Bugünden 1930'a 5,503,457 adet makaleKatalog


«
»

ÇAGDAŞ YAYINLARI Aîlenin Çilesî Bosanma H. V. VBLIDEDEOGLU Her aydımn okuması gereken yapıt EDERÎ: 200 TL. lateme Adresi: Türkocağı Cod. 39/41 CAÖALOĞLU İSTANBUL Cumhuriyet 59. Yü; Sayı: 20820 Kurucusn: Yırans NADÎ 20 TL. 19 Temmuz 1982 Pazartesî \ M(vWnFğiîim Besiktas.karfcul 6072OO(4hat) Türkiye Barolar Birliği Başkanı Atilla Sav tartısmayı haslattı: Ozgürlüklerin özü kalkıyor; böyle bir Anayasayla otoriter rejim kurulabilir Mümtaz Soysal: Türk halkı buna mahküm edilemez Barolar Birliği Başkanı Atilla Sav, «Bütün yüksek yargı orqanlannın baskan ve üyelerinin seçiminde cumhurbaskanma geniş yetki verilmesi yargının bağımsızlığı ve yargıç güvencesi ilkelerinî zedeleyicidir.» dedi ANKAllA, ICu.nhurıyet Biirosıı) Türkiye Barolar Birliği Başkanı Atilla Sav anavasa tnsansını eleştırerek tfmpl hak ve ö?gürlukJenn oyıinü kaldıncı nıtelik tpkı brîvlr> hır anavasa ıle sıyasai ıktıdarlann otoriter rejim kurma yoluna gıdebile ceklerını sovledı Tasarının •Sistemsiz bir anlayışla» ha 7trlandıgına dıkkatı çeken Barolar Bırli&ı Başkanı Sav •Teme! hak ve smırlandırma ve hatta kaldırma yetkisinin yürutmeye verilmesi sakıncalıdır» dedı Türkiye Barolar Birliği Baş kanı Atilla Sav, Danışma Meclisi Anayasa Komısyonu tarafından hazırlanan 1982 Anayasa tasansı ile ilgili Cumhuriyet'e yaptığı açıklamada, temel hak ve özgürlüklere ilişkin olarak şun lan söyledi: «Temel hak ve özeürlükleri sınırlandırıcı ve hatta kal dırma vptkisini veren 12. 13 ve 14 mâddPİer templ hak VP Szgflrlüklprin fizünö kaldırıcı nlteilktedir. Avrıca bu vet kinin yürutmeye verilmiş olması sakıncalıdır. İşçi haklarına sıkı bir denetim mekanizması petirilrniş olması temel hak ve ö> pörlüklerin en önemlilerinden olan sendıka, grev. toplu sözleşme haklannı daraltıcı nitelikte gözükmektedir.» Anayasa tasansı ıle De Gaulle Anayasa sisfemmın getirildigini acıklayan Sav •Anayasa tasansı bugün içinde bulunulan riurumu epr çekleştirmeye yönplik bir anayasadır. Bütün anayasalarin soyut olmasına karşın bu tasan somtıt bir metindir* biçiminde konuştu. Barolar Birliği Başkanı Atilla Sav. şöyle devam etti: «Güçlendirilmiş yürfltmeye ve yetkileri genişletilmiş yasnmaya karşı yargının denetiminin azaltılması. hukıık devleti açısından sakıncalıdır. Yargıya yeterince güvenmeyen, buna karşı yürötmeye aşırı otorite sa&layan böyle bir anayasa ii" siyasal ekipler otoriter bir reüm kurma yoluna sidebilir 1961 Anavasası'nın getir d'Şi özeürlfiklpr dÜ7pninin kötüve kuHamldı&ı varsavıSn n . Sii 4 d«> Cengiz ÇONDPR TISK Başkanı Narin: Gecmis dönemin • • • tereddütlü maddeleri kaldırıldı SAV Türkiye Barolar Birliği Başkanına eore «Türk Dil Akademisi» 4 tatörk'iin Dil Devrimi anlayışına aykirı.. î«t;tnhul Habrr Servisi Tıirkıye tşveren Sendıkları Konfederasyonu Baskanı Halıt Nann Anayasa Tasarısı'nda «hürrivetlerin tartışılmasına vol açan çeçmiş dönemin tereddütlü maddelerinin ortadan kaldırılmasının amaçlandıjhnı» söyledi TÎSK Başkanı Narin şöyle dedi«Açıklanan taslaktan. Anayasa'nın Cumhuriyet dönemimt*in başladığından bugüne kadar çeçirmiş oidujhj tecrübelerfn ışıği altında. çaliümalann vapildığım, ilk nakışta cörmeftteriz. Anayasa'nın. hfirrîvetlerin tartısılmasına vol açan çeçmiş dönemin tereddütlü maddelerintn ortadan kaldınlması Tmioiınmıs Devlet otnrl tesl, kurumları Ile venıden, otorite boşluğu bırakilmadan dü zenlenmeve gfayret edibniş. tyl bir çalışma neticesi gflbi %örülüvor. Herkesin bütün fertleri ile. W* tek gaye etrafında blrleşmesini. yeni Anayasamızın mükemmel hale trelmesl I. çin vapılacak son çahşmalara herkesin katkıda bulunmasını »pmenni edİTOnız. Bıı \nayasatnız Uanışma VlecUsi'n de müzakere edilecek, ftllllı Güvenllk Konseyi'nde gSnişülecek ve devletin bütünlügü. fertlerin. müesseselerin hiirriyetleri. menfaatleri açısından «le almarak tnükkemmel hale ^etirileceğlne inanıvorum. Geç mlşin tecriibelerinin. istismarlara manl olucu son dÜ7pnle(Arkası 9. Savfada) Yeni tasan ve Cumhurbaskam Cankaya'nın yetkileri olaganüstü genisliyor AVKARA, (Cumhuriyet Bö rosu) Yeni Anayasa Tasansı ıle Cumhurbaşkanı'na çeniş vet kiler verildı. Tasarınuv çeşıtlı maddelenn den derlenen bilgıler ışığmda yeni dönemde Cumhurbaşkanı nın v°tkileri sövle sıralanıyor. • Cumhurbaşkanı olafcanüstü hallerde kanıın hükmünde kararnamf çıkarabllecek. • TUrk Silahh Kuvvetlerl'nln sllah kullanmasına karar verebilecek. • Seclmlerin bir yıl fterîye (Irkası 7. sayfada) Beyrut'a girdik, 1 saat sonra kent kusatıldı % Şatila Meydanı'na doğru ilerlerken bir F 16 kenti kaplayan duman tabakasının bir arahğından dahşa geçti. 0 anda meydana vardık. Meydanı» köşelerindeki ve ortasındaki tüm uçaksavarlar yaylım ateşe basladılar. Yılmaz: Sendikacılık kalmaz Petrol Is Başkanı: Isverenlerin dedikleri oldu Haher iVlerkezi Anayasa Tasarısı ışçı sendlkası çevrelerınce tepkiyle karsılandı. TUrk Iş Genel Başkanı Sevket Yılmaz, «OzelJikle sosval ve îşçı haklan konusunda omduğunmz dan öte bir eerileme Ile karşılaşınca ne dlv«"cpgimi7i sasırdık. KomisvnnJun getirdiçi hu tekliflp Tiirldve'de spndîkacılık belgenin sosyal barışı sağlaması kanımca çok siiphplidir» dedı Tasan nakkında bazı sendıkacılarm ve ış hukukçularmın görüşlen özetle şövle. ŞEVKET YILMAZ (Türk • tş Genel Başkanı): «Bu Anayasa'nın bu şekli Ile Danışma Meclisi'nden eecece&i kanaatinde değillm 1961 Anayasası ile aykırılıkları icra heyetimiz tarafından tespit edülvor tnceliyoruz. Aynntıiı göriişüınüyii daha sonra açıklayacaihz özellikle sosval ve işçi haklan açısından umdusumuzdan 6te bir gerileme ile karşılaşınca ne diveceçimizl şasırdık. Ko Şükran KETENCİ misyonun getirdiği teklife eöre. Türkiye'de sendikacılık hareketi kalmaz. Komisvon Başnayasalann, demokrasilerin çagdaşlık ölçUtü, temel hak ve kanı Savm 4ldıkactı'nın sö7 tv.gurlükler, sendikal hak ve özgürlüklerin sımrlarıdır. Bu konıısıı pttl^i t U ) ilkcleri. hahaklara sınırlama geldiöı oranda. »erçek demokrasilerden tılı anlamda sendikacılıeın versapma !>oz KOnusudur lesmesi nerede?» Yılmaz Ken sapma söz konusudur. Anayasa tasiağının çalışma ıle ugılı hudismı zıyaret eden Ankara Biı kümlerını içeren bölümü, 1961 Anayasasına göre en çok değişik romuz*un muhabirine, «A(Arkası Sa. İL. Sü. 5 de) nayasa Tasansı'nı eorünoe nanamadım. Bu tasanvı rüyan da efirsem Innnmazdım. Riivanı da görsem» dedı. a.a.'nın habenne Eöre de Yıl maz şunlan sövledi: «Tasan Ile sendikalann can daman olan CheckOff siste ml kaldınlmaktadır. Yüksek Hakem Kurıılu'na görev verilmektedir. Komisvon adeta »endlkacılık vapılmasm dive ne tu. VükseK Hakem Kurulu ve ANKARA, (Cumöurtyet Buvarsa. hangi hükiim varsa ornı rosu) Anayasa Tasansı ıle Türk Dil Akademisi olarak. A tasanva kovuyor. Ümidimis Da 5 yeni kurum getirüdi. Bu ku nayasa'da yer aldı. nısma Meclisi Genel Kurtılu'nAnayasa tasansının 118 • 125 da ve M1I1I Güvenllk Konseyinrulnlar, Devlet Danışma Konseyi, Ekonomık ve Sosval Kon maddeleri Devlet Danışma Kon dedir.. (Arkası 9. Sayfada) sey, Devîet Denetleme KuruCEVDET SELVt (Petrol • t ş Başkanı): «YenJ hazırlanan Anavasa Taslagı'ndaki sendikalar. İşçi Işveren ilişkilerinf dü zenliven maddeler. dnlavısıyla İşçi haklannı, çalışanlann çikarlannı hellrleyen maddeler (Arkası Sa. 11.. Sü. 3 de) bareketl halmaz» dedı. Petrol İş Başkanı Selvı, «Tasarıda ışveren kuruluşlannın yıllardır söyledlgı istekler veralmıştır. Bunlar daha önce vasalarda bile olmavan aynntı olarak görünen konulardır.» şeklmde konuştu. İş Hukuku ProfesörU Metin Kutal. «Tasan. sendikarılık dÜ7eninln 17 1Tahran • Şam uçağından inip pasaport kuyru gu ıçın sıraya gırdiğımızde görduğümüz ilk Surıyeliye merakla Eeyrut'a gidilip gidılemediğinl sorduk. Şam . Beyrut karayolu açık mıydı?... Açıktı ama tehlıkelıydi... Surıye ıle Jsraıl arasında bırkaç saattır hukum suren ateşkes her an bo/ulsbılırdi. Israıl askerlen Şam ile Beyrut arasında karayolunun Bekaa Vadısi'nı arkada bırakıp Beyrut'a doğru alçalınmaya başlandıgı en yüksek ve en stretejık noktası olan Dahr ElBaydar'ın birkaç yuz metre ötesındeydıler. Yani karayolu trafigı bir anlamda Israil'ın insafına bağımhydı. Yola çıkabihnek de Suriyeli ve Lübnanlı şoför.erm tnsafma. Çünku Şam'daki Beyrut Gara|ı'nda taksi dolmuşların şoforlerı Beyrut'a gitmek icîn 1000 Lubnan hrası ıstıyorlardı. Yani Turk parasıyla yaklaşık 35 bin lıra... Beyrut'a gitme garantısı de DM üyesi Alpdündar. Çalışma hayatı ile ılgıli duzenle yıllık uyguJamasma bir tepki meler, çakşanlann haklannı gehştirmek şöyle dursun niteligi taşımaktadır. Bir tepki Anayasası niteliğini taşıyan bu korumavı bıle mumkıın kümayacahtır. Anayasa tartısması Tasarıda devlet ile vatandas dengesi nasıl? Yalçm DOĞAN AMKAKA Dünyada tum demokratıfc anayasaların vazgeçılmez bir ılkesı vardır: Vatandaşı devlete karşı korumak Vatandaşlann hak ve ozgürlüklerin] guçlü bir yargı denetımıyıe korumak Bıı ılkeyi «kuvvetlerin ayrılığı» ılkesıyle, yanı yasamanın, yurütmenın ve vargmın aynlığl ıle destekle mek Onümuzde duran 1982 Anaya sa Tasarısı'nm çok önemiı nok talanndan oırı galiba bu rizae yatıyor: Yenı anayasa v»tandaşların hak ve özgüriüklerını ievlet karşısında gerçekten koruyor mu?.. Yoksa, :aın tersme, devleti mi vatandas karşısında koruyor?.. Eğeı, dev f leti va .andaş karşısında komyorsa, o zaman ak|a ilk gelen soru, «nasıl bir demokratik (Arkası Sa. II., Sü. 5 de) Özgür sendîkal düzenin sonu mu? A Anayasa da 5 yeni kurum var Dil Akademisi üyelerini Cumhurbaşkanı sececek Türklş Genel Başkanı Şevket YUmaz Yeni bir "ekonomik paket,, hazırlanıyor ANKARA (Cumhuriyet Bu rosu) Kabinede ekonomiyle llglli gorev değlşikllğlnden sonra «24 Ocak kararları ve dolayısıyla Izlen mekte olan iktidar polıtika sı dogrultusunda» olmak 0 zere Maliye Bakanlığı'nda lzleneır politlkanın aksayan yanlannı düzeltmek amacıyla «J&onomik Destek Paketi» hazırlandıgı blldirlliyor. Maliye Bakanı Adnan Başer Kafaoğlu'nun başkan lığında teknlsyenlerden olu şan bir grubun hafta sonunda flst Uste toplantılar düzeriledlği ve durum değerlendirmesl yaptığı bellr tlllyor. Gerek Kafaoğlu'nun bakan olmadan önce öngör düğü deglşikllkler. gerekse (Arkası 9. Sayfada) BEYRUT VE BANLİYÖtERt Yukandatl haritaöa Beynıt'un her ikl kesiml ve Şam'dan geKp Lübnan dağtndan geçerek Beyrut'a ulaşan karayolu ile bu karayo iunun üzerindeki belli başlı yerleşme merkezlen görülüyor. tsrall kuvvetleri 13 haziran akşamüstü haritada görülen Baabda'ya kadar geldiler, daha sonra Hazını ye'ye inerek, Doğu Beyrut'a girdiler ve Batı Beynıt'u kuşattılar. Batı Beyrut sınırlan içinde görülen Burç EU Barajni, Sabra. Şatila ve Mazraa bulvarı Israil bombardımanınm en yo&un olduğn yerlerdi. 1961 ANAYAŞAŞI NASIL DEĞİSTİ 7. sayfada Devlet Danışma Konseyi'ne doğal üye olabilecek 5 kisi var ANKABA, (CumhurtyetBü rosul Yenı Anayasa tasa nsı ile ortaya çıkan Devlet Danışma Konseyi'nin doğal üyelerinin kımler olabilecek leri belirlendl. Tasanya göre, eskl Cumhurbaşkanlanndan Celal Ba yar Ue Fahrl Kornturk'üa (Arkaan Sa. U^ Sfl. 4 de) GÖZLEH UĞÜR MUMCU "Sair Herhangi Yol...,, * •Aldıkaçtı tasarısı» hukukun bazı ıike ve yerleşmiş Inançanna aykın düzenlemeler getinnektedir. Bunlardan bıri. «Temel hak ve özgürlüklerin kullanılması» ıle ılgilı I3.'uncü maddede yer alan satırlardır. (Arkası Sa. 11, Sü. ? de) KASTELLİ'DEN SONRA EKONOMtYE BAKIŞ Arslan Başer KAFAOĞLU 6. Sayfada verilmıyordu. Taksı . doimuşa bindik. Aiey'e kadar gidip, Aley'den Beyrut'a geçme yollan arayacaktvk Suriye'den çıkmadan önce sınır görevlileriyle kısa bir pazarhk gerekti. Lübnan'a girdiğim anda Suriye transit vizem doluyordu. Rendilerine Beyrut Istanbul uçak biletim olduğunu, ancak savaş nedeniyle havaaJanının işlemediğinl, bu nedenle belki Türkıye'ye dönmek için Suriye'ye dönmek zorunda kalabileceğimi ve 24 saatlik bir transit vizesine daha ihtiyacım bulundugunu soyledim. Yanıt kısa ve kesindi. Ya Türkiye'ye, ya da Lübnan'a gitmem gerekiyordu. Eğer Lübnan'a gırersem, Suriye'ye dönemeyecektim. Vize verilmeyecekti. Lübnan'dan çıkabilme umutlannı hlç değilse bir süre için unutup savaş ülkesine girmekten başka çare yoktu... Sürekli Israil bombardımanlannın yol açtığı yamk araçlar, yıkık direkler ve teller, bomba çukurlanyla süslü Şam Beyrut karayolunda ilerlerken, (Arkası Sa, 11, Sü, l'de)
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog