Bugünden 1930'a 5,475,524 adet makaleKatalog


«
»

19 TEMMUZ 1982 Cumhuriyet 9 Calışanlar... Sorulan... Sorunlan... YAnazSİRJVl birçok kararlarında belirtildiği gibi.'iyl niyetle zenginleşen kimse, zenginleşmeuin gerl verilmesinden ötürü, zenginleşme hiç olmasaydı bulunacağı durumdan daha kötü duruma düşmemelidir. Diğer deyişle davalının bu ödemeyi iade ettiğt takdlrde. O zengileşme olmasuydı bulunacağı durumdan daha kötü duruma düşmesi hallerinde, yanlış ödemelerin gerf alınması istenemez (...)>. (Yargıtay 10, Hukuk Dairesi) • «Onlara bir şey verme» dedi ermiş. «Onlardan al daha iyj ve onlarla birlikte taşı» «Bu onların daha çok hoşlarına gider, yeter ki senin de hoşuna gltsin. Ve onlara vermek istersen, sadakadan fazlasını verme, onu da dllensinler senden.» «Hayır,» diye yanıtladı Zerdüşt. «Ben sadaka vermetn. Yoksul değilim o kadar.» Friedrîch NİETZSCHE (Böyle buyurdu Zerdüşt). Türkiyeden • Merkez valiierlnden Adil Kerimojlu (48) Zonguldak'ın Bartın ilçesi yakınlannda geçlrdiğl Irafik kazasında öldü. Kerimoğlu için bugün tçişlerl Bakanlığında bir toren düzenlenecek. • îstanbul'da önceki akşam çeşitli semtlerde yapılan trafik kontrollerinde kurallara uymayan sürücülere toplam 1 milyon 520 bin 500 lira para cezası kesildl. • Adana, Mcrsin, İskenderun, Antakya, Ceyhan ve Tarsııs dünden itibaren uluslararası otomatik telefon görüşmelerîne açıldı • Sirkeci meydanmda bir hafta önce bulunan sağır ve dilsir çocuğa kimse sahip gıkmıyor halen Emniyet Başkomiserliğin de bulunan ve ihtiyaçları burada karşılanan çocuğa ilgili kuruluşların yatak yok, şartlanmıza uygun değil diyerek almatnelarınâan yakınıhyor. • Kadir gecesi dün pece kutlandı. Kuran'ı Kerim'In Hazreti Muhammed'e ilk indirildi*i arece olarak kabul edllen Kadir gece si nedenlyle îstanbul'dakt Süleymanlye, Sııltanahmet, Eyiipsultan, Nnruosmanlye, Hırka1 Şerif ve diğer camiler lbadete gelen yurttaşlarla dolup taştı. % • Kırşehir yakınlannda meydana gelen kazada 4 gurbetci ve yakını daha ,öldü. Almanya'da çalışan Şahin Tural yönetımindeki yabancı plakalı otomobilln bir kamyonla çarpışması sonucu Mehmet Çelik, Dilber Çelik, îlhan Çelik ve Şahin Tural c&n verirken, 2 kişide yaralandı. Konya'da iki kazada ise 5 kişi öldü. Çagdaş Gazeteciler Derneği Başkanı: Bu tasan ile özgür basın yerine iktidar basını getirilmekte ANKARA, (Cumhuriyet Bürosul Çağdaş Gazeteciler Derneği Genel Başkanı Ahmet Abakay, «Türk basın yaşamı, kabul edildiği takdirde bu anayasa üe karanlık bir döneme girmek tedir» dedi. Yeni anayasa tasarısına ilişkin görüşlerini Cumhuriyet'e açıklayan Abakay, «Prof. Orhan Aldıkaçtı'nın onur duyarak hazırladığını açıkladığı anayasanın yüz yıl öncesini geride bırakacak hü kümler içerdiğinU söyledi. Çağdaş Gazeteciler Derneği Başkanı Ahmet Abakay'ın açıklaması özetle şöyle: •Çağdaş Gazeteciler Derne ğlnin mesleki çalışma alanı olarak, yeni anayasanın özellikle 26 ve 28. maddeleri, irdelendiğinde basın özgür 1ü ğünün ortadan kaldmldığı. özgür basın yerine. İktidar basını. iktidarın emrindeki ve güdümündeki ve blr basın getirildiği çok açık oiarak görülmektedir. Atatürkçülüğün süslü cüm lelerden çok, ilkelerle yaşadığı gerçeğini gözardı etme yen Çagdaş Gazeteciler Derneği, Ulusal Kurtuluş Savaşının önderi Mustafa Kemal Atatürk'ün *Basın özgürlüğünden doğacak sakıncalann giderilme yolu yine basın özgürlüğüdür' ilkesinin sonu na dek savunucusudur. Bu savunucu olmanm gereğini de, yeni anayasada basın özgürlüğüne, getirilmek iste nen ve Türk basınını, genel hükümleriyle de Türk toplumunu 100 yıl geriletmeyi içeren bu geri gitmeye karşı çıkarak yerine getirecektlr. Çağımızda toplumlann çağ daş olmalarının önemli blr ölçüsü 'özgür basın'dır. Oysa yeni anayasa tasarısmm 28'inci maddesl, ilk fıkrasında 'Basınm hür oldu ğu ve sansür edilemeyeceğlnl* belirtirken, daha sonraki fıkralannda bu ilkenin ve hükmün yaşama geçirilmesi ni bütünüyle ortadan kaldırmaktadır.» Yürütmenin olağanüstü yetkiierle donatıldığını vurgulayan Ahmet Abakay şu görüşleri savundu: «Yürütmenin alabildiğine olağanüstü yetkilerle donatıldığı yeni anayasa, Heride yönetlme gelecek iktidarlann 'subjektif değerlendirmeleriyle, uygulamalanyla toplumu 'otoriter' baskı altına almasına yol açabilecek bir görüntü arzetmektedir. Örneğin. çeşitli mallara yapılacağı öğrenilen ve yazılan zam haberi, mesleği ga zetecilik olan herkes için kamuoyunu aydınlatmayı amaçlayan bir 'haber'dir. Ancak, anayasaya getirilen bu kısıtlama maddesi ile bu konu bir iktidar için. subjektif de&erlendirmelerle (ekonomik hayatı etkileyecek 'zamansız' haberi olarak. hatta ve hatta (devlete ait gizli bir sır) olarak b!le değerlendirilebilecektir.» Ecevit 34 gün hapis yatacak ANKARA, (ANKA) Fe deral Alman Der Spiegel ve Hollanda'nin NSVB televizyonuna demeç vermek suçundan 2 ay 27 gün hapis cezasma mahkum olan Bülent Ecevit, 34 gün cezaevin de kalacak. Ankara Sıkıyönetlm Komutanlığı tarafmdan temyiz edilmeyerek kesinleşen 97 günlük karar, 2 Nolu Askeri Mahkemece, askeri savcılığa gönderilecek. Bu arada, geçen yıl yine 52 sayılı bildiriye aykın hareket etmekten verilen cezanın, şart h salıverme süresi olan bir aylık bölümünün de, suçun yinelenmesi dolayısıyla çektirilmesi için, bu karan veren Ankara Sıkıyönetim Ko mutanlığı 1 Nolu Askeri Mahkemesi askeri savcılığa yazı yazacak. Askeri savcılık her iki karan Ankara Cumhuriyet Infaz Savcılığı' na gönderecek. Infaz savcılığı ise, Ecevit'e çagnda bu lunarak, cezasını çekmek üzere. savcıhğa başvurmasını isteyecek, öte yandan. Ecevit, «şart Iı sahverme» süresi olan bir ayı. cezaevînde geçirdikten sonra, ikinci suçtan ötürü de dört gün süreyle hapiste yatacak. Ecevit'in avukatla* n, «şarth salıverilme süresini» yatan bir hükümlünün, ikinci bir suçta da şarth salıverilmeden yararlanabileceğine ilişkin bir Yargıtay karan bulunduğunu, buna gore Ecevit'in 2 ay 27 günlük cezasının 58 güne ineceğini belirttiler. Aynca, Ecevit. bir başka suçtan da olsa 54 günü gözaltı ve tutuklulukta geçirdiği için hakkında verilen 97 günlük cezadan da 4 gün hapis yatacak. Böylece Ecevit, cezaevine girmesinden 34 gün sonra «şarth salıverilecek.» YANLIŞ ÖDEME: •Davacı kurum, altı yıl süreyle yanlış ödediği paralann geri alınmasmı Istemektedir. Davalının kötü niyetli olduğu iddia ve ispat edilmemlştlr. Dosya Içeriğinden de davalının gerçek durumu bilerek bu ödemeleri alıp, ihtiyaçlarına sarfettiği ve bu suretle kötü niyetli olduğu da anlaşılamamaktadır. Dairemizln DISK DAVASI (Baştarafı 12. Saytada) nayasanin öngördüğü köklü değişimler hayata geçlrilmiş olsa idl, içinde bulunduğumuz bunalım en azından bu ölçüde olmayacak idi.» dedi. Yargıç bu kez «Anayasada öngörülen köklü değişimler nedir?» sorusunu yöneltti. Fehml Işıklar Anayasa'nın 2. 20. 21. 30. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49 50. 51. 52. 129. 130. 131. maddelerini sayarak, bu maddelerde köklü degişimle rln yaşama geçirilmiş olması halindo bugünkü bunalıma düşülmeyeceğini bil dirdi. Yargıç araya girerek Ana yasanın uygulanmamasınm Anayasal bir suçu ortaya çıkaracağını. bunun da Dev let politikası olduğunu söy ledi. Fehmi Işıklar'm yanıtı özetle şöyle oldu: «Anayasa nın başlangıç maddesl insan hak ve özgürlüklerinden, milli dayamşma, sosyal adalet, toplum çıkarlaruıdan söz eder. Demokratik olma ilkesi Anayasanın te mel ilkelerindendir. Demokratik kelimesinden anladığınuz ise, tüm yurttaşlarm demokratik çerçeve içinde. hayatın her alanında tüm uygulamalar için görüş söy leme. hatta uygulamalan et kileme. yönlendirme hakkıdır. Tüm yurttaşlara ait o lan bu demokratik hak 500 •bin üyesi olan DtSK'in de hakkıdır. Biz görüşlerimizi Anayasanın demokratiklik il kesl ışığında insan temel hak ve özgürlüklerine dayanarak açıkladık. Kimi gö rüşlerimiz, kimi çevrelerce yadırganabllir, çıkarlara ters gelebllir. Bu bir görüştür. Bu görüşlerimize karşı olanlarin bfze saygılı olması, en azından görüşlerimize hoşgörülü olmasını bekleriz.. Yargıç Anayasada flngö rulen köklü değişimler ol duğunda Türkiye'ye sosya lizmin mi geleceğini sordu. Işıklar'in aoruya yanıtı şöy le oIdu:«Görüşüme göre Anayasanin öngördüğü kök lü değişimler uygulandığın da bundan toplumumuz yararlanır. Sosyalizm toplum cu bir düzeni ifade etmekte dir. O halde Anayasanın öngördüğü köklü dönüşüm lerin uygulanması bizlm önerdiğimiz görüşlnre uygun olacaktır. Devlet toplum, ya ni ulus, ülke ve egemenlik, birlikte olan kavramlardır. (Baştarafı 12. Saytada) ta serefenln Uzerinde sokafcta yfirfir gibl yürüyor» diye anlat b. Caml'nin iç bölümleri gezi llrken çinl örneklerini gören Evren caml mimarından bilgi aldı. Mimar Hüsrev Tayla KUtanya çinileri kullanmak is tediklerini ama iş ticarete dö küldüğünden Kütahva'nın kali teli çini yapmadığını, işl alaya aldıklarını söyleyince Başbakan Bülend Ulusu Çanakkale Sera mik ile ilişki kurabileceğini söyledi. Daha sonra Devlet Başkanı namaz kılmacak yer lerin Halıfleks mi yoksa halı rru kaplanacağım sordu. Evren «namaz kılınan safları öyle a yarlamak lazım ki, namaz ki lanın ayağı arkasındaldnln bur nuna değmesin» dedi. Egemen olan millettir. Siyasl iktidarla devletl sık sık özdeş kabul eden iddiana me mantıgı, siyasl iktidarla ra yönelik eleştirilerimizi, devlete yönelikmiş gibi an lamaktadır. Egemenlik bölün mez, iktidar bölünebilir ve toplumun belli kesimlerini temsil edebilir. Egemenlik yoksa devlette söz konusu olamaz, Egemenlik devletle birlikte vardır. Oysa siya si iktidarın olmayışı dev letin varlığına halel getirmez. Siyasi iktidara kar şı olmak. devlete karşı olmak demek değildir. Bu yaklaşım doğrudur ve hukuksaldır. Konuşmamda si yasal iktidann "yguladığı e konomik ve siyasal politi kanın bir evvelki iktidarın uyguladıgı kemerleri sıkma, ekonomik ve siyasal politikaya benzediğini, ül kemize yararh olmadığını ifade etmeye çahştım. Uy gulanan devalüasyonu eleştirdim.» Yargıç siyasi iktidardan söz etmekle birlikte. ekono mik ve sosyal sistemin devlet politikası olduğunu söyle di. Fehmi Işıklar konuşma sında vurgulanatıın ekonomik politika olduğunu, si yasal iktidarlann uyguladı ğı bu politikanın ülkemize Kapıkule'de iBusı •> ıtt \i. Sayfada) TUm amacımız bu.» Bu arada Kapıkuie Gümrük sahasında harıl harıl kapalı devre televizyonlannın da bağlanmaları sürdürülüyor. Saha içine dikılen kulelerdeki alıcılardan yapılacak yaymlan yöneticiler anında izleyebilecekler, gümruk muayene peronlarım saptayabilecekler Böylece de yolcuya verilen hizmet lerin denetlenmesi, herhangi bır aksakhğa meydan verilmemesi kolaylıkla sağlanacak Ote yandan, anons sisteWnin de geliştirildiğini belirtiyorlar. Gümrük sahasmın her yanındaki hoparlörlerin sayısmın çoğaltıldığını, ses düzeninin kuvvetlendirildiğıni... Bır ikı gun önce yapılan deneme yaymlarından ötürü lojmantarda kalanlarm «Uyu yamadıklarım> belirtmeleri. ses düzeninin ne denli kuvvetlendirildiğini ortaya koyuyor. Bunun yanısıra bir yetkili şu espriyi yapmaktan geri kalmıyor bu yayınlar karşısında: «Nasıl yayınlarımız. Edirne'den de duyuluyor mu?..> Günün ylrmidört saati ya yın yapılıyor hoparlörlerden. Müzik yayını, çeşitli anonslar... Müzik yaymları şunlan Türk Sanat Müziği, Türk Halk Müziği. folklorumuzdan parçalar, Hafif Batı Müziğt. bu tür şeyler... Bir yetkilinin dediği gibi: «Yani kalltesi olan müzik bir yerde...» Peki ya, ışçilerimizin genelde çok hoşlandıklan Arabesk parçalar ya da deylm yerindeyse «Minibüs müziği»... Işte o yok. Araya bant karıştınlmaması için de. ya yını yapılacak bantlann, tü mü de yetkililerin imzalarım taşıyor. Aynca çeşitli anonslar ya pıhyor bu ses düzeninden. Bizzat Kapıkuie Gümrük Yol cu Salonu Müdürü Halil Şe ker'in yazdığı metinler blr görevll tarafmdan okunuyor ve yolcular, sık sık doğru beyanda bulunsunlar diye uyanlıyorlar. Yetkililerin belirttiklerine göre yolcular bu yaymlardan oldukça etkileniyorlar. Aynca bu ya yınlarda gümrük t peronuna gelmeden önce yolculann ne ler yapmaları gerektiği de sık sık açıklanıyor. Tüm bunlann yamsıra, za man zaman Turizm Müduriü ğünün elemanlanndan da yararlanılarak. anonslarla yabancı turistlere hitap edillyor. Kısacası, Kapıkuie Gümrü ğü, bayram öncesl hummal! btr hazırlık içinde... Daha iyi hizmet verebilmek için. lşçileri daha bir kolayca memleketlerioe gfinderebilmek lcln..T Evren Turizm lçln barşıianmıştır. Bakan hk olarak özellikle öncelikll yörelerde olmak Ozere yılda 10.000 yenl yatak kapaslte sl yaratılması öngörülmüstür. Turtstik teslsler yanm da .panslyonculuğa da büyük önem verilmistlr. Diğer taraftan settöre yatırım yapacak yerll ve yabancı müteşebbisleri teş vlk etmek amacı İle de Tu rlzm Tesvlk Yasası yflrürlüğe konulmuş bulunmaktadır. Bu yasa ile devlet turizm bölge, alan ve mer kezlertnde alt yapıyı yapacak, müteşebblslere arazl klralayacak veya tahsls edecek. Üst yapıyı ise özçn direcektir Aynca ihracata tanınan teşvtk tedbirleri de turizm sektörttne tanrnmış bulunmakiadır. . BİTTÎ (Baştarafı 12. Sayfada) (Baştarafı 1. Saytada) seyi'ni duzenliyor Konsey, Cum hurbaşkanına danışmanlık yapmak üzere kuruldu. Tasanda, Konsey Uyelerl, şu biçimde oluştu: «Tabil üyeler: Esld Cumhurbaşkanlan ve esld Anayasa Mahkemesl başkanlan ile, eskl Genelkunnay Başkanlan Konseyln tabii üyeleridlr. Cumhurbaşkaıımca, Devlete ve mlllete iistün hizmetlerde bulunmuş, ldşiler arasuıdan seçilecek 20 üye. Konseyin tabii üyelerl ile Cumhurbaşkanınca seçilen üyelerin birlikte yukardaki fıkrada (Baştarafı 1. Sayfada) belirtilen nlteükleri taşıyan kimelerln yapılmasını sağlıjacaşller arasuıdan seçecekleri 10 ğından emln olarak. bu çalışüye. maların memleketimize hayırlı Devlet Danışma Konseyi üyeolmasını ve Anayasammn, ana leri. tabii üyeler dışında 75 yafelsefesinin bir daha değlşmeşıru aşmamak üzere, 6 yıl süre yecek bir nltellk kazanmasını İle görev yaparlar, süresini tatemenni ediyorum.» mamlayan üye yenlden seçilebillr.» • tLO'NUN TEPKİSİ Konseyin görevleri, «CumhurTürklye'de çalışma yaşamı başkanınca istenilecek konularve çalışanların haklarının duda incelemeler yapmak, görüş rumuna ilişkin bir rapor dübUdirmek, Cumhurbaskanının zenlemek uzere bulunan Uluskanunlan bir daha görttşülmek lararası Çalışma örgutü (ÎLO) üzere TBMM*ne geri gönderme temsilcileri, Anayasa Tasarısını yetldsinl kullanmasından önce bazı ÎLO ilkeleri ile çelişkili görüş bUdirmek» şeklinde belirbuldular. lendi. ÎLO Uluslararası Çalışma Konsey üyelerinin göreve Standartları Dairesi Başkanı başlarken ant içeceklerl, çalışlan Lagergren ve Sosyal Özmalannda açıkladıklan görüşgürlükler Dairesi Başkanı W. lertnden ve kullandıkları oylarR. Simpson, Anayasa taslağıdan sorumlu tutulamayacaklanm çalışma ve sözleşme özn . ve dokunulmazlıklarmm ola gurlUklerine ilişkin bölümlericağı hükümleri de tasanda yer ni inceledikten sonra, taslakta aldı. yer alan bir kısım llkelerin, Devlet Danışma Konseyine se İLO'nun kabul etügi ve Üyesl çilenler, Devlet ve diğer kamu kuruluşların uymasını ıstediğı tüzel kişileri ile bunlara bağlı ilkelerle çeliştığini belirttiler. kurum ve kuruluşlarda, devletin ve diğer kamu tüzel kişileKasım ayında toplanacak rinin doğrudan doğruya veya İLO Yönetim Kurulu için Türdolayısıyla katıldıkları ve ilgili kiye'ye ilişkin bir rapor hazıroldukları teşebbüs ve ortakhklayacak İLO temsilcileri, görüş larda görev alamayacaklar, bun me yaptıklan resmi temsilcilelara ait herhangi bir taahhüt rin, normal demokratik düzeişini doğrudan doğruya veya ne geçıldığinde, sendıkal hak dolavlı olarak kabul edemeyeve özgürlüklerin İLO ılkelen cekler, bunların taraf oldugu ile uyumlu olacağı konusunda anlaşmazlıklarda temsilcilik, kendilerıne güvence verdıklerıhakemlik veya vekalet görevi nl bildirdiler. Ancak, kendileriyapamıyacaklar. ne ulaşan Anayasa Taslağı'nın Konsey üyelerinin, lstıfa, kıbirçok ilke bakımından ÎLO usıtlanma, Uyelikle bağdaşmayan keleri ile çeliştiğini, tartışmaişlerl kabul etme, taksirli suçlar sonunda yapılacak degışiklar hariç olmak Uzere, bir suç. llklerde, ÎLO İlkeleri ile uyum tan 6 ay veya daha fazla ağır sağlıyacak değişikliklerin yapıhapis veya hapis cezasına hülacağı umudunu korumak isteküm giyme veya Konsey topdlklerini belirttiler. lantılanna blr yıl içinde izinsiz ALPDÜNDAR'IN SÖZLERÎ veya özUrsüz olarak 45 gün kaDanışma Meclisi üyesi ve îştılmama hallerinde Konseyin çi Emeklüeri Cemiyeti Genel karan ile düşeceğl hükmü de Başkanı Mustafa Alpdündar Atasan ile getirüdi. nayasa tasarısı taslağında fazKonsey üyelerinin aylık ve |a teferruata kaçıldığını söyleödenekleri yasa ile düzenlenedi. Alpdündar Komlsyon anaya cek, bunlann en çok Uç aylığısayı kanunlar ötcsinde, tüzük nı peşin alabilecekler. hatta yönetmeliklerde bulunma Tasarıya göre, Cumhurbaşkası gereken teferruata kadar ge tu Konseyin tabii başkanı olanlş tutmuştur» dedi. cak. Konsey Başkan ve başkan Toplumun büyük çoğunluğuvekilini seçecek, Başkanuk dinu ilgüendiren çalışma hayatı vanınm diğer üyeleri iç tüzüile ilgili duzenlemelerde belli ğe göre seçilecek. Başkanlık Dikesimlerin ortaya attıklan çar vanınm görev süresi 2 yıl olapık fikirlerin yer aldığını belir cajc. ten Alpdündar, «Anayasa lçeriKonsey, Uye tam sayısmın ğinde işveren keslminln daha salt çoğunluğu ile toplanacak önce basın ve kamuoyuna açık ve iç tuzüğUnde aksine bir hülanmıs bir kısım isteklerinin küm bulunmayan hallerde topyer almı? bulunmasının Izahı lantıya katılanlann salt çoğunher halde kolay olmayacaktır» luğu ile karar verecek. Konsededi. yin toplantı dönemi iç tüzüğünDM Uyesi, sendika aidatları de gösterilecek. Cumhurbaşkanın check off sisteminden kopar nı, gerekli gördüğü zaman Kon tılmasımn «sarı sendlkacüığı do seyi toplantıya çağıracak. Konğuracağını ve check off'suz aidat sey çalışmalarını kendi yapacatoplamak mümkiin olmayacağın ğı iç tüzüğe göre, yürütecek. dan sendikalann çanına ekonoEKONOMİK VE mik ot tıkanmış olacagını» söy SOSYAL KONSEY ledi. Yeni Anayasa tasarısında yer Mustala Alpdündar, yenl ana alan Ekonomik ve Sosyal Konyasada lokavtın hak olarak yer sey'e ilişkin madde de şöyle almasını da eleştirerek «Hiç bir düzenlendl: suretle grrev ile lokavt aynı 61 «Ekonomik ve Sosyal Konçüde mütalaa edilemez. aynı sey. Milli Ekonomlnin istikrar kefede düşünülemez» dedi. içinde gelişmesini sağlamak, Alpdündar daha sonra özetekonomik ve sosyal politika le şunlan söyledi: arasındald dengeyi korumak, «Anayasa taslafındakl çalışçeşitli ekonomik sektörler aram» hayatı ile ilgili düzenlemesındald uyum ve işbirUğini ger ler geçeceğimiz demokraside çekleştlrmek, çabşanlann iic> çalışan keslml» haklanm güret, aylık, ikramlye ve sosyal nün şartlanna göre geliştirmek yardunlan arasındald denge ve şöyle dursun, korumayı bile hakkaniyeti sağlamak amacıymflmkUn kılmayacaktır. Bize la, Bakanlar Kuruluna önerigöre bu anayasada işçllere kalerl hakkında göriiş bUdlrir ve şıkla verillyor gibi gözüken hak ya yeni öneriler sunar. lar, aslında uygulamada kepcc Ekonomik ve Sosyal Konsey, ile geri alınan bir durum yara (Vlallye, Sanayi ve Teknoloji, tacaktır. Çalışma hayatuu diiTanm ve Orman, Çalışma Bazenlerken yalnızca Türkiye için kanlan, DPT MUsteşan, Merdeld koşuUan değll, Türklye'kec Bankası Başkanı, en çok nln devlet olarak sözleşmelere üyesl olan işçt ve işveren üst tmza attığı dünya çalışma teş kuruluşlarınca seçilecek iiçer Idlatuun kurallannı da gözden üye, Cumhurbaşkanınca tktlsat, kaçırmaması gereldrdi. Anayasa Sosyal Slyaset ve Hukuk alan. Komisyonu mutlaka blzhn de lanndald uzmanlardan seçiledevlet olarak dahil bulunduğu cek üç üye olmak Uzere 15 ttyemuz Birleşmlş Milletler çalışden oluşur. ma teştdlatmın (tLO) demokra Konseyin kuruluş ve Işleyiş tlk ülkelerde calışanlar için koy şekll seçilenlerin süresi ve özduğu asgari formları okumalük işlerl kanunla düıenlenir.» mış kl. bu formların dısına çık ekonomik ve sosyal konolara mış, demokrasilerde bu mfimilişkin kanun, tasan ve tekllfkün degUdüj» lerde bulunur. Konsey, aynca ÇİLLER'İN SÖZLERt DEVLET DENETLEME KURULU Anayasa taslağının ana hatAnayasa tasansının 152. madları ile bunun ve kısa dönemdesi ile Devlet Denetleme Kurte Türkiye'nin gerekslnlmlerulu kurumu getirildi. rine yanıt verebilecek yapıda olduğunu vurgulayan özer ÇiYönetimin hukuka uygunluler, «Uıun dönemde ban akğunun, duzenli ve verlmli şekil sakhklar cıkabUir, fakat ba ka de yUrütülmesinm ve geliştidsr kısa bir siiıe içinde bunrllm»gin<n saglanması amseıyla daa daha iyisi haarlanamMdı» Cumhurbaskanlığın» bağlı oladedi. rak kurulan Devlet Denetlem* zarar getirdiğinin söylendl ğinde ısrar e " ' Yargıç «Sosyalizm do f e l ultusunda nasıl degiştireceksin?» soru sunu yöneltince de «Gayet basit Siyasi partiler vardır. Proğramları vardu. Işçiler olarak bu doğru Itudaki par tilerin işbaşına gelmesi için oy vererek, değiştirilebilece ğini söylemek isterim» dedi. SÜRECEK Akademisi üyelerini Kurulu, Cumhurbaşkanı'nın isteği Uzerine, tum kamu kurum ve kuruluşiannda ve sermayesı nin yannsından taziasını bu ku rum ve kuruluşların katıldığı her turlü kuruluşta, kamu kurumu niteliğinde olan meslek kuruluşlarında, her duzeydekı işçi ve işveren meslek teşekkül lerinde, kamuya yararh dernek larle, vakıflarda hertürlü inceleme, araştırma ve denetlemeleri yapacak, sonuçları rapor halinde Cumhurbaşkanına sunacak. Silahlı Kuvvetler ve Yargı Organlan, Deviet Denetleme Ku rulunun görev aianı dışında tutuldu. Kurul, 9 üyeden oluşacak, üyeler ve üyeleri ıçınden başkan, kanunda belirlenen nıtelıkteki kişiler arasından Cum hurbaşltanınoa atanacak. Kurulun, kuruluşu, işleyişı, üyelerinin görev süresi ve diğer özlük işlerl kanunla düzenlenecek. YÜKSEK HAKEM KURULU Yüksek Hakem Kurulu, tasarıda belirlenen hallerde doğrudan, grev veya lokavtın 60 gün devam etmesi halinde taraflardan birinin veya Çalışma Bakanının başvurusu uzerine, taraflar arasındakj uyuşmazlığı kesin olarak çözümleyecek. Taraflar anlaşarak grev veya Lokavta başvurmadan ya da grev veya Lokavt sırasında uyuşmazhğın çözümlenmesi için Yüksek Hakem Kurulu'na götürulebilecekler. Kurul kararlarını tasanda belirlenen il kelere uygun olarak verecek. Yüksek Hakem Kurulu'nun kuruluş ve çal'.şma usulleri yasa ile düzenlenecek TÜRK DİL AK.\ÜEMİSİ Anayasa tasarısında, yer alan yeni bır kurum da Turk Dil Akademisi, Akademi, Kamu tü zel kişiliğine sahip bir kuruluş olarak saptandi. Akademinin amacı ve görevi tasanda şöyle belirlendi: «Türk dili üzerinde araştırmalar yapmak, Türk dilinin gelişen lhtiyaçlara göre, oluşunıunu tespit etmek, Devletin dil politikasının yönlendirîhnesl ne yarduncı olmak, resmi yazış ma dilini saptamak, bu konularda bilimsel esaslara dayanan yayımlarda bulunmak, Türk di li üzerlndekl çalışmaları yurt çapında teşvlk ve desteklemek.» Türk Dili, Akademisi, en çok 40 üyeden oluşacak. Kuruluşunda bu üyelerin hepsi Cumhurbaşkamnca seçilecek. Üyelerin Dil konulannda uzmanlaşmış olmalanna özen gösterileoak. Boşalan üyeliklerin seçimi Aka demi üyelerl tarafmdan yapılacak. Türk Diı Akademisinin kuruluşu, çalışma usulleri ile yetki ve özlük lşleri yasa ile düzenlenecek. Orhan Aldıkaçtı, tasanda yer alan yeni kurumlan açıklarken, Akademinin dildekl düzen sizliğe sonverilmek istenmesin den dolayı yer aldığını söyledi. Anayasa'nın yürürlüğe konulmastndan sonra yeni kurumlar la ilgi yasalar çıkartılacak. Kafaoğlu ve Pasin'in görev alanları belirlendi ANKARA, (Cumhuriyet Bürosu) Kabinedeki son değişiklikten sonra Devlet Bakanlığına getirilen Sermet Pasin ile Maliye Bakanlığına atanan Adnan Başer Kafaoğlu'nun görev alanlarını belirleyen Başbakanlık Karamamesi Devlet Baş kanı Kenan Evren'in onayına şunulmak üzere Çankaya'ya gön derildi. Sağlanan bilgilere göre, yenl Devlet Bakanı Sermet Pasin bundan böyle, «dış ekonomik ilişkilerden» sorumlu olacak ve Türkiye'nin bu alandaki politlkasını yönlendlrecek. Özellikle Uuslararası Para Ponu (ÎMF), Dünya Bankası ve OECD ile iliş kiler Pasin'in üstlendiği görevler arasmda bulunuyor. Buna karşılık, yenl Maliye Ba kanı Adnan Başer Kafaoğlu, «îç ekonomik ilişkller ve ekonomlnin yurt lçlndeki eşgüdümün den» sorumlu tutulacak. Her iki bakanın görevlerini belirleyen kararnamenin bugün Resmi Gazetede yaytnlanarak yürürlüğe girmesl bekleniyor. Öte yandMi, yeni Devlet Bakanı Sermet Pasm uzun yıllar çalıştığı Cenevre'de «işlerini tasfije etmek» amacıyla önümüzdeki gün'erde Cenevre'ye gidecek. TISK (Baştarafı 1. Sayfada) toplantılardan sonra ortaya çıkan durum sonunda e konomik lçerikll «Destek Paket» haarlanınası karan na varıldı. Varüan karar bir yandan Başbakan Bülend ülusu'ya. blr yandan da Çankaya'ya lletildi. Geçen halta Çankaya'da Devlet Başkanı Orgeneral Kenan Evren başkanüğındaki ekonomik doruk toplantısında hazırlanacak «ye ni ekonomik paket» üzerln de de durulduğu bUdiriliyor. Toplantıda Maliye Ba kanı Kafaoğlu'nun «yeni destek kararların hazırlanabilmesi lçln zaman Istediği» eklenen bilgiler arasında. Bu durumda, «Ekono mik Destek Paketi»nin bu hafta İçinde hazırlanması bekleniyor. Gelecek pazartesi günü Başbakan Ulusu' nun başkanlıgmda toplanacak Bakanlar Kurulu'nda görüşülecek olan paket, da ha sonra Kafaoğlu tarafm dan kamuoyuna açıklanaPAKETT* NELER VAR? Sağlanan bilgilere göre Destek Paketi 24 Ocak karaTlarının ve lzlenen ekonomik politikanın aksayan yanlanm düzeltmeyi öngörüyor. Buna göre, pakette şu ko nulann yer alması beklenl yor: • Bankacılık alanında yeni düzenlemeler. • Devletin harcamalarını arttırabilmek amacıyla yehi vergilerln getlrilmesl vurgulanabilecek. Yasayla getirilmesi mümkün olan vergiler için aynca üst dü zey yetkililerinin görüşü a lınacak. • Yine devlet harcamalarını arttırabilmek amacıy la «sıkı para politikasında» bazı esnekliklere gitmeyi ön gören kararlar. • Sermaye plyasasını ba şı boşluktan kurtaracak dü zenlemeler ve sermaye piyasası yasasına işlerlik geti recek kurallar, • Kamu iktlsadi kuruluslarıyla ilgili olarak düzenlemeler. • Merkez Bankasmın re eskont oranlarımn faiz oranları doğrultusunda ele alınması. Yeni Ağca'nın soruşturmasını yapan İtalyan savcı Türkiye'ye geliyor İSTANBUL (UBA) Terörist Mehmet Ali Ağca*nın Vatikan'da Papa 2. Jean Paul'e suikast glrişi mi ile ilgili kovuşturmanın savcısı Martelle'nin, olayın yenilenen soruşturması ile ilgili olarak incelemelerde bulunmak üzere 20 temmuz salı günü İstan bul'a gelmesi bekleniyor. Türk yargı ve idare organlarından Ağca'nın katıldığı terör olayları ile Ab di İpekçi'nin öldürülmesi olayı hakkında bilgi alacak olan savcı Martelle, aynca Ankara ve Nevşehir'de de incelemelerde bulunacak. Martelle ilk olarak îstan bul savcısı ile görüşerek, Abdi İpekçi'nin öldürülmesi olayının soruşturmasını inceleyecek, çalışma raporlannı okuyacak. Kendisine İstanbul Emniyetinden bir görevlinin danışmanlık yapacağı savcı Martelle sıkı bir koruma altına alınacak. Martelle İ s Çağdas (Baştarafı 12. Sayfada) Devrimci Maden fşçileri Sendikasırun Markslst Le ninist bir felsefe doğrultusunda ve sosyal bir sınıfın di ğer bir sosyal smu" üzerinde tahakkümünü sağlamak ya da sosyal bir sınıfı ortadan kaldırmak amacında bulun madığı ve böylece TCK'nın 141/1. maddesinde ifadesini bulan yasa dışı örgüt nite ligine dönüşmedlği kanaatlne varüdığından sanıklann bSylece subut bulmayan müsnet suçlardan beraatle rine» İstanbul'dan hareket eden Sovyet gemisine 5 Bulgar yolcu dönmedi tstanbul Haber Servisl lstanbul limanın'dan hareket eden Sovyet bandralı «Uvta» ad lı yolcu gemisine, 5 yolcunun dönmediklerj saptandi. Emniyet MUdürlüğü yetkililerinden edinilen bilgiye göre, önceki akşam saat 23.30 sırala rında Karaköy limanmdan hareket için hazırlık yapan Sovyet bandralı gemide, Bulgar uy ruklu 5 yolcunun bulunmadıklan belirlendi. Daha sonra geml kaptanı'nın ihbarı Uzerine Seyit Allev, Ivan Guediğguiev Ivanov, Stepen İvanov Drakov, Emine Mehmedova Nedslbova ve Mustejebo Allev Nedjibov adlı kişilerin aranmalanna baş landığı blldlrlldl. llgililer sözkonusu yolculann bir süre sonra ortaya çıkarak iltica talebinde bulunmalannın beklendiğini söylediler. TAHViLLER BANKERLER* HiSSE SENETLERi ,TAHViLLER • EGE BtRACILIK l EGE GÜBRE • NUH ÇÎMENTO MEBAN YAYINLARI PARA DERGİSİ • Türkiye'nin en önde gelen finans dergisi, • Her türlü yatınm kararlarınızda size yarduncı olabilmek MEBAN 'ın en önemli amacıdır. l TAHVİL VE HİSSE SENEDİ, ALIMSATIM İLE HİZMETİNtZDEYİZ Sermaye ve para piyasaları bankacılık ve bankerlik sek törleri ve Türk ekonomisınin genel gidişatı hakkında etraflı ve aydmlatıcı bılgiler verir. • Memleketimizin başlıca yöneticilerinin görüş ve önerilerini her sayısında sizle : MEBAN MENKUL DEGERLER BANKERLIKve F1NANSMANA.Ş. MHP (Baştarafı IX. Sayfada) faalanmızU temas edecektir Seyahat sürelerl 15 güaü asa mayaoatmdan Almanya Başmü fettişi Sayın Kamil Tannknlu bu sflrenln en 1yi bir şekllde kullanılsblhnesl için Bölge Baş kanlan ile blr toplantı yapa rak, blr program hazırlayacak ve en geç aralık ayının ilk haftslannda Genel Merkez'de bulunduracaktır. 9 Seyahaün en ekonomik •artlarda uygulanabUmesl lçln Bölge Bsskanlan mümkün ol dngıı takdlrde oeak ayında Tür kiye'ye aıabalan İle gelen yurt taslarmuzdan durumu mttsalt olanlann Genel Merkez'den bn Ud «rkadasimınn Ahnanya'ya goturülebume imkânlarmı a raştoarak neticeyi Genel Merkeze bfldlreceklenUr. tmktn sağlanamadıfı takdlrde seya hat uçakla yapılacaktır. 7 Ynrt dısmdaki ülkücfl flye ve yöneticOere SoümusdekS dönemae çaliamalannda bssa nlar dOer, nrahsbbet ve «elamlanmı aımanaL» 451250 Kayıtlı Sermayesi: 500/100.000 TL. ödenmiş Sermayesi: 300.000.000 TL. Merkez: Istiklâl Cad. Odakule İş Merkezi No: 288/A Tel.: 51 12 50 51 52 53 . 54 Telex 24124 MBAN TR, Tahvil, hisse senetleri ve mevduat sertifikalan alım ve satımına ilişkin tüm işlemlerinizde Meban uzman kadrosu ile hizmetinizdedir. ARANAN HtSSE SENETLERİ: • ANADOLU CAM • ALPA • BAĞFAŞ • BATI ANADOLU ÇİMENTO • ÇİMENTAŞ • KORDSA • ÇUKUROVA ELEKTRİK • OLMUK • SARKUYSAN • ÜNİROYAL • GOOD YEAR MISIR'DA MALLARI BULUNANLARIN BAŞVURUSU " 1 AĞUSTOSTA BAŞLAYACAK ANKARA. (ANKA) Dışişleri Bakanlığı Enformasyon Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Türk , Mısır Ortak Komisyonunun Türk yurttaşlannın Mısır'daki hak ve çıkar lannın tazminl ile ilgili anlaşmanm gerekli onay işlem lerinin tamamlandığı ve 1 ağustos 1982 tarlhinde yürür lüğe gireceği bildirildi, re sunar. • Ayda bir kez yayırüanır. Fiyatı 200 TL. • Yılhk abone ücreti 2400 TL. «Para» abonelerine aynca Meban Sermayesi Piyasası BUlteni ücretsiz gönderılmektedlr. ı HİSSE SENEDÎ NEDİR? Fiyatı 25 TL. 'TAHVİL NEDİR? Fiyatı 25 TL. SATILAN HtSSE SENETLERİ ı KORUMA TARIM >EABAK • ÇELİK HALAT < TEZSA ı İŞKUR ' METAŞ LASSA AKSA
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog