Bugünden 1930'a 5,446,863 adet makaleKatalog


«
»

Cumhuriyet 4 KÜLTÜR YAŞAM 19 TEMMUZ 1982 televizyon 19.50 İFTARA DOĞRU Kur'anı Kerim Azhab Suresinin 3848'inci ayetleri Hüseyln Top okuyor. Programm sohbet bolümünde Milli Eğitim Bakanlığı Dın Eğitimi Genel Mudur Yarduncısı Halil Karlık'ın iyi bır müslümanın ozelJiklen uzerine sohbeti yer alacak. icinden haftadan seçmeler mahmut tali öngören ı Eğlence bitiyor rK; Dizinin «Evde PartU adım taşıyan bu bölümünde, olay lar güldürü biçiminde konu ediliyor. Oynayanlar. Suna Pekuysal, Levent Kırca. Dursun AIi Sanoğlu, Ece Öğe, Osman Çağlar. 20.30 HABERLER 20.50 HAVA DURUMU 21.05 EV HALİ 4 T 21.40 CAMİLERİMİZ Programda Bursa Ulu Camii tanıtıbyor. 22.05 MARTI ADASI Dizinin bu bölümünde Barbara gerçeği söyletmek lçin Loukardl'nin peşine düşer. Martin'in de yardımıyla Mary Ann'm Davia Malkolu admda biriyle gittiğini oğrenir ve onunla ilişki kurmanm yollannı araştırır. RT radyoları ve televızyonu haftalardan berı Dünya Kupası ayaktopu naklen yayınları ve ramazan ızlencelerı ıle zaman doldurup durdu. Dışardan büyük paralar sonucunda satın alınan ayaktopu karşılaşmaları buyük kıtlelerı iyî oyaladı ama, kım ne derse desm, bayan ızleyicılerın de dayancını oldukça zorladı. Ramazan ızlencelerı ıse, çeşitli yanlışları ve kaba çızgilerıyle kimseyi hoşnut etmedi. Şımdi bayram gelıyor. Aceleye getlrılen dört beş izlence ve mikrofon ve kamera karşısında kırılıp. dökülen ikı üç sarkıcıyla bayram eğlencesı de geçiştirılecek. Ondan sonra? Ondan sonra TRT radyolarının ve televizyonunun yöneticıleri oturup ciddi ciddi düşünmelidlr. Artık radyo TV yayınlannda eğlence bitiyor. Şimdl neler yapılmalıdır? Önümüzdeki dönemde TRT'ye nasıl bır yön verllmehdır? ÜÇUK bir açıklamaGazetemize telefon eden ohurlarımız, Haftadan Seçmeler'de adlarmı andığımız programları eleşnrdiğimız ' halde, ytne de onlara seçmelerde yer verdığimız ıçm «bu nasıl iş» diye soruyorlar. llh anda ınsana bu soru doğru gibi görünuyor. Hem eleştınyorsunuz. hem seçmelere ahyorsunuz. bu nasü bır ıs"> Once ohurlarımıza şunu sorahm, televızyonda «çok guzel» diyerek ızliyebildiğınız bır program var mı? Haftadan Seçmelere ahnmadığı içın hayıflandığınız bır yapıma rastlıyor musunuz çok uzun bır sureden berı0 Biz rasthyamıyoruz. Seçmelere aldıfolanmız. ufaU tefek eleştinlerle düzeltüebileceğine ınandığımız ya da, kuçuk eleştinlerle izlenebıleceğıni duşunduğümuz yapımlar, aslında televizyonun iler tutar yeri yok, sizler de büiyorsunuz. Dünyanm hıçbır yerınde planlaması boylesine bozuh bir te levizyon yoymt varlığı düşünülemez. Yaymlanacagı bıldinlen program yayınlanmaz. Yayın planında olmayan bir yapım yayına konur. Yaz gelince. yoyınlar tatıl 'rehavet'ıne bürunur. Yaymlanmakta olan bir dizi gerekçe gö'stenlmeden yayından kalkar. Doğru haber verme, zamamnda haber verme, feamuoyunun oluşmasına tarafsızca yardımcı olma görevleri yerine getirilmez. Yayınlar gidereh yüzda yuze yakın bir oranda dış kaynaklı yayınlar durumuna döner denetimin 'yayınlanmaz' dediği yapımlar yayınlanır. Sizlere hangi birini aayalım. Biz bı* durumda. henduerinde birazcıh olumlu yan pördüğümüz yapımlan seçmelere alıyor ama eleştirimizi de getirerek, izlemenizi öneriyoruz. Yapabilirseniz şayet daha oçıfe bir onerımiz var; Kapatın levizyonlannızv, açın radyolannızı. 22.55 HABERLER 23.00 KAPANIŞ radyo 05.00 Açılış, program ve kısa haberler, 05.05 Ezgi kervanı (THM), 05.30 Şarküar ve oyun havaları, 06.00 Kısa haberler, 06.02 Bölgesel yayın, 06.30 Köye haberler, 06.40 Günaydın, 07.30 Haberler, 07.40 Günün içlnden (1), 10.00 Kjsa haberler, 10.02 Arkası yarın, 10.22 Bölgesel yayın ve reklamlar, 11.00 Kısa haberler, 11.05 Türkçe sözlü halif raüzik, 11.20 Yüksel Bozbay'dan şarküar, 11.40 Eızden size halk mUziği, 12.00 Kısa haberier, 12.05 Reklamlar, 12.10 öğle tizeri, 12.55 Reklamlar, radyoTV programları, 13.00 Haberler, 13.15 Hafif müzık, 13.30 Bölgesel yayın ve reklamlar, 14.30 tst.tzm.Ç. OvaAntalya, 14.45 öğleden sonra (2), 16.00 Kısa haberler, 16.05 Mehmet Özbek'den türküler, 16.25 S. Mutlu Akbulut'dan şarkılar, 16.45 Hafıf müzık, 17.00 Olayların içınden, 17.30 Fasü, 18.00 Kısa haberler, 18.05 Çocuk bahçesl, 18.20 Hafanın çocuk şarkısı, 18.2321.00 Bölgesel yayın ve iftar programlan, 21.0001.00 TRT2 üe ortak yayın, 21.00 Haberler, 21.30 Erkekler toplulduğu (THM), 22.00 Kısa haberler, 22.05 Keman solol a n (KM), 22.25 Salih Uygun'dan türküler, 22.40 Erol Küçükyalçın'dan şarkılar, 23.00 Haberler, 23.15 Gecenin İçlnden (4), 00.55 Günün habertennden özetler, 01.00 Program ve kapanış, 01.0505.00 Gece yarısı, (02.0003.30 sahur nfogramı). TRTI 19.20 Beraber ve solo şarkırihan Boran'dan şarkılar, 09.15 Tarihte bu hafta, 09.30 Piyanonun öyküsü, 10.00 Mu harrem Akkuş'tan türküler, 10.20 Oevdet Bolvadin'den şarkılar, 10.40 Çogalan dünya, 11.00 Türküler geçidl, 11.20 Haflf müzlk, 11.40 Suna Batıgün'den şarkılar, 12.00 îsmet Akyol'dan şarkılar, 12.15 Ankara Badyosu Çok Sesll Korosu, 12.30 Beraber şarkılar, 13.00 Haberler, 13.15 Saz eserleri, 13.30 Bir albüm, 14.00 Türk folklorundan damlalar (THM.), 14.30 Ingılizce orta I, 14.45 Pransızca orta I, 15.00 Almanca orta I, 15.15 tngilizce llse III, 15.30 Zaman içinde sanat, 16.00 Türk musikisı abzlüğü, 16.20 Arkası yarın, 16.40 Türkülerden bir demet, 17.00 Olayların içinden, 17.30 Küçük konser, 18.0o Küçük koro (TSM), 18.30 Türk romalar, 19.50 Türkçe sözlu hafiı müzik, 20.10 tki solistten türküler, 20.30 Sollstler geçidi, (TSM), 21.0041.00 TRTI ile ortak yayın. 07.00 Açılış ve program, 07.02 Güne başlarken, 08.00 Sabah konseri, 09.00 Türkçe haberler, 09.03 Barok müzlk, 09.30 Wings'in «Band On The Run» albümü, 10.00 Saz eserlerl, 10.15 Çeşitli miSzik, 11.00 Öğleye doğru, 12.00 Ha berler, 12.12 Dlskoteğimizden, 13.00 Konser saati, 14.30 Caz müsdğl, 15.00 Müzlkli dakikalar, 16.00 Günün konseri, 17.00 Habarler, 17.12 Sizler için, 18.00 Plaklar arasında, 19.00 Haberler, 19.12 Akşam konseri, 19.45 Hafif müzik, 20.30 Caz müziği, 21.00 Müzlk sohbetleri, 22.00 Haberler, 22.12 Gecenin getirdikleri, 23.00 Müzik takviml, 24.00 Gece ve müzik, ol.00 Program ve kapanış. Eu sorulardan önce sorulması gereken bır başka soru daha var: Yeni Anayasa'da TRT nasü bir kımllğe kavuşmaktadır? Türkiye geçiş donemi denilen zaman dilimmin önemli bir aşamasına yaklaşıyor. Şu anda ülkenin günluk sorunlarının yanı sıra geieceğimizi etklleyebilecek daha başka sorunlarla da karşı karşıyayız. 24 ocak kararları, sosyal çalkantılar, TUrk Yunan ilişkllerinin gerginliği, Kıbrıs sorıınu, îran'm Irak'a yüklenişi, İsrail'in azgınhğı vb. olaylar bu gibi sorunların arasında yer alıyor. Tüm bunlann arasında Türk halkımn gönUlgücünU destekleyeceK, ona saklamadan bilgi verecek ve aldatıcı destek yerine onu gerçekçi yayınlarla geleceğe hazırlayacak en önemli kitle iletışim araçlan radyo ve televizyon da var. Gerçi salt bu ıkl aracı yeterli bir anlayışla tek başına kullanmanın tüm sorunlara çözüm getlrmesı elbet beklenemez. Daha önce toplumumuzun diğer kurumlarımn düzeltilmesi ve katkıda bulunması gerekır. Ama, acaba yenı Anayasa TRT'ye bu konuda ona düşen gorevleri yerine getirebılmesim sağlayacak ne gıbi özellikler vermektedır? Bu yazı hazırlandığı sırada henüz Anayasa taslağı açıklanmamış olduğu ıçm, TRT"nin yeni durumu hakkında da herhangi bır yorum yapmak olanaksızdı. Ama, daha once basının yenı Anayasa'daki yeri hakkında elde edilebilen bilgilerin hiç de iç açıcı bir özellık taşımadığını düşünürsek, TRT'nin geleceğı hakkında da iyimser olmaya gerek kalmadıgım rahathkla söyleyebilırız. Oysa önümüzdeki günlerde, aylarda ve yıllarda radyolarımızı ve televizyonumuzu büyuk gdrevler bekliyor. Televizyondan daha olgun ve yeterli ızlenceler hazırlamakta olan radyolarıraız her bakımdan, «dinlenebilir» bir düzeye getırümelidır. Televizyonu ise, tümden yeniden ele almak gerekiyor. Y«ni elemanlar yetiştirerek ve gerçek bir yeniden örgütlenmeye giderek... Ama, bunlar bugün başlansa ancak, ıki üç yıl sonra sonuçlanabilecek düzeltme çabalandır ve hiçbiri belli bir özgürlük ortamı olmadan sağlanamaz. îşte bu nedenle de yeni Anayasa'dan TRT'nin payına düşecek ilkeleri büyük bır merakla olmasa bile bekliyoruz. Yeni Anayasa TRT'ye olumlu llkeler getlrmese de önümüzdeki dönemde TRT'nin en azmdan bugün İçinde bulunduğu aymazlıktan kurtanlarak topluma hiç olmazsa blraz destek olabılmesi lçin çalışümalıdır. TUrklye'nln artık salt eğlenceyle olayları geçiştiren radyolara ve televizyonlara gereksinınıi kalmamıştır. Televizyon UZUN BİR ARADAN SONRA: MUAZZEZ ABACI Salı, Saat: 21.05 Muazzez Abacı çok uzun bir aradan sonra, Ramazan için hazırlanmış olan Türk Sanat Müzıği programlannın sonuncusunda ekranlara geliyor. Abacı bu yapımda 12 güzel şarkı sunacak. Renkli olarak yayınlanmakta olan bu salı günü konserleri genelde beğenilen yapımlar oldu. TRT, Ramazan için denilebilir ki, hiç de iyi programlar hazırlamadıgı için, iyi notlar almayı beceremedi izleyenlerden, bu yargı doğrudur. Ramazan için hazırlandığı duyurulan yapımların, Ramazanla uzaktan yakından ilgisi yok. Eğlence programı diye sunulan yapımı, ramazan dışında da rahathkla yayınlamak olası. Türk Sanat Müziği konserle ri de ramazan için hazırlanan yapunlardan. Ne var ki. bunların da ramazanla bir ilgisi yok.. öteki ramazan programlarından tek ayrıldı. ğı nokta bu yapımlarda bel li bir duzeyın tutturulmuş ol ması. Öyle sanıyoruz ki, TV yöneticileri, halkın bu beğenisini değerlendirip. salı konserlerini ramazandan sonra da sürdürürler. sa da bir zamanlann ünlü şarkıcısmı, severek beğenerek izleyecekler olacağına inanıyoruz. . J TV'NİN BAYRAM DİZİSİ BAŞLIYOR Perşembe, Saat: 22.15 Televizyon ramazan programlanndan sonra «Bayram 1,2,3, »adıyla bır dizi program daha hazırladı. Bayram l'de Türk Sanat Müzigi'nden, Türk Hafif müziğinden, Türk Halk müziğinden, bu dallarin ünlü seslerinden şar kılar dinliyeceğiz, Bayram l'in en önemli özelliği, öteki gunlerden ayrılığı, perşembe akşamı ekranlara Ajda Pekkan'ı getirecek olmasında. Elbette, her zaman yapıldıgı gıbı şarkıların. türkülerin arasında adı «Parodi* olan, sanınz ki, hazırlayanların bıle gülemedikleri güldürmecelerin bulunduğunu söylememıze gerek yok. Nevra Serezli ile Mehmet Ali Erbil'in sunacağı yapımı dileriz ki, beğenirsiniz. Bu yapımdan umutlu olabileceğimiz tek yan, eğlence programları hazırlamakta ustahğına inandığımız tzzet öz'ün, yapım ve yonetımi ustlenmış olması. USTA BİR YÖNETMENDEN GÜZEL BİR FİLM Sah, Saat: 21.50 Yoaetmen George Cukor adım, haftadan seçmelerden ve televızyonda yayınlanmış olan öteki filmlerınden elbetteki anımsıyacaksmız. S a lı akşamı Muazzez Abacı konserinden sonra bu yönetmenın «Boşanmanin Bedeli» adlı filmini severek izhyeceğinizi umuyoruz. Filmde bir z a m a n l a n n romantık sanatçısı Katharine Hepburun ile John Barrymore başrolleri paylaşıyorlar. Aile geçımsızhklerıne. boşanma sonrası sorunlanna ustalıkla yaklaşan bır fılm. Muazzez Abacı salı gfintt solo programla ekranda. TRT.III bulmaca TRTII 07.00 Açılış ve program, 07.02 Solistlerden seçmeler, 07.30 Haberler, 07.40 Türküler ve oyun havaları, 08.00 Sabah lçin müzlk, 09.00 Penı, 19.00 Türküler geçidl, Otobüât 20 gün: 75.000 TL v« 400 Dolar Haziran / 9 Temmuz 3117124 Agutot 7121128 •ofy» Zapeb Vncdlk Milano CeaRR • Paıif Loadra Amıteıdaal Marih • Vlyua • Bcipıt Plovdhr KLASİK BOYÜK fi&AVRUPA TURLARI ^ J v uluaoy rtd ^geııleri 1 2 3 4 5= 6 1 7 colorama 8 9 MMM 1 2 3 4 56 / Ğ XV TURİZM ALANYA dıskoteklı MOTEL havadunesdenız H banana Coloromaıle btrbaskadır 1 U 1 1 SOLDAN SAĞA: İİ 1 Buda duıının ruhanl başkanına verilen unvan. 2 Mersin korfezme dökülen bir akarsu... Bır lçkı. 3 Vasilık. 4 Italya'da bır şehir... Derebeylik çagında «ordu» anlamında kullanılan bır terlm. 5 Selenin simgesl... Safha, 6 Helyumun slmgesi . Cennette blr agaç. 7 Isviçre'de bir kanton... Denurın simgesl... Isim. 8 Kuzu sesi... Koku... îtalya'da bir şehır. 9 Seçmecilik. YÜKARIDAN AŞAGlYA: nan şalr ve müzlkçist 4 Tembellik .. Berilyumun sımgesi. 5 Yürüyerek giden... Çevren, göz erimi. 6 Oyunda cezaiı ÇOCUK. 7 Tokat'ın bir ilçesi. Bizmutun süngesı. 8 Molibdenın simgesi... Stronsiyumun slmgesi... En, 9, T Hollanda'da bir şehır. ~ 1 Fenomenist felsefenın kurucusu olan ünlü îskoçyalı filozof ve tarıhçl. 2 Dünya, evren... Maksat, gaye. 3 Müzik üzerine ilk eseri yazdığı soylenen ve Demeter'e tlâhi adlı ünlü şıırinden günumüze kısa bir parça kalmış olan eski Yu 4 1 2 3 12 3 45 6 7 8 9 6 I k A. 5 H ıi nr Iç [T 6 A X. |c|7 11 1 7 5. A | L |A|H Lı 8 A L LL 9 |N t [T|A|7 |Tp ]T K A •• E HA.B 1 JL • P tz •1 L Türkiye Zirai Donatım Kurumu Genel Müdürlüğünden Genel Müdürlüğümüz ile İstanbul ve îzmir Bölge Mudurluklerımızde, mevcut teknik v e ticari şart namelerimiz e s a s l a n n a göre, 2 adet seyyar mısır tohum temizleme, ayırma ve ilâçlama tesisi ile 2 adet seyyar tartma ve paketleme tesisi ithal edilecektır. Teklif vermek isteyen firmaların tekliflerini 13.8.1982 cuma günü saat: 15.30'a kadar Genel Müdurlüğümuz Ticaret Dairesi Baskanlığı îç Ticaret Müdurlügü'nde hazır bulundurulmalan, 2490 sayıh arttırma, eksiltme v e ihale kanununa tabi olmayan kurumumuz malı kısmen veya tamamen alıp almamakta ve siparişi dilediğine vermekte veya firmalar arasında taksim etmekte tamamen serbest olduğu ilân olunur. (Basın: 18820) 5192 Elvis Presley'i Pazar Sinemasmda izleyeceğiz., Venedik RoM Floruut (Hnj Mce Cannct • Monte Guto Bucdona Valancc Paıii • Londn Am««crd«m • Mtfnih Vlyaııa • JMfnt AKDENİZ OLKELERİ VE ORTA AVRUPA Otobüd* 2Sgün 110.000 TL vt 460 Dolar Ttmmut î 31 /Ağuttoı 28 OtoMatuten» tit conditio»'ı Meıc«ia •tobUcriylt yapdv. MDRACAAT: ,:İo»HlüAS7 Ttl: 43 109456/49 1011 ANKARA: tnkihp Sok. 18/A Kn4ay Tek 17 31 71 / 18 S6 36 SAMSUN: Kırtur Ttl: 13310 HOTEL LİDYA 24.444. TL MOTEL POSEIDON 21.111.TL HOTEL ÖZGÜR 18.888.TL AAARAAARIS Türk basınının seçkin imzalarıi ÎSTANBUL Ba^ıam GAZETESl'nde, Bayramda Istanbul BAYRAM Gazetesi'ni • almayı unutmayınız. ARNAVUTLJLJK 1 0 G O N HAREKET 9 AĞUSTOS 1 9 8 2 ELVİS PRESLEV HAYRANLARI İÇİN Pazar, Saat: 14.05 Pazar sinamasında Elvis Presley hayranlannı iki saat ekran başmda tutacak bir filmi izleyebilirsiniz. Filmin adı «Şarkıcılar Kralı». Yönetmeni Richard Thorpe. Ko nusu sıradan özellikler taşı «MELBA MOORE» SHOW Pazar, Saat: 18.15 Televizyon dördüncü haf tadır ekranlara ünlülerin show programlannı getiriyor. Dileyelim bu tavır sürsün. Bu hafta Melba Moora var ekranlarda Şarkıcı şu şarkılan sunacak: New World». •! Got Love, If You go away», «Never can say «Blue Skies». 144DOLAR+14.444TL akrabılannda kalmak lıteycnlere 2 ay» kadar izin verilir. ROMANYA Lux Havuzlu Hotel PERLA 10 gün tam paıtfiyon mamaia 144 DOLAR*14.444 TL AGRUBU 1OO1 Jg»c»/lOj0ntwcum»lıjnhmntuj BODRUM T.M.T OTEL C ! 19.900.TL. MARMARİS SultanSarau Mot«l 19.900TL. JSEKETUR OTEL TlM.iMMlyen18.900.TL. Harekct her SALI günleri BÎZt BİZİMLE SEYAHATL. EDENLERDEN SOR UNUZ Hareket Her Cuma ve Sah günleri özel otobiıderle çidiş gelişler tesitte tam pansıyon yarım pontiyonlarda 2.000 TL tenzilat. HARBİY2. HALASKARGAZ1CAD. 53 / 2 tSTANBUL İLAN İstanbul Belediye Başkanlığından Kadıköy Merdivenkoy Mahallesi 193 pafta, 1015 ada, 81 ve 82 sayılı kadastral parseüer arasında yapılan imar kanununun 42. madde uygulamasma ait parselasyon hantası Belediye Encumenimizin 29 mart 1982<tar1h ve 465 40410 sayıJı karan ile onanmıştır. Belediye Sarayı Hariu Mudürlüğü 5. Kat koridorunda l ay müddetle askıya alındıgı ilân olunur. (Basın: 18981) 5188 ANKARA ÇİMENTO SANAYİI T.A.Ş. FABRİKA MÜDÜRLÜĞÜNDEN 1 Fabrikamızın 1 yıllık ihtiyacı olan 576.000 ton kalker taşının ocaklardan istihracı, nakliyesi, kapah zarfla teklif alınmak suretiyfe ihaleye çıkanlmıştır. 2 Teklifler en geç 5.91982 gunü saat 15.30'a kadar fabrikamız Muhaberat Şefliği'nde bulundurulmahdır. Postada vaki gecikmeler ile telgrafla yapılan müracaatlar nazan itibare alınmaz. 3 İhaleye ait şartname fabrikamız Ticaret Şefliği'nden temin edilir. 4 Fabrikamız 2490 sayılı kanuna tabi olmayıp ihaleyi yapıp yapmamakta veya dilediğine yap makta serbesttir. (Basın: 18821) 5168 MALIYE BAKANLIĞI'NDAIN MALIYE MÜFETTİS MUAVİNLİGI GİRİS SINAVI Maliye l e f ü ş Kurulu Baskanlığı'nca 1.9.1982 Çarşamba günü saat 09.30'da Ankara ve İstanbul'da Malive Müfettts Muavinliğl Giris Sınavi içılaraktur. TEL: 46 06 8641 43 97 SAYIN SANATCILAR Biitiin çabalanmıza karfin yurt içi ve yurt dışudâki tüm PLASTİK SANATLARLA UgUl «anatçılanmızın ve yszarlanmızın adreslerini tam ve doğru olarak tesbit edcmedik Duyunılanraız, \azı?malanmız ve bazt •ervUlori verebilmek lçin bugiine kadar ula}»madığımız SANATÇI ve YAZARLARIN adreılerinl teıbit etmek LtJTFEN BİZE ADRESİNlZİ BİLDİRİRMtstNİZ? Saygüanmızla istiyonız. Giriş sınavına katılabilmek için: a) Oevlet Memurlan Kanununun 48'inci maddesinde yazıh niteliklere sahip olmak: b) 1.1.1982 tarihinde (30) vasmı doldurmamış bulunmak: c) Siyasai Bitgiler. fstetme. fktisat, Hukuk Fakülteleri Ue Orta Doğu Teknik Üniversitesi ve Boğaziçi Üniversitesi Idari tlimler Fakültel^rinden tktisadi ve Ticari İllınler Akademilerinden (veya bu vasıfları haiz olduğu Milli Eğitim Bakanlığı'nca tasdik edilecek yurtiçi ve yurtdısı fakülte veya yüksek okullardan) birini bitirmis olmak. gerekmektedir. tsteklilerin sınav lçin nerekli belgelerle <mav konulannı belirten kitapcığı. adlan geçen Fakülte ve Akademilerle. Ankara'da Teftis Kurulu Başkanlığı'ndan, tstanbul ve lzmir Defterdarlıklannda Maliye Müfettişlerinden. bizzat veya mektupla sağîayarak. başvurma ve kayıt işlemi lçin en gec 18.81982 pazartesi günü çalışma saatinin bitimine kadar Maliye Teftiş Kurulu Baskanhğı'na başvurmalan ilân olunur. (Basın: 17567)' 5194 jıora ia900TL MAR£IOTEL 30000TL 21.900.TL. Öıw Otobin * Ikramlar • Sarvit v»VteraUar dühıMir BARBAROS BULVAM35/3 BSlKTAi ÎLAN İstanbul Belediye Başkanlığından Kadıkoy Kozyatagı Mahallesi 171 pafta, 1190 ada, 93 ve 146 sayılı kadastral parseller arasında yapılan 42. madde uygulamasma ait parselasyon haritau Belediye Encumenimizin 10 mayıs 1982 gün ve 606/ 40115 sayıh karan ile onanmıştır. Belediye Sarayı Harita Müdürlügü 5. Kat korldorunda ı ay müddetle askıya ahndığı ilân olunur. (Basın: 18080) 5189 w611074618226 ,(,26105 irtlbat Abeotur 376IO7 Küçükçekmece'de satılık telefonlu daire Tel: 79 45 15 1 Müessesemizde mevcut telef, üstüpü. hatalı ve parça bezler ile muhtelif hurda malzemeler 11.8.1982 Çarşamba günü saat 13.30'da pazarlık suretiyle satılacaktır. 2 Mezkur emtiayı görmek şartnamesini tetkik etmek ve mütemmim bilgi almak üzere Müessesemiz Ticaret Müdürlüğü'ne müracaat edilmesi rica olunur. SUMERBANK BAK1RKOY PAMUKLU SANAYİt MÜESSESESt (Basın: 18776) 5191 URART SANAT GALEHİSl ABDI tFEKCl CADDE5121 NlSAmASI tSTANKL ^86
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog