Bugünden 1930'a 5,499,360 adet makaleKatalog


«
»

Cumhuriyet 4 KÜLTÜR YAŞAM 21 TEMMUZ 1982 televizyon 19.50 İFTARA DOĞRU Kuranı Kerim En'am Suresi 8380'ıncı ayetlerl Fevzl Mısır okuyor. Daha sonra Genel Kurmay Harekât Baskanlığı Askeri Okullar Müfettişi ve Milli Eğitim Bakanlığı Yüksek Danışma Kurulu Başkanı Tuğgeneral Osman Feyzoğlu'nun Vatan Savunması ve Askerlik konusunda blr konuşması var. Sait Munzur ilk karikatür albümünü yayınladı 'Karikatürcülerin görevi ignelemek, bakısları soruna cevirmeye çafışmak,, Turgut ÇEVÎKER AİT Munzur, genç kuşağın önda gelen çizerlerinden. Çalışmalarını herhangi bır akıma onceden angaje olmadan, ozgun çızgi arayışları içmde sürdüren Saıt Munzur, toplumcu bır dünya görüşünün ilginç örneklerini veriyor. îmzasına zaman zaman çeşitli dergi ve gazetelerda rasladığımız sanatçı ilk karikatür albümünü «Güldiik Yine de» başlığının altmda yayımladı. Munzur yeni çalışmasıyla ilgili gSriişlerini aktarırken şunlan söylüyor: Çızgi serüvenim 1972 yılla nnda başladı. Etkilenmeler, dergıler, gazeteler, yarışmalar, sergiler, ödüller, şunlar bunlar derken geldik bugüne. Acı, tatlı pek çok anı kaldı arkada. Ülkemizde herkesin acı ya da tatlı anısı vardır. Nasrettin Hoca'nın torunları olduğumuzdan olsa gerek, şimdi birer anı olan herşeyde gülebilecek bir yan bulmuşuzdur mutlaka. Acı acı da olsa gülebilmek gıbı bır yeteneğimız var. Albümüme, «Güldiik Yine de» adını bunun için koydum. «Bir karikatür malzemesi o 20.30 HABERLER 20.50 HAVA DURUMU 21.05 GELENEKLERİMİZ GÖRENEKLERtMİZ Programda iki bayram arasında nikâH lâyılması hakJcında açıklamalarla Erzurum ve yöreslnde evlilik öncesi hazırlıklar, kına gecesi anlatılıyor. Yapım: Fazlı Oğuzhan. S 22.05 GAZETECtLER Dizinin «Ameliyat adlı bu bölümünde blr muayene sırasuıda Lou Grant'ın tiroid kanseri olduğu ortaya çıkar. Ameliyat olmak zorundadır. Fakat büyük bir kor ku Içindedir. Arkaraşlan da ameliyat sonunu merakla bekler. 22.55 HABERLER 23.00 KAPANIŞ radyo luğu 11.00 Kadınlar Topluluğu 11.30 Türkçe sözlü hafif müzik 11.45 Selahattin Erorhan'05.00 Açılış 05.05 Ezgi Kervadan Türküler 12.00 Dünya folk ru 05.30 Şarkılar 06.00 Kısa loru 12.20 Alâeddin Yavaşça'haberler 06.02 Bölgesel yaym 06.30 Köye haberler. 06.40 Gü dan şarkılar 12.40 Türküler ge naydm 07.30 Haberler 07.40 çidi 13.00 Haberler 13.15 Saz eserleri 13.30 Hafif müzik Gunün içinden 10.00 Kısa ha14.00 Beraber ve solo türküler berler 10.02 Arkası yarın 10.22 14.30 Ingilızce Orta III 14.45 Bölgesel yayın 11.00 Kısa haFransızca Orta III 15.00 Alberler 11.05 Hafıf müzik 11.20 manca Orta III 15.15 AlmanTürküler 11.40 A. Yazgan'dan ca Use III 15.30 Ankara Oda şarkılar 12.00 Kısa haberler 12.05 Reklamlar 12.10 Oğ!e Uze Orkestrası 16.00 Musikimizde ri 12.55 Reklamlar 13.00 Ha Ünlü Eserler 16.20 Arkası Yarın 16.40 öyküler ve türküler berier 13.15 Hafif müzik 13.30 17.00 Olayların içinden 17.30 Bölgesel yayın 14.45 Öğleden Çeşıtli sololar 18.00 Erzurum sonra 16.00 Kısa haberler 16.05 Radyosu Türk Halk Müziği Türküler 16.20 Oyun havalan topluluğu 18.30 Bılim dergisi 16.40 Hafit müzik 17.00 Olay18.50 Çocuklar şarkı söylüyor lann içmden 17.30 Fasıl 18.00 19.00 Solistler geçidi 19.30 Kısa haberler 18.05 Çocuk bah Türkçe Sözlü hafif müzik çesi 18.20 Haftanın çocuk şar 19.50 Türküler 20.15 Şarkılar kısı 18.25 21.00 Bölgesel ya 20.45 Hafif müzik 21.00 01.00 yın ve iftar programlan TRT1 ile ortak yayın. 21.00 01.00 TRT2 ile ortak yayın 21.00 Haberler 21.30 Şarkılar 22.00 Kısa haberler 22.05 Meryem Un'den Türküler 07 00 Açılış 07.02 Güne baş22.20 Küçük konser 22.40 A. larken 08.00 Sabah konseri Melik'den şarkılar 23.00 Ha 09.00 Türkçe haberler 09.03 berler 23.15 Gecenin içinden Ten C. C. Topluluğu 10.00 Ha00.55 Günün haberlerinden fif müzik dünyasmdan 11.00 özetler 01.00 Program ve ka ögleye doğru 12.00 Haberler panış 01.05 05.00 Gece yansı12.12 Diskoteğimizden 13.00 Konser saati 14.30 Caz müziği 15.00 Müzâkli dakikalar 16.00 Günün konseri 17.00 Haberler 07.00 Açüış 07.02 Solistlerden 17.12 Sizler İçin 18.00 Haftaseçmeler 07.30 Haberler 07.40 Türküler 08 00 Sabah için mü nm topluluğu 19.00 Haberler 19.12 Bir konser (C.S.O.) 20.45 zik 09.00 Selçuk Aygan'dan şarküar 09.15 Türk büyüklerı Hafif müzik 21.00 Müzikde 20. 09.30 Sabah konseri 10 00 Me yüzyü21.45 Saz eserleri 22.00 ral Uğurlu'dan şarkılar 10.20 Haberler 22.12 Gecenin getirSerpil Kaya'dan türküler diklerl 23.00 Çarşamba konse10 40 Dünden bugüne Türk ri 24.00 Gece ve müzik 01.00 mutfağı 11.00 Kadınlar toplu Kapanış. larak Ulkemizi dejerlendirlr misln?» Karikatür işlevınl, kendisı ne çarpıklıklan. çağdışılıklan konu aldığında yerine getırebılır. Bır durumun kankatür konusu olabilmesi, karikatürcü nün o durumda mizahi bır yön bulabilmesi ile mümkundür. Bu saydıklarım ülkemiede o kadar bol ki, saymakla tükenmez. Yani ülkemizi «karikalür malwmf»!n)n çıkartlabilmesi açı.smdan» değerlendırırsek t«k bır sözcük kullanabiliriz: Cennet... «Karikztürlerindct i insan tipl ilgl çeldcl. Çizimlerinin ço TRTI ğunds degiçmeyen bir tnstn var. Bnradsn açılan.k karikattirde Insanı nasıl ele aldıgmı söyler mlsJn?» Kastettiginiz tip «et jnjı. nı» görünüsünde, ense • kulak yerinde diye tanımlavabileceğimiz olanı herhalde. Haklısınız, birçok karikatürümün konuğu o tiptir. Funun nedeni şu: O insan tlpini, toplumu yanlış yönlendlrmeye çahşan. kötülügün, çırkinliklerin simgesi bir kişı olarak karikatürümde isliyorum. KarikatUrlerimin pek çoğunda o ve onun vaptıkları anlatılmaktadır. Amacım şu: însanlar bu tipi ve benzerlerıni tanısın istiyorum. GUçlünüh zayıfa neler yaptıftım ve yapmak istediğini ona hazırladığı kötülükleri, tuzaklan vermek istiyorum. Bu tipi çizişimin nadenlerinden blri de çelişkiyi onlarda daha rahat ortaya koyabilmemdendir. tnsanlarla, o tip ve benzerleri arasındakı çe lişkiler o kadar çok ki... Hayatın her alanmda, çizdiğim o tip dolaylı ya da dolavsız karsımıza çıkıveriyor. Amerikalı bir karikatürcü oisaydım, karikatürlerimde güzel bacaklara, kocaman göpslere sahip kadm'.ar, üçgen vücutlu erkekler ve onların yaptıkları icraatları izlerdiniz. Ama. Türkiye' de yasryorum. Yurdumun gerçeği bambaska. Mutlaka bizde de konusu cinsellik olan karikatürler çizilmeli. Ama.birinci sorunumuz cinsellik değil ki... «Günütnüz Türk karikatürün deki pğillmler konusundaki düşüncelerinlz?» Ustalanmızın yanlış tutum lan, genç çızer arkadaslann mizahta kişilik arama çabalarına gırmeyıp sadece öykünme ile yetinmeleri sonueu bugün karikatürUmüzde iki ana eğilütı göze çarpıyor. Bu iki eğilim biraz da etrafında yapılan tartışmalar sonueu ortaya çıkmış., Bırinci eğilime dahil olanlara, çok satan dergılerde rastianıyor. Çizgiler insana sevimli gelecek şekilde, alabildığine hareketli. îkinci eğilim grafık endişenin ağır bastığı anlayış. Genç karikatürcülerin özğün yapıtlar ortaya koymasına engel olucu tüm genellemelere, yanlış yönlendirmelere karşıyım. «Geleceğe ilişkln düşünceleri niz?» «Sanatçı, tophunun önünde glden kişidir» derler. Ben de toplumun arkasma düşmemeye calışacağım. Toplumda herkesin değişik uğraşı var, Yaşamlannı böyle sürdürüyorlar. Karikatürcülertn görevi de iğnelemek, bakısları soruna çevirmeye çalışmak. Ben de bunu yapmaya çalışıyorum. iki piyano resitafi. FilizALILAS Yeni hir soluk gibi gelen yapıtlar G ITTÎĞÎM son iki konserden pek zevk aldım. Biri Verda Erman'm piyano resitali, ötoki de Elif Bedıi Aran Piyano Ikllisi'nin konseriydi. Pıyanistleri kayırdığımı sanmaym ama Istanbul Pestivali'nin her iki konserinde de ınsanın ıçıni açan taptaze esintiler vardı. Yine her iki konserin programında standart piyano dağannın dışmda yeni bir soluk gibi gelen yapıtlar yer aJıyordu. Verda Erman her konserinde aşama yapan. gittıkçe olgunlasan, pınl pırıl tekniğine ozellıkle, uçucu tuşesine daha da bir ustalık getiren bir sanatçımız. Programımn ilk yarısmda Haydn'ın «Mi Minör 2 numaralı Sonatı» Alban Berg'in basılı ilk yapıtı olan 1906 1908tirünU«Op. 1 Piyano Sonatı» ve Schumann" ın pıyanıstler tarafından ihmal edilen doyumsuz güzellikte «Sol Minör 8 numaralı op. 22 Sonatı» vardı. Resitalin ikinci bölümünü Verda Erman, Chopin baladlsra ayırmıştı. ElifBedii Aran'a gelince... Son yıllarda müzik lestivallerine katılarak son olarak da bir plak yaparak yurtdışında adlannı duyurmaya başlayan bu genç çiftin konseri yine program yönünden oldukça ilgi çekiciydi. Badyonun ve gramofonun icadmdan önce sevdığı senfoniyi ve operayı evinde dınlemek isteyen müzıksever ne yapardı diye hiç duşündünüz mü? 19. yüzyılda vırtuoz piyanıstlerin, özellikle Liszfin «Para phrase»ları soyiu müzikseverlarin bu gereksinmelerini karşılardı. ElıfBedü Aran Piyano îkılısi'nin programlarında ünlü bestecilerın senionık eser opera veya sonatlanndan yola çîkarak piyanoya aktarılmış çeşitlemelerini dinledik; Lisst'in Mozarfm Don Juan Operasından AnımsamaJar»ı, Brahms'm «Haydn'uı bir Teması Uzerinp Çeşltlemelcr»i, Saınt Saens'ın «Beethoven'in Op. 31. Numara 3 Mı Benıol Majör Piyano Sonatının Meııuetto Bölümü'nün Trio Temasım Ele Alan Çeşitlemeler»ı. ve Arensky'nin 2 piyano için özgun yapıtı «Op. 13 Numara 1 Suiti». Festıval'in bütün konserleri TRT Tîstanbul Radyosu tarafından bır kez yayınlanmak üzere bacda alınıyor. Hem TRT'nm arsivi, hem de sanatçılarm yorumlarmı belgelemeleri açısmdan son derece oiumlu gördütümuz bu çabanın ElıfBediı Aran Ikilısi tarafından kabul edılmedîgım öğrendık. Gerekçe olarak Almanya'daki emprezaryonlarının konserlermin banda almmasmı yasskladığı one surulrnuş. EhfBedıi Aran'ın bundan &onra emprezaryoları üe yapacakları anlaşmalnra yeni bır madde ekleyereK kendı ülkelennde vereceklerı konsciVrin kendi ülkelerînin Radyo Televizyon Kurumu taraîından venlen sembolik ücret karşılığı banda alınmasma izin verilmesını sağlsn'aJarını dılerız. «Mine» filmi nin oyuncu kadrosu birarada,. (Fotoğrafı Ender ERKEK) TRT. III TRTII b i r a i * a d f l l l C i r Yönetmenliğmi Atıf Yılmaz'ın yaptığı ve başrolle""•• *•• *•*•*••*•• r ı n d e Tujkan ş o r a y ı C l h a n trnal'ın yanı sıra şarkıcısinema oyuncusu Hümeyra'nm oynayacağı «Mine» adlı ülmı tanıtmak amacıyla bir basın toplantısı düzenlendi. Necati Cumalı'nın aynı adlı tiyatro oyunundan Atıf Yılmaz Necati Cumalı tarafından sinemaya uyarlanan fılmde Şoray ile Ünal ikincı kez biraraya geliyor. Çoğunluğunu tiyatrocuların oluşturduğu oyuncular arasında 1974'de rol aldığı «Arkadaş» fılminden sonra ilk kez bir film de oynayacak olan tiyatro sanatçısı Kerim Afşar da var. Tamamı Eğridir Gölü yöresinde çekilecek olan fılmin maliyetinin 1520 milyon lira arasında olacağı sanılıyor. Yönetmen Atıf Yılmaz'ın »Pembe Kadın», «Yedi Kocalı Hürmüzaden sonra üçüncü kez bir oyundan smemaya uyarlaması olan fılmın çekimine 26 Temmuzda başlanacak. Çekimın bır ay surmesi planlanıyor. Filmde, «yoz ahlak anlayışının doğru, güzel ilişkiieri yok etmek, kirletmek çabasma karşı bir lcâdmın airehişl ve sonunda başkaldmşı» konu edillyor. bulmaca Royal Lastikleri Tevzi •Anonîm Şirketfnin Sayin Hîssedarlanna Duyurusu Kâf Payı Dağıtımı ve Sermaye Tezyidine tstirak A) Şirketimizin 1981 yılı kânndan dağıtılması kararlastırılan kâr paylarının ödenmesine (4) numaralı kupon mukabillnde 18 ağustos 1982 Çarşamba gününden itibaren Şirketimiz Muhasebe Servisi'nde baslanacaktır. B) Şirketimizin 17 Şubat 1982 tarihinde yapılan Genel Kurul Toplantısmda sermayemizın 20.000.000. TL.'dan 40.000.000. TL'sına çıkanlmasına karar verllmiştâr. Türk Tlcaret Kanunu İle Esas Mukavelemiz hükümleri uyannca ve aşağıda açıklanan esaslar çerçevesinde sayın ortaklannuzı rüçhan haklannı kullanmaya davet ediyoruz. 1. Sermaye arttınmı sebebiyle yeniden ihraç edilecek 4000 adet bisse nominal bedel (5.000. TL.) üzerinden satılacaktır. 2. Rüçhan hakkını kullanmak isteyen ortaklarunızın şirket merkezine ellerindeki hisse senetleri ile başvurarak hisse senetlerini rüçhan haklannı kullandıklanna dair damgalatmalan ve iştirak taahhüdlerinl doldurup imzalayarak, taahhüt ettiklert miktann tamamım nakden ödemeleri gerekmektedir. 3. Sermaye artınmına iştirak eden hükml şahıslar. yetkili organlannca verilen iştirak kararlarmın (kararda iştirak miktarı belirtilecek birer örnegi ile bagh bulunduklan vergi daırelerinden tasdikli son bilânçolannı (300.TL damga pullu) ve yukanda belirtilen iştirak taahhütnamesi ile bunlan imzaya yetkili olanlann imza sirkülerini «Apel Tahsil Fişi» ile birlikte tevdi edeceklerdir. 4. Rüçhan haklannı kullanacak pay sahiplerimizden: a) Yenl giren evli hanım ortaklann eşlerl, b) 19 yaşmdan küçük ortaklanmızm veli veya vasilerl, ilgill İştirak taahhütnameterinin altına «şirkete ortak olmasına, muvafakat ediyorum. ibaresini beyan ederek lmzalayacaklardır. 5. Rüçhan haklannı kullanmak İsteyen ortaklarımızın 18 Ağustos 1982 21 Eylül 1082 tarihlerl arasında ve 09.00 17.00 saatleri içinde işbu duyuruda belirtilen hususlan yerine getirerek, «Zinclrllkuyu. Buyükdere Caddesl. Tofas Han, No: 145 Kat 6. tstanbul* adresinSekl şlrket merkezimlze başvurmalannı aksl halde arttmlan sermayeden yenl pay satın alma haklannı kaybedeceklerinl bildlririz. Kullanılmayan rüçhan haklanna lllşkln hlsselerin satışında Yönetim Kurulu serbesttir. ROYAL LASTtKLERl TEVZt A.Ş. YÖNETİM KURULU 1 2 3 4 5 6 7 8 \\ \ 9 I ! 1 2 3 4 5 6 789 I r 1 SOIJBAN SAĞA: 1 Doğruluk 2 îstanbul'un Anadolu yakasında bir semt. 3 tpekböceklerindeı genış çapta ölüme yol açan kelebek hastalığı. 4 Erzurum'un bir ılçesL.. Hollanda'nın plâka işareti. 5 Baş... Dini ınançları olmayan. 6 Japonya'da kullanılan ve yaklaşık olarak 110 metreye eşit olan eski bir uzunluk ölçüsü birimi... îplik, sicim, tel gibi ince şeylerden kafes biçiminde yapılmış örgti. 7 Zarara uğrama tehlikesi... Notada duraklama zamanı. 8 Force ennemie (DUşman Kuvvet) adlı ronıanı ile 1903 Goncourt ödülünü kazanan ve gerçek adı Eugene Torquet olan Fransız yazarı... İsviçre'de bir nehir. 9 Karaman beylerinden Alâeddin'in oğlu Mehroet Bey zamanında kardeşi Alâeddin AH Bey tarafından Niğde'de vaptırılan medrese. YUKARDAN AŞAGIYA: 1 Tekesakalı da denilen bir bitki. 2 Soru... Bir renk. 3 Vatan Tutku8iı adlı romanı ölümünden sonra basılmış olan, tlhan önadlı bir hikâye ve roman yazanmız... Yunan soyundan olup Müslüman ülkelerinde oturan kimse. 4 Vall, kaymakam vs. gibi görevli. 5 Çoğu öteden beri zarar eden kuruluşlarımızın kısa adı... Yüz. 6 Belli, açık, meydanda... Gelir getiren mülk. 2 Belirli para miktan... Bir nota. 9 Birleşik Amerika'nın doğusunda bir nehir. Arjantinli Fiyanist Bruno Gelber AKM'de Nerede ne var? Bruno Gelber Istanbul Festivali çerçevesinde dinleyeceğimiz, Arjan tin'in tanınmış piyantstlerin den Bruno Gelber, Atatürk Kültür Merkezi'ndeki resitalinde Beethoven, Chopin ve Brahms yorumlayacak. (Saat 21.30, fiyatlar: 800. 600. 400 TL). • Randy Weston ikinci resitalini saat 18.30'da Atatürk Kültür Merkezi'nde veriyor. • Sovyetler Birliği Azerbaycan Dans Topluluğu sa. at 21.30'da Açıkhava Tiyatrosu'nda izleylcilerın ilgisl üzerine topluluğun gösterilerl 25 temmuz akşamma kadar uzatıldı. • Musahipzade Celal'in «Aynaroz Kadısı» Rumelihisan'nda görülebiliyor. 5 6 0 K 7 GA 8 L 9 L u 4 1 2 3 123 4 5 6 78 9 f i D E İ ş A RK [ç L £. 9.j S u K [V u Ü ; l • • A• • • A • fI £ • • 1• ± A L T A 1 R £ £ T \ 7 l KAMULAŞTIRMA ELANI Milli Savunma Bakanlığından Aşağıda koyu. mevkii, cınsı, parsel numarası, sahiplerl. kamulqştırılacak M2. lerı ile bunların karşılığı olarak ödenecek paraları gosterılen taşınmaz mala plan ve projesine gore yapılacak kuruluş ve bu kuruluşun Milli Savunma Bakanlığı gereksinmelenne ayrılması icin 6830 sayılı yasanın 5 ve 6 ncıkamulaştırılacak M2 leri ile bunların karşılığı olarak ödenegun ve 2595/529 sayılı kamu yararı kararına (Stinaden kamulaştırılmıs olup, 6830122 sayılı yasanın 11 ve 12 noi. maddelerıne gore takdır edılen bedellerı T.C. Zıraat Bankası EYUP Şubesıne yatırılmıştır. Dava açıldığı takdirde Milli Savunma Bakonlığının hedef alınması. kamulaştırma karşılığının ödenmesl ve öteki ışlemler içır.de EYUP Askerlik Şube Başkanlığına başvurulması gerekeceğl 6830 sayılı ytssanın 13 ncü maddesi uyannca ilân olunur. İLI ISTANBUL İLCESI EYÜP KÖYÜ : KEMERBURGAZ KamulasKamulastır. Parsel tırılacak ma Bedell No: Mevkii Clnsl Mlktar M2. Llra Krş. M A L İ K İ Hisse 815 Bağlar 954 Tarla 190.800.00 (ÖLÜ) Hlhat FAS: Esat oğhı Mlr. 52605/55140 Ayşe Somire FAS (İNCE): Nlhat Kızı Emlne Salbe FAS: Nlhat kızı / Asuman Erip FAS: Nihat lcrfı Mustafa Natık Bülent FAS: Nlhat oğlu 818 Kücük K. Dere Torla 56 11.200.00 Mehmet KOQ: ŞOkrü Oğlu 4136/5020 819 Küçük K. Dere Tarla 1258 251.600.00 Abdulloh SOYSAL: Osman oğlu Tcrn 2989 Bağlar iclnde ev bulunan tarla 84 16.800.00 Ayşe Samlre FAS (İNCE): Nihat kızı 1/4 Emlne Salbe FAS (SAKAOĞLU): Nlhat kızı 1/4 Asuman Erip FAS: Nihat kızı 1/4 Mustafa Natık Bülent FAS: Nlhat oğlu 1/4 2992 Bağlar KOcük Kuru Dere Tarlo 3094 618.800.00 Ayşe Samlre FAS (İNCE): Nihat kızı 1/4 Emine Saibe FAS (SATAOĞLU): Nlhat kızı 1/4 Asuman Erip FAS: Nlhat kızı 1/4 Mustafa Natık Bülent FAS: Nlhat oğlu 1/4 2993 33 7.600.00 Ayşe Samire FAS (İNCE): Nihat kızı 1/4 Emine Saibe FAS (SAKAOĞLU): Nihat kızı 1/4 Asuman Erip FAS: Nlhat kızı 1/4 Mustafa Natık Bülent FAS: Nihat oğlu 1/4 (Basın: 18247) 5226 Antalya Akdeniz Fuarı ve Atatürk Kültür Merkezi Proje Yarısması sonuclandı ANTALYA, (Cumhuriyet) Antalya Belediyesi'nce 90 hektarlık bir alan üzerine kurulması kararlaştırüan Akdeniz fuarı ve Atatürk Kültür Merkezi proje yarısması sonuclandı ve birinoiliğe Yalçın Gültekin, Tevfik Pehlivanoğlu ve Ahmet Alptekin'in ortak projesi seçildi. Antalya'da bölgesel ve uluslararası düzeyde kültürel ve rekreasyonel »tkinliklertn yer alacağı ve ekonomık potansiyelin sergileneceği bir kentsel tasarım elde etmek amacıyla mart ayında açılan yarışmaya 23 proje katıidı va projelerin tümü sergllenmeye başlandı. Proje yarışmasına diğer de recelerl de söyle dağıldı: 2. Baran Idıl ve ekibı, 3. Turgay Ateş ekibi, 4. Haluk Alatan ve ekibi, 5. Prof. Kemal Ahmet Anı ve ekibl. Ayrıca GündÜz özdeş, Murat Atru ve Orcan Gündüz tara fından yapılan Uç proje de mansiyona layık gdrüldü. Jün üç projenin de satın alınmasma karar verdı. Antalya Akdeniz Fuarı ve Atatürk Kültür Merkezl projesi içinde, bölge ekonomik potansiyelin sergileneceği açık ve kapalı fuar pavyonlan, çok amaçlı kullanım olanağı bulunan iki kapalı salon, açık hava konser alanı, güzel sanatlar çalışma ve sergi alanları, botanik babçesi çeşitli dtnlenme ve eğlence alanlaıı bulunmakta. Kültür ve Turizm Bakanlığı'nca gsrçekleştirilecek üç ayn konaklama tesisi ile belediye dinlenme tesisi de yer alıyor. Akdeniz Puan ve Atatürk Kültür Merkezl projesinin, geleoskte uluslararası düzeye çıkanlacak Antalya Sanat Şenliği için gerekli alt yapıyı oluşturacağı belirtiiiyor. Antalya Belediyesi'nce yapımına sonbanarda başlanacak proJede fuar bölümüne öncelık verileceği, fuarın önümüzdeki iki yıl içinde Kültür Merkezi'nin d« dört yılda gerçekleştırilmesinin planlandığı bildirildl.» OPERATÖR Dr. KÂZIM SARI Genel Cerrahi Uzmanı Mecidiyeköy. Kervangeçmez Sok.. No 5 Keramet Apt (Keçecller Garalı yaru) Tel: 66 47 48
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog