Bugünden 1930'a 5,448,075 adet makaleKatalog


«
»

22 TEMMUZ 1982 Cumhuriyet 7 ANAYASA TASARISININ kıyaslamalı TÂM MtTNİ 4Xn. HAKLARIN KORUNMASI ÎLE ÎLGÎLÎ HÜKÜMLEB A. HAK ARAMA ÖZGÜRLÜĞÜ MADDE 35 Herkes, meşru vasıta ve yollardan faydalanmak suretlyle yargı mercileri önünde davacı ve davalı olarak iddia, savunma ve adil yargılanma hakkına sa hiptlr. Hlçblr mahkeme, görev ve yetkisl lçindeki davaya bakmaktan kaçınamaz. B. TABH VE KANUNÎ HAKİM GÜVENCESt MADDE 36 Hiç kimse kanunen tabi olduğu mahkemeden başka bir mercl önüne çıkarılamaz. Blr kimseyi kanunen tabi olduğu mahkemeden başka blr merci önüne çıkarma sonucunu doğuran yargı yetkislne sahip olağanüstü merciler kurulamaz. C. SÜÇ VE CEZALARA ÎLÎŞKİN ESASLAH MADDE 37 Suç, ve ceza yerine geçen güvenlik ön lemlerl ancak kanunla konulur. Genel müsadere cezası verilemez. Vatandaşlıktan çıkarma ve uyuşturucu madde suçlan lle ilglli olarak kanunla ön görülen istisnalar saklıdır. îdare, kişi özgürlüğünün kısıtlanması sonucunu doğuran bir müeyyide uygulayamaz. Silahlı kuvvetlerin iç düzeni bakımından bu hükme kanunla istisnalar getirebilir. Kişi özgürlüğünti kısıtlayıcı cezaların yahut bu nitelikteki güvenlik önlemlerinin yerine getirilmesi, öncelikle hUkümlünttn islahı ve eğitilmesl amacına yönelik olarak düzenlenir. Ceza sorumluluğu şahsidir. Suçluluğu hükmen sabit oluncaya kadar, klmse suç lu sayılamaz. Hiç kimse kendlslni ve kanunen gösterllen yakınlarını suçlama sonucu doğuran bir beyanda bulunmağa veya bu yolda delil göstermeğe zorlanamaz. Vatandaş, suç sebebiyle yabancı bir ülkeye gerl verilemez. XIII KANUNLARIN GERİYE YÜRÜMEMESt MADDE 38 Kimse, işlendiği zaman yürürlükte bulunan kanunun suç saymadığı bir flilden dolayı cezalandınlamaz kimseye suçu işlediği zaman kanunda o suç için konulmus olan cezadan daha ağır bir ceza verilemez. Suç ve ceza zaman aşımı lle ceza mahkumlyetlnin so nuçları konusunda da yukarıdakl fıkra uygulanır. Tarh ve tahakkuk ettirilen vergi sonra çıkanlan kanunla ağırlaştırılamaz. Hukuk devleti ilkelerlne aykın şekilde önceye etkili kanunlar çıkartılamaz. XIV. ÎSPAT HAKKI MADDE 39 Kamu görev ve hizmetlnde bulunanlara karşı, bu görev ve hizmetin yerine getirilmesiyle ilgili olarak yapılan isnatlardan dolayı açılan hakaret davaların da sanık isnadın doğruluğunu ispat hakkına sahiptir. Bu nun dışındakl hallerde İspat isteminin kabulü ancak lsnat olunan fiilin doğru olup olmadığmın anlaşılmasmda kamu yararı bulunmasma veya şikâyetçinin ispata razı olmasına bağhdır. XV. TEMEL HAK VE ÖZGÜRLÜKLERİN KORUNMASI MADDE 40 Bu Anayasa ile tanınmış hak ve öz< gtirltikleri lhlal edilen herkes, ihlal fiilt resml görevliler tarafından görevlerint lfa sırasında Işlenmiş olsa da, yetklll makama geclktlrilmeden başvurma lmkâmnın sağlanmasmı istemek hakkma sahiptir. Klşlnln. resml görevliler tarafından vaki haksız lhlaller sonucu ugradığı zarar da, kanuna göre, devletçe tazmin edillr. Devletin sorumlu olan llglll görevliye rucu hakkı saklıdır. colorama K TURİZM hajuzorkestıa dıskoteklı MOTHL Coloromaıle bir baskadır ALANYA banana havağunesdenız 1982 cak isnat olunan fiilin doğru olup olmadığuun anlaşılmasmda kamu yararı bulunmasma veya şikâyetçinin ispata razı olmasına bağüdır. 1982 I. AİLENÎN KORUNMASI MADDE 41 Aile Türk milletinin temelidir. Devlet, aüenin huzur ve refahı ile babanın ve özellikle ananın ve çocuklann korunması ve eğitimi için gerekli önlemleri alır, teşkilatı kurar. II. ÖĞRENÎM HAKKI VE ÖDEVÎ MADDE 42 Kimse, öğrenim ve eğitim hakkından yoksun bırakılamaz. Eğitim ve ögretim, devletin başta gelen ödevlerindendir. Eğitim ve öğretım, Atatürk ilkeleri doğrultusunda, çağdaş bilim ve eğitim esaslarına göre, devletin gözetim ve denetimi altında yapıhr. Eğitim ve öğretim özgürlüğü, Anayasa'ya sadakat borcunu ortadan kaldırmaz. Devlet. okuryazarlığı yaygınlastırmak için gerekli önlemleri ahr. ' Ilköğretim, kız ve erkek bütün vatandaşlar için zorunludur ve deviet okullannda parasızdır. Özel okulların bağh olduğu esaslar, devlet okullan ile erlşilmek istenen seviyeye uygun olarak, kanunla düzenle nlr. Devlet, maddi imkanlardan yoksun başanlı öğrencilerin en yüksek öğrenim derecelerine kadar çıkmalarmı sağlama amacı ile burslar ve başka yollarla gerekli yardımlarj yapar. Devlet, mesleki eğitimi, milli ekonominin, sanayi, tanm ve hizmet kesiminin ibtiyaçlarına uygun olarak düzenler ve denetler, I7777t> HOTEL LİDYA 24.444. TL MOTELPOSEIDON 21.111.TL HOTEL ÖZGÜR 18.888.TL AAARAAARIS Kafile baskanı sabıkalıysa YKÜMÜZ Federal Almanya'ya Köln'de yapılacak olan voleybol ve futbol karşılaşmalarına davet edilip de gidemeyen bir okul takımı ile ilgih. Alman hükümeti tarafından gerçekleştirilen davette, kafile dövizsiz olarak yurt dışına çıkacak, tüm masraflar evsahibi Berlin Üniversitesi tarafından karşılanacaktı. Gelin görün ki, «pasa portların yettşmediği» ge rekçesi ile sporculann bu turnuvaya katümayacaklan bildirildi bir süre sonra. Aradan bir süre daha geçince sporculann bu seyahatlerüıin neden gerçekleşemediği açıklık kazandı. îçişleri Bakanhgı, Emniyet Genel Müdür luğü'nden tstanbul Valili ğine gönderilen 18373 sayıh yazıda şöyle diyordu: «Bahis konusu takımm yurt dışına çıkmasında Bakanlığımızca blr sakın ca yoktur. Ancak kafile başkanı hakkında yapılan araştırma sonucu Îstanbul Cumhuriyet Savcılığı'mn kayıtlarma göre iliniz mali şube mü dürlü&ünce dolandmcıhk suçundan yakalandığı, genel bilgi toplama başkanlıgınca, yapılan fiş tetkiklerinden anlaşılmıştır. Durumun incelenerek bu suçundan dolayı yurt dışına çıkmasında bir sakınca bulunmadığı nın anlaşılması halinde pasaport talebinin yerine getirilmesini, eğer ilgili savcılıkta hakkında yurt dışına çıkışını yasaklayıcı bir karann bulunması halinde pasaport talebinin yerine getirilmemesini tstanbul Valillginden arz ve rica ederlm.» Boynu bükük sporcular şimdi yeni bir davet gelir ml diye bekliyorlar. ARNAVUTLJUK 144 DOLAR+14.444TL ıkrabalannda kalmak ııteyenlcre 2 aya kadar izin verilir. 1 0 G Ü N HAREKET 9 AĞVSTOS1982 Lux Havuzlu Hotel PERLA Harekct hcr SALI giinlcri JBİZt BİZİMLE SEYAHAZEDENLERDEN SORUNUZ* Hareket Her Cuma ve Sah gürüerı özel otobuderle çidiş gelişler tesiste tam pansıyon yarımpansiyonlarda 2.000 TL teruüat. HARBİYE, HALASKARGAZİ CAD. 53 12 İSTANBUL ROMANYA mamaia 144 DOLAR*14.444 TL 16 gün tam panıiyon 1961 Vin. ÖĞRENİMİN SAĞLANMASI MADDE 50 Halkm öğrenim ve eğitim ihtiyaçlannı sağlama devletin başta gelen ödevleridir. tlköğrenim, kız ve erkek bütün vatandaşlar için mecburldir ve devlet okullannda parasızdır. Devlet, maddi imkanlardan yoksun başanlı öğrencilerin, en yüksek öğrenim derecelerine kadar çıkmalarmı sağlama amacıyla burslar ve başka yollarla gerekli yardımlan yapar. Devlet, durumlan sebebiyle özel eğitime ihtlyacı olanlan, topluma yararlı kılacak tedbirleri alır. Devlet, tarih ve kültür değeri olan eser ve anıtlann korunmasuu sağlar. ÜÇÜNCÜ BÖLÜM SOSYAL VE İKTİSADİ HAKLAR VE ^İDEVLER 1. AİLENtN KORUNMASI MADDE 35 Aile Türk toplumumm temelidir. ' Devlet ve diğer kamu tüzel kişileri, ailenin, ananın ve çocuğun korunması için gerekli tedbirleri ahr ve teşkilatı kurar, TEL:46 06 8641 43 97 ACmjBU 1001 »ZlOoOn h f eurn» kin K»r*k»' Maraton BUindiği gibi bir süreden berı tratik işaretlerine uymayan yayalar para cezasına çarptırılıyor. Geçenlerdo du rakta beklerken işte böyie bir olay lzledlk. Bir vatandsş çaktırmadan yeşıl ışıkta geçerken poüs gördu. Dudüğunu çalmaya hazırlamrken vatan daş ceza yememsk için hafıften hareketlendi. Bunun üzerme polis de peşinden, derken bir kovalamaca başladı. Herkes kımln hızlı koştuğunu merakla seyrederken birden polis elinı tabaneasına auı. Halkın meralu bir anda te ia?a döadü. ' Herkes ns olacağını merak içinde beklerken hiçbir şey olmadı. İPoIis sadece düşmesini önlemek için tutmuştu tabancasını. Bu arada yanımızda söyla bir konuşma geçti. ~Ay vallahi bu adam anarşist polis onu kovalıyor. Evet hanımetendi, ben de geçen gün duvardakl Uanda bu adamıu resmini gördtim. Bu sırada aklı ba şında 'e şakacı olduğu ılaşılan bir zat lafa kanştı: Hanımlar olay slzin düşündiiğünüz gibi değU, şiındi polislere çeşitli eğitimler yaptınyor larmış, memur bey formunu korumah İçin bflyle koşuyor. Ump.ndyoo 13.900TL MAKEIOTEL itUlMAJIJ» troTa . 30000TL 21.900.TL eooflUM T.M.T OTEL t9.900.TL r MARMARlS SuttanSaratj 19.900.TL SEKETUR OTEL 18.900.TL Ö I M Oiobuıtlknmlar 1 S*fVİ» y«V»nıll<w cUhıMlr Isciler kerevete • ? ^ anışma Meclisi geçenlerde SSK, Bağ . Kur I | ve özel sendikalardan aylık alan yasama I J orgam v« hükümet üyelerinin Emekli Sandığı'ndan aylık almalarına ilişhin blr yasa önerisini kabul etti. Yasa önerisi Danifma Meclisi'ndehi 18 üyeyi ügilendiriyor. Öneriyi ise Danışma Meclisi'nin işçi üyelerinden Mustafa Alpdündar vermiş. Onerinin altında diğer bir başka işçi üye Vahap Güvenç'in de tmzası var. İnsamn aklına bir deyiş geliyor: «Onlar ermis muradına, işçller çıksın Jcerevetine.» 1982 * ' , fll. MULKÎYET VE MÎRAS HAKLAM A. GENEL KURAL MADDE 43 Herkes, mülMyet ve miras haklanna sahiptir. Bu haklar, diğer temel haklar gibi, Anayasa'nm güvencesi altındadır. Mülkiyet ve miras haklan, ancak kamu yaran amacıyla kanunla sımrlanabilir. Mülkiyet hakkınm kullamlması, toplum yaranna aykın olamaz. Kamu hizmeti ve kamu yaran amacıyla dahi mirasçı1961 lann saklı paylan azaltılamaz. VIII. HAKLARIN KORUNMASIYLA B. TOPRAK MULKİYETÎ lLGtLl HÜKÜMLER MADDE 44 Devlet, toprağın milli ekonomiye katkıda Al KtŞt GÜVENLİĞ1 bulunacak şekilde verimli olarak işletilmesini gerçekleştirMADDE 30 11971 . 1973 değişik şekli) mek, erozyonla kaybolmasım önlemek, topraksız olan veya suçlulugu hakkında kuvvetli belirtl bulunan yeterli toprağı bulunmayan çiftçiye toprak sağlamak amafcişiler, ancak kaçmayı veya delillerin yok edil cıyla gereken önlemleri alır. Kanun, bu amaçla, değişik tamesinl veya değiştirilınesini önlemek maksadıynm bölgelerine ve çeşitlerine göre toprağın alanını belirtela veya bunlar gibl tutuklamayı zorunlu kılan bilir. ve kanunla gösterilen diğer hallerde hakim kaTopraksız veya yeterli toprağı bulunmayan çiftçilere rarıyla tutuklanabilir. Tutukluluğun devamına toprak dağıtımına, öncelikle, o yöredeki devlete ait amaca karar verilebllmesi aynı şartlara bağhdır. uygun boş topraklardan başlanır, bunlan islab yolu ile tarıma elverişli hale sokmaya müsait bulunan devletin huYakalama, ancak suçüstü halinde veya geciknıesinde sakinca bulunan hallerde yapılabi küm ve tasarrufu altındaki topraklann dağıtımı izler, bunlardan sonra da özel mülkiyete ait olup işlemeyen veya velir Buntin şartlarını kanun gösterir. Vakalanan veya tutuklanan kimselere, ya rimsiz işletilen topraklardan, bu amaçla kamulaştınlmış kalama veya tutuklama sebeplerinüı ve hakla olan kısımlan dağıtıur. rındaki Iddialann vazılı olarak hemen bildlrilToprak dağıtımı, ormanlann küçülmesini, toprak servetlerinin azalmasını, verimli şekilde işletilen toprağın vemesi ^preklr. riminin eksilmesî sonucunu doguracak öJçüde ve şekilde yaVakalanan veya tutuklanan kimse, tutulma pılamaz. yerine en yakın mahkemeye gönderilmesi Için Bu amaçla dağıtılan topraklar bölünemez, miras hügerekli süre hariç 48 saat ve Devlet Güvenlik kümleri dışında başkalanna devredilemez ve ancak dağıtıMahkemeleri'nln görev ve yetkilerine glren lan çiftçilerle mirasçıları tarafından işletilebilir. suçlar ile kanunun açıkça belli ettiğl hallerde toplu olarak içlonen suçlarda ve genellikle saC. TARIMIN VE TARIMLA UĞRAŞANLARIN vaş veya sıkıyönetim hallerinde, kanunlarda KORUNMASI gösterllen süre içinde İS günü geçemez. Klmse, MADDE 45 Devlet tanm arazilerinin amaç dışı kulbu süreler Reçtikten sonra hakim kararı olmaklamlmasını finlemek, tanmsal üretimi artırmak maksadı si7m hürriyetinden yoksun kıhnamaz. Yakalaile, tanmla uğraşanlann işletme araç ve gereçleri ile girnun veya tutuklanan kimsenin durumu hemen dilerinin sağlanmasım kolaylaştınr. yakınlanna blldirilir. Devlet tanm ürünlerinin değerlendirilmesi ve bunlaBu esaslar dışında işleme tabi tutulan kim nn gerçek değerlerinin üreticinin eline geçmesi için gereken spiorin uftrayacakları her türlü zararlar kanuönlemleri alır, na göre devletçe ödenir. D. KOOPERATÎFÇÎLfĞÎN GELÎŞTlRtLMESÎ Bi HAK ARAMA HÜRRİYETİ MADDE 48 Devlet, milli ekonominin yararlannı dikkate alarak, öncelikle üretimin artınlmasını ve tüketicinin MADDE 31 Herkes, meşru btitün vasıta VB ynllardan faydalanmak suretiyle yargı mer korunmasmı amaçlayan kooperatlfçiliğin gelişmesini sağlayacak önlemleri alır. clierl önönde davacı veya davalı olarak Iddla Kooperatifler, siyasetle uğraşamaz ve siyasi partilerle ve savunma hakkına sahiptir. işbirliği yapamazlar. Hiçbir mahkeme, görev ve yetldsi içindeki davaya bakmaktan kaçınamaz. 1961 C) KANUNt YARGI YOLU MADDE 32 (1971 değişik şekli). HİÇ MmIX, KOOPERATİFÇÎLİĞÎ GELİŞTİRME se, kanunen tabi olduğu mahkemeden baska MADDE 51 Devlet. kooperatifçiliğin gebir merci önüne çıkarılamaz. lişmesinl sağlayacak tedbirleri ahr. Blr klmseyf kanunen tabi olduğu mahkeme. X. TARIMIN VE ÇtFTÇİNİN KORUNMASI den başka bir mercl önüne çıkartma sonucunu MADDE 82 Devlet, halkın gereği gibi doğuran yargı yetkisine sahip olağanüstü merbesIenmesinU tanmsal üretimin toplumun yaciler kurulamaz. ranna uygun olarak artınlmasım sağlamak, D) CEZALARIN KANUNt VE ŞAHSÎ toprağın kaybolmasım önlemek tanm ürünleriOLMASI, ZORLAMA YASAĞI nl ve tanmla uğraşanlann emeğinl değerlenMADDE 3» Klmse. işlendiği zaman jrfl> dirmek için gereken tedbirleri alır. rürlükte bulunan kanunun suç saymadıgı bir fiilinden dolayı cezalandınlamaz. XI DEVLETİN tKTÎSADl VE SOSYAL Cezalar ve ceza tedbtrlerl ancak kanunla ÖDEVLERtNİN SINIRI konulur. MADDE 53 Devlet. bu bölümde belirtilen Kimseye. suçu tşledigt zaman kanunda o Iktisadi ve sosyal amaçlara ulaşma ödevlerini, suç için konulmus olan cezadan daba ağır bir ancak iktisadi gelişme ile mall kaynaklannm ceza verilemez. yeterllfei Olçüsflnde yerine getirüv Klmse. kendislni veya kanunun gösterdiği yakınlarını suçlandırma sonucu doguracak be1982 yanda bulunmaya veya bu yolda dell] gösterE. KIYÎLARDAN YARARLANMA meye zorlanamaz. MADDE 47 Deniz, göl ve nehir kıyılanndan yararCeza sorumluluğu şahsidir. Genel müsadelanmada öncelikle kamu yaran gözetilir, Kişilerin bu yerre cesası konulamaz. lerdea yararlanma imkân ve sartlan kanunla düzenlenir. El tSPAT HAKKI MADDE 34 Kamu görev ve hlzmetinde bulunanlara karsı, bu görev ve hizmetin yerine getirilmesiyle ilgili olarak yapılan isnatlardan dolayı açılan hakaret davalannda. sanık isnadın dogrulu*unu ispat hal<kına sahiptir. Bunun dısındaki hallerde ispat isteminln kabulü, an. M811074618226 .1,26105 İrtlbatAbentur 37MO7 HBAROS BULVARı35/5 8CŞIKTA; Bütün çabaUnmıza karfin yurt içi ve yurt difindaki tüm PLASTİK SANATLARLA ilgili «anatçılanmızın ve yazarlanmızjn adreslerini tam ve doğru olarak tesbit edemedik Duyurulanmız, yazı;malanmız ve bazı •ervUleri verebilmek için bugune kadar ulaşamadığımu SANATÇI ve YAZARLARIN adıcflerini tesbit etmek istiyonız. LÜTFEN BtZE ADRESlNİZt BİLDİRİR MİSİNİZ ? Saygüanmnla SAYIN SANATÇILAR Ünlülerden "inciler» Brigitte Bardot •Erkekler beni terketti, ama hayvanlarım beni haiA seviyor.» Fransız film yıldızı (47 yaşında) Diana Ross Amerlkan pop şarkıcısı (38 yasında) 'lyi söyledığim zaman iyiyim, bir kere kötü söyledim mi, harika olduğum söylenir.» Petra Kelly Federal Almanya'nın Yeşiller Partisi dönem Baskanı ve Banş Savunucusu (34 yaşında) «AT« Kremlin'e, ne Beyaz Saray'a güvenmiyorum.m URART SANAT GALERtSf ABDIIPEKCI CADDEil 2J NISAI*TA5! İSTANBUL TOEl=ON.4B032lı TELtKi. 26482 URArTR. Helmut KoM Federal Alman muhalefet lideri (52 yasmdal Mizac olarak benim gibi Baroh tarzını benimsiyorsznız. çağdaşlığın tam aksi kutbundasımz demektir. Willy Brandt tLAN Istanbul 5. İcra Telklk Merci'i Kaklmüsinden Konkordato Dosya No: 982/855 Esas 982/773 Karar îstanbul Mahmutpaşa Cad. 58 numarada konfekslyonculukla iştigal eden Kaşmir Triko Ersan Kıaltan ve Ortafı Koll. Şrt. vekıli Av. Ataer Akbulak'ın vaki konkordato talebl hakimliğimizce kabul edilerek 19/7/982 tarihinden başlamak üzere hakimlığimizin 982/855 esas 982/773 sayılı ilamı ile I. t. K.'nun 285. ve 286. maddeleri gereğlnce ÎKİ AYLIK MEHÎL VERÎLMÎŞTİR. Yedi gün icerisinde itiraz oHmabilecegi ilanen tebliğ olunur. Yz. î s Md. 19/7/982 Hakim 9858 Basın: (7956) Sosyalist Enternasyonal lideri (68 yaşında 'Daha az urvalar etmeyi öğrenmemiz gerekıyor.» »IMLIKStlçukDcmirtl ÎLAN Îstanbul 3.'uncfi tcra Tetkik Mercil Hakimllei'nden Dosja So: 1S82/154». Hâkimliğimlze Konkordoto tekllfinde bulunan SUTAŞ A.Ş. SU TESISAT LABI ARMATÜBLEBÎ SANAYtt VE TtCARET A. STt.'nin talebi kabul edilerek 19/7/1982 Tarihinden baçlamak Uzere Merclin 1982/1549 Esas 1982/1202 Karar sayılı karan ile tKİ AYUK KONKORDATO MEHÎLt VERİLMİŞTİB. Işbu Mehil kararının Ua m tarihinden itibaren her Alacakhnın 7 gün içinde bir dilekçe ile Merciimlze Itiraa edebilecegi ilan olunur. 19/7/1982. Basın: (7961) '<.<! JYA SÜRECEK
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog