede «yasanın hiç y>ir halde temel hak ve özgürlüklerin özüne dokuııamayacagi» hukmu artık yer almamakta. İkinci nokta ise şu: Eski 11. maddenin aksine, yeni 12. mad dede «hak ve özgürlüklerin dainıa yasa ile düzenleneceği» bususunda bzr genel hükum yer almakta, bundan şu sonuç çücmsktadır: Hak ve özgürluk ler, gerektiğinde, örneğm kanun hükmünde Jcararnamelerle ıie düzenlenebilecektir. GARİP BtR tFADE SORU Temel hak ve özRürlükierjn niteliği haşljğını taşıyan 11. maddede temel hak ve özgürlüklerin bazı ödev ve sorumlulukları içermesinden de söz ediliyor. Doç. EROĞUL Anlaşümaz •bır yaklaşım garip bır ıfade Bu ifadeye göre, kişiler ancak ailelenne ve dığer kışilere karşı ödev ve sorumluluklarım yerme getırırlerse temel hak ve ozgurluklermı kullanabıleceklerdır. Bu hulcümlerden çok garıp sonuçlarm çıkarılabılecegı açıkür. Oıneğın, ıyı eş olmayan ^ eya ıvı kıracı ya da ıyı ev sah:bı olmsyan kışimn temel hak up bzsurluklenni kullanamaması gıbı. Yıne genel hukümlerde flzgurluklerm sınırlandırılması Tasannın bazı hükümleri TISK'in önerileriyle benzeşiyor ANKARA, (Cumhuriyet Bürosu) Açıklanan yem Anayasa tasansı ıle Türkîye Işveren Sendıkaları Konfederasyonu'nun (TİSK) geçtıgımız nısan aymda Danışma Mec Iısı Anayasa Komısyonu'na sundugu Anayasa goruslerı arasıda yakın benzerlıkler bulunuyor TISK goruşunde, sendıkalarm denetlenmesının Anayaba hukmu olması ıstenerek «Devletin ülkesi ve millctiyJe bu tünlüğünün milli güvenliğin, kamu düzeninin ve genel ahlakm korunması maksadıyla ve bu kuruluşlarm ideolojik akımlara kapılmamaları ve siyaset yapmamalan Için sınırlar koyulmasmın Anayasa'da yer alması» gerektığı belır tılmiştı. Anayasa tasarısmuı ılgilı maddesinde ıse. tasannın te mel hak ve ozgurlüklerın nasıl smırlanacagına ılışkın 12 mcı maddesine atıf yapılarak, «Sendikalar. siyasi amaç güdemezler. siyasi faaliyette bulunama7İar, siyasi partilerden destek göremez ve onlara destek olamatlar, derneklcr, kamu kurumıı niteliğindeki neslck kurulu<?ları ve vakıflarla bu amaçlarla ortak hareket edemezler» deniliyor. GREV VE LOKAVT KONUSU TISK goruşunde, «Lokav^ın işverenler için bir ekonomik savaş aracı olduğu» ifade edılerek, grev konusunda şu kısıtlamalann olması gerektıgı savunulmuştu: «Genel grev ve siyasi grev lerin bir Anayasa hükmü olaraK yasfıklanma^ı zorunludur Çünku genel grev. gereK si yasi p:re\ asıl amacı isverenp kursı olr.ıa>an \<s topluııı clu/enini bozmava dönük olan gre\ çesitleridir Ulkemi/de bu uygulamanın zaman zaman denendigri go^onunp alınırsa genel grev, dayanısma gre%i ve siyasal grevlerin dp acıkca yasaklanması şarttır.» Anayasa tasarısının 58'ncı mdddebinın ılgilı fıkrast şu hukmu getırıyor «Siyasal amaçlı grev ve lokavt. dayanısma grev ve lokavtı. genel grev ve lokavt işyeri işgali, verim düsürme ve direnisler yasaktır. müe>Tİdeleri kanunla gösterilir.» ÜCRETLÎ İZİN TISK iÜcretli izin konusunun yeni Anayasa'da yer almasına gerek olmadığı» goruşune yer verırken Anayasa tasansı, bu konuda «Dinlenmek. çalışanların hakkıdır. Tatiller ve yıllık izin hakları ve şartlan kanunla düzenlenir» madaes'ını öngoruvor halen vürurlukte bulunan Anayasamız ıse «Her çalışan dinlenme hakkma sahiptir. ücretlf hafta ve bayram tatili ve ücretH yılhk izin hakkı kanunla düzenlenir» hukmunu ıçerıvor TISK ıktısadı ve sosyal hayatm düzeni konusunda Anavssa da s.u maddenin yer almasını onermışti: Fkonomik ^e sos\al bayat özel teşebbüslere dayalı bir ekonomik sistonıle du/enlonir. Bu sistem içinde tesebbüsler serbost pazar psasları içinde çahsırlar » 1ISK ın bu goruşune kojiıt olarak Anavasa fasansınm öl \e 60 nu madclflerı şu hukumiere yer verıyor: « Madde •l Ozel tesebbüsler kurniak serbesttir. ' î Kanun anrak kamu yaran. milli ekonominin gereklerî vp >osya| amaçlarla ÖZPI tesebbüs özgürlüğüne sımr getirebilir Devlet özel te.şebbıislerin güvenlik ve kararhhk içinde çalısmasını saslayatak önlemleri alır. Madde 60 De\ let. ö/c! tpşebbus l'aaliyetinin rekabet kurallan uyarınca yararlı yönde gelişmesine yardımcı olur ve piyasalarda fiili veya anlaşma sonucu tekelleşme ve kartelIcşmeyi önler » TÎSK'in goı*uşunde Anayasa'dan «sosyal devlet» sozcuğunun çıkarılması ıstenirken, Anayasa taslagında «sosyal devlet» kavramı ver aldî. Yılmaz: Tasan sözleşmeleri dilediğincc ciğneme hokkı verıyor • TURK tŞ GENT5L 1 M : EN ÇOK 10 IŞÇt CALIŞTIRAN t!?YhKLKRİNIJE GREV YAPIL.Ü1ASACAGI HUKMU tŞVERENLERIN IŞLETMELERINI BÖL MELERINE, KUÇULTMELE RtNE YOL AÇACAK. ANKARA, (Cumhuriyet Bürosu) Türk Iş Genel Başkanı Şevket Yılmaz, oayram nedeniyle yaptığı açıklamada ana yasa tasarısını eleştirerek, Ana yasa Komısyonu'nun Türlc işgısıne haksızlık yaptığını, Danışma Meclisi ve MGK'nın yanhşlık ve yanılgıları duzelteceğını umduklarını sbyledı Türk Iş Genel Başkanı, an»yasa tasarısıyla grev hakkınııı kullanılamayacak duruma getırildiğini, işverenlere toplu söz leşmeleri dilediğınos çığneme hakkı veıildiğinı ve bundan boyle işletmelenn kuçülup bölunebıleceğıni söyledı. Yılmaz, Ankara Bayraim Gssetesi'nm anayasaya ilışkın sorularma şu yanıtları verdı: Anayasa tasansı konusunda Türk • Iş ne duşünüyor? Bu tasan benlnısendjpi takdirde, sağlıklı bir demokra s»i kurulamaz vc çeleceğe de güvenle bakılamaz. Devletl «güçlü devlet» yapma çabasmıla, bu gücün ancak Türk uluMina güvenmekle, çogulcu ve özgürlükçü demokrasi ile", k»nw özgürlüklerine saygıh olmakla. hür ve demokratik sen , (Arkası 9. Saytada) Işıklar: DİSK'in lıiçbir yazışması gîzlenmedi tafa Ketnal, biri mabvetmek I* teyen emperyalizme. bizi yıkmak Isteyen kapitalizme kaı>ı savaşma.vı îstcverek söz konu au kavramları vprlerine oture muştıir. Fasizm biiviik serma venin isçi ve emekçilere vöıwlıniş silahlı, zorba, «erici. kan li diktasıdır. Faşizme karşı miı cadele etmek, valnız sİTasi par tilerin değil, aynı zamanda srn Yargıç «Antifaşlst, Antiemdikalann. hatta insamm dlven peryalist Cephc ve Eylem Blr herkesln çrtrfvkUr. Sık sık id ÜKİnin DtSK tarafmclan üstle dia makamı. empervaHzmle vr ııilmesi. işci sınıfının partisifafizmle mücadelenin, semli nin sivasal tonksiyonunu da yük kaların çörevleıi olmadtgını lenmek değil midir?» sorusunu sövlcmfktedir. Bn rörevin SH yonelttı. Işıklar'm vamtı özet decr partllere alt oldugu ilc le şoyle oldu: «DtSK eraperya rl sörülmektedir. Ovsa faşİ7in lizme ve faşiznıe karşı mficade Iktidara eeldi^l zaman İlk yöne lcyi sendikal kapsamı Içine al IpceÇİ hedef Işçl sınıfıdır, e nııştır. tddianamenin B 87. mekçilerdir ve onların ürRÜt sayfalannda empervalizme ve lert sencUkatardır. Tttrkiye'delaşizme cazip sloganlar getîril kl 12 KvlOI finceal meydana gr mekte, emperyaUzm sözünü kul landığımız icin iddla makamı bizi Markslst Leninlstlikle suçlamaktadır. KmpervaliTm. kapltalizmin. vaııi kaplt»llst ekonominin tekelcl asamasıdır. Kapitnlist pkonomi vazarlan ta rafından ilk olarak vapılan bu değerlendirmeniD vanında. Mus tstanbul Haber Servisl DISK davasının 16 temmuz günu yapılan duruşmasmda sorgusu surdürülen Genel Sekreter Fehmı Işıklar, DÎSK'ın kurulduğu günden bu yana tüm yazışmalarının arşıvlendığinı ve hiçbir şeymin gızli tutulmadığmı bildirdi. Sorgunun bu bölumü şöyle gelışti: len olnmsuz çelişmeleıi dlkkate alırsak, OtSK'ln faşiznıe ve emperyalizme karsı ıniıcadele vermesinin yasal, tiizıiksel ve a\m zamanda insanlık görevi oltiuçu ortava çıkar. Bu çalışınalarından ötürü DtSK'i işçi suufı partisi dive niteleyen iddia makamı hem lltSK. faenı de bız yöneticilerlne büvük hitk sızlık etmektedir.» Fehmı Işıklar, avnca, ıddıu makamımn DISK'ın ışçı sınıiı partısı olduÇuna Uıskın ıddıa sı içinde de çelişkıler oldugu nu soyledı. bu anlamda ıddıa namenın çeşıtlı sayfalannda veı alan tddialardan örnekler sun du. «Kısacası biitiin açıklama lanmıza. sendlkalara parti çö revl vüklenemivecegine llişkin kararlanmıza rağmen. DtSK'ln işçl sımfı partisi olduğunu söyleyebllmek İçin. faşlzro ve empervallzmle sadece partile rin möcadele edeceâinl. sendl kalara ıse bu anlamda gorev düsınevecefflnl ileri sürmektPdir. DtSK ktınılduihı günden bu güne kadar tüziikleri ni iltrili makamlara vermlş. bıı makamlarca onavlanmıs, tüm kararları noterden onavlanmi"" defttrlere islenmiş. tüm vazış maları arsivienmis, hfçbirşevi saklı. ?izli tııtulmamıs. yasal, Anavasal bir konfederal örsiii me vapmıyacağı, sÖ7İeşme vap manın sendikaların eörevi nldu ğunu dikkatte tııtarsak. isçi konfederasvommun empervaHzm ve faşizme karşı da görevleri olduçunu viiksek mah kpmenln de takdlr edeceğiııf u mnvorıım. Bu anlamda yapılmış tüm suçlamalan red edivorum.» tür. KonfPderasvonların SÖZIPS Gazeteciler Cemiyeti: Sansür niteliğinde her türlü uygulanıa başarısız kalacak 4} Sansürün kaldmlışının 74. yıldönümü törenlerle kutlandı tstanbul Haber Ser\isi Gazeteciler Cemiyeti Yönetîm Kurulu'nca sansürün kaidırılışırm 74. yıldönümü nedeniyle yaytnlanan bildiride, Sansür nitellği taşıyacak, özgürlüğü engelleylci her türlü uygıılamaıun bundan sonra da başarısız kalacağından kimsenin şüplıesi yoktur, olamaz.» denıldi. Gazeteciler Cemıvetı Yonetım Kurulu'nun bıldmsi şöyle: «Busrün 24 Tcmmıız, Türk gazetecilerinin aralıksız 32 yıl süren sansüre meslek dayanışmasıyla karşı koyarak kaldırmalarının 74. yıldönümü Oeçtlçimiz yıllarda giinün koşullan içinde bazen Ba.sm Bayranu, bazen de Basın Giinü olarak kutladığunız bövle bir günde bağımsız basına KÖntil vermiş tüm kişi ve kuruluşlan savm ile splamlanz. Aynı anlayış içinde ömürlerinl bu yolda tüketmiş methıun arkadaşlarımız ile oanlarjnı feda etmiş şehitlerimizi H. Tahsin ağabeyimizden A. Ipekçl kardeşünize kadar hepsini saygıyla anmayı borç biliriz. Bııçüne kadar halktan püç alan ve büvük önder Atatürk'üıı önçördiigü hedpfte basın özgıırlıiçünü büyük bir titizlikle savunan Türk hasını, milletine ve devletine hizmet edebUme heyecanı içinde ödiin vermeden vayın yapabiimeuin mutluluğunu bundan hövle de sürekli olarak vasamak tstemektedir. HilH Mücadele eünlprinden, talihslz ovunların sergilendisi 11 Rylül oncesine kariar her dpvırde çörevini vapmaya çalısan Türk (*rkası ». Sayfada) ilahiyat Dekani: Din dersi mecburi olmalıdır • PROF. H,Üt>EYİN ATAC: «TASARI PÖYLE YASALLASIRRA DtN OERS LERI\t\ "MECBURİ OL MAMASIVI İSTEYEN1.ER HEMFN DAVA ACVR» JEOİ. 200 maddelik Anayasa tasarısında 36 kez Cumhurbaşkan. sözcüğü geçiyor ÂN'KAR* (Cumhurivet Bürosu) Danışma Meclısı Anayasa Komı&vonu taratmdan hasarlanan 200 maddelik Anayasa TasldJVncia Cumhurbaşkanı sozcüpoınün 3 kez geçtıği beK Iırlendı 1961 Anayasası'nda 15 kea geçen Cumhurbaşkanı sözcüğünıin hazırlanan Anayasa Taslağı'nda çok fazla kullanılmasırun nedeni olarak. tasanda Cumhurbaşkanına getirilen yetküenn çokluğu ileri sürültiyor. 1961 Anayasası'nda 16 kez yer alan Cumhurbaşkanı sözcüğünün 8'inin yetkisiyle İlgili olduğu, yeni hazırlanan Anayasa Taslağı'nda 36 kez yer alan Cumhurbaşkanı sözcügünün ise, 18'mln getirilen yetMlerl kapsa sEptsndı. Beyne ilk kez ameliyatla bir parça eklendi STOKHOLW. (a.a.) Is veçlı cerrahlar dünyada İlk kez yapıldığına inanılan bır ameliyatla ikl ay once Parkmson hastalıgına yakalanmış bir klşinin beynine aynı hastanın böbreküstü be7İnden bir parca aşıladılar Stokholm'dakı Karolins ka hastanesl so7oüsüne göre, parkınson hastalığı* mer kezi slnir sistemlni etkllemekte ve bu hastalığa yakalanan kişilerin vücutlann da beynln blr bölümünün ürettlğl dopam'n yönünden ekslkllk görülrr iktedir. Böb reküstü bezlnde İse köçük miktarlarda da olsa Dopamln bulunuyor. Ameliyatı yapan cerrahlar basına açıklamada bulunmadı.. Sadece hastane sözcüstl ameliyatm yapıldıgmı doğrıı ladı. Bilim adamlarının görüsü: * Prof. Gürbüz: Tasan Hattı Hümayun'un da gerisinde kalmıştır • PROF. CtHAN: BASIN SINIRLAND1RILMALARA / TABt TUTULMAMALIDIR. PROF. DÖNMEZER: 1961 ANAYASASINDAKt BASIN ÖZGtRLÜftÜYLE İLGtLİ MADDELER AYNEN KORLNMALIDIR PROF. TOSUN: KtMSE YAYINLANMAYAN BİR YAZEDAN ÖTÜ RÜ CEZALANDIRILAMAZ. PROF. VARSUVAT: BASIN ÖZGÜRLt'GÜNÜN KrLLANlI.MASlNDA İSTİSNA SINIRLAND1RILMASI KITRAL HAI,İXE SOKULMAKTADIR. ANKARA, (Cumhuriyet Burosu) Bilim adamlan Istan bul Bayram Gazetesi'ne yaptık lan açıklamalarda 1982 Anayasa Tasarısı'nda basın özgürlüğünün sınırlandırılmasını eleştirerek basm özgürlüğtinün ortadan kaldınlmak istendiğin; söyledller. Prof. Yaşar Gürbüz, Tasannm basm hürriyetini düzeni emedigini, basm hürriyetinin orJîenlemedlğini, basm hürriyetınm basm httriyetini düzenlemedlğini, basın hürriyetı d& KcriBbıdc habıuştır» dedı. Prol. Çetın Ozek, tasanda sınırı belli olmayan nedenlerin yer aldığını ileri sürerken, Prof. Toktamış Ateş basm özgürlüğü ıle ilgili olarak «Zaten temelde özgürlüklerin ve bunların kııllanılmasınm kısıtlanmasma yönclen taslak'a basm fizgürlügü olması beklenemezdl ve bu özgürluk olmamıştır» dedi. Prof. CtHAN Prof. Erol Cihan ise, Anayasada bssının karrıusal görevi oldugunun vurgulaıunası gerek (Arkan 9. Savfada) Akdeniz yöresindeld otellerde yer bulunamadı. H avalann açık ve güneşll geçmesinden yararlanan tstanbullular, kendllerinl sahillere attılar. Bayram süresince tstanbul adeta boşalırken, yazlıklar doluptaştı. Yazlık dinlenme olanağı bulamayan lar ıse, Kencfilerine eğlence olarak, lunaparklara gitmeyi ve deniz kıyılannda balık avlamayı seçti ler. ö t e yandan bayramm ilk günü Kadıköy Yeldeğlrmeni semtlnde ana su borusunun patlaması üzerüıe bazı evlerin zemln ve bodrum katları sular altmda kaldı. Bu semtteki yurttaşlann çoğu, bayranu evlerindeki suyu boşaltmakla geçlrdller. tstanbul'da asayiş şube eklpterl bayram sü resince 24 saat görev yaparken. hoznr bozucu harekette balunan 38 Jd^lyl göaltnım sldılar. Fotoğrafta Bayramda sahil yolunda umlık avlsyıaUr Bayramda balık avlayanlar Eu";^' ANKARA, (üBA) Ankara Üniversıfesı ilahiyat Fakflltpsi Dpkanı Prof. Dr. Hüseyın At^y, «Anayasa tasarısında din ve vicdan özgürlügü ile ilgili madde böyie yasallasırsa din ders lerinin mecbnri olmasını îs temeyenler hemen dava açar» dedl. UBA muhabirinln tasan nm «Din ve vicdan özgürlrt ğü» ile ilgili maddesi hakkmda sorularını cevaplayan Prof. Dr. Atay. 24. mad denin iynen yasallaşması halinde bır cehşkinln de ortaya ?ıkacağını belirterek, «Bu ashnda din dersierinin rnechurî olmasınıı aykındır. Çiinkü istege bag Iı olursa çocuğa mecburi okntamıyorsunuz. Oysa Milli Güvenlik Konseyi 1.5 se nelik bîr calışma yaptırdık tan sonra din dersierinin mecbnri olmasını kararlastırdı. Prosramiar yapıldı. Kl taplar vazıldı Tetkiktetı ffeçtl. Din dersleri okullarda ya bîç oktıtulmaz, okntnJdngu zamau da mecburi dçrs olnr. Din dersierinin îs (Arkast 9. Savfada)
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog