Bugünden 1930'a 5,457,619 adet makaleKatalog


«
»

Cumhuriyet 10 SPOR 22 TEMMUZ 1982 Anayasa tartısmasına spor adamları da katıldı 10C metredeki 9.9Vlik derecesi onanmamıstı ı ABD'ü bir çok genç gibi Smith Amerikan f utboiu oynamış. 1975'de 15 yaşmdayken antrenörü Roger Nonvan onun çimenler üaerinde hızını farkettiçindc «senin futbolda yapacak bir seyin yok. Sen kosmak için yaratıîmışsın» diyordu. I Calvin Smith 100 metreyi en hızh kosan atletlerden biri. Elde ettiği 9.91'Uk derecesi rüzgâr bızımn 2.1 olması nedeni ile onaylanmıyordu. Şen ve Günaydın: Spora çok az yer verilmiş îstanbul, (THA) Anayasa taslağı ıle ilişkjii tartışmalara, spor çevrelerı de katıldi. Bu çevreden ilk tepkl iki büyiık spor kulübünün başkanlarından geldi. THA muhabırinto sorulannı yanıUayan Fenerbahçe ve Trab îonspor kulüpleri başkanlan Al! Şen ve Mnstafa Günaydın, taslakta, spora yeterince yer ayntmadığı konusunda birleştiler. Galatasaray kulübü başka m AJi Uras ise, henüz taslağın tamammı okumadığı gerekçesıyle, şimdilik açıklama yapma dı. • ALÎ ŞEN Fenerbahçe Başkaru Ali Şen ln anayasa konusündaK görüşü şöyle: «Anayasa taslağı, ulusumnzn yakmdan ilgüendiren, son dere ce önemli blr konudur. Öyle görütüyor ki, topiumumuzun son yıllarda geçirdiğl eksikliklerin, çarpıkUklann ve dengesizliklerin etkisinde kalınarak hazırlannuş bir anayasa. Genel olarak, taslağın günfin ve çağm şartlanna göre hazırlandığı na inanıyorum. Elbette eleştirl lecek tarafları vardır. Ancak, unutmamak gerekir ki, blr şe yin en idealini bulmak ber zaman içia zordur. Sporla ilgili yanuıa baktığımız zaman taslakta gençliğin en büyıik olumlu mesgalesi ola bilecek spora son derece ar. yer verildiğini görüyoruz. Spor la ilgili hükümlerden 71. madde olumlu konuiar içennektedir. Hizmet şekllnin düzenlenmesi hususu ohımludur. Ancak, bunun buçüne kadar olma dığı gözönünde tntulursa, ana yasa emredicl olduğuna göre sporun yayerınlaşnıası İçin ban maddeleriri ilave edilmemesi nl büyük eksiklik olarak görıiyorum.» • MUSTAFA GÜNAYDIN Trabzonspor Başkanı Musta. fa Günaydın'ın anayasa konusundakl görüşleri ise şöyle: «Anayasanın genel çerçevesl îçin sövleyebileceğlm ^ k blrşey yok. Belirttiğlm gibi, bizim açımızdan spora bakış, yak laşım önemli. Sporda, saha ça lışmalarmın masa başı çalışma larla desteklenmesl bütünleştlrilmesi çerekiyor. Bu konuda, yayçm bir görüş toparlamasına ğirilmesi ve bu görüşlerin dikkate ahntnaaı gerekir derim.» Iskender: Trabzonun Senol'a, Senol'un da Trabzona ihtiyacı var; bekliyoruz TRABZON, (THA) Trabzonspor Genel Kaptanı İskender. «Şenol, Trataon'un yetiştirdlğl en değerli elemanlar <Ian Diridir. Takumn ona, onun da takıma ihtiyacı vardır. Glrmiş olduğu sonu belll olmayan yoldan en kısa zamanda dönmesini bekliyoruz» dedi. Kenan îskender yaptığı açıklamada, kaptanı gözden çıkarmayı hiç bir zaman düşünmediklerini, ancak kimsenm de Trabzonspor'dan büyuli olamayacağını ifade etti. Kenan îskender, Şenol'un milli takım kampında iken Trabzon'a gelip, tekrar kampa dönmesi arasmdaki zaman için de Trabzonspor yoneticıleri ile görüşmedıgıni, ancak basında konuştuğumı, isteğini açık olar»k jönetıme bildirmedığinı ileri sürerek şunlan söyledi: «Şenol, mayıs ayuun son günü TrateonsporHa anlaşarak mukavcle imzalamıştır. Hüsnü* niin satılmasına kadar anlaşmasına sadıktı. Ancak, Hfisntt satıklıktan sonra alacağı olan transfer bedelini peşin olarak Jstemeğe başladı. Trabzonspor un 25 futbolcusu var, hepsiııe peşin transfer ücretl verilirse bunun altmdan nasıl kalkıhr, ANKARA, (a.a.) blr ikincisi hangi ülkede, nere Gençlik ve Spor Bakade görüldü futbol oynamadan nı Vecdi Özgul, «Sportransferin hepsinî almak. Keculanmızın son günler sin olarak hiç klmseye taviz ve de yıurt dışuıda elde etrllmeyeeektir. tiklerl başarılahn mutluluk verici olduğunu» TAŞKIZAK söyledi. Muratlar Sabriler Yurdadönler ve Ayazlar., Abdülkadir YÜCELMAN ıllardır özlemini çektiğimiz ikl olayın mutluluğunu yaşıyoruz. Birisl Balkanlarda 4x100 bayrak yarışmdakl şampiyonluğumuz, dlğerl de 5.000 metrede YurdadönAyaz çekişmesl. 4x100 Bayrak yarışmdaki başarımız bizi yıllar öncesine gotürüverdi birden. Mahmut ve Halil Dalhan kardeşleri, îbrahim Sulu'ları, Suat Erler' leri. Saffan Serim'ler'i anımsadık. Onlann görkemli derecelerini düşündük. ( îşte bugün Balkan Bayrak yarışında öört genç yüzücümüzün altın madalyası Ue yıllann Özlemini gideriyoruz. Türk sporcusu yeteneğlnl ortaya koymuştur.. Ancak sporda bugünkü başarıda yeteneğin ancak ytizde 30 payı vardır. Gerisl bilimin ışığmda teknik ve moral destektir. Yeteneğin üstünde etkin olan üç sporcumuzun da üstün başarısından nedenler, şöyle özetlenebilir. • Ailelerin olağanüstü ilgisi, özverisi ve desteği: Burada özün ailesinin ikl oğullan Sabri ve Sadri için evlerini dahl satıp çocuklarını ABD'de tahsil ve yüzme olanağı sağlamaları en önde gelen etkenlerdir. • ABD'deki çalışnm olanakları. tesis ve antrenör: Sabri, Sadri ve Murat'ın babalan birer eskl yttzücü ve bu işe gönül vermiş kişUerdir.. Sabrt ve Sadri'nin yetişmesinde Baba Hikmef in, Murat'm yetişmesinde de Baba Yılmaz'ın payı unutul mamahdır. Ama her iki Baba'nın da oğullarına verecekleri bilgi ve tecrübe bitmis ve ABD'de yenl çalışma biçimlerl ve yenl bilgiler çocuklan üst düzeye cıkarmıştır. • Federasyonun çalışma biçimi: Bu konuda yurt dışmda bulunan yüzücülerle devamli temas sağlayan federasyon her müsabakada onları yurda çağırarak her organizasyonda onlarla ilişki kurarak moral desteği olmuştur. Bunlann ötesinde bir Necdet Ayaz Çukurova Holding'in mali ve moral destegi ile Iskandinavyadaki altetizm mitinglerine katılmıştır. 20 günde 6 yarışa giren, iki Türkiye rekoru kıran Ayaz Balkan şampiyonluklan ile gurur duyduğumuz Mehmet Yurdadön'e rakip olmugtur.. CALVİN SMİTH •ABD'de ya da, ağustosta katılacağım Avrupa Şampiyonası'nda 100 metre rekorunu kıracağım.' Y Smith: 23 yıl ddha pistlerde olacağım Calvin Smith, 100 metreyi en hız h koşan atletlerden blriydi. Ama elde ettiği 9.91'lik derecesi rüzgarm hızı 2.1 olduğu için onaylanmıyordu. Eğer rüzgar 2 m/sn'nın altında olsaydı Alabama Üniversitesi atletl Smith. Jım Hines'in 9.95'lik derecesini agmış olaeaktı. 1968 Meksika Oyunlarında Hines'in elde ettiği bu rekor uzun atlamada Beamon'un 8.90 metrelik derecesi atletizmin en eski rekorlan. Smith'in derecesi Meksika'da 2000 metre yükseklikte koşulmuş dereceye göre nasıl değerlendirilebilir? Amerikan ekiblnde bunun boyle bir değerlendlrme ile 9.75 olduğu ileri sürülüyor. Biraz düz gibi ama her 100 metre yüksekliğin spor cuya saniyenin yüzde birini kazandırdığı düşünülürse bu hesaplama ona yatkın görülüyor. Smlth'i bunlann hiçbiri ilgilendlrmiyor. Yüksekte koşmayı düşünüp düşünmediğl sorulduğunda Jim Hines'in rekorunu amaçladığmı 9 91' lik derecenin onu mutlu etmeye yettiğlni söylüyor. 21 yaşında ABD'nln güneyindeki kü<;ük bir kasabada Bal tonlu zenci blr ailenin yedi çoeuğun dan altmctsı 5 vaşındayken babast nr yitirmiş. koşmak onun için büyük bir zevk. 1.78 metre boyunda 64 kilo olan Calvin Smith şunları söylüyor: «Kendim için koşuyorum. Fznn bir süre koşmak istemlyorum. Şu anda halkla ilişkiler öğrenimi yapıyorum ve bu mesleğe atılmak Jstiyorum. Z ya da 3 yıl daha pistlerde olacağım. fazla değil.» Bu donem Calvin Smith, Carl Lewıs olayuıı silmek istiyordu. Ve Lewis'in 10.16'lık derecesine karşın 10.11'lik derecesiyle ABD şampiyonu olunca bunu başarmış oldu. Ylne 28 haziranda Durham'daki yarışlarda Smith'in derecesi 10.00 iken Lewis'in ki 10.09'du. Bugün artık ABD'de 100 metre rekorunun kınlıp kırılmayaca ğı değil, Smith'in mi yoksa Lewts'in mi önce kıracağı sorusu soruluyor. Bu konuda Smith'in düşünçeleri şöy le: «Dünya rekorunu dtişünüyorum. elde etme şansımın da yüksek olduğu nu sanıyorum. Ama nerede ve ne ra tnan kıracağımı söyleyemetn. Bu ha va koşullanna özellikle rüzgara ve pistin durumuna bağb. Belki ABD'de ya da ağustos ayında gldeceğim Av rupa'da olabilir. Şimdilik blr progra mını yok. Avrupa'da iki ya da üç yarışmaya daha katılmayı düşttnüyorum. Ama meneierimin hangllerinl seçeceğini bilmiyorum.» Smith ABD'li bir çok genç gibi Amerikan futbolunu oynamış. 1975' de 15 yaşmdayken antrenörü Rofcer Norwan onun çlmenler ı)7ertnde hızını farkettiğinde «senin futbolda ya pacak birşeyin yok. Sen koşmak için yaratılmışsın» demlş ona. Ve 1975* de Smith 10 3 koştu Şimdik) en iyi resmi derecesi 10 09. Özgul: "Yurt dışındaki başarılar mutluluk verici,, TERSANESİ'NDE ÇİFTE BAYRAM özgül, yaptığı açıklamada özetle şunlan söy ledi. «Kişiseı olarak kazanılan başarılar vardır. Kitle olarak elde edilen başarılar vardır. Sporcularımızm elde ettikleri sonuçlar bize ancak mutluluk verir. Ancak benim nazarun da sporculanmızm derecelere girmesi başarıdır. Bu da Sporculannu zın çalışmalannm mey valannm toplanmaya başlandığını gösterir. Bu yıl birçok dalda ba şarıb sonuçlar aldık. Son günlerde ise üstüste alınan başarıh sonuçlar bize mutluluk vermektedir. Sporun geniş kitlelere yayıbnakta olduğunu görmek bizi aynca sevindirmektedir. Tüm sporculanmızı ba şarılanndan dolayı kutluyor ve başarılarınm devamını diliyorum.» Spor Servisi Federal Almanya'nın Frankfurt şehrınde devam eden Avrupa voleybol şampıyonasmda genç mıllı bayan voteybol takımımız 2. maçmda da Sovyetler Birliğı'ne 30 yenildı. 39. dakikada sona eren karşılaşmada genç mılli bayan voleybol takımımız guçlu rakibı karşısmda bir varlık gosteremedi. Setleri Sovyetler Birliğl 157, 153 ve 152 kazandı. Voleybol takımımız grubundakı son maçını yarın Fransa ile yapacak. Bayan Voleyboı takımımız Sovyetler Birliği'ne 30 yenîldi Spor Servisi Taşkızak Tersanesinde 2 aydır sü ren Voleybol turnuvası sona erdi. Final karşılaşmasmda 200 Müdürlüğü takımı. 51 Fabrika takımını 15 9, 14 6, 15 13 yenerek şampiyon oldu. Birinci lik kupasmı Binbaşı Nejat Koral'dan alan 200 Müdürlüğü, iki bayramı birden kutladı. Gecen yılkl turnuvada da şampiyonluğu alan 200 Müdürlüğünü 2. 51 Fab rika ve 3. 31 Fabrika 4. Karargâh takımı izliyor. Spor Servisi Ulusal Ümit Futbol Takımımızın F. Almanya'ya hareketi 1 hafta gecikti. Gecikmeye futbolculann sabıka kayıtlarmm pasaport dairesine verilmemiş olmasının ne den olduğu öğrenildi. Ümit Ulusal takımının F. Almanya seyahati ertelendi AÜBEYKÖYSPOR, TEKNİK DİREKTÖR BÜLENT GİZ'LE ANLAŞTI Îstanbul, (THA) 2. Türklye ligi (A) grubu takunlanndan AUbevköyspor teknik edraktSr ' Bül'înt Git^le anlaştı. Son 3 senedır Avusturya'da çalıştıncılık yapan Bülent Gız Alibeyköyspor'da 100 bin lira maaşla görev yapacak. Aynca Alibeyköyspor yeni ss zonu 25 tetnmuz pazar günü saat 17.30'da kendi sahasında açacak. Bunca uzun blr girlşe şu açıdan gerek gördük. Turk sporcusu yeteneklldir, Türk sporcusu kendisine gereken olanak saglamrsa ulaşamayacağı nokta olamaz, o halde ne yapıimahdır?.. • Yetenekli sporculara devlet sahip çıkmah ve onlara yurt dışından burs ya da başka kanallarla mall olanak sağlamalı, Gençlik ve Spor Ba* kanlığı ile Mülî Eğitim Bakanhklan bu konuda işbirliğl yapmalıdır. Örneğin Devletin «harika çocuklar» projesl sporculanmız için de uygulanabilir, yurt dışı spor burslan araştınlablıir. • Türk spor vakfı ve Millt Olimpiyat Komitesl Federasyonlarla işbirligi yapıp yetenekli sporculara yurt dışmda sık sık müsabaka yapmalarım sağlamalı, yurt dışından gelişen tekniği ülkemize getirmeyl amaçlamah ve devletin desteğine destete katmalıdır. • Müessese kulüplerl kendi sporculanna kapı açarken yetenekli, fakat sahipsiz sporculara da aynı kapıdan yararlanmalan olanağı venneli. Devlet'in yeterli olmayan Iticl güç olanaklarmı desteklemeli, Çukurova Holding gibl sporcunun kalitesinl yükseltmesine yardımcı olmalıdır. G. Saray Florya'da kampa gîriyor tstanbul, (THA)) Yeni sezon hazırlıklannı sürdüren Galatasaray Futbol takımı Abant kampımn sona ermesi ve kamp çalışmaları nın devam ettirebıleceği bir yer bulunamaması üzerine bugünden itibaren Florya tesislerinde kampa alınacak. Bolu Abant Motel'deki rezervasyonlarının sona er mesi üzerine dün Abant'tan ayrılan Sarı Kırmızılı ta kım futbolcuları Istanbul'a döndüler. Futbolculara Ramazan Bayramı dolayısıyla bir günlük izin verildi. Bu sabah Ali Sami Yen Stadmda toplanacak olan futbolcular, topluca öğle ye meği yedikten sonra Florya tesislerinde kampa ahnarak top ve saha çalışmalannı burada sürdürecekler. Galatasaraylı yöneticilerin Abant sonrasmda Karabük, Konya ve Afyon'da kamp yapmak için bulun dukları girişimler olumsuzlukla sonuçlanmıştı. TÜRKİYE BÜYÜKLER BİREYSEL TENİS BİRÎNCİLİĞJ İZMİR, (THA) Türkiye Düyükler bireysel tenıs bırinciliği'ne dün yapılan karşılaşmalarla devam edildı. tzmır Kültürpark tenıs kulübü kortlarında süren binncıliğin 3. günün de tek erkeklerde alman sonuçlar şöyle: O. Kolat: 2 Y. Esin: 0 (6/2 6/1) M. Erdem: 2 N. Erdal. 0 (6/0 6/1) K. Oztürkler: 2 N. Gürel: 0 (7/5 6/0) Y. Erkangll: 2 K. Soydaş: 1 (3/6 6/3 6/3) M. Yural: 2 M. Boravalı: 0 (6/1 6/4)O. Eroğlu: 2 H Akımsar: 0 (6/2 6/0) S. Soysal: 2 A. Toktaş: 0 (6/1 6/3) N. Demir: 2 U. Ateş: 0 (6/ 0 7/6) G. SARAY, VOLEYBOLDA ALTINYURTLU CEM'İ ALDI ÎSTANBUL, (THA) Voleybol liginde yeni sezon için iddialı bir kadro oluşturan Galatasaray, milli takım kaptanı Semih'ten sonra Altınyurt kulübü oyuncusu Cem'i de kadrosuna dahil etti. Öte yandan basketbol'de iç piyasa transferini kapatan Galatasaray, geçtığımiz yıl kadrosunda yer alan Amerikah oyuncu Paul Dawkins'den sonra îllinois Üniversitesi mezunu 22 yaşında, 1.92 boyundaki Amerikalı oyuncu Ray'i getirmek için tsmaslannı sürdürüyor. Sefaköy'ün yüdızlar takımı Îstanbul ikincisi oldu. Gruplarında 16 takım arasında birinci olan Sefaköy aynı zamanda ligde en fazla gol atan takım ünvanına sahip. (iruplannda birinci olduktan sonra Îstanbul birinciliğine katılan Sefaköy Vıldızlar takımı rakipleri arasında iyi maçlar çıkanrken, takım kaptanı Uğur aynı zamanda gol krah oldu. Istîmbul ikincisi olan Sefaköy takımının çalıştıncısı Ata Durmuş «Takımdaki futbolcularla ellmizden geleni yaptık. İlk önce grubumuzda birinci olıluk. Şimdi de Îstanbul 2. siyiz, çok mutluyuz» şeklinde konuştu... SEFAKÖY Dostbayi ve müşterüerimizin şeker bayramını içtenlikle kutlar, mutlu günler dileriz.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog