Bugünden 1930'a 5,498,767 adet makaleKatalog


«
»

16 TEMMUZ 1982 Cumhuriypt 7 Turgut Özal'ın istifası konusünda neler söylediler? Modelde değil ama uygulamadâ değişiklik yapılması bekleniyor Ekonoml Servisi Turgut özal ve diğer iki bakanm ıstifasını değerlendiren Danışma Mecllsi üyeleri, işadamları ve sendikaeılar farklı görüşler ile ri sürdüler. Danışma Mecllsi üyeleri Dündar Soyer ve Ertuğ rul Alaüı, Özal'ın görevden ay nlmasını ekonomi politikasında önemli değişıkliklerin haber cisi olarak yorumlarken görüş belirten işadamlarımn çoğu uy gulanan politikada değil de uy gulama yöntemlerinde değişik lik beklediklerini belirttiler. • ERTUGRUL ALATL1: Danışma Meclisi üyesi Ertuğrul Alatlı Ankara'da Cumhuriyet'e verdiği demeçte özetle şöyle konuştu: «Sayın Özal'ın Istifasmı sevinçle karşıladını. Kanımca, bu yeterll değildir. Sayın Öteal, ifa de ettiği gibi, blr #kip çalışma sı yapmaktaydı. Sayın Kaya Er dem, bu ekîbin, Özal'a eıı yakın olan imamesini oluşturur. Tesbihin öbür tanelerinin bir kısmı icranın, diğer bir bölümü ise yönetimin içinde işlev lerini sürdürmektedirler. Bıınların da kendiliklerinden istifa ederek lcranm başına ve yöne lime kolaylık göstermeleri gerekir. Ketıdilerine belli bir süre tanınmalı, kendiliklerinden aynlmazlarsa ayrümağa mecbur edllmelidirler. Türk toplurmı, Özal'ın alternatifsiz olnıadığını gösterme mecburiyetlnde dir. Ve göstereceğine de asla kuşkum yoktur. Çünkü, Türk toplumunda alternatifsizlik sadece ve sadece Türk Silahlı kuvvetleri için bahis konusu dur» • DÜNDAR SOYER: Danışma Mficlîsi üyesi DUndar Soyer de THA'na verdiği demeçte özetle şunları sbyledi: «24 ocak kararlarının uygula yıcılannın görevden aynlmış ol maları heklenen hir olaydır. Sistem hirçok yan kararlarla gttçlendirilmediği için banker Bankerzedeler "kârlı,, çıktı anker alacakhsı bir gurup vatandaş bir konu da danışmak için tanıdıkları bir avukatın bürosunda toplan mışlardı. Önce konuyu açtılar, ne yapabilecekler\n\ sordular Avukat tüm hukuk bilgisini kul lanıp ne olup olmayaca ğını anlattı. Avukatın konusması bittikten sonra, banker alacaklılan avukatın yaptığı konuşmadan tat min olmadıklarını. onun düşüncelerine katılmadıklarını söyledüer. Eko nomik tahlillere girip, hukuksal durumlardatı uzun uzun söz ettiler. Ancak bir ekonomi bilim adamının bilebilece ği terlmleri ya da ancak bir Ceza Hukuku alimlnln yasalanmızda bulabilecegl açıklan blr bir bulup. anlatmaya başladılar. Anayasanın maddelerlni de ezbere sayıyorlardı. ALATLI: Türk toplumu Özal'ın alternatifsiz olmadığını gösterecektir. SOYER : 24 ocak kararlarının balayı donemi bitti. ÇAVUŞOĞLU : Modelin uygulanmasında bazı değişiklikler olabilir. NARİN: 24 ocak kararlarının ana felsefesi değişmez.. SELVİ : Özal'ın istifası memnuniyet yarattı. YILMAZ : Asgari ücret daha olumlu çözümlenebilir. ler ve bankalar olayı olmuştur. Tamamlayıcı kararlarla, ekono mik sistemin güçlendirilmesinl isteyenler ise Özal ve yakınlan tarafından ideolojlk kimseler olarak tanıtümaya çalışılnuştır. 24 Ocak kararlarının balayı dö nemi bitmiştir. 1981 de ihracat taki artışa karşm üretim yavaş lamış. yatırımlar durmuş, istib dam soruııu büyfik boyutlara ulaşmış, pahalı para ile birlik te maliyet enflasyonu ve reses yon sistemin rahatsızlık işareti haline gelmlştir. Yeni ekonomik politika tle yatırımlar artı rılacak, mevduat ve kredi faiz leri arasındaki biiyük fark dü şürülecek, Ttirk sanayinin genel bir envanterl çıkanlarak, önce lik sırasına göre tedblrler getirilecektir.» • ÖMER ÇAVUŞOGLTJ (KOzanoğlu Çavuşoğlu Grubu) «24 Ocak kararları olarak bilinen modelin hazırlanmasuida Adnan Başer'de etkin olarak rol almıştı. Onun için bir mo del değişinü söz konusu olamaz. Ancak modelin uygulanmasında bazı değişiklikler olabilir. Ekonomlnin bazı aksayan kısımları yanında, enflasyon düşmüştür, ihracutta artış olmuştur. Ancak bunlara rağmen iç piyasadaki durgunluk, işçi ticretlerinin düştiklUğü sosyal problem olarak duruyordu. Kas telli olayı ise bunların Uzerine tuz biber elrti. Turgut özaj 2,5 yıl gece gündttz çalışarak bir modelin uygulanışını yönetti. Ancak yol boyunca bazı hatalar da yapmadığı söylenemez. Adnan Başer'in bu hataları düzel teceğini zannediyorum. Sanayiin finansmanı için. mallyetleri düşürmek için kredi faizlerinin düşürülmesl gerekir. Ancak bu talep ve maliyet enflasyonuna yol acmıyacak şekilde yapılma lıdır.» • tZZET ÖZÎLHAN (Anadolu Endustri Holding Yönetim Kurulu Başkanı) Odalar Birliği Başkan yardımcısı «Prensip olarak bir uygulama başlayınca sonuna kadar gider. Ancak ortaya çıkan sorunların çözümüne yönelik kararlar almır. Bu bakımdan 24 ocak kararlanna temel olan uy gulama anlayışmda bir değişik lik olacağını zannetmiyorum. Sanayiin şu anda finansman ih tiyacı var. Bu ihtiyaca çöziim için herşeyden önce hisse sonetleri piyasasına güven getirmek, tasarruf sahiplerini hisse senetlerine yöneltmek gerekir. Sanayiin finansman intiyacı an cak hisse senetleri piyasasına canlılık getirilerek çözülebiliı. Yeni bakanların bu sorunlann çözümüne yöneleceklerini bekle diğiınizi belirtebiUrim.» • HALİT NAK1N tSanayici TİSK Genei Başkanı) «34 ocak kararları bir tedbir ler paketidir. Bu değişikliğin 24 ocak kararlarının ana (else lesimlc bir değişiklik yarataca ğım beklemek yanlış olur. Ted birler demek yeni yeni kararla rın devreye girmesl demektir. İstifa eden sayın bakanların şimdiye kadarki çahşmalarından dolayı kendllerine milletçe teşekkür ederiz. Bugün başta sanayicüer olarak, ekonominin canlandınlması, Ihracatta artış ve yatırımların canlandırılmas« için bazı tedbirlerin alınması nı bekliyoruz. Şu anda yeni ba kanlar bazı kararlarla karşı karşıyadırlar. Biz şu anda hüt teşebbüs azmini ileri itici giri şimlerin ve kararlann zamanın da alınmaaım yeni bakanlardan bekliyoruz ve basanlar dlliyoruz.» • ŞEVKET YILMAZ: (Turkîş Genel Başkanı) «Henüz gelen bakanları yete rince tanımıyoruz. Ancak bun dan sonra görüşülmekte olan işçi sorunları, gerek asgari ücret, gerekse Yüksek Hakem Ku rulu konularuıda ortaya çıkan tıkanmaların daha olumlu havada çözümlenebileceğine inaru yoruz.» • CEVDET SELVt (Petrolîş Sendikası Genel BaşkanO «Özal'ın istifası memnuniyet yaratmıstır. Ancak kişilerin ay rultnası sorunlan çözümleyecek değil. Yeni göreve gelen yetkili lerin aynı olumsuzlukları sürdürmemesini, dar gelirli işçi. memur, küçük esnaf, köylü gi bl kimseleri daha acil bir şekil de değerlendirmesini temenni ediyoruz.» • ORHAN ERÇELtK: (Testş Genel Başkanı) Özal ve Er dem'in istifası ızlenmekte olan elıonomik istikrar politikasında değişiklik olmayacağının açıklandığını. bununla birlikte bu politikada ulak telek bazı ye ni düzenlemeler yapılacağını sandığını belirtti. TesIş Başka nı ve Türkİş eski teşkılatlandırma sekreteri Orhan Erçelık hevşeye karşm yeni bir ünıit kapısınm açıldığım söyledi. • SOSYAL DEMOKRAT SEN DtKAClLAR: Istilalarla ilgili göruşlerinl açıklayan Sosyal Deraokrat sendikaeılar özal ve Erdern'in hükümetten ayrılma smdan çok, izlenmekte olan ıs tikrar politikasının değişmesi nin önemli olduğunu ifade etti ler. Başbakanın istifaların eko nomik istikrar politikasında bir değişiklik yaratmayacağını açıklamasına dikkat çeken bir sosyal demokrat sendikacı «Özal ve Erdem kişi olarak değil, savundukları ve izledlkleri politika olarak işçi kesiminin haklı tepkisine neden olmuşlar dir. Politika aynı kaldıktan son ra istltalar fazla bir önem taşımaz» dedi. Bir diğer Sosyal Demokrat Sendikacı ise herşeye karşın is tifalann 24 ocak 1980'den bu ya na yürütulen ekonoml politika smın kamuoyunda iflasının ifa desi anlamını taşıdığını, bu açıdan kazanım olduğunu söyledi. B ler döküldü. «Paralarımzı kaptırmışsınız ama bu olay hepinize akıl almaz biçinıde ekonomi ve hukuk ögretmiş. Bence kaptırdığınu paraya rag men kârh sayüırsmu. Çünkü yalnız başına bir hukuk ya da ekoho mi tahsili bile milyonlarca lira gerektiriyor» ÖzaVın istifası başkenVteki diplomatik çevrelerde kaygı ve şaşkınlık yarattı Sedat ERGİN ANKARA » Hükümetteki değişiklikler Ankara'daki Batılı diplomatik çevrelerde buyük bir «sUrpriz» etkisi yarattı. Ancak, bu sürpriz etkisinl yaratan ne Maliye Bakanı Erdem. ne de Imar ve Iskan Bakanı Tüten'ın istifalarıydı. Uzerinde durulan tek olay. Başbakan Yardımcısı Turgut Özal'ın görevinden uzaklaşmasıydı. Batılı diplomatik çevrelerdekl «şaşkınlık. istıfaların açıklanmasından birkaç saat önce Fransiz Büyükelçiliğindeki davette de canlı bir şekilde yaşandı. Büyükelçl Roullio'un Pransız Milh Günü dolayısıyla verdiği davete gelen Batılı Büyükelçller. Özal'ın gldişi Ue birlikte doğan sorunlara yanıt arama çabası içinde gözüktüler. Önde gelen Batılt ülkelerln büyukelçilerln gerek ara lannda, gerekse Türk konuk larla konuşurlarken belll bir «telaş» içinde oldukları gözden kaçmryordu. Ağızbirliğl etmişcesine özal'ın modelinin «tutarlı» olduğu belirtilirken. Özal'ın görevden aynlmasını «yerinde ANKABA, (Cumhuriyet ka seçenek olarak da operas bulmayanlar da vardı. YaBürosu) Büyük bir mali yona «Özel şirketlerin katılnıt aradıklan başlıca soru da, Izlenen ekonomik mode kriz içine giren Güney Sa mamasmın düşünülebilecelin aynen korunup korunma nayi'yi kurtarma operasyo ğinl» ifade ettiler. Bu arada, Güney Sanayi'nu dün Basbakanlıkta yapıyacağıydu nin Ankara temsilcisi Özkan Hükümettekl deglşikllk lan toplantıda tekrar ele aÇelenk İse «Cumhuriyet»e teu sonra «Cumhuriyet» mu lındı. «Çalış Başbakanlık binasında ya yaptığı açıklamada. habirinin konuştuğu Batılı pılan dün sabahki çahşma maların şu aşamada sürdüdiplomatlann çoğu şaşkınğünü» belirterek şunlan lıklaruu gizlemezlerken. ö lara Ekonomik Kurul üyesi söyledi: nemli görevdeki bir Batılı bazı Bakanlar yanında DPT «Başbakanlıktaki çalışmadiplomat şöyle konuşmak Müsteşarı Yıldırım Aktürk, DPT Müsteşar Yardımcısı ve lar banka ve bazı şirket yötaydi: «Özal'ın gidecegi yolun Teşvik Uygulama Dairesi uz dakl haberlerl arök kanık manlan İle Iş Bankası Gesamıştık. Bundan önce de nel Müdürü Burhan Karagidecegi yolunda zaman za göz'de katıldılar. Ziraat Ban man haberler yayılmıs. an kası yöneticileri ile Güney cak bunların hiçbiri doğ Sanayi temsilcilerinln de ha ru çıkmamışü. Bunlara a zır bulunduğu çalışmalarda ANKABA, tCumhuriyet lıştıgımızdan olsa gerek, henüz kesin bir çözüm için Bürosu) Devlet Bakanı şaşırmam gerektijH halde anlaşmaya vanlamadı. Top Ilhan öztrak, tahviller kofazla şaşırmadım. Ancak yi lantıda Güney Sanayi için nusunun önümüzdeki hafta ne de, beklemediğimiz bir Iş Bankası ve DPT uzman başında çözüme kavuşacağı şey oldu, Görevlnde kalaca lannca hazırlanan «Durum m açıkladı. öztrak, Başba raporu»nun tekrar gözden kanhkta dün toplanan Ba ğını tahmin ediyorduk.» geçirildiği öğrenildi. IMF İLE tLtŞKÎLER kanlıklararası Ekonomik Ku Başbakanlıktaki Ikind top rul toplantısından ayrılırNE OLACAK? Batılı diplomatik çevreler lantı öğleden sonra devam ken gazetecilerin sorulannı de yapılan Uk değerlendir ederken şirketin «kftr ortak yanıtladı. Öztrak'a yöneltimeler. Türkiye'nin Uluslar lı belgesi» çıkarmasının ya len sorular ve yanıtlan şöy arası Para Fonu ve Dünya da hisselerinin çeşitli kuru le: Bankası ile ilişkilerinin Ö luş ve bankalar tarafından SORU Tahviller konuzal'ın gitmesinden etkilenip satm alınmasınm olanakları sunda çalışmalar tamamlan uzerinde durulduğu belirlenetkilenmeyecefi noktasmda dı mı? toplanıyor. Ilk aşamada di. Öte yandan. şirketin borç YANIT Daha henüz ü larmm ertelenmesi için en IMF ve Dünya Bankası ile birllkte Batılı mali kuruluş büyük alacaklı olan Iş Ban zertnde çalışıhyor. Bugün (dün)de uzerinde çahşıldı alar ve bankaların da bir kasınm <rıza gösterdiğUni bildiren yetkili, esas soru ma, sayın Maliye Bakanumz «bekleyiş dönemi.ne girmesi bekleniyor. Buna göre, nun hükümet düzeyindeki ça Tekrar gözden geçirecek. Batılı mali kuruluşlar izle hşmalarla aşılabileceğini be Çalışma daha sürecek. önü nen ekonomtk istikrar prog lirttiler. Güney Sanayi ola müzdekl hafta başında İnşal lah çözüm gelir. Çalışmaya ramınm değişip değişmeye ymda çahşmaların daha çok şirketin hisse senetlerinin Iş daha evvel, olay patlak ver ceglne bakıp. ona göre taBankası. Ziraat Bankası. EN diği zaman başlamıştı. Mev vır alacaklar. KA Holding ve Sabancı Hol duat sertifikası ile ilgili bö ÖZAL'IN ŞAHSINDA Tahvil ding arasında ne oranda lümü çözümledik. TOPLADIĞI GÜVEN paylaştırılaca6ı olduğunu Ue ilgili çalışmalara devam îsminin açıklanmasinı lste ediyoruz, tneyen bir Batılı diplomat. ifade eden yetkililer, bir baş «Cumhuriyet» e şu değerlendirmeyi yapti: «Dünya Bankası ve IMF ile ilişkller olumlu bir çizgide seyretmekteydi. Dünya Bankası son olarak Türk ekonomisin deki gelişmeyi 'muctze' ola rak nitelendirmişti. Bunu sağlayan kişi, Batıh hükümetler ve kurulufjlar karçısında şahsında sağladıgı büyük güvenle Turgut Özal'dı. Şimdi Ozal gidince »Dünya Bankası ve IMF ile ilişkiler ne olur? Herhalde önümüzdeki günlerde yeni kadronun uygulamaların» beklemek gerekecek. Ancak dikkate alınması gereken bir nokta, her ne kadar Özal Batı'da tutulan ve güvenilen bir kişi olsa da. Izlenen ekonomik politikaların önem taşıdığıdır.» ÜLUSU'NUN AÇIKLAMASINI OLUMLU BULANLAR öte yandan gelişmelere kısmen daha ihtiyath bir yaklaşımla bakan ve Başbakan Ulusu'nun sözlerine dikkat çeken batılı diplomatlar da var. Bunlardan biri de şöyle dedi: «Başbakan Ulusu'nun iz(enen programın süreklili Jrini vurgulaması önemlidir. özal'ın önlemleri başarıh olmuş, istenilen hedeflere biiyük ölçüde ulaşılmıştır. Değişiklikten sonra Başbakanm yaptığı açıklamalar bu açıdan cesaretlendiricidir. Ayrıca sayın Kafaoğlu da uluslararası alanda tanınan bir şahsiyettir. Bu unutulmamahdır. Ancak yi ne de herşeyi zaman gösterecek.» IMF'YE GİATENCE Ilk değerlendirmeler bu şekilde ortaya çıkarken, Türk faükümetinin Dünya Bankast ve IMF'ye «güçlü» bir güvence vermesinin gerekeceğl de aynı çevrelerde belirtildi. Sonuçta, Özal'ın gldişiyle birlikte kendisinin damgasını taşıyan ekonomik programda herhangi bir sapma olup olmayacağı, Batılı diplomatlann bugünlerdeki baş lıca merak konusu Özal'ı uy guladığı programda «başanh» bulan bu çevrelerde, 24 ocak kararlarının mimannın gidlşi açıkça ifade edilmeyen kaygılara yol açtı. Paşin'in babasının diplomatlıgı nedeniyle cocukluğu yurtdışinda gecti ANKARA, (Cumhuriyet Bürosu) Bugüııden itibaren Uluslararası Paıa Fonu ve DUn ya Bankası ağırhklı olmak uze re Türkiye'nin dış ekonomik ılişkilerinin sorumluluğunu üsi> lenen Sermet Retik Pasin, dün Ankara'ya geldi. Pasin, düne ka dar dünya ticaretini denetleyen GATT örgütünün üç numa ralı yetkilisiydı. Son on yıldır GATT'ta görev yapan Pasin'den söz açınca bu örgütün dünya ticareti içindeki konumunü da kısaca gözatmak ta yarar var. GATT, «Ticaret ve Tarifeler Genei Anlaşması» nın kısaltılmış ismi. GATT'da, IMF ve Dünya Bankası gibi 2. Dünya Savaşından sonra dünya ekonomisine yön vermek üzere batılı ülkelerce kurulan ör gütlerden biri. Pasin, GATT'a, 1968 yüında Türk deJegasyonunun Başkanı olarak gitti. Buradaki çalışmalan ile dikkati çeken Pasin, 1971 yılmda GATT'ın uluslararası sekreteryasında çalışmaya başladı. Bu tarihten bu yana Pasin, GATT'ın çeşitli kademe lerinde böıüm başkanı olarak görev yaptıktan sonra, 1978 yııında dırektör yardımcılığına getirildi. Pasin, hiyerarşide üçüncü adam olarak konferanslar ve idart işlerden sorumlu idi. Pasin, GATT'taki görevi sü reslnce uluslararası alanda isim yaptı. Çocukluğunun hemen hemen bütün yülarıru yurtdışın da geçıren Pasin, ilkokulu Lond ra'da, liseyi de Beyrut'ta bitir di. Dışişleri Bakanlıgınca görev yaptığı sırada, 1955'de o yıllarda dönemin Dışişleri Ba kanı Fatih Riiştü Zorlu'nun çok tuttuğu genç bir diplomattı. Amerikalı bir bayanla evlendiği için yasa uyarınca Dışişle rınden ayrıldı ve kendisine Ma liye BakânUğuıda görev verildi. Türk uyrukluğuna geçen eşi de Gülen adını aldı. 196668 yıllannda yurda döndüğünde Haad ne Genel Müdürlüğü görevinde bulundu. 1968'de Cenevre'de GATT örgütü nezdindeki Turk temsilciliğine gönderilmesirü ıs tedi. GATT'da uluslararası me mur ıken, Cenevre BM Ofisi nezdindeki Türk temsilcisi Bü yükelçi Coşkun Kırca, Kırca'nın yardımcısı da Adnan Başer Kafaoğlu idi. Devlet Bakanı Pesin, dün yur da geldi. Yeşüköy Havaalanın da gazetecilerle görüşen Pasin, vazil'eye başlamadan önce bir şey söylemek durumunda olmadığım söyledi. Bakan. daha sonra Ankara'ya geçti. Ankara'ya gelmeden önce Ce nevre'de önceki gun telefonla evınde bulduğumuz Devlet Ba* kanı Pasin, görevi memnuniyet le karşüadığmı ve başarıh olmak için elinden geleni yapaca ğım bildirdi. Başbakan adma bir yetkilinin telefon teması sonucu atamayı öğrendıginı bildıren Devlet Bakanı, «24 ocak kararlanna ba. kış açuuz?» sorusunu, «Bu konuda konuşmam doğru olmaz. Ankara'da Sayın Başbakan Ue bazı temaslanm olacak. Bu te maslardan önce bir şey söylemem doğru olmaz» diye yanıt ladı. Pasin, ı3 yıldır Türkiye'den ayrı olduğunu da bildirdi. FOTOGRAFI ZOR BULÜNDÛ tstifalardan sonra TRT Haber Merkezi, Devlet Bakanlığı na getirilen Paşin'in resmini zor buldu. Imar Iskan Bakan lıgma atanan Samsunlu ile Maliye Bakanlığma atanan Kafaoğlu"nun yaşam öyküsü ya fotoğrafları arşivlerde bulunmasına karşı Paşin'in ki yoktu. Maliye Bakanlığı sorunu çözümledi ve bir görevU bakan lıktan fotoğraf ahrken, yaşam öyküsü de yazümaya başlamyor du. Konuşmalar blttlginde avukatın ağzı açık kalmıştı. Kendisine Da nışmaya gelen banker alacakhlanndan hem ekonoml hem de hukuk öğrenmiştl. Kendine ge llp de şaşkmlıgı geçlnce ağzından şu cümle. • Aynen bir mektup rman Bakanh ğı çalışanlarıı nın Ramazan. ayı'ndaki yemefc sorunu çözümlenmiş de ğll. Bu konuda okurlar dan gelen bir mektup aynen şöyle: «Bizler, Tarım ve Or man Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğü'nce ça lışan Ramazan ayı nedeniyle bir ay açhga, da ha doğrusu açlıkla cezalandırılmaya mahkum edilen iki binin üstünde memur kitlesiylz. Genel Miidürlügümüz bir döner sermaye olduğu gibl, ayrıca Maliye Bakanlıgınca memur ye mek gideri olarak yıllık milyonlarca lira ödenek vermiştir. Bizler 657'ye bagımlı bodro mahkumlarına verdikleri sadaka aylık ları ile zar zor ancak, siirünmeye sttrünerek ya şamaya bile yetmezken, biirokrasinin çarkları arasındaki, birbirilerine yaranma yarışma giren üçbeş tane geri, ortaçağın karanhğinda kalmış kafalarıyla. AtatUrk' ün laiklik llkesini hiçe sayarak bunca insanı aç bırakmaya, baskı ya parak oruç tutmaya kim görevlendirdl bu karan lik köhne kafalıları du ynn bllin diye yazıyoruz. Bunlar yetmezml$ glbl 5unu da oğrendik, İkl binln ttstünde insa nı aç btrakırlarken, on lar.. Bakanhğın en Ust ZZ bürokratı İcin özel O Marion Williams Türkleri Hıristiyan zannetti stattbul « en güzel sürprizlerinden birini, gos pel (dini earküaı) şarkıcısı Marion WUUams yaptı. Adı pek duyulmamış olan şarkıcınra ilk kon serini Dünya Kupası'mn Imal maçuıı kaçırma pabasına izleyenler, bu jesV lerinin armağanım aldılar. Çünkü bu şişman ve sevım li zenci şarkıcınm inanılmaz bir beceriyle kullandığı çok âeğisik bir seal vardı ve şarkoları gerçek bir caz şöleni oluşturuyordu. Kilosuna aldırmadan ortalıkta dolaşan, seyircilerın arasına inmek isteyen <ve inen), bu arada iniyorum diye yanlışlıkla Açıkhava Tıyatrosu'nun bodrumlaruv da kaybolup görevliler tarafından kurtarılan WiUİams, seyirciyle yakın bir temas kurdu, onlara da şarkı söyletti. Ne var ki, bir ara îsa'ya adanmış bir ilahi söylerken, herlcesi ayağa kaldırıp kısa bir vaaz vermesl şaskınlıkla kar şılandı: H'illiams acaba şarkıcı mıydı, yoksa mısyoner miydi? Bu davramşı nın neueni, ertesi gün mey dana çıktı. Kendisiyle konuşan bir gazetecinin Türk lerin Muslüman olduğunu öğrenen şarkıcı, tarifsiz bir dehşete kapüdı ve «Aman Allahım, dün gece ne yaptım» dedi. Türkiye'ye gelirken uçağını da kaçıran Williams, anlaşılan gittiği I ülke hakkında en basit bilgileri almak zamanır* bulamamıştıl. ABD hemoroitli hastalar için Türkiyeden ilaç istiyor Güney Sanayii kurtarma operasyonu A merika Birleşik Devletleri, hemoroit ve prostat hastalıklarının tedavlsi için Türkiye'den ilaç isteminde bu lunmuş. Şirket hisselerinin dağılımı görüşüldü neticilerinin katılması ile sürmektedir. Toplantılarda şirket hisselerinin ne şekilde dağılacağı görüşülmekte dir. Ancak ortada henüz ke sinleşmiş blr protokol yoktur. Biz Güney Sanayi olarak loo milyon dolarlık ih racat baglantısma girmiştik. Dün dahi 4 milyon dolarlık akredif geldi. şirketin kesin durumu daha llerikl bir tarihte belirlenecektir.» Ege Bölgesi Sanayi Odası ilgililerinden edinilen bügiye göre, Amerika Birleşik Devletleri'nden Dunnore Corporation adlı firma, Türkiye Odalar Birliği'ne başvurarak prostat ve hemoroit hastalıklannın tedavisinde kullanüan vitamin ler, mineraller, besleyici maddeler satm almak istedikleri bildirilmekte. Başvuruda hastalıklarm tedavisinde yardımcı olacak maddelerin prospektüsleriyle birlikte gönderilmesinin gerekli olduğu da kaydediliyor. yemek muş..» çıkarılıyor DIMllkSdcukDemirel Tahviller icin cözüm gelecek haftaya kaldı SORU Başbakan özel Sektör Temsilcileriyle görüşüleceğini söylemişti... YANIT Bazı konulan ye niden inceledik. Kendilerinden yeni bilgiler istedik. Bu hafta bunlar uzerinde çalişa cağız. önümözdpki hafta ba baçmda tnşallah bir çözüm getlrecegiz. Maliye Ba kanımız da konuyu tekrar incelemekte. SORU Kabinede yeni bir değişiklik sözkonusu mu? YANIT Sayın Başbaka na sorunuz. KESİN ÇÖZÜM GELECEK HAFTA Ote yandan dün Başbakanlıkta Ulusu Başkanlığuı da Maliye Bakanı Adnan Başer Kafaoğlu, Devlet Ba kanı Ilhan öztrak Gümrük ve Tekel Bakanı Prof. Ali Bozer blr araya geldiler ve Kastelli aracılığı ile pazar lanan tahviller sorununa çözüm konusunu görüştüler. : zmir'den Kıbns Türfe I Federe Devleti'ne 1 ihraç edilen 189 kl lo ders kltabından 97 bln 648 llralık döviz sağlandığı blldirlliyor. tzmlr Ticaret Odası Genel Sekreterliği'nden edlnilen bilgiye gö re tzmir Umanından yapılan kltap ihracatı Özellikle okullann açık olduğu dönemlerde ağırlık kazanmakta ve Türk İşçi ailelerinln yoğun ol duğu Federal Almanya İle Ortadoğu ülkeleri ve Kıbns Türk Federe Dev letlne yönelmekte ÎTO yetkilllerl son olarak ger çekleştirilen 189 kiloluk ders kltabı lhracatının Kıbns Türk Federe Dev letlne yapıldığmı ve bu kltaplann tümünün Türk alfabesl olduğunu belirt tiler. KTFD'ye Izmir'den ders kitabı ihrac edildi •
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog