Bugünden 1930'a 5,448,075 adet makaleKatalog


«
»

19 TEMMUZ 1982 Cumhuriyat 7 Anayasa tasarısınm kıyaslamalı tam metni Yeni Anayasa Tasansını ve 1081 Anayasasi' nı aşağıda karşüastırmah olarak sunuyoruz. Dar ve $iyah dizgilt maddeler 1981 Anayasası' na, gentş dizili maddeler Yeni Anayasa Tosonsina aittir. İlgili maddeleri altalta vermeye çahşıyöruz. Ancah, yeni tdmnnın daha hapsamlı olman nedeniyle yaptığımız harşüastırmada 1081 Anayasan'nın maddelerini Miralı veremiyoruz. oldugu hakkındaki Anayasa hükmü değlstlrlle raeas ve değiştirllmesl teklif edilemez. Çankayanin (Bastarafı 1. Sayfada) bırıkılmaiinı TBBM'den lste ycbilecek. • Cumhurbaşkanlığı seçimme bir yıl kala seçtaılerin ertelenmesİRİ lsteyemeyecek. • TBMM'ce kabul edilen ka nunlan 10 jün icüıde yayım layaesk. • Cumhurbaşkanı. Türkiye Cumhuriyetl ve milletln birliği ni temail edecek, Anayasa'nin uygulanmasını, devlet organla rının düzenli ve uyumlu calış masını gözetecek. • Gerekll (ördükce Bakan Isr Kurulu'nn Başkanlığı altında toplantıya «aiırarak, ya bsncı devletlere Ttirk devleti nln temsilcllerini KÖnderecek, Türkiye'ye gönderilen yabancı devlet temsilcilerinl kabul edecek. • Milietlerarası antlaşmala n onaylsyacalc, yayımlayacak. • SUrekll hastalık. «akatlık ve kocama nedeniyle helirli ki şllerln ceıalarını Iıafifletebllecek vey« ktldırabllecek, ölüm cezalarınm yerine jretirilmesl ne karar verecek veya af yetkisine dayanarak ölüm cezasını müebbet afcır bapis cemsına çevirebilecek. • Göreviyle ilgili işlemler den sorumlu tutulmayacak. • Vatan hsinliğlnden dolayı, TBMM üye tam sayısjnın en az ttçte birinln teklifl üzerlne, üye tam sayısının en az iiçte iklsinin vereceği kararla raç Uuıdırılacak. • Devlet Danışma Konseyi' ne üye seçilebilecek. • Başbakanı atayacak, görevine son verabileoek. • Bakanlar, Cumhurbaşkan ı n o »tenacnk, förevlerine son verilebUecek. • Tuzükleri inızaiayacaic. • Seçlmlertn yenUenmesini Isteyebilecck. 9 Başkomutanlık Cumhurbaşkanınca temsil olunacak. • Milli Güvenllk Kurulu'na Baskanlık edecek, gündem Cumhurbaşkanınca belrilenccek. • OlağanüstU hâl süresince Cumhurbaşkanı Bakanlar Ku. rulu ile birlikte OlağanüstU hâl kanununa dayanarak duru mun gerekli kıldığı konular da kanun hükmünde kararna meler çıkarabilecek. • Cumhurbaşkanı Başkanlı* pnda Bakanlar Kurulu Sıkı yönetlm ilân edebilecek. • Merkez Bankası Başkanı Cumhurbaskanınca tayin edilo cek. • Curahurbaşkanı Gkono> mik ve Sosyal Konsey'e üye seçecek. • Cumhurbaskanı Devlet De netleme Kurulu'na Uye ataya cak. • Cumhurbaskanınuı, Anay» sa'da tek başma yapacağı ön. görülen işlemleri yargı denetl rol dışmdadır. 9 Badyo ve Televizyon 1da resl Genel Müdtlrü ile Yöne tim Kurulu üyelerinden 3'U Cumhurbaşkanın'ca atanır. • Türk Dil Akademist en çek 40 üyeden olu$ur. Kurnlu şunda bu üyclerln hepsi Cum burbsskanı'ne» secilir. • Anayasa MahkemesS, 15 üyeden kuruludur, üyeleri Cum hurbaşkam tarafından seçilir. • Anayasa Mahkemesl tara. fından bir kanunun sekil bakı nundan denetlemesi, kanunun yayınlanma süresi içinde Cunt hurbsskanı'nca talep edilcbilir. • Cumhurbaşkanı. Anayasa Mahkemesi'nde doftrudan dog ruya iptal davası açabilme hakkına sahiptir. • Cnmhnrlyet Bas»avcısı »e Cnmhuriyet Başs»vcı Vekl H, Targıtay Büvük Oenel Ku* mlu'nun kendl iiyeleri arasuı da glzii oyla bellrleyeceği b». çer aday lçinden Cumhurbaskanı tarafından 4 vı) İçin seçi. Hrler. • Danıştay üyelerinln dört te biri nitelikleri belirtilen g«J revliler arasından Cumhur. başkanı tarafından seçilir. • Askeri Yar/fita.y UyeJerl birinci smıf askeri hakimler tarafından Askeri Yarjfitay Ge nel Kumlu'nun üye tam sayı sının salt çoftunlıtğu üe her boş yerin üç misli olarak gös. terdiğf adat lar arajnndsn Cum hnrbaşkanı'nca seçilir.. • Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu'nun, 4 asil ve 4 yedek üyest Yargıtay Büyük Genel Kurulu'nun kendi Uyele rl arasından ve 2 asıl ve 2 yedek Uyesi Danıçtav Genel Ku rulunun kmdi üyeleri arasın. dan, herbir uyelik için go«!te. cekleri Uçer kat adav arasın dan, Cumhurbaskanınca, 4 yıl İÇin seçilir. 1982 I. TEMEL HAK VE ÖZGÜRLÜKLERİN NİTELİĞ1 MADD 11 Herkes, kişiliğine bağlı, dokunulmaz, devredllmez, vazgeçilmez temel hak ve özgürlüklere sahiptir. Temel hak ve özgürlükler, kisinin topluma, allesine ve diger Idsüere karsı ödev ve sorumluluklarını da içerir. Temel hak ve özgürlükler, ancak bu ödev ve sorumluluklara baglı olarak kullanılabilir. II. TEMEL HAK VE ÖZGÜRLÜKLERİN SINIRLANMAS1 MADDE 12 Temel hak ve özgürlüklerin kullanılması. devletin ülkesl ve mllletiyle bölünmez bütünlüğünün, cumhuriyetln, milli güvenliftin, kamu düzeninm, genel asayi|in, kamu yarannın, genel ahlâkm. genel saglıgın ve başkalannın hak ve özgürlüklerinin korunması amacıyla ve aynca maddelerinde öngörülen özel sebeplerle suıırlanabilir. Bu maddede yer alan genel sınırlama nedenleri, temel hak ve özgürlüklerin tümü için geçerlldir. Temel hak ve özgürlüklerle ilgili smırlamalar. demokratik toplum düzeninin gereklerine aykın olamaz ve öngöriildükleri amaç dışında uygulanamaz. III. TEMEL HAK VE ÖZGÜRLÜKLERÎN KÖTÜYE KULLANILAMAMASI MADDE 13 ~ Bu Anayasa'da yer alan hak ve özgürlüklerden hiçbiri, devletin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğünü bozmak, Türk Devleti'nin ve cumhuriyetin varlıgını tehlikeye düşürmek, temel hak ve özgürlükleri yok etmek. Devlefin bir kişi veya zümre tarafmdan yönetilmesini sağlamak veya dil, ırk, dln ve mezhep ayırımı yaratmak ya da sair herhangi blr yoldan komünizme, faşizme veya dinl temellere dayanan bir devlet düzenlni kurmak amacıyla kuHanılamaz, bu amaçla kullananlar, kötüye kullandıklan o hak ve özgürlügü kaybederler. Hak kaybı hükmünu mahkeme verir. Bu yasaklara aykın hareket eden veya baskalannı bu yolda teşvik veya tahrik eden gerçek ve tüzel klsilerle topluluklar hakkında uygulanacak müeyyideler, kanunla dü«enlenir. Anayasa'nm hiçbir hükmü herhangi bir kişiye veya topluluga, bu Anayasa'da yer alan hak ve özgürlükleri yok etmeye yönelik bir faaliyette bulunma hakkını verir şeklinde yorumlanamaz. IV. TEMEL HAK VE ÖZGÜRLÜKLERÎN KULLANILMASININ DURDURULMASI MADDE 14 Savaşta, sıkıyönetimde veya olağanüstü hallerde, milletlgrarası hukuktan doğan yükumlülükler ihlal edilmemek kaydıyla, durumun gerektirdıği ölçude temel hak ve özgürlüklerin kullanılması kısmen veya tamamen durdurulabilir veya bunlar için Anayasa'da öngörülen güvencelere aykın önlemler alınabilir, Ancak, birinci fıkrada sayılan haüerde dahi, savaş huhukukuna uygun fiülerden doğan ölümler ile idam cezalanmn infazı hariç, kişinin yasama, maddi ve manevi varlığının bütünlüğü, kimsenin din, vicdan, düşünce ve kanaatlerini açıki'inıaya zorlanomayacagı ve bunlardan dolayı kınanıp suçlanamayacağı suç ve cezalann geçmişe yürutülemeyeceği, suçu hükmen sabit oluncaya kadar sanıklann suçlu sayılamayacağı kura] ve özgürlükleri ihlal edilemez. V. YABANCILARIN DURUMU MADDE 15 Temel hak ve özgürlükler, yabancılar için, milietlerarası hukuka uygun olarak kanunla sınırla/nabilir. *• IÎ7ÖJ tKİ\Ct KISIM (TEMEL HAK VE ÖDEVLER) BtRİNCt BÖLÜM (GENEL HÜKÜMLER) I. TEMEL HAKLARIN NİTELtĞl VE KORUNMASI MADDE 10 Herkes, klşlUğlne bağlı, dokunulmaz, devredlltnez, vazgeçilmez temel hak ve hilrriyetlere sahiptir. Devlet, kişinin temel hak ve hürriyetlerini, fert huzuru, sosyal adalet ve hukuk devleti ilkeleriyle bağdaşamayacak surette sınırlayan slyasf, iktisadi ve sosyal bütün engelleri kaldı rır, insanın maddi ve manevi varlıgının gelişmesl İçin gerekli şartları hazıriar, II. TEMEL HAK VE HÜRRtYETLEEtN ÖZÜ, SINIRLANMASI VE KÖTÜYE KULLANILAMAMASI MADDE 11 (1971 degislk şekll) Temel hak ve hürriyetler, devletin ülkesi ve mllletiyle bütUnlüğünün, cumhuriyetin, milli güvenliCin, kamu düzeninin kamu yarannın, genel ab lakın ve genel sağlığın korunması amacı ile veya Anayasanın diger maddelerinde srösterilen özel sebeplerle, Anayasanın sözüne ve ruhuna uymın olarak, ancak kanunla sınırlanablllr. Kanun, temel bak ve hürrlyetlerln özüne dokunamaz. Bu Anayasada yer alan hak ve bürriyetler den hiçbirisi, insan hak ve hürriyetlerini veya Türk devletinin tilkesl ve milletiyle bölünmez butünltiğünü veya dil, ırk, sınıf, din ve mezhep ayrıınına dayanarak, nitelikleri Anayasada belirtilen Cumhnriyetl ortadan kaldırmak kas dı ile kuHanılamaz. Bu htikümlere aykın eylero ve davranışlann cezası kanunda gösterilir, III. EŞtTLtK MADDE 12 Herkes, dil, ırk cinsiyet, slyani düsünce, felsefi inanç, din ve mezhep ay nmı gözetilmeksizin kanun önünde eşittir. Hiç hlr kişlye, aileye zümreye veya sınıfa imtlyaz tamnamaz. IV. YABANCILARIN DURUMU MADDE 13 Bu kısımda gösterilen bak ve httrriyetler, yabancılar için, milietlerarası hukuka uygun olarak kanunla smırlanabUir. Albert Einstein isafiyet teorisini uyuklarken bulmuşL YKU, omrümüzün yaklaşık üçte birinl dolduran yararlı bir olay. Yararlı oldugu kadar da gerekli. Doktorlar bu gerekllliği günde 8 saat larak saptamışlar. Fazla uykunun pata lojik blr nedeni olduğu görüşü de tıp adamları arasında oldukça yaygın. Buna karşın çok uy kudan sikayet eden pek görülmez ama az uykudan şikayet edene sıkça rastlanır. «Uyumak fcolay bir sanat defijl» der ünlü Alman filozofu Nietzsche «cünktt ona uln I. DEVLETİN ŞEKLÎ VE DEVLET ŞEKLİNÎN DEĞİŞMEZLÎĞ1 MADDE 1 Türkiye Devleti bir Cumhuriyettir. Anayasa'nin bu hükmü değiştirilemez, daftietirilmesi teklif dahî edilemez. 1982 U 1961 1. DEVLETİN ŞEKLt MADDE 1 Türkiye Devleti blr Cumhuriyettir. 1982 n CUMHURİYETİN TEMEL ÎLKELERİ MADDE 2 Türkiye Cumhurtyeti. toplumun huzuru, milli dayantşma ve adalet anlayışı içinde, insan haklarına saygılı, Atatürk milliyetçiliğine bağlı, baslangıçta belirtilen temel ilkelere dayanan, demokratlk. laik ve sosyal bir huKuk devletidir. 1961 H. CUMHUBİYETİN NİTELİKLERİ MADDE 2 Türkiye Cumhuriyetl, insan haklarına ve baslangıçta belirtilen temel ilkelere dayanan. milli. demokratik. laik ve SOSYAL bir hukuk devletidir. şabllmek İçin günboyu uyanık olmak gerek.» Şimdl bakalım birtakım UnlU klşiler nasıl ve günde ne kadar uyuyorlarmı;: NAPOLTON BONAPARTE: Ünlü Fransız împa ratoru genelllkle 22.0024.00 arası yatarmıs, 02. OO'de kalkıp robdüsabır ile bürosunda çalışmaya başlarmtş. Sabah 05. OO'de yeniden yatıp 7'de kalkarmış. Bonaparte'ın tüm yaşamı boyunca bir kaç saat ancak heryerde uyuyabildiği söyleniyor. Austerlitz savaşından önce lki gece sıray II 1982 m. DEVLETİN BÜTÜNLÜĞO. RESMİ DlLt. BAYRAĞI, MİLLİ MARŞI VE BAŞKENTÎ MADDE 3 Türkiye devleti, ülkesl ve milletiyl» Wlünmez bir bütündür. Resml dili Türkçe'dir. Bayragı. şakli kanunda belirtilen, beyaz ay yüdızlı al bayraktır. Milli marsı .îstiklAl Marsı»'dır Başkenti Ankara'dır. Istanbul Festivali'ylei ilgili bir öykü daha STANBUL Festivali çeşitli gösterileriyle son günlerini yaşıyor. Festival ile ilgili haberler sanat sayfamızı Büslerken bu köşede de zaman zaman küçük festival byküleri yaymlıyoruz. Bu öykülertn büyük çogunlugru lerln büyük çogunluga festivahn tanıtımını üstlenen A ve B firmasınm yöneticilerinden Alaeddin Ama tarafından uretiüyor. Her festivalde gazeteoilere davetiye bulma ko nusunda başı derde «riren Asna'mn son oyküsünü geçenlerde anlatti: Festivalin en çok tutulan gösterisi Giselle Balesi, daha dogrusu bu balede rol alan Nureyev'in gösterisiydi. EHmlzdoki davetiyeler daha Uk günden tukendi. Fakat arkadan bir davetiye isteği bombardımanı başladı Bir gazatecı arkadaş da tutturmuf *Nureyev'e bilet istiyorum* diye. Bu arkada$ı da iyi tanıyorum. öyle baleyle falan pek Hgtsl yok. Bir iki üç, telefonlar sıklaşınca sordum «ycthu hayrola nerden çıktı bu bale merakı.* Ne cevap verse beğenirsin: 'Ne balesi kardeşim ben Nureyev'e bilet istiyo>um.' Böyle deyince de Nureyev'in ne yaptığmdan habersiz Nureyev merakhsma bilet milet araraadım tabii.. I 1961 III. DEVLETİN BÜTÜNLÜĞÜ. RESMt DtL, BAŞKENT MADDE 3 Türkiye devleti. ülkesl ve milletiyle bölünmez bir bütündür. Resmi dil Türkçedir. Başkent Ankara'dır. 1982 IV. DEVLETİN TEMEL AMAÇ VE GÖREVLERÎ MADDE 4 Devletin Temel amacı ve görevi, Türk milletinin bağımsızlığmı ve bütünlüğünü, ülkenin bölünmezllğlnJ, cumhuriyetl ve demokrasiyi korumak, kişilerin ve toplumun mutluluk ve huzurunu sağlamaktır. Devlet. kişinin temel hak ve özgürlüklerini, hukuk devleti ve adalet ilkeleriyle bağdaşamayacak surette sınırlayan siyasal, ekonomik ve sosyal engelleri kaldırmağa, insanın maddi ve manevi varlıgının geUsıaesi için gerekli gartlan sağlamaga çalışır. ~ « Û * *<«,H v * ^ , ^^« V. EGEMENLİK • .*«.*ı „• (,.„„..„.«. MADDE 5 Egemenllk, kayıtsız şartsı» Törk milletlnindlr. Millet, egemenllğini. Anayasa'nin koydugu esaslara göre. yetkili organlan eliyle kullanır. Egemenliğin kullanılması, hiçbir surette belli bir kjçiye. zümreye veya sınıfa bırakılamaz. Hiçbir kimse veya organ kaynağtnı Anayasa'dan almayan bir devlet yetkisi kullanamaz. Milietlerarası yetküeri bulunan kuruiuştara üyeliği öngören andlasmalar hükümleri saklıdır. VI. KANUN ÖNÜNDE EŞÎTLÎK MADDE 8 • Herkes. dil, ırk. renk, cinsiyet, siyasi dü şünce, felsefi inanç, din. mezhep ve benzeri nedenlerla ayınro gözetilmeksizm ltanun önünde eşittir. Hiçbir kisiye aileye, zümreve veya sınıfa üntiyaz tanınmaz Devlet organlan ve ıdari makamlar bütün işlemlerinde kanun önünde eşitlik ilkesine uygun olarak hareket etmek zorundadırlar. la 3 ve 4 saat uyumus. TVÎNSTON CHURCHİLL: Sabah 3'e 4'e dek çaüşır, sonra yatıp sabah 8' de kalkarmış. öğle yemeğinden sonra pijama larını glylp 2 saat de öğ le uykusu çekermis. Yal nız tek kusuru varmış, o da heryerde, her fır* satta uyuklamaya eğlllmli olması imlş. JEAV BAPTtSTE DOUMENG; «Kızıl milyarder» diye tanınan Fran sızlann ünlü lşadamı günde 6 saat uyuyormus. Normal olarak gece 23.00 ile 05.00 arası. Ancak heryerde her zaman uyuyabillr, Istedigl zaman da kalkarmıj, ALBERT EİNSTEİN: Bü yük blr uykucu olduğu söyleniyor. Günün 10 sa atini yatakta uyuyarak geclrirmlş. 01 rlvayet, 1zaflyet teorisini de uyuk larken bulmus, CHARLES DE GAULLE: Asker oldugu için, uyku su da programlıym». 23. 00'den henjen sonra yatar, sabah 7 ile 8 arasın da kalkarmış VALERY GÎ8CARD D'ESTAİNG: François Mitterrand glbi günde 78 saat uyurmuş. JOHN FtTZGERALD KENNEDT: Genellikle 6 saat uyurmuB. 01.00'de yatıp 07.00'de kalkarmjç. Ancak hergün sallanan iskemleslnde bir parça şekerleme yapmayı eksik etmezmiş. CXAUDE LEVt STRAUSS'u kendi ağzından dinleyellm: «Zoruninluk ounadıkça 22.3fl'da yatarım, sabah 6.30'da kalkanm. Uyku ilacı alınm, ancak sadece uzak Ulkelere seyahat ettiğimde!» 14. LOUtS: 01'e doğru yatıp, 07.30"da uyanırmış. JOSEPH STALtN: Alkole boğulmus olarak sabah a karşı 3 İle 4 arası yatıp, geneülkle. zorunlu olmadıkça, öğle üzerl kalkarmış. Sinirll bir ya pıya sahip olduğundan uyumakta gUçlük çektigi söyleniyor. CHARLES MAURtCE DE TALLEYRAND: Napolyon Bonaparte'ın bu ünlü aristokrat Dıglşleri Bakanı'nın uykuyu çok sevdlğl söylenlr. Kokteyl lerden ya da blr briç par tisinden sonra, her gece 24.00'de yatıp. sabah lu'da kalkarmış. RİCHARI) WAGNER: Ün lü besteci, gençliğinde u yurgezermiş, yaşı ilerledikçe uyuyamaz olmaya başlamış. Ağzımzı yırtabilirım!.. EMETEVLER otobüsü Kızüay'a dogru yol ahyordu. Her nedense otobüsün Içindeki lki bayan birbirleriyle tartışmaya bajladılar. Ağız dalasması alışılagelmlş bir biçimde gelişmiyordu. Tartışma büyüdü. btiyüdü ve bayanlardan biri dayanamadı: D 1961 IV. EGEMENLİK MADDE 4 Egemenlik kayıtsız sartsız Türk milletinindir. Millet, egemonllginl. Anaya•a'nın koydugu esaslara göre yetkili organlar eliyle kullantr. EKemenllftin kullanılması, hiçbir suretle bel. II blr kişlye, zümreye veya sınıfa bırakılamaz. Hiçbir kimse veya organ, kaynağını Anayasa'dan almayan devlet yetkisl kullanamaz. Mübarek Ramazanda ağzıttıı octırma kadın. Ben senin afzını cart diye yırtarım. Diğer bayan bu sözün altında kalamazdı. balık istifl gibl otobüste utanmış olacak ki, ya nazikçe yaklaçtı: Ama konu Rica ederim, ben slzin ağzmızı yırtabilirim. Di: M11K Sek uk Demirel 1982 VII YASAMA YETKÎSÎ MADDE 7 Yasama yetkisi Türkiya Büyük Millet Merlisi'nindir. Bu yetkı devredılemez. Anyasa'nm Maddeleri hükümleri saklıdır. 1961 V. YASAMA YETKİSİ MADDE 3 Yasama yetkfsi Türkiye Bflyük Millet Mpclisi'nindlr. Bu yetki devredllemez. VIII YÜRÜTME YETKlSt VE GÖREVÎ MADDE 8 Yürütme yetkisi ve görevt, Cumhurbaskam vo Bakanlar Kurulu tarafmdan, Anayasa'ya ve kanunlara uygun olarak kullanıhr ve yerine getirllir. 1982 1982 1. KÎŞtNTN DOKÜNÜLMAZLIÖI, MADDt VE MANEVt VARLIĞI MADDE 16 Herkes yaşama, tnaddl ve manevi varhğtni konıma v« geliştirme hakkına sahiptir. Klşlnln vücut bütünlüğüne dokunulamaz, rızası olmadan billmsel ve tıbbl deneylere tabi tutulamaz ve organlan ahnamaz. Klmseye lşkence yapılamaz kimse İnsan onuruyla bağdaçmayan blr cezaya veya muameleye tabl tutulamaz. Mahkemelerce verllen ölüm cezalarmm yerine getlrll mesl halt blrlncl fıkra hükmü dışmdadır. öldürme flill, kuvvete başvurmayı zorunlu kılmıs olan mesru müdafaa, yakalama ve tutuklama karanmn yerine getlrllmefi bir tutuklu veya hflkümlünün kaçmasmm ön lenmesl, bir ayaklanma veya isyanm bastırılman. olağanüstu ya da Sıkıyönetim hallerinde yetklll merclin verdiği emlrlerln uygulanması sebeblyle meydana gelmlşse, birinci fıtera httkmü lhlal edllmiş sayılmaz. TL ZORLA ÇALIŞTTRMA YASAĞI MADDE 17 Hiç kimse zorla çalıstınlamaz. Angarva yasaktır. Şekll ve şartlan kanunla dtizenlenmek üzere tutukluluk, hükümlttlük ve şartlı salıverme süreleri lçlndekl calıetırmalar. askerl nitellkte olan veya askerlik görevi yerine geeen hizmetler olağantistü hallerde vatandaşlardan istenecek hl^metler ülke ihtiyaçlarının zorunlu kıldıfeı alanlarda öngörülen vatandaşlık ödevi niteligindeki beden ve fiklr çahşmaları, zorla çalıstırma sayılmaz, 1961 VI. YÜRÜTME GÖREVÎ MADDE 6 Yürütme görevi, kanunlar çer. çeve.sınde Cumhurbaşkanı ve Bakanlar Kurulu tarafından yerine tretlrilir. 1982 IX YARGI YETKİSİ MADDE 9 Yargı yetkisi. Türk milleti adına bagımsız mahkemelerce kullanıhr. 1961 VII. YARGI YETKİSİ MADDE 7 Yargı yetldsl. TOrk mlllett adına bafeımsız ınahi<pmelerce kullanıhr, 1982 X. ANAYASA'NIN BAĞLAYIOLIĞI MADDE 10 Anayasa hükümleri, ve yargı organ larını. idare aıakamlanm yan temel hukuk kurallandır. Kanunlar n olamaz, VE ÜSTÜNIÜGÜ yasama, yürütme ve kişileri bağlaAnayasa'ya aykı Sevgıye, dostluğa, güzellige, tüm insanlara merhaba... H. OZAN SINAY. 14 TemmuE 1982 ADANA EMEL SINAV 1961 VIII. ANAYASA'NİN ÜSTÜNLÜĞO VE ' BAĞLAYICILIĞI MADDE 8 Kanunlar Anayasa'ya aykın olamaz. Anayasa hfikümleri, yasama, yürütme ve yargı organlarını, idare makamlarını ve kisjlert baftlayan temel hukuk kurallandu". IX. DEVLET ŞEKLİNİN DEĞtŞMEZLİĞt MAnnF. o , D«viet •Abllnln CnmhurİTet Arapça Teknik Ticari Çeviri Daktilo 49 45 44 SÜRECEK
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog