Bugünden 1930'a 5,500,162 adet makale



Katalog


«
»

‘SPOR Burtecin: Anayasa’yı elestirmeye gerek duymuyorum Yüzmedeki süper rekorların ardındaki gerçek “Aldıkaçh’ya bak, anla,, Anayasa ten yapısal olarak spora karşı bir kişidir. Ayrıntıya girersek, Aldıkaçtı’nın spora ters düşmesi hem fiziksel, hem de düşünsel yapısmdan kaynaklaıuyor diyebiliriz.» IZMİR (TIIA) 200 maddelik yeni anayasa tasarıamda sporla ilgili tek bir maddenin bulunmasını bile eleştirneye gerek görmediğini bildiren Altay Kulübü Başkanı Rıdvan Burteçin, «Aldıkaçtı’nın tek başına zorlaya zorlaya ortaya çıkardığı anayasa ganibesinden daha başka bir şey beklenemeyeceğini» ileri sürdü. Anayasa tasanısında Türk sporunun unutuluşu ile ilgili yanıtın Orhan Aldlkaçtı’nın yapısı Ile ortaya çıktığını belirten Izmirin birinci lig’tekl tem silcisi Kulübünün Altay ‘ Rıdvan Burteçin, Başkanı konuya ilişkin şu görüşlere yer verdi: « naSayın Aldıkaçtı ten yapısal olarak spora ters düşen bir kişidir. Ayrıntıya girersek, Aldıkaçtı’ nın .spora ters düşmesi hem fiziksel hem de düşün sel yapısından, kaynaklanı yor dlychiilriz. Spor Servisi Aldıkaçtı, zorlaya zorlaya şam boyu spor faliyet tek başına yaptığı iş lerine katılan sonunda anayasa garibesi or eşöfmanii bugün 0.9 ile kişilerin, Bu anataya çıkarnıtştır. 12 arası Belediye taşıt yasa garibesinden de apolarma ücretsiz olarak bi na yarar beklememek genenebilecekleri açıklandı. Beden Terbiyesi M Genel üdürlüğü’nün öne Hiç kimsenin bu risi ile Istanbul anayasa tasarısını okumaya başBaşkanlığınca alınan Beledıyö bitiremeyeceğini ladığında kararın, her hafta pazar ve kendisinin ise okurken sinirlenerek günleri geçerli olacağı yarıda bırakbelirtildi. .Yaşam boyu tığmı anlatan Rıdvan BurSpor. uygulamasının yay «Türkçe’de anasına teçin, amacı bak kızını al diye güzel bir gmlaştırılması ücretsiz ile başlatılan Aldıkaçtı’ya deyim vardır. bak anayasay’ anla demek taşıma yöntemi, yalnızbuta üzerinde eşotman yeterlidlr» şeklinde için lunar, vatandaşlar konuştu. arada Bu geçerli olacak. Aldıkaçtı’yı «Türk toplumuyla alay etçeşitli Istnnliulun mekle» de suçlayan seyreden semtlerinde «Turklye’de kabile dev Burteçin. ve Troylebüs tüm otobüs tl yaşanmadığını ve anaya şötörleri ile Tünel yetki sa tasarısını hazırlayan Al lilerme konuyla ilgili ta 100 toplumun dikhmatın verildiğine yıl gerisinde kalan bir katI çeken yetkililer. olduğunun sörlerine ekledi. uygulamaflin yararlı ola cağma inandıklarını söy . Altay Kulübü Başkanı:eSayın “Tüm dünya rekortmenleri kobaydır,, yünne sporuSpor Servisi GÜnÜmÜZ nam önünde gelen uzmanlarından biri kuşkuyok ki, Fransız Eric Lahmi’dir. Ingiliz l’as Bnesford’la birlikte Avrupa’nın en Ünlü ve Yüzuzmana olan Eric Lahmi, me eserinde, günümüzün ve rekortmenleriflin tümünün birer şaıflPiyonlanı Modern kobay oldUğunU ileri sürmekte. aporun çalışmalarının ağırlığına aeğinereiı, dünyanın sayılı çalıştırıcıiarmdan Mark Schubert ve Dawson’m da kendisiyle ayni kaydetıfleate. görüşte yüzme uzmanının au konudaki görüşd şöyle: «20’nci yüzyüm son çeyreği, superınenler Bu dönemde sporda üstün çağıdır. perlormans sağlayabilmek, ancak çok agır ça lışmalar sonucunda gerçekleşınekte.» dünyanın geLmiş geçmiş en büyük yu. Ornegal. zücülerinden biri olan ve en çok dünya rekez) tesis eden Johnny koni 1924’lerdehaftada üç kilometre ytızcrctı. Daha sonra Beyaz Perde’de Ormanlar Kralı ‘Iarzan’i canlandıraa bu çalışmasıyla bile Olimpiyatlar’da altın ‘ ‘ardı. ve 1 brOnz madalya kazaniııayı b..,. Atom döneminin sporunda yeteneğin naşarıdaki hiç bir şekilde yüzde 20’yi aşpayı, mas. Oysa gtiLüflltniifl çocuk yaştaki kulaçları bile bir günde 15, 20 hatt5 25 kilometre yüzmektedir çalışmalarında ve bu da Johnny Weissmuller’in iki aylık çahşrna dozuna eşittir. Bu karşılaştınmadan sonra, günümtizi)n yüzücülerinin başarıları ve görkemli rekoriariflm sırrı kendiliğinden oaaya çık:. 1b72Münich Olimpyiatlan’flcia 7 altın pısinıerderi madalya çıkarmakla ölUın.ndZlüe Spita, 10 yıl önceki çalışmaeriŞııfl Mark larun uygulayıp bugün Dünya Şampıyonalarına katılaa, eminim ki, bıraamız kazanmayı, bazı branşlarda finaiS şampiyolilujı bile kalaınazdl. Günümüz yüzme aporunda geçerli olan parola, bir dünya rekortnıeni veya şampiyOnuflUikinci plana itebilmek için ondan daha fazla çalışmaktır ve nunu çalıştırıcilar çoğunlukla uygular. Tabii, bu nıüthiş çalışma teınposuna bir çok kulaç ayak uyıluramaz ve kopuverir pisinlerden. Örneğin. 100 ve 20d metre serbestte cionya rLku:iarının sahibi bulunan Arnerleah Gmnesin, 9 yaşındayken. uygulanan asır temposuna dayanamayarak yüzmeyı çalişma bıraktığını. yine 11180 ()lirnpiyatları’mfl 3 alt:n madalyalı kulaçı Sovyet Salnhlrov’tlfl bir kaç kez pısinerden kopmaktan zor alıkondugunu pek az kimse biir.ı PISİNLERDEI<I KOBAYLAR 1952Oiimpiyatlafl’flm şampıyonlanındafl Fransız Boiteua günde beş kilometre çalışmakta başarılar sağlamıştı. Günümüzde ayni Boiteuz bu çalışma tenıposunu Fransa ŞaflIpİYOuzSmca bile dereceye uygukısa, giremezdi. Yine Fransanın önde gelen serbeatçilerinden Alain Gottvalles’ın günluk 7 çalışma dozu 4 kilometreydi. Oysa bugun yüzmekyaşındbl{1çocuklar bile 6 re. Modern yüzme ve sporun rekortmtıa ve şampiyonları tam anlanuyla birer kObayBerlin Oilmpiyatları’nda üstün budin. 19i16 şan sağlayan Japonların, günde 25 30 kilometre kulaç sallayan. «Yüzıne leri sayesinde bunu gerçekleştirdikleri ileri sürülürse de, bu iddia. hiç bir zaman Tıp xanıtlanmanuştır. uzmanları, pisinlerde aşırı dozdaki çalışmaların kalp yönünden sakın Belediye tasıtlarıncı esofman giyenler ücretsiz binecek FİNALLERE KALAMAZDI 1072 Münih Olimpiyatları’nın yüzmede “1 altın Mark Amerikalı sporcusu madalyalı Spitz. Bugün olsa. o zamanki çalışma temposuyla finallere bile kalamazdı. eni: görüşündeler. Fakat, yine de ner çocuk yaştaki kulaçm, bu tür ağır çalışma temposunun altından kalkabilmesi başii başına bir sorundur. «Fisinlerhı Slreni» Avustralyalı Shane Gould okuldan önce için, her sabah saat 06’da kallmek çalışabi Itar ve hemen pislne koşardı. Tahıl, günde 13 17 kilometre kulaç sağ’ayan Gauld, sarfettiği bu büyük enerjiye karşı çok iyi beslenirdi. Gould yüznıeden kopup evieüm bir çiftliğe gelin gitti ve yine aynı şekilde beslenmeğe devam etti ama, aldığı uesınbn yakamayinca, bugün kimsenin kadar tatmnayacağı tombullaştı. Yine ondan sonra gelen Jane Turrali çalışma dozunu 2022 Kilonıetreye çıkarınca, daha fazla çaıışnbilmek için sabahları 05’te kalkmak zorunda kaldı ve böylece Gould’un relıorlarım geride Günümüzün dünya bırakabildi. rekortmerılerlnin günlük çalışma süresi 4 ile 8 saat arasında değişmektedir, pisinlerde katedılen mesafe ise, genellikle 25 kilometrechr. Böyle çalışma temposUfla ancak süpermenler ayak uydurabilir ve zaten bunun için de Uzuy çağında spor çalıştırıcılanı arasıflta, adayakta kalır, çüniikler zü geçerlilik kazanmıştır. Yüzme 2Ü00yıllarında günlük çalışma dozıuıu uzmanlanı, 40 kilometreye çıkaracak kulaçların, önümüzın rekorlarını çok gerilerde bırakacaklarım ileri sürmelıteclir ve bu görüş de doğ. rudur. Fakat şurası da bir gerçektir ki, biter kobay davranışı görmekten üstün yetenekteki bir çok genç, le 12 lıaşianmayan yaşlarında pisinlerden kopmakta. 100 ve 200 metre serbest Dünya rekortmeni Amanikalı Gaines, 9 yaşında yüzmeden ca, Amerikan futbolu gibi ban takım sporlanna ilgi duymuş ve böylelikle formunu rede pisinlere ayak uychırabilmiştir. P5 yahşmdayken 100 ınetrede dünyanın 52’nci 200 metrede 64’üncü yüzücüsü olan Gaines ıa yaşında her iki branşta ilk altıya girmeyi başarmış, 21 ve 22 yaşında ise, dünya rekorlanıni gerçekleştirmiştir. unutulmamast gereken şudur ki, yilamenın yaşı kısadır ve herkes, Gaines gibi davranmaDöndüğü zaman dA kısa Terfi liglerinde uygulanacak puanlama sistemi eleştirildi ANKARA. (TRA) Futbol Federasyonu Baş kanı Yılmaz Tokath’mn puan . sisteminde yapılan değişikliğe ilişkin açıklaması terfi ligi takımkarşılarınca tepkiyle landi. Puan sisteminde yapılan değişiklikle, galibi. yetlere 3 puan beraberliğe 1 puan sisteminin getirilmesino büyük top ki gösteren terfi taicımlarımn yönetidileri, özellikle İZiflfr İstanbul ve Ankara. takımlarının deneme tah taS: olarak kullanılchğım ileri sürdüler. : voleybolcularımız MÜNİH, (Cumhuriyet) Av rupa genç bayanlar voleyboi şampiyonası klasman grubun da genç bayan voleybol takımı mız Macaristan’a 30 yenildi. Karşılaşmanın setleri 15/10, 15/2 sonuçlandı. Bayan vo 15/9rn leybol takımınuz klasman İkinci maçmt bugün grubundaki saat 11.00’daYugoslavya ile oynayacak. Genç bayan Macaristan’a da yeni’di: 04 19 ANKARA, (THA) Mayıs Stadı at)etlzm sahasındaki tartan pist yer yer zeminden kalkarak parçalandi ve bu nedenle yarışmaların yapılmasının müın kün olmayacağı bildirildi. Edinilen bilgiye göre, bulunan atletizm sahasında ve 8 kulvardan oluşan tar zaman. tan pistin zemine iyi yapıştırılamama sı ve gelişlgü’ıel kullanılma sı nedeniyle pistin özellikle birinci kulvarı hasar göretek parçalandı ve duruma geldi. kullanılmaz Konuyla ilgili olarak bilpiste ge gi veren rektiği gibi bakımın atletlerin çivlil a yapılmadığım yakl<ahılarla koşması nede niyle delinerek su aldığını, kalitesiz malzeme kullanıl russı yüzünden tartan pisUn güneş karşısında eridi ğini de belirttiler. bu durumda Yetkililer. olan bir pisıte satImyarışmaların kün olmadığmı belirterek, bu ay sonu yapılacak olan da bu nedenyanşrnalarin An le Izmir’e alındığını, kara’da yarısma yapılması gerektiği takdirde ise 18 Ma yıs Iç sahasın’n kullanılaca ğını söylediler. GENEL MÜDÜR OLAYA EL KOYDU Tartan pistin parçalaflıp kullanılmaz hale gelmesi 0 layının ileden Terbiyesi Ge nel Müdürü Yücel SeçklneT’ e intikal etmesinden sonra Seçklner’in pistin derhal 0 dsinarılaraic kullanılacak rurna gelmesi Için gerekli talimatı Seçkiner, Ilgililerle tema sa geçetek ödenek ayrılma1983 yılında ST ve onarısna başlanmasI yolundaki talimatı ü’ıerine, çalışma lara başlayan Tesisler DaIre Başkanlığı. yabancı fir malarla görüşerek teklif Is tediler. Bu konuda bilgi veren bir yetkili ise. tartan pistin şu an Için kaç liraya mal OlacağiflIn helirlenemediği ni, temaslarrn halen devam onarımı ettiğini pletin olduiçin bir kaç ederek, «Firma ğuntı lardan teklif istedik. Hangi sistem olmııln karsılanır 50 o’na ;öre fiyat teklifi la teyeeeğiz» dedi KOŞULLARI Bu arada atletlzm . 19 Mayıs Skıdının tartan atletızm pisti parçalandı BİRİNCİ KULVAR Yapıldığı zaman zemine iyi yapıştır!lamayan ve gelişi güzel kullanılan laFtan pistin özellikle birinci kulvarı hasar gördti. İlgililer, bu pistte yarış yapılamayacagını söylediler sında bulunan atletlzrn sayapabilecek Iyi koşnJ lonun içinde de sağlık dı lar. Herşeyden önce tahtaIle ortaya ların sökülmesi ST koşulların hüküm sürdü çıkan sert beıun zemin bir ğü görüldü Salon zeminini çok adele satuıtiıklarına ne kaplayan tahtaların Ile sökülmesi birlikte betonun on den oluyor. Bunun yanında nemden ve rutubetten taya çıkması. çalışan spor cular Için güç bir çalışma çürüınüş duvarlar da ayrı bir sağlık dışı olay oluyor. koşulu ortaya çıkarırken. salonun basıklığı ve havaSTZllğı da çalışma koşufları Ayrıca. salonda nı güçleştiriyor. ğımız malzemelerin de Bu konuda sorunlarını d! çokıl ozuk. Örneğin bir hal b le getiren sporcular ter banımız eğri durumda. şöyle Gereken haraketler bunda konuştular: «Blr yapılamıyor. lialtenler gali çahşabtlmesl için rşhat ve havadar şl güzel ortaya saçılmış bir yerde anısenman duruında. Yetkililerin bir an yapBu salonda ması gerekir. önce bu konuyla Ilgiiennıe ise ne hava var, ne de çalışmaleri gereair.» Gölgedeki Adam!.. . saha DPT raporu: 40 yıklı.r spor ana politikası belirlenmedi semt spor saha ve yapıınuıa ağırlık verilmes: sunda yıkıık programlarda yertedbideru rağmen. alan ilke Terbiyesi Genel Müdüriüğ’•.i’noebu konuda yapılan çalışmaların da yetersiz kaldıgı ileri sürüldü. Bu arada 191Uyılında başlatı.ian kitlelere yönelik sağlık ıçın spor projesinin ise sadece başlangıç safhasında olduğu kaydedilen raporda, artık Tür kiye’de maliyeti ve işletme mas rafları yüksek olan spor tesislerinin yapımından kaçımlması gerektiği görüşü savunuldu. Bu tür spor tesislerinin işlet. me ve bakım onarım miktarda ödenek gideneni için tahsis edildiği ve bunun da spor yatırımları için ayrılan ödenek miktanlarım olumsuz yönde etkilediği bildirilen naporda, dalın sonra şu görüşlere yer verildi: anlatılanlar da en sağlıklı yol metropoliten alanlarda çok amaçhlık ilkesine uygun, maliyeti ve Işletme masrafları az ve her yaşta mas nın spor yapabileceği. açık semt spor mba ve tesisleri ile 250 kişilIk prefabrik spor saIüıilan yapımına ağırlık olmayenimesidir. Metropoliten alanlarda ise 1500 kişilik tnibünlü atad Ile yukarıda adı geçen prefabrik spor salonlarının yapımının planlanması ay gen olmaktır. Ancak, küçük yerleşim binimlenine yapılacak atadlaras, 1981 yılı yatı,rmı programından çıkarılan projelerin tekrar yatırım prag tamına almıp bitinllnıeslnden sonra düşünülmesl uygan olacaktır.a 1981’in sonları yaklaşmış.. Ekim ayı bitmek üzere.. Bulutlu bir Ankara akşamı.. Karşımda zayıl,çekingen bir delikanlı var.. Durarak, titrek titrek konuşuyor.. e Bu yıl ya koşanım, ya da Artık sürünmck istemjyormn. Koşarsam adam gibi. Koşamazsam, bu işi bırakıp. artık istlkballmle ilgilenmem gerek.. Bana yardun eder misin ağabey?..» «Edenlın» dedim.. «Edeniın.. Ama şu andaki azmindeıı, kararından bir santim şaşmazsan.. El. ki yarı yolda bırakmazsan.. Çünkü seni öyle birisine teslim ki, dIşInI sıkazsan zirveye çıkarsın.. Yarı yolda terkedersen, o zaman senin de, benim de. bir daha onun yüzüne bakacak halimiz kalmaz.. Çünkü adamın işi başından aşkın.. Bir saniye Vakti yok aslında.. Ama senin için. atletiznı için herşeyinden çalacag ve sana vakit ayıracaktır. Bana değil kendine söz ver..» « Söz veriyorum» dedi Necdet Ayaz.. Ve onu Cüneyt Koryüreke yolladım.. Mehmet Tümkana, atietiznıi bırakma kararı verdiği yıl, 3.40.2 ile Balkan rekoru kırdıran Cüneyt Koryüreıre,. Ve Istanbul’daki Cüneyt Koryürek, Ankara’da yaşayan Necdet Ayaz’: çalıştırmağa başiadı.. uzaktan kumandalı antrenörlük olur mu?.. Necdet Ayaz’ın iradesi sayesinde oldu. Koryürelt’in yazdıgı idmanları Necdet harfi harfine uyguladı.. Ölesiye çalıştı.. Zaman zaman öleceğini saildığı anlar aa oldu. Böyle çalışmalarm birini Nejat Kök izlemiş ve eBu idmanlar senin Için ağır.. Cüneyt’Ie Ama ne konuşalim, biraz hafifletsina demişti. Necdet pes dedi. ne Koryürek idman ternposunu Sezon açılIrken, Necdet’in elinde her değiştirdi.. ay koşacağl clerecelerin. kıracağı rekoriarın listesi vardı.. Necdet. Koryürek’in buraya yazdıklarını bugüne dek aynen gerçekleştirdi.. Türkiye’de Balkan Şampiyonasının favorileni zirveyeoturdu. arasına girdi, Avrupada adını duyurdu.. Bu duyar mada gene Koryürek vardı. Federasyon sezon başındaatletler için diş yarışma düzenlemişti. Oysa Necdet’in planlanan dereceleri yapması. bek lenen rekorları kurması için iyi yarış koşması gerekiyordu. Koryürek, Çukurova Holdlng’e gltti. Onların maddi desteğini sağladı ve Necdeti Av ıupa’ya yolladı.. Rekor haberleri de. Dünya Kupasının arasında bile rnanşetlerde patladı.. Şimdi bütün bunlarl niçin anlattığıml merak edeceksiniz.. Birincisi, Tagore’un bir türlü unutmadıgırn bir sözünü bir kez daha yerine getirmek için.. «Aleve aydınlığı için teşekkür et. bir tükenmeyen sabırla gölgede durarak ıam osyı tuta. ni da unutma..» Teşekkürler Cüneyt Korytirekl. Ikincisi Sermet Timurlenk’e geçen yıl aşağı yukarı aynı tarihlerde söylediğim bir sözü hatırlatmak için.. aCüneyt’le çalış bu kış.. Gelecek yaz da 3.373.38 koş» demiştim. Sermet ilgilenınecıl bile. 3 Bakıyorum, .44’lerde dolaşıyor halL. Balkanların en yetenekli atleti bir sezonu daha yitirdi yazık.. Necdet’in koştuğu dereceleri iyi değerlendirirse, bel ki gelecek sezonu yitirmez.. Çukurova Holding mi olur, bir başka dev kuruluş mu?.. Bu yaz sezonu kapandıktan sonra, Mehmet Yurdadönü, Necdet’! ve Sermet’i Istanbula yerleştirip Cüneyt Koryürek’ln emnine verirse, gelecek yıl Avrupa’da adımın bol bol duyuracak süper adama sahip olur, 800derı üç marotona kadar, her mesafede en iyi şekilde Iroşarız.. Herkese sporu devlet yaptırsın tamam.. 811per adamları süper koşturmak da bu devletin sa vatan ve milyeslnde yaşayan dev kuruluşların let borcu olmalı.. ANKARA, (THA) Beden Terbiyesi Genal Müdürlüğü’znin 40 yıldır, uygu’ama da. şında ,.Spor Ana Politikası»zıı belirleyıp ortaya koyamadığı bildirildi. Başbakanlık Devlet Planlama Teşkilatı’nca hazırlanan, Türlu ye’de iller itibariyle son 5 yıllık yatırım ve çekişmeli geçti. (Fotoğraf: Ali ALAKUŞ) yeralan programlarında CanınI On Kupası atletlzm yarışlannin ilk günü spor tesisi yatırımlarmın cleğerlencliriimesi konulu rapor İfade da yıllardır edilen. sporu kitlelere yayına ve yaygmlaştlrma projesinin slogan olmaktan öteye bu konuda da hiçbir ça. gidemediği, lışmanin yapilmadiğı belirtildi v” şöyle denildi: .N evzat Tekin (7). dlirldye’de spor’ Hi£Zi Seven Orhan Güngör 400 metre (Erkekler): 37. 38.50. ISTANBUL (TITA) taaliyetlerlni yürütmekten sorumlu olan (7) 1 Dimitri Nikolaranko 1500 metre (Erkekler): «Cezml Or» Beden Terbiyesi Genel MüdürMustala (7) Ve Uluslararası <Bulgaristan) 48,60. 1 Mustafa Ayaydın dün yarışmalarl IÜğÜ.40 yılı aşkın bir süredir dat (7), Zeki (6). Nizamettİn atletlznı 1Es3.5553. bu görevi üstlenmesine rağmen, • Taner (1>, Inönü Stadında başladı. ‘Ya (İzmlr) <6), Embiya Istanbul (Kızlar): klşehlr 51.49, 2 1500 metre bugüne kadar uygulama bazın Halit (6). Osman 1 (7). Fahri rışmalara Türkiye dışında, 55.67. 3 Zonguldak 56.09. da «spor ana politikasısnı be1 Neşe Çetin (Ankara) (9). Osman £1 (6). Mustafa (7) ABD, Bulgaristan ve lirleyip ortaya koyamamiştir.» 4.39.02. Yoşilvadi: Haluk (4) Ali Mısirii atletler katıldı. Isveç Bayrak: 1 Mısır (5), Beyhan (4, Hasan (4), Fa. Raporda. sporu kitlelere yay 2.00.24, 2 Boğaziçi (Kızlar): 400 metre Alınan teknik sonuçlar . Cihan (4), Hamdi 16), ik uıa ve yaygınlaştirTfla 2.04.20, 3 GalatYniversitest 1 Birsun Kılıç (Eskişehir) şöyle: Önder (5) Hakan (5) amacıyla. metropoliten alanlara açık tasaray 2.10.18. 59.75. Murat Ihsan (5), <41, 110 engelll (Erkekler): Goller: Fahri dk. 53, 65, 75. 1 İlhan Ağırbaş 57, Hasan 72. 15.10. (tstanbul) 100 engellı (Kızlar): StLE (Serdar Gürer 1 Temenujka Gazetemiz tarafından bildiriyor) 14.47. düzenlenen Şile Cumhuriyet (Bulgarlatan) Gülle atma (Erkekler): Kupast’rıda Yeşilvadi’yi 4.1 ye üçüncü oldu. nen 1 Muzaffer Tolun (Mernin) 13.14. uzan atlama (Kızlar): 1 Filiz Akuman (Izmir> yat yarışınrn 4.92. Yüksek atlama (Erkek ler) : 1 Ekrem Özdamar (Istanbul) 2.00. tuzlayip güneşe koyun. Bunu Ister bir avlanması çok zevkli Bu aylarda 23 100 metre (Kızlar): GELİBOLU. olan izmarit avı başladı. Uzun süre 18 gün evvel ister avlanmaya çıkmadan 1 Semra Aksu <Izmir> saat önce yapın. Kurutacağıniz (a,a.) (ÇANAKKALE), Türk Deniz sahiilerımizde bu tanbul Bogazı ve diğer 12.39. midyeler büyüklüğünde olursa tek yem Güçlendirme zeytin Kuvvetlerifli av sürecek. İzmarit avı esnasında neler GOlle atma (Kızlar): yemlerken İğneleri Vak£t yararına Istanbul duyurmaya. bi olarak kullama. gerektiğini bilmeyenlere 1 Cevriye Giren yemleri iyice sana ve iğnenin ucunu Bodrum arasmda lenlere ise bir kez daha hatırlatmaya 10.04. (Ankara) düzenlenen iyice yok edin. açık deniz yat yanşuıul lı.zn. çahşa 100 metre (Erkekler): vurmaya oltaya Balığı avlarken birinci etabı Gelibolu’da so 1 bırakın Şükrü Çaprazlı na erdi. Bilindiği gibi İzmarit balığı avı al başladığında birden çekmeyifl, bahk av10.56 (Istanbul) (müsabaka İstanbul Gelibolu Ancak iğnenin oltayı çeksin. Böyle olunca bol fok iğnesi Ile yapılır. rekoru). ile 05.16.29’luk derecesi layabilirsiniz. etabınt 0.25. beden ise 0.30 olmalıdır. İskandil (ErkekUzun atlama yatı birinci.DelI Bugünlerde İzmarit ilini Istanbul ise avianacağınız yere göre olmalıdır. ler> : 1 Tayfun Demirsahillerinde var. Ancak sandal Ile SaVikletamamlamiştir. İlk etap ‘Yem olarak midye veya karides alay (Istanbul> 1.05 ğazda avlanmak isteyenler Boğaz ta .Vanessa 05.37.30’Iuk deAncak midye bol ve kullanabilirsiniz. Cirit Atma (Erkekler): daha yerlerden recesi ile ikinci olurken, lnin ve İzmarit balığının bu trafiğ yoğun olduğu ekonomik olduğundan Yusuf KİIIS1I uzak yerleri seçerlerse daha rahat bir .Orka’. isimli yat da 05.56.49’lı.ilC 1 na daha çok sevmesinden dolayı tercih 55.74 (Ankara) derecesi ile İstanbul Geli etmelisiniz. Midyeyi ayilcladıktan sonra av günü geçirebilirler. Rastgele. 5.000 metre <Erkekler): bolu etabmı üçüncü olaraic 14. Sefa Het ŞILE CUMHURİYET KUPASI’NDA L KIZI CAKÖY 3. OLDU Cezmi Or Atletizm Yarısları basladı İlk günde rekor yok İzmarit Açık deniz sonuçlandı ilk 2. devre sutopu müsabakaları pazartesi günü yapılacak (UBA) ikinci Yıldızlaz devre su topu mUsabakalan 26 temmuz pazartesi günü yapılacak. KınabadaAda lar (Burgasada) Su Sporları Kulübü havuzunda yapılacak milsabaka]sr saat J.720’dabaş
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog