Bugünden 1930'a 5,503,457 adet makaleKatalog


«
»

Dünyaya Açılmak Ç l K I i Sanat ve yazın dünyamiila vaşam üstüne denemeler EDER.İ 200 LİRA Isteme Adresi: Türhocağı Cad. 39/41 CAGALOĞLU ISTANBUL CA«DAS YAY1NLAKI OKTAV YKBAL Cumhuriy 59. Yıl; Sayı: 20818 Kunıcusu: Yunus NADİ 20 TL. 17 Temmuî 1982 Cumartesi 607200C4hat) Cankaya'da ekonomik konular ele alındı Mali bürokraside değişiklik 0 Maliye Bakanı Adnan Başer Kafaoğlu kendisini kutiamaya gelen personele «Bir toplantı yaparak sorunları gözden gecireceq»z» dedi. Başbakan Ulu&u'nun her ikl Bakanı resmen takdimın den sonra konııyla ılgıli ba zı Bakaniarın da katıldığı genış oır toplantı yapıidı Topiantıya lıcaret Bakanı Kemal Canttirk Gumrük ve Teket Pakanı AH Bo'/er ile Kultür ve lun?m Bakanı llhan Evliyaoglu featıldı. Bir anlamda «Bakanhklar arası ekonomik kurul» olarnk nıtelenPbilecek topiantıya Devlet Başkam Evren BaşkanliK etti. Başbakan UVusu ve ıki yeni Bakanm katılmasıyla sürmekte olan toplantıda sadece ekonomik sorunlar üzerinde duruldu özellikle «ekonominin durgunliıktan kurtarılarak yeniden eanlandmlması» k'onusunun işlendiği belirtillrken 3 ana konuya yaklaşımlar ele alındı. Bunlardan llkl yatırımlann yeniden nasıl ve hangt alanlarda artmlabileeegi, lkincisl işsizllğin nasıl azaltılabileceğl, tiçüncü olarak yeniden tırmanmaya başlayan flyatların nasıl frenlenebilecegi üzerinde görüşmelerde bulu nuldu Toplantıda özetlenen konulan içeren önlemler alınması Istcğl bizzat Devlet Başkanı Orgeneral Evren ta rafmdan dile getlrildl. Yeni ekıbın goreve resmen başlamasıvla birlıkte dun «Yeni ekonomik karariar acısından bir bekleyişe girildifei» göruldü Dün sabah Maliye Bakanli#ı persorifU yeni Bakan Kafaoğlu tarafından kabul edıldı ve Kafao£lu, Bakan hk personeîınin ıcuMamalannın ardından Merkez Bankası Başkanı Osman Şıklar'ın kutlama sını kabul etti. Malive Bakam kendisint kutlamava gelen personele. «Bir toplantı yaparak sorunları stözden İsrail Kıskcıcınckıki Anayasa tasiağı bugün açıklanıyor • PROF ORHAN ALDIKAÇ TI TASLAK ÜZERtNDEKİ ÇALIŞMALARIN ÖNCEKİ GECE TAMAMLANDIĞINI BİLDÎRDİ... ANKARA, (Cumhuriyet Bü rosu) Damşma Meclisi Anayasa Komisyonu tarafmdan 24 kasım 1981 tarihinden bugüne dek hazırlanan 1882 Anayasas» taslagı bugün Damsma Meclisi Bas kanlıgı'na veriliyor' Anayasa Komisyonu Başkanı Prof. Orhan Aldıkaçtı. bugun saat 9.30'da düzenledigi basın toplantısıyla Anayasa taslağını açıklayacak. Prof. Orhan Aldıkaçtı dün Cumhuriyet muhabirinin so rusunu yanıtlarken, Anayasa tasiağı üzerindekı çahsma lannın önceki gece saat Ü3 00 sıralannda tamamlandıgmı söyledi. Prof. Aldıkaç tı bugün (dün) Anayasa taa lağmı okuyacaklannı ve da, ha sonra da Danışıns Meclisi Baskanhğı'na sunacakla nnı belirtti Dün öğleden sonra Danışma Meclisi basm burosu gö revlileri gazetelere telefon ederek bu sabah Anayasa Komisyonu Başkanı Profj Orhan Aldıkaçtı ile komisyon üyelerinin Anayasa tas(Arkası 9. Sayfada) başhyor geçireceğiz» biçlminde k'onuştu. Sağlanan bilgilere göre, bundan sonra ekonominin yönetiminde, Maliye Bakan lığının ağuiığı» artacak. Bu amacı sçerçekleştirmek için de. halen degişik Bakanlıklara ve Bagbakanlıga ba£lı olarak çalışan kurul uşların Mahye Bakanlıftırta baglanması öngönîlüvor. Bu kurııluşlann ba^ında da DPTye bafelı Yabancı Sermave Dairesi», «Tesvik ve Uygulama Dairesi» ile Başbakanliga bağlı Devlet tstatistik Enstitüsü gelıyor. Yeni Malive Bskanı. vabanrt sprr/ifiye yatırımlarında «Çok liberal bir anlayışm hakim olduftu» düşüncesinden hareketle. bundan bfiyle yabann sermaye yatınmlannı Maliye Bakanh&ınm denetiminealmak Istivor. Yabancı sermaye dışmda yine DPT tarafından vönlendirllen tegviklerle ilgili olarak da Kafaoğlu'nun .Ölcunfln kac""1' (Arkası 9. Sayfada) Cengız CONDOR tSRAİL BÎRLİKLERİ BEYRUT'U KUŞATTIKLAItlNDA CENGİZ ÇANDAR ORADAYDI VE BİR AY BOYUNCA TEK TÜRK GAZETECİ OLARAK BU ACIL1 KENTTE YAŞADI. HABERLERİNİ GÜNÜ GÜNÜNE OKIJDUĞUNUZ CENGİZ CANDAR SON YII/ARIN EN KANLI SAVAS1NDAN İZLENİMLERİNî YAZDI. AMvARA (CuiDhurîyet Bürosu> Yem Bakanların dün resmen göreve başlamalarından sonra Çankaya'da Devlet Başkanı Orgeneral Kenan Evren'in başkanlığında ekonomık konuları ieeren yogun bir top]antı yapıldı Toplantıda özellikle «ekonominin durgunluktan kurtarılması ve i.şsîzliğin azaltılınasına ilişkîn Önlemicr» ü?erinde du~ rulduğu btldırildi. Turgut Özal'ın yenne atanan Devlet Bakanı Sermet Pasln'in dün görevl devralmasmdan sonra Başbakan Bülend UlusU Pasln'le birlikte yeni Maliye Bakanı Adnan Başer Kafaoğlu'nu Devlet Baskanj Evren'e takdlm etmek üzere Çankaya'ya cıktı. ögrenildigine göre • • • Havaya uçan otomobiller... Lübnan'dan nasıl çıkılır?... Beyrut Belediye Başkanı Reagan Özal: Simdiye dek hüyük kuruluşlara destek sağlamadık Kenan MORTAN ŞtDft, (Antalya) Başbakan Yardımcıhgı görevlnden istifa eden Tnrgut öıal, Side'de tattlinl sürdürürken. özal'ın ıstifasındaki son etkenin Maliye Bakanlıeına yapılan atamanın oldu6\ı belirlendl. özal'ın yakm çevresı İle çeşitli teknisyenlerden derlenen bilgilere göre. Malıv Bakanlijîinî» Kataoğlu'nun ütantnasındarı sonra Özal'ın bunu bir llke mesele sı VHpti[jı v p «Krdetn'in Istîrasını istemeh beni etklsİ7 halp gttinnek demektir deOigi» ogreniıdi Bıı arada yaklasjik bir naf tadır stirdtlrü!çr> Günev Sa f îrka«i 9 Sayfada) YORUM ABD: Körfezde tatbikat yapabiliriz İran Irak savaşı tüm şiddetiyle sürerken, ABD savaş genişlediği takdirde Körfez ülkeleriyle ortak tatbikat yapabilecekierini söyledi Dış Haberler Servisi Bir leşmiş Milletler Guvenlık Konseyi Irak'ın ça^rısı üzertne îrdn Irak savaşıoı gö ruşmek üzere toplantrken sınır boyunca süren çarpışmalarda her ıkı tarafın da ağır kayıplar verdiği bildirı liyor ABD. taraflar arasında sa vaşın genişlemesi halinde Körfez ülkelenyle ortak tat bikat yapabileceklenni açık ladı. Bu arada Batı Iran dakı Ilam bölgesi urerinde İran ve Irak ietlen arasında bir hava muharebesı meydana geldi Irak Yuksek Komutanlığı tarafmdan Bağdat'ta yapılan açıklamada. çarpışmada bir îra n uçağmın duşürüldüğü ilen sürüldü Irak uçakları aynca dün Hamadan kentmde cuma na' mazı kılanları bombaladı. Saldında 30 kişi öldü 200 kışı de yaralandı îran'ın dini lideri Humeynı, «Kudüs Günü» dolayısıy la halka yayınladığı mesajında, «tran, trak'a geçip Saddam Hüseyin yönetimîni devirdikten sonra tirail'i par çalayabilir» dedi. Humeynı, «Savaş tazminatı verilmesi ve suçlu tarafın belirlenme si yolundaki isteklerimiz karşılanmadıkça durmayacaklarmı da söyledi. «Kudfis Günü gösterilerine katılan binlerce kişi «tsrail'in yokedilmesini v © Irak hükümetinln düşürüimesini» istediler. tRNA ajansının habenne gore. Tahran üniversıtesınde toplanan binlerce göstericiye hıtabon konuşan din (Arkası Sa. 11 Sü. 1 de) Sadece ekonomik politikanın yarattıgı kusku mu? Yalçm DOĞAN nin Lokomotifi» ya da «Kkonomlnln Çan» gibı deyunlerden yola çıkılınca, Turgut özal'ın istifasına ilışkin degerlendırmeler izlenen ekonomik politikanın «Tökezledipi» noktasında yoğunlaşıyor Bunun içm de, arka arkaya örnekler sıralanıyov Bankerler, arkadan Kastelli, derken tahvülere bulunmak isteneo çözitmdekı anlaşmazlık, Günev Sanayi ve aynca diğer sanayi dallarındaki bunalımlar Deül bunların tUmtl, aslında sayılan sonınlardan sadece bir teta bile, herhanşi bir bakanm istifastna çoktan yol açar. Ne vaı kı, bövlesine a^irlık taşıyan ve Ulkenin can alıcı damanyia oağlantıh bulunan «ekonomik sorunlar» ve artık tüm çıplaklığı ile ortaya çıkmıs olan «basa(Arkası Sa. U.. Sü. 1 de) ANKARA «Ekonomi Ecevit'in mahkumiyet kararı kesinlesti ANKARA, (Cnmhurfyet su) Kapatılan CHP'nin Genel Başkanı Bülent Ecevit haig kında Ankara Sıkıyönetim Koı. ...^.U.&L v Vs) nuuiMAİi Askeri gUnHlfc napis oeııssı sıkıyöneünl Komutanlığının karan onaylaması üzerine kesinlesti. Ecevit, 2 numaralı Askerl Mahkemece, Der Spiegel'e yazı yaüarak ve Hollanda televizyo nuna demeç vererek MGK'nuı (Arkası 9. Sayfada) 'rh "XT">since veri'pn 2 sy 27 BuKöseden Kişisel ALTAN ÖYMEN OzaPdan sonra Erdem de Side'ye gîtti Devlet Bakanı Sermet Pasm Pasin, Özal'ın odasmı begenmedi Özal görev teslimine gelmedi AJVKAEA, Gumburiyet Burosu) Dış eüonomik işlerden sorumlu Devlet Ba kam Sermet Pasm görevlne başladı. Başbakan Yardımcı sı ve ekonomife lşlerden sorumlu eski Devlet Bakanı Turgut Özal Ankara'da bulunmadıgı için görev devir teslimi yapılamadv. (Arkası Sa. U., Sü. 1 de) SlDE, (Cuınbnrijet) Maliye Bakanlığı görevinden isu*a eden Kaya Erdem dün gece saat 21'de beklenmedik bir şekiide Turgut Özal'uı kalmakta olduğu Antalya Side'ye geldi. Erdem, yanında eşl ve çocugu olduğu halde ikendisini lanıyan az sayıdalti gazetecıy le yaptığı sohbette, «istikrar programı kaçınılmazrtır. Tür klye'de bu programın tatbikl kişilerle kaim değildir.» dedi Erdem, herhangi bir dış gö revi kabul etmeyecegini llac» ederken. «memleket dsha lyl» sözlerinl kullandı. Side've gelis sunacınm öz&V *• buluşmak olmadığını bel)t? ten Erdem, «ancak artık ar»mızaa Stf metre mesare olauguna göre bir arays gelec»^ giz. Ams bunun bir oto krt tik anlamı yok» dedi. îstilası konusunda sordugumuz çeşitli sorulan, «bu ko(Arkası Sa. 11.. Sü. 1 de) Suriye, FKO gerillalarını kabul etmeyecegini resmen acıkladı Filistin Kurtulus Örgütü önderlerinden Abu İyad «Siyasal görüşmeleri yürütüyoruz, ancak savaş hâlâ en büyük ihtimal olmaya devam ediyor» dedi. Dış Haberler Servisi Surıye hükümeti. Batı Bey rut'tan ayrılacak Filistinii gerillaları ülkesine kabul et meyeceğini resmen açıklarken. Pilistin Kurtulus örgütü önderlerinden Atou tyad (Salah Halef), görüşmelerin sürmesine rağmen savaşın en büyük ihtimal olduğunu söyledi. Abu îyad adıyla tanınan Salah Halef. «Mvasal göriis nıeleri yürütüyoruz, ancak savaş hâlâ en büyük ihtiolmaya devam ediyor» dedi. «Filistîn'in Sesi» rad yosunda konuşan Abu İyad. «savaşa hazırhklıyız ve gerektiğinde tırnağımızla bile savaşınz» dedi. Pllistinlilerin Lübnanı terketmeyi kabul etmesine ragmen, hâlâ Pilistln gerillalarını kabul edecek bir ülkenin bulunmamış olması Batı Beyrut sorununu çıkmaz hallne getiriyor. Bütün güçlerin FKÖ gerlUalannın büyük bölümünü kabul ettneslnl bekledigi Suriye, Dış tşleri Bakanı Abdülhalim Haddam'ın Lefkoşe'de verdiği bir demeçle, Filistin ge rillalarım kabul etmeyecegini resmen acıkladı. Abdülhalim Haddam, hafta so nunda ABD'ye glderek bu konuyu Başkan Reagan ile görüşeceğini acıkladı. ABD hükümetinin resml sözcüsü Dean Pischer Ise onceki gün yaptıgı bir açık (Arkası Sa, 11.. Sü. 4 de) Bu yan kişisel bir yazı. Özur dilerim. Ama belk: bir son yazı» olduğu için bağışlanabilir. On yıla >akın bir zamandır Cumhuriyet'te yaza/lık. roporte]cıhk, muhabirlik yaptım. Şımdi ayrıhyorum İnran bazen boyle mesleksel kararlar vermek durumunda oluyor. Ayrılırken Cumhunyet'c ve Cumhuriyet'ın değerlı okuyucularına en lyi dileklerimi iletmek istiyorum. Cumhuriyet. Türk basmmm bir teme! taşıdır. Cumburiyetimizle birlikte kurulmuştur. Onunla birlikte yasamış ve 59 yıllık geçmışinde ülkemızin kafArkası 9 Sayfada) LİE^VDAKİ TÜRK. MUTEAHHİTLERİ Altan OTMEN Kastelli den sonra ekonomîye bakış • Arslan Başer Kafaoğlu ^ TV'de bu geceden itibaren banka reklamı yok ANKARA (Cutnutıriyet BU rosn) TRT televlzyonun da bugünden itibaren banka reklamları yayınlî>,namıyacak. TRT Genel Müdürlügüne Başbakanlıktan vertlen sözlü bir tallmatla 17 temmuz 1982 tarihlnden ltl baren televlzyonda yayınlanan banka reklamlarının yayınma son verilmesi lstenmiştl. TRT Genel Müdürlüğünün bu karar nede nlyle bankalara 150 mllyon Ura geri ödeme yapacagı bellrlendl. Yazısı 7. sayfada • GÖZLEM • UĞUR MUMCU İNferesi Serbest? Kastelli'nin batışmı onuıı sayesinde îkî yıl kazananlar hızlandırdı E fconomltjin ugraştığı üretım, toplum içinde pazar İçin yapüan ve şürekli olan uretimdir. Bir üretun pazar İçin değüse ve süreklilüe nitellginden voksun ise, ekonomi buaunla ugışsmaa. Ekonominin Ronusu olan Qre .2 Unı, süreklı vanı kendini sttrelnrraeyt a maç edlnen üretimdlr. Bu nedenle her lire tun stireci, kendlnden sonraki Uretimın olanaklarını hazırlar. Bir döneme ait ü retün kendisinin maliyetini kurtaramıyor sa, gelecekteki Ureöm tehlikeye girmîş âemektir. Ekonomlde bu süreklilik «iire(Arkası 9. Sayfada) Ülkemızde «ayrıcabkh şirketler» ya da «holdingler» var mıdır? •Yoktur» diyemeyiz; vardu, Bu ayncalık para ve kredl düzeninde iyice kendini gösterir. Merkez Bankası'nda ihracat kredilerinde birçok firma sıra beklerken, bir holding, araya «etkili» ve yetkili» bazı kişileri sokarak dilediğı krediyi hemen alır ve kullamr. Reeskont kredilerin bu bakımından, dökümünü yapmak, herhalde ilginç sonuçlar verir. «Serbest piyasa ekonomisi» adı verilen bu dü(Artaun 9. S«yfads) YUKARI VOLTA HıfzıTÖPUZ AFRİKARÖPORTAJLARI Yarın Cumhuriyet'te
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog