Bugünden 1930'a 5,499,977 adet makaleKatalog


«
»

21 TEMMUZ 1982 Cumhuriyet 9 Calışanlar... Sorulan... Sorunlan... HAKKIMI NE SEKİLDE ARAYABİLİRİM? ögrenmek istlyorum?.. Hangl mercilere başvurmam gerekir, eğer bir haksızlık yapılmışsa ne şekilde arayabilirim.? §. nLDIRIM tST. YANIT 657 Sayılı Devlet Memur lan Yasasının «müracaat, şikâyet ve dava açma»ya illşkln 21. maddesinl de ğiştlren 2670 Sayılı Yasaya göre «Devlet Memurları Kurumlanyla ilglli resmi ve şalısi Işlerinden dolayı müracaat amirlerl veya karnmlan tarafmdan kendllerine uygulanan idarl eylem ve işlemlerden dolayı şikâyet ve dava ac tna hakkma sahlptirler. Muracaat ve şlkâyetler söz veya yazı ile en yakın amirden başlayarak silsile yolu ile şikâyet edilen amirler atlanarak yapüır. Müracaat ve şikâ vftVr '"ro»enerpl« en kı.sa zamanda il Kiliye bildlrilir. Müracaat ve şikâyetler le ilgill esas ve usuller Basbakanhkça '"wırlanacak bir yönetmelikle düzenlenir..» Prof. Talas: Tasarı ilerde büyük sakıncalar (Baştarafı 1. Sayfado) Işverenlerî uyuşmaz bir tutum benimsemeye götürebilir ve ser best anlaşroalar, tonlu tş sözieşmeleri yerine Yüksek Ha. kem Knrulu kararları geneliik kazanabilir. Bunun yamnda sendikalann en önemli bir so runu, sendikacıhk aleyhlne çfizttmlenmek Istemis Işçinln aidatını dofnıdan sendikaya öde mesi ilke olarak benimsenmiş tir. Bu ilke ilerde. yeni düzenlemelerde toplu sözleşmeler de blle chek off sisteminin konulmasını önleyfci bir nltelib kazanabltir. Bu ilke keslnleştigi takdirde Türk sendikacılık bareketi kısa sürede çökme du rıımun» gelebilir. Çiinlrö yiizbinleroe işçiden ayn ayn sendika aldatı toplamak son dere. ce güç durumlar yaratabllir Maddl olanaksız da sendlka ayakta durmaz. denetim attma alınıp, yetldlerison vermektedir. Sosyal hakııin smırlanacağı bir siyasal dü lar alanında yapıian değisiküklerin 8ıü, Ise, iscl • Işveren zenlemeye yolaçması esasen beklenmeliydu. Bunca zaman lliçkllerinde toplu sSzleşme dü sonra kamuoyuna açıklanan tazeninden (Mecburi tahkime) san, bu beklenenleri, aşın bodoğru görülen kaymadır. Yargı yutlara var'an bir biçimde doğalanında ve pek çok madde. ruladı. Şaşırtıcı olanı sekiz aymevzuatın Anayasal hükümler lık yoğun çalışma ürünü denihaline getiıilmesinden genellik len tasannın bunca dağmık, le kaçınmayan Anayasa Komiskendisiyle çellsik, tltlzUkten yonu, ünlverslteler konusuııda uzak bir biçimde kaleme ahYüksek Öğretim Yasasını ihma) nıp, düzenlenmiş olmasıdır etmis görünüyor.» bence. kntnp arasmda uyumlu bir uzlaşmamn gerçekleştlği demokra si yer alır ve bngün klasik dlyebUecegünls standart demokratik hak ve Szgürlttkler vardır. Bu Anayasa Taslağı, bu hak ve özgürlttkleri sadece mülkiyet hakkı hariç seyahat özgürlfigiine vanncaya kadar sınırladıgına göre ülkeyi otarsi kutbuna yaklastınnaktadır. ÇHlnümüzde anayasalarm kur mak zorunda oldugu bir diğer denge, iktisadi sınıflarm menfaatleri arasındaki dengedir. Elinde sermayeyi bulunduran kapitalist sınıf, bu sınıf için çalışan işçi sınıîına oranla ikttsaden kuvvetll olduguna göre, korunması gereken sınıf îşçi smıfıdır. Ne var ki bu Anayasa taslağmda lokavt bir anayasal hak olmakta, sendika, toplu sözleçrae, grev haklan smırlanmaktadır. Nitekim bu Anayasa taslağmda hangi smıfın memnun oldugu, bu taslağm hangi sınıftan yana olduğunu da göstermektedir. Her anayasanm kurmak zorunda oldugu bir diğer denge yasama yürütme • yargı dengesidir. Yargı, hak ve özgürlük lerin güvencesi, yüriitmeyi sınır layan ve denetteyen unsur; yasama, yasalan yapan ve yürütmeyl denetleyen kuvvettir. YUrütme, yargı ve yasamanın ne kadar üstüne çıkarsa demokrasinden o kadar uzaklaşılır. Yeni Anayasa Taslagı yüriitmeyi özellikle Cumhurbaşkanmın yeni yetkilerle donatmakta, yürüt meye kanun hükmünde kararname ile yasama yetkisi vermekte, buna karşılık yargıyı zayıflatmaktadır. Bu nitellkte bir siyasal rejim, kolaylıkla an tidemokraök dönüşümler yapabilir. Amaç daha lyiye gitmek ve halkm her an herşeyi açıkça görmesini sağlamak olduguna göre, siyasal iktidartn her eylemi eleştiri ve denetime açık olmahdır. Basm, TRT ve üniversite bu denetiml gerçekleştıren kuruluşlardır. Bu üç kurulusun da yetki, özgürlük va özerklikleri 1961 Anayasasına orarü» <mrlanmış olduğuna göre, bu Anayasa taslağı halka daha az açık WT demokratılt rejim öngörmektedir. Bu Anayasa taslağı, demokrasiye özgü ve toplumsal işlevi olan kuruluşlann fonksiyonlannı sımrlarken, kararlannm istısari oldugu ifade. edilen ve kararları lsüsart oldugu halde üyelerinin dokunulmazlığı bulu nan Uye sayısı hayli kalabalık bir Devlet Danışma Konseyi ile, üyeleri arasmda nasıı blr diyalog kurulabileceği merak konusu, (arüaşrtdığına göre) parttime çalışan bir Ekonomik ve Sosyal Konsey önermektedir. Yine, 40 üyeden oluşacak Türk DU Akademisi de Anayasa destegiyle selis konuşmayı sağlayacaktır. Anayasa Komlsyonumuz için hiç kimse, muhayyilelerl geniş değil diyemez. Bu Anayasa taslağuun aşın aynntılı olması ve bazı Ceza Hukuku maddelerini de içermesi samyorum ki kendi içinde tutarlı, çünkü iyice sınırlamak ve boşluk bırakmak istenmiyor. Taslağm tek ümlt verlci yanı, ikisi dışında bütün komlsyon üyelerinin muhalefet şerhi vermiş olmasıdır.» tktisadl Araştırmalar Vakfı Başkanı Prof. Orhan Dikmen, Anayass tasansı konusunda sü ren tartışmaların erksn oldu ğunu söyledi. Dikmen tstanbul da THA'ya yaptığı açıklamada, «Yeni Anayasa taslağınuı cu» martesl günü Danışma Meclisine sunulduğunu» belirterek: şunları söyledi. «Bu yeni Anayasa taslağının tam ve özellikle önceki ka> nunlarla mukayeseli bir şekilde incelenmesîne imkan verecek bir süre değildir. Bu bakımdan basında derhal boy gösteren çesitli yazı ve demeçlerin Anayasa taslağuun bütünü. nü içeren objektlf bir inceleme üriinü olmadığı söylenebiUr.» Tartışmaları, «daba çok bazı kimselerin içln dökmesi» olarak değerlendiren Dikmen : «Böyle olunca ds clddiye aünmalan zordur» dedi. Prof. Yaşar Karayalçın ise «Cnmburbaşkanı siyasi lıayatın meıkeıi oluyor» dedı. Ankara Üruversitesi Hukuk Fakültesi Ticaret Hukuku öğre tim üyeliginden bir süre önce SORU: Altı sene bir KtT de istifa eden Karayalçın şunlan memur olarak calıştıktan sonra 27.2. söyledi: 1982'de tstlfa ederek ayrıldım. Sicüitn «Tasarıda yer alan ana fikirde bir baksızfık yapılıp yapılmadıfını ler 1980 yılmda mans ayında Sendikatann slyasal faaliyet Tarabya'da yapıian Anayasa top lerinin yasaklanmis olması d s lantısında ortaya konnraştur. hem slyasal, hem de sosyal ba Bu toplantıda sayın Aldıkaçtı kımdan son derece sakıncalıdır. Çünkfi slyasal ile sosvalı. sos ve benim verdiğim tebliğler tar tışılmış, tebliğ ve tartışmalar yal ile ekonomhi kesin çtzpbastmlmıştır. Cumhurbsşkanı, ler ile birbiriuden ayırmak ola Bskaniar Kürnlu. TBMM ve naksiz oldugu gibi. bu yassk batta siyasi partiler illşkilerin sendikacılık hareketlnin felsede Fransa'nın 1958 Anayasasi'n fpsine de aykırıdır. Cünkii sen • İstanbm Beiediyesmce Maçka Parkına yerleştırılen înönü dan yararlanılmıştır. Anayasa dlkalsr i?çl sınıfımn ekonomlk Istanbul Haber Servlsl heykeli cumartesl ğlinü törenle açü8cak. tasansı Cumhnrbaskanı agırlik ve sosyal haklannı, kendllerine Türkiye Barış Derneği davası lıdır ve siyasi hayatta tıkanık • Devlet Bakanı tlhan öztrak «Atatürk ve Türklye'si» konuhı yakın düşfinreleri parlamentoda nedeniyle tutuklu bulunan lıklan önleyicl mablyettedlr. yanşmayı kazanan 5 ülkenin çocuklannı kabul etti. Belçika, temsll eden slyasal partiler ara Daha önce Forum dergisinde ya Fransa, Ingiltere, Tunus ve Pakistaıüı çoeuklar TRT Genel Mü Ozan ve Yazar Ataol Behramcıhgı ile en etkln biçlmde saoğlu hakkında verilen 1 yıllık yınlanan bir vazımda belirttldürü Macit Akman'ı da zlyaret ettı. vnnup gellştirebilirler. Bu nehapis cezasınm bozulması için gim gibl Anayasanm dlnamlzdenle sendlkalar en azından • Topkapı Cevizlibağ'da kumlu Merbolln Boya Fabnkasında Yargıtay'a basvuruldu. ml ve dengesl seçlm ve slyasi üyelerlne bu yakın partlve oy dün öğleden sonra yangm çıktı, çıkış nedeni belirlenemeyen yan Ataol Behramoğlu'nun, Gökpartiler kanunlarına bağlıdır. vermeye çafırabillrler. Demokgında dlen ya da yaralanan olmadı. han Edge adlı gencin işkenceBu İM kanun Anayasanm kestn rasilerde en mubafazakâr sendi B Bakırköy Menekşe tren istasyonunda Tevfik Olgun (35) ban de ölmesi üzerine, Halkm Kur lesmesinden sonra ele alınması, kalar bile bu çağrıyı yapabilliyö treninden düşerek can verdl. tuluşu Gazetesi'nin soruşturslyasi hayatımız bakımından mektedlrlerj» • Devlet Bakanhğı Genel Sekreterliğine Kültür ve Tunzm Ba masına mektupla verdlği yanıclddi bir rlzikodur. Tasanya kanlığı Başmüşaviri Mehmet Önder atandı. tm «Gökhan Edge'nin Işkencegöre Cumhurbaskanı slyasi hade öldürülmesi, fagizmin özüyatm adeta merkezi, ttici ve • Fenerbahçe plajında bir çocuk boğuldu. Anne ve babasından SBP Siyasi Blllmler Kürsüne uygun namussuzca cinayrtdengeleylcl gücOdOr.» irinsiz olarak plaja gelen Köksal Özcan bir ara dengesini kaybesU öğretim Uyesi Doç. Sina ler zincirinin bir halkasıdır» derek yarun metre derinlikteki suya düştü, daha sonra Köksa. Aksin, 21 yıl süreyle uygulabaşlığıyla. gazetenin 10.1.1977 özcan'm cesedi ile karşılaşıldı. nan 61 Anayasasını hiç olmatstanbul Üniversitesi Hukuk tarihli sayısında yavınlanması mış gibi farzetmenin vanlış bir • Kartal ve Kadıköy semtlerınde Honda soygun çetesı ele geçFakültesi öğretim üyelerinden üzerine, hakkında sivll mahkedavramş olacağını belirterek, ti. Hırsızlık masası ekiplerince yakalanan çocuk yaşUkl MehProf. Çetln özek de, Anayasa mede dava açılmıştı. Sivfl mah «Türk halkının 1961 Anayasasımet Zeki Kocadağ (17), Cengiz Çelik (7) ve Hikmet Aslan (16) tasansı konusunda şunları söy kemenin, suçun sıkıvönetim nın gerisinde bir Anayasayı haz 1 milyon lira değerinde eşya çaldıklarım Itiraf ettiler. ledi: kapsamına girdiği gerekçesivle medecejrinl sannuyorum. Tarih, «Toplumsal olaylann, yeni • Karşüıksız çekle otomobil, televizyon gibl çeşltll eşya ala dosyayı sıkıyönetim askeri takvimlerl geri cevirmenin zor, yasal düzenlemelerle önleneblrak piyasayı 40 milyon lira dolandıran Adem Şükrü Torun Akmahkemesine göndermesi, anlecejH yanügısını ve yanuamı hatta imkansız olduSunu çok çay'da nişanlısı ile tatii yaparken yakalandı. cak bu mahkemenin kendisini kendislne hareket noktası alan kez göstermiştir» dedi. görevsiz sayması Uzerlne, dos• Birinci Ordu ve Sıkıyönetim Komutanı Orgeneıal Haydar Anayasa Komisyonu'nun daha ya merci tayini için ÜyuşmazSaltık dün Çocuk Esirgeme Kurumu'nun Üsküdar'da yeni yapiyi bir tasarı hazırlayabllecegi lık Mahkemesine gönderümişti. SBF Anayasa Kürsüsü ögretırdığı ilkokul yurdunu gezerek Incelemelerde bulundu. esa«en beklenemezdl. 12 Eylül Davanın Sıkıyönetim Mahketim üyelertnden Dr. Yavuz Sagünlerlne gelişin nedenini özmesi'nde görülmesine karar vegürlükîerln bolhığunda, yörütbuncu da, Anayasa tasansının rilmesi üzerine Behramoglu Isme gücünün yasama karsmnonde gelen özelliklerinin, bir tanbul Sıkıyönetim Komutanda ıayır oluşunda bulan ve baş yandan yürütmenm guçlendilığı (1) Numaralı Askeri Mahsuçlu olarak 196ı Anavanasını rilmesi, öte yandan da temel (Baştarafı 13. Saytada» ilan eden bir anlayışa davanan kemesi'nde yargılanmış ve 9.6. hak ve özgürlüfeler alanında • Oevlet Güvenlik Mahkemeleri'nin işleyişi görev ve tasannın katı bir tepkiyi dile 1982 eünü 1 yıl hapis ve 4 av önemli kısıtlamalara gidilmesi yetkileri, yargılama usulleri ile ilgili dlger httkümler kagetirmesl doğaldır. Bu tepkida Erzurum'da çözetim altınolduğunu söyledi. Sabuncu, nin, özgtirliiklerden tümden nunla gösteriiir. (mad. 176) da bulundurulma cezasma şunları söyledi: yoksun kalınabilecek, yüriihne çarptınlmıştı. • Askeri Mahkemelerln savaş veya sıkıyönetim hal«Tasan, 1961 Anayasası'nda gücüntin mııtlak ve sınırsız bir lertnde hangl suçlar ve hangl kişller bakunmdan yetkili da izleri olan ve liusal Kur güç durumuna gelehlleceğl. detuluş savaşının (Meclis hükiiolduğu kanunla gösterilir. (mad. 178) vamlı suçlanan yasama organımeti) sistrminden kavnaklanan • Askeri yargı organlannın kurulusu.işleyişl, askeri nın ve özellikle yargımn aşırı (Meclis üstünlüğü) geleneğine bakimlerin özlük işleri, askeri savcıhk prörevlerlni yapan asker! hakimlerin, refakatinde bulunduklan komutanlarla ilişkileri, mahkemelerin bağımsızlığı hakimlik teminatı ve askeri hizmetlerin gereklerine göre kanunla düzenlenlr. tik platform» çalışmalannı (BasUrarı 12. Sayfarta) (mad. 178) açıklamasını istedi. Işıklar'ilîşkîn çalışmalanm açıkla• Askeri Dlslplln Mahkemelert, askerlik görevtnln geın açıklaması şöyle oldu: ^yan Fehmi Işıklar sosyalist reklerlne uygun olarak kanunla düzenlenir. (mad. 178) «DtSK 6. genel kurulundâ abölünmüşlüğü• Anayasa Mahkemesi'nin kuruluşu ve yargılama uHaber Merkezi Îstanbul " hareke'tln lınan 1 Nolu Cephe karan, nün DtSK'e ve demokratik sulleri kanunla düzenlenir. (mad. 183) Ticaret Odası (İTO) Meclis bir anlamda Vatan Cephesi örgütlere verdiği zararın • Yargıtay'ın kuruluşu, işleyişi. yargılama usulü, biBaşkanı Refik Sunol veni Anani hatırlatır mahiyette olan saptanmadığmı, öneminin yasa tasansını «otorlter» olarlncl başkan vekillerlnln ve iklnci başkanlannm seçlmi. rak nitelendirdi. MC'nin seçimlerde oyla düşü vurgulandıgmı söyledi. Bu mahkemelerln bağımsızlığı ve hakimlik teminatı eşaslarırülmesi amacına da yöneanlamda DtSK'e görev düşna göre. kanunla düzenlenir. (mad. 188) Sunol, UBA muhabirine yaplikti. Bu kongreden sonra tığı açıklamada, görüşlerini tuğünü, siyasi hareketlerin • Cumhuriyet Başsavcılığının kuruluşu, işleyişi, göşöyle özetledi: gerçekten MC düşmüş sedikkatlerinln cekildıgini vur rev ve yetkileri kanunla düzenlenir. (mad. 189) çimleri kaybetmiş, yerine gulayarak, devamla şöyle • Danıştay üyelerinin seçlmi, mahkemelerin bağım«Anayasa'da üç konu bence CHP agırhkh bir Iktldar işdedi: «Sendlkal birliğimize sızlığı ve hakim teminatı ilkelerlne uygun olarak kanunla önemli: önce kendi meslek tcbaşına gelmiştir. MC'nin düş zarar verilmemesi, demokra düzenlenlr. (mad. 191) şekkülümüz bakımından kamu mesi, Türkiye'de cepheleşsi geregi olarak, solda da si • Danıştay'ın kuruluşu, İşleyişi, yargılama usulleri, kuruluşu niteliğindeki meslek meyi öngörmeyen DİSK'i yasi parölerin varlıgı, gereteşekküllerinin seçimli vaztfe idarl yargımn özelliği, mahkemelerln bağımsızlığı ve haalmış organlannın hakim kade (Cephe) kararmdan vaz gi noktasından hareket edil kimlik teminatı esaslarına göre kanunla düzenlenlr. ran alınmasına degin lüzumlu gecip (demokratik platform miştir. Karanmız kamuoyun (mad. 191) hallerde mülkl amirlerce muda) emekçilerin güç ve eyda yanbş değerlendirilmiş • Mahalll ldarelerle, kamu iktlsadi teşebbüslerinin vakkaten Işten alıkonmaUnna lem birligini sağlamaya yö(DİSK partl kurma karan Sayıştay'ca denetim usul ve esaslan, bunlann yapıları ve dair Anayasa hükmü, ilk defa neltmiştir.* mı aldıîl biçiminde yayınfaaliyet tarzlan gözetilmek suretlyle kanunla düzenlenlr. Anayasada yer almakta olup lar yapılmıştır. DtSK yürüt(mad. 192) Fehmi Işıklar iddianameçok ağır bir hüküm olduğu kame kurulu yakıştıraalan • Sayıştay'ın kuruluşu Jşleyişi, denetim ve yargılama naatindeyim. de, sosyalist ihtilal sürecini red eden açıklamasını 15. usulleri, mensuplarının nltelikleri, atanmalan, görev ve hızlandırma anacına yöneİklnci konu ise, Cumhurbaş11.79 tarihi ile basma ve kayetkileri. haklan ve yUkttmlülükleri ve dlger özlük Işlerl, lik milli demokratik devrimi kamnın gerektiğinde Başbakamuoyuna yapmıştır. îddia başkan ve üyelerinin teminatı kanunla düzenlenir. gerçekleştirmek için demoknı vazlfeden »labUeceğlne dair makamının bu anlamdaki (mad. 192) ratik platform çalışmalanhüküm. Kez» bu da ağır bir iddialannı red ediyorum.» • Askeri Yargıtay'm kuruluşu, İşleyişi, yargılama usul hükümdür. nın başlatıldığı iddiasmm Yargıç bu kez. «Ulusal de lerl. mahkemelerin bağımsızlığı. hakimlik teminatı ve asyer aldığım vurgulayarak. Üçüncüsü dilimizl kurtarmak mokratik cephe çagnsınm kerlik hlzmetlerinin gerefclerine göre kanunla düzenlenir. öncelikle DtSK'.in hiçbir ka İçin bunun Anayasada blr hükgaye ve hedefini, hangi si(mad 193) me Ibtlyaç göstermiş olması da rannda, hiçbir yayınında yasetin taktiği» olduğunu çok düşündürücüdür. • Askeri Füksek tdare Mahkemesi'nin Imruluşa, işdemokratik devrim sözcüğü sordu. Işıklar daha önce aleyişi. yargılama usulleri. başkan ve üyelerlnin, Başsavcınün geçmediğini bunu, iddia Anayasanm bütünü İçin blr çıklamış oldugu demokrasi sının nitplikleri. hakimlik teminatı ve askerlik hlzmetlnln değeriendlrme yapmak istersek makamınm kendiliğinden ya cephesine ilişkin yürütme tek blr sözcükle belirtebilirim, gereklerine Köre kanunla düzenlenir. (mad. 194) rattığını söyledi. Demokra«otorlter J» kurulu karanm kamuoyuna • üyuşmazlık mahkemeslnin kuruluşu ve İşleyişi katik platformun gündeme gel açıklarken, zamanm Genel nunla düzenlenlr. (mad. 195) diği günlerde. parti liderleFERİT EDGÜ Başkanı Kemal Türkler'in • Haklmler ve Savcılar Yttksek Kurulu, mahkemelerln rinin dediği gibi ekonomiUDC sözcüğünü kullandıgıYazar Ferid Edgü, «Anayasa bağımsızlığı ve hakimlik teminatı esaslarına göre kanunla nin enkaz haline dönüşmüş nı belirtti. Yürütme kurulu tasansının bu biçimiyle ulusu olduğunu, büyükelçiliklerde düzenlenir. (mad. 196) muza layık bir Anayasa olmakararında UDC sözcügu olçalışanlarm ücretlerinin ö• Yüksek Hakimler ve Savcı Yüksek Kurulu'nun kudığı görüşündeyim» dedi. Edgü madığı halde açıklamada denemediğini, 70 sente muh ruluşu. görev ve yetkileri. çalışma usulleri kanunla düzengörüşlerini şöyle belirtti: «Anakullamlmaaımn DtSK organ taç duruma düşüldügünü, lenir (mad 196) yasa tasansını baştan sona oku larmda tartışma konusu olcan güvenliğinin kalmadığı• Kurul kararlarına karşı kazai mercie başvurulamaz. dnm, hukukçu değillm ama bu duğunu. bu tartışmanm banı, terör olaylarmın tırman ttirazlarm, kurul bünyesinde incelenme usulü kanunla tasarıdaki kavram karmaşasısın ve kamuoyuna yansıdıdığını. sendikalann, kitle ör gösterilir. (mad. 196) m, belirsizllkleri, tutarsızlıkları ğını anlattı. «Kimi basın. gütlerinin birliğinin tehlikegörmek için hukukçu olmak ge böyle bir sözcflğün yurt dıye düştüğünü hatırlattı. rekmlyorj» şında yayın yapan TKP ta•Böyle bir dönemde demok GELtŞtM YAYINLARI rafmdan savunuldugunu örasi güçlerinin bir araya gel ne sürdü. Cephe karanmız (BaştaraCı 12. Sayfada) nımızı blliyorsunuz:1 mesi, emperyalizm. faşizm, Gelişim yaymlan sahibi Eramacının çok dıştnda bir yö Arafat: Evet, bir tür BeDemokratik laik devlet. şövenizme karşı ortak tavır can Arıklı ise, «Anayasa metne saptınldı. Kemal Türkneiüx. Eğer bu olmazsa, o zaman alınması, Işçl ve emekçileri ninde genel olarak haberleşme ler. gerici basının eleştirileIkl ayn devlette olur. Avnery: Eğer Beyrut bu nin çok geriye nötürüldüğü bekleyen sorunlann çözüme rine karşı uyarıldı. Ancak Avnery: Siz, Filistin'in nalımma onurlu bir çözüm inancındayım» dedi. Anklı şunkavuşturulması, sendikal lan sövledi: «Bu vasa aynen hangi bölümünü kendinlze (benim TKP'Iİ olmadığımı bulıınabillrse, nereye githak ve özgürlüklerin gellştiyasaları çıktfğı takdtrde Türk yurt olarak görüyorsunuz?. dünya bilirl Itirazı ile sözmek isterslniz?. rilmesi, sendikalaşma hakkı vavmcılıg] kamuovumı avdıncükte ısrar ettî.^ dedi. TarArafat: Fllistin'e. Arafat: Biz, tsrall'ln çeolmıyan memurlann grevli latma görevlni hiçbir şekilde tışmanm erken genel kurul kileceği, ya da tsrail lşgaAvnery: Gelecek yıl desözleşmeli sendikal hakka yapsmayacaktır. Basm özıtürUnden kurtarılacak herhankaran alınması na neden olgil. yarın demek istlyorum. kavuşmast çalışmalanmızm dür denilmesine karsın, daha gi bir Flllstin toprağında duğunu, genel kurulda da Arafat: Fllistin'e. Bu he temel amacı olmuştur.» desonraki maddelerle ciddl sınıryaşamaya hazınz aynı konunun tartışüdığım, nlm hakkımdır Slzln ora di. lamalar getirilmektedlrj» büyük bir oy çoğunluğu ile ya gltmek hakkınız var. Avnery: Pratikte, bu BaFehmi Işıklar daha sonra UDCnin red edildlgini, tı Şerla ve Gazze demektlr. Ama benlm hakkım olma demokratik platform çalış«Cephe karannın alındığıdıSma trıanıyorsunuz. Ben Arafat: Filistin'in hermalannı aynntıh bir şekilnı, ÜDCyi savunması nedede tnsanım. Yurdumdan hangl bir bölümü olabüir. (Baştarafı 12. Sayfada) de anlattı. Güç ve eylem bir ni ile Kemal Türkler'in yöbaşka nereye gidebllirlm?. Avnery: Pekiyi, bu gerDtSK'e bağlı sendikalann liğinde, öncelikle Türk . tş'e netime gelemediğint, karşıBen de evime gitmek istlçekleşirse, bölgede kalıcı yönetlci. tiye ve çalışanlarkendisinin Halil Tunç'u zlsmda yer alan yöneticilerin banş kurulabilecek mi?. yorum. dan 107 kişlnln tahllye Isyaretl ile. çagn yaptıklanişbaşına geldiğin açikladı. Avnery: Flllstin dediğlArafat: Evet. Böyle bir temlerine lllşkln Inceleme nı, ancak olumlu yanıt alaDevamla, «Bu genel kurul nlzde ne kastedlyorsunuz?. gellşme. bölgede gerçek ve dün son'jçlandi ve 10 kişlmadıkJanm belirttl. tddiana iddia makamının ileri sürdü kalıcı banş anlamına geArafat: Heplmlz için tüm nln tahliyeslne karar veril mede «Devlete ve Anayasal lir. Filtstinliler banş lstiğü gibl bir sandalye kavgaFilistin'i kastediyorum. Sidl. nizama karşı kurulucak sayor. Barışı istemeyen tsra st genel kurulu degildir. zln tçin ve blzim İçin. vaşım cephesinin çekirdeği» Tahllyelerlne karar verlH'dlr. Yahudiler'in şu gerçe Tüm çalışmalanmız gibl, bu Avnery: Yanl blrllkte sa olarak değerlendirilen. kolenler şunlar: ği herkesten lyl bilmeleri çalışmamız da kamuoyu ve şamr>mızı mı önerlyorsumitenin güç ve eylem birligerekir. Lübnan'dakl yabasına açık yapılmış, hfikünuz?.. Flkret Akgün. Hamdi ö?ği yapılabilecek kuruluşlarım milyon Fillstlnltyi yok met komisnıi tarafmdan izArafat: Evet. neden olsöz. Metln Eraslan, Dursıın n n listesini belirleme karan etseniz blle, geriye 4 millenmlştîr. Savcılıkça da her ması n? Kahraman, Şanver özçeHk, alarak dagıldığım, ondan öyon Fllistinll kalır. tsrail hangl bir kovuşturma açılAvnery: Pekl ayn bir Fi Hüseyin Doğan, Kemal Cey te hiçbir faaliyeti olmadığısonsuza dek savaşarak ya mamıstu.» şeklinde konuşllstin devleti kurulmasını lan, Hflseyln Ahduman, Ya nı söyledL şayabilir mi .. Bundan 10, tu. istemiyor musunuz?.. kup Yılmaz, SUleyman Şa20, 50 yıl sonra ne olacak?. Yarsnc bu kez «demokra SÜRECEK Arafat: Blzim ünlü sloga hin. ^ Prof. Karayalçın (A.Ü.) Türkiyeden Behramoglu icin Yargıtay'a basvuruldu # Doç. Akşin (SBF) # Prof. Özek (t.Ü.) Tasarıda aradığınız herşey var. Ancak bir Anayasada bulunması gereken temel göriiş, siyasal biçimin belirgin niteliği ve Anayasal sistem yok. Tasannın oluşturmak Istedişi siyasal blçim, ne başkanlık düzeni ve parlamenter düzen. Parlamentohı, ama parlamento dışm dan kişilerce kurulacak ve tüm den Devlet Başkanına bağlana> cak hükümet sisteml. Anayasa tasansmda kullamlan geniş yoruma açık deyimlerle kabul edilen sııurlama yo) lanyla, isteyen siyasal iktldann tüm özgürlükleri askıya aJabilmesi ve otoriter siyasal yaşamı gerçekleştirme olanaklan sağlanmıştır. Düçüncenin basın yo luyla açıklanması özgürlüğünün özü, tasannın kendisince yokedllmiştir. (Basın hürdür, sansür edilemez) diyen tasan. daha yayınlanmamış, basılmamış eserlerin dahi suç oluşturacağını, yayın organlannın temelli kapatdabileceğini, zamanmda haber verme zorunluluğu glfci garip bir kurala uyulacağını ve bunu basın dısı organların saptayacağmı, gelişen Htle iletişim araçlarından yararlanmanın izne bağlanabileceginl beîir tip, genel zapt ve mUsadere olanağını kabul ederek, yargı kararı olmaksızm basılmış eserlerin toplatılması usulUnü yaratarak, sansürü aşan bir düzenlemeyi perçekleştirmlştir. Bu durumda, hasın voluvla düşünce açıklama özgfirlüğü vardır denilebilir mi?» 01 Prof. Dikmen 0 Öngören (AİTİA) • AtTlA Gazetecilik ve Halk la îlişkiler Yüksek Okulu öğretim görevlilerinden Mahmut Tall öngören, «Eğer bu tasan kabul edillrse, Türkiyc'deki dü sün yasamı yaratma ve yayma özgürlükleri yok edilebilecektir» dedi. öngören ANKA ajansma yaptığı açıklamada şunları söyledi: «TV, radyo ve sinema yaymlarmın ve gösterlmlnln sansür edümesi söz konusudnr. Böylece Anayasa söz konusu yayınlariıı ve gösterlminin sansür edllebilecegini belirten ilk Ana yasa oluyor. TRT Genal Müdürünü Cumhurbaskanı'nın ataması bile önümüzdeki dönemde TRT'yl iktidarlarm borazam olmaktan lnırtaramaz. Çünkü özerk olmayan radvo TV her çesit baskı ve yönlendirme ye açık olur. Bunun sonucunda da Cumhurbaşkanlıçı makamının yara alması da önlenemez.» # Prof. Karacan îstanbul Üniversitesi Iktisat Fakültesi öğretim üyelerinden Prof. Nuri Karacan, Anayasa tasansı konusunda şu görüşleri savundu: «Her Anayasa, ban temel dengeleri sağlamak zorundadır. Bu dençelerden ilkl bireyln hak ve özgürlüklerl ile devfet otoritesi arasındaki dençedir. Bu denge, iilkenin siyasal sistera!ni de bellrler. Limit olarak, bireysei hak ve özgürlükler sıfır sa mutlak bir anarşi, devlet otoritesi sıfırsa mutlak bir otarşi sözkonusudur. Bu ikl A Dr. Sabuncu (SBF) 2 0 0 maddelik ITO Meclis Başkanı: Otoriter bir tasarı Sendikalar: Tasarı isveren (Baştarofı 1. Sayfado) kendilerini lnkar anlamuıa ge lecektir. Bu itibarla Danışma Meclisi ve MJ1I1 Güvenlik Konseyinin, devletln sermayeyi himaye eder pozisyona düşmemesi, calışandan yana olduğunun belirlenmesl için gerekll hassasiyetl göstereceğüıe inanıyoruzj» nınmak Istenmemesl, kazanılmış sendlkal hak ve özgürlükleri geri götürerek, işçi sendiknlannı güçsüz uale, hatta tamamen ortadan kaldıncı hükümler getlrmek. ça|ımı/a aykırıdır. Ve sermaye sınıtı liiktatörlügüne yol açar niteliktedir.» DISK DAVASI m TGS Türkiye Gazeteciler Sendikası Îstanbul Şubesi Başkanı Odhan Baykara, Anayasa tasarısının yurt çapında özgürce tartışılmasım istedi. Baykara, «Tasarmın klşl hak ve özgürlüklerl yok edici maddelerle dolu olduğunu» belirterek. «Lokavt gibl çağdışı sözcüffün girdiği Anayasa taslağmda hak grevi, toplu sözlesme olgusu ve check •off sistemi ortadan kaldınlmakta, sendikacılık tabela sendikacdığı haline dönüştürülmek tedlr» dedi. Harbîş Sendikası Ikinci Baş kanı Çetin Soyak, açıklanan Anayasa Tasarısımn, «Işveren ülkesinin Anayasası» olduğunu söyleyerek, şöyle konuştu: «Bu Anayasa Tasansının han gi ülkenin hangi demokratik parlamenter sisteme sabip ülkenin Anayasasına benzediği konusunda Komisyon Başkanımn veremediği cevabı müsaade edilirse ben vereyim: (Bu Anayasa işveren ülkesinin Anayasasıdır). Bu taslak, demokraf\k parlamenter sisteme dayalı bir sosyal hukuk devleti Anayasası olamaz.» Harpîş Sendikası Îstanbul Şubesi Başkanı Ali Osman Albayrak da yürürlükteki Anayasaya yöneltilen hatalarm, calışanlar Üzerine yıkıldığmı açıkladı. Ağaçfş Sendikası Genel Başkanı Kemaı Sansoy, Anayasa taslağı incelendiğinde 12 Eylül öncesl olaylann tek soiTimlusunun Türktş hareketıymiş gibi fatura kesildiğini ifade ederek, şu görüşleri savundu: «Lokavt Anayasa'dan kesinlik le çıkanlmalıdır. Anayasaya (Evet) demek kadar, olnmsıız yönleri açısından (hayır) demek de bir görev ve sorumluluk olacağından Türk işçisi ve dar gelirli vatandaşlann bu tasanya (evet) dlyeceklerlni sanmıyoruz. Ancak, bu Anayasa tasarısımn Danışma Meclislnde ve M11U Güvenlik Konseyinde dikkatle inceleneceği ve en tsa bety olan değişikUklerin yapılacağına karşı inancımıa koruyoruzj» Tezbürolş Sendikası Genel Başkanı Uğur Batmaz, çalısanlann temsilcileri olarak Anaya sa tasansmı olumlu görmedıklerini belirterek, «Tüm dünyada, çalısanlann refahı için daha çağdaş hükümler getirilirken, çalışanlan daha kötü ko. şullara götüren bu tasanyı içimize slndlremedik» Basınlş Sendikası Genel Başkanı Muammer Niksarlı, Anayasalann hiçbir zaman top lumu geriletmek, geriye götürmek için yapılamayacağını ifade ederek, görüşlerini şöyle açıkladi: «Günümüzde memurlara der nekleşme özgürlüğünün dahi ta A Kauçuk • İş Türkiye Kauçuklş Sendikası Genel Başkanı Fevzi Baştürk, yaptığı açıklamada, demokratik olmayan bir Anayasa ile demokrasiye geçilemeyeceğini vur gulayarak, «tşverenlerin çalışma raporlanndan esiıüenerek hazırlanan bir Anayasa tasla£ı tek taraflı ele alındığı için tepkiyle karşılanaoaktır. Yülardır lşverenlerin afızlannda sakız olan istemlerl nihayet gerçekleşmlştir.» Sutş Sendikası Genel Başkanı Emin tscan da «Atatürk Anayasasuun bu denll sert ve kısıtlayıcı olamayacağını» belirterek, Yeni Anayasa tasansı ile kişilerin hak ve özgürluklerinin had safhada kısıtlandığını, son derece geriye götüruldüğünü, sendikacılık hareketine ve basm özgiirlüğüne son verildiğini söyledi. açıklamayı yapmıştır. Blz de bu görüşe aynen katılıyoruz» derken, Derilş Sendikası Genel Başkanı, Yener Kaya ısa «Hazırlanan Anayasa taslağuun Türkiye'de sendikacılık hareke tini yok etmeye yönelik olduğunu, taslağm gerçekleşmesl halinde 2. maddesinde yer alan toplum huzuru, insan haklarına saygı bölümlerinin kendi içînde ters düşeceğini ve toplum içinde kavram ayrıcaiıkları yaratcağını» belirtti. Dok Gemltş Sendikası Genel Başkanı Cema] Çavuşoğlu da Anayasa taslağının bütün ınsanlann ağzma kale küidi vurma eğiliminden başka bırşey olmadığını ileri sürerek, ozetle şöyle açıkladi: Anayasa taslağını hazırlayanların, kimlere hizmet ettikleri, kimlerin borusunu çaldıkları, kimlere şirin gözükme, uğraşı verdiklerl, kimlere insan onuru nu zedelettikleri. Kimlere çalışanlan köle yapmak istediklerl. tüm sağduyu sahipleri tarafmdan iyi bllinmektedir. Bu tasan Türktş'in kapısına kiiit vurmanm zeminini lıazırlamaktadır.» Türk Veteriner Hekimleri Birliğı Anayasa Tasansı ile ilgili olarak dün ANKA ajansına yaptığı açıklamada tasannın, «Yürütmeye baskı yönetimlerlne dönüşme olanağı verebileceğinl» savundu, açıkJamada «Çoğnlcu demokrasinin vazgeçiunez unsurlanndan biri olan demokratik örgütlenmelerin zedelenebileceği genellikle bilimsel ve teknik konularda, ulusal çıkarlanmıa gözden uzak tutmaksızm önemli katkıları olmuş meslek kuruluşlarının, bilimsel gerçekleri bile açıklayamaz bale getirileblleceği» belirtildi. & Dok Gemi İş m s u . iş A Harp İş ft Veteriner Birliği fe Deniz Yol • İş Deniz Yoltş Sendikası Genel Başkanı Mecit Giineysu da yaptığı açıklamada, görüşlerini şöyle özetledi: «Temennimiz taslağm Danışma MecHsinde veya Milli Güvenlik Konseyi'nde değişmesidir. Taslak bu hallyle yasallaşır sa sendikacılık yapmak mümkün değil. Bu taslak tamamen işverenin görüşüdür, sendikal özgfirlfikteri ortadan kaldınnak tadır.» # Ağaç İş # Kristal İş Kristallş Sendikası Genel Başkanı Hasan Basri Babalı da Anayasa Tasansmda calışanlar aleyhine hükümlerin genişletildiğıni, sendikal hak ve özgürlüklerin ortadan kaldmldığmı ve işverenlerin yıllardır dile getirdlkleri çeşltü görüşlerin eksiksiz olarak tasanda yer aldığıra söyledi. Israil'Ie bir arada # Sağhk • İş Sağlıkîş Sendikası Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Koç, «Bağlı bulunduğumuz Türklş bu konuda gereken Özal (Baştarafı 1. Sayfada) daha sonra göriişlerlmi açıklarrm.» KAYA ERDEM Slde'de bulunan Maliye eski Bakanı Kaya Erdem de açıklamasmda «Danışma Meclisi'• ne sanulmuş olan Anayasa taslağını bütün keslmler eleştlrecektir. Bu eleştlriler sonnnda en iyi Anayasanm hazırlanaca ğuıa Danışma Mecllsi'nüı en iyi sini bulacağına tnanıyorum» dedi. DISK (Baştarafı 1. Sayfada) vadesinden önce paraya çevırme olanagmın verilmeme sine karşın. ilk iki yıl sonrasmda faiz artmmı sağlanıyor. Buna göre, iki yıl son ra henüz itfa edilmemiş tah viller için faiz oranlan kademeli olarak artınlacak. Bankerler eliyle pazarlanmış tahvillerin blr bölümünün vadesinin 1986 yılına ka dar uzayacagma dikkat çeken yetkililer. 1984 . 1985 dö nemlnde yılhk net yuzde 31, 1985 1986 döneminde ise yüzde 34 oranında faiz uygulanacağını açıkladılar. Bankerler eliyle pazarlanan tahvillerin güvenceye kavuşturulmasında, tasarruf sahipleri. tahvil ihracına aracıhk etmiş olan banka ile muhatap kılmıyor. Bu aracı bankalar. genellikle tahvil sahibi kuruluşlann kendi bünyelerindeki bankalar olu yor. Buna göre, Sabancı Holding kuruluşlanmn tahvillertnin çözümünde Akbank. Koç Holding kuruluşlanmn tahvillerinin çözümün'ie Garanti Bankası, Çukurova Hol ding kuruluşlanmn tahvillennin çözümünde de Yapı Kredi ve Pamukbank devreye giriyorlar. Kastelli'nin # Tez Büro İş ©Basın İş • Şile Ağlayankaya'da satıhk arsalar.. Deniz manzaralı apartman inşasına elverişli. Müracaat: Şile Mastika veya Şile Basın Bürosu.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog