Bugünden 1930'a 5,503,932 adet makaleKatalog


«
»

CAĞDAŞ YAYINLARI Ben Âtatürkcü Degilim NADİR NADl tsteme Adresi: Türkocag> Cad 39/41 CAGALOĞIU ISTANBUl 2. BASISI ÇIKTI. EDERI 200 LÎRA Cumhuriyel 59. Yıl; Sayı: 20823 Kurucusu: Yunus NADt 20 TL. 22 Temmuz 1982 Perşembe Anayasanın başlangıç bölümü ile geçici maddelerinin daha sonraya bırakıldığım bildiren Tevfik Fikret Alpaslan, yedinci Cumhurbaşkanmın seçimi konusunda da henüz belirli bir karara varılmadığım ve bunu saptamak için acele etmeye gerek olmadığını bildirdi... Betül UNCULAR ANKARA 1982 Anayasa Tasarısını hazırlayan Danışma Meclisi Anayasa Komısyonu'nun 15 üyesinden biri olan Emekll Korgeneral Tevfik Fikret Alpaslan, tasannm nasıl ha ZTlandığını Cumhurıyet'e anlat tı. Alpaslan, Anayasa Tasarısı'nın hazırlanması sırasında Mıllı Guvenlık Konseyi ıle yapılan temaslarda «biz slzi danışnıan olarak tayin ettik. Anayasayı siz yapın. Bizim söyleyeceğimiz. ilave edeceğimiz bir şey yoktur» biçımınde görüş bıldırdiğinl de açıkladı. Anayasa Komısyonu'nım 27 Beaktas.lstanbul 607200(4hat) Rotterdam Konsolosumuz saldırıya uğradı £ GSrevîne giderken 4 kişinin silahlı saldınsına uğrayan Kemalettin Demirer ve şoförii yara almadı. Saldırganlardan biri yaralı olarak ele geçti. Olayı bir Ermeni örgütii üstlendi ROTTERDAM (Ajanslar) TürKiye'nın Rotterdam Başkonsolosu Kemalettin Demirer'e lün sabah gorevıne giderken başarısız bir suikast girışıminae fouîunuldu Demirer saldırıdan yara almadan kurtulurken, olayı adı yeni duyulan «Ermeni Kızıl Ordusu» adiı ' r orgüt üslenM di. Koruma görevlileri saldırganlardan birinı çatışma sonu cu yaralı olarak yakaladı. Başkonsolos Kemalettin Demirer dün sabah görevine giderken, Elçlliğe bırkaç yüz metre kala saldırıya uğradı. Görgü tanıklarma göre karşılıklı olarak kaldırımda bekleyen iki Ermeni terörıst Demirer' Bir bayram şekeri almaz tnısm? in kurşun geçirmez nrhlı otomobiline otomatik silahlarla ateş açtılar. Görgü tanıkları iki yandan gelen ateşin oto mobili etkisi altına almasına ve ön camı parçalamasına karşın soförün denetimi yitirmediğini, kurşunların zırha çarparak geri döndüğünü söylediler. Görgü tanıkları daha sonra saldırganlann içinde iki kişinin beklediğl bir otomoblle bindîklertni, Demlrer'in koruma arabasının da hemen bu otovu Izlemeye başladığını anlattılar Aynı laniKlar. mllitanların izlendiklerini farkedin ŞEKER BAYRAMI NEDENİYLE GAZETEMİZ YARIN VE CUMARTESİ GÜNÜ ÇIKce geriye dogru ateş ettlgi MAYACAK BU GÜNLERDB GAZETECİLEB CEMtYETİ'NÎN «BAYRAM GAZETESİ» ni. ancak karşılıklı tabanca YAYINLANACAKTIR. seslerl arasında süren kovalamanın olay yerinden 500 metre ıleride sona erdiginl söylediler. L)aha sonra 4 sal dırgan *)todan lnerek korurna araba<=ınn ateş etmeyl (Arkası 9. Sayfada) Haber Merkezi Rama dığı mesajında, dlni bay«Milletçe elele vererek, zan Bayramı bugün başlı ramlarm insanlar arasında ülkemlzl ve yurttaslarımızı yor. Bayram dolayısiyl» kl karşılıklı sevgi, saygı, mtimkttn olan en üst düresmi daireler dün saat 12' yardımlaşma ve hoşgörü gl zeyde refah ve saadete ttlas den itibaren 4,5 gün sttre bl ulvi duyuların tazelen tırmak gayretleri içinde ha cek bir tatile girdiler. mesine ve daha da pekiş zur ve gttven dolu bir ŞeDevlet Başkanı Orgene mesine yolaçan kutsal gün ker Bayramını idrak etmiş ral Kenan Evren. Ramazan ler olduğunu belirtti. Ev bulunuyoruz. Dlnl bayramlarımız, tüm insanlar araBayramı nedeniyle yaymla ren'in mesajı şöyle: Komisyon üyesi Alpaslan, Anayasanın nasıl hazırlandığını anlatti: MGK bize hiçbir istek ve öneride bulunmadı ve 28 Temmuz günü toplanarak Anayasa Tasansı'nın gereK çeterıni bır kez daua gozden geçıreceğuu beürten Alpaslan, «başlangıç kısmını», Danışma Meclısı'nde tasarırun tümu uze nnüekı goruşmeler bıttıkten sonra veıebılecelüennı belırttl. cUeçici maddelerin» ınceleıı dıgını, ancak son şeklı verılınce buniarın ilavesının uygun olacağını kararlaştırdıklarını anlatan Alpaslan, Anayasa Tasa rısı uyarınca çıkarılması gereken yasaların oluşturulacak TBMM tarafından ele alınmasının uygun olacağı fıkri bulun dugunu söyledi. Cumhurbaşkanının Anayasanın referandumuyla bırlıkte bir defaya tnahsus olmak üzere seçilmesı maddesının Anayasaya gırmedığını, ancak bır üyenin bu ıçerıkte bazı onerıleri olduğunu hatırlatan Alpaslan, «kouu komisyonda tartışıl dı. Acele edecek bir konu olmadığına göre daha sonraya kalabüeceği belirUldl» bıçıminde konuştu. Anayasa tasarısıyla ulkeye refah geleceğini belırten Tevfik Fikret Alpaslan, «kanaatlme gö re Anayasa milletimiz tarafından beğenilecek, ben savunucusuyumr. dedı. Anayasa Komisyonu üyesi Tevtık Pıkret Alpaslan, Anayasa hazırlanırken once 1961 Anayasası'mn noksanlıklarmın ele alındığını daha sonra Danış ma Meclisi ıçinden ve dışından görüş alındığını hatırlattı. Danışma Meclisi'ne, MGK'ya ve (Arkası Sa. U., Sü. 3 de) feKer Baıjıamınız KuÜuObua Cumhuriyet DM üyesi Aykut: Devlet guclü kılınırken, dozu fazla kacırılmış ANKARA, tUBA) Danışma Meclisi Merkez Üyesi ve Başkanlık Dıvanı Kâtıbi Imren Aykut, Danışma Meclisi'nden geçmiş, MGK tarafından da olgunlaşmış konulann geriye götürülerek, tasan metnine geçiıilmesinl hayret verici buldum» dedi. Aykut, Anayasa Komisyonu tarafından hazırlanan Anayasa tasarısının kanşık ve çok aynntılara inmış bır tasan olarak goze çarptıgını bildirdi. 15 kişilik Anayasa Komisyonu'nda 13 üyenin (Arkası 9. Sayfada) Evren: Milletçe elele vermeliyiz slndatd karşılıklı sevgl, say gı. yardımlaşma ve hoşgörü glbl nlvi duyguların tazelenmesine, daha da pekiştnesine vesile olan kutsal günlerimizdir. Yüce dinimlz, insan duygusunun kay nagı olup, kırgınlıkları, küs kunlükleri ve her türlü ayırımcı düşünceleri ortadan kaldırmaya yönelik yakınlastırıcı. birleştirlci ve daima iylye ve güzele yönelik ahlâk ve vicdan kurallannın temelldir. Bu müşterek lnancın gereklerinln bir bir ibadet gl bi yapılacagından emin olarak ve geleceğe ve ilerlye güvenli bakarak tüm vatandaşlanmm, dış tilkelerde bulunan yurttaşlanmın ve Kıbrıs'taki soydaşlarımızm şeker bayramlan nın en içten duygularla kutlar, sevgiler sunarım.» Başbakan Bülend ülusu da bu bayramın geçmişin acı tecrübeleriyle bir daha asla karşılaşmayacak, hür, demokratlk, insan hakları na saygılı, vatandaşın mut luluk ve refahını ön planda tutan güçlü bir Türkiye'nin temellerinin atılmasına yönelik kararların arefesinde kutlanacağını söyledi. (Arkası Sa. U., Sü. 6 da) EM. KORG. ALPASLAN Anayasa Komisyonu üyesi AV paslan tasannm topluma h» zur getireceğini söyledt Paris'te Ermenilerin bombalı saldırısi: 15 kişi ş yaralandı Karısı İsviçre'ye sokulmayan bir Türk kendini yaktı CENEVRE, (a.a.) îkl yıldan beri görmediğl eşinin Cenevre havaalanmda, îsviçre polisince geri çevrilmesine son derece üzülen blr Türk'ün üzerine ben zin dökerek kendini ateşe verdlğl ve ağır yarah olarak hastaneye kaldırıldığı bildirildi. Olayın geçen pazar günü meydana geldiğini söyleyen Îsviçre kilise grupları söz(Arkası Sa. 11., Sü. 7 de) ANAYASA TARTIŞMASI PAEİS, (a.a.) Parls'ln Notre E>ame kilisesl yakmlannda öncekl gece patla yan bir bomba coğunluğu turist olmak üzere 15 kişlmn yaralanmasına yol açtı. PoHs. yaralılardan ücünün durumunun agır oldu gıınu bildirdi. Bir çöp tenekesine yerlestirüen bomba, kilise ya kınlarındaki dinlenme ye rtn'n kalabalık olduğu bir saatte patia (iı. Olaydan son (\rkasi 9. Sayfada) Tahvil çöztimti ne getirdi Tahvilzedeler memnun değil B KARARNAME BESMİ GAZETENİN DÜNKÜ MÜKERRER SAYISINDA rAYINLANDI. BAŞBAKAN ULÜSÜ DA YAPTI6 1 AÇIKLAMADA, ÇIKARTILAN KARARNAME ESASLARl ÎLE HERTÜRLÜ TEDBÎRİN ALINDIGINI, VATANDAŞLARIN ENDtŞELENMELERlNE MAHAL OLMADIGINI SÖYLED1 Evren Erdek'te F a t i h GÜLLAPOĞLU ERDEK Devlet Başkanı Kenan Evren, beraberinde MGK üyeleri Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Nurettln Ersin ve Hava Kuvvetleri Komutam Orgeneral Tahsin Şabinkaya, olduğu halde dün bayram tatilini geçirmelc ve denetlemelerde bulun(Arkası 9. Sayfada) Ekonomi Servisi BanKer Kastelli'ye 6 ay ya da 1 yıl gıbi vadelerle para yatırıp karşılığında itfa süreleri yedl yıla kadar uzanan tah vil almıs bulunan vatandaşlar için getirilen çözüm, özellikle ana parasına bır an önce kavuşmayı umanlar ta rafından olumsuz bulundu. Paralannı yüzde 28'den başlayıp zaman içinde yüzde 34'e kadar yükselecek net faiz karşüığında 7 yıla kadar uzanacak bir süre tahvile bağlı tutmak pek çok tahvil sahibinin yüzünü guldürmedi. Kararname Resmi gazete (Arkası 9. Sayfada) ABD Temsilciler Meclisi: "Reagan, Türk birliklerinin Kıbrıs'tan çekilmesini istesin,, • TASARIDA, «TÜRK BtR LİKLERtNtN ADADA KALMASI TÜRKtYE'NİN BATI tLE İLtŞKtLERtM ZEDELEYEBİLtR» DENtYOR. WASHİNGTON (AP) Amerikan Temsilciler Meclisi salı günü büyük çoğun lukla kabul ettiği karar ta sarısında Başkan Reagan'ın Kıbrıs sorununa bir çozüm bulmasmı istedi. 6'ya karşı 405 oyla kabul edilen karar tasarısında Reagan'ın Türkiye'ye «Kıbrıs'tan askerlerini çekme yolunda ye ni girişimlerde bulunması» (Arkası Sa. 11., Sü. 6 da) Cengiz CPNDPR Bom hardıman altında bile Dünya Kupası izleniyordu 4Ya havadan, ya denızden va karadan sürekli bombardıman. Ya da aynj anda uçunden bırden .. Eger buniarın hıçbırının ver almadıgı sağlamlıkta bır «ateşkes varsa, o zaman da bubı tuzağıvla havaya uçurulan otomobıller Israıl uçakiarının halkı «canlarını kurtarmak istiyorlarsa» ateşkesten yararlanarak bir an önce yani ateşkes bozulmadan şehri terketmeye davet eden bildıriler atmaları... Bombalann yagmadıgı anlarda «Şehit Kent»e karşı girişilen psikolojik savaş. Psikoloiik 8avaşın bir başka türü de Israil uçakiarının sabaha karşı ses duvannı aşarak kentin üzerinden geçmeleriydi. Böyle olduğunda uçaklar öylesine guçlü infilak seslrri çıkanyorlardı kj. vataklardan fırlamamak mümkün değildi. Ya da (Arkası Sa. 11. Sü. 1 de) Savas alanı cürüyen cesetlerle doluydu SICAKLIGIN GOLGEDE 50 DERECEYİ BULDUGU ÇOLDE BİRKAÇ SAAT DURMAK BILE ZOR, FAKAT TARAFLAR KUM FIRTINALARINA ALDIRMAKSIZIN ZAMAN ZAMAN SERT ÇATIŞMALARA GIRÎYOR.. BAGDAT'TA YAŞAM SILAHLARIN GOLGESINDE S U RUYOR. TUM GECE KLUPLERI DOLU. BAGLANTISIZLAR KONFERANSI HAZIRLIKLARI SAVAŞTAN ONEMLI GIBI. G E C E G U N D U Z INŞAATLAR SURUYOR,. Kentte nerkes asker. Omuzunda silahı İle otomobll ya da bislkletlne binlp gündüz sivU işi nl gören askerler sokaklarda dolaşıyor. Kentm strateiik bölgelerınde nöbet tutan askerler ise genellikle gölge bir yere uzanmayı yeğliyo; Bagdat'ın yaklaşık 2025 kllcmetre kuzeyuıdeki Hayze Göl'fnde ise taraflann birblrlerl lte savaşlaruun ötesinde doğa ile savaşlan da var. Gölgede 50 ctereceyi bulan sıcaklık çölün ortasında insanı «ısıran» bir hal alıyor. Sert rüzgarlann oluşturduğu kum fırtınssının yanısıra hareket halindeki bir aracın ardrndan bile göz gözü görmüyor. Burada degil savaşmak bir kaç saat bile durmak çok zor. Fakat her iki teraf da çöl ve yer yer b&taklıgın İçinde zaman zaman g*V ğüs göğüse birbirlerine giriyor(Arkssı Sa. 11^ Su. 5 de) Basra'daki esir kampından ilginç bir görüntü... Solda Iranlı asker Fermaz Merdani, «Ozfim Türktür. Azerbaycanlıyun.. Amcazadem tzmir'de...» diyor... Sağda ise Iraklı bir teğmen, «Kerkük Türklerindenim... Eşün Istanbullu...» diyor... Haber Merkezi 1982 Anayasa Tasarısı'na ılışRın ler eleştiriler devam ediyor. İSO Meclıs Başkan Vekılı Murtaza Çehkel, «Anayasa taslağındaki maddelerde bol miktarda s>ual ve istifham işaretlerı var» dedı. Çelikel, şunları soyledi: A Prof. Cevat Geray: Tasan Türkiye'nin birikimine ters düşüyor. # Prof. Nusret Fişek: Sağhk, satılık hizmet gibi ele alınıyor. 0 Doç. Metin Kazancı: Merkeziyetçi yapı anlayı şı egemen. A Doç. Ünsal: Kitleler siyasal yaşama katılamaz. O Dr. Mehmet Tur han: Bakanlar Kurulu ikinci pla na aülıyor. Çelikel: İşçiişveren ilişkisi tasarıdaki şekliyle simdiden • çıkmazda (Arkası 9. Sayfada) Yanlıslar. Bağdat'tan dönen Deniz SOM yazıyor Basra'da garlp bir savas var.. frak*ın güney doğu sınırından s küometre Içeri giren tran birliklerj ile karşılıklı topçu ateşl sürüp gidlyor fakat taraflardan hiçbirl sonuç alıcı bir harekâta girişmiyor. Basre'ya yarun saatlık mesafeye kadar ilerleyen Iran kuvvetlerinin gerl püskürtülmesinden sonra kentte günluk yaşam silahlann gölgesinde devam ediyor. Basra'nın UnlU eğlence caddesl «tnternational Street» de gece kulüpleri yine dolu. İran, Irak'ın petrol tesislerini bombaladı Haberi 3. sayfada «Aldıkaçtı Anayasas»nın yazım igleminin çok aceleye getlrildlği anlaşılıyor. Sayın Komisyon Başkanınm 1961 Anayasasına karşı açık savaş tlan etmiş olan blr yayın organının Yonetim Kurulunda görev yapması aerhalde işlerin biraz aksamasına yolaçmıştır. (Arkası Sa. 11, Sti. î de>
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog