Bugünden 1930'a 5,447,902 adet makaleKatalog


«
»

Cumhuriyet 10 SPOR 19 TEMMUZ 1982 Güresci ve yüzücülerimizin bayram hediyesi 3 GUEESCIMIZ A VRUPA IKİNCISİ OLDU 52 kiloda Yılmaz Aslan, 74 kiloda Burhan Sa bancıoğlu ve 82 kiloda Şenol Tenekecioğlu, Avrupa Gençler Serbest Güreş Şampiyonası' nda srümüş madalya kazandılar. 48 kiloda Mustafa Öcal ise, grubunda 3. olduk tan sonra Bulgar ile karşılaştı ve yenilerek Avrupa altıncısı oldu. IE1PZ1G, (CumkunyeO Avrupa Gençler Serbest Güreş $ampiyonası'nda uç Küreşçımiz: ikinci olarak, gümüş madalya kazandı. De mokratik Almanya'nın Leip zig kentinde, dün gece yapılan final karşılaşmalarmda, 52 kiloda Yılmaz Aslan. Bulgar Petkov ile vaptığv karşılaşmayı 4 3 kaybederek gümüş madalya kaza nan ilk sporcumuz oldu. 74 kiloda. Burhan Sabancı oğlu, Sovyet Dustova finalde 7 2 yenılınce, bu gü reşçimiz de ikincilikle yetın di. 82 kiloda Şenol Tenekeci oğlu İse, Sovyet Dusitanov' a yenilerek, son gunde gu mü$ madalyaya ulaşan ü çuncu serbestçimiz oldu. 48 kiloda Mustafa Öcal, grubunda üçüncü olduktan sonra, Bulgar güreşçiyle karşılaştı ve bu karşılasma yı yllirince, Avrupa altmcı sı olabildi. 4xl00'de Balkan Sampiyonu olduk dÜKREŞ, (Cumhuriyet) Balkan Yüzme Şampiyonası nın son gününde, Türk takımı, 4X100 metre serbest erkekler bayrak yanşında birınci oldu. Sabri Özün, Murat Ozüak, Sadri özün ve Gokhan Aktaroğlu'dan oluşan Türk takınu, 3 dakika 35.75'lik derecesiyie, yenı Türklye rekoru kırarak, altın madalya kazandı. Aynı yanşmada, Romanya takımı ikmcı, Yugoslavya ise uçüncü oldu. 400 metre karışıkta ise Murat Ozüak, 4 dakika 39.80 ile ıkmcl oldu va gjlmüş madalya kazandı. Bu kategorıde ise birinoıliği 4 dakika 36.06 ile Bulgar yüzücü Dangalakov aldı Romanya başkentinde yapılan Balkan Şampiyonası'nda Türkiye, toplam 5 altın, 6 gttmüş ve 6 bronz madalya alarak, erkeklerde tiçüncü oldu. Bulgaristan birinci olurken, Romanya da ikinci sırayı aldı. AVRUPA İKİNCİLERİ Gençler Serbest Güreş Şampiyonası'nda gümüş madalya kazanan Tenekecioğln ve Sabancıoğlu (soldan 1., 2.), Takım arkadaşlanyla... Sarıyer meysime denizde girdi İSTANBUL, (THA) Sarıver Kulubü dun ya pılan bir törenle yem mevsitni actı Geçen yıl ikmci Türkiye ligı (A) grubu şam pıvonu olarak birinci lige vukselen Lacivert Beyazlı futbolcular sabah kulupte toplandılar Daha sonra ka labalık bir taraftar kıt lesi taşıvan bir motorun takip ettiği büvuk balıkçı motoru ile tioğaz'da. Buyüklımanda denize girdiler Fut bolcular. daha sonra Tel libaba'ya giderek, topluca yeni se7ondaki ba şarılan için dua ettiler. pnuarluacn ansü Akşam üreri ise, Sarıyer sahasında top ba şı yapan futbolcular, ye ni mevsimın ilk çalışmasını Teknik Direktörleri Ayhan Erman nezaretinde yaptılar Sanyerli futbolcular, daha sonra yenı sezon ırın Sanyer tesislennde kampa alındılar. 1 mil ve 10 bine adını yazdıran atlet: Mary DeckerTabb "1 mil rekorunu 1500 ile aynı diizeye getirmeye catısıyorum^ Derlfeyen: Ayşegül MANÇÜHAN Hiç bir rakibi 1 milde onun «eline su dökemi yor»... Tabb ile eşit koşullarda savaşım verebilecek kişiler, yalnızca «Russian Persoııs» di ye nitelendirdiği kişiler. * • .'!'.« KÜÇİK .VlAitVastı'S 11 yayııdan İKri ko..n >l<»ıy UeckerTahb, 14,5 yaşmda ABD Ulusal Takıınma sirmeyi başardl. İlk uhısal \arısırıda da S00 mrtıe reKorr.ıın kırdı. İ ERKEKLERDE 11 UKİ1L, BAIAÎSLAKOA YINANİSTAN tkili cimnastlk yarısmalarında, Yunanlı bir bayan sporcu, yer hareketleri sırasında. .(Fotograf: THA Bıüent ŞAR) Erkeklerde Türkiye bayanlarda Yunanistan Cimnastik Federasyonu ta rafından duzenlenen Türkiye Yunanistan Ikili Cimnastik yarışmaları sonuçlandı. Bağlarbaşı Spor Salonu'nda yapılan müsabakalar sonunda, erkeklerde Türkiye. ba yanlarda ise Yunanistan birinci oldu. Kalabahk seyirci topluluğu önunde yapılan va nşma sonunda şu dereceler elde edildi: Erfeefe ler: 1. Türkiye (185 10 puan), 2 Yunanistan '(166.65). Genel Klasman: 1. Erdoğan Papucu (Türkiye 51 95 puan), 2 Zeki Dursun (Tür kiye 51.10 puan), 3. A. Özhan (Türkiye49.O5 puan). Bayanlar 1 Yunanistan (165.15 puan), 2. Türkiye (163.70 puan). Genel Klasrnan 1. Loanna Kosounni (Yunanistan 35.60 puan), 2. Özlem tnak CTürkiye 34 95puan), 3. Evi Nazıri (Yunanistan 33.00 puan. 11 yaşmda atletizme başlayan, 14.5 yaşmda ilk rekorunu kıran Mary Decker • Tabb. «Ve selkova 31 yaşmda dünya rekoruna ulaşü. Ben daha 24 yasmdaydım» diyor... sian persons» dlye nltelendirdigı kişiler. Ne kbtü ki, bu Jîişl. ler de oldukça seyrek katılıyor lar, yanşlara. «Kötü, çünkü, kendimi daha ileriye götürebile cek yetenekte görüyorum 1 mll rekorunu 1500 metre rekoru Ue eş düzeye. yani 4.12'ye getirme y\ amaçlıyordum. Ama acplem yok. Veselkova 31 yaşında dünya rekoruna ulaştı. Ben daha 23 yaşındayım» diyor Decker... 11 yaşmdan beri koşan Mary Decker Tabb, 14.5 yaşında ABD Ulusal Takımına girmeyl başardı. İlk ulusal yanşında 800 metre rekorunu kırdı. Bu harika çocuk büyüdü, iyi kö tü yıllar gecirdi. 1980'e kadar daha çok kötü yıllar: «Antrftnörüm Dick Brown yönetimin de kendimi tamamen atletizme vermek için öğrenimime ara verdtm.» fivlendi daha sonra. Kocası, maratoncu Tabb. O da «Halk. la ilişkiler» öğrenimi yapmış. Onun da mesleği koşucuTuk. Bırlıkte çalışma yapıyorlar. Her gün kilometrelerce koşu> yorlar. Her şey «mil» için. Bu konuda da sunlan söylüyor Mary: «Atletizme 11 yaşmda başladım. İlk yanşım, kendi okulumda ve yine bir mil yarışıydı. 10 yıldan berl ABD'de bu bir gelenek haline geldl. Herkes de bu denemeden geçerj» Kendini son derece rahat hi« sediyor. YOnetlcilerden yakınıyor, kendistni sık sık programa almadıklan için. Bunlftr gerçekten onun rekorları. BOKS GRUP FİNALLERI SONUCLANDI Ankara 5, İstanbul ise 1 birincilik kazanabildi ERZURUM. (THA) TürKiye boks grup flnalle ri, dün yapılan karşılaşma larla sona erdi. 4 günden berl Erzurum eski spor salonunda devam «den müsabakalar sonunda. 12 kiloda, Türkiye şam piyonları ikinci ve üçüncü leri belli oldu. Teknik sonuçlar şöyle: 1 48 kilo: 1 Salih Karaşahlnoğlu (Bursa), 2. Hayatl Yel (KayserO, 3. Cengiz Erdemir (Malatya) 51 kilo: 1. Fethi Tetnur '(Erzurum), 2. Osman Uçarel CAnkara). 3. AUcan Uzun. /îçel ı 34 kilo: 1. Turgut Aykaç VAdana). 2. M. GÜrbüz Eroğ!u fiçel). 3 Bayram Kara gahmoğlu (Konya). 57 kilo: Alt Hasetçl (Kay seri), 2. Erdoğan Bostancı (Ankara), 3. Arlf Kaplan (Malatya) 60 kilo: 1. Fikret Kaman '(Kars), 2. Mehmet Çelikiz (Kocaeli), S. Kadlr Tiryakl (Zonguldak), 63.5 kilo: 1. Mehmet Demırkapı (tstanbul), 2. Nu rl Uzman (Bize), 3. Kenan Tohmaz ılstanbul). 67 kilo: 1. Alparslan Yıldırım (Ankara), 2. Turan Çumralıgll, (Konya). 3. Hanifi Kuran (îstanbul), 71 kilo: 1. Yüksel Demirtekin (Ankara). 2. Osman Dağ (Ankara), 3. Ünal ö n soy (Erzurum), 75 kilo: 1. Ahmet Akyürek (Ankara), 2. Yaşar Ay dın (îstanbul), 3. Abdurrah man Yağan (Kayseri), 81 kilo: 1. Zekl Horoz (Zonguldak). 2. Nurullah Yüksel (Ankara), 3. Mümlani özkurt (Ordu), 91 kilo: 1. Tacl Tunah (Ankara > 2. Ali Kartal (t, çel). 3. Hamza Top (Erzurum), Agır: 1. Mahlr özmeral (Ankara), 2. îrfan Kayhan. (Konya), 3. Aydın Ornaan (Van). Reagan, AA. Ali'yi konsey üyeliginden alacak WASHİNGTON (a.a.) ABD Başkanı Reagan, Dünya Ağır Sıklet eskı Boks Şampiyon larından Muhammed Ali'nm Barış Gönüllüleri Danısma Konseyi üyell&tnden alınacağını açıkladi. Ali'nln yerine. Chlca go eyaîet üniversitesl profesörlprinden Kitty Kldd Robinscn'un getl rileceğ! hüdırlldl. Mary Decker Tabb, 10 muz günü Paris'te yapılan uluslararisı atletizm yarışlarmda ı rmlrte dünva rekorunu kırarafe admı duyıırduktan sonTa, inoiîkı gün tîe kendi Ulkesı ABD'de yapıbn d'ğer uluslfinıra<!! bir yırışta da, 10 bın mpfrede dünva rekorunu elde etti Tabb, Paris'te yansa baş lamadan önre. tck bir çpy riuşür<ıivo'du: SOT'3 et Ludmila VeSPİkova ve onun 4 20 89 luk derpresini.. Yani dtlnva rekorun'i . Bunu aklından hiç çıkarınadan koştu ve sonunda 4.18. 08'p ulaştı Kimse ona yardım etmedi; tek bapma ba^ardı bunn Drber. Üstplık, van<;ın son lnrmch kpndhine en yakın rakibpsıvlp ara^ıhda 50 ırptreye yakın bir fark buhmuyordu. Öneski gün 10 bin metredo 31 35.3 ile eldp ettiği rekorda da Tabb. herkese parmak ısırttı ve «Bu Iş, bu kadar yapıhr» fiedirtti... Bu daldâ da eski rekor 33 17.19 11e vine bir Sovyet p*1ete, Yelena Sipatova'va aitREKORTMEN MARİ'/litöJ 10 temmuz Paris'te bir yarış. «... Koin lavori Marj' DeckerTabb, ı mili en vakm rakibesinın Pek toplumcu olmayan, bir 50 metre önunde tamamlıyor. Bu yeni hlr dünya rekorudur: grup içinde yaşayamayacak bi4.1S.08 17 iemmuz . ABD'nin Eueene kenti. Bu kez bir 10 ri oldugu düşünülüyor. Yanlış!.. bin metre yanşı... Yüıe DeckerTabb ve yine rekor: 31.35.03... Colorado'da 3 yıl halkla ilişki ler öğremmi gördüğü, hemen hsr davranışma yansıyor. Güler yüzlü davranmadığı insan yok gibi. Aslında sorun başka. Hlç bir rakibi. bu mesafede onun «EUcay KUrkçü lYaiova) 1.43.19, 3. nc sn dökemiyor» Onunla eştt Spor Servisl tstanbul KulUpierarası Bisiklet Yol BinnServer Tanfer (Yeşi'vurt) 1.43. koşullar içinde savaşım verebicilıği dün Ataköy Plorya ara 19 lecek kişiler ise yalnızca *Russında yapıldı 3 kategorı üzerinoen yapılan yanşîu'da 1K üç sııayı şu spor 1 cu!ar paylaştı: Bisiklet Yol Yarışları'nda Yesilyurt basarılı oldu Cumhuriyet . Kupası'nda i!k finaiist ihlamur Hakemler: Mustafa Singör (S), îsmaıl TTIus (7). Osman San (7), Ihlamıır: Aîi (7' T»m«T f6), Mert (8) Srdal ı'8), S«<J*t <7) Okan (6), îrfar (7), Imat (7"> Bora (8), Varoî (7). Yusuf (7> y Mustafa f6> B Mustafa" (7), Vedat (7), Metm (6), Osman '6) Taner f 71. Halit (7), Fahri (6) Ze^ fci (7), Nizarn («), Osman (6) Goller: Osman (dk. 38), Er. dal (dk. 4i, 60, 86), Taner (dk. 55). ştLE, (Cumhuriyet) Gazetemiz tarafmdan duzenlenen Şile Cumhuriyet Kupası'nda, Kızılcaköy'ü 32 yenen ihlamur, finale ka'ldı. Bugün yapılacak olan Yenıköy Yeşilvadi maçından >en gi ile çıkacak takım, ihlamur karşısuıdaki diğer finaiist olacak. Yıldıziar 25 km.: 1. Ferit Sakaıya (Ycşılyurt Demz Kıüu bu) 2t\32, 2. Erol Mısırlı cYesııymt D"m7 Kıüubu) 29.32, 3. Veın Ale'jturk (Yeşılyurt Demz Kulubu) 35 20. Cîenfler W Km.. 1. Murat Duzyol 'Ye^ılyurt Deniz Kulub") i!>9 38, l. Zsfer Yal;n (Ferdı) İ.ÜJ4, 3. liaruıı Karaas.ıp C.eşilyurt Denız Kulübu) >.I6. 30. y Biiyükler 75 Km.: 1. Paik Ysgcı «.Yalova) 1.36 40, 2. Tun U ikinci llg ekiplerlndeıl Bey koz, yeni futbol mevsimlni dün duzenlenen bir törenle açtı. Bir çok ünlü film yıldızının da katıldığı açılış törenlerinde bir konuşma yapan Beykoz Teknik Direktörü Aunan Dinçer. «Amacımız, iyi futbol oynamaktır. Beykoz'n Türkiye'nin en iyl top oynayan takımı yapacağım» dedl. Beykoz, dönem öncesi çalışmalarını sürdürmek üzere dün Uludağ'a gitti. Uludağ kampı 28 temmuz gününe dek sürecek. Fotoğrafta. Beykozlu futbolcu, yönetici ve taraftarlar, kurban keslml sırasmda, «hayırü olsun» dlleğinde bulunurken... .(Fotoğraf: AU A1AKUŞ) Beykoz mevsimi açtı RUMMENİGGE GELECEK SEZON JUVENTUS'A TRANSFER OLUYOR ROMA (THA) Bayem Munih ve Pederal Almanya Mılli Takımı'nın dünya çapındakı ünlü oyuncusu Karl • Heinz Rummenigge, 1983 84 sezonun da îtalya'nın Juventus takımına transler oluyor. ^ y Malatya. <>cnvlık çınfljn scııra toplu lıaltTe ^iou,>onı>tıc: .. ı.uaftarları. Kulespor'u 1111.U ma Spor Servisl Süleymamye11 esnafın kurduğu Malatya Gençlik Spor, Küçükçeleraece Tepeüstü'nde yapılan ve Kulespor'un düzenlediğl futbol turnuvasında, tüm rakiplerini yenerek birinci olurken, kadrosundaki genç yetenekler de dikkatleri çekti. Sert geçen final karşılaşmasında Kulespor'u 43 yenmeyi başaran Malatya Gençlik, maçtan sonra futbolcusu, yönettcisi va tarsîtanyla olusturduğu konvoyla Süleymaniye'ye geldiğinde, ccşkun bir t^zahüratla karşılandı. Yöneticilerden Hasar, Faruk Selman ve Şeref Ayaydm, futbolcularma, özeüikle ikinci llgin yeni takımı ve ayıu seaıtin temsilcisi Süleymaniye Sirkeci'den teklifler geldığini, futbolcularam, ge!eoekl«rini düşür.erek karar Vftrmeleri için serbest bırakıldıklarını söylediler. Kulüp Başkam thsan Akdag lse, «Takınumız, artık federe olup. daha büyük başanlar elde etmeğe haardır. Güzei SülermanlrenuVde herkes, kardeşliği, sportmenliği ve efendillğl tek amaç edinml? tafcrmmmnn bafann için elinden gelenl yapmıştır. Onlara daha Iyl sonuçlarla yuzlerinl gOldürmeğe f 1 ffl"»t'~ »ekllnde konuştu. Tek amaçlan sporfmenlik,, 4i
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog