Bugünden 1930'a 5,498,767 adet makaleKatalog


«
»

Cumhuriyet 2 OLAYLAR VE GÖRÜŞLER ulus illere, 11 oymaklara, oymak uruklara, taksim olunur. *•• Gorülüyor kl. «ulus^ sözcügü Ş. Saml Bey'in 13171901'de yani Türk Dil Kuru mu'nun kuruluşundan tam 31 yıl önce, basılmış olan sözlüğünde ve bugün kullan nıldığı anlamda var Millet sözcüftü İse XIX. yüzvıl ortalarına kadar bile din veya bir dine inananlar toDİııluiJu anlamma kullamlmaktadır XTX vüzyılda vazılmıs kanun kitaplarında olsıın. düzenlenmiş olan vasa vev^ı tfl7ilfelerde olsun hep «katolik milleti». «nrtodok? milleti». «musevî milleti» devimierine sık sık rastlanır Hiç bir metinde «Arap milleti» devimini gösteremezsiniz: «Arap kavmi» daha çok da «Kavmi necibi Arap» deyimlerlyle karşılaşırsınız. Araplar her zaman olduğu eibı bugün de do&aldır ki. «millet»ı din ve «şeriat» anlamında kullanmakta «Arap ulusu» kar şıhgında da «Ummpt ulArab» demektedlrler. Blzim «B'rlpsmis Uluslar» dememiz Rereken ve yanlıs'ık'a ^Hfrlesmis Milletler» ulmüttehide» vant «Birleşmis Ümmptler» adinı verm^kted'rlpr do^rıı olarak Ne vazıktır ki. S Saml Bpytn Ke>;1n uva nsına karşın vnnlıs olarak «fimmet» yerine «mîl'et» vp « vpr'ne «flmmpt». Fransızca «national» kar^ılıSında da «milli» fiiiımt7P UMPP vprlpsmislerdir. ?prcpk anlamında son ytllardfi «Miliî ç ö r " " bioimlnde sürekli kul lanılmış' ancpk hıım' i ne o'duSu hiç bir za man pr.|'t' r Arıklfinmamıstır. cünkü fîp «dinî eörüs». «sert r gör(is>t{Sr. onnn b>«! >*a da Ifi? kiloluk bir Simdl '1ilim!?deki hu yanlışı Sı dofîmu<; ve »nation» kanılıei diliml?dp knllaniidıgj daha yüz ytlımızm ba$larında basılmış olan sözlüklerde yer a!mıs olrnasıyla kanıthnmış bulunan «ulus» sözcü«(l VP «national» karsılı&ı ria «ulusal» sözpüftü ver ptmey» has'pmıs iken «miiilvetci» olduklarım savlavanlann bu eelismeye karsı çıkmalan ne kaiar aci ise. bu karsı çıkışın başansi7 kahsı da o kadar sevtndiricidlr. 21 TEMMUZ 1982 aşlıktaki sözcükleri görünce bu kavramlann sosyoekonomik, sosyo politik, jürtdikososyolojik. antropososyolojik, psikolojik veya etnografik bir açıklamasmı yapacağımı sanmayınız. Aslma bakarsamz bu kavramlar herkesl doyurucu bir biçlmde hiç bir açıdan tanımlanmıs değildirler. Ben yalntzca bu sözcüklerin sözlük anlamlannı gözier önüne serroeye calışacağım. Hem de daha Türk Dil Kurumu'nun doğumundan çok önce yazılmış sözlüklere bakarak. Ben dilci değilim, ama sözlüklere bakmasmı bilir ve severim. B Millet, Ümmet, Ulus Prof. Dr. Coşkun ÜÇOK XIX. yüzyıl başmda yapılmış ve basıltnış bu çeviride ben «şâhld»in Türkçesi olarak «tanık», «tegannl ettnek yan1 şarkı söylemek» karşıhğı «nrlamak» ve «engebe». «taşıt» sözcüklerine rastladım. Ancak bu sözlüğe bakmak öyle kolay değildlr. Bakacağmız Arapça sözlüğün önce üç harfli kökünü bulacaksmız. Sonra sondakl harfin fihristte «bab»ının sayfasını. ondan sonra ilk harfinin «fash»nın sayfasmı saptayıp o sayfayı açacak ve ortadaki harfl buluncava kadar sayfaları çevireceksiniz. Ben dilci degilim demistim: vaktiyle Almanya'da bir yanyıl (sömestr) Arapça ders aldıgım için sözctiklerin köktinü bulabiliyorum. Şimdi. «millet»ln kökü «mim, lam. lam». O halde bâb tiilam. fasıl Ulmim'i açacağız ftstanbul 1305 tarihli dört cildlik baskil Dördüncü cildin 95. savfasında bulduk: «el millet». dln ve şeriata Otlak olunur) denir. Bir de «ümmet»e bakalım. Bunun da kökü «hemze. mim, mim». O halde bâb tllmim. fals ülhemze'yl arayacağız: gene dördtincü cildin 175. sayfasmda «el örnm» (Arapça da ü olmadığı için dogaldır ki. doferusu umın): her kabileden bir güruha denir. hayvandan her cinse denir. Gözüm bu arada az yukanda «immet»e lllsiyor. O da önce «halet» anlamma gelirmiş ve «haletten binaen nevi» demekmiş. Ancak bu «immet»dir ve ikinci anlamı Imametten ötürü dln ve mezheptlr. Şlmdi bir de cok beftendiftim ve en !yi Osmanlıca sözlüklerden biri belkl de birlncisi olan Mehmed Selâht Bey'in Kaamus1 Osmanî'stne bakalım ftstanbul 1322. IV. S. 406V MHlet. din. şeriaf fbizcp dln ve millet birdir): bir dinde bulunan cemaat. eüruh (milleti tslâmivve) bir memlekette dogan yahut sakin nlan ve hlr htikümete tabi bulunan efradin heyeti mecmuası makammda ve Pransızca fnation) kellmesl mukabilinde (millet) ve (ümmet) kelimelerini kullanmak doferu olatnaz... Aynı sözlükte «ümmeUe de bakalım (îstanbul 1313 11 1 18) • Ümmet. cemaat. bavim. talfe.. . Bir de Şemseddln Sami nın hu Iki sözcük İçin dediklPrlne bakalım $ Samî. Kaamus1 Türk!. tstanbul 1317. S 163: Ümmet. çoğulu ümem. 1 bir lisanla mütekellim insanlann mecmuır Ümemi kadime. ümemi fslâmiyye '> Bir peygamberin dln1 hakka davet ptmeye min tarafillah raemur oldueu cemaat. <S. 1400) MHlet, çoğulu tnilei 1 dln. mezhep, kîş (Farsça dln demektirv mlllet1 tbrahim: dln vs tnillpt iklsi birdir. 2 B'r din ve mezhepte bulunan eemaat' miiıpti islâm: lisanımızda bu lüsat sehven ümmet ve ümmet lugati millet verine kullanilıp, mesela «milpli Klamlvvp» ve «Tttrk milleti» ve bilakls «ümmet lslamiyye» dlyenler vardır: halbukl do*nısn «mllletf islâmlyye» ve «ümem1 islamiyye» ve «Türk ümmeti» demektlr. Zlra miiletl islamiyye bir. ve ümem1 ts!âm!"ve vani din islama tabl akvam ise çoktur.Tashihen istîmalî elzemdtr. Yani Isin doerusu «Türk ümmeti» vp «tslâm mlHeti» demektir dlyor g. Saml. Merak bu ya. bakalım «mllHvet» so?rü^üne Ş Samî Bey ne demîs (S 1404): Milliyet. (lugat1 müvellede vani doSurulmuş. yan1 uydurulmu? sözcük. veni türetilen sözcüklere uydurma d'venlerin kulakları cınlasTn) 1. Dln. mezhep. miilet. 2. (galat, yani vanlışt cir.slvet. kavmiyet. Acaba Mogolcadan Türkcevp gecen v» millet'i hic bir zaman ve hic bir bicimde karsiiamadieı savlanan «uhıs» Rfi7çü?ü de bu sözlükte var mı? Evet var (S ?23): kavim. aşlretln büyüğü, ümmet: Cumhuriyet Sahibi: Cumhuriyet Matbaacılık ve Gazetecilik T.A.Ş. adına NADİR NADİ Cenel Yayın Müdürü: MüesseseMüdürü: Yazı Ijleri Müdürü: Basan v« Yayan BÜBOLAK. • ANKARA:Konur Sokakno. 24/4 Yenisahlr Tel17 58 25 17 58 66 Idare: 1833 35 • İZMİR: Hallt Zlya Bulvan No: 65/3 Tel: 254709131230 • ADANA: AlatUrk Caddesl, Türk Hava Kurumu Işhanı Kal 2/3 TeM4 55019 731 31 T E M M U Z 1982 TAKVİM İMSAK 3.33 GÜNEŞ 5.45 ÖĞLE 13.20 İKİNDİ 17.18 AKŞAM 20.35 YATSI 22.29 HASAN CEMAL EMİNE UŞAKLIGİL OKAYGÖNENSİN Cumhuriy»! Maibaacılık v» GazeteclUk T.A.Ş. Po»t« Kutusu: 246 IStanbul Tel: 2097 03 (5 Hal) ••• Efendim son zamanlarda kiml yazarlar, kimi bllginlere dayanarak, «ulus» sözcüğünün hiç bir biçimde «millet» kavrammı karşılayıp kapsamadığmı: «ulus»un aslınm «ulug» olduğunu: bunun Moğolcaya «ulus» olarak geçtiginl, oradan da bu bicimiyle yenlden Tttrkçe'yp gerl döndüstlnü, uydurmacılann buna dört elle sarıldıklannı ama iste «mlllet»l anlatamadığmı savlıyorlar. Bir de geçenierde bir gazetede şöyie haber gördüm: «Danı$ma Meclisi'nde cogu kez deyimler fizerin» tartjsmalar çıkıvor. Çok yararlı oluyor bu. Danısma Meclisi'ne gelen bir tasarı metninde «ulıml w uiusiararnsı» devimleri yer alıyordu. Üyelerden Türdo£an Bayık. Nedîm Bilglç, Turjçut YeŞrenağa. Zekl Yıldınm ve Atalay Peköz bir önerge verdiler. bu sözlerln yerlne «Mint ve milletlerarası» deyimlerinin kullanılmasmra doğru olacaftını belirttiler. Ancak btı öner ge tutunmadı ve reddedildi. • tyi ki reddedildl. Neden ml? Çünkü bu haber Ü7erine, bu sftzeüklerin ne anlama geldigini araştırmava koyuldum. öyle filoloiik. lensrtlistik fllan bir araştırma degil. Sözcflklere bakarak: Ise, nur ieinde yatsm, Gsciantepii Ahmed Asıra Efendl (ölm. 1819) tarafmdan Flruz Abâdt'nin Arapcadan. Arançaya «el Kaamus el Mııhlt» adlı «nlü büyük söziügttnün eevirisi 11e başlad'm Bu cevlri de asıl yapıt kadar finemHdfr ve tükenmez b\r çalışma sücünün ve wnlsliğl ölçtilemez bir dil bilgisinin anıtıdır. C Cumhurivet 21 TEMMUZ 1932 M. VENIZELOS GELÎYOR Başvekil lsmet Hazretlen Roma'ya gıderken Atinp'ya uğradı feında M. Venizelos'u bır hafta ıstiralıat etmek uzere Yalova'ya davet et mişti. Haber aldığımıza göre M Venı^elos on beş gün içinde Yalova'ya gelerek bir müddet kalacaktır M Venizelos "a Büyük Otel'de tahsis edılen daıre maktadır. hazırlan iUi HftVİft Yamt OKTAY AKBAL Zorunlu DANIŞTAY YEDİNCİ DAİRE BAŞKANÜĞINDAN Esas No: 1982/2840 GUmrttk ve Tekel Bakanlıgı tarafmdan Gümrük Hakem Kurulunun 2.10.1979 gün ve 129/5328979/206 sayıh kararının bozulması dilegiyle Alemdar Kimya Sanayi ve Ticaret Ltd. Ştrketine kar$ı açılan davaya ait dilekçenin, davalının adresinde bulunmaması nedeniyle muhatabına tebli£ olunamadığı anlaşılmıştır. Muhatabın son ilan gününden itibaren 15 gü nün bitiminden başlamak üzere 30 gün içinde dava dilekçesini almak üzere Danıştay Yedind Dalresi Başkanüğma başvurması veya dilekçe ken disine gönderilmek üzere açık adreslni blldlrmesi 7201 sayılı Tebligat Kanununun 28 Inci maddesi gereğlnce teblig yerine geçmek Ozere duyurulur. (Basın: 18171) S23O «Dağlanndan bal, ovalarmdan yag akan ulke OREN» (Yunan Mitolojisindeni Geleneksel konukseverliğımızı zımle paylaşm 2 Kişi yatak kahvaltı 2 Kîşi tam panslyon Cennet Ören'de bı2180 TL. 3750 TL. M Venızelos'un Yalovayı zlyareti vesılestyle bır çok Yunan'lı tanınmış ailelerle. bir s;azetecı kafilesının de memleketımize gelerek bu müd det zarfmda kapltcalarda kalacağı haber verılmektedir. SİNEMA FÎLÎMLERİ KONTROL EDİLECEK Ankara 20 Sınema fılimlennın kontrol ve sansurune dajr talimatnamo Vekıller Heyetınce tasdik edilmlçtir Tah matnameye göre dahilde yapılan ve hariçten getirilen bütün filimler hal ka gösterilmeden evvel kontrole tabıdır Fılinı kontrolü bır defaya mah sus olmak uzere Istanbul'da yapılacaktır. Diğer maddeler filım kont rolünün ne suret şekilde yapılacagi ve filim sahipleıinin nasıl mürar raat edereftine aittir. 'ATİZ Nesiriin mehtubu, bentm ona verdiğim yonıt, yazm çevrelerinde geniş ilgi uyandırdı. Bu konuda okurlarımdan peh çok mektup aldım. Bu arada. Nesin'in mektubunda adı geçen değerli romancı dostum Mehmet Seyda da. honuyla ilfliK uzun bir açıklama gönderdi. Yazm tanhimiz oçısından belgesel bir önem taşıyan bu yazıy» iki gün süreyle okurlanma sunmakta yarar gördum. Ifte Mehmet Seyda'nın 'Zorunlu Yanıt'i: «Sevgili Oktay Akbal, 910 Temrauz 1982 Rttnlennde senin «EVET HAYIR» köçende çıkan Aziz Nesin'in mektubu Ua ona bugün (14.7.1982) verdiğin yanıtı okudum. «On para edip etmemek» Jjonusunda patlak verea tartışmaya Aaiz Nesln rahmetli Tahir Alangu tie beni de alnuş. Bir ölunün (Alangu'nun) ve giderek ölülertn (Necatigine Ahmet Kutsi Tecer'in) kişlliklerine, anılanna duyduğum saygı ve sevgl dolayısıyla bazı açıklamalarda bulunmam kaçınılmau oluyor. Aziz'in özellikle Alangu'yu suçlayan yazısını. yazınu uzatmamak için, buraya satır satır «lamıyorum. îsteyen, dileyen, a ve 10 Temmuz günlü Cumhuriyet gazetesinden okuyabilir. «On para etmez»lerl sayıp sıralarken konuyu ele alışı «özetle» şöyle Yapı ve Kredi BanRası btr çocuk romam yanşması açmıştır. Azia bu yanşmaya «Şimdiki Çocuklar Harika» adlı yapıtıyla katıhr. Yanşma yargıcılan «en güvendiği kişilerndir amma (evet, T». hir Alangu, Memet Fuat, Behçet Necatigil, Rauf Mutluay. Ahmet Kutsi Tecer ve ilic elemeleri yapan Onat Kutlar'dan oluşmuştu) yapıt derece değıl, mansiyon Dile alamaz. Aziz sonuçlan dogal karşılamaya hazırdır (amma), işln «ammausı vardır. Sonraki yülarda «Şimdiki Çocuklar Harika» adU romam onar bin adet üzerinden 12 baskı gbrmüçtur. Birincilık, UdnGİUJı, üçüncülük kazanan romanlarsa ortalıkta yokrur bugun, Aziz Nesin belki, bıyık aitından gülerek, beni, rahmetli Vâlft Nureddin'i ve Talip Apaydın'ı ti'ye alarak sormağa bak Kazannuştır artık: «Nerede o yarışmanın birinci. ikinci, üçtlncü olan romanlan?» Şunu kabul edelim: Aziz Nesın her bakımdan «satı;ı» olan bir yazar. Ve Diı kitabın ytlksek satışı onun gözünde o kitabın basansmın, değerlnin en şaşmaz ölçusü. Bunun üzerinde durulabilir, ama ben durmayacağım Bir tarihte, YÖN dergisırun 11.3.1966 güolU aayısuıda, bu yarışmayı kazanan romanların başlanna gelenleri, Kazun Taşkenti suçlayarak, kamuoyuna açıklamaya çalışmıştım. Onu, hevesle, coşkuyla üstlendiği bu i$i sonuçlandırmaya çağırmıştım. Bomanlar dizilmişken, kurşunlar dağıtılmış, yayırüanmalanndan çayümıştı. Yarışma düzenleyıcısı Vedat Nedim Tör, Doğan Kardeş Yayınları'nın başmdan ya kendi ısteği ile aynlmış, ya da uzaklaştınlmıştı. Kısacası, yarışma sonuçlarının uyandırdığı ilgi ve merak «sogumaya» Dirakılmıştı. Böylece, 30.12.1964 günü adlan belirtilen, başanlan dolayısıyla bir kokteyl partı ve bir öğle yemeğı toplantısıyla kutlanan bu romanlar, başka bır yayıaevmce ancak iki yıl sonra (1966 sonunda) 12 bin adet üzerinden İlk basımlanna kavuşabildiler. Rahmetli Valâ Nureddinie eşi Müzehher Vânu'nun kaleme aldıkları, yanşma jkincısi «KORKUSUZ MURATaın ve üçüncülük kazanan Talip Apaydın'm «TOPRAĞA BASINCA» adiı romanımn ük basunlanndan sonra şimdi ne durumda olduğunu ben de bilmıyorum. Onun için, nıeraklı ve küçümseyici Aziz Nesin'e ancak kendi yapıtım «BIE GÜN BÜYÜYECEKSlN» üzerınde bilgi verebüirim. Roman, bugüne delc retaâmları olmasın diye adlannı vermiyorum • üç büyük yayınevince dört kez basıldı. Romanın içinden, çocuklan etklleyecek bir böltim, dilciincelemeci Emin Üzdemir'in de icinde bulunduğu dön Kişilik bir yazarlar topluluğu tarafmdan, «GÜZEL TÜRKÇE 4» adlı okuı kitabına almdı. Doğan Hızlan'ın isteği üzerine, şu günlerue, Hürriyet'in Almanya baskısında yayınlanmaktadır. Aziz Nesin'e göre; «On para etmezlik burda da değil.» diı>. «O yarışmanın vargıcılarından rahmetli Tahir Alangu, yanşma sırasında Yapı ve Kredı Bankası'mn Genel Yönetmeni galiba kurucusu da olan • Kâzım Taşkent'm evınde sık sık konuğu olur. Yarışma sonuçıandıktan sonra yanşmanın birincisi Mehmet Seyda'yı da, Kâzım Taşkentle tanıştırır. (Yanlış; Düzenlenen ilk toplantıda Taşkentie beni Vedat Nedım Tör tanıştırdı.) Hep birlikte bırkaç yemek yerler. (Yanlış: Taşkentie yanşma sonuçları onuruna venlen bir öğle yemeğinde bulundum sadece. Toplantı çok kalabalıktı.) Peki, ne konuşurlar? Kâzım Taşkent'm isteğine uygun bir yazm dergisi hazırlığı içindedirler. (Yanlış: O yemektelti yazar, sanatçı kalabalıgını gören, biraz da içki alan Taşkent çok coşkuluydu. Kahveler içilirken bana, «Sizin ve arkadaslannızm her emrinize amadeyim. Emredin yapalım.» gibi sözler etti. Bunun üzerine, sanatçıyı, sanatı bir olay, «sanat olayı» durumuna getirecek, her zaman canlı tutacak oir dergi için bizl destekleyip desteklemeyeceğini öğrenmek istedim. Coşkusunu hiç yitirmeden, «Hay hayU dedi. «Hazırlıklannızı yapm. Buymn, görüşelim.» Ben de çok sevlnerek paçalan sıvadım hemen. Doğan Hızlan ve Konur Ertopia birlıkte, Batı kültür merkezlerinde temsilcıleri bulunacak genış bır kadro tasarladık Mehmet Puat'ın kulağına gitmiş. Yolda karşılaştığımızda, «Güzel bir gırişim. Sağdan soldan gelecek engellemelere, dedikodulara aldırmadan bu volda vürümelisinlz.» diyerek destekledi (Arkası 11. Sayfada) Daha fazla bilgi ve rezervasyon için Îstanbul Tel t 61 31 67 ÖREN Tel: 343 MÜZEDE YENİ DAÎRELER Türkiye Zirai Donatım Kururnu . Genel Müdürlüğünden W'«v Müzeler Mudürıyeti. Topkapı Sarayı'nda şım diye kadar bilinen kısım (ardan çok daha alaka yı cslbedecek dairelerî de halka açacaktır. Çalışmalar ızla surmektedir. , ı r ,. .'!i?ıx , . JANDARMA GENEL KOMUTANLIĞINDAN Jandarma Genel Komutanlıgı bünyeslndekt ANKABA ve İSTANBUL Dispanserlerlnde hizmet yapmak Ozere (2) kadın hastalıkları vp dogum mütehassısı doktor alınacaktır. Devlet Memurları Kanununun deglşik 48'inel maddesindeki şartları taşıyan isteklilerln Jandarma Genel Komutanlık Personel Başkanlığına (2) vesikalık fotoğrafa ilişik dilekçe lle başvurmalan ilan olunur. (Basın: 18012) 6231 Genel Müdürlügumuz ile îstanbul ve tzmir Bölge Müdürlüklerimizde. mevcut teknik va ticari şart namelerimiz esaslarma göre. 2 adet seyyar mısır tohum temizleme, ayırma ve ilâçlama tesisi ile 2 adet seyyar tartma ve paketleme tesisi Ithal edilecektlr. Teklif verm9İ? Îsteyen firmalann tekliflerinl 13.8.1982 cuma gunü aaat: 15 30'a kadar Genel Müdürlügümüz Ticaret Dairesi Başkanhğı tç Ticaret Müdürlügü'nde hazır bulundurulmalan. 2490 sayılı arttırma. eksiltme ve ihale kanununa tabi olmayan kurumumuz malı kısmen veya tamamen alıp almamakta ve siparişi dilediğine vermekte veya firmalar arasında taksim etmekte tnTnamen serbe^t olduğu ilftn olunur. (Basm. 1882ü) 5232 HGünün Honıl MÜJDE Geçırdiği muvakkat bir rahatsızlık n»deniyle üç gunden ben icrayı terennum edemiyen Denız Kızı EFTELYA HANIM bugunden itibaren Harbıyede Belvu bahçesindeki muhtesetn saz hevetıne ıstırak edecektır. Muhterem müşterilerimize saygıyla müjdeleriz. Müdüriyet. MENKUL SAT1S tLANl BAKIRKÖY BtRİNCt tCBA MEMURLUĞU'NDAN İLLER BANKASINDAN Kanalizasyon Tesisleri yaptırılacaktır Beldenln Adı Anaınur Çarsamba 1b tcel Samsun Keşif BedeUTU 230^)00.000, 375.000.000. AN FATtH 2. STJLH HUKUK HAKİMLİfitNDEN Sayı 1982/4 Tereke Îstanbul, Şehremıni, Uzunyusuf Mah., Vanidergahı Sok. No: 13 sayılı yer de ıkamet etmekte ıken 10.1.1982 tarihinde evinde ölen, Abdullah ile Havva kızı, 1330 O. lu, ve halen Malatya, Arapkır nüfusunda kayıth, AYŞE FÎDAN'm terekesinden alacak iddıa edenlenn 1 ay içinde; mirasçı olduğunu ileri sürenlerin veraset ilamı ile bırlilrte 3 ay içinde mahkememıze müjacaat etmeleri, aksi takdirde üçüncu şahısların haklan saklı kal mak sartı Ue mirasın hazineye devredileceği hususu ilan olunur. 16.7.1982 982/2248 Es. Bir borçtan mahcuz 38CX)0.00 TL. muhammen bedolU 118 adet 1 kiloluk CBS Diyo, Marşal boya 20 000 00 TL muhammen bedelli 30 adet 2 kiloluk CBS Diyo, plastik boya, 10.000.00 TL/lık Antipas pas giderici ve 3O.OOO.op TL. muhammen bedelli 2 adet banyo kazanı Asmet marka, 3500,00 TL. muhammen bedelli 35 adet toz boya muhtelif renk, 28.000,000 TL. muhammen bedelli 4 adet Çataloğlu marka su deposu. 2000.00 TL. muhammen bedelli 8 adet Fırça küçuk boy acık arttırma suretile satılacaktır. Birinci satış: 26.7.1982 gunu saat 13.00 13.20 arasında Bakırköy Zuhuratbaba mahallesi, Büzgârh bahçe sokak No 9 da yapılacaktır. Aynl gun muhammen bedelinın %75'ini talip. çıkmadığı takdirde 27.7.1982 günü aynı yer ve saatte ikinci satışa çıkanlıp en çok arttırana ihale edilecektir. Damga resmi ve dellaliye alıcıya aittir ilan olunur, 7 7.1982 (Basın: 7884) Oeçlci Asgari Temlnstı TL. K U I M Gr. B 6500.000,11550.000. B tbale evrak Bedell TL. 6.250.6 250. x Yukarıda adı ve keşit bedell yanü beldelerin Kanalizasyon Insaatlan kapalı zarf usulü ile ekslltmeye konulmuştur. 2 İhale evraklan Bankamızdan Dedelı karsılıjı temın edilecekttr. 3 Teklif verecekler teklif sartnamesinde lstenilen belgelerle yeterlik belgesi almak Uzere 30.7.1982 cuma saat ( 1 7 ) ^ kadar Bankamıza muracaat edeceklerdlr. 4 Teklif zarfları 4.8.1982 çarsamba saat (12)'ye kadar teslim edllecektir. 6 Teklif zarfları 4 8.1982 çarsamba saat (14.30)'da Banka Satınalma Komlsyonunda açılacaktır. s Bankamız 2490 sayüı Yasaya tabi olmayıp yeterluc betgesı verip vermemekte, lhaleyi yapıp yapmamakta veya lai uıaleye girenlerden dilediğine ihale etmekte serbesttlr. (Basın: 18533) 3229 3sr BODRUM T.M.T OTEL % 19.900.Tl. İLAN Devlet Orman Isletmesi Torul Müdürlüğünden DEPOSU Son Depo < < « « < < « « « « < « * < « < GENEL TOPLAM CİNS VE NEVI 2. S. N. 3. S. N. 3. S. Ks. 2. S. N. 2. 8. N. 2. S. N. 3. S. N. Çam Yuv 2. S. Lad B. Çam B. Çam B. Çam B. Gok B. Lac B. Laö B. Çam San Mad PARTİADET 1 4 21 22 31 8 2 2 1 MİKTARI M3. D m 3 MUHAMMEN BEDELİ 8223. 5912. 4535. 8205. 8205. 7644. 6100. 3065. 4950. % 7.5 TEMtNATI 30.800. 126.056. 11.258. 711.481. 934.893. 213.455. 49.932. 19.971. 18.034. 2115.880 SATtŞ ŞEKLİ Peşln vadeii ve 6 ay Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Od Dr 49.999 136 284.296 271 ,'33.102 208 1837 ' 1156.176 1519.225 2860 372.328 910 109.141 280 1649 86.880 48.578 511 72 8562 SultanSarau Motel ^ tampMtyon 19.900.TL ^FETHIYE tSEKETUR OTEL ^umpy««18.900.TL OTH 13.900TL. 30000TL. Tatll 21.900.TL. BARBAAO6 8ULVARI 3S/SaCSlKTA^ «611074 u I8226.hr 26105 İrtlbat Abentur 376107 • Pasomu kaybettim. Hükümsüzdür. Güngör KETENCÎ 1 Yukanda müfredatı kayıch orman emvali 5.8.1982 tarihine rastlayan Perşembe günü saat 14.00'de Torul Orman lşletme Müdürlügü satış salonunda toplanacak komisyon huzurunda % 50'sl ile vergileri ve % 50'slne karşılık verilecek vadestz banka leminat mektubunun % 12 nizanri laizi ve % 50'sine tekabül eden mal bedeli def'aten yatırılarak 6 ay vadeii olmak üzere 15/C model şartname esa«larına göre satışa çıkanlacaktır. 2 Ahcıların lhaleye Iştirak edebilmelerl İçin şartnamede belirtilen veslkalarını satıs komisyonuna ibraz etmelerlnl, almak lstedlklerl partllerin teminatlannı belirtilen gün saat 14.00'e kadar tşletme vezneslne yatırmalan şarttır. 3 Satışa alt Şartname Orman Genel Müdürlüğünde, Trabzon Orman Bölge Başmüdürlügünde, Erzurum. Erzincan, Maçka ve Gümüşhane Trabzon Işletmeleri lle îşletmemlzde görülebilir. 4 Alıcı arm belirll gün ve saatte temlnat makbuzları ile blrlikte satış komisyonuna müracaatları ilan olunur. (Basın. 19015)
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog