Bugünden 1930'a 5,458,406 adet makaleKatalog


«
»

22 TEMMUZ 1982 •• * • Cumhuriyet 11 CengizÇPNDPR . (Baştaratı 1. Sayfada) sürekli aydınlatma fişekleri atılıyordu. Aydmlatma fişekleri fırlatılıfken top ateşine benzer bir ses duyuluyor Ardından yergök portakal rengine bürunüyor. Elektrikler kesik olduğu için ssifiri karanlık çevrenizin birdenbire aydınlandjgım, koca bir mahalledekl bütün binalan en Ince aynntısına dek göreblldiğinizi hissedince, siztn de ortaya çıkmıg oldugunuzu. sanki bir bombardımanm başlıca hedeflnin siz olacagınızı dügünmekten kendinizl alamıyorsunuz. Bombardımanm olmadığı hemen her gece, gece yarısından baglayarak tekrarlanan t>u garip ışıkses oyunu, bunun psikolojik Bavaşın Wr parçası olduğu bilinse de herkesin sinlrlertni etkUlyor. ..uyku uyutmuyor. Topçu ateşi ve hava bombardımanlan çehrin is merkezlerini da hedef aldıgı için kimse işe gitmiyor. Bazı mahalleler en çok saldırıya ugrayan, birinci derecedeki hedefler. Böyle yerlerde oturanlar, çolukçocuk şehrin nisbeten daha emin sayılan semtlerindekl akrabalannin ve dostlannın yamna sığınıyorlar. Bu nedenle, Bati Beyrut tam anlamıyla komunal bir hayatı yaşıyor. Bazı aileler, kanlarını ve çocuklannı ulkenln savas değmeyen bölgelerine, ku2eydeki Trablus'a, kuzeydogudaki Baalbek'e ya da Lübnan Dağı'ndaki köylere. hatta olanagı olanlar Doğu Beyrut'a Hıria" tiyan kesimine gönderdiler. Evler boşalıyor ve doluyor. Ev halkindan bo«alanlann yerinl kentin diğer semtlerinden çoluk • çocuk gelip dostlannm yamna sığınanlar dolduruyor. Yapacak 1$ olmadığmdan, çogunlukla «rkek nüfus, ev ev dostahbap dolaşıp son gelişmelerin sohbetine koyuluyor. Günlük hayat hergün böyle akıp gidiyor. Bu tempo, 5 temmuz günü îsrall'in BatJ Beyrut'un zaten pek az olan elektrlk ve suyunu tümüyle kesmesinden ve şehre Güney Lübnan ve Dogu Beyrut'tan yapılan gıda maddeleri sevklyatını dur durmasıyla sarsıldı. Şehirde hayat daha dft çekilmez bir hal aldı • REAGAN VE BELEDtYE SORUNLAR1 Bu çetin yaşama koşullan altında blle insanlar şakacılıklannı koruyor, dıs dünya lle duygusal llgilerini sürdüruyorlardı. örnegin. Batı Beyrut'un suyunun ve elektriğtnln kesilmeslnden sonra radyolar Suudl Arabistan Krah Fahd'm Başkan Reagan'a telefon ederek Batı Beyrut'un suyunun ve elektrlğinin verllmeslnin sağlanmasım istediğini haber verdi Başkan Reagan da tsrail Başbakanı Begin'e telefon ederek su ve elektrigin verilmesinl İstemiştV Bu olay Batı Beyrut'ta yaygın esprilere kaynak oldu. Şu dünyanm İsine bakın yahu, koskoca ABD Başkanı artık Beyrut'un belediye sorunlarnun lçlne düştü. Ne Beyrut'u. Batı Beyrut Tttm Beyrut bile deglL Arbk Reagan'dan Beyrut Belediye Başkanı olarak söz etmek gerek. Zaten belediyenin çahftıgı yoktu. O, bu lsi iyl beeerir. Ne Beyrut Belediye Başkanı, Batı Beyrut Kaymakarm demek daha dogru olraaz mı? Gülüşmeler arasında biri atıhyon «Yahu blztm sokagın kanalizasyonlan bozuk. Kral Fahd'a mı basvurmalı yoksa doğrudan Reagaa'a mı? Ne de olsa, Reagan. Fahd, Begin üçlusü arbk blzim Belediye Meclisi Üyeleri sayılırlar...» • DÜNYA KUPASI Dünya Kupası kuşatma alündakl Batı Beyrut'un dış dünyayla başhca ilişkisiydi. Lübnan TV verlcisi maçları kuşatmamn ilk bir kaç günü yayınlayablldi, daha aonra yayın kesildi. Bu kez yerel saatle 17'de ve 21'de gunde. iki kez Suriye televizyonu bulunup maçlar seyrediliyordu. öncelen hemen herkes hararetle Cezayir ve Kuveyt'ten yanaydt Her iki Arap ekibinin elenmeısinden sonra, Batı Beyrut Lubnanlılar ve Filistinliler ittifak etmişçesine Brezilya'yı tutta Dün gece Brezilya'yı seyretön mi? Nasıl seyredeyim, elektrikler kesikti. Siz nasıl seyrettiniz?. Transistörlü televizyondan. Kaçırdın azt* tim, Brezilya'yı seyredemezsen kayıp olur... tsrail saldınsı Ihtimaline karsı tetikte bekleyen savaşçı mevzilerlnde bazan bir transistörlü TV cihazının başında sevinç cığlıklan duyuluyorsa, belli ki Brezilya bir gol atmıştı... • DAYAN1ŞMA DUYGULARI «Şehit Kent.te yaşam çok ağır ve tebükeliydi ama bu koşullar altında yasamak garip bir daya* nısma duygusunu da yaratmıstı. Her vahşi bombardımanın, şehrin büyük çapta göçlere tanık olduğu her gunün ertesinde. şehirde birblrtne raslayan herkes sankl diğerinl baska türlü sevecen gözlerle süzüyordu. Siz karşımzdakini. o sizl tanımasa da blllyordunuz ki herşeye ragmen şehrt terketmeyenler arasındasınız. Birbirini tanımayan gözlerin bir saniyenin onda biri glbi kısa blr zaman içinde sımsıcak, dostça karşılaşması sokaklarda her gün defalarca tekrarlanıyordu. Birkac yüfc bin kişılik koskoca bir aileydik artık. Galiba, o nedenle, Batı Beyrut'tan Dogu Beyrut'a ayak bastığım an. 200 metre gerimde kalan «Sehlt Kent»e dayanılmaz bir özlem duydum. Oysa. Kflnlerce Doğu Beyrut'a ayak basacagun anda nasıl blr ferahlama duygusu hissedeceğtml çünlerce kafamda kurmuştum. ö y l e olmadı. Tam tersfne, iclmi bir burukluk ve özlem kapladı. Batı Beyrut'a alışmıştıkl Doğu Beymt'a geçtikten yarım saat sonra amansız bir top ateşi Batı Beyrut'un üzerine tomeye basladı. Şehre düşen her top mermisi sankl yüreğimizde patlıyordu Ertesi gön. kıyıyı izleyerek. kuzeye Trablus'a doğru tırmanırken, bir gece önce sabaha dek süren top ateşinin mirası kara bir duman Batı Beyrut'tan sföğe yükseliyordu Batı Beyrut gözden kayboldu ama duman hâlâ görülebiliyordu. «Şehit Kent>te hayat ne kadar acı. ne kadar cekilmR7 ve ne kadar (Baştaralı 1. Sayfada) gördüğümüz cibi törüyorlar Ulusu'nun mesajı özetle mı? Yoksa bizim bîlmeUlğimiz, onlann bildlği blrçok hu şöyle: suslar var mı? Bu onlann «Bugün, ttlke çapında hu yetklgldir. Onun için herhangi zur ve gttven dolu blr ortam birşey söyleyemem. Ama. böyiçinde Ramazan Bayraınını le hür ve özgiir birşey de yalkutlamaya başlıyoruz. Geçnız Anayasa'ya mahsus olmak tlğimiz, 23 aya yakın süre üzere, yoksa herkes gider blr zarfında, fttzel vatammız başkasının yarasmı sey yapma da acı olaylarla dolu blr dö ya çalısırsa, bu fayda sağlanem artık tamamen kapan maz. Yalnıj, Anayasa'ya mahmı;, vatandaslanmııın tam sus olmak tizere böyle blr vabir birlik ve beraberlik isatın yaratılması böyle blr müsamahanın gösterilmesl bü çinde, yarınlarına güven « Bilpi toplama ve çesitü keyük fayda saflar. Ama, yalmz II, gönül rahathgı içerisinde simlerle kuruluşlardan eörüş ve yalmz Anayasa için. Banalma kısmı bittiktpn sonra alt ve inançla baktıkları yedan yararlanarak gene görüyokotnisynnlsra nynlarak bu bllnl hlr dönem başlamiştır.. rum kl, siz • ben • siz • ben gilerin tasnîfi .vapıldı. tl'ı sapa İVIİlIetçe her türlü dargm ba$ı<«1ığınız arda bıı Anayp«a tamasi v "'Wı ve dejerlendirlık ve kırgınlıkların gerimesl yapıldı. Konu tncelrndi, ya da zarar verlr, memlekete de bırakıhp karşılıklı sevgi ilke haHyle Retirlldi komlsyode zarar verlr.» ve saygı hisleriyle dolu olana, tlkeier onaydan geçtikten sonra madrteler haline sretîrilrak. birlik ve beraberlik iTBMM VE ANA di. Maddenln Uzerlnde tartısma çinde, mamur ve müreffeh KANUNLAR yaptık ve maddeyi kabu! etttk. Türkiye'mizin kurulması itikeleıini önoeden kabul etmlş Konseyin cikardığı kanunlar (Bastaretı 1. Sayfads) çln canla basla çalışılacatik. Onrtan sonra rcdaksiyon var. Bu arada yenl Anayasa'ya iar. ğına olan Inancımı bu vosi komltesinfi verdik ve lstcdlk gftre yapılması lazım gelcn, Irak taratınüa. gezdiglmiz le Ue blr kez daha tekrarlar kî 1961 Anayasaaı ayrt ayn bH çıkması lazım pelen cok kanun cephe icesiminde ceseüer birbiken, aziz vatandasjtarımm lümlert ayn ayn kimseler ta var. Bunlar için blr silre verri ardına sıralanmıştı. Kavuruve Kıbrıslı soydaşlarınıın rafından yaulraış. Dolayısiyla mek lazım. Daha ziyade tercilı cu sıcagın altında gıderek çüRamazan Bayramlarını en bir İTade birllgl ynk. Bizde ise edllen sekll, Kurucu Meclisin, rüyen cesetlerin kokusu, askerayni kalemden aynı ifade birll Danışma Meclisi'nin değilde, esıcak duygularla kutlar, lerin ter kokusuna kanşmıştı. ğ' taşısnı dlye bir jruba veril sas teşekkül edecek, TBMM'nin sevgiler ve saygılar sunaIraklUar saüece îranlı askerled', redaksiyon ırrıibuna. Bu rin cesetlerini gösterdiler. Oyrutı..» bu ana kanunları çıkarmasının grup tekrar maddeleri kend! I daha uyg^m olacajh flkri var.» sa kendilert de önemll kayıplar TÜRKİŞ fadelerine fffire tfadelendlrdller. varmlşti. Ne var ki geçtiğünlz ELEŞTÎRtLER Biz son tartışmayı yantık ve nafta başında îran'ın saldinsı Türkîş Genel Başkanı son seküni vermiş oMufc. AnaAlpaslan, Anayasa Tasansı'na ile yeniden alevienen son çatışŞevket Yılmaz, mesaimda, yasa'ııın yapılma çekll kısaca yöneltilen eleştiriler konusıınmalardâ tarallann tayıpları «Bazı sıkıntılsrımıza rağbu. Bıınlarm her h'rlsi lyijnler, dakl görüşlerini de şöyle açıkkonusunda sağlıklı btr bllgi emen güven ortamı İçinde haftalar, aylar alrtı. ladı: dinilemedi. Basrs'dakl bir esır bir bayram kutlamanın kl«Benim askerden (telmem do kampında yabancı gazetecllen, Komlsyon Içinde hür, herkevancı içlndeyiz.» dedi, Yıltekbir seslerl ve «Humeynl reh sin flkrini cayet açık söyledl layıslyle (acaba bu tartışmay» maz, Anayasa tasarısında ber» sloganları ile karşılayan varan özgürlüğe teraftar mıfei, blrbirine tahammfll ettlgi yeralan bazı hükümlerden îranlılar arasında çocuk yaştadır?) diye bir dflşttnce olabilir. blr tartısma oldu.» kı savasçılar da dikkati cekti. dolayı ortaya çıkan sıkıntıŞunu katlyetle ifade etmek isCUMHURBAŞKANI SEÇÎMt Dlkkati çeken blr başka konu terim ki, hakikaten Anayasa'nm lann da giderlleceğine olan Anayasa Komlsyonu Uyesl ise aözüm Türktttr» diyen Azer genlş blr ortamda tartışılmasıinancını dile getirdi. Tevfik pikret Aipaslan, Anayabaycanlı esir Fermaz Merdani nı daha ilk gfinden itlbaren is sr. Tasansı'nın komisyonda naile Kerktlk Türkierinden Iraktedim. Basına açık olmamızı sıl hazırlandığını anlattıktan lı bir teğmenin TUric gazetecisavundum. Dilnyada hiehlr şey sonra sorularımızı yanıtladı. lere tercumanlık yapması oldu. voktur k), yalnız faydası olsun (Baştarafı 1. Savfada) Teğmenin esl îstBnbulluyrnuş. Alpaslan, Cumhurbaşkanı sehlç mahzuru olmasın. Büyük Esirln amcazadelerl ise Itmirli. için çağrida bulunması 1sçimi konusıındaki tartışmaları faydaları ynnında bazı mabzurtendl. Tasarıda bu şebilde şöyle dile getirdi: lan olabilir. Bunu da Eideririz. Bağdat'ın durumuna gelince.. adadakl tüm yabancı bir«Cumhnrbaskanı'nın Anayasa Benim dusUncem özKÖr bir Eylül aymdaki Bağlantısuılar liklerin çekllmeslnln kolay refeıandıımuyla birlikte blr de vasat içinde tartısılmasına taKonferansı'nın hazırlıkları sataya mahsus olarak seçlimesi laşacağı belirtildl. raftanm. Muhakkak özgiir va> vaştan daha önemll gibi... Gemaddesi yoktu. Zannedtyonım Tasarıda söyle dendi: sat içinde her tarafıyla tartıSJİ ce gUndüz yol ve bina yapımki, biziuı Cumhurbaşkanlığı ko «Kıbrıs'ta dıs gflçlerln ları sUrüyor. Kentin banllyOleması eereklr. Tenklt hem iyl nusunu fncelerken yaptığımiz ri ve blnalann üst katları her varhğınm devamı, NATO'hfm aksayan cihptîni vahut aktartışmaliirdan çvkınış bir huhangl blr saldınya karşı uçaknun gtlney kanadını zayif saynn cihetinl hclirtmektir. tlk sus olahilir. öyle hlr madde savarlarla donatılmış. Irak Dev planda hlssRttljiim. KerPkçısl» latablllr ve Tltrklye'nin dlyoktu Anay.iüadH. Daha rtngrtılet Başkanı Saddam HUseyin, ğer Batılı Mkelerle ekonobaşlansıçsız ortaya konulan hir su Cıımlııııbaşkanîarını düşühalkın moralinı yUksek tutmaAnayasa vp lıerkps ona hrccum nürkfiı, Cnmiıurbaşksnlığını tar ınik ve siyasnl ilişkilerlni ya çalışıyor, fakat Bağdatlılapfllvor. Ama. iyiügl anlasılncnk. tışıken tenıelde sistemi targelistfrnıe çabalanna zarar rın pek savaşa aldırdıkları yok t.ştık, yani hRİk tarafından mı. Mutiaka. çok üstün ve yeni tagibi, Gsce kulüpieri dolu. Bağ vereblllr.» raflan olduğu ve milletlmlziu yoksa parlamento tarafından rtat'ın gece hayatım Pilipinli ve Tasan üzerltıdekl mttzabentmseyebileceği anlaşüacak. mı seçilsln? Ondan sonra ismı Kuzey Avrupalı dansözler renk kereler sırasında söz alan Ama, buna rağmen, bu kntine olsun? Devlet Başkanı mı lendlriyor.. «Assolist> ise Iraklı Dışlşlerl Alt Komltest Başolsun? Cumhurbaşkanı mı ol dir, bir virRİil ilave edllmez, dansözler. Ambassador kulübün bir kclime ilave pdilmez, blr sun? Seçim ıısulii nasıl olsun? kanı îndlana Demokratlk Halk tarafından olursa kimler madde de|ismez diye de heT de dansözü masaya çıkartıp oy natmak ve göğsüne para yapış Parti milletveklU Lee Hahangl blr husus belirtmiyonsmze' Rösterip seçebllecek ve tırıp su gibi vlski içmek hiç de mllton. toplumlararası göya Meclis tarafından olursa narum. Gerek hasınımızın, fiklr rüşmelerde gayet krltlk bir olağandışı değil. sıl s o n ' ; alinır?» katkısı olan herkesln vardıınla. konu olan toprak ve anaya rıyla bundan sonra ve çok deBuniarı tartısırken İlk anda Bağdat'ta bir arkadaşımız, çar sa konularında kaydedllen ğerli DaniBma Meclisi iiyelerlCnmhurbaşkanının nasıl seçileşıda, Elvis Presley'in dokuma gellşmenin yeterslz olduğu nin bütün fikirlerini alıp koyblleceği konusu da tartıjıldı. posterini satan bir seyyar satınu söyledl. muş ohnamıza ragmen belki Belki oradan çılran konular ocının fotoğrafıru çekemeden hata yspmış olduğnmaz k»nnlabilir. Şlmdl Ismlnl pek ver«yakalandı.» Yanm saat k&dar lar olabilir. mcm doğru olmaz, bir arkabir polis karakoiunda gözaUına das da bn mahiyette baffl tekBoııdan sonrası ictn tenıenni aundık ve Tanıtma Bakanlığı Ufler ortaya koydn, tartifddı, var 58 ve 65 «ayılı kararların ilgililerlnln araya girmesi ile içinalınanyöıü$ier» lehte aleyhte blrçok hnsuslar bırakıldık. Kiml yerlerde açıkkaldınlması. Bu kono dofrukornisyonca hazırlanan söylendl. Acele edecek bir koça «NoPhotography» yazmasıdan doğrnya sıkıyönetim yetU taslâk • degerlenclırme nu oimadıinna eiirp komınıın na karsılık Bağdat'ın genelinlerl içinde olan blr dorum. SoOıızcnlıyvn. Pıof Vbsaı Gurbüz daha sonraya kalabllccegl bede fotoğraf çeknıek miimkün rumluluk mevkilnde olanlar ül KİTAPCİLARDA lirtlldl. değildi. keyi hakikaten su anda bizinı GEÇtCt MADDELER Geçici maddeleri inceledik. Muhakkak bu Anayasa'da da Reçici maddelere lhtiyaç var. Fakat, son sekllnl almadığı için son sekUtien sonra geçici maddelerin ilavesinln uygun olacağma karar verdik. Oanışma Meclisl'ndeki müzakerelere kadar teklif etme h'ak kımız var. 27 veya 28 Temmuzda tekrar toplanacajtız Tekrar jrerekçeleri blr defa daha röz den geçireceğlz. Belk) başlangıç kısmını da orda veya Danısma Mecllsl'nde de tiimü Uzerindek! müzakereler bittlkten sonra verebiliriz ve Danışma IVlsclisi'nde müzakerelerin devam ettiği sürece teklifler verme dnrumundayız. Gene aynı sekllde Danısma Meclisi tiyelert de vereblMırlet. (BaşUrafı 1. Sayfada) millete «evet» dedirtecek bir Anayasa yapmaya çahştıklarını bildiren Alpaslan geçmiş anaya salann gözden geçirildiğini ve eski siyasi krizlerin incelenip nedenlerlnin araştırıldığını söy ledi. 200 bin klşilik kamuoyu yoklamasından «araya bszı şeyler girebilir ve halkııı gerçek diişüncesi yansımaa» diye v&zgeçildlgini anlatan Alpasian şöyle devam etti: MGK bize hicbir istek ve öneride Evren GÖZLEM (Basterafı 1. Sayfada) Yayınlanan metnin «yasa yetkisl» ile ilglll 7'nci. maddesi şöyledir: Yasama yetkisl, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nlndir. Bu yetki devredilemez. Anayasarun... maddeleri hükmü saklıdır» Görüldügü gibi, arada (nokta nokta) geçilen bir bölüm vardır. Metin o kadar özensiz hazırlanmıştır ki, önceden böş bırakılan bu bölumun yayından önce doldurulması unutulmuştur. Aynı (nokta noktalar) 182'ncl maddeye de konulmustur. Bu noktaların lçinln doldurulması da unutulmuştur. Anayasa taslağının 12 ve 31'lncl maddelerinde aynı anlamda olan «sebep» ve «neden» a,ym tümce içinde kullanılmaktadır. 31'lncl madde şöyle; Kanun, onlklnci maddede yeralan genel sınırlama nedenleri dışında blr sebebe dayanarak... 12'ncl maddenln birinci tıkrasında «özel sebeplerle» dendikten sonra hemen alt satırda «sınırlama nedenleri» yeralmaktadır. Buniarı görünce, Anayasa lle getirllen Dtl Akademlslnin ne kadar gerekll olduğu iylce anlaşılmaktadır! Anayasa metninde hukuksal anlamı olmayan «sair herhangi blr yoldan» glbl ifadeler, «serseri» gibi anlam ve kapsamı bellrlenmeyecek kavramların yeralması yanında böylesine basit dil yanlışlıklanna düşülmesi çok düşündürücüdür. Anayasanm 137'nci maddesinde yazılı «Olağanttstü hallerle ilgiü düzenleme» İse, kırılan potlann en büyüğünti oluşturmaktadır: 137'nci madde, «Anayasa'nın 127 ve 128. maddelerl uyannca olafîanüstü hal llanına karar verllmesi hallerindP.» diye baslamaktadır. Anayasa taslağının 127 *ve 128'inci maddeleri ise. «Olaganüstü hal» ile ilgili değildlr. 127'nci madde hükümetin göreve başlaması, 128'inci madde ise htikumetin, Türklye Btiyük Millet Meclisinden güvenoyu lsternesl ile ilgllidlr. Burada iki olasılık söz konusudur: Ya olağanüstü hal ile ilglll maddeler, son metinde kaydırılmış. ya da metin basılırken uizgi yanlışı olmuştur. Ancak. Anayasa taslağı ile ilgili düzeltme cetvellnde bu maddelerle ilgili düzeltmelere rastlanmadıgı için, lnsan ister, lstemez, birinci olasılığa agırlık vermektedir. TabU, bununla birlikte blr sonuç ortaya çıkmaktadır. Metin, özenli blçlmde gözden geçirllmlg değildir. Hukuk yanhşları yanmda, dil yanlışları. dll yanlışlan yanında madde yanhşları yapılmıstır. Prof. Aldıkaçtı. Istanbul Hukuk Fakultesinde sınav kâğıtlannda nfeddeleri yanlış yazan öğrenclstne ne not verir, bllemeyta ama «hal ve gldişl» hakkında daha önce «kanaat notu» verdigimlz Anayasa Komlsyonu Başkanının bu son, yanlışları daha önca verdiglmiz «kanaat notlarında» ne kadar haklı oldugumuzu ortaya koymustur. Aldıkaçtı Anayasası. yeni kurduğu blr Anayasal kuruma iki ad verme cömertllğlnde bulunmuştur. 118'lncl maddeye bakarsanız, «Cumhurbaskanhğına danışmanlık yapmak üzere» kurulan kurumun adı «Devlet Danışma Konseyi»dlr. 132'ncl ve 134'üncü maddelere göre aynı kurulun adı «Cumhuriyet Konseyl»dir!. Tasannm 2'ncl maddesi «başlangıçta bellrtllen temel llkelere dayanan» demektedlr; ancak tasanda 61 Anayasasında olduğu gibi, bir baslangıç bölümü yoktur. ,,', Aldıkaçtı Anayasasına hukuk yanhşlan, ail yanhslatı ve madde yanlışlan için yeol blr komlsyon kutulması gerekecektir. Prof. Aldıkaçtı. 1961 Anayasasım alıp, kaçmı», gerlye yanlıslarla dolu bu tasanyı bırakmıştır... Anayasa tartışmasına bayramdan sonra da d«vam edecegiz. Tebellüğ ettlğlmiz «Aldıkaçtı Anayaaaa» ile birlikte hepinizin bayramlarını kutlar, eğlence dolu gunler. saglık ve esenllkler dlletim. Ve hepinlze saygılar, Anayasa taslagına da kaygılar sunanm. Savas Reagan ANAYASA Karısı lsvicreye (Bastantı 1. Saytada) cttBtt, 30 yaşlarında olan Turk'ün adının «bazı nedenlerle açıklanamayacağım» bildirdller. Klllsenin verdlgi bllgiye göre. Türk vatandası lkl yıldan beri göremediğl eşinl karşılamak üzere yanında İki din adamı olduğu halde geçen pazar günü Cenevre havaalanına gitt t Ancak tsvlçre polisl, ba zı nedenleri» kadının ttlke ye girmeslne izin vermedi ve kendlsini bir gece havaalanında tuttuktan sonra ertesi gOn, başka bir uçak la Türkiye'ye gönderdi. tSVtÇBE'NlN AÇDÎLAMASI Isviçre Polls Bakanlığı 1se, bir süredir Isviçre'de bulunan Türk'ün, sözü edl len olaydan bes gün önce, Isviçre'ye siyasi mtiltecl olarak kabul edllmesine illş kln müracaatının reddedil miş olduğunu bellrtti. Ba: kanlığın açıklamasında, Türk'ün, bu nedenle kendl slni ateşe vererek intihara tesebbtis etmis olabilece ği ima edildi. Cenevre killse gruplan ise, klmliğl açıklanmayan Türk'ün, lokantada çıkan blr kavga sırasında fcendinl yaktığiîia dalr verilen polls haberlerini yalanlayarak. olayın bir çok kişl: nln gözleri önünde cereyan ettiğini, en az dört ki şinln, bu Türk'ün kendisinl yakmasım önlemeye ça; lıştıklannı bildirdiler. Bayranmrıızı l<utlar, saghkve esenlikler dilerîz. TURKIYE Mehmet Ali'nin dünyaya gelişini tüm dost ve yakınlanmıza duyururuz. 18.7.1982 Süreyya Zafer TUNÇAY Şile'de denize çırılçıplak giren iki İngiliz kamptan kovuldu ştLK (Cumhuriyet) Şlle'de denize çırıiçıplak giren iki îngiliz turist kamptan kovuldu. Üç gün önce Şile'ye bir kam pa gelen George ve Elizabeth adh İngiliz turistlerin denize çıplak girmeleri ve plajda sevişmeleri kamp sakinlerinin tepkislne yol açtı. İngiliz turistler daha sonra «Bizlm belirli bir görgü ve göreneğimiz var, Türkiye'de de nize bu şekilde girmek doğal karşılanılmaz» denilerek kamptan çıkarıldılar. Kampta bulunan yapancı turistler adına ko nuşan Alman Hııbert de «yaban cı memlekette bazı kurallara uymak gerek, biz Tiirkleri çok seviyoruz, onlann adet ve ana nelerine saygı göstermeltyiı» dedi. • Nüfus hüviyet cüzdanımı kaybettlm. Hükümsüzdür. Sevfl BOZKUET • Türkiye 1$ Bankası Emirgan Şubesi 02184000 EmekİVTem mut çekimı kaybettim. Hükümsuadur. : H. Tahsin TCLGA Evet Hayır (Baştarafı 2. Saytada) âavunuyordu yanıtım. Ki, kusura bakmasın. bu da, benim gözümde. yazannı ve kltabım «on para et> mez.lertn büyük haksıziığına uğramış duruma getirmeye yetmemişti. : Sussan bir türlö. susmasan bir türlü. Aslmda böy lesi rartışmalan. cekişmelerl hlç sevmeyen bir yazanm ben. Aziz Nesin'ln yanlışiannı. yanılgılannı düzeltmek zorunda kahsıma uzgünum. Ve buna Inanmasınt dilerim. Senlnle de uzun zamandır göruşemiyoruz. Bu vesile ile sevgiler. saygılar, selâmlar. Göztepe: 14.7.1982 Mehmet SEYDA' İŞ BANKASI Acı Kaybımız ve Teşekkür Merhum babamız öğretmen Hüseyln Doğan BrsürmeU'nin <JeğerU eşi, Gönül, Göksel, Gültekin, ünal, Türkan ve Orhan'ın sevgill anneleri, Emine Ersürmeli'nin vefatı nedenlyle yakm ilgllerinl esirgemeyen tüm dost ve akrabalara tesekkürü bir borç biüriz. • . „..;..,..'• AtLESÎ
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog