Bugünden 1930'a 5,499,529 adet makaleKatalog


«
»

ÇAĞDAŞ YAYINLARI NADİR NADİ Ben Atatürkçü Değilim tsteme Adresu Türkocağı Cad. S9/41 Cağahğlu tSTANBUL 2. BAS1SI ÇIKTI. EDERI: 200 LlRA Cumhuriy 59. Yıl; Sayı: 20803 Kurucusu: Yunus NADİ 20 TL. 2 Temmuz 1982 Cuma uanKerlerın ışlemleruu düzenleyen kararnameye eklenmesı öngörülen yenı kararname çalışmalan son aşamaya geîdı. î0 sayılı ek kararnamenın şımdıye kadar tamamlanan kısmına göre, Kastellı'den banka mevduat sertıfıkası almış olanlar sertlflkalarının vadesını uzattıklan takdirde uzatılmış vade sonunda hera ana paralannı hem de kararname ıle verilmesi duşünülen aylık yüzde 2.1'lik yıllık yüzde 25.2 faizi ala caklar Kararname Ile aynca mevduat sertıfıkası sahiplerine verllmesı benımsenen yıllık yüzde 25.2lik faizden de gelir vergisi kesilmemesi öngönllüyor. ödeme güçlüğü içinde bulunan bankerlerin işlemleri hakkındaki kararnameye ek olarak daha önceden hazırlanıruş olan kararname yayınlanmadan önce ortaya çıkan Kastelli olayı nedenıyle yeni hükumlere gerek duyuldu. Hazırlanmakta olan ek kararnamenın bir kaç gün içınde Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe girmesı beklenıyor. Kararnamenın şimdiye kadar tamamlanan hükümlerine «Tasflye kuruUarı ve mevduat sertifikalan» ıçın ke sin çözümler konuldu. Kararname üzerınde çalışan Başbakan Yardımcısı Turgut üzal, Maliye Bakanı Kaya Erdem. Devlet Bakanı tlhan öztrak. Gümrük ve Tekel Bakanı Prof Ali Bozer ile uzmanlarm «Sanayici tahvilleri ve hisse senetleri. için henüz bır çözüm getiremedikleri öğrenıldi. Yeni kararnamede yer alması bekienen hükümler şöyle: ÇAĞDAŞ YAYINLARI Ebubekir Hazım TEPEYRAN Yepyeni açıklamalar getiren bu yapıb ilgiyle okuyacaksınız. EDERÎ: 180 LÎRA tsteme Adresi: Türkocağı Cad. 39/41 CAĞALOĞLU • İSTANBUL BELGELERLE KURTULUŞ SAVAŞI ANILARI Kararname tüm bankerzedeleri kapsayacak Rızgari Ala Rızspari davası sonuçlandı Sertifikalara verilen faizden gelir vergisi kesilmeyecek • • KASTELLIZEDELER, SERTİFÎKALARINI M A L t î E BAKANLÎĞl'NDA OLUŞTURULACAK ÖZEL KURUL'A İNCELETECEKLEK. SERTIFİKA SAHİPLERİ BU KURÜLA ANA PARAYI VADESİNUE ÇEKMEK VETA VADEYİ UZATARAK FAÎZ MMAK yÖNÜNDE TERCİH BlLDİRECEK tahsılıne ılişkın bazı ılkeler de yer aaacak. Kararnameye gore daha onceden eksık duzenlemeden dolayı ışleme konamıyan çekJerın ıcra konusu olabılme leri ıçın «çeklerde aranan şekil şartları» kaldınlıyor. Ööeme güçlugü içınde olan ANKARA, (Cumhuriyet Bürosu) Kastellı grubunun verdıgırnenkul değerienn saptanınası için Malıye Bakanlığının özel bır kurul oluşturacağı öğrenıldı. Bankerzedeler ıçin ha zırlanan ek kararnamede bankerlerin verdikleri çekierln Beyrutta CengızCANDAR bildırivof CumhunVel Son söz ABD'de (Arkası 13. Sayfada) Israil çabuk sonuc almak çabasmda • TEL AVIV DÜN YENj BIR UYARIDA FİLİSTİN KURTULUŞ ÖRGÜTÜ'NÜN DERHAL ÇEKİLMESİNİ İSTEDİ. BULUNARAK BEYRUT'TAN BEYRUT Düne Israil uçaklarının Beyrut üzerındeki «ihtar uçuşları» ve Reagan'ın giınlerdir bekienen TV konuşmasıyla başladık, bu arada akşama doğru tsrah Hükümeti yeni bır uyarıda bulunarak FKÖ'nün Bey rut'tan derhal çekılmesının istedl tsrail savaş uçaklan gece varısına birkaç dakika ka la, birkaç gtinlük bir ayrıhktan sonra yine Beyrut gokle rine yerleştıler. Gecenin karanlığında ıyıce sessizleşen Batı Beyrut'u 20 dakika boyunca îsraıl savaş uçaklarının kulakları yırtan uğultusu kapladı. Yarımayla nısbeten aydınlanmış olan gökyuzü, uçaklardan atılan aydınlatma fışeklerınin portakal rengı ışıklarıyla bıraz daha aydınlandı. Havada ağırağır süzülen aydmlatma flşeklerine bır süre gelişigüzel uçaksavar ateşl açıldı. Ve günün ilk dakikaları böylece haylı tedirgın başladı. Şehrin ve içınde yaşamaya devam eden yuzbinlerce ınsanın kaderini çizecek önemde kabul edılen, ABD Ba$ kanı Reagan'ın konuşması ıse, sabahın erken saatlerinde öğrenilebildi. Reagan, Batı Beyrut'takı ve Lübnan'dakı Pilistin askeri varhğına son verilmesi biçimindeki ABD Îsraıl çağrısını bir kez daha veniledı. Ama daha önemllsi FKÖ'nün siyasi varlığım sürdürebıleceğini ıma etti Bu nedenle, Reagan'ın İsraU'e Beyrut'a saldırması konusunda kırmızı mı, yoksa yeşil ışık mı yaktığı sonısunun yanıtı berraklıkla alınamadı. Dün, Batı Beyrut'ta, bu konudaki genel degerlendır meye göre Reagan Israil'in Bevrut saldırısma «Sarı ışık» yaktı. Reagan'ın konuşmasına paralel olarak Israil hüküme(Arkası Sa. 11, Sü. 1 de) 93 kisi • mahkum oldu,109 kisi de beraat etti • ALANYATIA ANARŞÎK O LAYLARA KATILMAKTAN YARGILANAN ÜLKÜCÜ GENÇLİK DERNEĞÎ ALAN YA ŞUBESI BAŞKANI ISA ÎMAMOĞLU ILE 8 ARKADAŞI MAHKUM OLDU. Ulusu, Koc • ve Eczacıbası ile görüştü • BAŞBAKAN, IS1ANBUL SAVCIS1 ALUÇLUOĞLU İLE DE KASTELLI KONUSUNU GÖRÜŞTÜ... Temmuz bankacürtjından • Isvicre: Cevher Özden'i iade etmeyeceğiz CEVHER ÖZDEN HAKKINDA ISVİÇREYE EK BILGI GÖNDERİLDİĞİNİ AÇIKLADI ADALET BAKANUĞIÎ Faiz yarışı nasıl basladı? Osman ULAGAY Son gunlerde verdığı demeçlerle Türk banka sıstemının ışleyış bıçimını agır sozlerle eleştıren ve «Maalesef kanunlarunızin ve mevzuatımızın raüsamatıakâr laraflarından istifade eden bazı bankaların bütün Türk bankacılığını yanlış tarafa çektiğini Iki sene içinde üzülerek gördük.> dıyen HSK Başkam. sanayıci Halit Nann. 1 hazıran Kararlarmı olumlu karşılavan ozel sektor mensuplarından birivdı 5 hazıran 1980 tarıhlı Milliyet gazetesinde Nann. 4 hazıran kararlsnm d«ğariendınrken şunlan söylüyordu: •Bu karar Ue haHun artan tasarrufu Merkez Bankası kaynaklarıyla destpklenerek, sanayici. ihracatçı ve tireticilere yeni yatırım yapmaya döifik büyük krediler sağlayacaktır.» (Arkası Sa. 11. Sfi. 6 da) Somut cözüm geîirilmeli Yalcm DOGAN ANKARA Herkesın cnerak ettlği llsteler var ya... Hani. şu «Rastelli'den kimlerin alacagı, daba önenılisi Kastelli'ye kimlerin borcu olduRunu» gosteren lısteler... Eğer açıklanırsa «ortalık birbirine girer» dıye üzerınde değerlendirme yapılan Itsteler... Hiç kimse meraklaıânasın Kastelli'nın kasalarında bazı Isimler çıkmış ülabilir. Ama. asıl Islmlerin «Kastelli'nin yanında götttrdüğü dosyalarda bulunduğu» öne sürülüyor... Onun içlndfr kl, gerçekten çarpıct blr «Lozan tstanbul teiefon trafiği» sözkonusu Adam tsvlçre'den hâlâ «komisyonculuk» yapıyor tstanbul"dan bir yığın «vatandaş» son günlerde harıl harıl Lozan'ia görüşüyor. Kastelli ile. Teiefon yoluyla «borç (Arkası Sa. 11. Sfi. 7 de) JtYARBAKIR, (Cumhuriyet) Diyarbakır Sıkıyönetim Komutanlığı 1 No lu Askeri Mahkemesi'nde görülmekte olan 209 sanıklı Rızgari ve Alarizgari 11a 17 sanıklı DevGenç davala rı sonuçlandı. Rızgari ve Alarizgari Davası'nda 93 kişiye 232 yıl arasında değışen hapis cezaları verılirken. 109 sanık da beraat etti. Bu davada sanık olarak yargılanan 3 avukattan Ruşen Aslan 10 yıl, Mümtaz Kotan ile Ş.erafettin Kaya 8'er yıl agıt hapis cezasma çarptırıldı. 7 Kolordu ve Diyarba(Arkası 7. sayfada) lstaubul Haber Servisı Başbakan Bülend Ulusu, dun bğlsden sonra Istanbul Valilığın de, Banker Kastellı olayı ıle ilgılı olduğu sanılan bır dızı gö ruşrne yaptı. Başbakan Ulusu saat 15'den lti30'a dek Istanbul Cumhurıyet bavcısj Omer Aluçlııoğlu. işadamlanndan Vehbl Koç ve Nejat ticzacıbatı'nı ayrı ajTi kabul ederek goruştü.. Başbakaıı Ulusu, goruşmelerden son ra Vılayet Özel Kalem Mudürü aracıuğı ıle basın mensuplarına gonderdiğı mesajda herhan gi bır açıklama vapmayacağını bıldlrdı. Eczacıbası «ilaç» konusunu, Koç «çellb ışt.ni görüştükleri m soylerken, Cumhunyet Sav cısı Banker Kastellı olayını değerlendırdıklerım açıkladı. Başbakan Btttend Ulusu, Uk görüşmeyl aralarında Nejat Ec zacıbaşı'nın da bulunduğu İlaç (Arkası 10. Sayfada) ANKARA. (Cumhuriy et Bürosu) tsviçre hüküme tinin, Dışişleri Bâkanlığı kanalı İle Adalet Bakanlığına göndendlgl son yazıda Banker Kastelli'nin sahibt Cevher Özden'ln Türkiye'ye gerl verilmesınin olanaksız olduğunu bildirdi Türk hükümetine oncekı gün ulaşan son yazıda. tsviçre hükümeti Cevher Öz3enle ilgili ayrıntılı bflgiler (Arkası 13. Sayfada) DISK davası Bastürk: Sendikalarm kurulus amacı sömürünun sınırlanmasıdır Istanbul Ilaber Servisl > DISK Genel Başkanı Abaullah Başturk'un, soruyanıt şeklınde 14 rusandan bu yana da v<un eden sorgusu tamamlandı, 20. duruşma gününde tamamlanan sorgunun son gününde Abdullah Baştürk Savcının ve Avukatının sorulannı yanıtladı. Duruşma Savcısı Aytekin Ga nı Ataman, «tşçi sınıfı bilimi, bilimsel sosyaiizme göre, sömü rüyü sımrlandırma mücadelesı ekonomik, sömürüyü kaldırm» müc.ıdelesi siyasi mücadele olarak bilinir. Sömürüyü kal dırma miicatlelesini ÜİSK ııasıl, hangi işçi sınıfı partisi öncüliiğünde vermiştir?..» sorusunu yonelttı. Başturk'un bu soruya yanıtı ozetle şoyle oldu: «Evvela işçi sınıfı bUimi bi (Arkası 10. Sayfada) GÖRÜŞMELER, GÖRÜŞMELER, YİNE GÖRÜŞHELEK Öztrak: Devlet Kastelli ile pazarlık yapmaz • CEVHER OZDEN'İN TURKIYE'YE GETİRILMESl 1ÇIN KARARNAME HAZIRLANMADİGİNI BELİRTEN DEVLET BAKANI ILHAN UZTRAK OORT BAKANDAN OLUŞAN KOMHENIN CALIŞMALARINI YARİNA KADAR TAMAMLAYACAGINI BİLDİRDİ. İsrail Işgüderi: "FKÖ kamplarında ASALA'ya ait belgeler bulundu,, • ISRAIL TV'StNE ÇIKARILAN ÎRANLI GERtLLA .TUTSAKLAR ARASINDA TÜRK GERJLLALA RIN BULUNDUĞUNU» SÖYLEDt. ANKARA', (THAa.a.1 a a n m . Tel Avıv kaynaklı AP habenne dayanarak verdıği bılgiye gore tsrail Lübnan harekâtı sırasında yakalanan Yemeri. Iraklı ve Iranlı dort kişıyı oncekı gün Tel Avıv'de televızyon kameralan onunde yerli ve yabancı basının karşısma çıkardı. Kendısını Keban Ali Şiabani olarak tanıtan Iranh gerılla, Sayda'da Îsraıl Kuvvetlerıne teslim olduğunu belırttıkten sonra tutsak kampında, Turk, Lubnanh, Faslı ve Surıyelı gerıllalar ıle birlikte bulunduğunu söyledı. îsraıl. operasyon sırasında 5 000 kişıyı tutsak aldığını soylemektedır. Televızyon karşısında konuşan tutsaklar, lsraıllılerın kendılenne gayet iyı muamele ettığını soyledıler Öte yandan, Israıl'ın Ankara ışguderı Alon Liel, THA'ya yaptığı açıklama. Fılıstın Kurtuluş Örgutu (>rkası Sa. 11. Sü. 7 de) ANKARA, (a.a.) Devlet Bakanı Ilhan Oztrak, Cevher Ozden'ın yurda getırılmesı yolunda bır kararname hazırlanmasının soz konusu olmadıgını oıldırdi; Devlet Banker Kastelli ile pazarlık yapmaz» dedı. Oztrak. Anadolu Ajansı muhabırıne yaptığı açıklamada. «Süresi uzatılacak mevduat sertifikalan için. henüz bir faiz oranı belirlen medigini, dört Bakandan oluşan komitenin, konuyla il(Arkası 13. Sayfada) TürkSs'in öneri^i Danışma Meclisi Başkam Ord Prof Dr Sadi Irmak ve Başbakan Bülend Ulusu dün Pendik ferbanesi'nin bir bölümünün açılışını simgeleyen kurdelayı birlikte kestiler Fotografta, .Marin giysili genç kızm sunduğu makasla Irmak ve Ulusu'nun tesisi hizmete açışları görüiüyor. (Fotoğraf: Selim YALÇINER) Pendik Tersanesi dün acıldı « tstanbul Haber Servisi Ba^ bakan Bülend Ulusu dun Demz cilik Bankası Pendik Tersane si ve Agır Sanayı Tesislerı'nin bır bolumünü hizmete açtı ve tesisler bünyesindeki gemı mo torlan fabrikasının temelini at Merkez Bankası bankalara yüzde 34 . faizli kredi verecek ANKARA, (Cumhuriyet Bürosu) Merkez Bankasının nakit sıkmtısı çeken bankalara en az yüzde 34 faizli kredi verebilmesi için yeni bir kararnamenin hazırlandığı öğrenildi. Devlet Bakanı tlhan öztrak tarafmdan hazırlanan yeni kararnamenin iki gün içinde yayınlanarak yürürlüğe gir mesi bekleniyor. Merkez Bankası tarafından bankalara yeni blr kre dinin açılabilmesl 'için hazırlanmakta olan kanun (Arkası 13. Sayfada) İngiltere İsrail'e silah ambargosu koydu • BBC'YE GÖRE, BAŞKAN REAGAN, BEYRUT'A SALDIRMAMASINI İSTEDİ. İSRAİLDEN Bülend Ulusu: Tersanetörende özel isletme modeli gerekiyor için ler sekilde geliştirUmesidir» ue ,l«yısıyla açılışı dün yapüan tı. Başbakan Ulusu, yaptığı konuşmada «Hükümetimizin denizcilik alanındaki te mel politikası Türk gemi inşa sanayiinin, Türk deniz ticaret filosunun ve deniz ticaretinin bir arada ve birblrlerinl destek di ve Pendik Tersanesi için özel bir işletme modeünm kurulmasını gerekU gördüğunü vurguladı. Başbakan BUlend Ulusu, 1 Temmuz Denizcilik Bayramı do Takkeci görevini Öncül'e devretti tstanbul Ilaber Servisi 1. Ordu ve Istanbul Sıkıyonetim Komutanlığı Askeıı Savcüıği'na atanan Hakım Kıdemli Albay Haneti öncül Korevine başladı. Askeri Savcı Haklm Kıd«mli Albay Stileyman Takkeci Milli Savunma Bakanlığı Taftiş Kurulu Başkanlığı emrlne atanmıştı. Hanefl öncül dün savcılık raakamı'nda düzenlenen tötenle görevini Takkeci'* n devraldı. Askerl Savc» fctr blrblrlerine yeni görevlertade başanlar dlledJIer. Tuncer BULUTAV ın incelemesi Devletin rolü ve İktisadi Bunalım yarın D.B. Pendik Tersanesi ve Ağır Sanayı Tesıslerı'nde yaptı ğı konuşmada kamu ve özel sektorde, gemı ınşa, onarım ve bakım tersanelerinin kurul masının teşvik edildigım, idarı ve mali kolaylıklar sağlandığı nı, yenı tersane kuracak olan lann «Gısat» fonu ile ve rees kont kredılerı ile desteklendığini, ithal olunacak makine ve teçhlzata gümrUk muafiyeti sağ lanacağını bildirdi. Deniz tıca ret filosununn uygulanan teş vık tedbirleri sonucu 3 milyon DWT'a yaklaştığını belırtenBaş bakan. daha sonra şöyle konuştu: HEDEF «Deniz ticaret filomuzun 1993 yılında 7.4 mUyon DVVT'a ulasması amaçlanmaktadır. Dövizll navlun giderlerimizin dö vizll navlun çelirlerl ile karsı lanması bedef alınmıştır. Halen tskendenın, Havdarpaşa ve Al?ancak timanlarunızdaki çalışınalar devam etmektedir. 7 ana llraanın konteyner liman haline çetirilmesl, Marmara bölgesin df büyük kapasitell yeni bir WASHİNGTON, (a.a.) Ingiltere Lübnan'daki birliklerini geri çeken îsrail'e silah ambargosu koyarken. Başkan Reagan önceki gece üüzenlediğl basın toplantısında Israil'in Lübnan'a saldırısını onceden onayladığı yolundaki Arap iddlaiarını reddetti. Filistin Kurtuluş örgütü Llderl Yaser Arafat, îsrail'in Lübnan'ı işgalinden tamamen Amerika Birleşik Devletleri'nin sorumlu olduğunu söyledi. Doğu Alman Haber Ajansı ADN'nin Beyrut muhabiri ile görüşen Arafat, Lübnan'ın istilasının bir «Lsrail eylemi olmayıp bir Amerikan eylemi olduğunu» ileri sürdü. Bu arada BBC radyosu dün sabah verdiği haberder Başkan Reagan'ın Begin'e mesaj göndererek, görüşmeler sürerken. Beyrut'a saldırmaktan kaçınmasını istediğıni bil(Arkası 10. Sayfada) YHK, isci ve * • isveren sendikaSarının anlasamadığı maadeierı cözümtesin ANKARA, lCumhuriyet Bürosu) Turklş, Yuksek Hakem Kurulu Yabası v e ça lışmalarına ıhşkın lıukumete ıkı ayrı onen göturdu. TurkIş.'ın Uk onerısı, toplu sozleşme goruşmelerinm ışveren ile işçi sendikalan arasında yapılmasını içenyor. Oneride, ışveren Ve sen dıkalann toplu sozleşme go (Arkası 13. Sayfada) • G0ZUEN UĞUR MUMCU % Kastellizedelerin tasarruflan nereye yö nelir? ^ Borsa bankerliği yö netmeliğine tepkiler Arjantin Modeli... 5 ülke Türkiye icin Avrupa Insan Hakları Komisyonuna basvurdu STRASBOURG, (Cumhuriyet) Danımorka. Fransa, Hollanda, Norveç ve İsvec hükumetlerı, Türkiye ile ilgili olarak Avrupa İnsan Hakları Komiayonuna basvurdu. Soz konusu beş ülke tarafından merkezl Strasbourg'da bulıman Avrupa İnsan Hakları Komisyonuna dün yapılan başvuruda, «Türkiye'deki İnsan haklarr konusunda cfcfdl endişeler duyulduğu» Ifade edildı Cumhuriyette % Ödeme planı veren banker sayısı 68'i geçmiyor. HABERLERÎ a. SAYFADA önce bankerlerin, sonra bankaların daha sonra da şirketlerin battığı bir ülke ekonomisi var mı? Hemen yanıtlayalım var: Arjantln.. Serbest plyasa ekonomisinin iflas bayragı çektlği ekonomilerin başında Arjantin ekonomisi gelir. 1977 yı(Arkası 13. Sayfada) (Arkası 13. Sayfada) (Arkası 13. Sayfada)
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog