Bugünden 1930'a 5,499,814 adet makaleKatalog


«
»

21 TEMMUZ 1982 DIŞ HABERLER Cumhuriyet 3 kısacal • Federal Almanya Başbakanı Helmut Schmidt Sovyetler Blrliği'nden Batı Avrnpa'va tabii gaz nakledecek bora hattı lle ilgili görttşmeler yapmak ve Baş fcan Reagan'ı malzeme satışina koyduğn ambargoyn kaldırmaya çalışmak Uzere dön Washington'a gîtti. • Franfknrt havaalanının genişletilmesini protesto eden srftstericiler Franfcfurt Manhein bölgpsinde ÖnemH tabribatlara yol açtılar. Frankfurt'tan bildiril dlğfne sröre havaalamntn ge nişletilmesi çalışmalarım yürüten şirketlerin şantiye lerlnde yangınlar çıktı bü< yük hasar tneydana eeldi. • Güney Kore Haber Al ma Servlsleri. Kuzey Kore' de an az 100.000 klşinln top lama kamplannda tutulduSunu ve bunların her türlü hak ve özgürlükten yok sun bir şekllde yaşadıklan nı ilerl sürdü. • ttalya Dışişlerl Bakanı Emillo Colnmbo Brüksel de yantıgı acıklamada ABD nin Ortak Pazar ülkelerlnin Izledfği oolltlkaya tnüdabale etmesinc karşı oldn önnn bellrttl. • Işık Yüksek Okulundan aldığım 983 no.lu çıkışı kay bettlm. Hükümsüzdür. Sabahattin ÇELİK • DMMA Işık Yüksek Okulu"ndan aldığım çıkış belgemi kaybettim. Hükümsüzdür. M. Mflnir ÖZTÜKK • Î.1.T.Î.A G.H.l.Y.O. Î.E. T.T. kartımı kaybettim. Ge çersizdlr. Ahmet AVAOĞLÜ FKÖ'nün yazgısı ABD'de görüsülüyor Suudi Arabistan ve Suriye Dışişleri Bakanlan Başkan Reagan'la görüştüler. Reagatı İsrail'e misket bombalannm teslimini durdurdu. WASHÎNGTON, ( M . ) îsrail'in kuşatma altmda tuttuğu Batı Beyrut'da mahsur durumda bulunan blnlerce Filistinli gerillanın geleceğin) tayln ede bllecek görüşmeler dün Washlneton'da. Başkan Ronald Reagan ile Arap Birliğlnln lkı temsllcisi arasında başladı. Iki temsilci • Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Prens Suud ElFaysa] He Suriye Dışişleri Bakanı Halim Haddam konuyu önceki gün Birleşik Amerika Dışişleri Bakanı George Shultz ile görüştüler. Prens Suud, Filistinli gerillalann Beyrut'dan ayrılması halınde tsrail'ın kuşatmayı kaldınp kaldırmayacağının henuz bilinmedığıni belirtirken, Suriye Dışişleri Bakanı da, Amerika"yı tsrail saldınsını durdur maya davet etti. Bilindiği gibi Amerika lle Suriye'nin arası pek iyi değil. Soruna siyasi blr çözüm bulunmasınt amaçlayan görüşmelerin böylece Washington'a kaymasına rağmen Başkan Reagan'ın Ortadoğu özel temsılcisi Philip Habib'in de temaslanna devam ettiği haber verlliyor. Görüşmelenn sonuca ulaşmasım engelleyen tek sorun, Filistlnlileri kabul edebilecek bir Ulke bulunmayısı. MtSKET BOMBASI Birleşik Amerika Başkanı Ronald Reagan îsrail'e verilme sı planlanan 4 bin tane misket bombasmın teslimini durdurdu. Beyaz Saray açıklamasında, teslimin belirsiz bir tarihe ertelendiğini kaydetti. Bombalann teslimınin durdu rulmasının, Pentagon ve Dışişleri Bakanlığı'nın Reagan'a ver dikleri raporlara bağlı olduğu belirtiliyor. Söz konusu raporlarda, Lubnan'daki İsrail saldırısının, Amerikan silahlarıyla gerçekleştiği yolundaki ıddıalara değinılerek, İsrail'le olan silah anlaşmalannın ıhlal edıldiğı ifade edilmıştı. 155 mm'lık toplarda kullanılan misket bombalarımn öneeki gün îsrail'e teslim edilmesi planlantmştı. Misket bombaları patladıktan sonra sayısız parçalara ayrıüyorlar. Bu özellikleri nederii ile büyük can kaybına yolaçıyorlar. ÎSRAIL'tN ÎDDİAS1 tsrail radyosu, Sunye'mn, Pilistin Kurtuluş Örgütüne (FKÖ) mensup gerülalan kabul etmek içın Suudi Arabıstan'dan 14 milyar dolar para istedığı, Suudi Arabistan'ın ıse sadece 7 milyar dolar vermeye razı oldugunu iddıa etti. Radyoya göre, Suudi Arabıstan'm bu tekliflerını yetersız bulan Suriye, gerıllaları kabul etmekten vazgeçti. Benzeri bir iddia da Irak Başbakan Yardımcısı taraündan ortaya atıldı. Bakan, Suriye'nin istediği paranın 6 milyar dolar oldugunu ıleri sürdü. Her iki iddia da Suriye tarafmdan şiddetle yalanlandı. Pilıstinliler 1979'dan bu yana ilk kea Mısır'da gösteri düzenlediler. Pilistin Kurtuluş örgütü binasına giderek, burada beş saat süreyle oturma grevı yapan, «Filistinli Kadınlar Birliği»ne bağlı 60 kadın kuşatma altında bulunan Beyrut'dakl Lübnan ve FUistin halklanyla dayanışma içinde olduklannı bildirdiler. BL I AC Ergun Politikada o Sorunlar» t Mitterrand ve Enflasyon ambaşımızdaki savaşlara öylesine daldık ki, biraz daha uzaklarda neler oldugunu fazla dikkatle izleyemiyoruz. Oysa, Türkiye'de ekonomik politikaya ilişkin görüş ve tartışmalann gazetelerin manşetlerinde yer aldığı şu sıraiarda Sosyalist Francois Mitterrand'ın Fransa'sında ilginç gelişmeler oluyor. Batı Avrupa ülkelerinin tümünde enflasyonla savaşın en önemli hedef olarak kabul edildiği bir sırada iktidara gelen Mitterrand, AET içindeki diğer ortaklanndan değişik bir ekonomi politikasmı yeğlemişti. Fransa Devlet Başkanı'na göre asıl tehlike enflasyon değil. işsizlikti. Böylece diğer Batı Avrupa ülkeleri, anti enflasyonist önlemlerle uğraşuken, Mitterrand işsizliğe karşı savaş açtı. Mitterrand'ın ekonomik politikası, kemerleri sıkma ilkesi yerine genişleme ve yeni iş alanlan açılması temellerine dayanıyordu. Enflasyonla mücadele ise bu politikada ikinci sırayı alıyordu. Mitterrand. sosyalist bir lider olarak işsizlikle mücadeleyi ön plana almakta belki haklıydı ama, ekonomik gerçekler de ağırlığını giderek daha fazla duyurmaya baslamıştı. Belirtiler olumlu değildi. tşsizlikle mücadele politikasına rağmen, ülkede işsiz oranı % 9'a ulaşmıştı. Bu, Mitterrand'ra geçtiğimiz yıî iktidara gelmesinden bu yana işsiz sayısında % 15'e yakın bir artışı ifade ediyordu. Başı boş bırakılan enflasyon ise % 14'e tırmanmıs, böylece Fransız mallannra dış piyasalarda, enflasyon oranı % 5 dolaylannda olan Federal Almanya'nın mallanna karşı rekabet gücü büyük ölcüde azalmıştı. Bu yıî ticaret açığının ise 15 milyar dolaylannda olacağı hesaplanıyordu Bu da 1958'dan bu yana en büyük ticaret açığını oluşturacaktı. Fransız mallannm, enflasyondan ötürü dış piyasalarda rekabet gücünü yitirmesi. iceride ihracata vönelik sanayii olumsuz yönde etkiliyor, bu kesimdeki durgunluk, da işsiz sayısmın artmasına neden oluyordu. Baska bir deyişle, Mitterrand'm işsizlikle savaşı ön plana alan ekonomik politikası geri tepen bir silah niteliğine bürünmüştü. Başbakan Pierre Mauroy ile Maliye Bakanı Jacques Delors bu durumda kemerleri sıkma politikası uygulanması gerektiçini vurguluyorlardı. Ancak Mitterrand, bu politikanm özellikle işçilerle. koalisyon orta^ı Komünist Partisi'nde yol açacağı tepkileri düsünerek politikasmda direniyordu. Nitekim Komünist Partisi ile Sosyalist Parti'nin sol kanadı kamu harcamalannın arttınlması için baskı yapıyor, komünistlerin denetimindeki CGT Sendikası'nm (Confederation Generale du Travail) Başkam Henri Krasuçki. kemerleri sıkma politikasmın 'olumsuz sosyal sonuçlar* vereceği uyansmda bulunuyordu. Mitterrand, kemerleri sıkma politikası uygulamasım öneren Maliye Bakanı Jacques Delors ve diğer teknisyenlerle, yeni is alanlan yaratılması programınm sürdürülmesini isteyen sol kanat arasında kalmıştı. Y Somali, Etyopya yı desteklediği iddiası ile Sovyetler i protesto etti MOGADIŞU, (aj.) . AP Etyopya ile sınır savaşım sürdüren v« yönetim karşıtı asilerin baskısı altmda bulunan So Fransız TV'si: ABD'de terörist yetiştiren okullar var PARÎS (ANKA) Fransız televtzyonuuda yapılan bir yayında ABD'nin Geor gia eyaletinde, terör ve suikast glrişimlerinde kulla ' nılacak elemanlar yetiştiren okullar bulunduğu öne sürüldü. Fransız televizyonu bu okullarda her türlü te ' rör eylemini gercekleştirroeye yönelik eğitlmlere bir çok kişinin katıldığını belirttl. mali, Sovyetler Birliği'nin bu güçleri desteklediğini öne sürerek bir protesto notası yayınladı. Sovyetler Birliği'nin Mogadişu Büyükelçısine verilen notada Moskova'nın Somali'nin egemenlik ve varlığına yönelik tutum izlediği belirtildi ve Somali topraklarına yönelik sal duılardan Sovyetler'in sorumlu tutulacağı vurgulandı. Notaya, Sovyetler Birliği ile Etyopya yakınlığından başka Sovyet Haber Ajansı TASS'ın geçen hafta yayınladığı «Ülfceyi ABD denetimine bırakan yeni sömfirgeci Mogadişn yönetimine karşı Somali Demokratik Knrtoluş Cephesf'nln silah u mficadele başlattıgı ve eylemin Somali halkınca da desteklendiği» biçimındeki haberin neden olduğu sanıUyor. Bu arada somali Demokratik Kurtuluş Cephesi yayınladığı bir bildiride hafta sonunda ülkenin 3 bölgesınde meydana gelen çatışmalarda 380 hükümet askerini öldürdukleri, 432'sini de yaraladıklarını duyurdu. DİS TABİBt Kızımız ÖZGEN'in dunyaya geldifinl akraba ve dosüara müjdeleriz. ORHAN TÜZÜN Levent, Güvercln durağı, Gazeteciler Yapı Kooperatlfl C/3 Blok, D. 7. Saat: 913, Tel: 64 57 25. Randevu alınması rtca olunur. ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) Türkiye, İsrail'in isçalinden sonra Lübnan hükümetinin istemi üzerine 18 haziran tarihin de bu ülkeye gönderdiği yardım malzemesinden sonra, ikin ci bir parti Kızılay vardımı da Lübnan'a sevketti. Ikinci parti yardım, 20 adet büyük çadır, bin battaniye ve 5,5 ton gıda ile önemli miktarda sağlık malzemesinden oluştu. Söz konusu yardım malzemelerlnin geçtiğimiz cumartesi günü Lübnan'm Tripoli kentine doğru yola çıkanldığı bildirildi. Dışişleri Bakanlığı'nca dün bu konuda yapılan açıklamada, «Türkiye'nin tsrail'in saldırısına maruz kalan masum sivil halkın acılarını hafifletmek amacıyla insancıl yardımlara devam edeceği» belirtildi. Türkiye, Lübnan'a 2. kez Kızılay yardımı gönderdi • LA N Miktarı M3 Dın3 18.825 4.151 25.299 4.322 216.542 304.306 343.924 582.537 5.240 8.032 221.099 127.316 124.611 697.405 2683.609 Ster > » > Ster Muhammen BedeU 9000. 5400. 5400. 4500. 7200. 5200. 6400. 4600. 6000. 5550. 5800. 4850. 4600. 4600. 3400. 3250. 3250. 3250. % 7.5 Temloatı 12700. 2000. 10500. 1500. 117500. 119000. 164000. 190500. 2500. 3500. 96000. 46300. 43000. 241000. 1050000. 17000. 3500. 164500. 43500.228500. Devlet Orman Isletmesi Zonguldak Müdürlügünden Clns ve Nev5! ] n . S. Kb. K. K. Kaym Tomruk m . S. Kb. K. K. Meşe > IIL S. Kb. 1 K. Meşe » m . S. Kb. K. K. Gürgen > n i . S. Nb. K.K. Kayın * JJL S. Kb. K. K. Kayın > ILL S. Nb. I. K. Kaym » IH. S. Kb. t. K. Kaym » Meşe Maden Direk î Gürgen Maden Dlrek 1 Kayın » f Meşe Yuvarlak Sanayl Odunu Gürgen Yuvarlak Sanayl Odunu Kayın Yuvarlak Sanayi Odunu î. K. Meşe Yuvarlak Sanayl Od. t K. Gürgen Yuvarlak Sanayi Od. 1 K. Kayın Yuvarlak Sanayl Od. Yarma Kayın Yuvarlak Sanayl Od. Parti adedi Adetll 2 1 2 1 8 12 9 DIŞİŞLERİ BAKANLIĞINDAN DUYURU Türk Mısır Müşterek Komisyonu Türk Heyetl Başkanlığı'ndan Mısır'da Mal. Hak ve MenfaaÜeri Bulunan Vatandaşlanmıza Bildirilmiştir. Türkiye Cumhuriyeti ile Mısır Arap Cumhuriyeti Arasında Türk Mal, Hak ve Menfaatlerinin Taz minine Ilişkin Anlasma ve Ekleri iki tarafça gerekli onay işlemleri tamamlanarak, 1 Agustos 1982 tarihinde yürürlüğe girecektir. Anlaşma ile, hak sahibi vatandaşlanmıza 1 ağus tos 1982 tarihinden itibaren bir yıllık yeni bir müracaat süresi tanınmıştır. Anlaşma gereğince, müracaatlann incelenebilmesi için, anlaşmada öngörülen özel bir beyannamenin doldurulması gereği vatandaşlanmızın bilgisine 14 kasım 1981'de yapılan açıklama ile getirilmişti. Buna göre, halen 120 civannda usulüne uygun müracaat kayıtlara geçmiş bulunmaktadır. Oysa, 1 ocak 1982'den önce 6 bin civannda vatandaşımız hak sahibi olduklannı çeşitli müracaatlannda bildirmislerdir. Bu müracaatlann hepsi kayıtlı ol makla beraber, bunlann Türk Mısır Müşterek Komisyonu tarafından incelenebilmesi için, bu vatandaşlanmızın da yukanda belirtilen özel beyannameyi behemahal doldurmalan gerekmektedir. Anlaşma bu beyannamelerin doldurulması için 1 agustos 1982'den 1 agustos 1983*e kadar bir yıUık yenl bir süre tanımaktadır. Vatandaşlanmızın müracatlannı kolaylaştırmak ve kendilenne bu hususta yardımcı olmak üzere, Ba kanlar Kurulu Karan ile Türk Mısır Müşterek Komisyonu Türk Heyetine bağlı bir sekreterya kurulmuştur. Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü'nde faaliyete geçen sekreteryada, görevlendirilen adı geçen Genel Müdürlük ile Vakıflar Genel Müdurlügü uzmanlan vatandaşlanmızın ellerindeki tapu senetleri ile vakfiyeler ve diğer belgelerin aydınlatılmasında kendilenne yardıma olacaklardır. Aynca Sekreteryada görevli Arapça mütercimleri var tandaşlanmızm dolduracaklan beyannameleri ve eklenmesi gereken belgeleri tercüme edebileceklerdir. ö t e yandan, haklarla ilgili eksik belgelerin Mısır makamlanndan temini için anlaşmada bazı düzenlemeler yer almıştır. Buna göre. vatandaşlanmızın bu eksik belgelerinin de aynca bir aracı veya vekile ihtiyaç duyulmaksızm temini şartlan da sağlanmış olmaktadır. Vatandaşlanmız müracaatlannı Türk Mısır Müşterek Komisyonu Türk Heyeti Sekreteryasına yapacaklardır. Bu vatandaşlanmızın müracaatlannda asağıdaki hususlara titizlikle uymalan gerekin 1. Dikmen Caddesi Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü, Ankara adreshıdeki sekreteryadan vatandaşlanmızın bizzat alacaklan veya posta ile gön derecekleri dilekçe ile temin edeceklerl iki nüsha Türkçe beyannameyi l ağustos 1983 tarihine kadar doldurup imzalıyarak sekreteryaya vermiş olmalan gerekir. 2, Anlaşma gereğince müracaat sahiplerinin beyanlarmın doğnıluğu belgelerle saptanacagınBeyannamelere, müracaat edenin Mısır'daM mal veya hak sahibinin mirasçısı oldugunu kanıtlayan veraset belgelerini; kayıtlı bulunduklan nüfus idaresinden alacaklan T.C. vatandaşlıgmı kazandığı tarihl gösterir nüfus kayıt örneklerini ve Mısır'dakt mal veya haJdannın mevcudiyetini kanıtlıyacak tapu senedi: vakfiye. berat, hüccet, ferman, şert mahkeme ilamı. makbuz, mahkeme ilamı gibi her türlü bel geyi eklemeleri; bunlar yoksa hak iddia edilen vak fm lsml ile numarasının belirtilmesi gerekmektedir. Vakıf isim ve numarasını kesinĞkle bilemiyen vatandaşlanmız Mısır'dakl vaklflann Isimleri ile kayıt numaralanm, Ankara'da Dışişleri Bakanlıgı' nın Meşrutiyet Caddesi No: 2rdeki ek binası ve Vakıflar Genel Müdürlüğü ile Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü'nden, aynca tstanbul, Izmir. Antalya. Samsun, Kayseri, Hatay, Trabzon, Diyarbakır, Bursa, Konya, Erzurum illerinde Grup Tapu SIcü Müdürlüklerinden öğrenebilirler. 3. Gerçek kişilerle, vakıflardan lntikal eden mal, hak ve menfaatler lçin değişik beyanname düzenlenmesi gerektiğinden, vatandaşlanmız beyanname isterken, Mısır'daki mal, hak veya menfaatin gerçek kişiden mi. yoksa vakıfdan mı intikal ettiğinl açıklamalıdırlar. 4. Beyanname ve eklerinin Noterlikçe tasdiH zonınlu olmayıp bunlar Türk Heyeti Sekreteryası'nca onaylanacaktar. llgililere ilanen tebliğ olunur. [(Basuı 19050f 19 1 1 8 6 5 26 101 3 1 17 5 26 52 6 286 22 486 1060 2068 6400 233 323 7570 3423 1652 13659 37240 67 13 675 180 935 Sosyalist Başkan sonunda karannı venil v© eko nomik programından köklü bir dönüşüm yaparak. üç hafta önce kemerleri sıkma politikası uygulanacağım açıkladı. Bundan böyle temel "hedef işsizlifele mücadele değfl, enflasyona karşı savaştı. Ülkede dört^ay süreyle flyatlar v© ücretler donduruluyor. bütçede losıntı yapılıyor, vergiler arttınhyordu, Mitterrand'ın bu açıklaması üzerine, protesto ey lemleri birbirini izlemeye başladı. tş adamlan Paris borsasım basarken, çelik işçileri greve gidiyor. CGT Başkanı Krasuçki, işçi smıfmm hükümetin bu karanna karşı mücadele edeceğini, ücretlerin dondunılmasmı kabul etmeyeceklerini bildiriyordu. Fiyatlann dondurulması karan ise özellikle dükkân sahibi küçük burjuva sınıfımn sert tepkilerine yol açmıştı. Komünistler de kamu harcamalannın azaltılmasma karşı çıkıyorlardı. Karar, ihracata yönelik sanayi kesimini memnun ederken tşverenler Sendikası ve iç tüketime yönelik sanayl tedirginliğini saklamıyordu. Enflasyon canavan ile mücadele prograım, Türkiye'de olduğu gibi Fransa'da da toplumun değişik sımflan arasında ilginç bir koalisyona yol açmıştı. Enflasyon ilk raundu kazanmış, Fransa lideri programım değiştirmek zorunda kalmıştı. Ancak nihal zaferin kimde olacağmı gOrmemlz için yaz sonuna kadar beklememiz gerekecek. 1 îşletmemiz Yayla ve Zonguldak bölgesinln muhtelll' depolannda mevcut 127 partl hallndeki Orman emvall % 25'i peşin, % 75'i banka mektubu karşılığı % 12'den 9 ay vade faizi peşin olarak 9.8.1982 tarlhine rastlayan pazartesl günü saat 14.00'de işletmemlz satış salonunda yapılacaktır. 2 Bu satışa alt şartname ve llan listesl Zonguldak Orman Bölge Başmüdürlügü, Karabük, Devrek, Kdz. Eregll, Bartm, Ulus, Yentce. Dirglne, Bolu, Düzce, Bursave : şletmemiz Çaycuma ve Yaylaı Orman Bölge Şefllklerinde görülebilir. • Isteklilerln belirll gün ve saat 12'ye kadar Komlsyona ımüracaatlan ıica olunur. (Basın: 19088) ESKİŞEHİR PTT BÖLGE BASMÜDÜRLÜĞÜNDEN KAZI VE BETON BORU DÖŞENMESİ İŞİ İLANI 8/2574 sayıü kararname esasma göre Baymdırlık Bakanlıgı 1982 yılı blrlm fiyatlan üzerinden 24.600.000.TL keşlf bedelll Esklsehir Tepebaşı güzergâhmda telefon yeraltı lşlerinin yapımı (kazı ve beton boru döşeme lşleri) eksiltmeye konulmuştur. Geçld teminatı 738.000.TLdir (Geçid temlnat olarak bloke çek kabul edilmez.) 1 Eksiltme 30.7.1982 cuma günü saat 16.00 da Başmüdürltigflmüz blnasında tnşaat îhale Kurulu'nca yapılacaktır. 2 tsteklllerin eksiltme şartnamesinde bellrtilen usulüne göre hazırlanmış geçid teminatlannı. Tlcaret Odası ctizdanlannı. tüzel klşi olmaları halinde imza sirkülerinl, bu ls lçin daha önce alacaklan lhaleye katılma belgeleriyle birllkte, eksiltme şartnamesinin 11. maddesinde belirtilen tekllf mektubuna uygun olarak kapalı tekiif mektupiarının lhalenin yapılacağı gün saat 15.00'e kadar Yapı tşleri Müdürlügüne fthale Komisyonu Başkanlıftına) alındi kargılıgmda vereceklerdir. 3 Saat 15.00'den sonra verilen teklifler kabul edilmez. 4 tsteklllerin lhaleye katılma belgesi alabilmeleri lçin eksiltme sartnamesinin 4. maddesinde belirtlien belgelerle birllkte, Bayındırlık Bakanlıgı'ndan almıs olduklan ve bu lşln benzeri en az keşlf hedell kadar fA). (B) grubu mflteahhltlik kar nesi lle son beş sene zarfında ve bir defada en az bu lşln keşlf bedeli kadar benzeri blr t$l bitirtp geçid veya kesin kabulünü yaptırdıSına dalr blr belgeyle (MHhendls veya Mimarlara. Kontrol Mühendis leri veya Santive Şefliklerine ait Iş bitlrme belgelerinln % 75M kabul olunur> son mtlracaat tarihl olan 26 71982 pazartesi günü saat 10.00'a kadar PTT Bfilge BaşmOdflrlfleflne basvurmalan gerekmektedir. 5 Sflresl lçlnde ys nlmayan müracaatlar ve postada olarak gedkmeler kabul edilmez. 6 Eksiltme dosvalan Başmüdürlüb Yapı îşleri MfldflrlüSü'nde tat.11 günieri harlç çalışma saatieri içlnde hergfln görülebilir. 7 Teşekkölümüz 2490 sayılı yasaya tabl olmayıp. iştlrak (Yeterlik) belgesi verlp vermemekte. lhaleyl yapıp yanmamakta veya dilediğine yaptirmakta serbpst oidn»iı gibl nedenlerini açıklamak zorunlulu6unda deSlldir. (Basıni İ8851V 5227 Diyarbakır Ü Daimi Encümen Başkanlığından 1. Diyarbakır özel tdare Kültür Sarayı ve Sosyal Tesisler Inşaatı işl 2490 sayıh kanun hukümlerine göre kapalı zarf usulü lle ekslltmeye konulmuştur. 2. Işin keşif bedeli 300.000.000, Uradır. 3. Eksiltme özel tdare Müdurlügü blnasmdakl tl Genel Meclis Salonunda ihale komlsyonunca 30.7.1982) (Cuma) günü Saat: 11.00'de yapılacaktır. 4. Eksiltme şartnamesi ve diğer evraklar tl Daimi Encümen kalemlnde görülebilir. 5. Eksiltmeye glrebilmek için isteklilerin; a) 9.000.000, llralık geçid teminatı, b) 1982 yılına ait Tlcaret veya Sanayl Odası belgesinl, c) Müracaat dllekçelerl lle blrlikte vereceklert (Eksiltme şartnamesinde 1981 tarihlnde yayınlanan Bayındırlık Bakanlıgı Yüksek Fen Kurulu Başkanüğının 81/34 sayılı Yapı Tesis ve Onarım lşleri lhalelerine Katılma Yönetmeliğinde belirtilen şekilde) usulüne uygun hazırlanan plan ve teçhizat beyanna mesinl, sermaye ve kredi imkanlarını bildlrir mali durum blldlrgesinl, 2a formuna uygun Banka referans mektubunu, teknik personel beyannamesinl, taabbüt beyannamesinl, Bayındırlık Bakanlığından almıs olduklan (A) grubundan keşif bedeli kadar Işin eksiltmesine glrebileceklerinl gösterir müteahhitlik karnesinln aslını ve örneğlni, Işin keşif miktarı kadar bu özelllkte blr içl bitirdiğine dair (Müteahhit sıfatıyla) lş bitlrme belgesmi eklemek suretlyle Yapı lşleri 15. Bölge Müdürlügünden alacaklan yeterllk belgesinl zarfa koymalan lazundır. 6. tstekliler teklif mektuplannı 30.7.1982 (Cuma)" günü Saat: 10.00'a kadar makbuz karşılıgında İhale komisyonu başkanlıgına vereceklerdir. 7. Yeterllk belgesi alınması lçin son müracaat tarlhi 26.7.1982 günü (Pazartesi) günü mesal saatl sonuna kadardır. 8. Telgrafla müracaat ve postadakl vakl gecllaneler kabul edilmez. KEYFÎYET İLAN OLUNÜR. (Basın: 18375) 5065 SÜMERBANK KARAMAN PAMUKLU SANAYİİ MÜESSESESİ MÜDÜRLÜGÜNDEN 1 Müessesemizden bir yıl süre ile Sümerbank Müessese ve Fabrikalanna ihtiyaç duyuldukça tahminen 4000 ton mamul (pamuk ipliği) gayri mamul malzemeler kapalı teklif mektubu ahnmak suretiyle kara yolu ile naklettirilecektir. 2 Bu işle ilgili kapalı teklif mektuplannın en geç 6 Ağustos 1982 günü saat 16.00'ya kadar geçid teminatı ile birlikte Müessesemiz Haberleşme Servisi'nde bulundurulması gerekli olup, postada vakl gecikme ile zamanmda verilmeyen teklifler dikkate ahnmayacaktır. 3 Işin geçid teminatı 150.000 TL'sı olup, kat'i teminatı Kanuni nisbetlere göre almacaktır. * Bu işle ilgili şartname Müessesemiz Ticaret Müdürlüğü'nden temin edilebilir. 5 Müessesemiz 2490 sayılı yasaya tabi değiidir. (Basın: 19068) KALİTE DIŞI VE HATALI MAMUL, PARÇA BEZ, TELEF, ÜSTÜBÜ VE HURDA SATILACAKTIR 4 Ağustos 1982 çarşamba günü saat 9.00'da kalite dışı ve hatalı mamuller, parça bezler, telefler. üstübülerle muhtelif hurdalar pazarhk suretiyle şartnamedeki esaslar dahilinde satılacaktır. Bu satışa ait şartname ve listeler tstanbul'da Sumerbank Alım ve Satım Muessesesi'nde, Izmir'de Sümerbank İzmir Basma Sanayii Müessesesi ile Nazilli'deki Müessesemizde görülebilir. Müessesemiz satışı yapıp yapmamakta ve dilediğine satmakta serbesttir. SÜMERBANK NAZİLLİ BASMA SANAYtt MÜESSESESt .(Basuk 19007)
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog