Bugünden 1930'a 5,503,457 adet makaleKatalog


«
»

ı/ ÇACDAŞ YAYINLARI Ailenin Çilesi mo V. VEL(DEDEOĞLV Her aydınrn okurnası gereken yapıt EDERİ: 200 isteme Cad CAĞALOĞLU ISTANBUL ÇAĞDAŞ YAYINLARI MLTMTAZ ZEYTİNOĞLU Cumhuri 59. Yıl; Sayı: 20821 Kurucusu : Yunus NADİ 20 TL. Ulusal Sanayi aranan Yayına Prof. TAHSİN YÜCEL EDEBI: 100 LİRA lste,ne Adresi: Türkocağı Cazi. 39/4! CAĞALOĞLU İSTANBUL 20 Temmuz 1982 Salı . TÜrkIs yeni Anayasa tasarısına sert tepki gösterdi: . 1 . . güvenle bakamayız • Huzur ve barısa kavusamayız • Toplu sözlesme yapılamaz • Pazarlık hakkı kısıtlanıyor üzerinde kalıyor Sendikalar cembere sokuluyor • Ekonomik görüsler isveren raporlarına dayanıyor • Devletin sosyal niteliği (Cumhuriyet Bn 70511> Türkİşin anaya sa tasarısıyla ilgili olarak dün açıklanan böyle bir anayasa ile demok rasi kurmanın mümkün olmetin rnadığı yayınlanan karşısında ederin kaygıs dıı eBu yulduğu belirtilerek. anayasa tasarısı benimserı dlğl takdirde. sağiıkli bir demokrasi kurulamaz. gele bakılamaza ceğe güvenle denildi. Anayasa tasarısının eko1 . nomik hak ve özgürItllcler Rianındaki kaynağının İŞverenlerin raporları belirtilen göriişün de tasarı ile güçtij yapacak» önlemler alınırken. bu gficün Icaynağında ve temelinde yanılgıya düşüldü İfade edildi Türkİş tcra Kurulu tarafından dün açılcianan gö rflste şöy’e denildi: «Tflık nlusunıın ıınıntln Ttirklye (nmhtırl açıkyptŞ lanmış bulunmaktadır. Hazırlık aşamasında hasvurulan ve <1961 geriye gidli ınemeçi gereQinl) savunmus bulunan açıklanan metin karşısında derin kay içindedir. Bu anayasa ta sarısı benimsendiği takdirde. bir demokraql ve geleceğe de kurıılamaz güvenip halcılama,. J? Eylül Öncesinin de nevimipri (devlet•i vapaenk önlem ieıi almaya çalışırken, ne yazık ki. bu gücün da, kaynağında temelinde de ya niigıya dflşülmüştür. Bu gücün kaynağı da. te meB de Türk Türk ulusuna gfivenmekdir. Bu gücün kaynağı da. te meti de coğlılcu ve özgürlflkçft demokrastdir. Bu tilefln kayna*ı da. taaleti de kamu özgürlftklerlfle saygılı olmak ve ekono mik hak ve özgflrlilklerde dengeli. akılcı. eşitukçi ön lemler almaktır Bu güciin kaynatı da. te ıncil de demokratik ve hür sendikacılık hareketidir. Anayasa tasarısı bu nlte llklerden eenis ölçfide yoksundur. Anayasa tasarısının özel likle ekonomik hak ve özgflrlflkler alanındaki yegane kaynağı. son on yıldır. Türkiye’de iş çevre!erinin ve Türk Işverenlerinin raporiarıdır. bu raporlara ge çen görüsleridir. Bu kaynağın. topinmut. çok geniş bir kesinıl için saygıyla değil, kaygıyla ha kılan bir nitelik tasıdığı bilinmektedir. Böylesine bir yaklaşımla Türk ulusunun muhtaç olduğu hurur ve barışa kavu Inanahilmek mümkün görülnıemektedlr.. Anayasa Komisyonu tasarısı ile devleti ve önlemgüçlü yürütmeyi ler abnırken, basın Özgür lüğü Ile söz ve düşünce yay ma özgürlüğünün çalışıldığına işaret e kısıtlanmaya dilen TürkIş’in görüşünde. sonra şu konulara daha değinhidi: <. Sendika ve dernek bi çiminde örgütlenme ve laaliyette bulunma ciddi özgiirlüğü bir biçimde zedelenmek Istenllmlştlr. . Çalışma barışını ve işçıkar ilişkileri çiişveren ni akılcı dengelere kavuştu rabilmeııin başlıca aracı e lan toplu pkzarlık hakkı ki sıtlanmaya çahşıimıştı.r. . Grev hakkındaki kısıtlamalarla toplu iş sözleşme lerin ne yapılabilme. ns de yapılanı koruyabilıne kalmamıştır. Zorunlu hakem istisnai olmaktan çıkarılmış. işçiiş veren uyuşmazlıklarında son sözüm söyleneceği asil unsur haline sokulmuştur. . Sendikaların mali kav hedef naklarını kıırutmayı (Arkası Sarfada) . Anayasa Mahkemesi üyesi Özdene göre: Tasarı, devlete baskı kurma olanağı veriyor . ÇflNDflR Cengiz sınırlannıasmda sinirsızlik ve soyutluk olduğunuıı siyleyen Anayasa Mahkemesi üyesi Yekta Güngör Ozden,«bu anayasa tasarısıyla devlet devlet baskısına dedi. «Temel hak ve hürriyetlerin Çalısma: Yasalar Aldikaçtı: Elestiriler dogal ve demokratik İstanbul Haber Servisi Anayasa tasarısı üzerine ya karşısında pı.lazı eleştiriler ne düşündüğü sorulan K0 misyon Başkam Prof. Orhan ldıkaçtı. .1981’e ka4ar A 1961 Anayasası Şimdi de bu eleştirileceki Eleştiriler doğal ve demokratiktir.. dedi. Aldıkaçtı taslak aynen ke. lima. Anayasa yururlüğe girdikten sonra da eleştiriISılA devam etmesi olanağının olup olmadığına bir soru üzerine de. ldnıse Çi. .EleşUrt tışma olacağına Anayasa Iyi tartışılsın. Biz tarafsız, bir Anayasa yapmaya çalıştık. yamtını verdi. Öte yandan. Anayasa tasarı. sırıın gerekçeleri üzerinde !Co. nhisyonun bayramdan sonra son bir düzeltme yapacağı bildirildi. Bu durumda Anayasa tasarısının gerekçelerinin ay sonunda açıklanması beklani.. yor. Istanbula gelen Aldıkaç. tı. tasan görüştilmeye başkadar tatile çıkmaya kararlı olduğunu sözlerine ekledi. BaşAnayasa kanı, kendisini (Arkası 9. Sayfada) FKÖ, eyrut’un B sarılacağını düşünmemıştı . (Cumhuriyet Bürosil) Anayasa Mahkemesi üyesi Yekta Güngör Özden, 19i;2 Anayasa tasarısıyla devlete baskı yetkilerin verildiğini söyleyerek atAnayaııa 1m haU,fe halk geçer ama. olumlu uygun ve geçerli otdıığu Için dedi. Özden, temel hak ve dagürlüklerin sınırlanmasında sınırsızlıkve soylıtluk olduğunu ifade ederek Türk ıiıflletlütn çok daha iyi Anayasalara layık olduğunu, tasapyla reddedIInIes gtirljd.iğini söyledi. Özden, kkisel görüşlerini Cumhuriyet’te açıklarken KAna. sorusuyasalar niçin nu şöyle «Anayasalar devlet yaşamını belirlemek devletin hak ve yIl. Idimlülüklerinı belirtmek, ulusat ödevleri için yapı lır. Vatandaş. Anavasada devleun unsnrııdıır. Vatandaş temci siz millet. milletsiz devlet olma, ki. Devlet de yurttaş içindir Anayasada devlet yurttaş için. dir anayasa yurttaşların yaşamini ddzenlerken ha7ı kurallan ilkellikten kurtarmak. daha ç4daş, daha mutlu. daha sağlıklı yaşamak, daha başanhı olmak Için getirilir. Daha gi’ daha sürekli olmak için 111. getirilir. Vatandaşa güçlük çıkarmak Için. vatandaşı zorlukla karşılaştırmak Için, hasta yap. mak. öldürmek için Özden. «Belirttiklerinlz bu Anayasa tasarısı için de geçerli mi?» sorusımu olaraK uygun. ama, metin yönünden tümüyle, saydıklarımı uzak» karşılamaktan diyerek yamtla dı. Özden şöyle devam etti: ‘(Bn Anayasa’da devletin tere.daha çok ağırlık veriliyor. Devletin yararmı gözetmek dağ ru. bir şey apcak. devlet baskısı yaratmamak lazım. Devlet (Arkası 9. sayfada) Egitim: YÖK ile Ekonomi: Ozel kesime güven : Filistin nıukavemetı.nin iki numarası tahmin ede Ahu Cihad., bize, şunlan medikleıini söyledi: vnsmadan Suriye’nin sa ni vç geii)) İsrail’in Baabda’ya kadar Beyrut’a e Abu Cihad, Amerikan Kongresi lider lerinden birinden henüz gelen bir teleks upüriinil gösterdi. Israil’in Bey k rut’a hücurnu baslamak üzereydi. Prof. Öztekin Tosun: Yargılama birligi ileri derecede ihlal ediliyor Haber Merkezi Timverslte öğretim üyeleri Anayasa konusunda görüşlerint açıktaslağı devam ediyorlar. Ceza Usul Hukuku Profesörü Özte. icin Tosun, «Söylenecek çok şey var. tam olarak elimize alıp iıı celememiz gerekiyor. Genel u görünuşil mut kırıcı» dedi. Ta. sun sözlerini şöyle sürdürdü: takım meciisler var, bir takım kızaklar hazırlanmış, işlevsiz kimseleri söz sahibi etmek Için. Dil Kurultayına Cum. (Arkaaı k Sayfada) Isveren kesimi genellikle temkinli e . Yasama: 5 yılda secim 12. Sayfada . Omer Çavuşoğlu: Tasarıda vatandaşın özgürce yaşamasmı kısıtlayan hükümler var. Ibrahim Bodur: Işci ve işveren açısından bir denge ve hakkaniyet yaratmayı amaçlıyor. Nurullah Gezgin: 12 Eylül öncesi dönemdeki aksaklıklann çözümlenmesi öngörülüyor .vatandaşın özgürce yaşamasını kısıtlayan hükümler taşıdığını. söyledi. Genç kuşak sanayicilerden ÇavuşoğIu’nun tasarısıyla anayasa ilgili görüşleri şöyle Savaşın ya üçüncü ya da dördüncü günüydü. Radyolardan Beyrut’ta FKÖ merkezlerinin bulunduğu Fakhani semtinin, Besta’nın. Burc Ahu dınlemıştik. Haydarin uçaklarınca İsrail Tahrandaki otel odamızda saat başlarında merakla radyo başına üşüşüyordıık. Ba.zun Kuveyt radyosuflu. bazan Ürdün’ü, kimi zaman Beyrut’u kimi zaman da kulaklarımızı vapıştınyorduk. İsrail ertesi Beyrut’un hava saldırısına uğradığınıfl günü İsrail redyosunu dinlerken kulaklanmiza lue.namadık İsrail radyosu. Lübnan Falanlist Radyosuna dayanarak. bir gün önceki hava saldırısında FilistinSilahlı Kuvvetleri’nin Fiili Başkomutanı. Yaser yardımcısı Halil El Vezir (Abu Cihad)’ırı öldüğünü duyuruyordu. Filistin Mukavemet Hamketinin iki numarası Ahu Cihad ölmüştül Diğer radyoların haber bültenlerinde de aynı baber. bu kez. İsrail Radyosu’nun yayınına dayandınlarak verildi. Daha sonra da kesildi. moralinı bozKimisine göre. bu, Filistinlilerin mak için İsrail’in başvurduğu psikolojik savaşın bir parçasıydı Ama neden FKÖ haberi yalanlıtmiYor. neden Ahu Cihad ortaya çıkıp hayır ben ölmedim, yaşıyorum’. derfiivordu?.. Tahran’dan Be.yrut’a döndüğümüzde ılk şeylerden biri, Abu Cihad’ın soruşturduğumuz durunıuYdu. ayak bastıktan birkaç saat içinde yakm çevresinden Ahu Cihadin yaşadığını öğrendiiC Yaralı filan da değildi. . Batı Beyrutun kuşatma altında uyandığı Ilk sas bo.hten. 14 haziran pazartesi gününün 111<aatlerin den itibaren şehirde konuşulan tek konu. yanıtı arüştırılan iki soru vardı: tsrail zaptetmek amacıyla kente girıneye kalkacak mıydı yoksa kuşatmayı denizden karadan ve havadan bombardımanlarla sürimha etmeyimi dürerek şehri yavas denevecOkti? T<urtulus Örgütü önderleri sonuna dek Filistin savaşmavı göze almışlar mıydı yoksa onur kırıcı şartları kabul ederek sehirden ayrılma yolunu mu yeğleyeceklerdi?.. Nereye giderseniz gidin. sokakta, evlerde, dükkönlarda( taksilerde. her yerde bunlar konuşuluyordu. ardından gelen ilk birkaç gün Kuşatmanın taflımı olanaksız bir gerilimin bütün kenti ve yıizbinlerce kişiyi sardığı bir dönemdi, Katliam olasılığının iç karartıcı duygusu herkese, her yere sinmişti. Batı Beyrut bir masada komplekslni yaşıyordu. Çünkü, şehre saldırmaları olasılığı daha ağır basıyordu. Saldırı eli kulağında gibiydL İsraiflu Lübnan seferinin hnsladığı e haziran tArkaçı Savladal Haber Merkezi Anayasa tasarısı konusunda görüş belirten sanayici ve işveren ler genellikle olumlu temkinli bir dil kullanırken Ömer Çavuşoğlu tasarınm tasarısının beAnayasa ğendiğiın ve beğenumdlğim taraflan var. Anayasa yatandaşın herşeyden önce özgürce yaşaması Için yapılır. ve özgürlükleri garanti altı na alır. Bu anayasa ise yatandaşın Özgür yaşamasını kısıtlayan hükümler taşıyor. En önemli kısıtlama sendikat haklara getirilen kısıtlama İşçilerin sendika aidat larını sendikaya kendileri. (Pırkası 9. Sayfada) 1 Anayasa tasarısının kıyaslamalı tam metni 7. SAYFADA «Özgür tartışma Başbakan’a için “İşverenler nihayet emellerine ulaştı,, . HAKİŞ GENEL BAŞKANI NECATİ TASARI GÜÇLÜ BİR SINIFIN TAHAKI<UMUNU ÖNGÖRÜYOR. TEK GIDAİş BAŞKANI İBRAHİM DENİZCİER, işçi HAKLARININ GERİ ALINMASINA İZİN .VERN{EZ.. .SOSYAL GELİŞMEYİ ULAŞİş BAKANI EMİN DURDURMAK İSTEYEN BİR KAİDELER MANZUMESİ.’ ANKARA ,(Cumhuriyet Bürosu) Hak iş Genel Başkanı eBu Anayasa Tasarısı güçlü bir sınıfın, çoğunlukta takat zayıf olan bir sınıfa tahakkünıünü öııgörmekıedir’. dedi. Hak İş icra Kurulu’nun olağanüstü toplantısında konuşan Necati Çelik Anayasa Tasarısının bu haliyle Da nışma Meclisl’nden lnl umduklarını belirterek şun geçmiyeceğ ları söyıedl. clşverenler, uzun yıllardır ve ve etkili propagandalan ile çalışanın hak ve hürriyet. lerini kısmak ve hatta geriye .3• götürme hususundaki emellerine nihayet ulaşmışlardır. Yeni diizenlemelerle korunması ge. Kenan MORTAN rekenler güçsüzler yoksullar ve zayıflar olması gerekirken ADANA maalesef yeni tasarı ile o iurdurmuş lan Güney Sanayi işverenlerin mevcut hakları büyük bayram ertesi yeniden bir titizlikle korunmuş ve hat üretime geçme kararı alırken, Sap ta sendikalar ile üyeleri ara ınaz ailesinin oltışturduğu Ycı sındaki aidat ilişkileri dahi A. rıetim bugün ııayasa’da diizenlenınek, la edecek. Yönetim Kurulu Baş. (Arkası Sa. 11, 56. 1 de) (Arkası Sa. İL, Sü. d da) İsrail ve psikolojik savaş ! Prof. Nevzat Yalcıntas: Kantarın topu kactı ISTANBUL (THA) tstanbul Üniveralteat tkttaat FakUltest Üyesi ve TRT esGenel Müdürlerinden Prafesör Nevzat Yalçıntas yeni Anayasa taslağı konusunda, «Bu laiklik aniayışınds geriadım atnuştjr» deye di. Profesör Nevzat Yalçıntaş, THA muhabirine yaptığı açıklamada. yeni Anayasa <Kantarın topunun düzenlemesinde, kaçtığını. savundu ve d8 sene sonra girflecek 21’inci yüzyıla geflsmlş Tt’ırk bliy le bir Anayasa ile biçiminde konuştu. (Arkam 9. Sayfada) anayasaİcin... Anayasa tasarısı tartışması için okurlarımızm görüşlerini bekliyoruz... . TGS: Anayasa değil, isveren hükümeti programı Haber Merkezi Türkiye Gazeteciler Sendikası ye ni anayasa tasarısını. sAna yasa taslağı değil. işveren hükümeti programıc şeklinde nitelerken. tasarının demokratik kuruluş ve bilim adamlarınca kamuoyu önün de özgürce tartışılması ola. nağının sağlanması için Başbakan Bülend Ulusu’ya (Arkası Sa. İL, Sü. 4 de) Ahu Cihad yasıyor “Alamaııcılar,, ve bir 302 macerası: Gecitmez cizgisine kim uyar? Reha OZ Otobüs, ağır ağır Derken, şöyle bir veriyor koca 302. Siildumeyle birlikte de kaptan> başlıyor ayaz ayaz bağirnıaya: sGidlyor araba be yav... Hoop!.. Atla ulan.... oluyor?. demeye ka]madan .muavin» bir eh kapının bitamağında, koptu kopacak, stirüyüp zor atıyor kendini baaamağa. kanı başına çıkmış. Belli bu. Ama neden?.. Araba dediğin tabii kaİICReak. aati de geldikten sonra.. S Ama iki dakika sonra anlar gibi olııveriyoruz sorunu. OnUmflzde bir otobüs daha var. Galiba da Babaeski’ye gidiyor. Yela ÇIktIğIZmZda, sonra sonra kafamızın içinde soru daha da bir aydmianacak. (Arkası 9. Sayfada) • Güney Sanayi yönetimi bugün istifa eS..lyor ı üniversite yerleştirme Her yerde katliam duygusu TMMOB: Sorunlar demokrasinin gelismesiyle cözümlenir ANKARA. (Cumhuriyet Bürosu) Türk Mühendis ve Mimar Odalan BirHğL’nden açıklamalarda yapılan yeni anayasa tasarısında be Türk lirtilen niteliklerin toplumunun örgütlenme belirtiylfle dü7.e ters lerek, .topiumumuz sorunve de larının .n. so. 3 de> sınav CÖZLEM UĞUR okunma işlemleri tamamlandı (ckımhurlyet Bürumı) ÖSYM Başkanı Prof. Altan Günaip Üniverat. yerleştirme sınav sonuçlarının ağostos ayıam ilk haftası sonuna doğru belli olacağını söyledi. .Prof. Günalp, sınav yanıt kağıtlarının okunması Işlemlerinin dün tamamlandığını belirtti. Prof. Günaip, Üniversite yer. leştirme sınav sonuçlarının o.. kunnıssı için çalışmaların sür. düğünü kaydederek, yanıt fonu lannın okıımasımn belirtti, tarnamland*ın, Hafta sonuna de (Arkası Sayfada> METRO DenizSOM MUMCU Rayıc Bedel... Bugün 8. sayfada .Mdı4çtı Anayasası. kanıulaştırma bedellne 61çü olacak rayiç bedel üzerinden. 8aptana.cağım öngörmektedir. bu maddesi, büyük sosyal ve hukuksal sorunlar yaratıcı sakıncalar taşımaktadır <Arkası 11. SU. ‘1
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog