Bugünden 1930'a 5,446,570 adet makaleKatalog


«
»

22 TEMMUZ 1982 DIŞ HABERLER Cumhuriyet 3 Jaruzelski: Sıkıyönetün yil sonunda kaldırılacak VARŞOVA, (AP) Polonya Askeri Lıderi General Wojciech Jaruzelski dün yaptığı açıklamada tutuklulann büytlk bır bölümünün ve tüm kadın tutuklulann serbest bırakıljnası Içın emır venldiğııu soylerken, geçen 13 Aralıkta ilan edilen sıkıybnetimın bu yıl s o nunda kaldınlacağını belirtti. Jaruzelski parlamento (SEJMVda yaptığı konuşmada, sıkıyonetımle bırlıkte seyahat etme ve haberleşme ozgurlüğüne getırilen sınırlamalann kaldmldığını da kaydetti. Polonya Askeri Liden, tutuklulann büyük ölçüde serbest bırakümasının emredildığmi açıklamasına karşın Dayanışma Sendıkası Lıden I>sch Walesa'nın tutukluluk halinm kaldınlıp kaldınlmaması konusunda her hangı bır soz soylemedı Bu nunla bırlıkte General ja ruzelskı, ışçı sendikalannın «özerk ve bağunsız» olacağını ancak bunlann 1980 ağustosu öncesi döranelenne ya da Dayanışma laaliyeti içinde bu lunmalanna izın verümeyeceğıni vurguladı. GÖREVDEN ALINDI Papa Varşova'ya yapacağı ge ztyi ertelerken, BBC Polonya Dışışlen Bakanı'nın gorevden alındığım bildırdı. ABD, Israile 1,5 milyar dolartık silah yolluyor WASHÎNGTON (a.a.) ABD Savunma Bakanlıgı sozcüsü, gerekli lşlemleri tamamlanan 1.5 milyar dolarlık sılah ve cephanenın îsraıl'e yollanmak üzere hazırlandığım ve konuya llişkin yollama planma aynen uvulacağını duyurdu. Malzeme arasmda obüsler, zırhlı taşıyıeılar ve «Sidewinder» «Chapparall» ve «Maverick» tipl uçak gtidümJü füzelert bulunduğunu vurgulayan sozcü, Lübnan'da çok sayıda top ve tank mermisl harcayan îsrall'den tra yolda bir istek gelmedlğinl belirtti. Llstede, yollanması 1 yıl alacak olan ve kongre onaymdan geçen 11 «F15» uçağı da bulunuyor. İran, Irak'ın petrol tesislerini bombaladı Irak savaş uçakları da Ahvaz kentini bombaladı: 5 ölü. TAHRAN (Ajanslar) İran Bağdat yakınlarındaki petrol tesislerini bom balarken, Irak savaş ucaklan da Ahvaz'a saldırdı Tahran radyosu bombardıman sonunda Irak petrol te sıslennin ağır hasara uğratıldığmı bildirdi Radyo Irak hava saldın larınm, Irak'ın İran kentlerine dün sabah havadan saldında bulunması üzerine başlatıldığını bildirdi. Irak savaş uçaklarınm Ahvaz kentini bombalaması sırasında 5 kişl oldü, saldırırıda 40 evln de hasar gordüğü bildırihyor Kayhan gazetesi de dün sabah 9 00'da başlayan Irak hava saldmsı sonunda Tebriz kentinde 10 kişlnln oldtigünü, 50 kadar evin de tahrip olduğunu bil dirdl. tnglüz yayın kurumu BBC'nln haberlne gore 1ran savaş uçakları korfezde seyreden lkl Irak savaş gemlsinl bombaladılar. Sal dırı sonucu her ikl gemlnin de battığı bildlrlldl Irak Sılahli Kuvvetleıi de oncekl gece yayınladıgı bir bildiride son 24 saat 1cinde Basra bolgesinde meydana gelen çarpışmalarda yaklaşık 2 bln tran askenni oldürdüklerini duyurdu Irak haber ajansı INA tarafmdan yayınlanan bildiride ayrıca, 15 tank. 17 zırhlı araç, 4 füze rampası, 6 ulaştırma aracı ve 6 topun tahrip edildlği one sürüldü Bildiride Irak'ın kayıpları konusunda bir bil gi verilmedi Irak askeri sozcülügü ta rafından Bagdat radyosu aracılığıyla yapılan bir baş ka açıklamada da dün sabaha karşı bir tran Fantom uçağının Bağdat üzerinde düşürüldüğu belırtüdi Açıklamada uçağın pilotunun oldüğü. iktnci pilotun ise esir almdığı kaydedildi Bu arada Irak Başbakan Yardımcısı Tank Aziz önceki gün düzenlediği bir ba sın toplantısında, Devlet Başkanı Saddam Hüseyin'e başarısız bir suikast glrlşlminde bulunulduğu yolunda Amerikan Newsweek dergisinde çıkan bir haberı yalanladı. Irak'm ABD' den sılah satın almayacağı nı açıklayan Tank Aziz, an cak savaş konusunda Güvenlık Konseyi'nce alınan kararların ABD tarafmdan destekleneceğinl umduklarını belirtti Savaşa son ver mek ıçin ileri sürdüklerl tek şartın Iran'm Irak'ın egemenliğini tanıması olduğunu yineleyen Aziz, bu amaçla müzakerelere hazır olduklarını sovledl tSTANBUL'A UĞRADI İran Başbakanı Hüseyin Musavi Cezayir ve Libya'ya yaptığı geziden donerken Yeşılkoy'e uğradı. Havaalanmda bir süre dınlenen İran Başbakanı daha sonra ülkesıne gitti. Brejnev: Lübnan 'a BMgücü gönderilsin VVASHtNGTON, (AJanslar) VVashıngton'da Baş kan Reagan'la Suudı Ara bıstan ve Surıye Dışışlen Bakanlan arasuıda FKÖ'nün geleceğıne Uışkın yapılan görüşme konusunda basına aynntıh bılgi venlraedi Suriye Dışişleri Bakanı ül kesinin FKÖ gerıllalannı ke sinlıkle kabul etmeyeceginı yineledi Sovyetler Bırligı Devlet Başkanı Leonıd Brejnev ise Lübnan'a BM Bans Gücü göndenltnesinden yana olduğunu açıkladı Başkan Reagan'ın temsılcısi Phılıp Habıb ise bunalı mın çozumüne ilışkın yeni bır ABD planı ortaya attı Lubnan TV'sının bildirdigine göre yeni ABD planı uç temel maddeden oluşu yor • lsrail Beyrut'un 17 Km doğusundakı Damur kasabasına çekılecek # Batj Bevrut'ta bulunao 5000 ila 6000 FKÖ genllası başkentten aynlacak • Avrupa baglantısızlar ve Doğu ulkelennden oluşan bır uluslararası guç Lubnan" da gorev alacak. Sovyetler Bırlıgi Devlet Başkanı Leonid Brejnev, Fılıstınli gerillalann Beyrut'tan aynlması durumunda guvenlıgı, BM Barış Gucu'nun sağlamasını istedı Konuya ilışkin olarak •Pravda» eazetesıne demeç veren Brejnev, boşaltmanın yapılması ıçın îsrail ve Fılıstın bırhklerının bırbınnden aynlması gereğınden soz etmiş bunun içın da BM askerlennın tampon oluşturabılecegıni vurguladı. Ancak Lubnan topraklannda ABD bırliklerinin gcrev yapmasına karşı olduklarını soyleyen Brejnev, bununla ılgılı uyannın ABD'ye daha önce aktanldığını anımsattu Ingiltere Kraliçesi'nin korunması içîn yeni bir polis dairesi kurulacak Ttjif Haberler Servisi Ingiltere'de Kralıçe'nin odasma girilmesi olayının yankılan sürüyor Ingiltere İçışleri Bakanı, kralıçe ve ailesının korunması için yeni bir polis daıresı kurulacağmı bıldirdi. Ots yandan kraliçenin yatak odasına giren Michael Fagan'ın kraliçenin yanında intıhara teşebbüs ettıği bıldirildı BBC'ye göre hazırlanan bir raporda, kraliçenin de alarm ve tetefon la 3 kez yardım istediği ancak bir sonuç alamadığı kaydedildi. altm anlara ücretsiz hızlı havale TARtS l* (rttfı vıum p<irtiı/h uc I M M M M bâyrdmınızı kytbr, sağlıl( ve rnutluluk[ar diler. SAYIN İHRACATÇI VE SANAYİCİLERİMİZİN DİKKATLERİNE M/V «MONAÇ» gemımız 23 Agustos tarihleri arasında Istanbul'dan Cezayir limanı için yük kabul etmektedir. DB. DENIZ NAKLİYAT1 TAŞ. GENEL MUDURLUĞÜ, TELEFONLAR: 45 21 20 / 150 . 161 43 59 33 43 63 69 TELEX: Istanbul (Merkez) Istanbul (Merkez) 24125 '(Basın: 19172) ücretsiz teleks lıavalesi Türkiye Emlak Kredi Bankası'iHn yurt dışında çalışıp kazançlanndan bir bölümünü memleketteld yahnlanna gönderen altın anlariTfflfliçin çok özel bir hizmeti daha var: Ücretsiz Teleks HavalesL. •^ Ücretsiz Teleks Havalesi ile memlekete gönderdiğiniz paralar aynı gtin Türkiye'de, ertesi gün havale ettiğiniz adresfe oîuyor. *Ücretsiz Teleks havalesi ile memlekete gönderdiğiniz döyizler en yüksek döviz kurundan Türkürasına çevrilerek yakınlanmza ödeniyor. ^•Ücretsiz Teleks Havalesi ile gönderdiğiniz paralarm alınış tarihi ve miktan taraumza bildiriliyor. •^Ücretsiz Teleks Havalesi ile DÇM, Konut ve TL mevduat hesaplan açılabiliyor. Altm emeğinizin ürünü değerleniyor, ananız. "babamz, çoluğunuz çocuğunuz rahat. paranız para ediyor altın arınız eve dönene kadar bize güvenebilirsiniz... Ücretsiz Teleks Havalesi, yurt dışında çahsanlann kendi yokluldannda ev halkunn geçinıi için en güvenecekleri havale sistemidir. GAYRİMENKUL AÇIK ARTIRMA İLANI HAYRABOLU SULH HUKUK MAHKEMESİ SATIŞ MEMURLUĞU'NCA TEKİRDAĞ ili, HAYRABOLU üçesİ HACILLI köyü hudutları dahilinde bulunan: 404 par>el 402 parsel 147 parsel 352 parsel 192 parsel 383 parsel 391 parsel 393 parsel 381 parsel 383 parsel 385 parsel 228 parsel 237 parsel 96 parsel 269 parsel 365 parsel 317 parsel 319 parsel 324 parsel 127 parsel 153 parsel 157 parsel 189 parsel noiu no'lu noiu noiu noiu noiu noiu no'lu no'lu no'lu no'lu noiu noiu noiu no'lu noiu noiu noiu noiu noiu noiu noiu noiu 7 687 250 m2'Hk, 403 parsel noiu 149 200 m211k, 405 parsel no lu 410 600 m21ik, 289 parsel no'lu 325 200 m2'lik, 225 parsel no'lu 17125 m2'lik, 180 parsel no'lu 20 750 m2'lik, 389 parsel no'lu 5 730 m21ik, 392 parsel no'lu 26 625 m2'Uk, 380 parsel no'lu 12 200 nfi'lık, 382 parsel no'lu 11600 m2'Uk, 384 parsel no'lu 13 800 m21ik, 358 parsel no'lu 57100 m2'llk, 226 parsel no'lu 2 500 m2'Uk, 112 parsel no'lu 14 700 m2'lik, 255 parsel no'lu 48 400 m211k, 368 parsel no'lu 82 000 m21ik, 361 parsel noiu 52 600 m21ik, 318 parsel no'lu 19 100 m21tk, 322 parsel noiu 10 700 m21ik, 325 parsel no'lu 40 200 m21ik, 128 parsel no'lu 9160 m2'llk, 156 parsel no'lu 4 180 m2'lik, 176 parsel no'lu m2'Hk, 193 parsel no'lu 274 000 m211k, 609 900 m21lk. 259 000 m2'llk, 165 375 m21ik, 26 125 m2 lik, 8 250 m2 lik, 8 437 m2'lik, 10 200 m2'lik, 12 100 m21ik, 9 600 m2'lik. 10 400 m2'lik, 4 625m2')ik, 11 900 m211k, 80 800 m2'lik, 51 200 m211k, 22 800 m21ik, 18 900 m2'lUt, 8 800 m211k, 12 500 ra2'lik. 33 600 m2'lik, 19 400 m211k, 8 250 m2'Uk, 3 320 m2'llk. Tarla cinsindeki taşınmazların satışı yapılacaktır. rÜRKÎYE EMLAK KREDİ BANKASI "TEKBANK" 1 Sö* konusu tasınmaziann sahsı talep olundügundan ms> nsninde herbirtoe dekanna 9000 TL. . 10 000 TLsı muhammen loymet konmuştur 2 Bir fasmı paraellerden KaralSdemlr barajı sulama kanalı geçmektedlr 3 Taşınmazlann Uk Ihalesl 9 8 1982 13 81982 tarihleri «rasında sırası İle 5 gün jsarfında yapılacaktır Ihalede muhammen kıymetln % 10'u tutannda pey akçesl ahnacaktır 4 Faıla blla almak ve ihale şartnameslnl görmek lsteyenlertn Saüs MemurluSunun 1982/1 sayılı dosyasına önceden bas. vurmalan l l t o olunur.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog