Bugünden 1930'a 5,466,273 adet makaleKatalog


«
»

Cumhuriyer 12 22 TEMMUZ 1982 Fransa Dısisleri Bakanı Cheysson Arafat, Paris'e gelmesi halinde resmi olarak kabul görecek,, ( Bış Habcrler Servîsî İsrail işgalî altındaki Lübnan sorunu sürerken, Beyrut'un Batı kesimlnde sıkıstırılan Fılistınli gerillalar fcin çeşıtli çevrelerce çözum vollan arant yor. Bırçok ülke Pilistinh lıder ]enn, özellikle FKö liderı Ya ser Arafat'ı kabul edetailece ğmi açıkladı ama, eerillalann nereye yerleştirileceği sorunu aründemdeki yerinı koruyor. Paris Match dergisinin ken dısıyle yaptıgı bır söyleşide Fransa Dışişleri Bakanı Clauda Cheysson, Aralat'ın Paris'e gel mesî halinde resml olarak ka bırt göreceğini söyledi. Söyle şinin özeti şöyle: Fransa Dışişleri Bakanı Claude Cheysson SORU; tsrail hükumett vebirçok Yahudi, Fransa'nın. Filistiı» davasnnn en iyJ savu nucularmdan blrl oldıığu gdTüşündeler? luyla bulunmalıdır. Biz bu ıl YANIT: îlkelerinriz değişme keleri îsrail hükümetıne ilettık SORU: Fransa tarafmdan s» di. Bir kez daha yineleyeyün; Ortadoğu'da her ülkenin Ulus vunulan tezlerin Israil'de yanki lararasr sınırlar çercevesinde ol yarattı§ı bir çercek. Dpmek maya, her toplumun istediği istiyorum ki, tiim tsrailliler devletl kurmaya hakkı yardır. bu savaşı onavlanuvorlar. Belirll çözümler, siddet yoluy YANIT: "israıl büyük bır rie 3a değil ancak görüsmeler yo mokrasidir. Bir çok Israillmın 8 ay tutuklu kaldı; 23 gün hapis eezası aldı ANKARA, (Cumhuriyet Bürosu) Gözalttnda ve tutuklulukta geçirdiğl süre toplam. olarak 8 ayı aşan Zeynel Abidin Aydoğan adlı s>ol görüşlü sanık Ankara Sıkıyönetim Komutanhğı (2) Numaralı Askerı Mahkemesınce 23 gün hapis cezasına mahkum edildi. 23 gün hapıs cezası da 460 lira para cezasına dönü?türü1dü. Ankara Sıkıyonetmi Komut.anlıgı Askerı Savfilığıncn sanıklar /eynel Abidin 4vdoçan ve Doğanay Demirel haklarında. Türk Ceza Yasasmın 146/3. maddesi uyarınca 5 yıldan 15 yıla değın hapis cezasma mahkum edilmeleri istenmişti. Yargılama sonucunda sanık Zevnel Abidin Ay doğan'ın pankart astıgı volunda kesin kanıt bulunmadıgı gerekçesiyle beraatine karar verildi < Ancak sanık AvdoBan. «197819" > vılı irinde Aktepe senıtinde bprbcrlik yapan Ahmet Erkol isimli şahıstan devrimciler adına bir kac kez para IMPdi&i ve yardım aldığı sııbute ermekle ve bıı şekilde olusan fiilde oebir unsurıınun bnlnnmayısı. herhangl bir örgüt isminden bahsedilmeyis.' npdeniyle» sonuç olarak 23 gün hapis cezasına mah kum edildi. 23 günlük hapis cezası ise suc tariht itibariyla 460 lira para cezasına dönüştürüldü. İZMİR TKP DAVASI İzmir ve yöresinde 12 eyliıl öncesi faaliyet !c gösteren yasadışı Türkiye Komün ;t Partisi'nın üyesi oldukları iddia ediien 8'i tutuklu 19 kisi hakkmda Ege Ordu ve Sıkıyönetim Komutanhğı 1 numaralı Askeri Mahkemesinde açılan davanın görülmesine başlandı Duruşmada sanıkların künlik yoklamalarından sonra askeri savcı hazırladığı iddianameyi okudu. Askeri savcı, sanıkların 12 eylül öncesi yasadışı TKP örgütüne üye olduklarını ve «Sosyal bir sınıfın, diğer sınıflar tizerinde tahakkümünii tesis etmeye yönelik cemiyet kurmak ve yönetmek ve bu cemiyete üye olmak» amacıyla çalışmalarda bulunduklarım ileri sürdü. Askeri Savcı, iddianamesınde 4'ü kız olan 19 sanığın TKP adına çahsmalarını bu örgütün genç lik örgütü olduğunu iddia ettikleri ÎGD çatısı altmda yürüttükleri görüşünü savundu. ERZİNCAN'DA 30 KÎŞt MAHKUM OLDU 3. Ordu Erzincan 1 ve 2 numaralı Mahkemelerinde yargılanan 30 kişi çeşitli hapis cezalarına çarptırıldı. İsrail, Batı Beyrut'a saldınrsa kesinlikle müdahale etmeyix. Kan banyosu içindo bir siyasi hata olur sa, onun devamım da görmek gerekir. İsrail FKÖ'yü silip süpürürse hata olur. Filistinliler yeniden terörizme başvuruılar. bızım düşündUğümüz gıbi düşündüğü konusunda ısrar etmıvorum. Yahudi deŞilim ama. dünvada hatırı sayılir savıda Yahudi bızım duşünce mızde SÜRl): Arafat, tsrail'in evlem lerinden kaçabilirsp Paris'de kabul edilecek rnidlr? YANIT: Paris'de resmi olarak karşılanacağını kendısi de biliyor. Bunu ilk kez Devlet Baskanı Mıtterrand Kudüs'O zıyaretinde Begın'm vanmda söylemıştı. FKO'nün nolitbüro uvelen de gerek Basbakan Pı errp Maııroy. »erek ben tarafından karşılanmıslardı. Arafat'a gelınce. o başka konu SORU: 'Arafat Paris'e çelirse. Mitterrand tarafından kabul e riilmevecpk ama Basbakan ve siz tarnfından kabul pdilpcek deffil mi? YA\IT: Bır tsraı] devlen vaı ama hır Fılistm devleti vok 1 SORt : tsrail sonıına Uadar iridprsp vani Batı Bpvrut'u ele çecirirsp ne olacak? YANIT: îsrail huktimetmın sonuna kadar gitmeveceğinl u muyorum. VP uzun süredir sal dmva gecmekte tereddüt için deler. Kendilerini şimdive dok Batı Bevrut'a girmekten alıko van ncdenleri unutmamalannı dılıvnrıim SORt': Ancak va saldırırsa n 7aman ne eibi bir l'lııslararası önlpm ortava çıkacak? YANIT: Bu hıpotezı tartışma yı tercıh etmivorum. Böyle bır olay îsrail'in önüne leke düşürltr. îsrail devletl de bır lekev le ölmez. Ne yapabilirlz? Eğer bana müdahale ederiz dedirtmek istivorsanız bu kpsiniıklp olmaz. Böyle kan banvosu için de bir siyasi hata olursa, onun devamını da çörmek eerekır SORU: O halde. tsrail'in Bev rut'a saldırması fikrinl kabul et mîyorsmız? YANIT: îsrail bunu yaparsa ve FKÖ'yü silip süpürürse büyük bir hata yapmış olacak. Çünkü biz Filistinlilerin yeniden terörizme basvuracaklariOT RöreceSiz. Ve böyle bir hareket düşmanların eline koz verecpktir. FilistinHIer. varm. kendilerınP vnrtlannı koruyormuş süsü verecekler Rektör adaylarmın listesi Çankaya'da ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) YÖK Başkan yardımcısı Vahap A^iroğlu, 27 üniv>3rsıteye atanj cak rektörlere ılışkın aday listesının Devlet Başkanlığuıa sunulduğunu açıkladı Vahap Aşiroğlu, Yüksek Öğre tim Yasası'nda behrtildigı gıbi her ünıversıte ıçın 4 rektör ada yını ıçeren aday liste«ınin Dev İet Baskanhgına surıuldugunu sovledı Asıroglu, adnv lıstesının vtıksek öğretım kurumlan nm yeniden duzenlenmesme ıh«. kin vasa hükmündekı kararna me ile kurıüan 8 yenı ünıversıt ? ıçın de adaylar önerildiğinı > sözlerıne ekledı. Yüksek Öğretım Yasası'na gö re, üniversıtele rektörlerinı Devlet Ba^kanı YÖK'ün her ünı versıte ıçın onerclıei 4'ar acîav arasından seoerek, Rpktor adav ları 2'sı profesor 2'sı rie pn p 15 vıl devlet menniTİucu yap mış kışıler arasmdan önenlebilıyor Dıcle Ünıversıtesı Rektörlüfü ne, Ankara Unıversitesı Hukuk Fakültesı Prolesorluğunden fla lil Cin'm, Gazı Unıversitesı Relc torlüğune de Prof. Şakir Akça' nm getırilmesı bîklemyor Boğaziçi Unıversitesı Rektbrü Prof. Semih Tezcan, îstanbul Üniversitesı Rektorü Prof. Cem'i Demiroğlu, 19 Mayıs Unıversitesı Rektorü ProC. Mııhsin Saraçlar, Atatürk Uraversitesı Rektorıi Prof. Hur^it 1ıtugrul. Bur>;a Üniversıtosı Rektorü Prot. Nilıat Balkır, Fırat Unıversitesı Rektorü Prot. Mustafa Temlzel. ÎTÜ Rektorü Prot. Kemal Kafah'mn değişmemesi bekleniyor. Ankara Ümversitesl Rektörlüğü için pro tesör Tarık Somer. Profesor Mehmet (îönlübol, Protesör Ayhan Cavılar ve Profesor Tiirkan Akvol'un artlarının önerıldı&ı belırtılıvoı Ankan Uni vprsitesı R<?ktörllıgu için en güçlü adav olarak Profesor Tarık Somer gösterıliyor 2 ve 3 numaralı Menkul Kıymetler Kurulları birer bildiri yayınladı MENTAŞBIMTAŞ alacakhlarımn basvuruda bulunmaları istendi ANKARA, (a*.) 2 ve 3 no lu Menkuı Kıymetler Kurulu Başkanlıklan, MENTAŞ Menkul Değerler A.Ş. BİMTAŞ Birleşık Fınansman Yatınm vo Menkul Değerler Ticareti A.Ş. ile ılgıli olarak birer tebliğ yajınladılar. MENTAŞIa ilgili olarak 2 nu rnaralı Menkul Kıymetler Ku / rulu Başkaıüığı'mn Resmi Gazete'nin dünkü mükerrer sayısıııda yayınlanan tebhği şöyle: «Tasfiye halinde MENTAŞ "Menkul Değerler A.Ş. 2 numaralı Menkul Kıymetler Kurulu Başkanlığından: 1 Banker tasflyeleri ile İlgili 40 sayıb kanun hükmünde kararname uyarınca Banker MENTAŞ Menkul Değerler Ticaret A.Ş. için oluşturulan 2 no'lu Menkul Kıymetler Kurulu 26 temmuz 1982 pazartesi gil nü Gümüşsuyu İnönü Caddesi Teknik Han No: 72'deki Banke rin merkez şubesinde aşağıdakl müracaatları kabule başlayacak tır. 2 Bankerin Merkez Şubesi no vadesiz para yatırarak yatır »iığı para kadar sadece mevduııt «ertifikasına ait faiz kuponu •ılaniar kendllerine vergi kesintisi yapılmadan ödemede bulunulmasını temin için sertifikd kuponu ve bankerden aldıkları saranti belgesi ya da satış mak nuzu ile bedeUni MENTAŞ'ın merkez şubesine yatırdığı halde kendisine mevduat sertifikası, tühvil ya da kuponu verilmemiş olanlar sıraya konulmak üycrc ellerindeki makbuzlarla başvuracaklardır. i Süratle sonuca varmak a macıyla bir sıra dahilinde hareket edildiğinden aynca bildi rilecek olan diğer başvurularla ıom bu duyurular beklenmelıdir. Z No. In Menkul Kıymetlcı Kurulu Başkanlığı» •X NO. LU KURUI/UN TEBLIĞI 3 Numaralı Menkuı Kıymetîer Kurulu Başkanlığj'mn BIM TAS'la ılgıli tebhği de şoyle «Tasfiye halinde BİMTAŞ Bir lpsik Finansman Yatırım ve Menkul Değerler Tlcaret A.V .î Numarah Menkul Kıymetler Kurulu Başkanhğından: 1 40 savılı kanun hükmiın < e kararname ije tasfiye halin 1 u e BİMTAŞ Birleşik Fiııansıran Yatırım ve Menkul Deger lıı Ticareti A.Ş. içm teşlcil ohınan 3 no lu Menkul Kıymetler Kurulu 15/7/1982 tarihlnde jıulan .sirketin Sisli Halastaır ça7İ Caddesi Doğancay Apartn;>üi '!.»« 3 nolu malıallindeki n rkez subcsinde çahşmalara lıa^lamıştır. 2 Konu ile IİRİli olarak ya • uUanvnış olan 1 nolu Maliye Bnlctnhsı tebliğiııe göre tasfiM isleınlerinin süratle yapıla lıümesi icin 2fi '7/198? pazartesi «iınü saüt: 9"tlan itibnren BIMr ["VS firmnsına vatırımda bulup.ın tasarrufpuların aşağıda be lirtilen psaslar dahilinde mfira < ıtlıvının kabulüne başlanaM ıa!rtır. a) Möracaatlar şahsen şirketnı Sisli Ha1askarea7İ cadde si »oğançay Apartmam 356/3 mphaldekl merkez şubesine ya pılacaktır. b) Müracaatlarda kesinlikle hih ivpt tesbiti sözkonusu olmayacaktır. c) Yatınmcılar para yatırdık I,ı rı sırada BtMTAS flrması tarafından kendilerlne verilmiş ile menkul kıvmetleri olarak beraberlerlnde bulunduracaklar ve vetkllilere ibraz edeceklerdir. g Müracaat şekli ve sırası: Menkul Kıymetler Kıırulunoa vapıiacak işlerin saSbkh bir sekilde yürütülenilmesl ve süratle sonnçlandınlabilmesi için aşağıda gösterilen program çerçevesinde hareket edilecektir. 26.7.1988 30.7.1982 döneminde. a) Kayıtlarla tevsik edilmek «artıyla saklanmak fizere BİMTAŞ A. Ş.'ye tcvd! ediunis olan mevduat sertifikası. tahvil ve bunlara ait kuponlar sahiplerine geri verilecektir. b) Bedellnl ödemis fakat ken disine karşılığında mevduat ser tifikası, tahvil ve bunlara ait kuponlann verilmemis olduğu hıısusu kayıtlarla tesvik edilmiş olanlara. menkul kıymetleri verilecektir. c) Bakanlar Kurulunca muhafaza tedbirleri ahnmadan Sn ce BtMTAŞ A. Ş. İle ilişklsl kesilerek kendisine çek, kasa fişi veya benzeri beleelerin verildiği kayıtlarla tesbit ediien alacaklılara paraları ödenecektir. (Arkası 9. Sayfada) Cadde ve sokaklarda park yapan aradar 4 0 lira ödeyecek tstanbul Haber Servisi İstanbul Beledıyesi, I eylül 1982 tarıhinden başlayarak kentin bütün cadde ve sokaklannı otopark kabul ederek, araç sahiplerinden günde 40 lira işgal harcı alacak. İstanbul Belediyesi'nin, İlk olarak Eminönü llçesl ile Beyoğlu ilçesinin Karaköy bölgesinde başlatacağı yeni uygulamasına ilişkin açıklaması şöyle: «tstanbul Belediyesi'nin kararı gereğince. umuma mahsus yerlerde park yapacak araçlardan bir gün için 40 lira hesabıyla iki ayltk Z hin 400 lira pcsin olarak alı nacak, buna karşıuk araç sahiplerine iki ay kullanabilerekleri bir kart verilecektir. Kart sahipleri böylece park yasağı olmayan yerlerde serbestçe park yapabileceklerdir. tki aylık abonman kartları 5 ağustos 1982 tarıhinden itibaren biitün Belediye §ube MüdUrlüklerinde satışa «T.C. çıkarılacak. abonman karKültür Bakanhgı tı almadan umuma mahsus Tarihi Sedir Adası yerleri işçal eden araç süKum aimak rücülerine gerekli rezai i§Kazı yapmak lem uygulanacaktrr.)» Tüple dalmak Belediye aynca, İlk uyguYasak.ır.» lamanın yapılacağı EminöAcaba neresinden nü llcesi İle Beyoğlu İlçesisak? Birincisi, yabancılann gel nin Karaköy bölgesinde, trâ dıği adada sadece Türkçe figin yoğun oldugu kesimbır yasak levhasının ışlevi lerde park yapılması sakıncalı noktaların 30 temmuz nedir? Ikincisi, silahsız bir bekçi 1982 tarihine kadar saptanın bulunduğu bazen de bu narak, bu noktalara «Park lunmadığı. bır yerde bu ya yapılmaz» levhası konulacağını bildirdi. saklann ışlevi nedir' Üçüncüsü de. Kültür Bakanhgı kaldırılah bunca za ıtıan oluyor. Sımdiki adı Kül tür ve Turizm Bakanlığı Acaba. bu Turizm Bolge Müdürlüğü yetkililerinin aklına gelmedi mi? Sedir Adasına giden tek turistik hizmet: Yasak levhası Celal BAŞLANGIÇ GÖKOVA Sakar Geçıdinı donup de. 7 kılometrelik ınışe geçtığinizde. Gökova yeşilin bln türlüsüyîo serilir gozlerinizin önüne. Kerme Körfezi'nde İse, mavilerin mavilerle cümbüşü vardır. Gökova'yı bilen kime sorsanız. size «Sedir Adası» der de. başka bırşey söylemez Bahkçı Samı'nın motoruy la Sedir Adası'na dogru yol alıyoruz Sami. yaklaşık 1 saatlık bir yolculuk olacağını sövluyor ve ekliyor: Bir kıımu var kl, görmelisiniz. Tnsan bakmaya doyamaz. Sözüm ona Mısır Kraliçesi Kleopatra. Antoniüs'ü görmeyo Tarsus'a giderken, buraya da uğramış ve çok beğenmlş. Ancak adadaki güzel koylardan birinde kum olmadıgından yakınmış. Bunun Gzerine de Antonius, Mısır'dan kum ge tirtmiş. Bir görseniz bayılır sınız... Klmse yok mu bu adada? Bir bekçi var, ama bugün yok, su almaya gitti galiba... Eskiden çok insan varmış. Binlerce... Eskı adı Cedrae olan adanın Rodoslular tarafından kurulduğunu aktanyor Azra Erhat Mavi Yolculuk kıtabında Adada bir kanş boş yer kalmamış Her yanı eski bir kentin kahntılanyla dolu. Bır zamanlar görkemli bir kent olduğu, binlerce kişilik tıyatrosuyla da kesinlik kazanan Sedir Adasına ilk çağa değın yaşamı, Azıa Erhat. duş gucunü kullanarak şoyle betimliyor: «Sedir adası bir sayfiye ye riydi derim 'ien, bir çesit Büyükada. Halikarnas'tan Ke ramos'tan, Knidos'tan. Rodos'tan oraya dinlenmeve gelinirdi, kumsallarında denize girilir, ( ) sedirlen'n gölgesinde kırlara baka baka otrrulur, ruermer revaklann arasında dolasılır. Akşamüstü, tiyatroya gidilir, iç açıcı komedyalar sey redilir.. • «Yazın burada adım atacak yer bulamazsm, yabancılar gelir hep» diyor Bahkçı Sami. Sonra bu güzel kumsalin hemen başladığı yerde bir levha dikkatimizi çekiyor: BAKANLIGIN TEK HIZMET1 Kleopatra için, yuzlerce yıl dnce kum getirilen adaya, Bakanhğın götürdügü tek taizmet.blr agraca, odunla tutturulmuş yasab levhasından öteye gitmiyor. Hem de turistlerin uğrak yeri olan adadaki levhada Tiirkçe'den başka bir dil de kullanılmamış. Kapıkule ilk yardımda 1 doktor kaldı Reha ÖZ İçin. Sonra, öteki sagUk personelimn bulundugu «gezlct sağhk lstasyonu»na dogru bagı nyor: «Bayan Nehan!. Bayan Nehan!. Kaç poliklinik yapmışız şimdive kadar, bakar mısınız..» Bayan Nehan'm verdiğl bilgiye göre, haziran basından bu yana 801 kişi başvurmus İlk yardım istasyonuna.. Bu istasyonda yaoabüdikleri «tıbbl müdahalenlerin daha çok neler olduğunu soruvorum bu kez.. Soruyorum ama, sorar sormaz da pişman oluyorum. İlk vardım istasyonu'nda neler yapıldığmı insan bilmez ml hiç?.. Bayan Ülküseven de gü Işıklar: Demokratik platform anlaşmaya varmadan dağıldı tstanbul Haber Servisl DÎSK davasında, 16 temmuz günlü duruşmada sorgusu sürdürülen Genel Sekreter Pehmi Işıklar, antıfaşist, antiemper yalıst cephe oluşturmanın sı yasi faaliyet olduSu iddiasmı yanıtlarken. «Sık sık iddia ma kamı, emperyalizm ve faşizm le mücadclenin sendikaların pörevi olmadıçını sövlemektedir. Oysa faşizm iktidara gel diğinde ilk yöneleceçi sınıflar isçüer ve emekçiler ve onlann örgütü sendikalardır» dedi. Yargıcın sorulan üzerine de mokratik platform çalışmalan hakkmda aynntıh bilgi veren Fehmi Isıklar, 33 demokratık kitle örgütünün temsilcileri ile yapılan ilk toplantıda. DÎSK'in 144 adet sosyal ve demokratik istemlerinin, platform prof ramı olarak benimsenmesinin ö nerildiğini anlattı. Basma açık olarak yapılan toplantıdan id dianameye özet olarak alınan konusmalann hiçbirinde yasal suç olmadığını, o Rünün koşul lannda Meclislere sunulmak is tenen yasa tasanlannm da ko nu edlldigini, demokratik kitle örgütlerinin çalısma alanlarmı suıulayan bu yasa tasanların dan vazgeçilmesı icin zamanın Başbakanı BUlent Ecevit'e mek tup gönderildiğini açıkladı. Mektuba imza koyan örgütle rin Ecevlt tarafından dolavlı olarak da olsa suçlanması üze rine, ikinci biraraya gelişte Başbakana ikinct bir mektup gönderilmesi kararı verildiğinl ve faşizme karşı ne yapılabile ceğinin tartışüdıgım bellrtti. «tddianampnin 5.W. sayfasmda Anayasal devlet düzeninin vıpratüması, zayıflatılması ve balk Kapıkule'den akm akm söküneden işçilerimizin «hiç düşmemesini» istediğimiz, ancak zorunlu olarak birçok yurttaşı mızın «işçilerinin düştüğü» yer lerden biri de hemen çıkışta kuruluveren Kapıkule Kızılay İlk Yardım îstasvonu. Ama övle bir «Istasynn» ki, herkesin saŞlık durumuyla ilgilenir ken kendi doktorlanmn sağhk durumlanvla ilgılenmemiş ve nezdinde süveniHr olmaktan çı 3 doktorunu geriye gönderiver kanlnıası biçiminde vorıımla miş. nan demokratik platformda «Aslında burada üc doktor iiretilebilen sadece Başbakana yazılan iki mektuptur. 588. say olması eerekivor. Fakat eelen fada da platforma dahil der diğer doktorlar yaslı idiler neklere, devletin temel nlzamı ve sa61ık sonınlari nedenivle yeni doktorıın eelmesini beknı yıkma amacında olduklan şeklinde, haksız bir suçlama levemeden pittiler. Bir) 72 va getirilmiştir. Oysa vine Iddia sındavdı, Halim Bev. Mehmet namede Szetleri verilen konuş Rev var, o da vaslıvdı. Rasnp malarında bu kuruluş temsilcl BPV fifi vasmdavdi... «Yani» divorum Doktor Ülkil leri kimin ne zaman öldürüleceğinden söz etmektedir. ölüm spven'e «en sontmda slzin iistü korkusu ve can derdine düş niize kaldı övle mi?..» îctpn bir kahkaha atıp yanıt müş bu insanların devlett yık mava yönelmesi söz konusu ola lıvor: maz.» dedi. «Evpt. Fn snnıında benim iis Pehmi Işıklar, demokratik tiime kaldı bBvle. Nasıl oldıı platforma katılan örgütlerüı aniavamadim..» Bavan tilktispven bftvlp divor DÎSK'in miting ve pösterilerin de belirlediği sloganlar ve taşı ama snkm vanlış anlaşılmanacak pankartlar Uzerinde an sm. Bir vakınma vok sözlelaşmaya varamadıklannı, TÖB rinde. Aksine, gülüvor bunla DER'deki iküi yönetim so n söylerken.. Sövlesimi7i «siirdürilvoruzrununun platforma vansıtıldığı «Ne kadar stirpcpk bn istas nı, demokratik platformun an laşmaya vanlmadan dağıldığı yonıın görevl doktor hanım?..» m, bunun Başkanın 7. Genel «Yen! doktor pelecpğl <ı5vlp Kurul açış konuşması ve ra nivor. Ben vokken Mr spfer. porunda da belirttiklerini, het Cîenel T T dı Mnavinimiz RPIV ü îr ta başaramadıkları icin elesti ınls, o sBvlemts. 9 aralısra kariye ugradıklannı, bütün bu dar sfirecekmls..» bilçiler iddıanamede ver aldığı Sonra, 9 haziran basmda, halde, idianamede demokratiit •viırt dışmdaki Işçilerimizin d» >platformun «DtSK'Jn smıf par ntisüyle birlikte kunılan istas tlsl olma cabalan» olarak de vonun personeltni savmağa bas ğerlendirildiSini anlattı. tddia lıvor.. namedeki suçlamalann bütünü «6 hemşîremÎT var. S şrtfBnü red etti^ni söyledi. Işıklar rfimflz vardı. şimdi sdför savi aynca iddianamenin 449 mır IHve ffdi. 2 Idan memu 474 sayfalannda yer alan ÜDC rnmnz. S ta^ıe hİTtnetHmlz var. broşürü ila DtSK'in bir ilgisı 1 tane de aşemuz...» olmadığını, DlSK'in TJDC sö Simdive değin kac «vak'a Vn zü ile birlikte ileri sürülen kap tfkai ettiÇlnî» sontyorum bu samma da karsı çıkhŞmı, ilsri kez kendisine. önce «fved'vfi7fi leri olmayan bir broşüre dsya srectf» diyor ama sonra «kp«:(n lı tUm suçlamalan red ettiğinl sayısıtıı hemsiramma »orabildirdi. süRECEK Iım» diyor garantlye alabilmek lümsüyor zaten.. «Burada» diyor, «îlk yardım ANKARA (Cnmhuriyet Bii Istasyona zaten buranın adı. rosu) İsrail saldırısında Hemen ilk yardım yapıliyor, ölen 9 işçi Türk vatandaşı hastaneye vetlstirillnceye kaİcin Israil'den 135 milyon dar..» liralık tazminat davası aEkliyor ardından: «Bazı ağır vak'alarda ilk yar> cılması istemlnde bulunuidımı vapıvoruz. Bazen bura du îsrail'ln saldmsı üzerine da vapabllpce&imlz sevler dp oluvor. Ufak nansumanlar. on Lübnan'dan kaçmafc için dan sonra. ufak semptomatik Lübnan Suriye sınır ka* vak'alar.. Bir iki ilasla geçebl pısmda ölen 9 i$ci Türk va lecek şeyler... tandaşmm akrabalannm Sözünün tam burasında bir avukatları Adalet Bakanlı«çnrbetçi»miz ilk vardım istas gına verdikleri dilekçede. yonunun kapısından giriyor ve yakini hemsire Bayan Nehan'ın önü «Müvekkiilerimîzin olan ve tsrail bomhardımane oturuyor. Kafasını çarpmış birverlere kanatmış. Bavan Ne nı neticesi sonucunda «len han hemen gerekeni vapıvor vatanda«lar. tiibnan'da ça ve vurttaşımiüin kafasını bant Iısmak amarıyla hııinnmak lavıp volluvor. taydılar. Kisi olarak «ItimDoktor Ülkiisevenin gözlert Iprine SPbebiypt vererek Wr o vana kayıvor bir an, ama hareketleri mevcut deeüdJ» doktorluk bir iş vok ortada. denlldi. Sürdürüyor konuşmasını: îsrail saldırısında ölen 9 «..Ama nzun tedavi çerekti Türk vatandaşınm adlarj ren ve aeil olmavan seyleri St eorta Hastanesine eönderfvo şoyle: «Veysel ökmen, Sabri Arıız. Zaten hastalar sieortah olııvorlar. oradan kendilpri te kın, Ziya Hakan, Tacettin mtn edlvorlar. Tnrnikeden eeç Krdoğan. Mehmet Turgay, memlsse arabalan muavene Şeyhmııs Olcay. Nezir ökden. hlz nmbulansımi7İa hasta men. Rifat Ökmen, Ahmet vı Edirne'Ve kadar götflrfivo Kaymaz.» ru«. EÇer peçmişse ve acll de fcllse kendllerl gidlvorlsr. Ama «rene eeçtiklerl halde ağır ise hiz kendimiz pötürüvoruz. tşte. durnma RÖre.j» «Peki doktor hanım. Çok agir vak'alarn rastladımz mı şim diye kadar?» «Şu. Mr iki srün 6nce tki aile zehirlenmişti. 11 kiçi, onla Sanat Servisi 20 haziran ta rı hemen çötürdfik. Bir diişük rihinden bu 5ana Istanbul'un vak'ası götürdük, hemen kflr çeşıtlı merkezlerinde ve sa taj yapıimış hastanede.. lonlannda suren 10. Uluslaı Bnnlar gibl oldu blr çok vak' arası îstanbul Festivali bu alar..» günkü etkmliklerle sona eriSona geliyoruz, gurbetçilerimi yor. Festivali düzenleyen İszin en korkulu rUyyasma, trafilc tanbul Kültür ve Sanat Vakft kazalanna: yöneticileri, sanatseverlerin ola ğanüstü ilgi gösterdikleri Sov«Pekiî. traflk kazası falan, yetler Birliği'nin Azerbaycan doktor hanım?.. Gellvor mu?..» Halk Dansları topluluğu ilgilile «Trafik kazası eecen hafta rl ile aniaşarak, ekibin 25 temiki tane geldi. Bnlearistan'da muz akşarmna kadar îstanbul* olmns kaza. ÎMsini de Edirne' da kalmasını sağladılar. »^o^et ve götardük. Gece celdiier. B! dansçılar, festival sonrasmda rfsi 12'den sonra. Birisinin ka da 23 24 ve 25 temmuB günhnrgalannda. ötekinin kolunda len saat 21.30'da Açıkhava Tıvatrosu'nda izlenebilecek. kırıklar tespit etmişler.% Israi! saldırısında ölen 9 Türk için tazminat davası acılması istendi İstanbu! Festivali bugün bitiyor
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog