Bugünden 1930'a 5,457,619 adet makaleKatalog


«
»

Cumhuriyet 4 ban Bayramı'nda yaymlarsanıa kimse size, «neden yayınlatünız» diye bir soru sormaz. Hatta bu program darda ka lındığı zaman baştarafa konacak bir anonsla Erzunım'un Kurtuluşunda, Ankara'nın Başkent oluşunun bir gününde de kullanılabiUr. Öteki sütunlanmızda yer alan Bayram günleri ekrana gelecek yapımlann adlannı ve içeriklerini incelediğimizde ikinci ve Üçün cü gün yaymlanacak programlann da ilk günkünden hiç bir aynm taşrmadıklannı göreceksiniz. Öyle sanıyorum ki Bayram için hazırlanmış yapımlar içinde yalnızca Haldun Taner üstadın Bayram Sohbeti bu özeı güne ait bir içerikle gelecek ekranlara. Programlar bayrama ait hiç bir özellik taşımadığına göre insamn aklma şu soru geliyor: «Bayram günJerinde ekrana gelecek bütün sanatçılann söylediklerl parçaJar televlzyon arşivlndeki bantlarda mevcut. O bantlardan montaj yaparak böyle bir programı olnşturmak olanağı varsa neden yüzbinlerce lira harcanarak yertden sanatçılar stüdyolara çağnldı yenlden dekorlar knrnlnp masraflar yapddı emek ve zaman kaybma yol açıldı?» Bu sorunun yanıtmı hiç kimsenin verebileceğini sanmıycruz. tyi bir planlamayla bu işin üstesinden gelmek çok kolaydı. Ülkemiz insanının ramazana ve bayramlara verdiğiönem herkesce bilinen bir şeydir. Bayramlann tarihleri de belhdir. Öyleyse programların hazırlanması için bir ekibin oluş turulması, usta senaryo yazarlanna skeçler, oyunlar ısmarlanması, güldürü sanatçılanna yeni güldürüler hazırlattınlması, hiç de zor olmazdı. Televızyon yöneticileri Metin Akpmar ile Zeki Alasva'nm 1965 yılında çekmiş olduklan filmin başına Bayram Sineması adını koyacaklarma bayram için bir özel bir film çektirtemezler miydi? «Ben Genel Mttdür olduktan sonra TRT üç milyar kâr etti» diyen Saym TRT Genel Müdürü bu kâr ile hazıne bonosu alacağına ramazana ve bayrama yaraşır programlar hazırlanması konusunda birazıcık para harcasa kötü mü oılurdu? Gelişrms ülke televizjyonlarmm tümündo özel gün'lerle ilgili işi yalnızca bu olan t>ir yapım ünitesi vardır. TRT de böyle bir yapım ünitesi oluşturamadıkça bu tür eleştirilerden kendini kurtaramayacak. KÜLTÖR YAŞAM 22 TEMMUZ 1982 Bayram Tv^indc ndcrvar? TV'nin radyodan öğrenecegi çok sey var... TOrkân SEZGÎN ruluğu ortaya çıkacaktır. önce bir yayıncılık kuralı na değinelim. özel günler için hazırlanmış programlar hazırlandıklan özej gUnle ilgili olmalıdırlar. Ancak o özel günde yayınlamnca hazırlanış amaçları gerçekleşmiş olur. Sözgelimi îzmır'in kurtuluşu için hazırlanan bir özel program 9 Eylül'de yayınlanırsa bir anlamı olur. O programı 22 Nisanda yayınlarsanız adama «enlştetn beni niye öptti» diye aorar lar. Bayram özel programlan. nın da bu kuralın dışmda tutulmaması gereMr. Gerekir ama bu programlan istediğiniz günde istediğiniz ayda ve istediğiniz bayramda yaymlayabihrsiniz. Sözgelimi bugün saat 22.15'te program Mustafa Kandıralı ve arkadaşlannm çalacakları oyun havalan ile baş CUMA TRT îstanbul Radyosu Çocuk Korosu Cenan Akın* m «Güzel yurdum» şarkısını seslendirecek. 19.00 HABERLER 19.05 HAFTANIN ŞARKISI dun Taner İle olan bir söy leşislne yer verlllyor. 19.10 SİRK Dünyamn en ünlü slrkle rinden biri oları Billy Smart sirkinin gösterilerini izliyoruz. Ulusal Kurtuluş Savaşı'nda büyük önemi bulunan Erzurum Kongresi'nin töplanması nedenlyle hazırlanan programa konuşmacı olarak Prof. Dr. Hamza Eroğlu katılıyor. 19.45 ERZURUM KONGRESİ 20.05 BAYRAM SOHBET 2 Nedret Selçukler'in Hal Nevra Serezli İle Mehmet Ali Erbil'in sunuculuk yaptıklan bayram özel eğlence programınm lkinclsinl Izliyoruz. Bu kez yer alan sanatçılar ve söyleyecekleri parçalar şöyle: Asu Maralman «Bağrı yanık dostlara», Erol Svgin «Deli diva ne», Ersan Eıdura«Son se rüven», Esmeray «Gnrbet yolu», Vedat Çetinkaya «Kalp kalbe karşıdır», Bedla Akartürk «Varın söyle yin», «Halimi arzettim», «Pınara gel ki görem», 8amime Sanay «Mahmnr bakışh dilberlm» Bölümde aynca AU Poyrazoğiu ve ar 20.30 HABERLER 20.50 HAVA DURUMU 21.05 BAYRAM 2 kadaşları, Celâl Şahin Uğur Böcekleri ve Cevat Kur tuluş var. 22.05 HAYAL BELDESt Dizinin «Firar» adlı böiü münü izliyoruz. Ünlü bir sihirbaz clan Bay Yugo. son derece iyi korunan ve kaçmanın olanaksız olduğu cezaevlnden ftrar etmeyl hayal etmektedlr. Bir sihlr baz olan babasının yaptığı bu İşi gerçekleştlrmek İçin hayal adasına gelir. Ann ve Maksın birkaç gün \çin bile olsa zenglnlerin arasına karışıp zenginmiş gibi yaşamak amacında olan iki aTkadaştır. Onlar da ay nı amaçla hayal adasına gellrler. 23.00 HABERLER 23.05 KAPANIŞ T OP Bayram l'de çalımını attı. Sağ kanada deplase olan Bayram 2'ye pasım verdi. Bu tür tümceleri spor spikerlerinden pok cluyduk. Ama sözttaü ettiğîmiz «Bayram 1» bir sporcunun değil, bir programın adı. Hezn de bayram süresınce televizyonda yayınlanacak bir özel programın adı. Bu adın bayram özel programı içın özenle seçildiğini, çok güzel bir progTam adı olduğunu söyleyebilır rnisiniz? Bir programa gösterilen özen, verilen değer programa konulan konan adm güzel olması ile başlar. Lütfen deneyin, güzel bir program adı nm ardından içerikleri kötti çı CUMARTESİ 17.00 17.05 HABERLER ÇOCUKLAR ÎÇİN Bayram programı «Meddah>, «Ne Sihirdir Ne Keramet», «Oyunbaz Kardeşler» adlı bolumler oluşturuldu. Ajda Pekkan dört parçayla ekranda Bayramm son gününde sunucular yine Nevra Serezli ile Mehmet Ali Erbll. Programın sanatcılan ise şöyle: Nilüfer «Senslz olmaz», îskender Doğan «Bir toz olsam kirpiğinde, Serpil Barlas «New York New York, Yıldıray Çmar «Erzurum Dadaşı», îbrahim Köker «Muhabbet kuşu», Bedri Ayseli «Yar diley», Seçil Heper «Sana ey canımın canı>, «Sorma bana nafile», «Geçmesin günümüz sevgilim yasla» ve «Girdim yarin bahçesine», Celâl Şahin, Uğur Böcekleri de programın öteki konuklan. 21.05 BAYRAM3 17.30 PERSEMBE Erol Kardeşecı"yi KavuMu, Yıldıral Akıncı'yı Pişekâr Nuri Goıcaşan'ı Memiş, Ayhan Ahıskal'ı Bacı, Selma Yeşilbağ'ı 1. kız, Pervin Ünalp'ı 2 kız, Erhan Ergüler'i Dolandıncı, Selçuk özdoğan'ı Karadenizlı, Ahmet Kuşgoz'u de Klarnetçı olarak izleyeceğımiz orta oyunu programım Tekin Özertem ile Canan Ansoy hazırladı. Ramazan Bayramı nedenıyle bayramların anlam ve önemi Uzerinde bır konuşma yer alıyor. BAYRAM SİNEMASI: «GÜLER MİSİN AĞLAR MISIN?» 19.00 19.05 HABERLER ÇOCUKLAR İÇİN Ç Ç Özel günler için hazırlanmış programlar hazırlandıkları özel günie ilgili olmalıdırlar. Ancak o özel gün de yayınlamnca hazırlanış amaçlau gerçekleşmiş olur. O proşramı başka bir günde yayınlarsanız «eniştem beni niye öptü» diye sorarlar. TRT de böyle bir yapım ünitesi olaş turulmadıkça bu tür eleştirilerden kendini kurtaramayacak. 5 3 kan yapımlann sayısmın çok az olduğunu göreceksiniz. Ad bir yerde programın tanımı gifcidır. Adı özenle seçilmemış, «sıradanlık» kokan yapımlann kendüerine de özen gösterilmez çoğu zaman. Yasak savmak için bir zorunluluğu yerine getirmek için yapjlmış etkisi bırakırlar. Bayram programlan da yasak savmak için «Televizyon bayramda hiç bir şey yayuılamadı demesinler» diye yapılmış programlar gibi göründü bize. Yalnızca Bayram 1 gıbl harcıâlem bir adı olduğu için bunlan söylemiyoruz. Üg gün içinde yaymlanacak programlara ve içeriklere kısaca bir göz atınca sözümüzUn doğ 19.35 BAYRAM KONUŞMASI 19.45 Ankara Radyosu Türk Sanat Musıkisi Korosu'ndan, Zlya Taşkent'in yönetiminde köçekçeler dinleyecegiz. Haldun Taner dünkü ve bugunJtü bayramların genelde karşılaştınlması üzerine konuşuyor. KÖÇEKÇELER 20.05 BAYRAM SOHBETİ 1 Yönetmen: Osman F. Seden, Senaryo: Ahmet Üstel, Oynayanlars Zeki Alasya, Metin Akpınar, Fatma Belgen, Kadir Savun, Neriman Köksal, Ali Şen ve Turgut BoraİL Turistik bir yerin sahibi olan Cemal Bey çok iyi para kazanmakta ama bu arada kırıcı davranışlarıyla çevresindekileri küstürmektedir. Cemaı Bey'm inşaatında çahşan Rasim Usta da patronunun evinde kiracı olarak oturmaktadır. Çırağı ise Zeki Alasya'dır. Rasim Usta kızmı Cemal Bey'in yanmda çahşan Metin Akpmar ile evlendırmek üzere söz kesmiştir. Ve Zeki ile Metin çok iyi iki arkadaştır. Ama Cemal Bey, kiracılarmm oturduğu evi günün birinde yıktırmaya karar verince gençlerin bütun dunyası da yıkılacaktır. 22.00 TV'DE SİNEMA: «ÜÇKAĞITÇI» 23.50 HABERLER 23.55 KAPANIŞ > Üçkâğıtçı * (THE FLÎM . FLAM MEN) YÖNETMEN. ERWÎN KERSHNER, SENARYO: VVİLLtAM ROSE, OYNAYANLARs GEORGE SCOTT, SUE LYON, MİCHAEL SARRAZtN, NABRY MORGAN, 1967 YILI YAPIMI. 115 DAKİKA. «Cansız bir toprak parçasma bağlanmayı» saçma bulan, kasaba kasaba dolaşarak çeşitli uçkâğıtlarla insanlara kazık atan yaşlı Mordakay, yanına aldığı genç asker kaçagı Curley'e namusun, dürüstlügün geçersiz olduğunu, para kazanmak için her şeyin geçerli olduğunu anlatmaya çalışır. Yaşh Yahudi ile delikanlı arasında çeşitli hayat deneylerinin de yardımıyla benzersiz bir dostluk oluşur. Curley. filmin finalinde çok etkili bir sahnede bu dostluğu kamtlayacaktır Son yıİlarda «Yıldız SavaşlarıB» gibi pahalı filmlere imzasını atan Erwin Kershner'in komedi türünde sevimli ve başanh bir filmi. «General Patton»un unutulmaz oyuncusu George Scott. yine çok başanh. «Lolita» filmiyle parlayan Sue Lyon, «Atlan da Vururlar» ve «Peter Proust Kaç Kere Yaşadı?» filmlerinden anımsadığımız Michael Sarrazin de çok iyi Bu güze! duygusal güldüru, bayram gecesi için çok iyi seçim. Bayram radyosunda ndcrvar? Secmeler Televizyonun bu vurdumduymaz tutumuna karşı TRT radyolan her zamanki olgunluk ve layacak. Onun ardından Ali Gür özenliği içinde güzel bir bayram lu «İrmeden gel irmeden» adlı türküyü okuyacak. Fatih Mü özel programı hazırladılar. Hahürdar'ın «Nuri Kereste» adll zırlanan programın adı: «Bilgi parodisinden sonra Ayşe Tuna sayarın Bayramı» Bu ad, radlı'dan «Eskl dostlarai dinleye yo yapımcılarmın içlerinde eme ceğiz. Ali Poyrazoğiu ve arka ge yönelık bır yaratma ve budaşları «Ali Uyanık Futbol Has luş varolduğunu göstermeye Onlar işlerini ciddiye tası» adlı ve üç gün sürecek yeter. güldürülerintn birinci bölümü ahp oyun yazarlarma bayram yazdırtmışlar. nü sunacaklar. Yaşar Özel ve için oyunlar Selahattın Alpay'dan sonra Aj Bayram programı için özel bir da Pekkan'ı dört şerkıyla izle kanara düşünüp sarkjlan ve yeceğiz. îçeriği bu olan prog oyunlan bunun içine yerlestirramm aöı «Bayram 1», yani mişler. Böylece üç gün süreBayram özel programıdır. Yak cek bir senaryo içinde özenle laşık bir saat sürecek bu ya hazırlanmış bir bayram özel punı «Zafer1» adıyla 30 Ağiıs programı oluşturmuşlar. Radtosta «Gençlik1» adıyla 19 Ma yoyu küçümsemek alışkanlıyısta «Kurban1» adıyla da Kur ğında olan televizyonun yayıncıhk konusunda eski bir gelenegi olan radyodan elbette öğreneceği çok şeyler var. Dizinin son bölümü yayınlanıyor. Abdülhamit döneminde Hacı Arıf Bey tekrar saraya döner. Bu arada Şevki Bey'i yetiştirir. Nıgârnik adlı cariye ile üçüncü defa evlenecektir. 20.30 HABERLER 20.50 HAVA DURUMU 21.05 HACI ARİF BEY (Son/Renkli) BAYRAM1 19.20 TÜRKULER GEÇİDİ LOZAN İstanbul Televizyonu'ndan îzzet öz, Namık Kasapbaşoğlu ile 19.35 Kayhan öztepe'nin hazırladığı özel eğlence programmda yeralan Lozan Banş Konferansı'nm tariht değeri solistler ve parçaları şöyle: Ali Gürlü «îrmeden Gel İrmeden», belge . film ve fotoğraflarla vurgulamyor. Selahattin Alpay «Portakal Dilim Dilim», Yaşar özel «Kadın» Türklye Cumhuriyeti'nin Batılı devletler Coşkun Demir «Hele Hele», Ayşe Tunah «Unutulmuş Birer BIdüzeyinde kendisini kabul ettirdiği bu olarer», Ajda Pekkan Billy Joetıun «Just The Way You Are», Garo ym anlamı genç kuşaklara anlatıhyor. AdMafjan'ın «Gerçek ve Düş» Yfldınm Gürses'in «Affetmem Seni», • Selmi Andak'ın «ömfir Boyu». Programda aynca Ali Poyrazoğ * nan Azar'ın yapıöımı ve yönetimini üstfendigi programı Mehmet Ege seslendirdi. lu ile birlikte Tsoman Aksoy, Tekin Siper, Hülya Sağlam, Tuncay özinel ile Aynur Aksoy «Ali Uyanık Futbol Hastasu bölümünde yer alıyor. Programın öteki konuklan arasmda Cevat 20.00 OYUN HAVALARI Kurtuluş da var. Programı Nevra Serezli ve Mehmet Ali Erbil Programda Hilmi Rit ve arkadaşlanndan sunacak. «Bayram I»i Mustafa Kandıralı ve arkadaşlannın oyun oyun havalan dinleyecegiz. havalan açıyor. 23.10 23.15 HABERLER KAPANIŞ 20.30 HABERLER 20.50 HAVA DURUMU 22.15 Türk Halk Müziği programında ekrana gelecek olan Aynur Gürkan ve Erkan Sürmen şu türküleri söyleyecekler: «Köprüler yaptırdım gelip geçmeye», «Kaleden iniş mi olur», «Gayn dayanamam ben hasrete», Karanfil ocak ocak». PERSEMBE 05.00 Açılış, program ve kısa haberler, 05.05 Oyun havaları( 06.00 Kısa haberler, 06.02 Mahalli ekıpler, 06.30 Köye haberler, 06.40 Günaydm, 07.30 Haberler, 07.40 Günün içinden, 08.50 Bayram konuşması, 09.00 Kısa habsrler, 09.05 Günün için den, 10.00 Kısa haberler, 10.02 Arkasi yarm, 10.22 Bölgesel yayın ve reklamlar, 11.00 Kısa ha berler, 11.05 Bayram özel eğlence programı, 12.00 Kısa haberler, 12.05 Reklamlar, 12.10 Bayram oyunu I, 12.55 Reklamlar, radyo TV programları, 13.00 Haberler, 13.15 Davul zurna ile oyun havalan, 13.30 Bölgesel yayın ve reklamlar, 14.30 Necla Akben Soner Özbilen'den türkuler, 14.50 Öğleden sonra (1), 16.00 Kısa haberler, 16.05 Türk halk müziği bayram ozel programı, 16.35 Türkçe sozlU hafif müzık, 16.55 Türk sanat müzıği bayram özel programı, 17.30 Din ve ahlak, 13.00 Kısa haberler, 18.05 Çocuk bahçesi, 18.20 Haftanm çocuk şarkısı, 18.23 Bölgesel yayın, 18.55 Reklamlar, 19.00 01.00 TRTII ile ortak yaym, 19.00 Haberler, 19.30 Yurdun dört bucağmdan, 20.00 Köyümuz, köylumüz, 2050 Ahmet Özhan Güzide Kasacı'dan şarküar, 20.40 Türkçe sözlü hafif müzik, 21.00 Kısa haberler, 21.02 Radyo tiyatrosu, 21.40 Neco söylüyor, 22.00 Kısa haberter, 22.05 Bayram istekleri, 23.00 CUMARTESİ yun havalan, 12.00 TUrkçe sözTRTl lü hatıf müzik, 12.30 Beraber ve solo şarkılar, 13.00 Haberler, 13.15 Klasık sazlardan oyun 05.00 Açılış ve program, 05.05 Şarkılar, 06 00 Kısa haberler, havalan, 13.30 Türk halk mil 08.02 Bölgesel yaym. 06.30 Köye haberler, 06 40 Gunaydm ziği bayram özel programı, Bayram özel, 07.30 Haberler, 07 40 Klasik sazlardan oyun 14.00 Üniversite korosu, 14.30 havalan. 08.00 Bölgesel yayın, 09 00 Kısa haberler, 09 05 ÇoTürkçe sözlü haîif müzik, 15.00 cuklarla bayram, 10.00 Kısa haberler. 10 02 Arkasi yann. Solistler geçidi, 15.30 Ankara 10.22 Bayram Özel Eğlence Programı Cl). 12 05 Bayram Tadyosu çok sesli korosu, 15.45 Oyunu III, 13.00 Haberler, 13.15 Zeybekler, 13.30 Bölgesal Türküler, 16.00 Gönül sesimiz 16.20 Arkasi yann, 16.40 Türkü yayın, 15.00 Kısa haberler, 15.05 Solistler geçidi, 15.30 Kahraler geçidi, 17.00 Türkçe sözlü manlık türküleri, 15.45 Silahh Kuvvetler saati, 16.00 Kısa hafif müzik, 17.30 Türk sanat haberler, 16.05 Çocuklar şarkı söylüyor. 16.20 Şarkılar. 16.40" müziği toplu programı, 18.00 Türkçe sözlü hafif müzik, 17.00 Dilek kutusu, 18 00 Kısa haYurttan sasler bayram özel berler, 18.05 Solistlerden birer şarkı, 18.35 Bölgesel yayın. programı, 18.30 Hikâyelerimiz, 19.00 00.01 TRT II ile ortak yayın, 19.00 Haberler 19 30 19.00 01.00 TRTI ile ortak ya Türküler, 18.50 Şarkılar, 20.05 Ankara radyosu çok sesli ym. korosu, 20.20 Hafif müzik, 20.40 Şarkılar, 2100 Haberler, 21.05 Yurdun dört bucağmdan, 21.30 Türk bestecileri 22.00 Kısa haberler, 22.05 Bayram istekleri. 23 00 Haberler 2318 TRTIII Bayram gecesi (2), 00.55 Günün haberlerinden özetler, 07.00 Açılış ve program, 07.02 01.00 Program ve kapanış. Güne başlarken, 08.00 Sabah konseri, 09.00 Türkçe haberler, 09.03 Küçük konser, 09.30 Bee Gees'in «Living Eyes» albumü, 10.00 Hafif müzik, 11.00 Öğleye doğru, 12.00 Haberler, 07.00 Açılış ve program, 07.02 Solistlerden secmeler, 07.30 12.12 Diskoteğimızden, 13.00 Haberler, 07.40 Türküler ve oyun havalan. 08 00 Sabah içın Zeki Müren «Bilgisayann Bayramı»nda Konser saaü, 14.30 Klasik Türk müzik, 09.00 Şarkılar 09.15 Yeni sesler, 09 45 Meşhur tabmüziği korosu, 15.00 Müzikli da lolann hikâyeleri, 10.00 Gerdaniye Köçekçeler, 10.15 Basm kikalar, 16.00 Günün konseri, 17.00 Haberler, 17.12 Sizler İÇin, Bayramı Özel Programı, 10.30 Türküler geçidi, 10 50 Yorum Haberler, 23.15 Bayram gece berler, 07.40 Turküler ve oyun si (2), 00.55 Günün haberlerin havalan, 08.00 Sabah için mü 18.00 Plaklar dönüyor, 19.00 culanmız, lı.2O Şarkılar. 11.40 Edebiyatımızda dergiler 12 00 den özetler, 01.00 Program ve zik, 09.00 Zeybekler, 09.15 Sag Haberler, 19.12 10. îstanbul Fes Türkçe sözlü hafif müzik, 12.15 Türküler, 12.30 Türk Sanat kapanış, 01.05 • 05.00 Gece ya lığımız, 09.30 Türk sanat mü tivali'nden, 20.45 Hafif müzik, Müziği Bayram özel Programı, 13.00 Haberler, 13.15 Klasik zıği bayram özel programı, 21.00 Müzik dünyasından, 22.00 sazlardan oyun havalan, 13.30 Türkülerlmizln dünü bugurısı. 10.00 Türkçe sözlü hafif müzik, Haberler, 22.12 Gecenin getir nü, 14.00 Lozan Antlaşması Özel Programı, 14.15 Şarkılar. TRTII 1050 TUrkUler geçidı, 10.40 De dikleri, 23.00 Opera saati, 24.00 14 45 Türkçe sözlü hafif müzik, 15 05 Ezgi kervanı, 15.30 Tu07.00 Açılış ve program, 07.02 nizin sesi, 11.00 îki solistten Gece ve müzik, 01.00 Program rizm, 15.50 Şarkılar, 16.05 Saz eserleri, 16.20 Arkasi yann, Solistlerden secmeler, 07.30 Ha şarküar, 11.30 Türküler ve o ve kapanış. 16.40 Türküler, 17.00 Klasik koro, 17.30 Erkekler topluluğu 18.00 Her plağm bir öyküsü var, 18.45 Şarkılar, 19.00 01.00 TRT 1 üe ortak yayın, TRTl TRTH CUMA TRTI Emel Sayın bayramm ikind günü saat 11.05'i» yer alıyor.. Radyo, bayramın birinci gününden itlbaren «BUgisayann Bayramu adlı ve uç gün sürecek bir özel eğlence programı hazırladı. Bu programı Mustafa Yolaşan ve Uğur Böceği Zeki birlikte sunacaklar. Programda Alunet Üstel'in yazmış olduğu «Yağcılık» ve «Korunmaya Muhtaç Çocuklar» adlı skeçler yaymlanacak. Ayrıca Şahın Gültekın, Zekı Muren, Nilüfer, Ülkü Beşgül, Güzide Kasacı, Nukhet Duru, Barry White birer şarkıyla mikrofona gelecekler. Aynı gün yıne bayram için hazırlanmış olan özel bir program «Gecenin İçinden». «BUgisayann Bayramı» adlı özel eğlence programırun iklncl bölümü dinleneoek. ll.05'de başlayıp yaklaşık bir saat sürecek programda «Dilenci» ve «Yalan» adlı iki skeç yaymlanaoak. Bu skeçler de Ahmet Üstel tarafından yazıldı. Aynca Banş Manço, Emel Sayın, Sezen Aksu, Edıp Akbayram, Fatma TUrkan Yamacı, Franky Lay şarkılarıyla mikfofonda olacaklar. Yıne bayramm ikinci günü 23.15'de yaymlanacak olan «Gecenin İçinden» bayram için bir özel eğlence yayını yapüacak. Bayramm son günü «BUgisayann Bayramj» adlı senaryonun üçüncü bölümünü dinleyecegiz. Bu bölümde «Dedikodu», «Hırsız» ve «Oyun» adlı üç skeç yaymlanacak. Bu skeçlerden sonra Sabite Tur Gülerman, Julio tglesias, Selçuk Ural, Mustala Sağyaşar, îzzet Altmmeşe, Sibel Estemen, Eichard Power'den şarkılar yayınlanacak. 05.00 Açılış, program ve kısa haberler, 05.05 Şarkılar, türküler ve oyun havalan, 06.00 Kısa haberler, 06.02 Mahalli ekipler (THM), 06.30 Köye haberler, 06.40 Saz eserleri, 06.45 Kur'anı Kerim Türkçe açıklaması ve bir konuşma, 07.15 Neylerle saz eserlerî, 07.02 Özel tanıtıcı reklam programı,07.30 Haberler, 07.40 Günün içinden (1), 10.00 Kısa haberler, 10.02 Arkası yann, 10.22 Bölgesel yaym ve reklamlar, 11.00 Kısa haberler, 11.05 Bayram özel eğlence programı, 12.00 Kısa haberler, 12.05 Reklamlar, 12.10 Bayram oyunu II, 12.55 Reklamlar, radyoTV programlan, 13.00 Haberler, 13.15 Davul zurna ile oyun havaları, 13.30 Bölgesel yayın ve reklamlar, 14.30 Türkçe sözlü hafif müzık, 14.45 öğleden sonra (2), 16 00 Kısa haberler. 16.05 Türk sanat müziği Bayram Özel programı, 16.35 Türkçe sözlü hatıf müzik (Karma), 17.00 TUrk halk müziği, Bayram Özel programı, 17.30 Bayram faslı, 18.00 Kısa haberler, 18.05 Çocuk bahçesi, 1820 Haftanm çocuk şarkısı, 18 23 Bolsrssel yaym, 18.55 Reklamlar, 19.00 01.00 TRTII ile ortak yayın, 19.00 Haberler, 19.30 Solistler geçidi (TSM), 20.00 Köyümüz köylümüz, 20.20 Türkçe sözlü hafif müzik, 20.40 M. Şen Sancakoğlu Vedat Çetinkaya'dan şarkılar, 21.00 Kısa haberler, 21.05 Bedia Akartürk M. Kemertaş'tan türküler, 21.25 Klasık sazlardan oyun havalan, 21.40 Türk besteciteri (ÇTSM), 22.00 Kısa haberler, 22.05 Bayram istekleri, 23.00 Haberler, 23.15 Bayram gecesi (3), 00.55 Günün haberlerinden özetler, 01.00 Program ve kapanış, 01.05 05.00 Gece yansı. ramı, 14.15 SolisUer geçidl, 14.45 TUrkça sözlü hafil! müzik, 15.00 Türkuler geçidi, 15.30 Çağdaş müzik, 16.00 Zeybekler geçidi, 16.20 Arkası^rann, 16.40 Metin GUyer'den şarkılar, İ7.00 Ahmet Kutsi Tecer'ln ölümü özel programı, 17.15 Hafif müzik, 17.30 Yurttan sesler bayram özel programı, 18.00 Ankara radyosu çok sesli korosu, 18.15 Saz eserleri, 18.30 Din ve ahlak, 19.00 • 01.00 TRTI üe ortak yayın. 07.00 Açılış ve program, 07.02 Güne başlarken, 08.00 Sabah konseri, 09.00 Türk çe haberler, 09.03 Barok müzik, 09.30 Abba'nın «The Visitors» albümü, 10.00 TRT Ankara Oda Orkestrası, 10.30 Almanya'dan müzik, 11.00 öğleye doğru, 12.00 Haberler, 12.12 Dlskoteğimizden, 13.00 Konser saati, 14.30 Klasik Türk müziği korosu, 15.00 Müzikli dakikalar, 16.00 Günün konseri, 17.00 Haberler, 17.12 Sizler için, 18.00 Popcaz, 19.00 Haberler, 19.12 Hafif müzik, 19.30 Besteler, besteciler, 20^0 Caz yorum culan, 21.00 Müzikli portreler, 22.00 Haberler, 22.12 Gecenin getirdikleri, 23.00 Cuma konseri, 24.00 Gece ve müzik. 01.00 Program va kapanış. TRTHI , 07.00 Acılıs ve program, 07.02 Güne başlarken. 0800 Sabah konseri, 09.00 Türkçe haberler, 09.03 Cumartesi sabahı, 10.00 Ülkeler seeleniyor. 10.45 Ankara Radyosu Çoksesli korosu, 11.00 Stüdyo FM. 12.30 Hafif müzikle dans, 13.00 Oda müziği, 14.00 Müzik bahçesinden. 1500 Cumartesi diskoteği, 16.00 Her plağın bir öyküsü var, 16.45 Saz eserleri. 17.00 Haberler, 17.12 Aktüalite Programı, 17.20 Çay Saati, 18 00 Gençler için, 19.00 Haberler. 19.12 Aktüalite programı, 19.20 Çağdaş Türk Sanat müziği, 20.00 Dünden bugünden, 21.00 Günümüzde caz, 22.00 Haberler. 22.12 Aktüalite programı, 22.20 Gecenin getirdikleri. 23.00 10. îstanbul Festivali'nden, 24.00 Gece ve müzik, 01.00 Program ve kapanış, TRTII 07.00 Açılış, program, 07.02 Solistlerdon secmeler, 07.30 Haberler, 07.40 TUrküler ve oyun havalan, 08.00 Sabah için mttzik, 09.00 Klasik sazlardan oyun havalan 09.15 Türk inMlap Tarihi, 09.30 Beraber ve solo şarkılar, 10.00 Türkçe sözlü hafif müzil;, 10.20 Türkülerimiz ve konulan, 10.40 Psikolojik sorunlanmız, 11.00 Türk sanat müziği Bayram özel programı, 11.30 Tango dünyası, 12.00 Türk halk müziği Bayram Özel programı, 12.30 Küçük koro, 13.00 Haberler, 13.15 Klasik sazlardan oyun havalan, 13.30 Türküler ve oyun havalan, 14.00 Erzurum Kongresl özel prog TRTIII Pazar Tv'sinden secmeler Pazar Sineması: «Şarkıcılar Kralı» (14 05), Telemaç» (1545), «Sirk» (17.30), «Savaş Yıldızı» (1845), «10. Uluslararası îstanbul Festivali» dö.30), «Magazin» (21.05), «Komiser Columbo» (21.40).
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog