Bugünden 1930'a 5,499,814 adet makaleKatalog


«
»

16 TEMMUZ 1982 Cumhuriyet 9 Calışankr.. Sorulan. Sorunlan... YıfrnazŞIRfVL rında ortaklık bıılundugu var sayılarak ödetme kararı verilmesi usul ve kanuna aykırıdır. (...» (Targıtay 2. Hukuk Dairesi) a yukanlardaki patlkalardan aşagıdaki ovaya dogru, bütün hafta boyunca, bol bol kar yagdı. Kara toprak ak pak oldu, bulanık gökyiızü uyuşup dondu, insanlar evlerlne, ocak başlanna toplanıp kapandılar. Ve kasabada hiç blr geliş gidlş yokdu. (...) Tanrının bagışı bütün gücüyle ortaya çıktı. GUneş topraklar üzerinde panldadı, kar lar erlylp ufaldı, silinıp kalkdı. Kadınlar et ve balık almak lçin pazara çıktılar. Ve çepçevre köylerden arabalar ve atlarla blr takun adamlar, çözülüp geldiler. Ve hayatm oluklarındakl sular, sankl hiç kesllmemiş glbl, yenJden ak maya başladı. Samuel T. AGNON (Kovulmuşlar) I Gezgin: Sanayi yüzde 5 9 kapasite ile cahsıyor İstanbul Haber Servisi Maçka Tekniker Okulunda Turk Deniz Kuvvetlerini Güçlendirıne Vakfı yararına yapılan İstanbul Sanayi Sergi ve Fuarrnın açıhşında konuşan İstanbul Sanayi O dası Yönetim Kurulu Başkanı Nurullah Gezgin, «Eko nomik durumu denizcilik terimleriyle açıklamak daha yararlı oluyor» dedi ve «1980'den önce tam yol lskele giden ekonominin birdenbire tam yoı sancak yönüne çekilmesinden doğan sorunların sürdüğünü» vurguladı. İstanbul Sanayi Odası ve İstanbul Ticaret Odası tara fından düzenlenen Fuar'ı açış konuşmasında sanayünin sorunlanna değinen ÎSO Başkanı Gezgin, üretim ala nındaki problemlerin devam etmekte olduğunu bildirerek şöyle konuştu: «Hızlı enflasyon ve devalüasyonlar, yüksek faiz pa halı para politikası, sanayil iyice etkiledi. Sermaye plyasası hisse senetleri ile sag lıkh bir doğrultuya sokulma lı, yenidcn değerlendirme, servet beyanı ve sermaye piyasası düzcnlemesi ile öz kaynak sağlanmasındaki ea gellor kaldırılmahdır. Sanayinin ikinci sorunu ise iç pa zarın kısılmasından sonra dış pazara açılma zorunlu ğunun tam olarak yerine ge tirilmemesidir. Halen sana yii, yüzde 59 kapasite ile çahşmaktadır. 8u eksikliğin temel nedenl tüketim taleplerlndeki düşüştür. Dışa açıl ma ise maliyet, kalite ve tanıtma gereklerinin yerine getirilmesiyle mümkündür. İstanbul Sanayi Sergi ve Fuarı da, tanıtma çabalarının bir bölümü olarak son derece yararhdır». Kuzey Deniz Saha Komu tanı Koramiral Doğan Tok tamış'ın milli sanayimizin bulunduğu aşamayı vurgula yan sözlerinden sonra 238 firmanın katıldığı ve 15 bin 800 metrekare açık, 3 bin metrekare de kapalı alan da kurulan İstanbul Sanayi Sergi ve Fuan açıldı. Fuar, 30 temmuz 1982 akşamı na kadar sürecek. (Baştaralı 12. Sayfada) lnlu^nnu dnydnm. tsmim Ali Turtaglsn. TürMye ve Avrupa basınınd» «MHP merkezindekl adam» dlyorlar. MHPIiler için davaya ihanet eden ve öldttrülmesi gereben birisiyim. Türkiyedeki Kus yanlılarına göre Çin veya CİA ajanı ve halk düşmanıyım. Ben se, hiçbirlsine önem vermedcn vatani lçin herşeyl yapabilecek bir yurtsever olarak tarumhyo rum kendlmi. Sayın Başksnım; Türkiye'deki terör odaklan içerisinde be nlm gibl yfizlerce inSan var. Ama, hemen hepsl canmdan korktuğu lçin sğızlannı açamıyorlar. Blze şu ana kadar devIetimfz taradndan hiçbir güvence verilmeml?tlr. Türklye'deki terör odaklannı çökertmekte kararlı isenlz ki, • ben kararlı olduğunuza inandığım için bu yazıyı yazıyorum. • Bize yardım elini uzatmalı ve bu bataklıktan çıkmanuza yardnncı olmalısuuz. Birçoklan benim aşağıiık, yalancı veya satılmı? olduğumu söylüyorlar. En yetkUl merol olarak dev&tin tüm arşivleri elinizdedir. Sizden benim açıklamalarımı clddi bir incelemeye tabi tutmanızı rlca edlyorum. Anlattıklanm yüzde yüa dogrolanacaktır. Ben o zaman bağımsız yargı orjtanlanna yar dımcı olmak için harekete geçeceğim. Can güvencem kesin olarak sağlanırsa Türkiye'ye gelerek ifade verecegim veya Avrupa'daki blr konsolosluğumuzda açıklanıalanmı tekrarlıyacağım. Tabi bana böyle bir imkânı sağlarsanız. Sayın Baskatum, benim durumnmda olan veya bulunduğu terör odaklan hakkında açıkla ma yapmalt lsteyenlere yardımcı olunuz, kendllerine devlet güvencesi verllmeslni sağlayınız. O zaman terör odaklan tüm çıplakbğı ile ortaya dökülecektir. 1979 yılı başlannd» lktldarda bulunan httkUmet tarafından Mecllse bir kanun teklifl sunulmuştu. Muhtevası, çeşitll örgütlerde bulunup bu örgütIer bakkında devlete açıklama yapan klşilere güvence sajlanıak ve cezal lndlrbnlerde bulunulmasını içeriyordu. Ama, sudan sebeplerle bu tekllf reddedildi. Böylece terör örgütlerl rahat bir nefes aldılar. Böyle bir kanunun çıkartılması terör odaklanna inilmesini çabuklaştıracaktır. Sayın Başkanım,tizerinizeal dığınız görevde tekrar başanlar diler saygıjar sunanmj» AltanOYMEN. * • KADIN GÜCÜNÜN YETTİĞİNCE: «Kadın, gttcünün yettlgl oranda kocasına yardım etmekle yükümlüdür. (Medenl Kanun 151) ünun Için kadının kocasına ait tarlada çalışmış ol ması aralarında ortaklık bulundugunun kabulünün delill olamaz. Bu bakım dan davanın reddi gereklrken arala Halı yerine kum döseme » dönemi gecrnis 5onut, Kadria^'nin «Yeşiı Kltap«mda özgür olmanm ılk koşullanndan biri... 'Ba^Uasın>r. evinde oturanın. ıster kırayla. i»ter kira vermeden otursun özgürlüğü yoktur.» diyor, «Kirayla oturuyorsa evsahibl bunu azatUp çogu.ltabilir. Kirasız oturuyorsa ona başka şeyler dlkte edebilir. Yani evsahibı ona iki şekilde de taiıakküm edebilir.» T <addafi'ye göre ev sahibinin özel kişi, ya da Doviel olmasının. kişiye «tahakküm» açtsından bir farkı yoktur. İki halde de kişi, ozgürlüğunün en temel Bereksinmelerinden bin olan, kendi Konutunda oıurma oianagından mahrumdur. Peki ne olacalt?.. «Libya Arap Halk Sosyalist CemahiriyesîTan üniteleri toplu konutlar yapıp halka tesltm edecek.. Y a da isteyene kendi evini yapsm diye kredi verecek... Amaç böylece Her aileye bir konut» olunca (îkinci konula tabii müsaade yok. O zaman ınsan onu başkasına karşı tahakküm» aracı olarak kullnnabilir). Libya'daki konut yapımı faaliyeti hızlandıkça hızlanmış.. Şehirlerde 100015002000 dairelik siteler halinde.. Köylerde tenm arazisi içindeki birörnek çiftlik evleriyle.. Ne şehır, ne köy olup, yeni bir üretim merkezi haline getirilmesi planlanan yerlerdo işçi loimanlan biçiminde... dursun, Sürmen'de aldığı bir elektrik enstitüsü yapımmı zamanından önce bitirerek Libya'daki müteahhitlik işlerimizin tarihine geçmiştir. El Mutya'da da a mılyon dinar bedelinde 500 konutun inşaatını gene muntazam bir şekilde tamamlayan firmanın halen sürdurdüğu 40 milyon dinarlık işi vardır. Müteahhithgiınizin Libya ya yonelen «üçüncü dalga«sı, gerek firma sayısı, gerekse iş alanı sayısı açısından çok dah a büyuk olmuş, özellikle 19781979 dan iübaren Libya'daki Türk buroları ve şantiyeleri hızla artmış ve genişlemiştir. Daha Libya'nm Amerikan ambargosu dolayısıyl a başlayan sıkıntüarı arlmadan önceki dururaa göre, Libya'da iş alrca ıslemiyle yetkıli mercılere başvuran firmalann sayı&ı U2'ydı. Bunlardan mukavele imzalamamış olmaklu, bırlikte on protokol yapmış olanlar da dahil eo'ı, belirli işleti üstlenmiş haldeydiler.. Bu işleri üstlenirken. bunlardan hangiieri daha hesaplı vo dikka,tli, hangiieri fazla lyimser ve atak davranmışlardır, bu herhalde bu sıkınlı döneminde daha iyı belli olacaktır Birinci ve ikinci dalgalardan işlerıne devam etmekte olan Sezat Türkeş Feyzi Akkaya, Çarmıkh iLibaş), Cevahir (Libko Türk) firmalarından başka üçüncü dalga firnıalardan Enka Kutlutag Ortaklığı, Tripoli Bingazi arasında yeni kuruıan Ras Lanuf şchri inşaatını devam ettiriyor.. iki bolümüyle 106 milyon dinarlık (356 milyon doiar) bu dev şehir projesi, Türk müteahhitlerinin aldığı işler arasmda, maliyeti açısından en büyük proıe.. Şank Tara'nm ENKA şirketiyle Nurettin Ko^ak'ın Kutlutaş'ının kurduğu ortak grup başlangıçta başka iş almayıp bütün gücünü bunu gerçekleştırmeye yöneltmiş.. Henüz bir yerleşim bölgesi olmadığı için yemek malzemesi de çok uzaktan getirilen bu şantiyenin ekmeği kendi îınnmda pişıriliyor, suyu kendi makinalanyla deniz suyunun tasfiye edilmesiyle sağlanıyor. Işçi lojmanlarında soğuk lıava araçları var. İşçi lokalleri de, vidio filmlen ve diğer vakit geçirici tertibat.la, ıssız bir yerde oimanın yaüıızlığını mümkün mertebe azaltacak şekilde düzenlenmiş., Son sıkıntıların sonucu olarak Ras Lanuf ^antiyesinde de belirli sıkıntılar var ama, bunların zamanında atlatılmasma çahşıhyor. ENKA KUTLUTAŞ gibi çalışmalarını tek yerdeki bir büyük işte yoğunlaştırmış firmalardan bırl, Derne'de 52 milyon dinarlık (yaklaşık 175 milyon dolar) bir site inşaatı üstlenen Ayhan Şahenk'in Doğuş firması.. Çalışmalan daha başiangıç safhasında. Üçüncü dalga K Tatlı SularTuzlu Sular (Baştarsfı 12. Sayfada) îşçimlz Almanya'da para kazanınca kadın avcılığına girışti. Özellikle de evli kadınların UstUne düştüler. Alman kaaını parayı görünce, evıni, kocasım bırakıp bıziırı ışçıye kaçtı. Böylece çok atıe yıkıldı Almanya'da. BUtUn düşmanlık bundan kaynaklanıyor. Ben, Bir işçimlz bir kaç aileyi mi yıkıyordu? diye sordum. Bay Şekerci, Evet, önce Ttlrkiye'deki kendl aılestnl, diye yanıtladı beni. Bunlan konuşuıken de birer kadeb içtılt. Ben Uç yudumda, o bir yudumda. Yatmak için yukan kata çıktını; odalar, banyo, tuvalet tertemizdi. Belli ki, Bay ŞeKerci, Almanya'üan alacağını almış, ögreneceğini öğrenmişti. Sabahleyin bunu dana lyi anlayacaktım. araa bunca ilginç bir yere giden yolun yuzüstü bırakılması neden? Kaya uygar blr oturma yeri ldl. Kendl me boyuna sorup yanıtını bulamadıgım üzücu sorun şudur: Rumlar gittikten sonra b > w neden oraya yerleşmedik de, derme çatma, Karanük Izbelerde kaldık? Naden o güzeJ kasabanın taşını, mermerinl söktük? Kooa okulu neden kendı çocuklanmız için çaiıştırmadık? (Düşünün ki, Kaya'da ortaokul varken, Fethlye'de ortakolu açümamıştı uaha). Kalanı kurtarmakla elbette iyı bir 19 yapılmıştır; ama biz buradaki eskı yaşam düzeyı yanına hangı uygarlığı getırdik sorusu, bugUn de boşluktadır. Hep hüziin içınde dönenm Kaya'dan. Gerçı bitek toprak lşleniyor, yenl evler de yapılmış, ancak Rumların günundekı yaşam düzeyinaen gene de geıideyız. Hani şarap, nerde çalgı, nerde o yun? Rumlar gece yarılanna dek lçip eglenırlcen, bızımklier Karanlık kulübelerlnde, «onlar bu dünyada eğlenlyor, biz öteki dünyada keylf süreceğiz» diye konuşuyoriarcu. MÜLLEIMEK Bunu Kaya Camisi'nin ünamından dinlermştlm. DUnyanın tadını çıkarmazsak, öteSabaiıleyln kahvaltı lçin asağı lndim. Kahvaltı soirasj balkonda kurulmuştu. Gü Kİ dunyanın keyti olmaz. Cennetl yadsıyor zel demlenmış çay, ıkl çeşit peynır, yumur muyum? Peki, cenneta de gideıim, ama aceiemiz net Cennet lmgemizl burada gerçekleş ta, reçel, bal, kızarmış ekmek. Ne de gütirmeye baksak, lyi blr hazırlık oımaz mı? zel sabantıl Hekercı auesı, hiç bir gün yttirmedıklarıni anlaüiğım bir neşe lçludeydı. OönUşte, bir fcöylü kız, otomobillmizi Bahçe tapısından yana baktınv. mavlye bo âurduıdu, şoîöre: yanmış, yuvariak, tertemız bir çöp kutusu, Bizim keçlyl gördün mü? diye sordu. Ustünde Deyaz boya ile «MiUlelmer» diye bir Damek kaçmış keçi, ormana ualmış gltyazı. mlş. Arada bulasın. GUç bir iş! Sıluntısı ba Ne demek bu? diye sordum Bay Şe na çöktü. Belkl, «Keçueri kaçırmak» deyiml lcerci'ye. buna benzer olaylardan kaynaklanmıştır di Aimanca, dedi çöp tenekesl demektir. ye düşundüm. Kahvaltıdan sonra blr taicsiye blnip KaAşagıda, kıyıdald parkta, Şekerci alleya KÖyünün yolunu tuttuk. Bu yoı hep böy st tle gâne buluştuk. Bay Şekerci, bana tekle bozuk mu kalacak? Geri Kaya'da Fethiye neslnı gösterdi. U Rumların öylece bırakıp gittıkıerl. karşıKalsaydınız Olü Denlz'e giderdik, dedl. dan bakıldığında yaşıyor izlenimlni veren, Ama yolumuz uzun, Muğla Uzerlnden taştan lic) katlı evlerl, büyük kılısesi, yüK Bodrum'a gideceğlz. Orası son durağımız sektetcl ortaokulu ile o eski kasabaya el olacak. Ondan sonra dönüş başlayacak. Hep konmuş. ne kaldıysa konıma altına alınmış. bildiğimiz, suskunluk içindeki dönüş. Libya'da 1969 ihtilalinden berj bu şekilde yapılan konutlann sayısı 200 bini buluyor. Ama tabii, evvelce büyük bölümü cadırda yaşayan halkın ihtıyacma. bu sayı da yetmiyor.. Başlangıçta çadırdan apartman dairesine geçmekte uyumsuzluk göstertp, yere halı yerine kum döşedigi, beşinci kat balkonuna keçi çıkarttıgı rivayet edilen eski bedeviler, artık yerleşik düzenin daha avantatlı oldugunun farkındalar.. Hatta bunlardan, henüz bir eve, bir apartmana yerleştirilmemiş olanların, Kaddafi'nin «konut» uzerindekl görüşlerini daha radikal biçimde yorumlayarak. yeni yapılmış boş konutları bızzat işgsll edip yerleşivermeleri de, bir ara moda haline gelmiş, ama bu iş fazla ilerlemeden, yönetim, daha doğrusu libya'daki cemahiriye sısteminin yönetim ünitelen: «Herkesin bir evi olmahdır» dedikse «Herkes lstediği evi kapmalıdır» demedik. Hele biraz sabırlı olun diyerek. bu evleri boşalttırmış.. Artık tahsislerin daha süratli yapılmasına ve tahstsi alanın gidip evine önceden oturmasına daha dikkat ediliyor. Her neyse, biz müteahhitlerimize devarn edelim... 1975'te başlayan ve daha çok konut alanında çalışan «İkinci müteahhltlik dalgası» içinde bir de Hüseyin Cevahir'in Libko Türk admı taşıyan firmaaı vardır ki özelligi. Turk müteahhitleri arasında eşine pek rastlanmayan bir işi gerçekleştlrmiş olmasıdın Işi vaktinde de değil, vaktinden evvel bitirmek.. Libya'da bir kısmı ihaleyle, bir kısmı ise ihalesiz Libya yönetim ünitelerinin doğrudan doğruya seçmesiyle verilen işlerin mukavelelerine, dogal olarak bir süre konulmaktadm 2 yıl, 30 ay, 3 yıl.. Ama gene «doğal» otarak, bu süreler yönetimin ya resmi. ya da «fiili durumun sonucu olarak «znnni» nzasıyla uzatılmaktadır. Cevahir'in firması, böyle bir uzatma talobi yapmak. ya da fiili bir uzatma hali yaratmak şöyıe Halı yerine kum dönemi geçmiş Çok yerde çok iş Tek yerde tek, ya da birkaç büyük iş yerine birçok yerde biıçok büyük ve küçük iş yüklenme politikasını güden bir firma Kozanoğlu Çavuşoglu firması.. 17 kalemde özetlenen işleri arasmda 50 milyon dinarlık korniş yolu yapımından El Henewe'de 756 bin dinarlık iki okulun inşaatına kadar pek çok ve çeşitlı şey var.. Bunların bedeli yaklaşık 210 milyon dinarı, yani 700 milyon doları buluyor. Içlerinden Misurata'daki 7 milyon 600 bin dinarlık bir saha tesviyesiyesiyle Brega'daki 1 milyon 600 bin dinarlık bir arazi dolgusu ve çevre duvan tamamlanmış., ötekiler inşaat safha. sında.. Içlerinde inşaatın yüzde 50'lik bölümünü aşanlarıda var. yüzde 10'un altında kalanları da.. Bazısı ise henüz ön protokoj aşamasmda.. Proje, lerin en büyügü olan 50 milyon dinarlık Tripoli korniş yolu ise, mukavelesinin imzalandığı 1980 şubatmdan bu yana firma temsilcilerinin belirttigine göre. Libyalılann devamlı olarak proje değiştirmesi sonucu olarak bir türlü ilerleyememiş.. Hatta bir ara Kozanoğlu Çavuşoğlu firmasından ahnıp başka firmaya verilecek gibi olmuşken, yeniden Kozanoğlu Çovuşoğlu'na verileceği belirtilmis.. Ben oradayken bu yeni haberin resmileşmesi bekleniyordu. Vaktinden evvel C1SK DAVASI (Baştarafı 12. Sayfada) dia makamının örnek vermesl gerektigini söyleui. îddıada DISK'in kararlarmın sıyasal, devleti hedefleyen kararlar olarak değerlendırıldiğını hatırlatarak özetle şöyle üedı: «Uysa 5 NoJu kararıtuızın içiııde de yer aidığı gıbi, grev hakluna kısıtlama yapsîmaksızm tüm çalışmaların lanınması yolunüa gerekli çalışmaların >apılmasıru içeriyor. 6 Nolu karurırruz yasal çalışmaların yapılacağuu belirtiyor. Idciıa nıakunu bu kararları birllkte yurumlurken, belli blr ıdeoloji doğrultusnnda, politlk amaçlı kararlar olduğunu söylüyor. Bir anlamda ideoloJik. tiize gore düşünce ve dünva görüşünıüz, grev hakkı. nın kısıtlanmamsısı, lokavtn insanltk suçu sayılarak yasaklaoması gerçektea bizim düııya gürüşümüzdür. Bu kararlartn yasal değişiklikler yapıunasını içerdiği dikkate almırsa. politik anıacımız da ortaya çıktnaktadır. Holitik anıacımız parlamentoda yasal değişikliklerin yapılmasını istemektir. Benımseneo politika budur. Bunu bir bakkın suistimall blçimiode değerlendirmek yanlış. UTJ. Fehml Işıklar 33 nolu karan İse, demokratik özgtirlUklerin yerteşmesl, faşîsme etkin bıçimde karşı konularak, halkımızın can güvenliğlnin sağlanması için, birlikte somut eylemler sürdürülmesi şekllnde özetledi. Türkiye'nin içinde bulunduğu somut koşullann degerlendlnlmeaıni, taşizmin kendı doğruitusunds» bir düzen kurmaK ıçın lırsat kollactığunn da hesaoa katüarak, demokraük hak ve özgürlükierin yerteşmesi için ilerici, yurtsever, demokratik öıgıitlerle işbirıığinin suç sayılmamasını istedi. Özetle şöyle dedi: «Anayasamn özüne uygun düşünce ve ürgütleıune ozgürlüğunün lamnması, •ermaye sınıflarının emekçi sınıflar üzerindeki açık diktatörlügü olan, emperyalist tekellere dayanan, lnsanlığın baş belası faşiznı dünyanm, ve ülkemiz için de büyük tehükedir, DISK faşi^me ve emperyalizme Karşı mücadele sürdürülmesi doğrullusunda demokratik bir güç olan CHP ile gUçbirliğl yapılmasını, bu anlamda CHP' ye oy verUmesinl istemiştir.' tddia makamıııın anladığ] biçimde bir cepheleşme kararı değildlr. tddia makamının yanlış yorumladığı bir cephe kararmdan dalıa söz etmek tsterim. Iddlanamenin 33b. sayîasında yer alan 25.7.1.47" tarihll kararunızın, 1. maddeslnde, /Uıayasa ve yasaıar içinde demokratik kurullara bağlı kalacagımızı belirtmişız. Iddia makamı demokratik güçlerin birliğinl içeren, bu kadar açık bir karanmızı dahi yanlış yorumlamakta devlet yıkıcılıftı olarak tammlamaktadır.» t'ehmi Işıklar daha sonra «Cepbe» kararı üzerinde durdu, kararın bugünde «iilkenin bunahnıdan kurtıırılması, ulusa! büğımsızlı^m sağlanması, tekellerin egemenliğimn Kirnması, halktan yana temel ekonomik dönüşünılerin gerçekleştîrllmeM, ııtr tür faşist göriişün saf dışı eılilmesi, demnltralik tıak ve özgürlükierin geliştirllmesl için» alındığının belırtıldığınl vurgııladı, özetle şöyle devam ettı: «Bu kararıtı kıme karşi olduğu da açılctır. Zaman zaman emperyülfzmi, taşızml, Anayasal devlet düzenıni birhtrtertne kanştıraıı iddianame bu kararlann devlete yönellk olduğunu, MarksS«t l^eninist ideolojinin bir ıınuru olarak hukiimrti yıpratmaya, devlet! çökertmeye yönelik olduğunu ikrl sürmekte, dünyadaki tüm sendikaların müradele heriefi oian bu hedefleri degişik göstermektedlr. DtSK ve biz yöneticilerini haksıa yere suçlamaktariır.» VEFAT 1333 doğumlu Hasan oğlu Pikret Blrlz'ln eşl, Patma Ardagıl, kaıdeşi Mübeccel Ertem, MüJgan Saraçoğlu. Ataman Biriz'in babası Baif Ertem ve Tlmuçin Sarac;ORlu'nun üavınpederi, SA3EÎ BİRİZ 15.7.1982 gunu nakKm ranmettne kavuşmuştur. 16.7.1982 Cuma günü öğle namazından sonra Bakırköy Zunurat Baba Carnii'nden kaldırılacaktır. AİLESt (Baştarafı 1. Sayfsda) İsrail askeri yetkllilerl Bey rufun 15 kilometre güneydoğusunda bulunan Aley kasabasında meydana gelen bir çatışmada 6 îsrail askerinin yaralandıgını bildirdi. Bir FKÖ bildırısinde ise, •Düşmanın geri hatlarında girişilen bir saldırıda 15 İsrail askerinin öldürüldügü ya da yaralandığı, bir tank ve bir zırhlı aracın tahrip edildiği. duyuruldu. a.a.'nın bir haberine göre, Filistin yetkilileri, İsrail'in yeniden alevlenen İran Irak savaşından yararlanmak lsteyen israil'in Beyrut'a saldıracağını öne sürdüler. Bir kaynaga göre FKÖ lideri Yaser Arafat. Suriye'yle bağlantı kurarak, Suriye' yo geçmek istedlgini bildirdi. Lübnan'm Müslüman lider lerinden Seeb Selam, gerek ABD'nin, gerek israil'in, Filistin gerillalannın Batı Bey rut'u terketmesine ilişkin Fransiz planını kısmen kabul ettiklerini bildirdi. Halen başlıca anlaşmazlıklardan bi ri ABD askerlerinin FKÖ çe kilmeden mi, yoksa çekildik ten sonra mı gelecegi. FKÖ, bir israil saldırısını önlemek amacıyla Amerikan askerlerinin FKÖ'nün çekilmesinden önce Beyrut'a gelmesinde ısrar ediyor. Lübnan Başbakanı Şefik Wazzan ise, önceki günkü bir açıklamasında, FilistinIilerin Lübnan'daki varlığıyla israil işgali arasmda bir pazarlığm mümkün olmadığım savundu. Wazzan. «Flllstinlilerin varlığı, kardeş Arapların Varlığı olmasma karşın, İsrail, Lübnan balkınm düşmanıdır» dedi. Bu arada, Ispanyol hükümeti, İsrail iddialannı yalanlayarak. BASK ayrılıkçısı ETA gerillalannın FKÖ ile hiçbir ilişkisinin bulunmadığmın bilinen bir gerçek olduğunu ve bu tür haberlerin kasıtlı olarak yayıldığını bildirdi. Amerikan NBC Televîzyonu'na göre Başkan Reagan, Suudi Arabistan Kralı Fahd'a ilettiği bir mesajda. Suriye'yi, Filistinlileri kabul etmeye lkna etmesini İstedi. ABD yönetimine yakm kaynaklar, Reagan'm Suriye'nin Filistinli gerillalann çoğunluğunu kabul etmesini, diğerlerinln İse başka Arap ülkelerine ısritmesini sağlamaya çalıştiğım belirtiyorlar. Diğer bir anla$mazlık konusu ise İsrail'in Batı Beyrut çevresindeki mevzilerinden hiçbirinl terketmeye yanaşmaması.. Arafat MHP YARIN: Güçlükler üzerine çeşitli görüşler... Abuzer Ujurlu ve arkadaşları Ankara'da yargjlanacak İstanbul Haber Servisl Aralarında Abuzer TJğurlu, Örfi Çetinkaya ve Uç eski Gümrük Müdürünün de bulunduğu 16 sanıklı milyarlık kaçakçüık da vasında İstanbul Sıtayönetim Komutanüğı (3) nolu Askeri Mahkemesi görevsizlik kararı verdi. Sanıklann üç yüdan 36 yıla değin hapsi istenen davada tutuklu sanıklar ügurlu, Çetinkaya ve Mehmet Balçıkanlı'nm tahliye istemleri reddedildi. Abuzer Uğurlu'nun savunma avukatı Av. Ekrem Marakoğlu dosyada kanıt olmadığını belir terek, son günlerde yaymlanan Uğurlu'nun Ağca ile olan iltşki si ve Truva uçağının kaçırılma sı olayı ile ilğili suçlamaların haksız ve asüsız olduğunu söy ledi. Mahkeme, savcının da görüşü ne uygun olarak yasada yapılan değişiklikle Mahkemenin görev sizliğine karar verdi. Dosya'nm Ankara Sıkıyönetim 4 nolu As keri Mahkemesine gönderilmesi kararlaştınldı. Tahliye istemlerinin de bu mahkemece düşünülmesi gerek tiği belirtllerek reddedildi. Abuzer Uğurlu'nun Milllyet Gazetesinin Mehmet Ali Ağca konusunda yaptığı son jayın ü zerine ilade vermek isteğinde bulunan dilekçesini tstanbul Sı kıyönetim Komutanlığına verdi ği de öğrenildl. , Kasteüî'den sonrc: ekonomiye (Baştarafı 1. Sayfada) berber dükkam açacakmış kalsm diye 700.000 lirasını Kastelli yoluyla iki ay öncesi bu tahvillere yatırmış. Sadece bir ay yüzde 4,6'dan faiz almış 30 32 bin lira bir seymiş... Bir akıllılık etmiş kalan parasuıı Emlâk Kredi Bankası'na yatırmış.. Müteahhit O. A'nm öyküsü başka.. Onun Kasteili ku ruluşlarında 5 milyonu v» bir başka bankerde 3 milyon lirası varmış. Istihkaklarını yaptınnıs, hesabı kes miş son taahhüdünden ve oradan aldığı paralarin bir kısmını Banker Kastelli'ye yatırmıa. Ana parasımn güvencesi iki bankanın mevduat sertifikası elinde. 5 mil yonluk bu sertifikalann vadesı ağustosta gellyormuş. Bu da lyi.. Ama bir başka bankere verilen serüfikaların süresi 1983 mart ayında geliyor. Buradaki faizden yoksunluğun maliyeti az de ğil. Ne var ki müteahhit O. A. «gine de buna şükür» diyor.. «İ.. Abi uyardı. İş sermayemin büyük kısmını Em lak Kredi Bankasına yatırmıştım. Allah İ.. abiden razı olsun»... Şu iki örnek bankerler ve özellikle Kastelli tarafından geliştirilen para toplama düzeninin banka sistemlne göre (faiz üstünlüğü yanındakij ' üstünlüğünü açıkça çrtaya koymaktadır. Bankerler fazla faiz ödemekle kalmayıp aynı zaman da para sahibine parasını ıs tediği zaman ödeme olanağını vermekteydiler. Bankalara göre azımsanamıyacak üstünlükleri buradaydı. İler de üzerinde durulmaaı gere ken ve özellikle ders alınması gerekli bir uygulamay dı bü. Bankerlerin yararlandığı bu avantalm banka ve devlet tahvillerinin emisyonunda resmi makamlarca da kullanüması olanağı var dı. Kullanılmadı, bankerlerin kozu elinden alınmadı. Bir tek bu nokta bile ekonomik yöneticilerln olaylan tahlilde, olaylardan ne ölçüde geri kaldıklannı anlatmaya yeter. Olay sadece bir bankerin, diyelim Kastelll'nin, geri bankerlik anlayışı. ahlak dü zeyi, ya da cahilliği. ilkelliğl sorunu da değildir. Olay 24 Ocak Kararlanndan sonra bir finansman çıkmazına giren endüstri ile ilgilidir. Bir yandan fiyat artışian ile satınalma gücü reel olarak azalan halkın harcamalanndaki azalma, öte yandan adaletsiz bir tutumla işçilera ve üretidlere bir kısım yasal alacaklarınm zamanında Ödenmeyişiyle emekçilerden gelecek alırn gücünün piyasaya çıkmasını engellemesi sonucu ürettigi malları satamayan sanayi, değil kra dileri. bunların üç aydan üç ayâ gelen faizlerini (devre faizleri) ödeyemez duruma düşünce iç kredi pozançök müştür. Olayın endüstri bunalımı ile ilgili olduğu, gazetelerin manşet haberleriyle bellidir. örneğin alalım 5 temmuz gunlü gazeteleri: Hürriyet gazetesinin bir numaralı manşeti, Güney Sanayi Ne den Çöktü?», 50 milyarlık Tekstil İmparatorlugu Yaşa ma Savaşı Veriyor». Tesis bugün çalışmıyor ve tekrar çalışmaya geçebihnesı için gerekli para miktan da az buz bir şey değil: Tam 11 milyar lira... Tercüman eko nomi sayfasında blr manşet. «Sanatkar ve küçük sa nayiciler üretim yapamaz ve ürettlklerini satamaz hal de». Milliyet gazetesi 8. sahi fede «tzmir ve Kayseri'de de iki fabrika kapandı». Devlet kesiminde de durumun aynı olduğu gine ga zete manşetlerinden anlaşılıyor. Demir Demirgil'in îkti sat Dergisi'nden aiınmış yazısının başlıği: «Sanayi Sah nesinde Hakimiyet KİT'lerin elinde.. öyleyse KtT'ler ile ilgili haberler daha çok önem kazanıyor Bu haberler de iç açıcı değil, bütün gaze telerde Kayseri Sümerbank Bez Fabrikası'nda 1500 işçiye 1 ay zorunlu izin verildiği haberi yer almış. Sebep pamuk yokluğu.. Yani aslında gerekli para bulunup, bu nunla pamuk stoku yapılamamış. (Dünya Gazetesinde aynca Kayseri Atlas Halı Fabrikasında pazar yetersiz liği nedeniyle 200 işçiye izm verildiği yazılı). Ayni gazetede bir KlT hakkında ilginç bir haber var. SEKA'da da stoklar alabıldiğine artmış. Sanayiin içinde bulunduğu bu s*kışık durumu en iyı açıklayan demeç de Ege Bölgesi Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkan Vekili Arif Onaf ın demeci. Bu demeç de 5 temmuz günlu Dünya Gazetesı'nin son sayfasmda yer almış. «Artan maliyetleri taşıyacak pazar flyatı oluşamıyor»... , Aslında bu demeçde bunahma konulan ad, tanım bugüngü konıonkturü en lyi anlatan tanım. Sanayi sade ce faiz şeklındeki maliyetleri değil, vergi. ücret. hammadde maliyetlerini de öda yemiyor. Bunu ödeyecok satış fiyatını bıılamıyor. Doğrudur, bizde sanayi çerden çöptendır. Bunlar kurulurken «Kalkınma Edebiyatının» şaheserlerini döktüren siyasileri ve yazarları en çok ben eleştirdim. O modeli, bugünkü sanayii en çok eleştirme hakkı olan kişi be nim. Bunun kanıtları 1988 1973 Cumhuriyet kolleksiyon larında fazlasıyla vardır. Ama burada, bu uoktada, sanayie gösterilen yollar yıne çıkar yollar değüdir Bunlardan birısi Efendim fiyat kırsınlar» öğüdudür. Bu öğüdün zerre kadar bilimsel değeri yoktur, olamaz. Bunu anlamak için, biraz temel ekonomi bilgisi aktaralım bu sütunlara... YARINı BAZI TEMEL BİLGİLER İSTANBUL GÖGÜS CERRAHİSİ'NDEN ÜÇ DOÇENT PROFESÖR OLDU tstanbul Haber Servisl İstanbul Üniversitesi Tıp Fa kültesi istanbul Göğüs Cerra hisi'nden Doç. Dr. Mehmet A buç, Doç. Semih tulpar Doç. Dr. Ulu Songu göğüs ve kalp cerrahisl biliml dalında verdlklerl smav sonucu pro fesörlüğe yükseltildller. Yükseltme kararı, îstanbul Üniversitesi Senatosu tarafmdan da onaylanarak vürürlüğe girdi. ORHAN TÜZÜN Levent, Güvercln duragı, Gazeteciler Yapı Kooperatiü C/3 Blok, D. 7. Saat: 9 13, Tel: 64 57 25. Randevu alırunası rlca olunur. DİŞ TABİBİ B. Çekmece Gürpınar köyü sahilinde denize cepheli 7 dönüm arazi üzerinde kayıkhane ve kapalı garajı olan clublex çift salonlu beş odalı villa. Sakinlik arayanlara. 77 41 86 SATILIK
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog