Bugünden 1930'a 5,498,767 adet makaleKatalog


«
»

16 TEMMUZ 1982 KÜLTÜR YAŞAM nın en büyük baletldlr, insan vucudunu sanki yerçe klmlnden kurtarır. Başka? Valentino sinema tarihinin en büyük 'erkek cinsel cazi be kııalı'dır, ama (buna karşın), kadmlarla ilişklsl pek başanlı değıldır, eşcinsel oldugu söylenır, tek sağ hklı ilışkı kurabildiğl kadın Nataşa değıJ mldir? Ay nı şeyler. yanm yüryıl son ra Nureyev ıcın de soylenır. 2 sanatçı, insan/tanrı ayrımının da, kadın/erkek ayrımının da tam sınır çiz gısi üzerinde buluşurlar... Ve Nureyev. gorkefnlı, ilgısiz. 'fildisi kıılesinde yaşar' tavrıyla Russell'm cüretli secimıni doğrular. yanm yüzyıl ötesinden Valentino' yu kanlıcanlt kılar. ona (kendi kişiliğiy le) yenlden hayat vprır. Cumhuriyet 5 Şenlik, Nureyev, Leyla Gencer ve Valentino 10. İstanbul şenlıgı bırbîrinden ılginç sanat olayJarının üstust? geldıgı gorkemli bır şolen hiçıminde sürüp gidiyor. Aynı haita Içinde Bartok dörtlüsünü. Leyla Gencer"ı Marıon V ı Vl lıams dinlempk ve Nııreyev'i seyretmek azımsana cak birşey mı'\. Biı tür bır şolen sırasında gundehk sorunlardan sıyrılıp bambaşka bir dünvaya dogru yola eıkıyorsunuz. Bılivorsunur. dışarda sıkınt'.lar sorunlar. kavealar var. Biliyorsunuz, cok >e"diğınm ınsanlann bır bolümü leerde. oniarı goremiyor, onlarla konusamıyorsıır\\i7,. Ami yüre&ımz ışildıyor, içinı?de sanki barnbrs ka dııygular olusuyor. <Ü 5 ren, sürecek olan hayata ve kavgalara "epveni güc lerle dayanabHecsinipi du yumsuyorsunuz VP bn düzeyde göstprilpr sırasında, son gfınlerdp veniden ı^ıtı lıp ortava siırfîlpn «lıaîkın istediĞri sanat. azınlı*rın VPya çogunlutıın sevdiği mii 7ik» gibi tartışmalar tüm öneminl yttirivor. Bir Ley la Gencer'i dinlerkpn hu rvm artık «azmlîk/roirımlıık mttzi^ri» olup olmadıjrı nın önemi kalmıynr: De^ı! Perdedeki Valentino ml ki insan sesi ve insan ypteneği bu diizeye ulaş torenınde cekilmış belgesei o yaşamın ardınmıştır, varsın bundan zevk gorüntülerle başlıyor. son dakı gızlerı ve bu gizler aalamayanlar tasalansın.. ra bu gorüntüler, bu kez racılıgıyla sinemayı. siBu düzeyde arük «aztnlık studyoda çekılmış bir cena nema/hayat ilişkilerinl, hakkısnızı kullanabılırst ze sahnesıne dönüşüyor. Ay «star» efsanesinl ve «caz niz, hem dP sevıncle ve doy nı olayı belgeselden yola çagı» Amerika'sını çozüm gunlukla . eıkıp kurgusala. sonvalemeye calışıyor.. Öncelık dan yaratılana donusturle sinema merak'ılarını ne mek. Ru..seirin fflmının to rpdey.se yerinden hoplatacak Gerçekten Kurgusala.. nunu da verıyor Russell. sahneler* Valentino ile do gerceklerden (Valentino nemın ünlu komığı «Fatty» Senligin bu aşamasmda gerçeği'nden) yola çıkıp tü Roscoe Arbuckle bir gece Ken Russell'm «Valentino» müyle kurgusal, düşsel bir kulübünde öylesine takışfılmiyle başlayan sinema film yapacaktır. mış olabilirler mi?.. Nazihaftasmm devreye girmesi mova.» Valentino'yu gerçek çok iyi oldu. Diğer filmle Bir Dizi Soru... ten de ilk kez, annesinin rl (şu satırları yazdığımda) ölüm haberini alıp öylesine henüz görmedim ama «Va Gerçekten de öyle yapı sarsıldıgında mı görmüşlentino» kadar senligin ge yor Russell.. Film. Valenti tt]?. Valpntino. Natastıa 1npl havasma ve çu ana* no'nun «ha>at hikâyesi» 1P «vasadışı» evliliğinden dek edindığimi/ i?lpnimıp degıl Valentino olayının dolayı girdıği tutukevinde re, daha doğrusu tüm bu Russell gibı duygusal bi geçirdiği gecede, gerçeksanat olaylarmın bıraktı raz çılgın aşırılıklan se ten «tecavüze ugramış» oğı tortuya uygun film az ven bır sınemacıda uyan labilir mi?.. Işte size bir di bulunurdu. Rudolph Valen dırdığı çağrışımlan perde zi soru.. tino. 1926'da 31 yaşında öl ye nakletme deneyi sandüğünde inanılmaz bir ka ki.. Bir dizi tablo aracılı Hep Bir Masal Kenti.. labalığm katıldığı görkem ğıyla sinemanm yarattı Ama tüm bunlann ve li bir cenaze törenlyle kal ğı en büyük mitos'lardan gerçekle bağı tartışılabiledirılmısti Filra. bu cenaze birinin va^ammı irdeliyor cek daha bircok olavm ve sinema aiilla dorsay Harold Lloyd'un filimleri pazar günleri TV'de gösteriliyor Leyla Gencer'in Selamı.. . .Ve Valentino vucudunu boyayarak kameralara poz verır, daha 'çpkici soru nıı' dolayısıyla, hem de eski bir aSır siklet boks şam piyonuna karşı ringlere çıkar, döğüsür... Ve Nureyev, tstanbul gecelerınde 'erkek arkadaşlan'na gülücükler dağıtır. randevu ve toplan tılarmda herkesi bekletir, sırasında en alçak gönüllü biçlmde garsonlarm. komî lerin, folklorcularm koluna girer, onlarla poz verir.. Ve Leyla Gencer, Donizetti'nin, Rossini'nin yüzyıllık unutulmuş kahramanlannın asklannı, ıstıraplarını yeniden hayata döndürdükten sonra gorkemli kırmra elblsesinin içinden çıkan kollannı yalnız kendisinin yapabildiği biçimde capraz lama omuzlarına koyarak Czerafet' bundan başka türlü anlatılabilir mi) dinleylcilerini selamlar.. Sanat çıdır onlar. gerçek sanatçı. yaptıklanyla yalnız ken dilerini değil, dokunduklannı, ellerine aîdıklarını da öltimsüzleştıren îstanbul şenliğine teşekkür etmeliyiz ki blzl. sahnede. 'blr Bizans killsesinde veya perdede bu 'ölümsüz'lerden birkaçıyla karşıkarşıya getirdi... sinemadan kısa kısa © îstanbul'da bazı sinemalar, yaz sezonunda ilglnç filmler oynatıyorlar. Bunlardan bırı, Osmanbey Incı Sıneması. Bu sinema ozellikle VVestern'ın ?eçmış. ve unuîulmavan orneklerını sozgelımı John VVayne ın VVestern lenrtı sergilıyor. Örneğın bu hatta, John \Vayne Maureen O'Hara ıkilisı iın «Buyuk Km The Btg Jake» fılmınm yanısıra «Avcı»nın yonetmem Michael Cimino'nun vaktiylo sessU sedasız oynamış olan ilk fılmı «Yıldıım Emrı Ihunderbolt and Lightnıng» (Cîint Sastwood) var. Diğer bir ilgili geçici sinema ise, Harbiye As. Bunda da, fesholmuş bulunan bir tamanlarm Sinevizyon şirketinin eski filmleri ^österiliyor. Geçen hafta, bu Gene Kelly'nln yönettiği «Cici Kız Hello Dolly» müzikaliydi. Bu hafta ise, Gene Saks'ın sevimli komedisı «Kaktus Çiçeği» var (İngnd Bergman, Walter Matthau). Meraklılarına bızden duyurması... • Atıf Yılmaz.ın yeni filml, Necati Cumalı'mn bir romanından alınan «Afine» olacah. Senaryo üze~ Hnde son çahşmalarım yapan Yılmaz, filmde Türkay Şoray ve Cihan Ûnal ihilisıni ıtemci hez birarada oynatacak. • Selim îleri, ömer Kavur içın yeni bır senaryo yazıyor. Ismi şimdilik «Göl» olan bu hikâye, Eğridir Gölü çevresinde filme çekilecek. Baş erkek rolünde büyük bir olasıhkla bir zamanların usta oyuncusu Hakan Balemır oynayacak. • Fransa'da yenıden gosterime çıkan filmler arasında en büyük ilgiyi, Alfred Hitchcoch'un başyapıtı sayılan •Gizli Teşhilat North by NorthwesU kazandı. Bunun yanısıra, Amerikan poltsiye sinemasının en parlak örneklerinden sayılan 'Dead Reckomng* (Oyuncular. Humphrey Bogart, Lizabeth Scott) ve Hollywood usulü melodramın oarlah zaferi «Karanhh Zafer» (Oyun cular. Bette Davis, George Brent, Humphrey Bogart, Ronald Reagan) ilgi goren diğer filmler... Son 2 film, 1940 vıüanna ait 9 Ünlü Fransız beigecısi Frederıc Rossif'in Jacques Brel üsttine yaptıği belge film hiç beğenılmedı. Eleştırmenler, Rossifi bır zaman önce ölen unlu Belçıkalı bestecı şarkıcmın dunyasma gırememekle. onun sanatını anlayamamakla suçluyorlar Eleştirilere aldırmavan ünlu sinemacının yeni projesi ise, Italya'nın unlu L& Scala operası üstüne bır belge film yapmak... KİMKİME DUMDUMA Harold Lloyd'un en unlü fılmının adı «Önce Güvensi/lik Safety Last» adını taşır. Unlu «Safety Firs Once Güven» adlı traiık sloganının tam tersı yan:... Bu deyış Lloyd'un gulduru anlayışının ozüdür sanki. Çun ku Lloyd guldurusu, guven (emnıyeU duygusuna ve ge reklerine ters düşen bır dizi dureımun bırbinnı ızleme&iy le oluşur Gerçek Rudulph Valentino Nurujev. Harold Lloyd, 1910 sonla HAROLD LLOYD rı 20 başları Hollywood'uayrmtının oneını yok. Rus tasındadır. Russell'm «film nun komiklere olağanustu Chaplm'in etkılerıni sürdüra sell, herşeyı abartıyor. sülı sahneleri'nde cok iyl beliverımli bir zemin hazırlayan muş, sonra bağımsızlığım ve ze edıyor, nasıl . «Yalnız ren bu abartma, başta Les havasmın ürunüdur. «Caz •kışılıgıni bulmuştur. ChapKalpler» Çaykovskı'nm ya lıe Caron (Nazimova) tüm çağı»mn Amerika'sı, eğlen luı'in bol gıysılenne karşılık şam oyküsü değıl, «Russell oyuncuların oyununda «pa mek. gülmek istemektedir. onun ustüne yapışan, daragözüyle Çaykovski» ıdıyse. roxystıque» noktalara ula yığınlar smemalan ya men cık giysılerı vardır. Spor nasıl «Tommy»de baroRun san bu abartma, fılmin tum dıl ıslatırcasına aglamak. bir şapka ve yuvarlaklar, kü stıliza&yonun uc noktala havasına (ustaca) sinmış. ya da yine mendil ıslatırca çuk gözlukler, görünumunü nna dek gıttıyse. burda da sındırılmiştır.. suaa gulmek için doldurmak tamamlar. Duzgun çizgileri, tarıhı (sinema tarıhmı). tadır. Bu 2 aşırı uç arasmda tıtız zerafeti, onu Chaplin'efsaneyi alıyor, çamurdan Oıtadan Kalkan ortası yoktur. Bu yüzden, a ın 'sallapatiliği'nden ayınn yontu yaparcasına ona ıs Ayrımlar... Amerika'hdu: şırı mimiklerle oynanan iç Orta sımf tedıgi biçimi verıyor. Ve kaldıncı melodramlann ya o (bu nedenle 1952'de aldığı hayrettlr. yaptığı biçimlen...Ve Nureyev, Valentino' nısu*a, yine mimik aşırılığı özel Oscar, kendisine «biç dirme, «deformasyon» da ydu. Valentino da Nureyev.. nm belirgin olduğu, ama güldürü ustası ve aynı zaolsa, kafalarımızdakı «ses Büyük sanatçıdır ikisi de, bunun yanısıra güldurmek manda iyi bir vatandaş oldusiz film» Hollj'wood'una, yıldifdır, 'star'dır, 'idol'dur. için her yola başvuran ko ğu için» verilmiştir). Buna genelde «star efsane«îi»ne. tapınılası (ve tapınılan) mediler egemendır ortalığa.. karşın, bası sık sık derde o^elde ise Valentino ve do ben7ersız yaratıktır... Slav Mack Sennett, Charlı e Chap gırer: Spor ve sporcularla, nemı ustune bıldıkiorımi'/e kokenlı Nuıeyev, canlandır lın, Roscoe Arbuckle ('Fat ışadamlarıyla, şarlatan dok cuk dıye oturuyor Çünku dığı kışiden 10 yaş buyük ty'), Buster Keaton, Harry torlarla... Hollywood. herzaman b'r olmanın ve onun cinsel ÇP Langdon gibi giıldürü ustamasal kenti olmuştur. or kiciliğine herhalde sahip ol Ama Lloyd'un asıl basmın lan yetişmektedir. da yaşamlar da, davranışlar mamanm getirdlği kösteği, belâsı, makinelerdir, mekada, llişkiler de hep böyle benzerslz, tek olan kişiliğiy Haroldy Lloyd, bunlann nik nesnelerdir, aynı zamançılgın, yapay ve aşırıdır, le dengelemektedir olan Lâtin ilginçlerinden biridir. da 'uygarhk gereğl' Not: Bu yazı, elbette «Va en sesslz film döneminin dav Valentino çok iyl tango ya 1803 doğumlu sanatçı, önce yıiksek binalar, asansörler, lentino» filminin bir eleştlranışları ise, tıpkı o dönem par. çok etkileyicl bakar, rlsi değildir. Bu eleştlriyl, leri güzel Bebe Daniel ve yangm merdivenleri, luna< filmlerindeki oyun bicimi gı kadınların tüm direnclnl komik Harry Pollard'la blr park makineleridir. Bu tür bi, abartmamn en uç nok kırar. Nureyev ise dünya bu ilginç film piyasada gös likte film çevirmiş. bir süre şeylerle bir türlü anlaşa,terildlğinde yapacağız. maz, kendisini kâh hızla ge len bir tramvayın raylan üstünde. kâh bir tren vagonunun tepesinde, kâh bili mem kaç katlı bir gükdelenin çatısmda bulur... Hep 'güvensiz' durumlarda yaka lar onu seyirci ve onunla birlikte yüregi ağzına gelirj İsmail Gulgeç gezide oldugundan HAYVANLAR karikatürü elimize ulasmadı. Ya yınlayamıyoruz. Ozür dileriz. Lloyd'un veya o dönemda Fransa'da (ve de bizde) çaâ nldığı isimle «Lui»nin temel sorunu, «düşmek veya düşmemek»tir. Yerçekimine, tum denge kurallanna mey* Bunun sonucunda Kendimi aşmak istiyorum £• dan okur Lui ve sonunda (tahmın edebileceği üzere) icınde buğaluyorum. Sıbıntıldr. bîr türlü beceremiyoriım.. düsmez. Ayrıca o dönemin tüm güldürülerinde oldugu Sıkınt ılar. • • Bir türlu ^urtularnıuogibi. başı sürekli olarak ya^ ^ rum. sayı ve otoriteyi simgeleyea kişilerle, yani polislerle der j de girer. Polis. onu sürekli olarak 'yasadışı' sanır ve izler. Ama Lui beceriklidir, şansmm da yardımıyla, peşinde bir birlik bile olsa kaçmayı ve polisleri birbirtne düşürmeyi başanr. Se^ diği kızm «boksörveya «beyzbolcu» olan irt yan . nişanlısım veya halden anla maz babasmı da aynı bisıkıntıları t e r k edfpy FAKAT ONLrm, OYLESfNE çimde altetmeyi becerirv Chaplin veya Keaton kadar s/e yeni bir yasama ALIŞTIMKİ... kişiliği yoktur, tersine perdedeki karakteri. belli bir 'kişilik yoksunluğu' veya silikliğine dayanır. Ama bu, bir anlamda sıradan adar mın, orta sınıf Amerika'lınnı kendisini onunla özdeşletirmesini kolaylastırmış, bu na denle Lloyd'un filmleri, özel likle 192030 arasında Ama rika'da Chaplin'ip ve diğerlerinin filmlerinden daha çok iş yapmıştır. Örneğin 1924' de Chaplin'in başyapıö «Altına Hücuma kıyasla Lloyd' un «Yaşasin Spor filml. çok daha büyük gelir getiıv miştir. t L A N Bu gözlüklü kücük adama dikkat Behic AK î L AN SOSYAL SIGORTALAR KURUMU İSTANBUL SATINALMA BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜNDEN 1) Kurumumuz Sağlık Tesislerinin ihtiyacı Türk Kodeksi evsafında Prodoksit D'azot Gazı seneUk mukaveleye bağlanmak uzere kapalı zarf usulu ile satınalınacaktır. 2) İhale 30.7.1982 cuma günü saat 15'de Beyoğlu Balıkpazarı Kalyoncu Kulluk Cad. Mallı Han 4'üncu kattaM Mudürlüğümüz 1 No'lu Satınalrrut Komisyonu'nda yapılacaktır. 3) Bu işe ait Idari Şartname ilgili Komisyondan mesai saatleri dahilinde bedelslz olarak temin edilebilir. 4) Ihaleye iştirak edecek firmalann îdari Şartnamesine uygun olarak hazırlıyacaklan kapah teklif zarflarını ihale saatinden en geç bir saat evveline kadar makbuz karşıhğında ilKili Komisyon Başkanhğı'na vermış veya aynı guo ve saatte Komisyon'da olacak şekilde posta ile iadeli . taahhütlü olarak göndermlş olacaklardır. 5) Pootada vaki gecikmeler kabul edilmez. 6) Kurumumuz Arttırma, Eksiltme ve İhale Kanununa tâbı olmadığından ihaleyi vapıp yapmarni'tta veya dılediğine yapmakta serbesttir. (Basın: 18262) 3109 Abraa ALAAODtNOTEL 13.900TL. UUUURİfi MAR£I0TEL 30000TL TEŞEKKÜR Yerinde teşhis ve karan sonucu, uyguladığı operasyonu takıben, gösterdıği yakın ilgi ve hekimhasta diyaloğunda yarattığı guven duygusuyJa kızımız ELİF CANLISOY'u en kısa zamanda eskı sağhgına kavuşturan, saygıdeğer, dost insan; Umpanriyon 21.9O0.TL. BODRUM T.M.T OTEL r Sayın Prof. Dr. ÜNAL DEĞERLi'nin şahsında. Çapa lıp Hakulte&ı Ceırahı Klınıpn'ndfe. buyuk bır o/ıvenyle gorev yapan tum tıp gonullulen n e içtenlikle teşekkurü bir borç bılıriz. ERG1Z NEJAT CANL1SOY 19.900.TL MARMARlS SuhanSaraij jyiotel 19.900JL SEKETUR OTEL 18.900.TL Ö I M Olobuif Iknmlar 1Sorvl» vaVbmller dahıMir BAftOS BOLVARI35/5 BEŞİKTAİ 611074 618226.1.26105 irtlbat Abentur 376)07 • Hüvıyetımı, şebekemi kay bettim. Geçersizdir. Faruk EGEMEN (2818) HAKtM : Selahattin Sevengül 13400 KATtP : Demet Talaşcı Davalı Halil Dogan Bozkır llçesi, Yazüı Yurt köyü 30 cilt, 38 sahife, 67 hanede nüfusa kayıtlı Mustafa ve Ayşeden olma 1335 doğumlu halen ikametgâhı meçhul, Davacı Saliha Doğan tarafından aleyhinize açılan gaiplik davası sonunda davacı Tahir kızı SabibeC (Saliha) Doğan tarafuıdan mahkememizde ikame edilmiş bulunan Halil Doğan'ın gaipUğine karar verilmesi hususundaki dava iddiasının doğruluğu nüfus kaydı, şahadet zabıta tahkikatı ve ga?etelerde 3 defa yapılan ilanat ve ilk ilandan itibaren bir seneden fazla müddet. geçmis olmasına rağmen Mustafa ile Ayşe'den olma 1335 doğumlu Halil Doğan'dan bir talimat alınmamış olmasına ve dolayısiyle ölümü de muhtemel görulmesine binaen Kon ya ili, Bozkır ilçesi, Yazılı Yurt köyü, 30 cilt. 38 sahife, 67 hanede nüfusa kayıtlı Mustafa ile Ayşe'den olma 1335 doğumlu Halil Doğan'ın 23.6.1982 tarihinden itibaren M.K.'nun 31. maddesi gereğinre gaipliğine harç almdığından bu hususta bir hüküm ittihazına yer olmadığına, masrafın davacı 'uhdesinde ipkasına temyizi kabil olmak üzere ve 23 6.1982 tarihinde verilen karar davacımn vicahında acıkça okundu. Temyiz süresi ilan tanhinden itibaren 20 gün sonra başlainak ü?ere karar tebliğ yerine geçmek üzere ilan olunur. 14.71982. T.C. BEYOĞLU 2. ASLtYE HUKUK MAHKEMESt Esaa No: . 1981/131 Karar No . 1982/507 • Harold Lloyd'un filmleri TRT'nin pazar programlarıni da sessiz . sedasız gösterümeye başlandı. Yaz boyu sü! recek bu gösterilerl izleyin. Büyük bir komedi ustasım tanımanm yanısıra, güldürü denen alanm en parlak döneminin, insanlan güldüj> mek için 'gag' denen buluşlan bir yazar ordusunun günlerce, haftalarca düşünerek hazırladığı, güldürmenin saygın ve önemli bir iş sayıldığı bir dönemin, artık tümüyle yitip gitmiş olan gizlerini de görecek, anlaya caksınız. Güldürünün en par lak dönemi, sessiz sinemanm artık geri dönülemeye«! cek olan doruklannda kaldı.Lui, bize bu dönemden tadma doyulmayacak yansımalar getiriyor. Yeşilpmar Gençlik ve Spor Kulübü Derneğinden; Kulübümüz, 15.7.1982 günü Oluk Sok. No: 10/1'den Girne Cad. 22/B adresindeki yeni lokaline taşmmıştırj Sayın üyelere duyurulur. DUYURU
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog