Bugünden 1930'a 5,499,529 adet makaleKatalog


«
»

25 TEMMUZ 1982 ••*• «Karaoğlanoğlu» yapuru önce Üsküdar iskelesine sonra «Haydarpaşa» vapuruna bindirdi Istanbul Haber Servisl Eminönü . Üsküdar seferini yapan Şehir Hatlan tşletmesinin «Karaoğlanoğlu» adlı yolcu va puru"dün sabah Üsküdar ıskelesinde «Haydarpaşa» yolcu va puruna arkadan bindirdi. tlgüilerin verdiği bilgiye göre, saat 9.20'de köprüden hara ket eden Karaoğlanoğlu vapuru makinasında meydana gelen b1r arıza üzerine önce iskeleye, sonra da iskeleye yanaşmış du dumdaki Haydarpaşa yolcu vapuruna çarptı. Kaza sonucu Haydarpaşa yol eu vapurunda 8 camın kınldı| ı ve hasann yaklaşık 50 bin lira dolaymda olduğu ifade edildı. Cumhuriyet İ1 KAPIKULE DEN HER10 (Bastarafı 1. Sayfada) ilgileniyor. Geçmiş yıllardatı Kapıkule'yi bılenler, Bulgaristan'ın Svilingrad kentine değln 1516 km.'lik kuyruklanri oldu ğunu belirtiyorlar. Bu yıl, bu kuyruğun sözkonusu olmadığıru da... Bir sorumlu bunu şöyle anlatıyor bıze: «Blz geçen giin kârşı tarafı ziyarete gittik, oıılar da huyret tçindeler «kuyruk olmadı, ne yapıyorsunuz?» diye...» ' Aslında yoğun Türk işçi akınını kolaylaştırmak, tıkamklığa meydan vermemek içın Türk yetkilileri denli Bulgar yetkilılerinin de çaba gösterdiklen anlaşüıyor. Basında çıkanlara göre, Yugoslavya ile Bulganstan'j bırleştlren Kalotina Kapısı'ndan başlayarak trafik polis len hoparlörlerle Türk işçilerini şöyle uyanyorlar: «Türk işçi kardeşleriraiz! Bulgaristan sımrlaıı içinde geçeceğiniz 370 km.'lik E80 karayolıından günde ikî yönlü 14 bin taşıt geçmektedir. Sürat sırurı saatte 80 km.dir. Dikkatll ve sabırlı olunuz. Unutmayınız ki. anayurdunuzda alle ve yakınlarınız sizleri bekllyorlar...» Buraya kadar olan kolaylıklar Kapıkule'de de sürüyor. Hem de pekçok yeniliklerlyle: Beyan usulü geçişiyle, kestn tnuayene yerleriyle, isteyenın İ0 gümrükte vergüerini ödeyebilmeleriyle, anons sistemiyle, herşeyden önemlisi yepyenı ve bol sayıda peronlanyla... Giriş peronlan hem modern bir şekilde yapılmış, hem de sayısı artırılmış durumda. 23 gınş peronu var. Bunun 19'u otomobil, 4'ü de otobüs ve minibüs için. Ancak yetkililer bunun da yeterli olmadığını ve otobüs ve minibüs için olan bu i peronu. olduğu gibi minibüsiere ayırdıklarmı belirtıyorlar. Binek otomobiflerine aıt 19 peron da kendi içinde bölümtere aynhyQir. Protokola aıt kişiler için ayn bfr yol, diplomat lar için ayrı bir yol, yabancı turistler içm ayn bir yol, güm rüge tabi eşyası olanlar için ayrı, gümrüğe tabi eşyası olma yanlar için ayrı bir yol... PERONLARA DİKKAT EDtLMtYOR Türkiyeden K | S A Evren (Baştarafı I. Sayfada\ Öze! Eğitım Merkezi'nde Sedat Celâsun dışındaki MGK uyelen, eşleri, yüksek rütbeli bazı komutanlar ve Kamp sakinleri ile bayramlaştı. Evren daha sonra, beraberinde MGK üyeleri, Kara Kuvvetlen Komutanı Orgeneral Nurettin Ersin. Hava Kuvvetlerl Komutanı Orgsneral Tahsin Şahinkaya ve Denız Kuvvetîerı Komutanı Oramiral Nejat Türoer i'e eşleri oldugu halde, Harita Genel MUdıirlüğü özel Eğitim Merkezine gitti ve burada ilk keı em«k li olmadan önce kendisinin iki kez komutanhğında bulunan Emekli Orgeneral Danışma Mec lisi Uyesi Eşref Akıncı'nm baylamım kutlptlı. Evren, burada bulunan Yüksek Aslceri Şilra liyesi Orgeneral Ragıp Ulugbay ın küçük torunu Kemal Uluğbay ile şakalaştı. Diger resml kampları da sdyarpt eden Evren ve komutanlar tüm kamp sakir.leri ile teker teker bayramlastılar. Bu arada Evren ve komutanlar her gitttkİ8ri karnpta sev gi gösterıleri ile karşılandılar. Yetküıler «uygulamada bu ay rılmış peronlar amacına uyçun bir sekilde kullamlamıyor bel•i . » diye de ıtirat ediyorlar r ancak ekliyorlar: «Ama bunda da blzim kusurumuz yok, vatandatm kusuru var..» Nasıi mı?... Onu da şöyle açıkjıyorlar: «Herkes bir başka perona girlyör. Biz peronlann başma, kulvariann ba$ına tabelalar koy duk, tabelalarla ayırdık her yolu. Baslannda trafik memurlan var. Bizim kendi memurlarımızdan. Trafik menıuru adını veriyoruz. Oniar da gösteriyorlar. Ama kalabatıktan başetmek mümlcün drpll. Gümrüge tabi eşyası olanlar başka pernna giriyor. (riimrUğe tabi esyası olmayan başka perona...» Kapıkule'de ılk kez bu yıl uygulanan ve geçişlen seHleştiren bir başka yenilik de, «Kesin muayene yeri»nin y&pılmış (Baı?tarafı 1. Say(ada) olması. Burıun da amacı ş«: " Sapmaz, Cumhuriyet'ın. Gerek ihbar nedeniyle. gerek •Firmanın bu noktaya gelştlphe çekmesi nedeniyle. gemesindo Sapmaz Ailesi'nin reksa sonrtaj amacıyla, bazı kötti yönetiminin neden oltaşıtlar gümrtik muayene meduğu ileri sürülüyor soru murlarınra aranmak üorundalar. özellik'.e hakkında ihbar suna şu vanıtı verdi: oıan ve sondaj yoluyla aran«Paraşütten halıya tekstiması gereken taşıtlar, çok lalln her şeyini üreten, tran ve man kaybır.a yol açıyorlar. Açıl Irak ordusunu giydiren. 11ıması, aranması ve kapanması racat modası başlamadan ih zaman ahyor Bu da arkadakı îiraclann pprona girişini engel racata 1969 yılında giren, Hyor, kuyruklann uzamasına ne toplam Türkiye dokuması• nın % BO'inl ihraç eden, dsn oluyir. Bu nedenle, bu tür araçlar «Kesin muayene yeri»ne 198t'de 41 milyon dolarlık çekiliyor ve burada aranıyor. ihracat gerçekleştiren, Mos Bövleoe geçişlerde büyük hız kova Olimpiyatlan'nda tüm saglamyor. dokutna gpreksinimini karAramalar riışında ıse yolcuSılayan, AET ile kalite, Konun heyanıyla yetinillyor. Bır re ile fiyat yönünde reka yolcu, «Giimrüfte tabi eşvam bet edebilen bir Güney Sayoktur» diyorsa ve de hakkınnayi'de Sapmaz ailesi mi da bır ihbar yoksa, gümrülc sorumJudur? Bir kur farkın rnemunı, amiri tarafından şüphp?ı çeken btr rtnmmu yoksa, dan ötürü Türkiye'yi, çıkma yalnızea yolctınun beyanıyla za sttrttkleyen kişiler. bu yetiniliyor. Eşyası açılmıyor, krediyi acan bankalar hiç dıştan muayene yapılıyor ve mi sorumlu desildlrler? passportuna «beyanla yetinflmiştir» şeklfnde kaşe vurulup Hasan Sapmaz, «Peki hiç ES Karavolu'na sevkediliyor. mi hatanız yok sorusuna, Bu arada da kuşkusuz yolcu, «Türk sanayü doğruyu ha«üreklj olarak tıyarılıvor, doğta yaparak öğreniyor. Turru beyanda bulunması için. gut beyin kendlsi söylüyor. Anons sistemiyle sUrekli olarak duyuruluyor biMilar. Doğru bfiıHatasız kul plmaz di?e. Biz. yanda bulühinafarı, bultınmaide diyoruz kl, bizi denetleİarsa haklannda yasal işlem yin, onlarsa bizi yoketmeyl yamlacagı ve devleştirmeyi çözüm olaBir yetkıli şöyle dıyor: rak görüyorlar. Korkanm. «Bizim ıçiıı. eiimrük muayeortaya bir yeni GÜney Sanane mrmumnun karşısına seldlyl KİT'i çıkacaktır.» gı an öneınii. Bteim aımcımiî, gümrtik mııayepeslnl sfrl bltlrHasan Sapmaz, 1 rnilyara mektir. Bu muayene, binek otoçıkanlan sermaye içinde. mohiti için ovtalanıa S4 dakiSapmaz Aüesi'nir payının kadır. Minibüs için azami 10 eski oranda kalmasını anlatlakikayı bulmaz. Ama bu nnkmadığını söyleyerek, Bu çö tada önemli bir knnuyu beürt. zümle diğer sanayi kuruluşmek tstoTİm altını çlzerek. Yollarına da olumsuz örnek ocuya, «Muayene memunmun önüne geldlğinizde işlemlermız lunacaktır Türkiye de ölen np kadar zamanda bittl» detekstil sanayi, artık bankayincp. c5 dakik?!> dlve cevan larca yok pahasına elegeçiverdi sizp. Ancak biz divort)» rilerek Işletllecektir.» diyeki, çümrükten, J0 saniyede bir rek sözlerini şöyle sürdüraraha geciynr. 10 saniyede bir. dü: bir kişinin işi bitiyor. Bu nasıl «Türkiye'de. kuruluşlar oluvor dlve teredrtilt uyanıvnr. 5 dakikada yevahııtta III daldvar. üretiyorlar anig satamı kada bir aracın îşi hitirilir yorlar Biz satıyoruz. ama ama. 2:j perondan. 10 dakikn«'a üretemiyoruz, bu bir para23 tane vamta çıkarsa, kaç sadokstur. Ayakta duranlar niyede bir otomohil geçiyor dibankalara yaslananlardır. ye düşiinmek lazim. Cıkıs kapıBiz gocmişte banka kurmaMina (Hkiltllirlnizdc 2 saniyede dık, kendimiz kâr almadık, bir otnmobllio çeçti^ini sörebütün geliri olağanüstü ihceksiniz. DeBerlcndirme bun» tiyatlarımıza yatırdık. Her göre yapılmalı bence...» Evet. Değerlendirme buna gö halde bununla büyük hata re yapılmalı. Ve biz de orada etnıiş olduk.» Hasan Sapbulunduğumuz sürece bir çok maz, sanayiyi yok eden bu kez btma tanık oluvoruz... formüllerin kabul edilemlye ceğinı söyleyerek. «Bu çözüm sadece Güney Sanayi'nin olayı değildir. Olay, tüm (BMtarah I. Kavfada) Türk sanayiine dayatılmak mevduat sertlfıkalarının aisteniyor. Türk sanayisj için na paralarını 28 temmuz ölüm fermanı yayınlanıyor, çarşamba ıçünflnden itibakamuoyunu uyarıyorum.» ren ödeyeceıs Yetkilüer, bu diyerek sözlerirü söyle tatarihten itibaıen lsteyen mamladi: mevduat satılplerinln ana paralarını vadesi geldlgl «Güney Sanayi için rapor günde tamarPim bankadan düzenlenecek dendi. UmutalabileceKlerint ya da para landık. ama fetva önceden larırtı banka nesabına döverilmiş, 34 milyar lira denöştür6rek. bankanm vere ğer biçilen 30 milyar liraceğl faiz oranmdan yararlık üretim, 100 milyon dolar lanabileceklerini söyledihk ihracat kapasitesi olan 1er. bu kuruluştan ne isteniyor.» Kastamonu'nun Dağçatağı köyünde çıkan yangında 100'eyakınevve samanlık yandı bir kişi öldü TOSYA (s.a.) Kastamonu" nun Tosya üçesine bağlı Dağçatağı köyünde çıkan yangında 100'e yakm ev ve samanlık yandı. bir kisi öldü. Saat 14 sıralannda bir evde başlayan yangın tasa sürede gelişti ve tüm köyü sardı. Tosya. îski hp, Hgın ve Kastamonu'dan gelen îtfaiye ekiplerinin müdahalesine karşm 120 hanelik olo'uğu bildirilen köyün yansındar. fazlası yardı. îrrar ve tskan Bakanlığı yan gından zarar görenlere 50 çadır, 200 battaniye ve 200 btn lira pari <*ön.derdi. • Izmıtın Kandıra ilçesinde sinır krizı geçıren ınşant ustası Ilyas Sevilmış. karısı Naime Sevilmiş, kayınpederi Kemal Karagöz ile kaymvalıdesi Hatice Karagoz'u av tufeği ile vurerak öldürdü. Katil olaydan sonra kaçtı. • Ytiksek Oğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu'na ba|;lı yurtlara başvuru 1 ağustosta başlıyor. 20 eylüle kadar sürecek olan yurtlarda yatak ücretleri 300 lira olarak belirlendi. Yutlar, 11 ekimde açılacak. • Cumhuriyet Ünıversitesi, yaz dönemi Ingilızce tercume kursları düzenlendi. Ücreti 15 bin lira olan kursların bırinci döremi 928 ağustos, ikinci dönemi ıse 30 ağustoJ18 eylül arasında verilecek • Tapu ve Kadastro Eğitim Merkezi teknik eleman yetişUrmek amacıyla llse ve dengi okul mezunlan erkek öğrenciler arasında yapılacak yarışma smavı ile burslu ögrenci alacak. Adaylann 30 temmuza kadar söz konusu egltim merkezine başvurmaları Istendl. • Ağustosta silah altına alınacak yedeksubay adayı yükümlülerin yerli askerlik şubelerine başvuru süresî yarın başlıvor. • Dünya Kültür Bakanları toplantısı yarın Meksika'nın bnskenti Meksiko City'de başlayacak. Toplantıya Türkiye. Kültür ve Turizm Bakanlı^n Müsteşarı Kemal Gökçe başkanlıgında bir heyetle katılıyor. • tstinye'de bir genç denizde boğuldu. Alt Köşk karşısmda denlze giren Çetin Bayralctaroğlu'nun (24) bir süre sonra cesedi bulundu. • 185355 yrtlmn »rasında Ankara Üniversltesl F«n Pakülifsi Dfkanlıgı yapan Prof. Dr. Saffet Stiray'm (76) cenazesl dün KsracaBhrnet MezarlıŞrında toprağa verildl. ^ Hamanei'nin temsikisi ile görüştü ANKARA KÖRFEZ Güney Sanayi Soysstay Kastelli nati icin önpörülen esas ve smırın a^ılmasma ilişkin bu lunduguııa göre, çözümlen mer.i gereken birinci sorun; bahse konu drgigikiikten sonra kıdem tazminatı deyiminin. hizmet ikramiyesi ya hut yıpranma tazminatı gibi değişik adlarla, işten çtkma nedenîyle verilen ödeme leri kapsayıp kapsamadıgıdır. Toplu iş sözleşmelerlnde işten çıkma nedeniyle kıdem tazminntı dışmda. hcrhangi bir ödeme yapılroamasını anıaçlayan tasarı maddeleri, TÜRKtY|! NE YAPIYOR? yaşa koyucu tarafmdan be. Işt,e. bu zincirleme sonuçnimsenmemiş Ve yasallaştı, lar Aoltara'yı derlnden derlrılnıamıştır. 2320 sayıh yasa ne kaygılândınyor. Aakara, da kıdem tazminatı deyimi savaşin sona ermeslnl dilinin işten çıkma veya çıkar yor. ancak sona erme3i amama tazminatı ile eş anlamlı cıyla yapabilecekleri de olgeniş bir kavram olduğunu dukca sınırh. Her iki tarafa güsteren herhangi bir ifade da «Itldal «nermek dışında ypr almadıgı gihi. yasanın «ıtidal» onerme sorumlulugereUtesirden de bu yolda ğunu da fazlasıyla verıne bir anlam çıkarmaya olanak getirtyor. görü!mf>mektedir.. Türkiye. daha savaşin başından bu yana yaptıgı Seıyıştay Genel Kurulu 7. Kibi. gerek Bagdat'a. gerekDaıre'mn gornşu doğrultuse Tahran'a Sagduyuyla karar verdidavranma» çs'Snsında buluHtZMET İKRAMİYESİ nuyor Bu çasnlar son gnnNEDİR? lprde de yinelondi. dsha doğ rusu sıklaştı Ankarft. Irak' Turkıvc de bagıtianan top in lran topraklnrından çekil lu sodle'jmelerın çogunc!a mssinden sonra dunımun hı/.met ıkramivesi hükmü dengelendıği strada. İran'a yer alıyor. Toplu «vrleşme Irak sınırından içeri girmehukumlerı işten çıkan veya mesini temennı ettiğini aÇik çıkanlan ışçılere. çalıştırılbır dille duyurdu. dıkları surelere göre. genelBu arada. iran'a vapılan lıkle 50100 gun arasında detelkinlerin de dostca uyanla ğışen odemelen ongoruyor. ra dönüştügu söylenebilır. Hizmet ikramiyesi hesaplaAnkara, Tahran'a çeşitli du nırken işten çıkan veya çızeylerde savaşın büyumesi kanlan işçinin kıdem tazmi halinde. «Bunun süper güçnatı hesabına esas yevmiye lere dogrudan davetlye çısı Igiydirilmiş ücreti) ile hiz karmak anlamma geleceğimet ikramiyesi gün sayısı ni», Uluslararası ilişkiler çarpılmaktadır. Buna göre, açısından belli dengeler gögiydirilmiş vevmiyesi 1700 li zetilmesi gerektiğini» söylera olan ve 30 yıl htzmeti bu mekten kaçınmıyor. ikinci lunan ve bunun için 150 gün Dünya Savasında da böyle hizmet ikramiyesine hak ka olmuş. savaş birden bütün zanan işçinin hizmet ikratarafların dahil olduklan miyesinin brüt tutarı 1750 topyekün uluslararası bir sa x!50=262 bin 500 lira oluyor. vasa dönüşmemiş mldlr? (Baştarafı 1. Sayfada) nyla topyekün bir Arap Iran sava^ına dönüşmesı... Bi rinci sonuç, kaçınılmaz olarak ikincısini de beraberinde getıriyor. O da. bölgedekı genel bır savaşin ba§kalannm, daha doğrusu «Süper güçler.in müdahalelerine yol açması. Genişlemesı halinde getıre ceği bu zincirleme sonuçlar tChain reactions). gerek coğrafı konumunun «cezbedici» ozellikieri, gerekse dayayıp getıreceği siyası fatura açısından Türkiye'yi hiç de arzulamadığı bir tabloyla karşı karşıya bırakabilecek. Bu durumda bıle. Türkiye' nın dolaylı ya da dojrudsn savaşa katılmavacağı kuşku götürmez. Anrak. bu zincirleme sonuclann rn>*vdana goîmesi Türkiye'yi ABD Sov yetler, Arap ülkeleri ve Iran'dan gelebtlecek bir takım rorlamalarla başbaşa bırakabilecek aynca. savaşin sonuçlannın çesitli olasıhklara göre bölgenin demogrefik ve etnik yapısma gptirebilecegi de§işimler de Ankpra açısından hesaba ka tılması gereken faktö''ler olarak belirebllecek Bayram (Bastaratı l. Savfada) kiinde meydana gelen kazada ise yolun karşısma geçmek isteyen Şükrü Basaran (65) Yusuf Sezerin kullandığı arabanın çarpması ürerine öldü. Yurttaki diğer kazalarda ise 6 kişi can verdi. Pazaroyun çözümleri StMETRÎK HARFLER 1) 12 tane, AHIÎMOÖTUÜVY. 2) 8 tane. BCDEHIKO 3) 3 tane. HIO 4) 2 tane. Sözcük: OL. OKUROYUN 1 / . HE CE LER 1. D E P P O ? 2. E G Z A M A 3. N A K K A Ş 4. t B T î F A 5. Z t N H A R 6. KONYAK 7. Ü P T A D E 8. S E S L E M 9. T A B E L A 10 Ü R O D E L Yapıt: DENtZ KÜSTÜ Yazar: YAŞAR KEMAL Tersınden OKUROYUN 2 okununca da ayru olmasıdır. Gelgelelim, İran'daki Islamcı yönetim «Birinci aeyt U ' olarak gördüğü Şah ve «İkinci seytan» ABD'yl yenllgiye uğrattıktan sonra, •Üçüncü seytan Saddam Hü seyin'i yıkmak karanndan kolay kolay vazReçecege ben zemiyor. Bu yüzden, Ankara Tahran'daki Humevnl yönetiml üzerinde bütün diplomatik olanaklannı zorlasa bile. bunlann caydtncı ol ma şansı güçlü değil. TARAFSIZLIK KORUNUYOR Türkiye, nasıl Irak Iran topraklannda bulunduğu sü re içinde tarafsız bir tavır takınmıssa. Iran'ın Irak top raklannda bulunduğu savasm İkinci evreslnde d» U rafsızhk politikasını koruyor. Ilk başlarda çeşitli guçlükler yasayan tarafsızlık po lltlkası artık adeta kurumsallaşmıs durumda ve «gerek Tahran, gerekse Baftdatta en üst kademede güvenle karşılanıyor.» Savaşin yeni bir göriînüm kazanarak yoğunlaşmasından sonra ortaya çıkan ilginç bir OİRuya da değinmek gereklyor. Bu da. Irak blrliklerl îran topraklannda 1ken buna içten alkış tutan Batılı ülkelerln bu kez tam bir paniğe kapılma lan. Batı'mn tutumundaki biLjkili atandartlar Jbelki bir açıdan hoşgörüyl© karşılanabilir. Çünkü, Irak birlikle Bayramın ikinci günü sabanı bulunduğu kamptan Bandırma Hava Üssjjne resmı elbiseleri ri Iran'da bulundukları sure ile hareket eden Evren. üste tçinde merkeze uzaktılar. Bu Iran tslâm Cumhuriyeti Devkez Irak topraklarındaki 1let Baskanı AU Hamanei'nin ran bırlikleri merkeze yakın Genel Sekreterı ve Başdanışmanı Mustafa Mir Selim'i kalar ve Saddam Hüseyin bul eM. Mir Selim'in Evren'e Baas rejlmini açıkça tehdit Harnanei'run «Yanıt» niteligmde ediyorlar. ki mesajmı llettigi beilrtUdi. Kabulde, Mir Selim ile birllkfe ABD VE TURKIYE Ankara'dan pelen Dısişleri I'aGelışmeler böyle seyreder kant tltrr Türkmen de hazır ken Batılı müttefiklen de bulundu. sık sık Ankara nın kapısını Evren bu arada, Ankara'dan çahp kaygüannr bildiriyorgelen Milli Savunma Bakanı lar ve çeşitli telklnlerde buÜmlt Halflk Bavülken ile de lunuyorlar. Bu telkınlerde bır süre görür/rd. her iki ulkeyle lyı ıhşkıler ıDaha sonra kalınakta r|!uğu çınde olduğunu hatirlatarak teslslere dönen Evrsn burpda etkısını kullanması iiteniyor. zaman zaman Erdek't'e hulunTürkiye'den, Ankara ıse bu mayan Orgeneral SPdat Celâsun nu zafen yaptıgını belirte dışmdî>ki MGK Uyeieri ile Ege Ordu Komutam Orgeneral Sürek yanıt veriyor reyya Yük'.ei, Donanma ÎCjmuIrak • Iran savası Ue ıleı tanı Orarrlr. 1 Zahit Atakan ve li gelışmeler ABD ile Yükîe'r J«/cri Sura üyesı (nceşıtlı du?eylerd« yapıgencral K:;srıp Uluğbay ile birlik lan temaslarda sureklı btr te çahîmslarda bulundu. gundem maddesı halıne gelmıs durumda. Orneeın son 0 Balık avına çıktı olarak geçen hafta ABD Bu yükelçisı St. Robsrt Ktrau/s öneı»ki gün akşam Ustü iki Hupe'nın Dışışleri Hakanı kızı. daraatlan ve torunlan ile Ilter Türkmen'e yaptıgı zıya birlikte «Halaz» yatı ile geziye rette Irak . îran savaşma çıkan Evren, bır süre çapari ile agırlık verüdı. Bu asameda istavrit ve çinekop avlamak içın. uzun süredtr fırsat bulaABD'den gelen doftrudan madığı balık tutnıa zevkini gibir talep yok. dermeye çalıştı. Evren'e «HaYok. ancak son günlerde laz» yatı İle gezarken NarhlMy yemden kilitlendiği anlaşı sakinleri ve yerli turistler talan savaş büyür ve Irak, rafından kıyıdan tezahürat yapıldı Evren'ln yat geaisi sıraABD'den ivedt sonuçlandırm a birliğini yardınıa gönder sında, Erdels Atatürk Ormam* me8inl isterse. bunmı Türkj nuı Ocaklar köyü mevklinde yangın çıktı. Yaklaşık 200 döye'ye dönük yansımalan ne nüm fundalığm tutuştugu yanolur? ABD'nin böyle bir ta gmı Evren bir süre «Halaz» lebi dikkate almak için yal dan izledi ve önlemler hakkmnızca Saddam Hüseyin'in da bilgi aldı. Bu arsda yangıran, piknik yapan bîr ailenm davetiyesini yeterli pörmeotları tutuşturması sonucu çıkyeceği anlaşılıyor. ABD'nin tığı bellrlendi. bunu dikkate alma.si için çagnnın Ürdün ve Körfez ülkelerinin de katılmalany 0 Açılış ve konusma la hep birlikte yapılması gerekiyor Ercıek'de bir süre daha kalması beklenen Evren, bugün 10.30'da Erdek Atatürk Anıtı'nın açılışını yapacak, amtın bu(Raştarafı I lunduğu alanda balka hitaben Bskanlari'nın hlr nllık bir »bır konuşma yapacak. radan sonra yapacaklmn bu KÖ100. Yıı Kut!ama Koordinasrü«.mede karar bekleven konu. yon Kurulu ve Erdek Belediye iki ülke arnsındBİd sorunlara si'nln Işbırliğl ile yaptınlan çöztimü bulmayi anııçla.van Anıt, 12 Eylül öncesinde, evlatmüzakerplrrin haıjlatılıp b»s•arını kaybeden ana ve babalatılmamaRi olacak. Z bakan larm ızdıraplannı, o günlerin müıakerelerin yöntemi uzrdramını vs Atatürk'e yönelisi Hnde de bir karara varmav» canlandırıyor. 6.5 metre yükçalı^acaklar. sckliğindeki anıtm sol yanında 4) Bu aşamada, varılan göyer alan kadın ve erkek figürrüş birligi yalnızıca navanın yuIeri, gençliğin Atatürk'e olan şükran duygulannı ifade cdimuşatılmasını amaçlıyor. Buyor. Anıt betonarme ve mozaik nun dışındakı konularda taraîalışımından yapıldı ve 12,5 millar arasında herhangi bir anyon liraya maloldu. lasma cemini olusturabilmıs Devlet Başkanı Orgeneral Ke degil. Başka bir devişle taıafnan Evren Erdek'deki çalışmalar, polemiğe girmemek dısmlarını tamamladıktan sonra Isda hiçbır konuda herhangi bir tanbul'a geçecek. taahhutte bulunmus değiller. Orgeneraı Evren ve KomuSORU tŞARETLERt NELER tanlar îstanbul'da Harp AkadeTürk • Yunan iHskilerı açı milerl Komutanlığı'ndaki diploma törenine katılacaklar. sından oldukça dar kapsamh olan ancak iyimserlik işaretleEvren ve Komutanlar 31 ri de taşıyan bu «görüş bir Temmuz cumartesi günü IstanHğİ» Uzerinden şimdi karşı bul'dan Ankara'ya dönecekler. lıklı bir bekleyiş dönemine girilmls bulunuluyor. Bu bekle£ Gazeteciler köşe yis dönemi bir anlamda da kar?ılıklı bir denem* devresi kapmaca oynuyor olacak ve tar&flar bir güven ortamı yaratmayı hedef alacak Evren'ln Erdek gezisini İzlelar. mek ioin gelen bazı gazeteciler Gelgelelim, bu görus birllgi ve ajanslann muhabirlerl ise, TUrk Yunan illskileri açısm Devlet Başkanmı Izleyebilmek dan bir dizi soru isaretini de için süreklı ugras verlyorlar. beraberinde getiriyor. örneğln, Ancak, gazetecilerin her basvurusunda. yetkililerin Devlet Türkiye açısından birinci plan Baskantnm dmlenmek için gelda önem taşıyan iki konuda Yunanistan'ın 10 millik ulusal digi ve bu nedenle görüsturhava sahası lddiası ve TUrk as melerlnln olanaksız olduğu yakeri uçaklannın uçus planları nıtını alıyorlar. Tüm bunlara nı lstemesl konularında önü karsın, Evren'in kaldıgı Eğitim Merkezi'nin ttnUnde nöbetlese mUzdeki iki ay içinde nasıl bekliyorlar, Evren'in kamptan bir durumun ortaya çıkacagı henüa açıklık kazanmadı. Çün her aynlışında peşine takıhyor lar. Bir kee Bandırma Hava kü, Yunanistan bu IddialarmÜssUne ve bir Jcez de Deniz Üsdan vazgeçmlş değil. süne EvrenMn peşinden girme başansım gösteren gazeteciler,' AÇHCLAMALAR yetkililer tarafından tark edildı Söa konusu görüs birligi per ginde dısan çıkan lıyorlar. şembe gUnU Ankara ve Atlna'öte yandan bayramın ilk güda yapüan aoıklamalarla duyu nü «Cumhuriyet» muhabiri ile ruldu. Dışişlerl Bakanlığı En. Anadolu Ajansı muhabirleri formasyon Genel MüdUrlügll'ıı. Evren'le birlikte Harita Genel c» yapılan kısa açıklamada po MUdUrlUğU Kampma girme şan lemtge yoı açacak davramslar sını elde ettiler. Karşısmda gadan kaçınılması konusunda gozetecileri gören Devlet Başkarüş birîiğine varıldığı belirtılenı, gülümseyerek «Sizlcr nasıl rek. Dışişıen Bakanların'n 2 RCİdiniz» dedi ve «Sizierle buEkim'da Kanada'da biraınya rads bayramlaşmak nagip olgelecekleri kaydedildi. du» seklinde konuştu. Evreıı Aynı gün Atına'da bir açıkJa» bu arada «CumnuriyeU muhama yapan Yunanistan Basha biri ile bayramlaşırken, «Gazekanı Andreas Papandreu da, gö trcllerin bayramda gazrte çıkrliş birligi sağlanmasmdan «ge numasına karşın, çahştıklarını» vinç» ve «mutluluk» duyduğu belirterek, nereye gitse kerjdinu söyledi ve «Şu anld sevlncl slnin gazeteciler tarafından sürekli izlendiğini söyledi. ml Ankara'nın da paylastıfını samyoıtun» dedi. Papandreu, Evren, ancak gszetecilerin hu h»r |W ülke htlkümetlerinin de nu görev olarak yaptıklanm »n tahrik edici söz ve hareketler layışla karşıladığım sözlerlne den kaçınacaklannı anlattı. ekledi. (Baştarafı 1. Sayfada) Bu madde, 1961 Anayaaası'nın 157'inci maddesinden olduğu gibi alınmıştır. Bir farkla ki. bl Anayasası'nda bir de «Bu Anayasanın TBMM'nin kuruluşu, seçimi ve toplanması ile ilgili hükümleri, l'nci fıkraya göre yaymlanması ile, diğer hükümleri TBMM'nin seçilmesi ile, geçici maddelerde belirtilen esaslara göre yürürlüğe girer...» diye bır ayn fıkra daha bulunmaktadır. «Aldıkaçtı Anayasası»nda, «geçici hükümler» yoktur, belki bundan sonra çıkarılacaktır. Bizim bileblldığımiz kadarı ile Anayasa. kalıcı ve geçici hükümleri ile bir bütündür. Bunlar, taksit, taksit ılan edilmezler. ' Üstad Aldıkaçtı, Anayasanın daha girişinde, tıpkı 61 Anayasası'nda olduğu gibi «Başlangıçta belirtilen temel ilkelere dayahan» diye başlamış, ancak. taslakta herhangi bır başlangıç olmadığını, dolayısıyla temel ilkeden söz edilemeyeceğini unutmuştur. Bu dalgınhk, Anayasa metninde Turkçe yanlışları, yanlış yollamalar (atıflar) ve hukuk yanlışları ile surmuş ve yanlışhk dızisi, Anayasanın son maddesine de yansımıştır. Geçici hükümleri olmayan, geçiş koşullannı öngörmeyen. bu koşullan düzenlemeyen bir Anayasa nasıl yürürlüğe girer? Anayasanın öngördüğü yeni kurumlann, orrıefın bir yerdt» «Devlet Danışma Konseyi» bir başka yerde «Cumhuriyet Konseyi» olarak adlandırılan Konsey'in göreve başlaması nasıl olacaktır? Halkoylaması sonucunda Anayasa yürürlüğe girecektir. Aldıkaçtı Komisyonu, Anayasanın yürürlüğe girmesi ile ilgili koşulu böyle saptamıştır. Anayasa, halkoylaması ile birlikte yürürlüğe gırecekse, o zaman, çok partili hayata partisiz gi1 rece.? !/ demektir. Oyle ya siyasal partiler feshedîlmişlerdir. Yerlenne yeni partilerin kurulması gerekmektedir. Bu Anayasaya uygun Siyasal Partiler Yasası da henüz ufukta gorülmemektedir. öyleyse. Anayasa yürürlüğe gırecek, ancak partiler ortada görülmeyecektir. •Aldıkaçtı Anayasası» ile bir başka noktaya varmanm olanağı yoktur. Anayasa taslağmda «geçfş hükümleıi» ile Ugilt özel vo aynntılı maddelerın bulunmaması, Anayasa teknisr1 açısından bağışlanmaz bır unutkanhktır. Maddeler birbirini tutmaz, maddeler arası (nokta. nokta) geçilir. başlangıç bölümü olmayan Anayasa için «Başlangıçtaki temel ilkelere bağlıdır» denir, «geçig hükümleri» unutulur. Pekl, bu sekiz aylık sürede Aldıkaçtı Üstadımız neyle meşgul olmuşlardır, merak eden yok mudur? Herhalde şu gerçek kabul edilecektlr: Ozerjnde bunca gürültü kopanlan bu Anayasa konusu hak ettıği ölçüde ciddıye alınmış değîldir. Iç savaşm eşîğinden dönen Türkiye'de Anayasa sorununun bu kadar hafıfe ahnması gerçekten çok acıdır. Anayasanın yürürlüğe konulması ile ügili hemen. «geçict hükümler hazırlanmah ve bu geçici hükürrilerin başma Aldıkaçtı'nın görevden ayrılması ile İlgili özel bir madde konulmalıdırl GÖZLE Yunarıistan'la (Boştarofı 1. Sayfodo) lan biraz durdurmuş gibi. Savaş nedeniyle Irak eko nomlsine lllşkln hlçblr lstatlstlk bilgl verilmezken Kuveyt ve Suudl Arablstan'a olan borçlarinıri;, 25 milyar dolan buldugu söy lenlyor. Petrol dışsatımı da önemll ölçüde aksayan Irak lılar glmdlllk, eylüldeki Bag lantısızlar Konferansma ye tiştirllecek inşaatlar dışın da pek bir vatırım yapmı yorlar.. Bağdat'm kabuk değigtirmesi sırasında salt gösterlç için üçbeş yıllık blnalann yıkıldığı da olmuş.. îstimlâkler için bü yük paralar alan mülk sa hiplerl de Bagdat'm banliyölerlnde stiper lüks vlllalarla yeni mahalleler yarat mıçlar.. Bir kentln. yabancılar 1çln ilk bügl kaynağı penelllkle taksi şoförlerl olur.. Bankalar 100 dolan 3035 dinara bozarken, şoförler 100 dolara 5560 dinar ve riyor.. Aynı güzergâh İçin bir şoför 2 dinar isterken bir başkası 6 dinar isteyeblllyor. Şoförün kimisinin. Arapça yazılmış adreslerl başkalanna okutmaları da okumayazma bilmediklerinin belirtisi.. Trafik kural larına uymak ise pek o ka dar geçerll değil.. Kaza yap mak üzere olan bir şoförün bu konudakl yorumu «önemll degil, yeni araba alırım..» şekllnde oldu. Biraz da kavurucu sıcak lardan olsa gerek gölgeliklerde. dükkânlarda uyuyan Iraklılar oldukça çok. Bi zim Kapalıçarşı'nın akslne. dükkâna giren müşteri ye «huyrun» bile demiyorlar.. Bağdat pazanna gell't ce: ne hurma ne de ipek var.. Varsa yoksa Japon ve Hong Kong yapısı ikinci sı nıf oyuncaklar ve elektronik ev aletleri.. Ve oldukça pahalı.. Arada Türk malı nevreslm takımları, incirüzfim de görmek olası.. Bağdat'm ElRegit sem tindeki «Uzun Çarşı»smın dar sokaklarında dolaşırken karşılaştığımız üç Türk şo fbr gazetecl olduğumuzu öğrenince «Çarşıda dolaşa cağınıza blzim hallmizi yazm..» diyerek oldukça sert bir «rnerhaba» dediler.. Şo förler, yakmda Habur güm rüğünün TUrk şoförlerinin TIR'lan ile kapatıldıgı ha berlnl duyarsak hiç şaşma mamızı da söylediler.. Konu yu araştırmca Türk şoförlerinin Irak'ta zor günler geçirdiğini ögrendik.. Ve Türkiye Cumhuriyeti Başbakanlığı'na iletllmiş bir rapor bulduk: «Türkiye Uluslararası Nakliyecller Birltği'nin Bag dat'ta ofislnl açmaması yiı zünden Arapça ve fngllizce bllmediklerinden Türk şoförlerl mallarmı zamanında boşaltmamakta ve yUklerlnin boşaltılmaaı için günlerce (1050 gün) beklemekte ve şoförlerin sorun BAĞDAT NOTLARI lan çözttmlenememektedir. Kontrol edecek bir Türk ofisi bulunmadıgından Irak lılar, manifestolara bütün ısrarlara ragmen karayonlann gümrüklerce, devlet kuruluşlart depolan M lilerince kamyonların riş ve çıkışlarma ait tarlhle ri yazmamakta ve bu yüzden demoraj işletilemediginden Türk nakliyat şltket leri de kamyonlarının fazla bekletilme tazminatını Traklılardan alamamaktadır..» Ortadogu'dakl son gellş meler sonunda Irak'm Ba tı dünyası İle olan tek kapısının Habur olduğunu ve buradan günde yaklaşık bin kamyonun girdiğini düşü r nürsek sorunun oldukça ö* nem kazandığmı görürüzBağdat'm yeni ve mo* dern görünüşüne karşılı\î sosyal yaşamda pek bfr de ğlşikllk yok glbl.. Görkem li bir binanın önünde ba^ daş kurup oturmuş bir k^. dın plastik kovanın içinden yine plastîk bir maşrapa ic le bıızlu şerbet satabüiyor.; Insanm yüzünü yakan sr,caklarda, etler açıkta durabiliyor. (Baştarafı 1. Sayfada) kanlığı'ndan JTOÎ. Dr. Yılmaz Tokat (K'.ektronik roü hendisliei devıeler teorisi üzerlndeki matematlksel temelli çahşnsaları ve yurt Içi yurtdışı ollime yapmjş olduğu katkıiar nedenivle). İTÜ öğretim üyelerinden ve Başbakanlık Başdanıgmanı Prof. D'. Ahmet NeJat tnce (Mohabere teknolojisi alanırtda, uluslararası düzeydeki yayın, tehlig ve tasartm yo'u ile yapmiB oldugu önemli katkı nedeniyle) ve 21 yıldır yurtdışında ABD Cnlaıado Üniver sltesi'nde görev yapan Prof. Dr. Asım Orhan Barut'a (Matematiks?l fizlk ve temel parçacııciar flziğl konu sunda Japtığı uluslararası düzeydekl öJtün nlteltkli yaym ve cahşmalar nedenivle) vsrildi. Hizmet od«!ü: 100'er Wn Hra. günıüş plaket ve »dfll beratından oluşan hizmet ödülü bugün ııayatta olma yan Prof. Dr. Nazım Terzloğlu ve Prof. Dr. Muhtar Başoğlu aras<nda paylaştırıldı. Teşvik ödü'.lerini feazanan billm adamlarınm adları ise şöyle: Y. Doç. Dr Slnan Kaptanoğlu, Doç. Dr. Tekin De reli, Doç. Dr. Rahml Güven, Y. Doç. Dr. Vasıf Hasırcı, Y. Doç. Dr. Ersan Ak yıldız. Dr. Abdullah Atalar, Doç. Dr. Burak Erman, Dr. Atilla Göndeı, Doç. Dr. Türay üçal, Yardımcı Doç. Dr. Emel Babaean. Doç. Dr. Olcay Ye£in. Tesvllç fidOlıi kazanan bl lim adamlanna 50'şer bin li ra ve birer ödül beratı verildi. TÜBİ7ÂK
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog