Bugünden 1930'a 5,499,814 adet makaleKatalog


«
»

21 TEMMUZ 1982 Cumhuriyet 7 ANAYASA TASARISININ kıyoslamalı TAM METNI 3Yeni 'Anayasa Tasansını ve 1981 Anayasasmı aşağtda kargılaştırmalı olarak sunuyoruz. Dar ve siyah dizgill maddeler 1961 Anayasasına, geniş dizgili maddeler Yeni Anayasa Tasansı'na aittir. llgili maddeleri alt alta vermeye çalıştyoruz. Ancak, yeni tasannm daha kapsamlı oU ması nedeniyle yaptığımız harsuaştırmada 1981 Anayasası'nın maddelerini sıralı veremiyoruz. D) BASIN ARAÇLARININ KORUNMASI MADDE 25 Basımevi ve eklentileri ve basın araçıarı, suç vasıtası olduğu gerekçeslyle de olsa zapt veya müsadere edilemez veya Işletilmekten alıkonulamaz. Evren: Kıbrıs Türk toplumu 1974 öncesine dönmeyecek Haber Merkezi Kıbrıs Barış Harekâtı'nın 8. yıldönümü törenlerle kutlanıyor. Devlet Başkanı ve Genel kunnay Başkanı Orgeneral Kenan Evren. 20 temmuz Barış Harekâtının 8 yıldönümti nedeniyle KTFD Başkanı Rauf Denktaş'a gönderdlği mesajda. «Kıb rıs TUrk toplumu kesinlikle 1974 öncesine dönmeyecek» dedi. Evren mesajmda. Kıbrıs sorununun co zümü için tek geçerli yolun toplumlararası görüsmeler olduğunu ifade etti. Başbakan Bülend Ulusu da. dün saat 10'da KTFD Ankara Baştemsllcisi Cemal Aşkın başkanlığındaki bir heyetl kabul ederek blr süre görüştü. Ulusu. TUrkiye Cumhuriyeti'nin KTFD'nin kalkınma çabalarma yapılan desteğin devam edeceğini belirttl. 1982 D. KAMU TÜZEL KÎŞlLERÎNİN ELÎNDEKİ BASIN DIŞI KÎTLE HABERLEŞME ARAÇLARINDAN YARARLANMA HAKKI MADDE 31 Kişiler ve siyasi partller. kamu tüzel kl şilerinin ellndeki basın dışı kitle haberleşme ve yayım araçlarından yararlanma hakkma sahlptir Bu yararlanma mn şartlan ve usulleri demokratlk esasiara ve hakkaniyet ölçülerine uygun olaeak kanunla düzenlenir. Kanun. onlkinci maddede yer alan genei sınırlama ne denleri dışmda bir sebebe dayanarak. halkın bu araçlatrla haber almasmı dtişünce ve kanaatlara ulaşmasmı ve kamuoyunun serbestçe oluşmasını engelleyiçi kayıtlar koyamaz.. 1982 X. BASIN VE YAYIMLA İLGÎLt HÜKÜMLER A> BASIN ÖZGÜRLÜĞO MADDE 28 Basın hürdür, sansür edilemez. Basım•vl kurmak izin alma ve mali teminat yatırma sartma bağlanamaz. Devlet. basın ve yayma özgtirlüklerini sağlayacak ön lemleri alır. Basın özgürlügüntin smırlanmasmda, düşünceyl açik lama ve yayma özEÜrlüklerine ilişkin vlrml altıncı madde hüktlmlerl uyeulanır. Devletln !ç VP dış RÜvenligini, ülkesl ve milletiyle bütünlüeünü tehdit eden ya da suç islemeye. ayaklanma veya lsyana teşvik eder nltelikte olan veya devlete alt giz II bileiiere IHşfcin bulunan her türlü haber ve yazıyı, hangi sıfatia olursa oisun. yayımlanması «tmacıyla baskala nna verenler ve bunlan aynı amaçla basanlar ve bastıranlar. dağıtim Rerçekleşmese bile, bu vuçlara att kanun hflkümleri uyannca sorumlu olurlar. Bu hallerde tedbir yoluyla da da&ıtım önlenebilir. yarmlama Rörevlnin etkllenmeden yerine gettrilme81 amacıyla, hakim tarafından verilen karar sakiı kalmak üzere. olaylar hakkmda yayım yasağı konamaz. SOrell veya sflresiz yayınlar, suç soruşturma veya kofcuşturmasma seçllmlş olması halierlnde hakim kararıyla devletln ülkesl ve milletiyle bütünlügünün, milll güvenllftin. kamu düzeninin, Atatürk llke ve Inkılaplanmn, genel ahlakın, başkalarmın şöhret ve haklarmın, özel ve aile hayatlannm gizliliğinin korunması ve suçların önlenmesi bakımiarından da gecikmeslnde sakmca bulunan hallerde, kanunla yetklll kılınan merciin emriyle toplatılabillr Toplatma karannı veren merci, bu kararını en geç yirmidört saat içinde yetkill makama blldlrlr. haktm bu kararı en geç Uç gün Içlnde onaylamazsa, toplatma karan hükümsüz kalır. Sürell veya süreslz yayınlarm suç soruşturma ve kovuşturması nedeniyle zaptı ve müsadereslnde genel hü kümler uygulanır. Türklye'dekl sürell yayınlarm. devletln ülkesl ve milletiyle bölünmezliğine. Cumhurlyet'in genel llkelerlne, mllll KİivenliBe ve genel ahlaka aykırı olmasından dolayı mahkumlyet hallnde haklm ayrıca blr yıla kadar geçicl olarak ve bu suçlardan blrden fazla mahkumiyet hallnde eecici veya temelll olarak kapatılmasına karar verlr Hakim hükmünden önce de tedbir nlteliginde olarafc söz konusu sürell yayınm durdurulmasını kararlastırablllr. Kapatılan veya durdurulan sürell yayımm devam niteliğinl tasıyan her türlü yaym yasaktır. Bunlar hakim kararıyla toplatılır. 1961 E) BASIN DIŞI HABERLEŞME ARAÇLARTNDAN FAYDALANMA HAKKI MADDE 26 (1971 degişlk şekli) klsller ve slyasl partller, kamu tüzel kişllerl ellndeki basın dışı haberleşme ve yayım araçlarından faydalanma hakkına sahiptir. Bu faydalanmanın şartları ve usullerl, demokratik esasiara ve hakkaniyet «Içülerlne uygun olarak ka nunla dflzenlenlr. Kanun, devletin ülkesi ve mllletiyle biitUnlüğtinün Insan haklanna dayanan mlHi. demokratik. laik ve sosyal cumhurlyetln, milli güvenliğin ve genel ahlakın korunması halleri dışmda kalan bir sebebe da yanarak halkın bu araçlarla haber almasmı. dUşünce ve kanaatlere ulaşmasmı ve kamuoyu nun serbestçe oluşumunu engelleyiçi kayıtlar TAAMOB davası basladı, sanıklar suclamayı reddettiler ANKARA (THA) TMMOB eski yöneticilerlnin yargılanma larına Ankara Sıkıvönetım Ko mutanlıgı 1 NumaraU Askeri Mahkemesi'nde başlandı. Aska rı Savcı iddianamesinde sanıkla rı Anyaasa'nın tamdıSı kamu haklarını ırk mülahazası ile kısmen veya tamamen kaldırmayı hedef tutacak veya mil li duygulan yoketmek ve zayıflatmak ıçin propaganda yap ma, devletin askeri muhafaza kuvvetlerim alenen tahkır ve tezyif etmekle suçlavarak 1 15 yü arasmda hapsedilme lennl istedi. Tutuksuz olarak vargılanan sanıklar şunlar: Teoman öztürk, Mı^rat Güm rükçüoğlu. Olcay ~Altmdal, Celal Beşikdere, Arlf Delikan lı, Hüseyin Ayaz, Tuncer Gü vensoy, Ali Puat Atalay, Meh met Paşacı, Hasan Cerçioğlu, Mustafa Atmaca, Ethem Akçe lik, Faruk Akın Bingöl, Gürkan Can, Osman Dolan ve Ali Acan. Dünkü duruşmada sanıklar suçlamaları reddettiler. Teo man öztürk sorgusunda 1980 yılından önce Türk Mühendis Odaları Birliği Baskanlıgı'm yürüttüğünU, bütün odaların yapümakta olan genel kuralla nna mesleki sorunlarıyla ılgıli mesajlar gönderdiğıni, me sajlarda suç sayılabilecek bir husus olmadığım sövledi. Sanıkların, durusmalardan vereste tutulması isteklerl red dedildl. Duruşma ileri tarihe ertelendi. 850 bin liraya bir elbise... aha çolt Orta Dogu ve Avrupa ulkelennde tamnan Filıpinh modacı Aureo Aıonzo htanbul'da bir basın toplantısı duzenledi Duzenlenen toplantıda Filıpinh dans grubunun sundugu «Çıçekler» adlı kreasyon'un en ucuz gıysı*ı vaklaşıh 850 bin Turk Lırası'naan başlıyor. 11 yaşından berı modelist olarak çalışan Alori/co nun yaptığı modeller geneliklle kendi deyimi ile «ay ışıgı»nda gıyüebileceh turden gosterişli gece elbiselerinden D 1982 E. DÜZELTME VE CEVAP HAKKI MADDE 32 Dtizeltme ve cevap hakkı, ancak klşile rln haysiyet ve şereflerine dokunulması veya kendileriyle ilgili gerçeğe aykırı yayınlar yapılması hallerinde tanınır ve kanunla düzenlenir. Düzeltme ve cevap yayımlanmazsa, yayımlanmasının gerekip gerekmediğine hakim tarafından karar verilir. oluşmakta. Fiyatı Türk parası ile milyonlara gelen elbiseler ipek sentetik karışımı olup Fılipinlerde ve diğer ülkelerde ancak çofe zengin aileler tarafından rağbet görüyor. Çarşamba günu Avusturya'ya gitmek uzere ayrüacah olan Alonzo İstanbul'da tıcari iüşkilere girdiği firmaların adlarını açıklamadı. Ayrıca yaşım söylemekten şiddetle kaçınan Filipinli modacı yaşını bilebilecek olan hişiyi Filipinlere davet ediyor. Ozal'ı uyaracaktı verdi. Alatlı, bir gun özal'm ozel kalem müdUrünU arayarak Ozsl'la görtışmek ıstedlğıni bıldirmış ancak Başbakan eski yarduncısının yurt dışmda bulunduğu söylenmiştl kendisine. Alatlı, ozeı kalem müdürune haber bırakmış, Özal'm Türkiye'ye geldiginde kendisını aramasını ıstenuşti. Ancak Ozal'dan bir sea çıkmarmştı Aradan gunler geçtı, Danışma Mecllsı Genel Kurulu'nda yetki yasa taaarısı görüşUlüyordu. Turgut özal da hükümet adına genel kurul çalıçmalanna katılmıştı Bırleşim arasında kuliste Turgut Ozal Alatlı'yı görünce, «Beni aramışsınız buyrun konuşalım» dedl. Ancak, Alatlı, Özal'a şu karşılığı verdı: «Benim Konuşaeaklanm ciddi konular, bSyle ayakiıstü konuşulacak ^eyler dcğll.» Ertuğrut Alatlı Özal'la konuşma fırsatı bulması hahnde kendısım uyaracaktı. Nitekım, Alatlı. Ozal'ı uyaramadı ama bazı uyarılar uzenne Ûzal görevuıden istifa etti. 1961 F) DÜZELTME VE CEVAP HAKKI MADDE 27 Düzeltme ve cevap hakkı, ancak kişilerin haysiyet ve şereflerine dokunul ması veya kendileriyle ilgili gerçege aykırı yayınlar yapılması hallerinde tanınır ve kanunla düzenlenir. , Düzeltme ve cevap yayımlanmazsa, yayımlanmasının gerekip gerekmediğine hakim tarafından karar verilir. D ANIŞMA Mechsi Kontenjan üyesi Ertnğrul AlatU, ıcraatından dolayı Başbakan eski yardımcısı Turgut Özal'ı uyarmak ıstemıştı, ancak Alatlı uyarısım yapmadan Ozal istifasını Açıkhava Sergisi "Kapalı...,, ICAK bir yaz günü, Açıkhava dakl blr sergıyi gezmek içln han gi zamanı seçersiniz? Hiç kuşkusuz, güneşin yakıcıhğı hafiflediği bir zamanı uygun görürsünüz. Üstelik bir lşyerinde de çalışıyorsunuzdur, ça lışma bitimi, yanl saat 17.00'den 'sonra* sanat severliğiniz uğruna, işinizden yorgun argın çıkıp, tıkış tıkış otobüslere bınerek, sergl yerine gidersiniz. Biz de öyle yaptık. Istanbul Resim Heykel Müzesindekl «Açık Uava Sergisini» izlemek, için, sıkmtılı bir otobüs dolmuş yolculuğundan sonra, Beşiktaş'taki sergi yerine geldik. Kapalı blr kapıyla karşılaşınca, herhalde girlş yönü değişmiştir, diyerek rıhtım tarafından dolanarak, bahçeden müzeye girdik. Müze kapısı da kapalıydı. Kapıyı tıklattıktan biraz sonra, bekçl görün dü. îşaretlerle kapıyı aç tırdık. Bekçı, uygun bir dille, serginin ve müzenin kapalı olduğunu ser glnln 1216.00 arası gezi lebileceğini belirtti. S 1961 VI. BASIN VE YACTMLA İLGtLf RÜKÜMLER A) Basın httrrlyeti (1971 deglsik sekll)' Basın hilrdür, sanslir edilemez. Devlet, basın ve haber alma hflrriyetlnl sağlayacak tedbirlerl alır. Basın ve haber alma hflrrlyetl, ancak dev letln ülkesl ve milletivle bütünlügünü, kamn dfisentni, mllll «rüvenlifci ve mllll eflvenllpln gerektirdigi gizlillgi veya genel ahiakı knrnmak, kişilerin haysiyet, şeref ve haklanna te cavüzü. suç Islemeye kışkırtmayı »nlemek veya yargi pörevlnin amacma nygun olarak ye rlnp eretirtlmeslnl sağlamak içln kanunla sınırlanabiür. Vargı prBrevlnîn amacına uygnn oiarak yerlne setlrllmesl içîn kannnla bellrtllecek sı nırlar içinde hakim tarafından verllecek kararlar saklı nlmak ii/ere, olaylar hakkmda yayın yasağı konamaz. Türklye'de yayımlanan gazete ve derjrller. kanunun srösterdiği suçların işlenmesl ha Hnde hakim karanvla, devletin ülkesl ve tnll İPtiyle bUtünlügünün, milli güvenilfcln. kamu düzenlnin veya genel ahlakın borunması bakımından eecikmede sakınca bulunan hallprdp dp. kanıınnn »nkça vetklll kıldıSrı merrlln emriyle topiatılabilir. Toplatma karannı veren vetkili merci. bu karannı ı>n geç 24 saat lclnde mahkpmevp b'Hfrlr. Mahkeme bu kararı en geç üç srün içinde onaylamazsa, toplatma kararı hiikiimsiîz sayılır. Tlirklye'de yayımlanan gazete ve denrller, mill» «rüvenllfe, kamu dü/pnine, genel ahlaka. Insan hak ve hürrlyetlerlne dayanan mll11. demokrattk. latk ve sosyal Cumharlyet IIkelerine veya devletin fılkesl ve mllletiyle hölfinmMlHM tpmei bükmflne aykırı vavınlardan mahkum oima halinde mahkeme karany la kapatılablllr 1982 XI. TOPLANTI HAK VE ÖZGÜRLÜKLERÎ A. DERNEK KDRMA ÖZGÜRLÜĞÜ MADDE 33 Herkes önceden izin almaksızm dernek kurma hakkma sahiptir. Hiç kimse blr derneğe üye' olmağa ve dernekte üye kalma^a zorlanamaz. DerneJ; ^kurma özgürlügÛhün kullanıimasmdâ uygu'fanacak* gekil, şart ve usuller kanunda gösterilir. Dernekler, oniklnci maddedeki genel sınırlama sebeplerlne aykın hareket edemeyecekleri gibi slyasl amaç güdemezler, siyasi faaliyette bulunamazlar, siyasi partiler den destek göremez ve onlara destek olamazlar, sendikalar kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlan ve vakıflar la bu amaçla ortak hareket edemezler. Kuruluş şartlarını kaybeden yahut kanunun öngördtiğü yükümlülükleri yerine getlrmeyen dernekler, kendiliğinden dağılmış sayılır. Dernekler, kanunun öngördüğü hallerde hakim karanyla kapatılabllir. Devletin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğünün, mlllî güvenliğin, kamu düzenlnin, başkalannın hak ve özgürlüklerinin korunması ve suçlann önlenmesi bakımlanndan da gecikmesinde sakmca bu lunan hallerde, hakim karanna kadar yetkili kılınan mer clin emriyle faaliyetten alıkonulabilir. Devletln ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğünün, milli güvenliğin, milli egemenliğin ve genel asayişln korunması amacıyla dernekler îçişleri Bakanlığmca da kapatılablllr. Blrinci fıkra hükmü silahh kuvvetler ve kolluk kuvvetlerl mensupları ile kamu hizmeti görevlilerinin dernek kurma haklanna başkaca sınırlamalar getirilmesine veya bu özgürlüğü kullanmalannın yasaklanmasına engel değildir. Bu madde hükmü vakıflara ve bu nitelikteki kuruluşlara da uygulanır. B. TOPLANTI VE GÖSTERİ YÜRÜYÜŞÜ DÜZENLEME ÖZGÜRLÜĞÜ MADDE 34 Herkes, önceden izin almadan. silahsız ve saldırısız toplantı ve gösterl yürüyüşü düzenleme hakkına sahiptir. Toplantı ve gösterl yürüyüşü düzenleme özgürlüğünün kullanıimasmdâ uygulanacak şekil, şart ve usuller kanunda gösterilir. Dernekler. sendikalar ve kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlan kendl konu ve amaçlan dışında toplantı ve gösteri yürüyüşü düzenleyemezler ve konu ve amaçlan dışındaki toplantı ve gösteri yürüyüglerine katıla mazlar. • ..J:{^ • Sanat canavarı örtun turizm Sunar ggfc» I a»o»/lOaUn H T eum> lıln MARUOTEL 30000TL tmmpmntirm 21.900.TL BOORUM T.M.T OTEL 19.900.TL MARMARIS SuHanSarmj 19.900TL Fethiye SEKETUR OTEL 18.900TL ÖIM Oiobu»» Ikramtar * Sarvn vvVtorallm'dahıMir LARBAROS BULVARı35/5 BEŞIKTA: ENÇ bir Avusturyalı ressam, Avrupa'nm sanat uzmanlarına kftbuslar yaşatıyor. ı? yaşındayken, hocasından *Egger Lienz» gibi resim yapıyorsun» sozlerini işiten Manfred Boteh, kendı resimlerinı yapıp parasız kalacağma ünlü res'tn ustalanndan bazılarının taklitlerini yapmaya karar verdi. Avusturya resim sanatının buyük ustaları Oskar Kokoschlta, Alfred Kubin. Custav Klimt ve Egon Schiele'nin resimlerini büyük bir başarıyla taklit eden genç ressam, bu taklit resimleriyle teblo başma bm mark kazanmaya başladı. Sabab yediden gecenin geç saatlerine kadar ünlü tablolan taklit eden Manfred Botek'in taklitleri karşısmda ünlü sanat uzmanlan bile çok kere pes ediyor. Çünku Manfred Boteh, taklitlerini bit pazanndan bulduğu, yetmiş seksen yıl öncesine ait resim kağıtları ve bez kullamyor. Ancak sonunda hakkmda sanat sahtekârlığından dava açüınca, Demek kl, bu sıcaklar Botek resimlerine *taHlittir» damgası vurmaya başladı. da ve bu saatlerde sergi Şimdi sanat uzmanlarının en büyük kaygısı, alıcılann gezmek için, sıcağa dabu damgayı silmeyi başarması ve aynı belâyla yeni yanıklı blr «işsiz» olmak den karşılaşmalan. gerekiyormuş. G DENLIKSelcukOemirel 1982 B Sf^RLt VE BÜKFSÎZ YAYTN HAKKI MADDE 29 Sürell veva süresiz yaym Bneeden Wn aima VP mali teminat yatırma sartma bafclanamaz. Sürelİ yavmların çıkarıiması, yavim şartları, mali kay nakları ve prazetecillk meslpgl lle Ileill esasiar kanunia dtbpntpnir Kamın. habpr rtüsünce ve kanaatierin aerbestçe yayımlanmasmı engeileyicl veya zorlaştmeı slyasal ekonomik. mali ve teknlk şartiar koyamaz. Rftrpıı vavınlar. dpviptin ve diüer kamu tüzel klşilert nin veya bunlara ba&lı kurumlann araç ve imkânlanndan eşltlik esasınâ göre yararlanır. M 6110746182 26 ,»,26105 İrtlbatAbantur J76)O7 1961 1961 B^ GAZETE VE OFROt CTKARMA HAKKI MADDK 23 Gazete ve dergi çıkarılması, Bncpdpn izin alma ve malt teminat yatırma şartına ha&lanamaz. G»7ptp VP dergilerln çıitarılması, yayımı, mali kavnaklan ve eazetprilik meslegi ile 11glll «tartlar kanunla dn>enlpnir. Kanun. haber dllsfinrp vp kanaatlerln serbpstçe yayımlanma^mı enırpilpvid vpva zorlastırıcı siyasl. iktîsadi. maM VP tpknlk kayıtlar koyamaz. Gazpte VP derfiler. devletin ve difîer ka mn t»7Pİ klslierinin veya hunlara baftlı kurıımlann arne ve imkâniarmdan esitlik esasına trrtrp favdalanır. T> KtTAP VE BROSÜR CTKARMA nnF 24 Kitan ve brosür yayımı 1z n haeiı tııtnlamaz. sansljr efH»pmez. Tfirkiyp'*1p vavif'anan kitno VP bros'irier 22. madrt»"'n 5. fıkrası hflkümlerl dışında toplatılamaz. 1982 C. RASTN ARATT.AKTNTN KOFTJNMAST MADDE 30 Kanuna uveun şekilde basm s oiarak kurulan basımevi ve pklentlleri. y1rml<îPkİ7İnc1 mad denin son fıkrasında öneörlilen nltellktp Wr sıiftan mahkum olma hali sakiı fcalmak ttzpre. suç alpti oldnsu gerekçesivle zapt ve müsadere edilemez ve lşletilmekten ahkonulamaz. VH. TOPLANTI HAK VE HÜRRİYETLERt A) TOPLANTI VE GÖSTERÎ TÜRÜYÜŞÜ HAKKI KunulufCad 191/B MADDE 28 Herkes, önceden İzin almak SınemköyTel 40 47 83 sızın, silahsız ve saldırısız toplanma veya gös i teri yürüyüşU yapma hakkma sahiptir. Bu hak ancak kamu dttzenlnl kornmak için kanunla sınırlanabilir. 1 LA N B) DERNEK KURMA HAKKI BAKIRKÖY 2. SULH MADDE 29 (1971 deglşlk şekll) Herkes, HUKUK Önceden izin almaksızm dernek kurma hakHAKtMLtGtNDEN kına sahiptir. Bu hakkın kuüamhşında oyguEsas No: 1982/559 lanacak şekll ve nsnller kanunda gösterilir. Karar No: 1982/723 Kanun, devletln ülkesi ve milletiyle bütünlü Edirne, Merkez, Köşen irünUn, milli güvenllgln kamu dUzenlnln ve ge Cilt 047, sayfa 57, hane 42 nel ahlakın korunması maksadıyla sınırlar de nüfusa kayıtlı ve Sefakoyabilir. köy, Sultanmurat mah. Gü ray sk. 27/A Bakırköy de Hiç klmse bir derneğe üye olmaya veya oturan Hasan ve îsminan dernekte Uye kaimaya zorlanamaz. dan olma 30.2.1982 D. lu Dernekler, kanunun gösterdlgl hallerde MCJSTAFA DURHAN'm hakim kararıyla bapatılabilir devletln Ülkesi hacr altına alınarak kenve milletiyle bütünlüğünün, mlllt güvenliğin, dlsıne aynı yerde kayıtlı kamu dflzeninin ve genel ahlakın korunması eşi Mamure Durhan'ın vabakımtndan gecikmede sakmca bulunan halsi olarak tayinine 2.7.1982 tarihinde karar verilmış lerde de, haklm karanna kadar kannnun aolup işbu vasi karanna çıkça yetklll kıldığı merciin emriyle faaliyetittrazda bulunanlann katen alıkonulabilir. nunı süre Içlnde itarazda bulunmalan, aksl haJde karann bu suretle kesinleş tirileceği hususu alakadarlara teblığ yenne kaım olrnak Uzere ilan olunur. 15.7.1982 rcaorasyonund» Rlrekli çatışacak' eteman aramyo* • l'ıiilUA,, K>; ?i:î"iı SÜRECEK
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog