Bugünden 1930'a 5,446,863 adet makaleKatalog


«
»

19 TEMMUZ 1982 DIŞ HABERLER Cumhuriyet 3 İran: Bağdat'a karşı yeni cepheler açacağız Irak: İran'ın saldırısı tümüyle durduruldu Çarpışmalar yoğun biçimde süriiyor. îran Meclis Başkanı Rafsancani «Irak'a silah sağlayan her ülkeye karsı harekete ffeçmeye hazınz» dedi. Hış Haberler ServUl <~îran ile Irak arasındaki çarpışmalar yoğunlaşırkan, îran, Irak'a yardun yapan Basra Körfezi ülkeleri ni uyardı. Taraflar savaşâ ilişkin çe llşlk iddialar öne sürüyorlar. îran cumartesi gunkü saldında Irak savunma hat tım yardıklarını öne sürer ken, Irak iso İran saldınsı nın tümüyle durdurulduğu nu ileri sürdü. iran Başbakanı Hüseyin Musavi ise, Iran'ın Irak'a saldınsım bir «Savunma £«»leml» olarak niteledi. iran Genelkurmay't tarafından yayınlanan bildirid e iran biriiklerinin «Düşman guçlerinin ortasma kadar» ilerlediklerinl ve Irak savunma mevzilerinl temizlemekte olduklan belirtildl. Irak Haber Ajansı INA 1se, Iran'm iddîalarmı yalan layarak, Irak kuvvetlerinin ilerleyen iran bîrliklerinl «Pu suya düşürüp» kuşattıklanm ileri sürdü. Irak askeri bildlrisinde ise, Irak uçaklarının Karg adasındaki iran petrol dolum tesislerine saldınlar dü zenleyerek «Tam Isabet» kaydettikleri de öne sürüldü. Irak bildirisinde tüm ya bancı gemilerin Karg adasmdan uzak durmalan da Istendi Askeri bildiriye göre, T ran'ın cumartesi günü iki koldan giriştiği saldınsmın da durduruldu£u belîrtildi. İRAN'IN UYAR1SI îran Meclis Başkanı Rafsan cani 'Irak'a silah sağlayan her ülkeye karşı harekete geçmeye hazırız* dedi. Tahran Radyosunun haberine göre Rafsancani Meclis'te yaptıgı konuşmada, bölge ülkelerinin savaş yüzünden endişeye kapılmamalannı istedi. îran'ın yayılma eme li taşunadıgmı öne süren Rafsancani, ancak bölge ül keleri Irak'a silah yardı mını sürdürürlerse bu duruma seyirci kalamayacaklannı bildirdi. Siyasal gözlemciler, Rafsancani'nin bu uyansıyla Suudi Arabistan ve Kuveyt'i kastettiğini belirtiyorlar. Ni tekim aym gözlemciler uya rınm Irak Başbakan Yardımcısı Taha Yasin. Ramadan'm önceki gun Suudi Arabistan ve Kuveyt'i ziyaretinden bir gun sonra yapılmasına dikkati çekıyor lar. Bu iki ülke Iran'm za fere ulaşması halinde îslam devriminin yayılmasından çekindikleri için Irak'ı des tekliyorlar. Ergun Politikada o BL I AC Sorunlar» t Iran'm Saldırısı ü sütunda daha önce bir kaç kez, İran Irak" savaşının, yol açabileceği gelişmeler açısmdan Lübnan bunalımından daha tehlikell olduğunu ve îran tehlikesinin muhtemelen Körfez ülkelerinl Israil emperyalizminden daha fazla kaygılandırdığı görüşünü belirtmiştik. Iran'm Irak'a karşı giriştiği saldırı ile sanırız 22 aydır süren savaş tüm bölgede derin çalkantılara yol açabilecek aşamaya geldi. İran saldırısı başanya ulaşır ve Irak ordusu daha önce olduğu gibi yine bozguna uğrarsa, çalkantının etkilerini, dış satımının önemli bölümü Orta Doğu'ya giden Türkiye dahil tüm Ortadoğu güçlü biçimde duyacaktır. Irak, ilk günlerde gelen haber lerden anlaşıldığı gibi, sert dlrenmesini sürdurüp, Iran'ı durdurmayı başarırsa, bunalıma diplomatlk çözüm bulma umutları yine doğabilir. Aslmda, Îran'ın Irak topraklarma girmeslnl kınamanm güç olduğunu belirtmek gerek. İran hükümeti, geçtiğimiz hafta bölgede ateş kes öneren BM Güvenlik Konseylne şu karşılığı vermiştl: «Irak birlikleri 22 aydır tran topraklanndayken aklınız neredeydi? Kentlerimiz hombalamr, insanlarımız öldürülürken neden bir tepki göstermediniz? Savaş bizim lehimize gelişmeye başlayınca rnı, dünya kamuoyunun vicdanı isyan etti?» Kabul etmeli ki, bu suçlamaya yanıt bulmak zordur. Gerek Birleşmiş Milletler, gerekse dünya kamuoyu ve dış politika yorumcuları Irak'ın 22 ay önce başlattığı saldırı karşısında kesln tavır takınıp saldırıyı sert biçimde kmamamışlardır. Ama bu olguda Humeyni rejiminln dünyada yarattığı Imajın da önemli rolü olmuştur. Tahran yönetlminin gerek içerideki uygulamaları, gerek Îslam devriminin ihracına iliskin verilen demeçler ve gerekse ABD elçiliği baskını, dış dünyada İran re jimine karşı fazla sempatl duyulmasını olanaksız kılmıştır. Bu olguya Irandaki üslerl kapatılan ABD'nln tepkisi de eklenince, Batı basını ile ajanslan Irak saldırısmı görmezlikten gelmiştl. Biz, bu yüzden ahlâki açıdan Îran'ın Irak topraklarma girmesinl kmamaya kendimlzde hak görmüyoruz. Ama bu saldırıyı, başka bir açıdan eleştirip, akılcıjıkla pek bağdaştıramadığımızı belirtmek istlyoruz. Imam Humeyni'nln en büyük düşmanlan (Saddam Hüseyin'in dışında) ABD ve Israil'dlr. Nitekim Tahran yöneticilerl Irak'tan sonra sıranın Israll'e geleceğini sık sık belirtmektedlrler. Ne var ki. Iran'm Irak'a saldırısı herkesten önce bu «iki büyük düşmana» yaramış görünmektedir. 16 Temmuz tarihli «International Herald Tribune» gazetesinde ilginç bir haber vardı. Gazetenin Kudüs muhabirinin bildirdlğine göre Israilli yetkililer İran Irak savaşının dikkatleri Lübnan savaşmdan uzaklaştıracağına Inanıyorlar. Diğer bir deyişle, Îsrail'in Lübnan'da yeni bir oldubitti yapması ve ABD'nln IranIrak savaşı lle uğraşırken, Beyrut'a saldırması için ortam hazırlanacaktır. Özellikle, İran ordusu başanya ulaşır ve Bağdat'a yürürse. Körfez ülkeieri de can derdine düşeceğinden, Beyrut ve TKÖ trajedisl tümüyle lkincl plânda kalacaktır. öte yandan Iran'm saldırısı, ABD'ye de örtadoğuya iyiden iyiye yerleşmek İçin aradığı gerekçeyi verebilir. ABD hükümetinin geçtlğimz hafta yaptığı açıklamada savaş genişlediği takdlrde Körfez ülkeleri ile «ortak tatbikat yapmayı» düşündüklerini bildirmesi ilginçti. Reagan yönetiminln «Sovyet tehdidi» ve «komünlzm tehllkesl» slogan ları Arap ülkelerini şimdiye dek ABD'nin çevresinde toplamaya yetmemiştir. Iran'm saldınsı İse Körfez ülkelerine başka seçenek bırakmamaktadır. Bu arada, Surlye'ye karşı, Irak'tan destek alan Ürdün Kıralı Hüseyin'in de, Bağdat'ta Saddam Hüseyin rejimi yıkılırsa, tek güvenceyi ABD'nin desteğinde bulacağı düşünülebilir. Sonuç olarak Humeyni'nin düşlerlnln tersine, bölgede ABD'nin etkisl büyük ölçüde artmış olacaktır. Sayın Humeyni. dinle ilgilendiğl kadar tarih ve geçmişteki büyük devrim ustalarmın düşüncelerl ile de ilgilenseydi, devrimin orduyla yabancı ülkelere lhraç edilemeyeceğini ve ancak toplumlann iç dinamiği sonucu meydana geleceğini , bllirdi. Bu madalyonun bir yuzü. Gelellm ötekl yüzüne.. Tahran yönetlcilerlnin hesapları, İran ordusunun kolayca Bağdat'a yürüyebileceğl varsayımma dayanıyor. Gerçi Irak ordusunun 22 aylık savaşta, parlak bir performans gösterdiğl keslnlikle İleri sürülemez. Ama bu ordu o zaman yabancı bir ülkede savaşıyordu ve ne İçin savaştığmı da doğrudürüst bilmiyordu. Şimdi ise kendi topraklannda, ülkesini savunmak için savaşmaktadır. Ülkesini savunan ordulann, çok daha hırslı çarpıştıklarını tarih bize öğretmektedir. Üstellk İran ve Irak gibi teknolojisl sınırlı, araç ve sllâhlan da yetersiz olan üçüncü dünya ülkeleri için Ikmal yollarını uzatacak bir lstila savaşı, savunma savaşmdan çok daha güçtür. Tüm işgal ordulannın karşılaştığı bu güçlük, İran ordusunun da karşısma çıkabllir. İran, şlmdlye kadar yorumculann çoğunu yanılttığından, bu görüşlerlmizl ihtiyat payını saklı tutarak öne sürdüğümüzü belirtmek isterlz. Tahran yönetimi askeri harekâta ek olarak, Irak'ta çıkacak bir ayaklanmaya da umut bağlamaktadır. Ne ilginç rastlantıdır kl, Saddam Hüseyin de 22 ay önce talihsiz saldırısmı başlatırken Iran'da bir ayaklanma çıkacağını umut ediyordu. Bir halkm, yönetlme karşı ne denli tepkl duyarsa duysun, yabancı orduları kurtancı olarak kabul etmeyi onuruna yedlremediğl, yine tarihin verdiği dersler arasındadır. Ve son olarak, Iran'm saldınsı ABD lle Sovyet ler Birliği arasında bölgede tehlikeli bir karşılaşmaya yol açabilir. Ya da iki dev. «canım, bu yüzden bir nükleer savaşa girismenln aleml yok, şu işi tathya bağlayahm» diyebilirler. İki süper güç için «tatlı» olan çözüm, ufak ülkeler için son derece «an» olabillr. Çünkü süper güçlerin aralannda «tathya bagladıkları» çözüm, yeni nüfuz alanlannın sap tanmasım ve ufak ülkelerin paylaşılmasmı da ice rebillr vetleri ve zırtalı birliklerîyle in. gerillalara «geçicl sığm ma» olanağı tanımak iste karşılaşırlar ve dünyanm diğinl bildirdi. Sharon «ts dört bucagına dagıtılırlar. BAGDAT BagdâttcJd siyasi gözlemciler, Irak*ın Evlerine yürüyerek dönmek rail. ellerl kanlı olmamasi fcendi topraklannda savunmada kalscağı ve îran sınızornnda kahrlar» dedi. ve «FKÖ» den aynlması nnı geçerelE bir harekâta girişmeyeceği lcamsmdalar. öte yandan îsrail'in Lüb koşulnyla Beyrnt'taki her Göztemcilere göre, eylul ayında Bağdat'ta yapılması genan işgalini görüşmek ama gerillaya derhal, geçicl sı reken Bağlantısızlar Konferansı'nın toplanabümesi bu savaşa bağlı. çınak olanağını tanımayı cıyla toplanan bağlantısız Havana'da yapılan son topiantının ardından iki yüTel Avlv'de önceki gün îs ülkeslnin Lübnan toprakla istemektedir.» seklinde ko ülkeler temsiloileri çalışmala dır bağlantısızlann sözcülüğünü üstlenen P. Castro'nun rail hüktimetinin Lübnan rmm «Bir santimini bile» nuştu. Sharon «Bir başka sı rınm son oturumunda BM Irak'ın îran'a girmesi durumunda Bağdat yerine toplanGüvenlik Konseyi ve tüm til politikasım desteklemek a işgal etmek istemediğinl gınma yeri bulnnnncaya ka tmın Kübaya alınmasmı önerdiği belirtiliyor. Öte yanmacıyla düzenlenen bir gös savundu. Begin, çarpışma dar, teslim olanların güven kelere çağrıda bulunarak İs dan Saddam Hüseyin de her ne olursa olsun Konfealtına rail'e yaptırım uygulanması teride konuşan Başbakan ların yakında sona ereceğt liklerlnin güvence rans'ı Bağdat'ta düzenlemek amacında. nı istediler. Menahem Begln, 250 bin kl ni ve îsrail'ln Lübnan ile ahnacağmı» b'ldlrdi. Bağdat'ta Irak televizyonu sık sık cepheden ve esir 5İ önünde yaptığı konuşma banş antlaşması lmzalayakamplarından görüntüler veriyor. îran'lı askerleriı» parHUMETNt Israil, Abu çalanmış cesetlerini gösterirken, îrania kardeş oldukda, Ürdün ile blrlikte bir cağını bildirdi. Ürdün kra Menahem Begin, Humey lannı fakat Deccal Humeyni*nin yüzünden sonlannm iyl konfederasyon oluşturmak lı Hüseyin ile de. iki ülke ni'nin Kudüs'ü ele geçireFiras'ı yanıtladı olmayacağını söylüyor. Esirlere su, sigara, yemek verildiamacmda olduklannı açık arasında bir Konfederas cegi yolundaki sözleriyle ğinl, yaralanran sanldığı da gösteriliyor. ladı. Israü'in kuzeyinde ise yon oluşturacak banş ant alay ederek «tsrail, İran or Bugün basm toplantısı düzenleyeceği bıldirilen Idev bir cephane deposunun laşmasım görüşmek isteyece dnsnnn dünyamn dört bo ıak"ın ikinci adarru Taha Yasin Eamazan'ın toplantjsı da havaya uçtuğu bildirildi. Sa glni söyledi. Menahem Be caSma daŞıtır» dedi. herhangi bir acıklama yapümadan ertelendi. Belkl yann vunma Bakanı Sharon ise gtn. îsrail'in Ürdün'e Hay Begin. Humeyni'yl «Dn yapılacak. Israil'e karşı «tedhiş eyle fa limanmdan parasız ola gu'daki yanlıs adam» söz Irak'a sahte pasaportla girmek isteyen yüzyırml ya da yüzaltmış Türk teröristin yakalandığı ve durumun An mine katılmayan» FKÖ Re rak yararlanma olanagı leriyle niteledi. îranlıların saglayacağmı belirtti. kara'ya büdirdigi öğrenildl. Kudüs'e gelebilmeleri icin rillalarına geçicî sığınma Savaşa gelince bize gelen haberlere göre Güney sınıhakkı tanıyacaklarını sövle Ancak ürdün îsrail'in 6 Irak ve Ürdün'ü geçmeleri nnda karşılıklı top ateşi sürüyor. Pakat şiddetli bir çardl. FKÖ ise yaymladıRı bir nerisini reddetti. BBC Ür gerektiğini, bunun çok upışma yok. îran ateskes çagnlanna yanıt vermezken cevapta öneriyi reddetti. dün'ün bu öneriyi mantık zun bir yol olduğunu söyle ANKARA (Cumhuriyet BüroIrak uluslararası platformlarda banş yollan ararnayı Begin konuşmasmda İs sız bulduğunu haber verdi. dl ve «Varsayalrm ki, yolun su) İsrail'in Lübnan'ı işgali sürdürüyor. Gözlemciler Bağlantısızlar Toplantısı olmayansma dek geldiler, ikinc! sırasmda ele geçirdiğıni söyleSavunma Bakanı Anel rail güclerinin Lübnan'da sa savaşın şiddetli çarpışmalara neden olabileceğini belirtiyorlar. ki «tedhlscilerin» %90'ım Sharon da, aym gösteride yanda, Humpynl'nln Fana diği Türk teröristlerinin duruCikardıklarmı ileri sürdü ve yaptığı konuşmada. tsrail' tik ordnlan, tsrall hava kuv mu üzerinde Türk kamuoyuna dönük olarak Ankara'daki Israil ve FKÖ temsilcileri arasın daki tartışma sürüyor. Israil' in Ankara Maslahatgüzarı Allon Liel, FKÖ temsilcisi Abu Firas'ın gazetemizde önceki gün çıkan demecine dün karşüık verdi ve «Eğer FKÖ tsrail'in elinde Türk teröristlerinin olmadığından bu kadar eminse, neden bu kadar kaygılanıyor, Aşagıda isinı ve keşif bedeUert gösteHlen 1982 yılı onanm işleri. 1710 sayılı yasanın 19. maddesine göre haarlanan yönergente 29/ a madanlamak giiç... dedi. Besinin kapalı zarf usulü İle 15.7.1082 tarihlndeo ltibaren 10 gün müddetle eksiltaıeye konulmustur. Allon Liel, «Cumhuriyet»e de mecinde LUbnan'daki FKO IHALE IHALE GEÇİCÎ TEMÎNAT ISTENEN IŞ BITIRME kamplannda yakalandıgını beSAATİ TARIH1 İŞtN ADl t. KEŞIF BEDELI KARNE GRUBU BELGE TUTARI lirttiği Turk teröristleri Ue il11.00 30.7.1982 1 Istanbul Türbeleri Ifl82 yıh 6ös * 1SXXM.OOO.~TL 460.000.00 TL. D 7500.000 TL. gili bilgilerin Türk hükümeti12.00 30.7.1982 % Istanbul Hisarlar 1982 yıü on. 3.750.000.TL, 112.500. TL 3750.000 TL ne iletildiğini de habrlattı. LiSöz konusu işlerin Ihaleleri jrukanda belirtilen tarih ve eaaltlerde I9t Rölöro ve AnıOar Mödürlügti binasmda toplanacak ihale komisyonlart el, «Türk teröristleri lle FKÖ arasında yakın bir bağlantı olsözleşme ve şartname Kültür ve Turizm Bakanhgı. Eskl Eserier ve Müzeler Genel Müdürlüfeu Aoıtlar Şubesi Ue duğu hiçbir şüpheye yer bırakmayacak şekilde kamtlanmışIst Rölöve ve Anıtlar Müdürlüğünde bedelsiz görülebilir. tır» dedi. ISTEKLtLER Allon Liel, daiıa sonra, «Sur a) Listede belirtilen tutarda <D) grubu Müteahhitlik karnesl aslı ve örnegi kentinde evlerin duvarlanndab) Yapı arac bildirisl förnek no: » , #x o > o l ki Dev • Sol sloganlannın ne c) Bu Iste kullanacagı sermaye ve kredi imkanlarraı açıklayan maU durum bıldircai förnelt nos 2/A a a^B» isl vardı?» diye sordu. el Son^M ^da n bitirilnıls ve diîekcenin verlliş tarihinde adına taahhüde baglanmıs veya baftlanacak olan işlerf belselerf Ue actHayan taahbüt bildirisi (örnek no: 4) Bağdat notları Ürdün, îsrail'in önerisini reddetti Kuzey îsrail'deki bir cephane deposu havaya uçtu. Israil Savunma Bakanı «elleri kanlı olmaması» şartıyla FKÖ gerillalanna İsrail'de sığınma hakkı önerdî. Deniz SOM Yazıyor FKÖ ile Türk teröristleri arasmdaki iliski kanıtlandı t LAN ISTANBUt RÖLÖVE VE ANITLAR MÜDÜRLÜGÜNDEN .• *• •esmi tatiİ günieri lle ihale tariht ve son müracaat günü hariç en geç üç gün evvel Kültür VB ^ Genel Müdürlüğüne müracaat ederek YETERLIK BFLGEST almalan şarttır. . . . ^ntfonrlnki hfileelerin eklenmesl mecburiyeti sebebiyle telgrafla YETERLIK BELGESI talebi kabul edilmez. ™ J t e M t f m e k t u p f a S S T E R L T K BELGESÎ. TICARET ODAS. VESIKASI ve teminat ahnd.s» veya ayniyat makbuzunu ekleyerek eksiltme saatinden bir saat evvel İhale komisyonuna makbuz karşılıgmda vermeleri lazımdır. Postada vuku bulacak gedkmeler kabul edilmefc (Basın: 18833) 5197 kbacaı ÎLAN İzmir Devlet Orman İsletmesi Müdürlügünden Mahn Cins ve NeSt ÇZ. ÇZ. ÇZ. ÇZ. ÇZ. ÇZ. Parti Adedi Ade 69 981 147 M$. DM3. 17.206 158.322 4795.569 8.784 Ster Muhammen Bedel 5900 4500 4600 3250 1700 1000 Teminat 7614 53434 3030 1168410 82877 22650 1338015 Tarihi SatlSin Günü Yeri IIL S. Normal boy Tomruk 1 3 in. S. Kısa boy Tomruk l n. S. Maden Direk 171 Kalm Sanayi odun 10 İnce Sanayi odun 2 Lif Yonga odunu ...„ 188 28.7.1982 Çarşamba Kemalpaşa Or. Bölge Şefliği 65183 650 302 952 GENEL TOPLAM 66380 4979.881 szss • İngiltere'de tren makinist lerinin çaüşma saatlerinin değiştirilmek istenmesi üzeriue iki hafta önce başlattıkları grev dün sona erdi, greve Ingiltere Işfi Sendikaları Kontederusyo nunun destek sağlamauıası nedeniyle son verildiği bildirildi. • Isvıçre'nin Zuıih kenti ya kınlarmda bır yolcu trenı ile bir yük treninin çarpışması so nucu 6 lrişi öldü, 30 kışi de ya ralandı. • Zimbabwe Su Kaynaklan ve Kalkınnıa Bakanı Cephas Msiba, ülkenin güneyinin büyiik oranda kuraklık çektiğini ve hemen su sağlanmazsa 120 bin kişinin ölümle yüzyüze ge lebileceğini duyurdu. # Venedik'te bır tsrail pav yonunda patlama oldu, sanat sergısinde meydana gelen patla ma sırasında iki tablo tahrip ol du, camlar kırıldı. • Londra'da bir Çin kuınarha nesinde patlayan bomba ve ar dından çıkan yanguı 1 kişinin ölümüne neden oldu. SAVIN SANAT r, ıı AP Bü'Un ^ a t u b n ı n n a tur^ın irt ıçi vr v\ır* dj •)m«l»İL) aıro i'l \ M İ K ^ ^ \ ^ ı ı N R I \ tlgılt unaT^ılan'nırın * ' (ilaıak Ouyurulınma ilan olunur. IZMIR DEVLET ORMAN ÎŞLETMES1 MUDÜRLUĞÜ (Basın: 18964) 5190 AGRUBU 1001 /KDoün h«r cuma kMİn buflunr kadar rtmrk LCTFtN Ortaokul ve Lise mezunlanna. ,'' Vaygüanmızia MARJIOTEL SAYIN IHRACATÇI VE SANAYİCİLERİMİZİN DİKKATİNE ieşekkülümüz 15 yaşmdan küçük olan AMIRAL ŞUKRU OKAN gemtsini 28 Temmuz 12 Agustos'ta Türklye limanlanndan (Istanbul IzmirMersin) yüklemeli olarak Cidde. Port Sudan. Dubal, Dammam. Kuveyt. Karacbi limanlarına sefer yapmak üzere tahsis etmiçtir. D.B. DENtZ NAKLİYATI TAJŞ. G5NEL MÜDÜRLÜĞO, ISTANBUL (Merkezl 452120 / 154158 45 7539 4940 30 • IÎŞGARANTISÎ jlkokul mezunlanna. BEYAZIT Mithatpaia Cad.14 Tel:22 21 06 BEYOGLU lstiklal Cad.87ff Tel:449011 30000TL. URART SATVVT GALLRLSİ ÎŞOLANAKLARL KADIKÖY Altıyol.Kuşdili Cad.No:8 Tel:361150 KULAKBOGAZBURÜN HASTALIKLARI MÜTEHASSlSI Op. Dr. EKREM GENÇ (Basmi Î8837J Yüksel Cad. Karanfil Sok 12/12 ANKARA TeL: 173855 BOCWUM T.M.T OTEL 19.900JL. MARMARIS SiiltanSaraıj L M o t r t 19.900.TL fcetbiye SEKETUB OTEL 18.900.TL ö ı « Otobii»* ikramuır » S T V I » y V»rqlM>r djhiMlr SARBAROS BULVAfU 35/5 BEŞİKTA Adli Tıp Kurumu Satınalma Komisyonu Başkanlığından ISTANBUL Muhammel Bedeli Cinsl Miktan 22.581.000. TL Tıbbi Cihaz 11 kalem Geçid Teminat İhale Gün ve Saat! 677.430. TL 16 AğustOS 1982 Saat 10.30 w 6110746182 26,1.26105 irtlbat Abentur 376107 Kurumumuz 2490 sayılı ihale kanununa tabi olup idarl ve teknık şartnameler Başkanhğımız Satın Alma Komısyonu'ndan temin edilir. Son teklif verme müddetl 16 AĞUSTOS 1982 günü saat 0.30'a kadardır, postada vaki gecikmeler kabul edilmez. (Basın: 18827) 5167
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog