Bugünden 1930'a 5,503,158 adet makaleKatalog


«
»

{ ÇAĞDAS TAYINLARI Olur Sey Degil NADİR NADİ , 2. BASI EDERİ: 150 TL. lattmm Adrtsi: Turkocaöı Cad. 80/41 CAĞALOĞLU İSTANBUL 59. Yıl; Sayı: 20824 umhurıy Kurucusn: Yunus NADt ÇAĞDAŞ YAYINLARİ KÜLTÜR ÜZERİNE Her aydını yakmdan ilgilendiren yapıt EDERt: 200 TL. lsteme Adresi. Türkocağı Cad. 29/41 CAĞALOĞLU. İSTANBUL Doç. Dr. EMRE KONGAR 20 TL. 25 Temmuz 1982 Pazar Sayıştay, isçileri ilgilendiren önemli bir karar aldı Anayasa tartışması "Sözlesmedeki hizmet Türkls Baskanı ikramiyesi ödenebilir,, Yanılgıların Sayıştay Genel Kurulunun karannda topln iş sözleşmesi metinlerinde «Hizmet ikramiyesi ve yıpranma tazminatı» gibi adlar altmda ge çen ödemelerin kıdem tazminatı tavan smınna bağlı kalmaksızm verilebileceği belirtiliyoı. ANKARA, (Cnmhuriyet Bürosu) Sayıştay Genel Kurulu toplu ış sozleşmesi metinlerine. «hizmet ikranıi EVREN ULUĞBAY'IN TORUNUYLA Devlet Başkanı Kenan Evren, Bayramın ilk güyesi ve yıpranma tazminanü Harita Genel Müdürlüğü Özel Egitım Merkezindeki bayramlaşma sırasında, Aske tı» glbi adlar altında gıren ıi Şura üyesi Orgeneral Ragıp Uluğbay'ın torunu Kemal Uluğbay ile yakından ilgilendi. ödemelerin, kıdem tazminatı için getirilen tavan sınırı ile bağlı kalmaksızm ödenebileceğine karar verdi. Sayıştay Genel Kurulu'nun 16 temmuz 1982 tarihin de yaptığı toplantıdan sonra verilen soz konusu karar doğrultusunda, Yüksek Hakem Kurulu'nca toplu İş sözleşmelerinın yeniden yürürluğe konulmasına kadar bekletilen hizmet ikramiyeren. kalmakta olduğu K.K.K. temsücısini kabul ederek ken leri ödemesı artık yapılabtFatih GÜLLAPOĞLU Özel Eğitim Merkezı'nde buiun dısine göndenlen mesajı aldı. lecek. Edinilen bilgilerde öduğu süre içinde, zaman zaman Bu kabulde Dışişleri Bakanı II. bildiriyor denmeyen hizmet ıkramiyedenize gırdı, zaman zaman da ter Tiirkmen de hazır bulundu beraberınde gelen Orgenetal Orgeneral Evren aynı gün An leri tutannın 100 mllyon 11ERDEK, (Balıkeslr) Dev Sedat Celâsnn dışındakı Milli kara'dan gelen Milli Savunma ra cıvannda olduğu bebrlet Başkanı Kenan Evren, Ra Güvenlik Konseyı üyeleri İle Bakanı Ümit Haluk Bayülken lendi. mazan Bayramını. dinlenmek falışmalarmı sürdürdü. Evren Ue özel bir görüşme yaptı Malıye Bakanlığı ışten çıve denetımlerde bulunmak ıçm bu arada bayramın 2. günü sa Erdek'e 21 Temmuz çarşambahı Bandırma Hava Ussünde ba günü gelen Kenan Evren, kan veya çıkanlan ışçıleıe. Erdek'de geçirdı. îkı kızi. damatları ve ıkı to îran İs'âm Cumhurivetı Devlet Bayramın ilk günü önre, KKK kıdem tazmınatmdan ayrı runu da Erdek'de bulunan Ev Başkanı Ali Hamanei'nin ozei (Arkası 8a. 11., Sü 6 da) olarak toplu sözleşmelerdeki hükümlere göre ödenen hizmet ikramıyelennin kı dem tazminatının sınırlan dınlmasından sonra ödenip ödenmeyeceği konusunda Sa yıştay'dan göruş ıstemıştı Sayıştay 7 Dairesi. «Kıdem tazminattni sımrlandıran 2320 sayılı yasada yalnızca kıdem tazminatının gösterilen esas ve miktarlar dışın da ödenmesine ilişkin cezai ve mali yatırımlarla ilgili madde» olduğu goruşunu belırttı Sayıştay 7. Daıresı'nın koouya İlişkin kararında özetle şövle denildi: İş Yasası'nm 14. maddesi (kıdem tazminatı) başhğını taşıdığına, 2320 sayılı yasa ile getirilen üst sınır münhasıran kıdem tazminatı ile ilgili oiduğuna. cezai ve ma li yatınm da kıdem tazmi(Arkası Sa. 11., Sü. 3 de) düzeleceğini umuyoruz Devlet Baskanı bayramı Erdek'te gecirdi Evren, Hamanei'nin temsilcisi ile görüstü lliskilerde bekleyiş dönemi Yunanistan la polemik yapılmayacak ANKARA (Cumhurlyet Bfirosn) TUrkiye Ue Yunanistan arasında haziran başından bu yana yapılan görüşmeler, «Her ikl tarafın ds karşılıklı polemiğe yol açabilecek davramş ve beyanlardan kaçınmalan» konusunda göruş birhğıne varmaları Ue sonuçlandı. Varılan gbrüş birliği, geçtığımız yıl ekim ayında hukümete geldıkten sonra Türkiye'ye karşı ısrarlı bir gerginlik politlkası sürdüren Andreas Papandreu'nun tutumunda ılk kez bir yumuşama belirtısi gösteriyor. Tarafların pclemıkten kaçınmalan yolunda vanlan anlaşmaya karşılık, bu gdrUş bir lığını ılk ihlâl eden de ylne Yu nanıstan Başbakanı Andreas Papandreu oldu. Gorüşmelenn sonucunun «moratorrum» olarak tanımlanamıyacağı yolunrU vanlan anlaşmaya karşıllk Pa pandreu geçen persembe akşamı yaptığı ilk açıklamada TUrkiye Ue Yunanistan arasında moratoryuma vanldıgını bıldirdi. Ankara'nın Papandreu' nun bu davranısı ile ilgili res mı tepkisi henüz belli olmadı. Dıplomatık çevrelerden saglanan bilgilere göre, Ttirk Yunan görtiş birüği şu unsurları içerıyor' 1) Taraflar, öniimüıdekl sonbahara kadar eeçecek süre içinde gerek söz, cerckse davranışları De polemiğe girmekten kaçınacaklar. illskllerdeki havayı gerginleştirmemeye özen göst«recekler. 2) Yazm gerı kalan haftaları bu şekilde bir sükunet havası ic nde geçtikten sonra Türk ve Yunan Dışişlerı Bakanlan ekim ayında Ottowa'da biraraya gelecekler îlter Türkmen ve Horolambopulos bu gorüş mecte ıkı ülke arasında başlatılmast tasarlanan diyaloğun çercevesini çızecekler. 3) Türk ve Yunan Dışişlerl (Arkası Sa. 11., Sü. 5 de) 9 Gazeteciler Cemiyeti: Sansür niteli^ ğinde her türlü uygulama başansız kalacak. Öğretim üyeleri basınla ifeili sınırla» maları eleştirdi. Doç. Eroğul ve Dr. Sabuncu terael haklarla ilgili düzenlemeleri tartışh. Tasannın bazı hükümleri TÎSK'in öneriieriyle benzeşiyor. Cumhurbaşkanı'nı kendi seçtiği üyeler yargılayacak. 200 maddede Cumhurbaşkanı sözcüğü 36 kez geçiyor. Tasandaki bir madde ticaret hukukunda kargaşaya yol açacak. tlâhiyat Dekani: 24. madde din öğretimi acısmdan çeliski yaratıyor. Haberleri 12. Sayfada Ankara, Körfez savası icin • * • simdi daJıa cok kaygılı Sedat ERGİN ANKARA Iran Irak sava^ı, ılk kez taraflar arasında kucuk Sinır çatışmalan şekhnde başladıgırıda lurkıye'mn başlıca kaygısj her ıkı taraiia da ilışkılermı dengelı bir şekılde surdurebılmekfı. Belkı. bu smır çatı&malannı sava,ş olarak tanımlamak bile abartma olurdu. Rısmen rahat olarak nıteiendırılebılecek bu donem fazla surmedı. Is cıddıvet kazandıktan sonra çeşıtîi evrelerden peçen ve buscjn Guneydogusunda 2 komşusu arasında kıyasıya suren savaş. Turkıye'yı her zaman kınden fazla kaygılandınyor. Oyle kı, Turkıye'nın c konıijusuyla olan ekonomık ve tıcan ılı^kılerı oncelıklennı çoktan kavbetmış durumdadır Savasjin ka/andıgı taoyutiar Türkrveyı bu ılkeltfrle olan ılışkılennden de ote. ilk planda gebe oldugu sıvası sonuçlar açisından knveı ya sevkedıyor. Turkıye'nın kaygılnrı ıkı noktada topUnabılır: Bın ırı sı, savaşın ıkı ulkp irasındahı bir sıcak çatışma olmaktan çıkıp Ürdun vp Kör İ67 ulkPİPrının dp kftılmtıla (Arkası Sa. 11., Sü.,4 dc) anayasa icin... Anayasa tasarısı tartışması için okurlanmızın göruşlerini bekliyoruz Yazıların bir sayfayı geçmemesını ve Cumhuriyet Gazetesi Okurlardan Anayasa İçin Köşesi P.K. 246 Istanbul / Cağaloglu adresıne gönderılmesmi rica ederiz Güney Sanayi kurucusu sert tepki gösterdi Hasan Sapmaz: Bu ölüm fermanını kabul etmeyeceğiz % Güney Sanayi'nin 3 bankanın yönetimine geçmesinden sonra, tek yetkili Hasan Sapma/ gazetemize verdiği demeçte, «Gerekirse bu kuruluşu Türk Hava Kurumu'na bağışlayarak dayatılan çüzümü engelleyeceğiz» dedi. Kenan M0RT%N ADANA Güney Sanayi'nin 3 banka yönetimine geç mesinden sonra, yapılan ılk Yonetım Kurulu toplantısı son rası. Cumhuriyet'e bir denıeç veren şirket kurucularından Hasan Sapmaz, «Bu kurtuluş değil, ölüm fernıanımız oldu. Neden hâlâ Turgut Bey formülünde ısrar edüiyor anlam»yorum» dedi. 34 milyar lıra değer biçilen ve haziran ortaiindan bu yana kapalı durumda bulunan Türkiye'nin en eski tekstıl kuruluşlarından bıri olan Guney Sanayınin tek yetkilisi durumundaki Hasan Sapmaz, «tstenen tabelanm değişmesiydi, bu yapıldı a ma biz de son sözü söyleme dik. Böyle bir ölüm fermanını kabul etmeyeceğiz. Gerekirse 34 milyar değer biçilen bu kuruluşu Türk Hava Kurumu'na bağışlayarak, dayatılan çözümü enHaber Merkezi Yurtgelleyeceğiz» diyerek banka ta bayram süresince meyların şirket vönetimine geç dana gelen kazalarda ll ki mesinden sonra duyduğu şi oldu. tepkiyi dile getirdi Istanbul' dakı kazalarda bayramın birinci ve i(Arkası Sa. 11., Sü 1 de) kincı günü jMehmet Mescl adlı kişı oan verirken, 17 kişı de yaralandı. Bayramın son günü ise Kasımpa şa Kadınlar Çeşmesi otobüs durağı önünde Durmus Tüğsüz (6'» adlı çocuk askerı ambulansın çarpması sonucu öldü. Bursa înegöl karayolunun Oylat kaplıcaları mevkiinde Muhittin Yasar ydnetimındeki 16 FE 237 pla kalı taksi, karşı yönden ge len kamyonla çarpıştı, kazada taksi şoförü Muhittin Yaşar ile takside bulunan Îbr3him Canlı, Nevriye Canh ve kimllği belirleneANKARA (CumhuriyetBü meyen bır kız çocuğu hayatını kaybetti, ağır yararosu) Bülent Ecevifin 2 lanan Hasan ve Nursel ay 27 gtiniük mahkumiyeti Canlı Bursa Tıp Pakültesi ne ilişkin karar, daha önHastanesine kaldınldı. ceki mankumiyetinde 1 ay îzmit Adapazan E5 kaerken sartlı salıverilmesine rayolunun tbrikdere mevİlişkin süreyi çekmesi için (Arkası Sa. II., Su, 3 de) karar verilmek üzere Anbara Sıkıyönetlm Kömu(Arkan 9. Ssyfada) Bogdat notları Irakiıların en cok övündükleri 'Savaş icinde imar hamlesi SOM M dünyasııun önde gelen kentleHnden Bağdaf ta yeni bir dünya yaratılıyor. Kentin buyüK bir bölümu yıkılıp yeniden yapılıyor. Hiçbir kurala oaelı olmaksızın yüalan eski binalann yerini biriki vu içinde Arap mlmarisinin özellilîlerml taşıyan modern yapılar alroış.. 3raklüarm en büyük övünçlen de iki yıidır süregelen Iran savaşı İçinde bu «hamle»yi gerçekleştirmlş olmalan. Ge rek Batı gerekse Doğu blokunun birçok ülkesı, bu Inşaat seferberligi içinde payma düşeni alırken Türkiye'den de 21'i taşaron toplam 26 in şaat flrması çalışıyor. Irak hlann ticari ilişkilerinin en iyi oldufu tilkeler ise F. A) manya ve Japonya.. Kent)erdeki otomobillerden, cep hedeki station vagonlara kadar her yer. Japon, araba lan ile dolu. Rn büyük inşa at işlerini de Japonlar U$ lenmış. Ttirk firmaları ise girdik ANKARA (aa.y Kaı? leri ihalelerde düşük fiyat telli grubundan alacakh vermelerine karşılık zaman işi alamamaktan va olanlar, nıenKul kıymetler kurullarına yarından itiba kınıyorlar. Türk tPknolnı sı ren bagvurabî!ecettl<ır Kas nin yeterli olmadıSmı önt teHl gruDiından alacaklı o sılrpn Iraklıl'ir daha fa?la lanlar. menfeol kiTUiPtİpr ttyat vermi$ bir biska ülkpyı ypÇlivorlarmi'j. NP V;U kurullarmn başvıırdıiklan kl. tran snvnsı ypni vatırıcn takdird?, m<»vduat sertlft(\rkası «*a II. sö 7 de) kası falzlerlyie bunlara alt müstakll taiü kuponlarının bedellerlnin bankalarca ver gi tevkifatı yapılmaksızın # IRAN BASRA'YA YENİDEN ödenmesi hususunda belge alabilecek ve mevduat serti SALDIRD1 fikalan veya fslz kuponlart # FKÖ İSEATLİ üzeıine bu vofda mesruat TANIMAYA bovdurabtlecekler. HAZIRLANIYOR öte vandan Yapı ve Kre di Bankası, Banker Kastei ti aracıhSıyia pazarladıg» Haberleri 3. saj^fâda f Arkası Sa. 11, Sfl. 2 de) * nel Başkanı. Atatürk'ün en yakın silah arkadaşı Isroet Inönü'nün 38 yıl önce yapılan an.tı. Danışma Meclisi Başkanı Sadi Irmak tarafından açıldı. Lozan Antiaşması'nın dunkü 59. yıldönümüne rastlayan Inönü'nün anıtının Maçka Taşlık Parkı'nda yapılan açılış törenine. Danışma Meclisi Başkanı Sadi Irmak, Istanbul Valisi Nevzat Ayaz, Harp Akademileri Komutanı Orgeneral Ismail Hakkı Akansel, Beledıye Başkanı Korgeneral Ecmel Kutay, Merkez (Arkası 9. Sayfada) InÖnÜ a m t l aClldl Ikmci Cumhurbaşkanı, feshedilen CHP'nin eski Ge TÜBİTAK Ödülleri'nin sahipleri belli oldu ANKARA (CumhuriyetBü rosu) Tübitak'ın 1982 bı lim hizmet v e teşvik ödülle rtnin sahipıeri belli oldu. Bilim ödülünl üç profesör kazamrken, hizmet ödülüne bugün yaşamayan iki profesör layık görüldü. Genç bilim f»c?amlanna verilen teşvik odülünü ise 6 doçent, üç yaıdımcı doçent ile iki doktor aldı. Dün Tü bitak'ın genel merkezinde yapılan ödül töreninde açıklanan sonuçlar şöyle: Bilim ödtilü 100'et bin lira. al tın plaket ve ödül beratın dan oluşan ö.^üller ÎTÜ ög retlm görevnierınden ve Tü bitak Araştırrrf! Bölümü Baş (Arkası S. 11., SU. 8 de) Kastelli grubundan alacaklslorın basvurusu * yarın baslıyor Kapıkule'den her 10 saniyede 1 taşıt giriyor Reha OZ Kapıkule, Kapıkule olalıber sanırın böylesıne kolay ve yo ğun bir ışçı geçışme tanık ol madı. Eskinin acjklı yakmmu larmın yerinde yeller esıjor şımdilerde. Gerçı gene yakınan lar, ağlayanlar, sızlayanlar yok değıl Ama bunlar o denlı az :ı. «Devede kulak misaü». Üs telık bunlara baktığmızda, al undan ya yanlış bir ışlem, y» tlısik bir evrak ya, da bir «diimen» çıkıyor çokluk... Geçmjş yıllann karmaşası, 'vpşmekeşlığı yok Kapıkule'de Geçtiğimlz yıllarda oluşagelen kuyruklann hiçbin oluşmuyoı bu yıl. Gerçı gene kuyruklar oluyor, ama bunu önlemek ınümkün değıl Gunde asgarı 10 bin taşıt gelıyor çünkıi o?e lıkle hafta sonlan, gtımrük görevlilerı 3fi4f) bin volcuyla (Arkası Sa. I I . Sü I de) Bayram süresince yurttaki kazalarda 12 kisi öldü GÖZLEN UĞUR MUJVICU Gecis K.osullan Ecevit'in mahkumiyer kararı sartlı • salıverme süresi yönünden inceleniyor «Aldıkaçtı Anayasası» şu madde 11e son bulmaktadır: Bu Anayasa, halkoyuna sunulup kabul edilince, Turkıye Cumhunyeti Anayasası olur ve halkoyu sonuçlarıyla beraber derhal Resmı Gazete'de yayınlanır... (Arkası Sa . 11 Sü. 7'de) v CengizÇflNDOR Yazısı 8. sayfada
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog