Bugünden 1930'a 5,447,902 adet makaleKatalog


«
»

Cumhuriyet 12 19 TEMMUZ 1982 BAYRAM TRAFIGI Kapıkule gümrük memurları çift vardiya 12 saat calışıyor Yetkililer bayram öncesi ve bayram süresince yurtdışından gelecek işçi akmında büyük bir yoğunlaşma olasıbğına karsı bu Önlemin abndığını belirtiyorlar. Reha ÖZ r Özaı gıtti. Kafaoglu geldi. Kastellı kaçtı, paralar battı hayhuyu içinde bır de bayram telaşı başladı. Enflasyon oranı yukseldi yükseliyor. paranın degerı düşuyor derken, yurt içindeki yurttaşlannnz ne denlı •bayram telaşına kapüabihrJer bılemıyoruz ama, bizlerden daha çok yurt dısındaki jşçı yurttaşlarunızı etkıüyor bayram. Akm akm, geliyorlar ha, geliyorlar: Uykusuz, aç susuz, binlerce kilomet relik yollardan kopup gelıyorlar, zaman zaman çeşitli rahatsızlıklarla, zaman ?aman sonu olumle biten kazalarla.. Onemh olan bır an once yurda kavu^tnak, bır an once yakınlarma olan oz lernlerım dmdirmek.. Ama bugunlerde ışçılenmi zm bü telaşına başkalarmın da telaşı eklendi Kimlsr mı?.. Belki de, ışçilenmızden daha çok b a> dertte >ş ı olan kısıler Kapıkule Gumruk yetkılılen.. Kapıkule yetkılılen şımdîden bayram telaşına duşmuş durumdalar. Durumdalar da, bu telaşta, kendilertrun de bavram yapm^ ıstegı gıbı bır ıstegın etkisi yok Tum duşunduklen bavram onresı ve bavram suresınce şımdıye degın gelenın ıkı mii.li ola tagını var.saydıklau ısçı akını. Tum korkulan bu Ama sakın yanlıs anlaşılmasın. çok ışçı gelecegınden degıl bu korkuları. Aksıne bu ışçilerin gumriıkte i'azla bek lemeden geçebilmelen ıstedıklen Hıçbır guclukle kar şılaşmadan yakınlarına ulaşabılmelerı.. Bu nedenle de en kücük muayene memurundan, baş mudurune değın «istim» üze rmde herkes.. Çeşitli onlemler alınıyor, çeşitli önlemler düşünuluyor Bu dnlemlenn önde gelenlermden bırı de kuşkusu/ ınemurların yogun çalısma du/emne geçmelorı oluyor Kapıkule ve baglı gumruk lerınde Ha/ıran ayı itıbanvle 95 memuran gorevlendırıl dığim, yolcunun durumuna gore normal zamanlarda 85 dolaymda memur kullanıldıEinı belirtiyorlar yetkililer Ve şu anda, gumruk muayene memurlarımn çalısma burelen ıkı vardiya halınde. 12 saat nobet, 12 saat dinlen me olarak duzenlenmiş durumda. Her vardıyada 35 me mur calışıyor duzenlemeye gore Bu böyle bayram sonuna dek surecek belırtıldıgınce. Bayram öncesi ve bayram suresınce yurt dışından gelecek ışçı akınında buyuk bır vogunlaşma olasılıgına karsı bu onlemın alındıgmı belırtı jorlar vetkıliler vp «önemli olan. busriine kadar yürütülen sağlıkh calısmaların. bay ram öncesi ve bayram süresince de surdürülmesi ve bayramın rahat atlatılması» dıyorlar Sonra ekhvorlarBayram arifesinde yolcuyu gümrükte beklrtmemek. ( Vkası 9. Savfada) Iki günde Yesilköy hava limanından 20 bin isci giris yaptı ISTANBUL, (a.a.) Bayram ve ya/ tatılı ncdeni ıle son ikı gunde 20 bin ışçınm Yeşükoy Havahmanından yurda gırış yaptıgı bildinldı. Yeşilkoy Havalimanı yolcu salonu Gumruk Muduru Yalçrn Karade nız'den alınan bılgıye i gore, 20 bin Turk işçisinıtı buyuk bır bolümu cuma gunu alana men 61 uçak Ue geldı Yalçııı Karadeniz, ahnan oulemlerle ışçilerin gumruk koatrollennın bekletılmeden ve beyan Ubulu ıle yapıldıgını soy lcch Geçen yıl ma.j'ib. ha j /uan ve temmuz ayla . nnüa aaandan 336 bırı ' ı^çııun berabennde ge ı tırdiklen vergiii eşyalar ' dan 83 mılvon hra kar [ şılıgı geiir elde edıldiğı behrtildi Bu gelınn bu yıl tem mıi7 ayınm ilk haftasına kadar 265 5 mjlyon I'. rava ulastıgı açıklandı. Evliyaoglu'nun Cumhuriyet'e demeci (2) "Turizmin sadece devlet eliyle kalkındırılması rasyonel değildir,. «Yunanistan'da turizmi özel sektör gerçekleslirmektedir. Devlet, politikanm oluşturulmasında rol almıstır. Seyahat Acentalan Birligi, Otelciler Birliği ile resmi organlar müstereken turizm politikasmı sapüyorlar. Ama faaliyetleri özel sektör yürütüyor.» Isık KANSU ANKARA. Kultür vp Turizm Bakanı îlhan Eviivaoglu <'ülkemlzde ıcınde bulunulan şartlarda turi?m sektöründe tüm vatırımlan devletın yapması ve devletin kaynak ayırırnında turizme öneehk ver mesı, dolayısıyla turizmin sadece devlet elıvlp kalkındınlmasınm düsunülmesı rasvonel bu vaklasım dcğild!r> dedı. Evlıvaoelu Cutnhunvet' in sorusunu sövle vanıtladı SORU Yunanistan. Btıl srarMan srilıi komsn İÜUPIP rin tııri7iTi poiiHknlan ile Tnrkfye'n'n mguladıgı tıı rizm DOİitikasmı karsıla^tırır mı<îini7?. YANIT Yunanistan, Rulgarıstan vp Tiirkive. • > konormk. kültürel. sosyal, coçrafı ve tarihsel f?<klılık lar gosteren filkelprdir Bu yüzden turizm polHikala nnda da farkhhk oinva'sı do*aldır Bulgarıstan'di» turvm ol gusu devİPt e'.ı ıle \onlendi nlraektedır. po'ıtıkayı da devlet tespit etmektedır Tu rızm planlaması cok önemhdır, Amaç turıst sayısmın ve kalma süresinin artırılna=ıdır Bu vü?den vapı ıtıban ılp dogu bloku (ılkeleri ile lüskıdp nldu»ımdan o/ellikle turıstlpr hu fllkelerden gelmektedirler Batı ülkelerınden gelen *urıstler icin dovlzın gercek maliyetmî dikkate alarak orçanize tur satmaktadır. Avrıca y<n? batı 11P ılı«ikı!erindP resmı turizm orgutu. turirmln şereklprıni 1 ypnne getırebilmek ıcın. o^e ^fktbr cîbı calısabllmektedır BulKarıstan'da tunzm po ht'ka^ınm en bPİirsin n7ellıcı kıtlp tun/mine voYunanıstan'a Rulgarıstan'a çorc tarklı bir polıtıka islennı surum den ka^anmak ilk plandadır 5 yıl nncpsıne kadar Iter türlü turıste hitap edi c\ bir politika Izlenmekt? ıdi. Amaç çok sayıda turis H. ülkede kalabıle^ekleri en U7un süre kadar tutabıi ttıekte. 19761977 vıllannda ıse bu politika değiştınlriı. Her tiirlu turıstm yp nne daha fazla para bıra kan turıstı, ulkeye çekITIP politikasına geçüdi. Boylece yat turizml ve lüks konaklaraa tesıslpri ne ağırlık venldi Gunluk harcamaları ve kalı% suıe t>ım artırmak İçin bu uygu lamaya devam edllıyor. Yunanıstan'da tunzmı o?e! sektör gerçekleştırmektedir. Devlet politikanm oluşturulmasında tol almıstır. Seyahat Acentu ları Bırliğı, Otelcıler Bu lısı ıle resmi organlar mui tereken turizm politikasını saptıyorlar. Ama IJJII yetlerı o/el sektor jurutuvor. Ayrıca mahallı ıdare Ier de (Belediyeler) polıtıkanın saptanmasmda 5 on lendirıci rol oynamaktadır. Ülkemizde sosyal refah devleti ılkesi dogrultusundd, tun?min bır devlet tercılıı olarak kabul edilıp degf>! lendınlınesı VP devamlıltk arzeden bır tumm politika .sının bemmsemp oluşturul ması gerekmektedır Turum sektoru çok yonlu bir sektordur. Alt yapı tamamlammıriun tunzmde ınesafe almak düşiınülmemelıdır Ba^ta ulaşım olmak u/eıe yol, su. elektnk, kanalizasyon, telekomunıkasyon, egjtılmı& ınsan, tunzmde alt yapının belli bas lı unsurlardır. Üikemızde içinde bulunu lan şartlarda turizm sekto runde tum yaluımları dfvletm yapması ve devletin kiynak aurımında tunzrne oncellk ^ernriPSı dolayısıyl'i tunzmın sadece devlet eliyle " lcaikındırümasmm dil&unulmesı rasyonel bır yaklaşım değildir. Bu gerçeğın bilraci içinde. turizm sebtöründe devietin altyapı yapması, tist yapıyı da teşvik ve özendirmesı. hukumet proğramımîzda öngorulmüştür 198182 yıh htitçemlzde, sayıları vüze yaklaşan VP bır turlü gerçekleşmeyen projeler devreden çıkarüla rak. Güney Antalya Gelışım prooesı başta olmak üze re Yalova Termal Tesislen, Sıde ve Kongre Sarayı proje lerine hr/ venlmiş böylece, pilot uygulamaya yonelinmiştir Bakanlıgımızın ana hede ft kısaca şudur: önümüzde ki 5 yıl İçinde, ülkemize ge len turlst sayısını 3 milyon kişinin üstüne çıkarmalc. turizm gelirlerlmizi ise 300 milyon dolardan 1.5 milyar dolara yükseltmek ve bu amaçlara ulaşabılmek için de. bugün sayıları 56 btne yaklasan belgelt vatak savı sını 100 bıne ulaştırmak ve bunların vasıflarını yükselt mektir. îşte bu hedeflere ulaşabilmek ve turizmln se lişmesini sağlamak İçin, ön ce uygulamada görülen dar boğazlan gidermek ve sek törü teşvik etmek amacıyla T.C. Turizm Bankasınm sermayeslni 15 milyar TL'ye çıkaran kanun yürürlüğe kn nulmuş ve bu suretle sekto rün kaynak ihtiyacı bugün î^rkası !t. Savtdda) IŞÇI AK1NI Bayram nedeniyle yurda döneıı işçilerimi/in araçlan Kapıkule'deıı konvoylar halinde giriş yapıyor.. MHPBelgeteri Yurtdışındaki ülkücülerle temas yönetmeUği aksakbkları önleyemedi ANKARA (Cumhuriyet Büro*u) «MHP ve Ülkücü Kuruluşlar» davası belgelerı arasm da yer alan, «Abnanya Çabşnıaları» konulu bir yazıda, «yurt dışındakt ülkiicülerle temas yönetmeliğinin» göndenlmesıne karşın bazı aksaklıklarm sürdüğünün belirtildiği gorüldü. Ankara Sıkıyönetım Komutanlığı (1) numarah Askeri Mahkemesi'nde 13 temmuzda yapılan duruşmada okunan 59/ E klasöründeki «Milliyetçi Ha. reket Partisi Genel Merkeıi fconu: Almanya Caü^malan» başlıkll Almanya'daki Mehmet Yümaz adlı Mşiye çöndenldıgı belirtilen 7 kasım 1975 tarıhli mektupta şövle denıldığı anlaşıldı: «l Büyük davanuzın tahakkuku için dış ülkelerde bulunan ülkücülerlc işbirllğınin Sağlanabilmcsı için yayınlanan (yurt dışındaH ülkiicülerle temas yönetmeliği) hazirlanarak, bütiin baş müfettislere, bölge baskanlıklanna çönderildiei lıalde çalışmalarda lıalâ tıazı aksaklıklann devam ettiği ve vanlmak istenllen gayenin tahaklnık etmedlği Köriilmektedir. 2 îstenilen basanya ulasn>ak ancak mevcut yönetmeliı •• ' Evren 15 yıldır yapımı süven Kocatepe eamisini gezdi M Devlet Başlzanı çok sayıda kereste ve talaş aoiu olun ca mıde yangın sondurme aracı bulunmadıgmı goruncp Al lcıh rızası ıçın bır kova su yok" dıyerek sasırdi A, (Cumhuriyet Büro su) Devlet Başkanı Kenaıı Evren yapımı 15 vıldır suren Kocatepe Camısını gezdı. Evreıı berabennde Başba kan Biilend Ulusu. Devlet Bakanı Mehmet özgüneş, Ge nel Kurmay 2 Baskanı Necdet öztorun. Ankara Valısı Beledıye Baskanı ve Sıkıyöne tım Komutanı oldugu halde 10 bin kişilik Kocatepe Cami sıni gezerek bilgi aldı. Evren'e cami hakmda bılgı veren Diyanet tsleri Bas kanı ile pocatepe Cami Mı marı, Cami çevresinde bulıı nan binaların istimlâk edilme sini istevcrek çesitti sorun lardan soz ettileı Cami mşaa Umn alt katındakı carşıldn, ao dest alma yerlerını. sadırvanı, ramaz kılmak ıçın acılan kuçuk bolıimiı se7*n DpvİPt Bas kanı, daha sonra hattatın çaIı<U!£ı bnlümde bulıınan sobavı snrtince.«burada vansan sön dürmc aracı var mı?» dıve soı du. Cf.mide hıc bır vansın son dürme aracı bulunmadığını ö? renen Evren «\llah nıası tçin bir kova su bile yok. Allah ko rusun bir nfak alev buralan tümüyle yakar» dedi. Caminin icini gezerken, An kara eski Belediye Başkanı Ve dat Dolakay'ın Kocatene Camisi İçin vaptıgı ancak redde dıien proie Konusu gelmce Kenan Evren «Dolakav'mki Bu O^maııii Iınparatnıiuğu rio nemini andırıjor. klasik. Ben Dolafcav'ın proje">i 11e vajnlan l'altistan'daki Camivi uzaktan gördünı» şeklınde konustu Içişleri uyarmak için öncekı gün alelacele aşıldığı gene ışçı l«r tarafmdan gazetecilerin !:u lağma fısıldanan «uvan levha larmnın arasmdan üeçildıktPn sonra Evren «burada asansör vok mu? Ben ttalva'nın Roma kpntindeki kilisede çiirmüs tüm» dedı Bunun ü7Prine fa mi'de bulunan 4 kişilik asansör'e Baabakan tnusu, Dryanet tşlerı Başkanı »e bir koru ma polisı ile birlikte bınen Devlet Başkanı 88 metrelik mı narelerden birine oıktı. Asansörden indikten sonra mmareye cıkmayan öztorun «biî baknrkpn ftorkıi"n»ıt7 Us (Arkası 9. Sayfada) İH7C UMIIUTOV ünulıkî niodorn. Doğan Oz'ü öldürmeğe azmettiren kisi icin dava acıldı • ANKARA. (Cumhurlyet ğc uymak ve yönetnıelik gereklerini jerine sretirmekle ıniunkün olduğu halde aşaıjıdaki lıususlarda yönetmeliğin ııvgıılanniadıgı veya dışına çıbıldığı miişahade edilmektedir. a) Yönetmeliğin 17. maddesi gereğlnce her üç ayda bir rapor verilmcsi getekirken, temmuz vc ekiıu raporları Genel Merkeıe gelmemiştir. b) jönetmellk gereçince teijkilat. temsilcilihJcr, bölge bay kanbkları ve baş müfettislerılcn kurıüıı oldıığu halde, lıalâ Yürütme Kurulu Başkanlığı, Orup Başkanlığı veva istihbarat (frubu gibi i'uıvanlar kullanılmakta, bölge başkanlıklan toplantılan, (Milliyetçi Hareket Partisi Almanva Teşkılatı toplantısı) ve basmüfcttişle Almanva Teşkilatı Genel Başkam olarak ga/etelerde Han «• dümektedîr. c) Yönetmeliğin ». maddesı, parti üvelerinden isteııjlen hususları açıklarken hillıas.sa se«im düncmlerinde ü\elpriıı ara baları ile Türkiye've se'erek seçim propagandalarına yardınt cı ounaları istenivor. 12 ekim kısmi seııato seçımlerlnde arabaları Ue fürkiye ye gelen ve seçim faaliyetlerine katılan 35 araba (ki. bu hareketleri he türlü takdîrin üzerindedir) hariç bu hiiküm uygulanamamıstır. d) üye aidatları vönetmelik esaslarına uygiın olarak Genel Merkeze gelmemekteJir. :i Seçim döneminde araba. ları lle Türkiye'ye ıtelen bu rada propaganda faalivetlerine katılan yurttaşlanmıza bu vesile Ue teşekkür ederim. Kendilerine bu teşekkürümün duyurulmasuu rica ederim. 4 Ylne Genel Merkeze topladıklan para ile destekte bulunan Hattingen. Retnscheid, Mannbaim Temsilcilikler) tle Sayın Bekir Şenol. trfan Hançer'in bo ' hareketlerini takdir le karşdar davanuza gösterdikleri yakin ilgiden ötürü ken dllerine teşekkür ederim. 5 Ucak 197fi'da Genel Merkez'den Em. General Necatl Gültekin ve Genel Muhaslp Mehmet Doğan Almanva'ya gelerek teşkilat ve ülkücü yurt (Arkast 9. Sayfada) BILGİ ALDI Devlet Baskanı Evren yapınu 15 yıldır süren 10 bin kişilik Kocatepe eamisini gezdi ve Dhaııet Işleri Başkanı Tayjar Altıkulaç ve diğer ilgililerden bilgi alclı Işıklar: Siyasi îktidara karşı olmak, devlete karşı olmak demek değildir Istanbul Haber bervisi DtSK davasında, 9 temmuzda sorgusuna başlanan Genel Sekreter Fehmi Işık lar. iddıaname mantığının sıyası iktidarla devleti öz deş kabul ettığinı. sıyası ik tıdarlara yönelik eleştirilen, devlete karşı ^eleştiriler gibi değerlendırdigini söyledi. «E gempnlik b&lünmez. iktidar b'^nebilir ve toplumun bel li uesimlerin] temsiı edeb) lir Egemenlik devletle birlikte vardır. Oysa siyasi İk tidarın olmayışı devletin var lığına halel getirmez.» dedi Yargıç iddianamede blllmsel sosyallzmln Marksçılık olduğu şekllnde değer lendirme yapıldıgın» hatir latarak, aynı soruyu yinele dl. Fehmi Işıklar'm yanıti şöyle oldu: «tddianamedeki mantıga göre işçi sınıfı billml. hillmsel sosyalizm eşittir komitnlzm. Sovyetler Birliginde komiinist parti vardır. DtSK işçi sınıfı parttsl demiş ise, komünist partisi demek istemistir. Bu ttir yaklaşımlar hukuk la ilgili olmayan yaklaşımlardır.» Yargıç araya girerek «Bi Itmsel sosyalizm, Marksizm defil midir diyorsun» itirazında bulundu. FehmJ Işıklar DÎSK olarak bilimsel sosyaltzmden ne anladıklarım daha önce açıkladıgını bildlrdi. Yargıç DÎSK'in Türkiye'de hangi düzenin kurulmasını istedlğlnl sordu. Fehmi Işıklar, «DİSK, Anayasanın çerçevelediçi demokratik dflzeni öngör mektedlr. Ancak böyle bir demokratik düzende işçi sı nıfının iiçlü miicadele.sinin verilebileceginl kabul etmistir.» dedi Yargıç DİSK tüzügtinde «gerçek kurtııluşun sosyalizm» olarak gös terildiğlnl hatırlatarak aynı soruyu yineledl. Fehml Işıklar özetle şöyle dedi: «DÎSK'in bağımsızlık. demokrasi, sosyalizml savun duğuntı belirtmlştbn. Sos yalizm mücadelesl demokratik düzende verilebHir. Rurada kastedllen sosyalist iktidann 1sba,ına demokratik yollcruan, seçimle gelmejidtr. AnatUztiğUmüzün 4. maddesinde, amaçlarımıza yönelik çalışmalarımızın yasal yollardan olacagı açıkça belirtil raiştir..» Yargıcın «Sosyalist bir düzen kurulmasını mı istiyor DİSK» sorusuna, Işıklar. «Sosyalist tktidarın Anayasa çerçevesinde işba şına gelmesi aniamındadır» yanıtını verdl. Duruşma Yargıcı Çetin Gü vener, Fehmi Işıklar'ın DSF kongresinde yaptığı konuşmadan ekonomık duzenın değişmesıni ısteyen bölumu açıklamasını istedı Fehmi Işıklar şu yanıtı verdi: «Sos yo ekonomik koşullarda ciddi düzeltmeler demişim. Ciddi düzeltmeler olmadikça, sermayenin dağılımında. bankalarda, her alanda ikti dar değiştiği halde sosyo e konomik koşullar değişmedikçe, bunalımdan çıkışın olamayacağını belirtmişim.» Yargıç araya girerek Türki ye'nm içinde bulundugu e konomik bunalımın sebebı nı sordu. Fehmi Işıklar, Türkiyenin içine düştüğü bunalımın temel nedeni slya si iktidarlarin Anayasanın öngördüğü köklü dönüşüm leri gözardı etmesi. toplum dan yana ekonomik ve sos ya! politikalar belirlenip uygulanmamasıdır, Eğer A (Irkaaı 9. Savfada) Öğretmenler Günü her yıl 24 kasımda kutlanacak ANKARA, (THA) Her yıl 24 kasım gününün «ögretmpnler Günü» olarak kutlanma«ına ılışkın yonetmelik bugünkü Resmı Gazetede yayınlanarak yürürlüğe gırdı. Yönetmeliğe göre, tum Ü ve ilçelerde, kutlama kurullan oluşturuıacak Millı Eğitim Bakanlığl büryesmde oluşturulacak, merke/ kutlama kurulu, öğretmen'.er günü'nde yapılmaşı gereklı çalışmaları yürütmekle gorevlı olacak. tl ve ılçe kutlama kurullan. Milli Eğıtım Müdürleri ile o ıl ve ilçede bulunan yükselc okıil, orta öğretim, ve temel egıtım birinci kademe okullannm en kıdemli müdür ve öğretmenler le bu okullarda bulunan en genç öğretmenîerden oluşacak. 24 kasım öğretmenler gunü olarak kntlanmasımn öğrptmen Ier ara^rda se"gı ve saygı bağ larmı kuvvetlendirmek, öğretmenler arasmda meslek dayanışmasım güçlendırmek gibi an lamlar taşıdığı belirtildl. Burosul Ankara Savcı Yardımcısı Doğan Öz'un öldurulmesı olayına katıldığı savıyla ulkucu Hüseyin Kocabas hakkmda dava açıldı Ankara Sıkıyönetım Komu tanlığı (1) Numarah Askeri Malılcemesinde açılan davada. sanık Kocabaş'ın «Taam müden adam öldürmeye az mettirmek» suçundan yargı lanması istendi. Sanık Kocabaşm Doğan Öz'ü öldürdüğu savıyla halen (1) Numa" ralı Askeri Mahkemede yar gılanan Ibrahim Çiftçi lle Hüseyin Demirel adlı klşilerle 23 mart 1978 tarihinde bulusarak, «OŞrenct yurdunda arama yaptıran Doğan Oz'ün öldürölmesi gereklr» dediğı belirtildı Sanık Kocabaş'ın gıyabi tutuklu Hüseyin Demirel'e sl lah temin ettiği ve olay tarihinde Ibrahim Çiftçt 1le Öz'ün evtoin önüne giderek ver gösterdiği de iddia edildi. Sanık Kocabaş"m Türk Ce ?a Yasasınm 450/4. ve 65/2. Toaddeleri uyannca 10 vıl dan aşağı oimaınak öaere hapis cezasma mahkum edil mesl Istendl Çağdaş Madenlş Sendikası davası ' sanıkların beraâti ile sonuçlandı tstanbul Haber Servisi Bağımsız Çağdaş Maden İş Sendikası'nın Yönetim ve Yurutme Kurulu üyesi üç sanığın beraatleri ile sonuç lanan 981/389 esasa kayıtlı davanm gerekçeli karan açıklandı. îstanbul Sıkıyönetim 2 No lu Askeri Mahkemesi'nin kararında Cengiz Dinlemez. Hüseyin Eriş ve Mehmet Karadağ'ın sendikayı yasa dışı örgüt haline dönuştürdükleri şeklindeki suçu n o luşmadığı kanaatine varılarak beraatleri kararlaştırıl dı. Sendikanın 9 temmuz 1979 tarihinde yapılan Genel Kurul toplantısında tüzüğun 2 maddesinin G bendine (işcl sınıfı büünini kendisine kla vuz edinerek bu yftnden 0yelerint billnçlendirmek, ekonomik, demokratik mfica delesinl siyasal mücadelesine bağu kılarak İşçi suufinın iktidar mücadelesine destek olmak Devrimci Maden tşçileri Sendikası'nın amaçlan arasmdadtr.l hükmünun konulduğu belirtllerek TCK'nın 141/1 maddesıne aykırı davranıldığı savıyla açılan davada sanıklann en az 8 yıl hapisle cezalandırılmaları isteniyordu Gerekçeli kararda sanık ların yaptıklan savunmaya yer verilerek «tüzük değişik liği^rapmaya yetkilerl bulun madıgı, tüzük değişiklikleri ne genel kurulla yetkili olduklannı son değişikliğin de bu nedenle 9. 7. 1978 gü nü yapılan olağanfistfl genel kurulda yapılmış olduğunu. söylediklerı anlatılıyor. Savunma ile ilgili olarak kararda daha sonra şöy le deniliyor: •Samklar (...) tazflğfln 2maddesinin G bendinde ya zılı olan işçi sınıfı biliminin klavuzluğunda ttyelerl bilinç lendirmenin sendikacıhğın ana gayesi bulunduğunu bu ntnı işçilere yaşamsal dfizey lerini geliştirmek, onlara bu olanaklan sağlamak. uygar ca bir yaşam çalışma koşullarına kavusturmak yAnttnden işçinin bilinçlendirilmesi olduğu ve yöntem nlarak demokratik yollardan yasalara aykırı olmamak, ahlâk kurallarına ters düşmemek şartıyla bu ilkelerin gerçekleştirilmesini ar zuladığını ve sendikanın hiç bir şekilde zora. şiddete dayalı bir sınıf roücadelesinl benimsemediğini yasalar çer cevesinde olabilecek bir işçi iktidarını desteklemenin amaçlandığını iddia etmişlerdir.» Gerekçeli kararda «sanıkların sendikayı yasa dışı ha le dönüştürdükleri şeklinde ortaya çıkmış herhangi bir eylem veya faaliyetle ri bulundugu tesbit edilememiştir denildikten sonra şöyle devam ediliyon «(..) tuzüğun hiçbir yerin de sınıf mücadelesinden, ce bir yoluyla veya ihtilallerle iktidar olunacagından söz e dilmedigi gibi işçi iktidannin ancak yasalarm öngör dflğu çerçeve içerisinde des tekleneceği belirtildiğinden 9. Sayfada) DevYol üyesi Cema! Dogan hakkmda ölüm cezası istendi ANKARA, (THA) Ankara Sıkıyönetım Komutanlığı Aske ri Savcısı, yasadışı DevYol mı litanı Cemal Doğan hakkmüa ölUm cezası istemiyle (1) numa ralı Askeri Mabkemede dava açtı. TUrkıye Cumhunyetı anayasa sını silah zoruyla değiştirmeyo teşebbüs suçundan Türk Cezs Kanunu'nun 146/1. inci madde si geregince cezalandınlması ıs tenen Dogan'a lsnat edilen ey lemler arasmda da, Yenidoğan semtinde Mürvet Alkaç'm öldü rülmesi, Ayhan Aursatar ve Ne eati Eren*in yaralanmalan lle aynı semtte bulıman 2 banks şubesine patlaytcı madde stmak da bulunuyor. BAĞKUR üyelerinin basamak seçme süresi yarın doluyor ÎSTANBUL (UBA) Bag Kur üyelerinm basamak sec me başvuru süresi yarın sona erecek. Sosyal Güvenlik Batonhği'nın açıklamasmda. 1474 sayıh kanunun 2654 sayılı kanunla değişik 24. maddesine göre, sıgortalı sayılanlann sigortalı sa yıldıkları tarıhten itibaren en geç üç ay ıçmde Bağ Kur'a başvurarak kayıt ve tescillenni yaptırma zorunda oldukları hatarlatılarak, bu süre içlnap, baçvurmayanlann kayıt ve t*>scillerîmn fcunmsea re'sen yapı lacağı belirtildi.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog