Bugünden 1930'a 5,453,165 adet makaleKatalog


«
»

22 TEMMUZ 1982 Cumhuriyet 9 ROTTERDAM (Baştarafı 1. Sayfada) sürdürdüler. Bu sırada saldırganlar dan biri yaralı olarak yakalandı, slyah saçlı ve sakallı olan Ermeni terörist üzerl arandıktan sonra bir ara bayla Dıjkzitg hastanesine götüriildü. Hollanda polisi olaydan sonra kaçan Erme ni teröristleri yakalamak için ciddi bir operasyona girişti, motorlu ekipler bazı yolları keserken helikopterlerde havadan tarama yaptı. Bazı polislerin yöredeki şüpheli binaları aradıkları gözlendi. Rotterdam Konsolosluğu Sözcüsü Erhan öğüt olaydan sonra verdlği demeçte Hollanda polisinln olayın kansız sonuçlanmasmda bü yük katkısı bulunduğunu belirttl ve güvenllk görevlllerine teşekkür etti. Dışişlerl Bakanlığmca salduı lle ilgili yapılan açıklamada şu bllgl verlldi. «Eotterdam Başkonsolosumnz Kemalettln Demirer' in otomobiline dün sabah 8.45 dolaylannda, Başkon solosluğa yaklaştığı sıralar da ateş edilmiştir. Kemalettin Demirer ve şoförii herhangi bir isabet almamış ve Başkonsolosumuz Hollanda kornma polislerince korumaya ahnmıştır. Saldırganlann dört kişi oldugu ve polisin dört kişiden birini yaralı olarak ele geçirdigi büdirildi. Saldırganlann otomobilinde makinalı tflfek ve tabanca bulunduğu, diğer ttç kişinin yakalanması için polisin gc rekli çabayı gösterdiği açık landı.» YENİ BtR ERMENt ÖBGÜTÜ ÜSTLENDt Associated Press Haber Ajansı'nın Beyrut Bürosu'na telefon eden bir kişi, saldırmın sorumluluğunu «Ermeni Kızıl Ordusu» adlı bir örgütün üstlendiğinl söy ledi. Saldırıdan 4,6 saat sonra TSt. 14.30'da büroyu ara yan ve ana dili îngilizce ol madığı anlaşılan bir kişi, yavaş sesle, «Ermeni Kızıl Ordusu adma anyorum. Hollanda hükümetini, arkadaşımızın hayatmı koruması konusunda uyarmıştık. Eylemin sorumluluğunu ttstleniyoruz» dedi ve örgüt admı tekrarladı. DM üyesi Turkiyeden (Baştarafı 1. Sayl. <>>< tasanya muhalefet şerhi koymasuıın çok ciddi bir za • tSTANBUL'da Ramazan Bayramı nedenlyle güvenllk önlemleaf olduğunu belirten Aykut, rinln artırüdığı bildirildl. Istanbul Emniyet Müdürü ŞUkrii şunlan söyledi: Balcı, asaylş ve trafik şube ekiplerinin günün 24 saatinde gö«Tasanda dfizenlemeler rev başında olacaklarııu bUdlrdl. yapdırken, Szellikle devleti • ZEYTÎNBURNU istasyonunda Danliyö treni geçerken demir güçlü kılma amacı gerçekyoluna düşen 10 yaşlanndaki bir çocuk ezilerek öldü. leştirilirken, dozunun biraz fazla kaçırıldığı ve 12 eylül • GEÇEN yıl ölen Ahmet Yaman adlı sigortalının ailesine bir öncesi döneme tepki teşkil yıldır sigorta ödeneğl baglanmadığı bildirildl. ettiğinl düşündürebilecek • KÜÇÜKÇEKMECE Gölü'ndsn bir kadm cesedi çıkarıldı, Göl hükümlere yer verildigi göde bahk avlamakta olan Şaban Seyrl (15) adlı çocuğun olrülmektedir. tasına takılan cesedln Romanya uyruklu Rahime Kuloğlu'na ait olduğu belirlendi. Güçlü devlet ilkesine lnanmaktayım. Ancak, devleti güçlü kümanın yolu basın özgürlüğünü, kişi hak ve özgürlüklerini smırlamak değildir. Türk basmı geçtiğimiz dönemde kötü bir sınav vermemiştir. Bu nedenle basına ceza mabiyeti taşıyacak düzenlemeleri haklı bubnuyorum. Asgari ücretin nasıl tesbit edileceği konusunda da Anayasa'da yer verilirken bunun bölgelere göre farkh olacağı hükme bağlanmış bulunuyor. Yıllarca çeşitli aşamalardan geçilerek ulaşılan milli asgari ücretten tekrar geriye dönmenin gereğini ve yararmı görmüyorum. YHK'nin Anayasal bir kuruluş haline getirilme sinin nedenini anlamakta da güçlük çekmekteyim.» KISAAK>A ftfl^ A Evren Erdek'te (Baştarafı 1. Sayfada) mak üzere Erdek'e geldl. Evren ve berabarındekileri, Bandırma hava£ilaıımd& bir suredenberi Erdek'te bulunan MGK üyesi ve Deniz Kuvvetlerı Komutanı Oramiral Nejat Tu mer karşıladı. Devlet Başkaru ve Kon&3y üyeleri karayoluyla Erdek'e geçtıler'. KK.K. özel Eğıtim Merkezı'ne gıden Evren'i burada da kamp sakinleri sevgi göstenleriyle karşıladılar. Ramazan bayramı tatili nedeniyle bugün yerli turist akınının başladığı Erdek'te Devlet Başkanı Kenan Evren'in gellşi nedeniyle hava, deniz ve ka radan sıkı güvenllk önlemleri almdı. Bu arada Evren'in gelişini izlemek üzere Erdekte bulunan gazeteciler de Devlet Baş kanının istirahat edeceği gerekçesiyle kampa alınmadılar. Devlet Başkanı Evren'ln Erdek'te bulunduğu süre içinde dlnlenmesinln yanısıra bazı de netlemelerde bulunacağı, bu arada yapımı yeni tamamlanan Erdek Atatürk Anıtının açüışını yapacağı belirtildi. Yapımı yeni bltırüen Atatürk anıtının 12 eylül öncesi dönemin «Kaosunu» ve 12 eylül sonrasında «Atatürk'e yönelişi» slmgelediğı kaydedlldi. Devlet Başkant Kenan Evren, Erdek'teki gezisini tamam ladıktan sonra tstanbul'a gelecek ve burada Harp Akademileri Komutanhğındaki diploma törenine katılacak. Anayasa tartîşması (Baştarafı 1. Sayfada) «Tasan, başkanlık sistemini sevmiş ama, sahlp çıkmıyor. tşçi ve işveren ilişkisi tasanda sekliyle şlmdiden çıkmazda. Sendikal haklar iasılmış, grev süresine kısıtlamalar geti. rilmlş. Küçttk işletmeler toplu söılesme dısında tutalmuş. Ne redeyse sanayl isletmelerinin küçültülmesl Anayasa sartı haline getirilmiş. Check Off sisterainden dönülmekle sendlkalar smırlanmış, böylece yeni sullstlmal odaklanna kapı açünuş. Tasanda, DPT kayıp ama, "Ekonomik ve Sosyal Konsey' önerllmiş ve nihayet Merkez Bankası Başkanı'nın atanması Devlet Başkanı'na verilerek ekonomi kurtarılmış. Yaşam lıakkı ve özgürlükler üzerinde durmuyorum. Tek temennim, Devlet Başkanı ve Konsey üyeleri başta olmak üzere Danışma Meclisl'nin yapılan eleştirileri ve önerlleri iyl değerlendirmeleridlrjt SBP Dekanı Prof. Cevat Geray, «Bu tasan Türkiye'nin birikimine ters düşen ve geriye gidişi ifade eden bir yaklaşımdır» dedi. Prof. Geray, tasanyla devlete karşı bireyin haklarını korumada bir hayli geriye gidildığini belirtti, sosyal ve ekonomlk haklann kısıtlandığını kaydederek şöyle konuştu: «Yeni tasan yargısal bakımdan sakıncalı bir düzenleme ge tiriyor. özel üniversitelere Izin verilmesi ise, yüksek öğrenim açısından sakıncalı bir hüküm.» Hacettepe Ünıversitesi Toplum Hekimliği Kürsüsü Profesorlerinden Nusret Hşek, Anayasa Tasansı'nda sağlık konusunun satuı alınacak bir hizmet yaklaşunıyla degerlendirildiğini ıleri sürdü. Prof. Fışek, BM Insan Hakları bildirgesinde de belirtildığı gibi sağlıklı bir yaşamm, önde gelen insan haklarından olduğunu belırterek, şunları söyledi: «Diişünce ve yayın özgürlüğünden kaçmanlar, fikirlerinta doğruluğumı savunamadıklan ve inandıklan için kendilertae ters düşen fikirîeri yasaklamak istiyorlar.» SBF Basın ve Yayın Yüksek Okulu öğretim üyelerinden Doç. Metin Kazancı, «Bu tasanyla geçmiş dönemin yasam ve düşünce biçlml Anayasallaştırümaktadır» dedi. Taslağm son derece merkeziyetçi bir yapı ve anlayışı yansıttığını bildiren Doç. Kazancı, «Merkeziyetçill. ğin sosyolojik ve siyasal anlam lanndan birl halktan korkmak ya da, ona güvenmemektedlr. Taslak siyasal iktidarı böyie bir konuma sokmaktadır.» şek. lmde konuştu. SBP öğretim üyelerinden Doç. Dr. Artun Ünsal, yeni Anayasa'nın kitlelerin siyasal yaşama katılmasını güçleştirdlğini söyledi. Doç. Ünsal, getirilen düzenlemelerle özgürlüklerin ortadan kaldınlmasının ha deflendiğinin görüldüğünü belirterek, şunlan sdvledi: «Türkiye'de 1876'dan berl çe» şltli Anayasalar yapüıyor. O tarihten beri yapılan anayasalarda çeşitli ülke anayasalarmdan esinleniliyor ve Anayasa'. nin da yabancı ülkelerin Anayasalan'ndan eshılenerek hazır landığı belirtiliyor. Oysa Türkiye'nin şartlanna uydunıyoru» diye o düzenlemeyi yapmak isteyenlerin durumu kendi kişisel koşullanna uydunnaların. dan başka bir şey çıkmıyorj» ^ Prof. Fişek MENTASBİMTAS (Bastarafı 12. Sayfada) d) 2.8.1982 12.8.1982 dönemlnde: Aşagıda lslmlerl yazılı bankalann, mevduat sertifikası ve mevduat sertiflkası kuponlarıni almıs olanlann karşılığında gösterilen tarlhlerde müracaat etmeleri halinde vergl tevkifatı yapılmaraası ve Jjeçmlş dönemle ilgili faiz alacaklannm hesaplanması ile ilgili işlemler yapılacaktır. 2.8.1982 tüm mevduat sertlfikası faiz kuponlan: 3.8.1982 BağBank mevduat sertifikası, T. Imar Bankası mevduat sertifikası. 4.8.1982 Pamukbank mevduat sertifikası. 5.8.1982 lllııslararası Endiistrl ve Ticaret Bankası mevduat sertifikası. 6.8.1982 Vakıflar Bankası mev duat sertifikası. 9.8.1982 Istanbul Bankası mev duat sertifikası. 10.8.1982 Yapı ve Kredi Bankası mevduat sertlfrjkası, İktisat Bankası mevduat sertifikası. 12.8.1982 Hlsarbank mevduat sertifikası, Odibank mevduat sertifikası. BtMTAŞ Blrleşik Finansman Yatınm ve Menkul Değerler 71careti A.Ş.'nin Ankara ve İzmir şubeleri ile ilgili Işlemlerin programı en kısa sfirede açıklanacaktır. 2. No.Iu Menkul Kıymetier Kurulu Başkanlığı» ^ Doç. Kazancı 0 Prof. Geray Tahvilzedeler (Baştenfı 1. Sayfada) nin dünkü mükerrer sayısında yayınlandL Başbakan Bülent Ulusu* da yaptığı açıklamada çıkar tılan kararname esaslanlle yurttaşların yapacakları işlemler ve başvuracakları yerler konusunda Mallye bakanhğınca tebliğler çıkar tılacağmı bildirerek söyle devam ettl: «Hükümetimizin vatandaşlann magduriyetini önlemek, hak ve menfaatlerini korumak için berttirltt tedbiri aldığını, vatandaşlarm sermaye piyasası aracılıgı ile ttlke kalkmması emrine sunduğu tasarnıflannı himaye husunda azami dikkat ve gayreti gösterdigini bir daha ifade eder, vatandaşlann endişeye kapılmalarına mahal bn lunmadıgım özellikle belirtmek isterim.» Başbakan Bülend Ulusu daha sonra basın mensupla rının sorularını yanıtladı. Ulusu bir basın mensubunun falz ödemeslnde banka lara Merkez Bankası yada bir başka kaynaktan yardım yapılıp yapılmayacağı sorusuna ise «Bankalar bun lan kendi fonlarından karşı layacaklardır» diye yarut verdi. Tahvil sahlbi Kastelllzede ler İçin bulunan çözümün ne getırdiğini ve nasıl uygu lanacağını şöylece özetlemek olasi: 1. Kastelli'den tahvü almış olan vatandaşlar Snce il gili menkul ktymetler kuruluna başvurarak ellerindeki tahvilin Kastelli'den ahnmış olduğunu belgeleyecek ve kuruldan bu tahvil faizlerinin vergiden muaf tutulaca ğına dair şerh alacaklar. 2. Kuruldan bu şerhi alan tahvil sahipleri ellerindeki tahvilin ait olduğu holding ya da şirketle ilgili bankaya başvurarak kendi tercihlerine göre aylık ya da yıllık faize bağlanacaklar. Sabancı Grubu'nun tahvilleri için Akbank; Çukurova Grubu'nun tahvilleri için Pamukbank ve Yapı Kredi, Koç Grubu'nun tahvilleri için Ga ranti Bankası; Anadolu Endüstri Holding Grubu'nun tahvilleri lçîn de Ziraat Ban kası ya da îş Bankası'nın bu görevi yerine getirecegi belirtiliyor. Diger grup ve şirketlerin tahvilleriyle ilgi li faize bağlama işlemlerinin hangi bankalarca yapılacağı İS9 henüz açıklık kazanmadı. 3. Bulunan çözümle tahvil sahiplerinin ana paralanna kavuşma süreleri ellerindeki tahvillerin itfa koşullanna bağh bulunuyor. Buna göre «ihracından iki yıl son ra her an paraya çevrilir» ibaresi taşıyan tahvillerin bu sürenin dolumundan son ra, diğerlerinin ise üzerlerinde yazılı itfa programına göre paraya çevrilmesi müjnkün olabilecek. Bu du rumda kurada da kazanamayan ve itfa süresi 7 yıi olan bir tahvilin sahibi ana parasma kavuşmak için 7 yı] beklemek zorunda kalacak. 4. Tahvil sahiplerine tahvîllerinin itfa günü gelene dek geçecek sürenin ilk iki yıh için kendi tercihlerine göre ayda yuzde 2,1, ya da yılda yüzde 28 net faiz ödenecek. Ikinci yüdan sonraki yıl yüzde 30'a yükselecek olan yıllık net faiz oranı dördüncü yıl yüzde 32'ye, beşinci yıl ise yüzde 34'e çı kacak. Kastelli tarafından pazarlanmış tahvillerin dökümünü yapan yetkililer bunların büyük çoğunlugunun 5 yıl sonunda ödenmiş olacağım beUrtiyorlar. 5 yılı asan süreler için uygulanacak faiz oranı konusunda ise vanlan çözümde bir açıklık bulunmuyor. Tahviller konusundaM uy gulamanın yayınlanacak tebliğle yürOrlüğe girmesi bekleniyor & Doç. Ünsal YHJNDA ÜLKE EKÛNOMİSİNE 0 MİLYON DÖVİZ GİRDİSİ . SAGLAYARAK / 4ALTINve L 1GÜMÜS vs MADALYA İLE ÖDÜLLENDİRİLEN AÜ. Hukuk Fakültesi öğretim üyelerinden Dr. Mehmet Turan, «parlamenter rejimleria en önemli organı olan Bakanlar Kurulu, bu Anayasa ile ikin' ci plana atüınıştır» dedi. KentKoop Genel Başkanı Murat Karayalçm, toplumun barmma ve yerleşme ile ilgili sorunlanna çözüm getiricl olmaktan uzak olduğunu ve kent leşme sürecini ciddi bir çıkmaza soktugunu belirtti. Dr. Turhan @ KÖY KOOP ^ OKUMUŞ HOLDİN #*• fe< 5ı 1 KURULUSLARI. \ TUrk hafif müziği sanatçısl Hümeyra, yeni Anayasa taslagi hakkında goruş belirtirken, temel hak vo özgürlüklerin devlet baskısıyla korunamayacağını söyledi. Hümeyra, Anayasa taslağının ülkemiz için hayırlı olması dıleğinde de bulundu. Sahne sanatçısl Deniz Türkall de, «bizlere düşen görev Anayasa taslağının bu şekilde u y gulanmaya konmasını önlemek olmahdır» dedi. Edebıyat tarihçısi şair Şükran Kurdakul, tasarının, bireyle yönetim arasında duvar çekmek isteyen bir züıniyetin ürünıi olduğunu bildirdi. Kurdakul, «Düşünme ve yaratma özgüTİüklerinin temel tası olan basuı ve yaym özgürlükleri çağ dışı önlemlerle kısıtlanmak istenmiştir» dedi. Edebiyatçı yazar Adnan özyalçıner, yeni Anayasa ile getirilmek istenen kısıtlamalarla basın ve düşünce adamlarının iki kez mahkum edilmek istendiği görüşünü savundu. Ses sanatçısl MU şerref Tezcan, sosyal hakları düzenleyici maddelerin konmasını arzu ettiğini bildirdi. Yazar Erdal Öz, sonrası için nerekli güvenceler verilmezse, Anayasa tartışmasının sağlıklı ve istenen boyutlarda yapılamayacagını ifade etti. • ECEVİT'ÎN AVtlKATLARI Münfesih CHP'nin eski Genel Başkanı Bülent Ecevit'in avukatlanndan Doç. Hasan Bıyıklı ve Şahın Mengü, Anayasa tasansının en geniş şekilde tartışüabümesi için 52 sayüı MGK karannın kaldınlmasuu istediler. Sanatçılar ne diyor? Sayındostve S^ Otrmüşîerilerimizin Bayrammı kutlar; saghkbaşarı ve mutluluk dolu günler diler. B&TIUIAK GİYtM / SAN w TIC AS Z E T İ P /zEfTINBURNU KOMBINE TEKSTİL FAB A $ (Y1LOIZ ÇAMAŞIRLARI) YILDIZ/CAMAS1R veTSHİRT İSLETMESİ Ö R S A N /tffiME 1SLETMELERİ M E S I R L I /TEKSTİL BOYA AŞ L yyQ V Paris'te (Baştarafı l. Sayfada) ra haber ajanslarına tele fon eden kimliği meçhul bir şahıs, eylemi «Orly» adında, bir Ermeni tedhiş orgütünün üstlendiğini bil dirdi. Bu arada Paris'te dün sa bah Quartier Latin'de bir binada meydana gelen şiddetli patlamanın sorumlu luğunu «Fransız Devrimci Tugayları» adlı örgüt üstlen di. N Fransız Haber Ajansı AFP'ye telefon eden kişi, bu saldınnm Fransa Cum hurbaşkanlığı Danışmam Regis Debray'ı hedef aldığmı ve Fransız yazar Je anEdern Hallier'in kaçınlmasından sonra Fransa hükümetine verilen ikinci ve son ihtar olduğunu soy ledi. Telefondakl ses aynca bu saldırının önceki gece meydana gelen ve «Orly Ermeni Grubu»nun üstlen diği patlamaya karşılık ol duğunu belirtti. ALTIN HAK MEKİK/TICVESANAS Y A T S A N / YATAK KAP1TONE SAN VE TİC A S 'PAZAHLAMAVE VAT1RIM AS (AJlNMtKIK ZETİP YAT5AN MAMLktbRI GENEL OAĞITIM MERKEZD H A K ! DIS TICARET A S S A N R Y / T A R t l V VESANAYi URUNLERi PAZ AS D A N S A N /SANAY! URUNLER PAZ VE DftĞfTIM AS I İ O K U M U Ş /YATIRIM VE SANAYI URUNLERI PAZ A.Ş OKUMUŞ/INSAAT A s O D E S A N O K U M U Ş /OENIZCILIK TICARET VE SAN A § O K T A Ş 'OTJMOTIV TiC VE SAN AS HAK / OTO TC VE 3A\ A içinalınönoörüşler • komisyonca nazırlanan taslak • değerlendirme ANAYASA KİTAPÇILARDA Duzen/eyen Prof. Yasar GOrbüz
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog