Bugünden 1930'a 5,498,464 adet makaleKatalog


«
»

Cumhuriyet 12 21 TEMMUZ 1982 Yahudi gazeteci Âvnery, FKÖ iideri Arafafla görüsmesini anlatıyor "IsraiFle bir arada yasamaya hazırız,, » ARAFAT İSRAİLLİ GAZETECİYE BU OLAYLAR BİTTİKTEN SONRA BÖLGEDE BİR İSRAİL VE BİR FİLİSTİN DEVLETİ OLMASI GEREKTİĞİNİ VE FİLİSTİN DEVLETİNİN BAŞKENTİ'NİN DOĞU KUDÜS OLMASI GEREKTİĞİNİ BİLDİRMİŞ. Dış Haberler Serrisi îsrail'de solcu «Haolom Ha zeh» dergisinin sahibi ve tanınmış gazeteci Vri Avnery, bilindiği gibi Beyrut îsrail kuşatması altmda iken başkente giderek FKÖ lıderi Yaser Arafat'la görüşmüştü. Avnery'nin bu davranışı Israil'de hüküme te yakm çevrelerce sert biçimde eleştirilmişti. Avnery'nin Arafat'la görüşmesini kendi ağzından anlatan yazısı, «International Herald Tribune» gazetesinde yayınlandı. Avnery'nin yazısım okur larmııza sunuyoruz: «Sekiz yü önce FKÖ tem sücisi Said Hanıami ile Londra'da tanışalıberı, Ara îat'la görüşmek isterdim. Ronunda Beyrut'ta bu iste iiım gerçekleşti. Arafafla gorusürken yanımızda FKÖ porcüsü Mahmut Labadi de bulunuyordu. Arafat televizyondaki gö runtülerinden çok değiçik. Samimi. arkadaşca ve yurtnışak sesle konuşan bir ki gi. Arafat, benımle yaptığı gorüşmede îsrail'e açıkca ¥u mesajı gönderdi: «Ban$ yapmak mümkündtir..» Arafat'la görüşmem şöyle geç t] Avnery: Bana kalırsa Lilb nau savaşınm asıl nedeni, nuz. FKÖ. 1977 ekim tarih lı ABDSovyet bildirısıni kabul etmiştir. Bu bildıride Cenevre Konferansının yı ne toplanması ve İsrail'le Fılistlnlilerin var olma hak larmın tanınması öngörülii yordu. Ancak İsrail hükümeti bu bıldiriye sert tepki ftosterdı. Enver Sedafın kı sa süre sonra Kudüs'U ziyaret etmesı ile de bildiri unutuldu. Ayrıca Sovyet Hderı Leonid Breinev'in geç tığimiz yıl one attı&ı plânı da onayladık. Avnery: Evet. Bre.inev pla nında bölşrede İsrail dahil tıiın iılkelerin süvenliklerinin çaranti edilmesi ön RÖrıiliıvordu. Arafat: Biz bu onerıyi onaylayınca. tüm maddeleri nı kabul etmistik Bu pla nın Ortadoğu barışma giden yolda önemli bir adım olabilecegıni söylemiştik. Sözıin kısası. barış istediği mi7e ılışkin bir çok işaret vermiştik. Mobmut Labadi: Bay Av nery. 1970 yılında Sanıi ırkı nın tdm msan'arının birleş mpsirn önermişti. Arafat Inşallah Avnery Benım gorüşüme sçöre. bu oıaylar bıttikten sonra bir Isnil öevleti ile bir Filistra devleti olmalıdır bölge de. Filistin devletinin basJcenti Doğu Kudüs olmalıdır. Ayrıca îsrail'le Araplan pkonomik VP slyasal bırlik irinde toplavnnak bir vor<* Fr! orgutlpnınp gercekleşlırılmelıdır (Arkası 9. Sayfada) Babalar da Anayasa güvencesi altına almdı ANKARA, (Cumhuriyet Bürosu) Yenı Anayasa Tasansı'nda çocuklar, ka ? dınlar ve gençlerden başka j ılk kez babalar da Anaya j sa guvenoesı altına alındı j lar. Tasannın 41. maddesınde: «/VUe Türk milletinin teraelidir. Devlet, aile. ııin huzur ve refahj ile babanın da özellikle ananın ve (ocııkUırııı korunması ve eşitimi için jjerekll önlemleri alır. teşkilatı kıırar» denıyoı Anayasa tasarısmda üadmlaı çücuklar ve gençler le Ugılı olan dıger hükumler şunlar: 53. madde: «Kımse vaşına, oinsivetine ve giicüne uvmayan itşlei'de çalıştırılamaz. Kiiçükler VP kadııılar, çslısma sartları bakıptından 07e! nlarak korunur.» 173. nıaddc «vargı \etkisi. mesiekteu hakinıler tarafındaıı yurntiilür. Ancak. itlare ve vergi malıkenjelerindi' nitelik ve özellikler. iş ve çocuk malıkemelerinıte zoruululuk sebebiyle, meslekten olnıayanlarııı da çörev almalan nıiimküıuliir.» Anaj'asa tesarısında genç lerie ilgilı olan madde 70'incı madde ise ^.öyle: «Oevlet, istildâl ve cıımhuıiM'tlmizin emanet edildiği srençlerin müsbet ilim üjiğında ve Atatürk ilkeleri doğrııltıısunda yetişrae ve gelişmelerini sajçUn'u;' önlemleri alır. oğreuimieri süresince onlan drsteklcr. Devlet, gençleri alkolizni, her çesit kevif verioi zehirle'* \v uvustıırucıı madrtPİerılen. Miçluluk, kııınar ve cehalellm koıunınk için sereKH önlemleri alır.» Yeni Anayasa tasarısı ne getiriyor? 200 maddelik tasannın 69 maddesi yeni düzenlemeyi yasalara bırakıyor AN'KARA, (Cumhuriyet Bıırosu) Anayasa Tasarısınm 200. maddesındekı 69 hükmün ılkelerinin düzenlenme si yasalara bırakılıyor. Yeni anayasa tasarısmda yasayla düzenlenmesi önrülen 69 maddenin içerdiği konular şöyle: • Anayasada yer alan hak ve özgürlükleri komünizme faşlzrne ve dini tenaellere dayanan bir devlet düzeni amacıyla kullananlar bu hak ve «zgürliiğiı kaybederler. Bu yasaklara aykırı hareket eden veya bdskalarını bu yolda teşvik veya tahrik eden gerçek ve tiızel kisıler hakkında uygulanacak müeyyideler kanunla duzenlenir. (mad: 13) • Seyahat özgürlüğü suç soruşturması ve bovuşturulması vp suç işlenmesmin onlenmesi amacıyla kanunla sınırlanabilir (mad: 20> • Herkes diledîğri yerde yerleşıne ozgurluğiıne sahiptir. Bu özgiırlük. suçun onlenmesi, sosyal ve ekonomik geHşmeyi veya sağhklı ve diızenli kentleşmeyı perçekleştirmek valıut kaıııu ıııallarını korumak .ınr.ıcıyla kanunla sımrlandınlabilir. (mad: 20> • Vatandaş sınır dışı edilemez ve vurda girme hakkından yoksun birakılamaz, vatandaş yurt dışına çıkma hakkına sahiptir. Bu özgürlük. ancak vatandaşlık gbrevi ce^a sorusturması ve kovuşturması eereei sımrlandınlabilir. (mad: 20) • Biliın ve sanat özgiırliısıt lınkınu yabancı yayınların iîlkeye girmesi ve dağıtımının kanunla ayrıca «viizenlenroesine engel değildir. (mad: 27 ) • Kamu tü?el kişilertn ellndekı basın dışı fcıtle lıaberleşme araçlarından yararlanma hakkı kanunla dtizenienir. (mad: 31) • Dit7eltme ve cevap hakkı kanunla duzenlenir. (mad: 32) • Dernek kurma özgürltigünün kullahılmasında uygulanacak şekll, sart ve usuller kanunda gösterilir. (mad: 33) • Toplantı ve çösteri yürüyüsu diizenlenıe özgiirltigüniin kullanılmasında uyulacak sart ve usuller kanunda gösterilir. (mad: 34 ) • Özel okulların baglı olduğu esasiar, devlet okuları İle erişilmek istenen seviyeve uveun olarak kanunla dilzenlenır (mad: 42) • Topraksız ve yeterli topraşrı olmayan çiftçilere saglanacak toprakmiktarı kanunla belirlenir (mad: 44) • Kişilerin deniz, göl ve nehir kıyılarından yararlanma ımkân vp sartları kanunh dü^en'enir. (mad: 47) • Kanıulaştınnada esas olarak rayiç bedelin hesapian ma tnrz vp ıısıılleri kanıınln l>p|irlenir (mad: 48) • Kanıulastırma amarım ııvgıın olm:u"in tişınmiz m'ilhnn f> vıl snnunria cPri ıctpnıp hskkının ''iıl'inma sttrpsı tmul VP sprtiırı knnıın'n t|fi/pn!'inir 'mnci 4R) 0 Tatiller VP yıllık l/in lıakları vc şarlları kanunla diı/enlenir. (ınad: 54) • Toplu lş sözleşmeslnin nasıl yapılacağı kanunla duzenlenir. (mad: 57) • Grev ve lokavt haklarının kullanılmasi usulde sartları kanunla duzenlenir. (mad: 58) • Grev ve lokavtın yasaklanabıleceğı ve prteleneblleceği haller kanunla duzenlenir (mad: 58) • Siyasal amaçh grev ve lokavt. dayanısına grev ve lokavt, genel grev ve lokavtı işyeri işgâli verim düşürme ve direniş yasağına uyulmamasmın miieyy'deleri kanıınla duzenlenir. (mad: 58) • Sağhk harcamalarına katılma ve devlet yardımınm usül ve sartları kanunla duzenlenir. (mad 63) • Tabancı babadan ve Türk anadan olan çocu&un vatandaşlıgı kanunla duzenlenir. (mad: '75) • Seçme. seçilme ve siyasi faalıyette bulunnıa hafciannın kullanılması kanunla dtizenlenır (mad: 76 ) • Siyasi partilerin kuruluş ve faaliyetleri, denetlennıe ve kapatılmaları. kanunla düzenlenir. (mad 18) • Kamu hızmetine girenlerın mal bildırimirıde bulunmaları ve bu bıldirimlerin tekrarlanma siırelerı kanunıa duzenlenir. (mad: 80) • Vatan hizmeti ödevi, Silahlı Kuvvetlerde veya kamu hizmetlerinde ne şekilde yerine getirileceği kanunla düzenlenir. (mad. 81) • Dilekce hakkının hapsamı, kullanüma bıçımı ve ıstısnn'arı kanunla duzenlenir. (mad. 82) • Kamu hizmeti görevlilerinin ne gibi şartlarda mîlletvekili adajı olabilecekleri, kanunla diı/enlenir. (raad 84) • Yüksek Seçım Kurulu'nun ve diger seçim kurullarının ştörev ve yetkileri kanunla düzenlenir (mad. 91) • Türkiye Büyuk Millet Meclisi üyeliği ile bairdaşmayan diger gdrev ve isler kanunla gösterilir. (mad. 94) • Türkiye Büyük Millet Meclısi üyelerinin ödenek ve yollukları kanunla düzenlenir. (mad. $6) • Olağanüstü yönetim ıısulleri kanunla düzenlenir. (mad. 137) • Gorevl biten Cumhurbaskanlannın sonrakı yasanın sartları ve imkanları kanunla düzenlenir. (mad. 117) • Milli Savunma Bakanlıjh'mn çörev ve yetkileri, Genelkurnıay Ba^kanlığı ve Kuvvet Komutanlıkları ile ilişkileri kanunla düzenlenir. (mad. 133) • Sıkıyönetim. Savunma Bakanlık durumları seferberlik ve savaş hallerinde hangi hükümlerln uygulanacağı ve işlemlerin nasıl yürütülecegi. ozgürlüklerin nasıl kayıtlanacağı veya durdurulacağı ve savaş veya savası gerektirecek bir durumun basgöstermesi halinde vatandaşlar için setırilecek yükümler kanunla düzenlenir. (mad. 138) • Fkonomik ve sosyal kıtrulıış vp isleyiş şekli islemlerinîn süresi ve özliik i'jlcri kanunla duzenlenir. (mad. 148) • Yüksek Hakem Kurulu'nun kıırulus ve çalısma usullen kanunla dü?enlenır. (mad 149) • tdare kıırulus ve görevleriyle bir bütundür ve kanunla düzenlenir. (mad. 150) • Devlet Denetleme Kurulu'nun kuruluşu. işleylşi, flyelerinln görev süresi ve diğer özlük işlerl kanunla düzenlenir (mad. 152) • MahalH idarelerin kurulus, ve gö'revlert lle yetkîier! yprlnden yönetim ilkesinp uygun olarak kanunla düsenlenır. (mad. 155) • Wahalh ıdare hizmetlerinin görülmesl amacıyla, bu Idareler arasında mecbııri veya ihtlyari birlikler kurulması kanunla dür'enlprıır. (mad. 155) • Devietin ve diger kamu tiizel kişilerinin yürütmekte oldiıkları kamu hizınetlprini yerine getiren memurlarla, işçi niteliği taşımayan diğer kamu görevlilerinin niteliklerl. hizmete girişleri ve yıikseltilnıeleri, görevlerl ve haklan ayhk ve ödenekleri ile diğer özlük işleri kanunla düzenlenir. (mad. 156 > • Üst kademe yönetıcisl kamu görevlilerinin atanma ve gorevden ahnma usul ve esasları, Kanunla özel olarak düzenlenir. (mad. 156) • Memurlar ve diğer kamu görevliîerinin mesleki men faatlerini korumak ve geliştirmek amacını güden kurulu.şların hacr'ı olacakları esasiar kanunla düzenlenir. (mad. 158>" • Kalkınma planlarının, hazırlanması TBMM'ce onav lanması ve uygulanmasma ilişkin usul ve esasiar kanunla düzenlenir. (mad. 160) MADENLER VE PETROL • Özel tesebbüsün maden arama sartları kanunla düzenlenir. (mad. 161) • Petrol arama süresi ve sartları. kanunla düzenlenir. (mad. 161) • Özel teşebbıislcrin, tabii servetleri ve kaynaklan içletehilraek için uymaları gereken şartlar ile kaynaklarm, milli ekonomik hedefler doğrultusunda Israf edilmeden işletilmesiyle ilgili denetim esasları ve müeyyideler kanunla düzenlenir. (mad. 161) • Orman köylüsünün korunması kanunla düzenlenir. (mad. 163) • Üniversitelerin kuruluş ve i^leyişleri ile. orgran seçimleri iiniversitelerarası öğretinı ııye.si ihtijacıuın sağlanması öğrenim ve ögrelimin özgürlük ve güvenlik içinde çağdaş bilim ve teknoloji gereklerine vc kalkınma planı ilkelerine göre yüriitülmesi, üniversiteler üzerinde devietin sahip bulunduğu gözetim vc denetim lıakkmı kullanma usulleri. Bilimsel özerklik esasına uygun olarak kanunla dti zenlenir. (mad. 165) • Kamu kurumu nıteliğindekı raeslek kuruluşlannm organlarının secîmleri, üyelerin en genış biçımde katılımı sağlayacak ve hakim yönetim, denetimınde yapılacak gekilde kanunla düzenlenir. (mad. 170) • Askeri hakimlerin yaş haddi. vukselme ve emeklilikleri kanunla gösterilir. (mad. 173) • Mahkemelenn kuruluşu gorev \ e yetkileri işleyişi ve yargılama usulleıi kanunla düzenlenir. (mad 175) (Arkası 9. Sayfada) ARAFAT: İsrail'in çekileceği herhangi bir Filistin toprağında yasamaya hazmz, Nrail halkının biiyük çoğunluğunun resmi propagandamn elkisi altmda ka larak FKÖ'niin banş istemedigiııe inanması. Arafat: FKÖ'mü barış ıs temiyor'' Btınun doğrn olmadığmı sız de biliyorsu Londra'daki 2 patlamada 9 kişi İki ünlü parkta meydana gelcn patlamalaıı İrlanda Cumhuriyet Ordusu (İRA) üstlendi. Işıklar: Demokratik platform, emekcilerin güc ve eylem bîrliğini sağlayacaktı İstanbul Haber Servisi DISK davasında, 16 temmuz gunlü duruşmada sorgusu surdürülen Genel Sekreter Fehmi Işıklar. Türk îş'le Dı>s Haberler Servisi Başkent Londra'nın iki Unlü parkında meydana gelen iki büyük patlamada ilk belırlemelere göre 9 kişı öldü. 50 kişi de yaralandı İlk patlama Hayde Park ta meydana geldi. Blr otomobile yerleştlrilen bomba. nöbet değiştirmek ü/ere Buckingham Sarayına glt mekte olan süvari blrlığinın geçtigl sırada patladı, Saraya 800 metre uzaklıkta meydana gelen patlamada 2 asker ile bir sıvil ölürken,, 15'ten fazla kişi de yaralandı. Agır yaralanan 7 at ise vurularak öldürüldü Regenfs parkta bir askeri b^ndonun konser verdıgi sırada meydana gelen Ikin rl patlamada da bandoda bulunan askerlerden altısı öldü Polis askerı bandonun bulundugu platforma konan bombanın patlaması sonucu çok sayıda kişinin yaralandığmı bildirdl a a.'nın haberıne göre gftr gü tanıklarmdan Mtriam Sherldan ölen askerlerden bazılarınm bagırsaklarınm dışarıya fırladıftını. verde pnram parça vücutlar gördüğünü söyledi Dün yapılan ıki bombalı saldırıyı da İrlanda Cumhuriyet Ordusu üstlendt ÎRA DubUn'dp haber ajanslanna gönderdiğı mesajlarda Kuzey İrlanda halkına kendi geleceğinl tayin hakkı ve rilmesini istedi. Ajanslar Londra'da dün meydana ge!pn patlamaların Falkland bunahmı süresince evlemlerine ara veren îrlanda Cum huriyet Ordusunun ilk büyük sa'dırısı oldu6unu belirtivorlar DİSK sorusturması nedeniyle tutuklanan 10 kisi tahliye edildi Istanbnl Haber Servisi DİSK davası dışında kalan ancak DİSK sorusturması nedeniyle tutuklu bulunan (Arkası 9. Sayfada) güç ve eylem bırliğını ön planda tutan. katılabılecek demokratik kuruluşlar listesi belirlemeden öte bir çalıştna yapmıyan «Demokratik Platform Komitesi»nın ıd dıanamede. Anayasal nizama karşı kurulacak savaşım cephesinin çekirdeğini oluşturduğu» şeklinde değerlenİstanbul Haber Servisi dırıldiğini soyledı Iddıana Sanıklarından 40'ınm idamede DtSK'in sınıf partısi mı istenen 178 sanıklı yasa olraa cabalannın bir uzan dışı TKPML/TİKKO örgüt tısı olarak tanıtılan demok davasının 12 temmuz paratik platformun oluşamadı zartesi devam edllen duruşğım. butün çalışmalannm masına tanık dinlenmesi zamanın Basbakamna ya?ıl ile devam edildi. Duruşmamış ıki mektuptan ibaret da dinlenen mağdur tanık kaldığını anlattı. polis memuru 4 sanığı teşDuruşma Yargıcı Çetın his ettiğinl blldirdi. TeşGuvener'in sorusu üzerıne, hiş edilen sanıklardan üçüsosyalıst hareketın bırliğıne nün olay tarlhmde tutuklu {Arkası 9. Sayfada) bulundukları dosya üzerin Tutanaklardan TKPML TİKKO davası Magdur tanık polis 4 sanığı teshis etti den yapılan incelemede an laşıldı. Adapazarı YSE ve Belediye mutemetıerinin soyulması girışımleri ile Kartal'da polis memuru Niyazi Güler'in yaralanması İle so nuçlanan eylemlerin tanık lan dinlendl. Adapazarı Ka raağaç Karakolu Komiperi Cengiz Şengiil bir sanığı nasıl yakaladığını anlattı. Şengül 6 temmuz 1979'da belediye mutemetinin soyulması ve oldürulmesine teşebbüs eylemi sanıklarının olay yerınden kaçarlarken karakola doğru geldiklerinl belirtti. Her iki sanık tanıgın 1fadesinı kabul ettller. Eylemi örgütsel amaçla değil kendilen ıçın yaptıklarını sövledıler. Duruşmanın geçen oturu munda bu eylemlerle llgili ltlraflarda bulunan sanık Vecdi Tapsın'dan soruldu. Sanık eylem İçin Islmleri geçenlert kendlsmin seçti ginl. sanık Hiiseyin Karakuş'ıın da onayladıgını yineledi. 19 Mayıs 1978'de Adapazarı Hızırdere ÜlkU Ocakla rı Dernegl'nin bombalanması eylemi sanığı Slnan IJlıısan söz alarak «Benim poliste alınan ifadem çelfş kilprlp dolııdur. 19 mayıs tarihinde tstanbul'da oldufiumu snvlttyorum. aynı tarfhte ise Adapazarı'nda eylem yaptıfımı söylüyorum gene sanık Suat 07.çatal ISP 18 mayıs Riinii dnvarlara yazı yazdıiimı sftylttyor ve poliste aynı gün flç yerde hulundugum ya7ilıvor. Bn Isp psyar>in inhi atına aykırı ve mümkün değildir.» şeklinde konuştu. Polis memuru Nivazl Gtt ler. Kartal'da 18 şubat 1980*de yaralanması 11e so nuçlanan olayı anlattı. Polis memuru. îhsan Ba kıs'm çok benzt'dlglnt, Ra mazan İle Halll hakkında kesin bir şey söyleyemeyeceglni belirtti. Sanıklar İhsan Bakış ve Neşet Tan savunucuları mtl vekkillerlnin olay tarihinde tutuklu bulundukjarını söyledıler. Sanık: Halll Ra kıcı da o tarihte cezaevinde olduğunu bellrttL MHPBelgeteri Parti ile yan kuruluşlar arasında uyum icin koordinasvon merkezi kuruldu IN'KARA, (Cumhuriyet Bii rosu) «MHP ve ülkücü kuruluşlar» davası belgele, tınde parti teşkilatı ve yan kuruluşlan arasında uyum f.a>»Iamak için koordinasyon merkezi kurulduğunun belirtildlgt görüldü. Ko otdmasyon merkezi Içerlpınde yer aldığı belirtilen Toskilatlanma Kurulu'nun çorevleri arasında «teşkilat l.ırımmn giivenligi. kııvvet tcspiti, seçimler için Iftznm lu oleman temini» maddele rınm de sıralandığı anlaşıldı. Ankara Sıkıybnetim Komutanlığı (1) Numaralı As kerı Mahkemesinde 13 tem muzda okunan 59/ek B kla şöründe yer alan «Koordinasyon Merkezi» başhklı bel gede merkezin görevi ve ku ruluşunun şöyle dile getiril dlği gözlendi: «Görevl: tstanbul tl Baş kanlığıyla müstereken çalişarak, parti teşkilatı ve yan kuruluşlar arasında uyum sağiamak, basınla yakın 1llşkiler kurmak, propagandamızı yüriitmek, fikriyatimızı toplumun her kesiraine ulaştırmak ayrıca tekmil mali İhtlyaçları temin etmek suretiyle imiP'nin tstanbul'da eüçlenmeslne yer dımcı olmaktir. Kuruluş: K.M. Genel Mer kezin (Gnl. Bsk.nın) tensip edeceği hiri başkan olmak ii/ere 79 üyeden teşekkül eder. K.M. Yönetlm Kurulunda MHP il başkanı veya il başkanmın uygun göreeegi 12 arkadaş gö'revlendirilfr. K.M. (kroki 1) de gösteriten simdilik 6 ana böliimde faaliyet gösterir. K.M. Yönetim Kurulu Oyeleri bu bölümlerin tabii başkanlarıdır. K.M. gerektiginde ye teri kadar sekreter ve bir muhasip calıştırabilir. Yer: K.M. örel bir buro da çalışır. Kumsallar tepeler tapuya baglanmış ODRUM'da kamunun hakkım, haksiz olarak pazarlara taşımışlar. Kumsal alanlan, dağlan bir çırpıda satıvermişler, hem de devlet eliyle . Halk soruyor, hukukçu suskun, Kumsal alanın tapusu olur mu? Tarla olarak kayda geçen bu yerlere ne ekilecek? Kamuya .ıgık yerlerin satışı mümkün olmadığına göre tapulu duruma nasıl getirilmış? Milyarlık istikbali olan bu yerler nasıl ticaret erbabına sunulmıış? Kumluklan dağlan kişilere kim vermış? Tapulama komisyonu bu sınırları nasU kabul edebilmiş? Hazıne avukatı Mustafa Gökçek, konunun (izenne yürümüş, davalar kazanılmaya başlanmıştır. Satılan maı geri dönüyor ama, kıyamet kopuyor Bu yerlerin sahiplerı devietin verdlğl tapulan, mahkemede sallayıp duruyorlar. «... Işte tapulanıruz. hlx bu yerleri devletten zorls mı aldık. Dağlann, kıımlııklarm tapaau olmuyorduysa. devlet bize bııralannın t'pnlannı nasıl verlr. Bu Işlerin sııçlulan nerede? Vaptıtunız yatırunlar, milli servet ne olacak?» diyorlar. Devletln sevindlrip devlettn aÇlattıgı bu insanlar için, önerilen hukuki sorun da ilginç. Devletten taanmat talep etmek. Ellerlnde bu turistik yerlere yatınm yapmak için, planları olanlar var. Yatınma başlamış olanlar var. Kamudan yana, devletten vana olan ha^ine avukatı yalnız. Mal müdürlügünde isler a»ır gıdıyor. Bir tutanak İşi bile gunlerce sUrüncemede kalmakta. TUm bunlar mahkemelerin nızını kesiyor. Varımadada yüzlerre dava sıra beklemekte. Hazine davalan kazandıkça, öfke de artıyor. Yarımadada esen rüzgann daha kimleri devireceği merak konusu. Arsa alanlann çoğu arsalarmın nerelerde oldtıgunu bilmedigi gibi, bazi kooperatifîere üve Dİanlar, kooperatifî veya BOORUM MEKTUBU B bir yetkillslnı bulmakta güçlük çekiyorlar. Nasılsa bır dağı üstüne tapu eden mrisi, dağın kara tarafındaki yerini parselledikten sonra, deniz kenannda tapum arsalar satıyor. Oysa denize varmak için dağın üzerinden aşmak gerekmekte. Bu yerde 67 dönümlük yer. 230400 dönüme dönüşebilmiş. Hazine bu yerlere kancayı taktı. Gtimüşltlkte turistik kabin sandığımız yere yaklaşınca, şahane kumluk tizerindeki damın kümes ve hayvan damı olduğu görüldU. îmar planı nihayet çıktı, bu kez de halk ımar planının çıktığına inanamıyor. Belediye'ye koşup gerçeği öğrenenler mutlu ama, yerleri korunm alanı (StT) lçlnde kalanlar tizgün. Devlettn kamu yaranna ağırlığmı koymasının tam zamanı. Bu konularda uzman blr hukukçuya durum sorulduğunda şu açıklamayı yaptı. « .. Bu gibi yerler kamuya açık bırakUnuştır. Alımı ve satımı mümkün değildlr. Bu nedenle bn yerlere verilen tapnlar birçok vönden Sağ görüşlü Ağansoy 26 yıl hapse çarptırıldı tstanbul Haber Servisi Sağ «ylemcl Nurullah Tevîık Ağansoy, tstanbul Sıkıyönetitn 3 Nolu Askerl Mahkemesi'nce 26 yıl ağır hapse çarptınldı. Askeri Mahkeme, Agansoy'u 17 aralık 1978 tarihinde Mecıdiyeköy'de Kemaletin Er'i kasten öldürdüğü, ve silah bulundurduğu gerekçesiyle cezalaııdırdı. Aynı davada, Ağansoy"un öldürme olaymda kullandığı tabanca ile ele geçen Mehmet Toprak da görevli memura silahla karşı koymaktan 1 yıl 6 ay 20 gün hapse mahkum edildi
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog