Bugünden 1930'a 5,499,814 adet makaleKatalog


«
»

Cumhuriyet 10 SPOR 21 TEMMUZ 1982 Dünya Sampiyonasına, Gözüne kılıc Ozgül: Her spor dalında • • • kıpırdanma görülüyor saplanan Sovyei Sadri Ozün ve eskrimci Roma'da ölümle savasıyor Murat Özüak katılacak | Avrupa Gençler Güreş Şampiyonası ve Balkan Yüzme Birinciliği'nde alman sonuçların kendisini sevindirdiğini söyleyen Bakan Özgül, Bisiklette Balkan ikincisi olan İbrahim Pekcan'ı da kabul etti. kıpırdamna Içine girmiştir. 23 sene önce uluslararası mösabakalardan boynumuz rgik döntiyorduk. ^rt«k bu de başanlı neticeler alıyoruz. Bu durum sanıyornrr, arençlerimizin ciddi bir şekil de çalı$malan ve k*»ndilerinl spora vermelerinden kaynaktanıyor. Bir kaç yol sonra çok daha iyi sonuçlarla yurdumuza dön**ce£lmi7e inanıyorum. Çünkü spor ıa man içinde yayıüna olayıdır.» Gençük ve Spor Bakanı Vecdi Ozgül, Balkan Gençler Şampiyonasında ikinci olan İbrahim Pekcan'ı dün kabul ederek kutladı. ANKAKA (Ajanslar) Gençhk ve Spor Bakam Tecdi Özgül, «Her dalda başarılı bir kıpırdannıa görüJıiyor. Bir kaç yıl sonra çok daha iyj sonuçlar alacagımtzdan enıinim» dedi. Gpnçlik ve Spor Bakam Özgül. 1982 Avrupa Gençler Serbe&t Güreş Şampiyonasında Türk güreşçilerinin. Balkan Yüzme Şampiyonasmda ise Murat özüak'ın aldığı sonuçlar üzerine bir açıklama yaparak, her başarı haberlnin kendiierini sevindirdiğini söyledi özgül, açıklamasında, 23 yıl önce her uluslararası mü sabakadan boynu eğlk biçimde dönüldügünü ifade etti ve şöyle konuştu: «Her başarı habeH bizi siyadesi !!e memnutı ediyor. Her dalda Türk sporu, bir Romanya'nm Clmpulung kentinde R11 temmuz tarihleri arasında yapılan Bal kan Gençler Bisiklet Şampıyonasında 100 kilometrelik ferdi yol yarışında Ibrahım Pekcan 2 25 20'lik dereeeKi ile Balkan Gençler tkîncisi olmuştıı Özgül. Pekcan'dan şampiyona hakkında bilgi alarak, «İlk olarak böyle başarılı bir sonııç almak, bisiklet sporu adına da ünıit ver di» dedi. Vecdl özgül, Balkan Ikıncısı Pekcan'a çeşltli armaganlar verdi. ROMA (a.a.) Dünya Eskrim Şampiyonasmda, bir karşılaşma sırasında gözunden ağır bir şekilde yaralanan Sovyet eskrımcisi Vladimlr Smirnov'un ölümle mücadele ettiğı ve durumunun ümitsiz olduğu açıklandı Homa Gemelli Hastanesının Baştabibi. Smırnov'dar ümidi kestiMermi. sporcunun ancak yapay yollardan hayatta tutulabildigini söyledi. Baştabip Emilio Tresaltl. Smirnov'un durumunun önceki gppp yarısı ağırlaştığını ve komaya girdifeini kaydetti. Smirnov, P Almanya'dan Mattias Behr İle kılıç karşılasması sırasmda yaralanmıştı. Doktorlar Behr'in kıhcmın oyun sırasında kırıldığını ve kırık ucun. Smirnov'un maskesini delerek gö?tine ve ardmdar» da bevnine sanlandığuıı söylediler. Yüzme Federasyonu Başkanı Fahiman Akdağ, 1983 yılı için üç noktayı amaçladıklannı, birincisinin Yugoslavya'da yapılacak Balkan şampiyonası, ikincisinin Roma'daki Avrupa şampiyonası, üçüncüsünün ise Kazablan ka'daki Akdeniz oyunlan olduğunu söyledi... aldık.» Yüzme Federasyonu Başkanı Fahiman Akdağ, yüzme sporumuzun bundan son rakl durumu ve amaçlanan noktayı da şöyle belirtti: «Sadri özün ile Murat özüak 27 temmuzda hareketle Ekvator'a gidecekler Te orada yapılacak Dünya Yüzme Şampiyonasında Tttr kiye'yl temsil edecekler. Sab rl özün yorgnn olduğn lçln bn şamplyonaya katılmayacak. Yiizmede 1983 yıü için 3 noktayı amaçladık. Birincisl Yugoslavya'da yapılacak Balkan Şampiyonası, İkincisi Roma'da yapılacak Avrnpa Şampiyonası, ticüncüsU ise, Kazablanka'da yapılacak Akdeniz Oyunlan. tstediğimir, noktaya ulasmak için de daha çok çalış mak zorundayız.» Büyükler Ferdi Türkiye Tenis Bîrinciliği sürüyor İZMİK (THA) Büyükîer Ferdı Türkiye Terus Bırineüigme dün yapılan karşılaşmalar la devam edildi. Ankara ve îstanbul bölge sporculanmn başarıh olduğu ikmci gün karşılaşmalarında şu sonuçlar ahndı: TEK BAYANLAR: Tevfika CelâJoğlu: 2 Şebnem Tanuelı: 0 (61, 60), Emel Erdem: 2 Müge Özgenel: 0 (&i, 60), Müge öagenel: 2 Aslı Alçıtepe: 0 (64, 60), Yeşlm Taşkın: 2 Lâle Biletin: 0 (61, 62), Nnray Iterman: 2 Ayse Keser: 0 (60, 60). TEK ERKEKLER: Necvet Demir: 2 Tufan Ersoy: 0 (61, 62), Ural Ateş: 2 Cengiz Ayaydm: 0 ,61, 62), Kaya Sovdaş: 2 Cem Bayram: 0 (61, 62), Murat Bölgen: 0 r Murat Boravalı: 2 (26, 36), Aydm Akunsar: 2 £afer Arpaçıoglu: 0 (61, 62), Nuri Erdor: 2 Burak Erdim: 0 (61, 61), Osman Kolat: 2 Mehlîiet Tmaz: 0 (75, 76), Koray Öztürkler: 2 Muharrem Ataç: 1 (36, 76. 64), Metin Gürel: 2 Ali Sayar: 1 <•$0, 57, 60), Yavuz Erkan: 2 Serdar Erdor: 0 (62, 62). ÇİFT ERKEKLER: S. Erdor, N. Erdor: 0 A. Sayar, O. Askara: 2 (46, 46), M. Gürel, A. Karagöz: 2 A. Binöz, H. Binöz: 0 (62, 64), A. Loehner, E. Parlente: 2 C. Ayaydm, H. Sezen: 0 (64. 61). «Kupa sevinci kadar biiyiik sevinç hiç yaşamamıştmt. Bundan sonra da yaşayacağınu sannuyonım.» Spor Servisi Balkan Yüzme Şampiyonasında 4 x 100 bayrak yarışında altın madalya kazanan ve bu arada bir çok gümüş ma dalya alan yüzme takımımız yurda dündü. Kafile Başlcanı Faiııman Akdağ verdiği demeçte şunları söy ledi: «Yüzme takımımız Bal kan Şampiyonasının kurulduğu günden bu yana 14 yılda ilk kez altın madalya kazanmıştır. BH sonııç son yıllarda yiizmede aldışımız en büyük başarıdır. Konuyu iki açıdan değerlendinnek srerektir kanısmdayım. Birincisl Balkan Şamniyonluğu, ikincisl de elde edilen derece. 3.35.75'lik derece bugün Avrnpa Ça pında bir derece olup büyıjk önem taşımaktadır. 19G2 yıhnda Yunanistanla yaptığımız müsabakada kazanmıştık ve o tarihten bıı yana onlar yü7mede biiyiık asamalar yaptılar. biz ise onları bir türlü yakalıynmadık. Busiın Balkan Şampiyonasında onları gpç mekle 20 vılın rövanşını da Balkan Yüzme ve Sutopu Sompiyonasinin ardından Büyük bamrı Dr. Ali UÇANSU (ülüEİararası Sutopu Hakemı) ıllardır kendi kabuğundan çıkıp uluslararası düzeyde bir başan elde edemeyen bazı ulkelerde yapılan yaş gruplannda küçuk yuzuculerin madalyalan ile yetinmek zorunda kaldığımız ulusal yuzme ekıbımız. son Balkan Şampiyonasında buyuk başan elde etti. Bu başanyı yıüardır amatör spor dallarmaa özlemıni duyduğumuz altın madalyaya ulaşmakta hem bireysel, hem takım halindekı yarışlarda, hem de takım sıralamasında Yugoslavya ve Yunanistan'ı geçerek üçuncü olmamız son yıllarda ozlemım duyduğumuz bir sonuçtu. Ulusa] yüzme ekıbımızin bu başarısında 200 metre kanşık yanşmasmda altın madalya, 400 metre kanşık ve 200 metre kurbagalama yanşlarında gümüş madalya alan, ayrıca gırdıkleri bayrak yansında da toplsm iki altın, uç gumuş, 1 bronz madalya kazanan Murat Oüak, ; altın, 1 gümüş, 2 bronz madalya alan Sabri Özun ve Sadri Özün, 1 altın, 1 gümüş 1 bronz alan Gökhan Aktaroğlu önemli rol oynadılar Bu sporculanmızdan Murat. Sabri ve Sadri 23 yıidır ABD'öe eğitim ve spor çahşmalarını sürdürüyorlar. KuçuH yaşta yüzmeye ülkemizde ve babalannm eğitmenhğındo başlâyan bu sporcularımız talısil vo spora bir arada yürütmek olanagı buldukları ABDde buyük performans göstererek ülkemizde birkaç yıl öncesine kadar hayal olan derecelere eriştîler. Büyük başarılar için temel sorunun sadece tesls ve çalıştıncı ile bitmediğini, eğitimleri ile birlikte spor vapabilmelerinin koordinasyonunun gereksinimini 1 vurgulayan bu sporcuîarımız, kendlerine oîanak ta ' nınması halinde fakiplerimiz kadar başanh olabüdıklerini kanıtladılar. Bu dereceleri gelecekteki başanlarının ilk habercisi sayıp devammı dileyelim. Italya'ya futbol tarihinin en görkemli zaferini armağan eden futbol ustası Y MUTLU ÇİFT Dünyanuı, ibminden en çok bahsettiği tutbolcu duıumuna gelen Rossi'nin bu başarısında eşinin payı büyük.. ABDIİ 2 yüzücu Dünya rekoru kırdı MISSION VIEJO. (a.a.) Amerıkalı ikl yuzucu Steve Lundquist ile Rowdy Gaines, BıHeşık Amerika yuzme seç melerınde. 100 metre kurbağalama ve 200 metre serbestte iki yeni dünya rekoru kırdılar Lundquist. 100 metre kur^ bağalamayı 1 dakika 02 62 sa nıyede yüzerek Federa! Alman Geral Moerken'in elfnde bulunan 1 dakıka 02 86 sanıyelık dunya rekorunu elina Reçirdi 200 mptre serbpstfe i«p Gaines. vine kendıslne ait olan 1 dakıkR 4916 saniyelik dünva rekorunu bu ker 1 dnkika 48 93 saniyeye indirdı. ROSSİ: "YENIDEN DOGUŞUMU BEARZOTA BORCLUYUM L VOLEYBOLDA BULGARİSTAN'A 30 YENİLDİK FRANKFURT, (Cumhuriyet) Avrupa GenQ Bayanlar Voleybol Birincılıği dun başladı. Frankfurt grubunda dün ilk ma çını yapan Türkiye, Bulgaristan'a 30 yenildi. Ilk seti 159 Bulganstan'm lehıne bıten karşılaşmanın ıkın ci setınde Türkiye hiç sayı alamadı. Bulgar takımı son setı de 156 kazandı. Turkıye grubundakı ıkınci maçını bugün Sovyetler Bırligi ile yapa cak. Genç Bayan voleybolcula rımızm rakibi Dunya şampiyo nu. 1982 yılının en ÖnemJi oiayını oluşturan 12'nd DUnya Kupası 11 Temmuz'da sona erdl ama, bu dev organızasyonun tartışması hâlâ sürüyor. Özellikle GUney Amerıka taKimlarmın uğradığt başansızlık büyük gUrültüler yarattı. Atlas Okyanusunun öbür yatunda. Arjantin takımmın Teknik Yönetmenı Menottl İle Breteilya takımının TekniK Yönetmeni Santana, büyük nedefteld adam olmaya devarn ediyorlar ve eleştıriiiyorlör. '" Her Dttnya KupaSının bir kahramara vardır ve tnı, Ispanya'da Italyan Paolo Rossi idl. îlk tur maçlannda ıshklanan ve tatotnda yer aldığı için, gerek Itaiyan basmı, gerekse kamuoyunca eleştirilen Eossi, anımsanacağı gibi ikinci turaa 180 derecelik bir değişıklik yaptı ve gerek üstün formu, perekse verdiği verimie herkesi şasırttı. Bu önemli değişikllğın nedeninl milyonlar merak edıyordur kuşk'isuz. Yugoslavya'nm önde gelen spor mecmuası «Tempo» Kupanın Kahramanı ve Gol Krah ile ilîçinç bir söyîeşi yaptı ve îtalyan yıldız bu soyleşide, bazı gizli kaltnış tarafları kamuoyuna açıkladı. Bakmız Rossi, tuttuğu üstün torm konusunda ne dıyor... «ttalyan takımının basında Bearzot olmasaydı, «GökmaTİU Takım», nsla şamplyon olamazdı. Bearzot çok İyi bir çalıştıncıdır. Fakat onun asıl büyük özelliği, psikoloji yanıdır. Bir buçuk yıllık aradan sonra fııtbola dönüşüm doğal olarak bazı handtkaplar getirmiştl benim için. İlk tur maçlannda beklenenl vermedim, bunu çok iyi biliyorum. Fakat yardıma en fazla gerekslnnıeın olduçu bir sırada gaddarca eleştirilere ugradun, hattâ bir de moralimi sıfıra indiren bir iftirada bulunuldu bakkımda. öyle bir an çeldt ki, bir ara bavulumu atıp ttalva'ya blle dünmeyi diişündüm. Fakat Hocam Bearzot, Tardırn clini uzattt bana ve biraz caba sarfedersem, «lîerçek Rossi» olabileceğime inandırdı heni. Onun verdiği moralle Udnci turda yeniden doğdum ve bu doğuşumu Bearzot'a borç Inyum. Asîında ne ltalya'yı şamoiyon yapan, ne de golleri atan ben değilhn, Hocam Bearzot'tur. Her şey yolunda gitti ve hiy de ummadığımız buyük ve gorkeınli bir zafer kazatıdiK Ispanya'da, hem de [utbol dünvasuıın devleri Brezilya, Arjantuı ve Federal Almanya'yı dize çetirerek. Yine tekrar edivorum, bu büyük başarımızı Bearzot'a borçlmuz re Hence ş&mpivomın gerçek adı, Knzo Bearzot'tur. BiHvonım. Kupadan sonra futbol usonanlarmca en başanlı vıldız seçlldim. Böyle bir şey onurlandınyor bem. falttıt**Mto' g«<fç<*çi vİftr" Insanım. Ne ben ve ne de başka blri. bu Kupa'da «En oaşarılı futbolcu» süatını haketmedik. Brezilya, Kransa vp F. Almanya'ya atlıjım toplam altı golle hem gol kralı nldum nrtn de Kupayı kazanmamıza büyük öjcürie vardım ettim ?ma, ilk tur maçlannda sahamn en kötülerinden hirl ve 10 Ö7erinden 5 ve 5,5 not alan futbolcu ben değîl mivdim? ilk tur sonunrta saf dış» kalsaydık halimiz ne olurdu?» Rrezilya'ya karşı üçüncü golü, atıp, Halva'nın yan flnagarantilediği 7aman neler hlssettlnİ7? «Bunu anlatacak söz bulmak olanaksız. Ömrümde böylesine büyük bir sevinç yaşamamıştım Bund"n sonraKt yuşantımda da böyle bir anım olacağını hiç sanmıvorum » «BtZtM ŞANSIMIZ VE BREZtLYMTLARIN ŞANSIZUftl» Paolo Rossi veya Italyanların deyımıyle «Ulusal Kahraman». İspanya'daki Kupada en beğendi^i takım olarak Brezılya'yı gösteriyor ve sözlerıne şunları ekliyor «BreziHa. Kupanın en güzel futbolunu oynayan yajnız dcğil, aynı zamanıta en lyl takmuydı bence. Bizim Brezilya'yı venmemiz, büvük bir şans,. Bunun nedeni ortada. 5 Temmuz'da bîı f^icthim7ün tizerine çıktık, onlar ise, en kötü futbnllannı ovnadılar. Tiım mesele bunda. Bir de, Bearzot'un. Santana'dnn daha usta bir strateg olduğunu bellrtmeden geçemeyeceğim.» 55 Sarıyer; Hollanda, Avusturya Yugoslavya'dan 4 oyuncu ve Ender Dogu adlı bir futbolcu 4 yılda 5 kulüp degistirdi getirdi Satrançta Suat Ataiık, Türkiye Gençler Birincisi oldu Spor Scrvisi Satranç Federasyonu tarafmdan düzenlenen Turkıye Gençler 1982 Sat ranç Binncılığl'nı Galatasaray Lısssi'nden Suat Ataiık 8,5 puıınla kazandı. Toplam 50 satrançcının katıldıjı şampıyonada ıkinciliği vp üçüncülüğü Haldun Unalmış ile Cem Akdağ 7'şer puanla paylaştılar. Dördüncülüğü 6,5 puanla Kprim Tütüncü aldı. Turnuvada bırıncilıgj kazanan Suat Atahk, bu sonuçla Agustos ayı ıçerisinde Danlmar ka'da yapılacak Dttoya Gençler Satranç Bırlncilıği'ne katılma hakkıra elde etti Türkiye 1. liginin yeni takınu Sanyer ligde söz sahibi olabılnıek için yurt dışmdan getırdiği Türk futbolculan ve Yugoslav oyun culan büyük bir titizlikle deniyor. tSTANBUL, (THA) Futbola Beşiktaş'da başlâyan Ender Doğu, önce Alibeyköy'e, sonra da Yücespor'a transfer oldu. Petrolofis'te profesyonel olan oyuncu bu yıl Galata'da top koşturacak. Serdar GÜRER Bir yıl Petrolofis'te top koşturan Ender Dogu (22) şimdi Türkiye ikinci liginin yeni temsilcisi Galata'ya transfer oldu. Futbola Beşiktaş amatör takımında başlâyan Ender Doğu daha sonra Alibeyköy takınuna transfer olurken aynı yıl Yücespor'a transfer oldu. Ender takımına kazandırdı ğı 12 gol ile şampiyonlukta takımında hissesi olan bir futbolcu. Takımında orta alanda oyun kurucu görevi yapan Doğu aynı zamanda takımın beyni. Yücespor'dan sonra geçen sezon 850 000 li raya Petrolofis'e transfer olan Ender takımında başanlı bir sezon geçirirken Pet rolfis'te de rakip filelere 5 gol attı. Böylece 4 yılda 4 kulüp değiştirirken bu se zonda 5. kulübü Galata'ya 2100 ooo'e transfer olan Ender Doğu, «Yeni takımım Galata'da başarıh olabilmem için elimden geleni ya pıp aldığım paranm hakkını vermeye çahşacağım» şeklinde konuştu. «KARŞILIKS1Z HİZVIET VER.MKK ISTlYOKtM» Yenlsehir futbol okulunun yönetidsi İbrahim Akçlçek; «Kulübümüzün biç bir gellr kaynağı yok. Aync», spor yapacak olanaklara da sahlp değilit» dlyoı... IstanbuVda bir futbol okıılıı Yenişehir Kulübü bünyesinde Orduspor'lu eski profesyonel futbolcu tbrahim Akçiçek yöne timindeki okulda 1216 yaş ara sı çocuklar sabablan kuramsal, öğleden sonralan ise uygulamah dersler görüyorlar. Ruhsan SEKMEN 1216 yaşmda futbolcu olma özlemi içinde olan çocukların 2 ay surede yapılan derme, çatma bir binada eğitim gördukleri bir futbol okulu. Kimine forma büyük geliyor, klmine ayakkabılar küçük. Kulüp binasının içinde oturacak yer yok ama, dersleri bu odada yapıyorlar Eski Ordusporlu futbolcu tbrahim Akçiçek, «Türk sporuna karşiüksız hizmet etmek istiyorum» diyor ve çevre mahallelerden topladığı gençleri hiç bir ücret almaksızuı çalıştırıyor. Sabah kuram sal, akşam uygulamah dersler. ••• Dolapdere'nin dik ve dar yokuşunu karşılıklı evlerin arasına iplere asıh çamaşırların gölgesinde tırmanmaya başladık. Yokuşun sonuna gebp de sağ tarafa döndüğümüzde biraz ileride iki kath bir binanın penceresinden asıh YeşilBeyaz solmuş bir bayrak gözümüze ilişti. Binanm önünde, esorfmanh iri, orta boylu bir bey karşıladı bizi ve kapısı olmayan bir odaya aldı. Odaya girdığimîzd© ilk göze çarpan, duvarların dört tarafmı kapatmış Orduspor, Galatasaray, Yenişehir takunlannın büyük resimleri oldu. Sol tarafta camlı bir dolap ve içinde tozdan güclükle ayırt edilebilen kupa, şilt ve flamalar, tam karşımızda büyukçe bir masa, gerisinde obnayan bir ayağına meyva san dığı ile destek yapılmış sandalye. Odaya girdiğimizde, «Ben Ordusporlu eski profesyonel futbolcu tbrahim Akçiçek» dedi ve bizi kulüp genel sekreteri ile bırakarak sandalye buhnak için yan taraftaki manava gitti. Elinde 2 sandalye ile içeri girer girmez soru sorma fırsatı vermeden başlıyor anJatmaya: «Ben Orduspor'da oynadım. 13 yıllık bir futbol yaşantım oldu. Bu uzun zamanda iyi kötü çok şey gördüm. Futbol yaşantımı kapattım ama futboldan kopamadım. Türk futboluna karşıhksız hizmet etmeye karar verdim. Yenişehir kulübüne gelerek bir futbol okulu açıp burada minik ve genç takımlarını çahştırmaya başladım. Ancak kulübümüzün hiç bir gelir kaynağı yok. Ayrıca spor yapabilecek olanaklara da sahip değiliz. Ama kendi çabalarımızla bir şey yapmaya çalışıyoruz. Sporcularımm hepsl çahşıyor. Haftada 5 gün sabah erken saatlerde teorik ders veriyorum. Ak şamları da işlerinden çıktıklarında antre man yapmaya başlıyoruz. Türk sporuna gerçek anlamda futbolcu yetiştirmeyi plan lıyorum. Çünkü futbolumuz isim yapmıs bir kaç sporcu ile daha fazla ileri gidemez» diyor. Soz bu kez kulüp genel sekretertnde; «aslında» diyor, «biz bu futbol okulunu da da geliştirmek, yaygınlaştırmak, hocamıza da emeçinin karşılığını vermek isterdik. Ama bu mümkün değil. Çünkü semtimiz çok fakir. Kulübümüzün hiç bir gellr kay nagı yok. Kendi kendimize bir şeyler yapmaya çauşıyoruz.» LacivertBeyazlı ekip idarecilen dün Avusturya ve Hollanda'da top koşturan 2 Türk ile 2 Yugoslav oyuncuyu denediler. Sarıyer kendi sahasında DUnya karması organizatörü ve gazeteci olan Bran ko Perovanoviç'in önerisi Uzerine Yugoslavya'nm Ban joLuka takınunda oynayan 28 yaşmdaki Sead Ceelebic ve Yıldız takımı oyuncusu 22 yaşmdaki Ismail Sphaıcı Avusturya Türk karmasının 22 yaşmdaki sol açığı Halll Nazır'ı ve Hollanda Türk karması nın 23 yaşmdaki orta saha oyuncusu IMusa Baba'yı da denedi. Bu futbolcular için bit şey söylemenin henüz erken olacağını söyleyen antrenör Ayhan Erman, «Denemek İçin getlrdiğimiz futbolcular hakkındaki kararımı bir kaç £fin sonra açıklayacagun. Onlan bir kaç kez daha deneyerek ve hazırlık maçlannda oynatarak karara varacağım. Bir sey sftylemek için benfiz erken, dedi. AT YARISLARI 1. KOŞU: F: Deny Star P: Haval 2. KOŞU: P: Borabora P: Baba Joe 3. KOŞU: F: Berk P: GOrçeşme 4. KOŞU: P: Dorucan P: Devecloğlu 5. KOŞU: F: Canbaba P: Bahrlyelim 6. KOŞU: F: Taliha P: Ay sun 7. KOŞU: F: Yusufçuk P: Nemrut. Benll, Elmas Yüksel ERÜÇ DOGU «Galata'da olacağım.» başanlı SADULLAH, 3 YILÜĞ1NA BEŞİKTAŞLI OLDU İZMİR (THA) Beşlfctas Kulübü Genel Kaptanı Mekld Başak, dün Izmire gelerek Göz tepeli Sadullah ile sözleşme yaptı. Sözleşme 3 yıl geçerli ola cak. Beşiktaş Kulübü Genel Kaptanı Mekki Başak, Sadullah'm transîerinde Göztepe Kulübü yöneticüerinin anlayıs gösterdiğini söytedi. ANATÖRLER KÖŞESİ | • fstanbul 1. Amatör Futbol Iigl takunlanndan Anadoluhlsan takımı yeni rutbol dönemine önümüzdeki pazar günü kendi te sislerinde saat 17.00'da girecek. 9 tstanbul 1. Amatör Futbol Ligi takımlanndan S. Sirkeci'nin çalıstıncısı Münir Şen çalışmalarmı hızlandırdıklannı ve 1. İig'de başarıh sonuçlar alacaklarını söyledi V tstanbul 1. Amatör Ligi takımlanndan Camlalh kulöbü baskanlığma Nur Poyanlı çetlrildi. Turhan Varlık, Mehmet Ak sov. Mııhlttin Bakırcı, Bahri Esen, Erdem, Süer, îrfan Belşi, Sezal Aydm, ObooÇlu, Erol özkan ve Ahmet Yavuz yeni yönetim kurulunun di&er üyeleri oldular, • îstenbul 1. Amatör Futbol LigTnin güçlü ekiplerinden Tumısoağı'na yönetici ve futbolcu olarak hizmet veren Yemen Ekşioğlu, Lacivert Beyazlı yöneticilerle görüş aynlığına düştüğünü cne sürerek istifa ettiğinl açıkladı. ALTILI GANYAN
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog