Bugünden 1930'a 5,499,529 adet makaleKatalog


«
»

Cumhuriyet 4 KÜLTÜRYAŞAM 16 TEMMUZ 1982 televizyon 19.50 İFTARA DOGRU Kur'anı Kerim Yasin Suresi 74 83'üncü ayetlerl lhsan Bulut okuyor. Türkçe açıklamasından sonra Diyanet İşleri Başkanlığı Ankara Müftü Yardımcısı Veysi Yılmaz' ın Sosyal Hayatm Kurallan üzerine bir konuşması yer alıyor. Seçme hadisle süren program, ezan ve iftar dua sı ile son bulacak. Tahsin Sarac: Devlet, sanatcısınm elinden tutmalı, onu desteklemeli Türkan SEZGtN AMKARA «Köln Yazarlar Birliği»nin düzenledigi, «tnterlit82» adıyla anılan «Uluslararası Yazarlar Kong resı»ne ülkemizi temsilen Aziz Nesin, Tahsin Saraç, Gün gor Dilmen, Yüksel Pazarkaya çağnlmıştı. Azlz Nesin'in katılamadığı bu kongreye adlarım andığımız ötekl sanat çılarımız katıldılar. 50 ülkeden toplam 150 sanatçınm katıldığı «Uluslararası Yazarlar Kongresi tternational Literature Congress» ilk kez düzenlenen bir kongreydl. Daha önceki yıllarda Federal Almanya capında yapılan ve yine Köln Yazarlar Blrliği'nce duzenlenen kongreye bu yıl, «uiuslararası» bir nitelik verıldi. «Ban^ın korunmasında yazarların olanakları ve sınırları nedir?» tconu sunun tartışıldığı kongreye 'uluslararası' nitelik kazandı rılmasını, ozan Tahsin Saraç söyle anlatıyor. «DUnya barışının tehdit altında nlduğu bir gerçek. Belki bizim ülkemiıde hissedilmiyor ama. Avrupa'da üçün cü dunya savaşının ayak seslerlni her an duymak olası. Özellikle gelişmiş iilkeler böyle bir savaşın, sanki hazırlığı içindeler. Silahsızlanma toplantıları ardında, müthiş bir silahlanma yarışının oldugnnu bilmeyen yok. Teknolojinin getirdiği biitün olanaklar, bilinçalünda yatan ba soruya yanıtlar getirme konusunda kullanılıyor. Bu arada gelişmiş iilkeler ile, gelişmekte olan iilkeicr arasındaki uçururn gün geçtikçe büyttmekte, dengestzlikler artmaktadır. Bu dengeslzllklerin nasıl glderileblleceğinl tartışmak ve barışın korunmasında dünya yazarlarına dü şen göTevleri gündeme getirmek amacıyla, Kttln Taaarlar Birliği'nce her yıl Almanya çapmda duzenlenen kongreye bu yıl 'uluslararası' bir nitelik verlldi. Köln Yazarlar Birliginin dttzenlediği 'okuma'lar dışında, lise ve uni versltelerde de yazarlar kendl yapıtlarından örnekler okudular. önce Köln'de, daha sonra Bonn ve Dulsburg'da genel okumalar yapıldı. Radyo ve televizyon yayınlannda 'kongre'ye genlş yer verildi. Katılan sanatçılarla ropörtajlar yapıldı.» « Radyo televizyon konuşmalanyla llgill Uglnç bir anınız var mı?» Bilmem slze ilginç gelir mi, ama bence llgtaç. Bir konuşmada bana «Almanya'da yaşamak ister mlslnlı?» gibi bir soru soruldu. 'Hayır' dedim. Soruyu soran şaşırdı. 'Neden' dedi. Fazla açıklama yapmam gereksizdi, yalnız ca, «Almanya'da oturmayı istemiyecek Türklerln buluna bileceğini elbette düşünemiyorsunuz. Bunu bilince o zaman TUrkiye'yl ve TUrkleri gerçekten tanımış olacaksınız» diye yanıt verdlm. « Türk yazım dışarıda tammyor mu?..» Doğrusunu söylemek gerekirse. tanınmıyor. Ancak, yapıtları çevrilen sanatçılar ıçın tanınraa soz konusu. Za ten bu «kongre!>nin bir başka amacı da, bu konuyla Ilgıliydi. Dünya yazsrları içinde, yaygın dıllerde yapıt veren sanatçılar. çevlri yoluyla, otekı ülkelerın olcurlarına tanı tılıyor. Belli bir okur kesımi buluyor. Ama dilleri az yaygm olan ülkelerln sanatcıları. oteki dıllere çevrilme olanağım kolay kolay bulamıyorlar. Az yaygın dillerde yapıt veren sanatçılar arasmda gerçekten onemli, değerli sanatçılar yok mu?.. Elbette var. İşte kongrede, az yaygın dıllerln sanatçılann yapıtlarının, çok yaygın dillere çevrilnıesi konusunda tartışma acıldı ve böyle bir girtşimin yararlı olacağı kamsına varıldı. « Türk yazınını ve sanatçısını disarda tanıttna Işin de devlete düşen bir görer var mı sizce»?.. Elbette var. Yazarın, sanatçının ardında mutlaka «devlet»i olmalı. Sanatçının ardında devlet olmadı mı tanıtma işi eksik kalır, tam olmaz Biz Türk sanatçıları bu tür toplantılara katılmak zorundayi?,. Çünkü Türk yazarı, sanatcısı, Türkiye sınırlarını agmak zorunda. Çün kü Türk sanatçısının. yazarınm sövleyecel? sö7ü var. Çün kü Türk sanatcısı gltttgi yerlerde. yaoıtının degerıvle kerı disini kabul ettlriyor. Ama devlet. sanatçısının elinden tut malı. onu desteklemeli. Ve sanatçı da ardında büyük bir gücün olduğunu bilerek kıvanmalı. Slze kflrük bir örnek vereyim. bu kongreye katılan bütün sanatçılar devletleri tarafından gönderilmisti. Yani hepsinin arkasında devlet lerl vardı. Ama blz. Güngör'le ikimlz. kendl olanaklarımızla, var olmayan olanaklarımızdan blrşeyler çıkararak kongreye katılmıştık. Bildiğiniz gibı. Güngör Dilmen iş siz. Ben de emekll bir öğretmentm. Size şu kadarını söy leyeyim, yalnızca yol parası. benim üç aylık emekli maaşımdan çok çok fazla. Bireysel glrlşimler, Türk yazınını dışanda tamtmacla yeterli değil. sanatçınm ardında mutlaka devleti olmalı. « Sayın Saraç son bir soru, yanlış anımsamıyorsam, slze yılrt dışında «ögretmenlik yapma» önerileri gelmişti, öyle degil mi?..» Doğru anımsıyorsunuz. 12 Marttan sonraydı. En sıkmtılı, en acılı günlerimdi. Paul Valery ve Strasbourg ünlversltelerinden, oralarda ögretmenlik yapmam konusun da öneriler geldl. Koşullar çok «albeniî'llydi. Ama bu öneri lere «evet» diyemedim. nevzat süer H. KKDENBRi;CHER 1. ödül, 1968 i n ws. 20.30 HABERLER 20.50 HAVA DURUMU 21.05 BAYRAM'IN ÇAY BAHÇESİ4 Dizinin bu bölümünde de çay bahçesine gelenlerin başmdan geçenler ekrana aktanlıyor. Programa solist ola rak katılan Nuri Sesigüzel «Şu karşıhi yoyiodan», Sermin Can «Küçüfe yaşta aldım $azı elime* türkülerini su nuyor. Bülent Çarkacı ve Aydoğan Ergezen'in hazırladıkları programda oynayanlar: Alpay Izer. Bülent Ka yabaş, Ercan Yazgan, Cihat Tamer, Hikmet KaragöA Tulu Çizgen, Idil Yazgan ve Sevil Üstekin. Dizinin bu bölumünun adi: *Güzellik Yanşması.* Sally Quenn güzellik yanşmasma katılıp annesinin bir zamanlar secildiği gibl Dunya Güzeli seçilmeyi arzulamaktadır. Öte yandan Stuart Andrea Chambers çiftiyle Stuart'm iş ortağı Jim ise deflna aramak için ada ya gelmislerdir. 22.00 HAYAL BELDESİ ı m m Üç hamledp Mat (79> ••• Osmanlı Bankasııım desteğinde olarak Türkiye Satranç Federasyonu tarafından Odakule' de duzenlenen Gençler Türkiye Birinciligi'nın 6. tur sonu puan durumu şoyle 1 Hakan Han 5p: 24 Suat Atalık (1 Askıh oyunu var). Kaan Kurşuncu, Ali Mutlu 4V4P; 5 Haldun Ünalmış 4p (2A); Cem Karadağ, Hakan Erdoğan, Yücel Demirel, Selçuk Demirağ 4p. vb. Turnuvanın bitimlne üç tur var. 20 yaşından gün almamışlar arasında düzenlcnmekte olan ECI Turnuvası'nın dokuzuncusu 514 ağustos 1982 günleri arasında Gand/Belçıka'da oynanıyor . Ülkemizi Osman Özcan temsil edecek. Bogaziçl Üniversitesi, Elektrik Mühendisliğl Fakültesi oğrencisı. 8.6.1964 doğumlu. Sicılya: Haluk ONGAR Osman ÖZCAN (Istanbul 1982 B, Seçme Turnuvası): 1 e4 c5 2 Af3 d6 3 d4 cxdl 4 Axd4 AfG 5 Ac3 s6 6 Fe2 Fg7 7 Fe3 oo 8 f3 Ac6 9 Vd2 Fd7 10 h4 h5 11 ooo Ae5 12 Kdgı Kc8 13 g4 hxg4 14 fxg4 Ae5xg4 15 Fg5 Kxc3 16 Vxc3 Axe4 17 Vd3 Agf2 18 Vc4 Vb6 19 Fe3 Kc8 20 Vd5 efi 21 Vb3 Fxd4 22 Vxb6 Fxbfi 23 Fxb6 A\hı 24 Fxa7 Ahg3 25 Fdı Ka8 26 Fe3 Kxa2 27 §bı Ka8 28 h5 Af5 29 Fb6 Ad2+ 30 Şcı Ac4 31 Terk. Alekhine Savunması; Kerim TÜTÜNCÜ Mustafa ERDOĞDU (Gençler Türkiye B, Odakule 7/1982): 1 e4 Af6 2 e5 Ad5 3 c4 Ab6 4 b3 g6 5 Fb2 Fg7 6 d4 d6 7 exdG Vxd6 8 Vd2 c5 9 d5 e5 10 Ac3 h5 11 Ab5 Vd8 12 Ve3 Ab8d7 13 Ad6+ Şe7 14 Ae4 Fh6 15 Vc3 f5 16 Axc5 Ke8 17 Ae6 Axd5 18 cxd5 Vh6 19 Ac7 Af6 20 Axe8 Ae4 21 Vxe5+ Şd8 22 Vc7+ Şxe8 23 Vxb6 axb6 24 Fb5+ Fd7 25 Fxd7 + Şxd7 26 13 Ac5 27 Fd4 Ke8+ 28 Şfı Ad3 29 Ae2 (10). Ingiliz Açıhşı; Hakan HAN Kaan KURŞUNCU (Gençler Türkiye B, Odakule 7/1982): 1 c4 AfG 2 Ac3 e6 3 e4 c5 4 eS Ag8 S d4 cxd4 6 Vxd4 Ac6 7 Ve4 d6 8 Af3 dxe5 9 Axe5 Axe5 10 Vxe5 Af6 11 Ff4 Ag4 18 Ve2 h5 13 h3 AfG 14 a3 Fd7 15 Ve5 Kc8 16 Kdı a6 17 Fd3 Fe7 ^,8 oo Kc5 19 Ve2 g5 20 b4 gxf4 21 bxc5 Fxc5 22 Ve5 Fxa3 23 Ad5 Fe7 24 Axf4 Fa4 25 Fc2 Fd7 2B Kfeı Vc8 27 Ad5 Kh6 28 Vg5 Axd5 29 Vxh6 Vxc4 30 Vxh5 FcG 31 Fd3 Vc3 32 Ve5 b5 33 Vb8+ Fd8 34 Ffı Va5 35 Vd6 Fb7 36 Kaı Vd2 37 Kadı Vg5 38 h4 Vxh4 39 Kxd5 Fxd5 40 Vxd5 Fc7 41 Vc6+, Terk. 25. Pula Satranç Şenligl'ne 8 ülkeden 454 takım katıldı (toplam 3000 oyuncu). Seçmeler 26 küme üzerlnden oynandı. Üç küme de Bayanlararası idi. Son turnuvaya 16 takım kaldı. Sonuçta PartJzan (Belgrat), Gligoriç, Matulovlç, ve Şahoviç'in yer almamasma karşın Mareşal Tito Kupası'nı kazandı. Pirç; VELİMİROVİÇ MARANGUNİÇ 1 e4 d6 2 d4 Af6 3 Ac3 g6 4 f4 Fg7 5 e5 Afd7 6 Af3 c5 7 dxc5 dxe5 8 fxe5 AcG 9 e6 fxe6 10 Ag5 Ad4 11 Fe3 Af5 12 Axe6! Fxc3+ 13 Fd2! Fxb2 14 Axd8 Şxd8 15 Kbı Ff6 16 Fb5 Şc7 17 Fa5+ b6 18 Vd5 Kb8 19 Fxd7 Fxd7 20 cxb6 axb6 21 Vc5+ Fc6 ve Slyah Terk etti. 115 mayıs 1982 arası Titograt da oynanan Büyükusta Turnuvası'nı 14 Forintos, Matuloviç, Plaçetka, Tukmagov 9 ^ puanla Eşbirinci bitirdiler (14 tur). Nimzoindisch = Nlmzowitsch Savunması • • FORİNTOS VUÇtNtÇ: 1 c4 Af6 2 Ac3 e6 3 d4 Fb4 4 Vc2 c5 5 dxc5 oo 6 a3 Fxc5 7 Ff4 d5 8 e3 Ac6 9 Ar3 Fe7 10 Kdı Va5 11 Ad3 dxc4 12 Ac4 Vh5 13 Fe2 Vg6 14 Vxg6 hxgG 15 Ff3 Fd7 16 §e2 Kac8 17 Kd2 b5 18 Ad6 Kcd8 19 Ab7 Kc8 20 AdG Kcd8 21 Khdı Aa5?! 22 b4! Fxd6 23 Fxd6 Ac4 24 Fxf8 Şxf8 25 Ka2 Kc8 26 Kcı g5 27 h3 e5 28 Şeı a6 29 a4 Ad6 30 Kaaı bxa4 31 Fdı Fb5 32 Axa4 Kb8 33 Ac5 Kb6 34 Aa4 Kb8 35 Kc5 Şe7 36 Kxe5+ Şd7 37 Ac5+ Şe6 38 A x a 6 Kd8 39 Ac5 Ac4 40 Ff3 Se7 41 Ke7+, Terk. Vezirgambiti; SKEMBRİS VUÇİNİÇ: 1 d4 d5 2 c4 dxc4 3 Af3 Ad7!? 4 Va4 Agf6 5 Ac3 e6 6 e4 e5 7 d5 e x d 5 8 e5!? b5! 9 Axb5 Ae4 10 Ff4 Fe7 11 e6 oo 12 exd7 Fxd7 13 Ae5? Vb8! 14 Axd7 Vxf4 15 Vc2 Kfd8 16 f3 Fh4+ 17 Şdı Kxd7 18 Terk. Çözümler: Geçen haftakl (Wllson): l Vh3! tehdit* 1 Ae3d5 + Mat. Erdenbrecher: "3fO^ m3[U0 'B.5BH + ÇP5I g 9A IWA Z «BJM+SPH Z ÎOXA '"I J9?g) 22.55 HABERLER 23.00 KAPANIŞ radyo Alaeddin Yavaşça'dan şarkllar 10.20 Polklorumuz ve türkUlerimiz 10.40 Psikolojik so05.00 Açılış. 05.05 Ezgi Kerrunlarunız 11.00 Solistler gevanı. 05.30 Şarkılar. 06.00 Kı çidi 11.30 Tango dUnyası 12.00 sa haberler 06.02 Bölgesel Erkekler topluluğu 12.30 Açık yayın 06.30 Kbye haberler lamalı klasık koro 13.00 Ha06.40 Saz eserleri 06.45 Kur'a berler 13.15 Hafif müzik 13.30 nı Kerim Türkçe açıklama Turküler 14.00 îki solisrten sı ve bir konuşma 07.15 Böl şarkılar 14.30 İngilizce Lise gesel yayın 07.30 Haberler. II 14.45 Fransızca U s e II 07.40 Günün içinden 10.00 Kı 15.00 Almanca Lise II. 15.15 sa haberler. 10.02 Arkası ya Tuğrul Mumcu'dan şarkılar n n 10.22 Bölgesel yayın 11.00 15.30 Çağdaş müzik 16.00 TtirKısa haberler 11.05 Hafif mü küler geçidi 16.20 Arkası yazik 11.20 Bizden sazlar bizden n n 16.40 Gönül Akm'dan şarsesler 11.40 Kadri Şarman' kılar 17.00 Olaylann içinden dan şarkılar 12.00 Kısa haber 17.30 Yurttan sesler 18.00 Haler 1205 Beklamlar 12.10 Oğ fif müzik 18.15 Saz eserleri le üzeri 12.55 Radyo TV 18.30 Dın ve Ahlak 19.00 Soprogranılan 13.00 Haberler listler fteçidi 19.30 Hafif mü13.15 Saz eserleri 13.30 Böl zik 19.50 Îki solistten türkügesel yayın 14.45 Öğleden son ler 20.20 Beraber ve solo sar ra 16.00 Kısa haberler 16.05 kılar 20.45 Türkçe sözlü hafif Mediha Demirkıran'dan şarkı müzik 21.00 01.00 TRTI ile Jar 16.20 Hafif müzik 16.40 ortak yayın. Ömer Şan'dan ttirküler 17.00 Olaylann lçinden 17.30 Fasıl 18.00 Kısa haberler 18.05 Çocuk bahçesi 18.20 Haftanm çocuk şarkısı 18.23 21.00 07.00 Açılış 07.02 Güne başBölgesel yayın 21.00 01.00 larken 08.00 Sabah konseri TET2 ile ortak yayın 21.00 09.00 Türkçe haberler 09.03 Haberler 21.30 Beraber ve so Barok müzik 09.30 Bob Dylo şarkılar. 22.00 Kısa haberlan söylüyor 10.00 Türk yoler 22.05 Çağdaş Türk Sanat rumcuları 10.30 Almanya'dan müziğl 23.00 Haberler 23.15 mitent '|1,CP"'öğlıeye değru Geoenin İçinden 00.55 Günün 12.00 Habârter 32.Ü Diskptehaberlerinden özetler 01.00 ğimızden 13.00 Konser saati Program ve kapanış 01.05 14.30 Klasik Türk müzıği ko05.00 Gece yarısı (02.00 , 03.30 rosu 15.00 Müzikli dakikalar Sahur programı) 16.00 Günün konseri 17.00 Ha berler 17.12 Sizler için 18.00 PopCaz 19.00 Haberler 19.12 TRTII Hafif müzik 19.30 Besteler Besteciler 20.30 Caz yorumcu 07.00 Açılış 07.02 Solistlerden Beçmeler 07.30 Haberler 07 40 lan 21.00 Senfonik müzik TUrküler 08.00 Sabah için mü 22.00 Haberler 22.12 Gecenin sik 9.00 özer Uçar'dan sar getirdıkleri 23.00 Cuma konkılar (W.15 Türk Inkılap Ta seri 24 00 Gece ve müzik 01.00 rihi 09.30 Sabah konseri 10.00 Kapanış. TRTI kbacaı • TMMOB Mimarlar Odası tarafından ayda bir çıkarılan «Mimarlık» dergisinin 178. sayısı yayımlandı. Kapağını Yılmaz Ay san'm yaptıgı bu sayıda «Mimarlıktan», «Eski Malatya Ulu Canıii», «Şirinköy: Ya da Köyde Apartman», «Beritanlı Aşireti Mekânsal örgütlenme», «Ya pı Kooperatiflerinin Kentleşme 4racı Olarak Kullanılabilirliği ve Kaybolan Fır satlar», «20. Yüiyıl Başlarında Mimarlık Meslefîi» başlıklı vazılar bulunuyor. • Bursa Belediyesi Basm Bürosu, 714 temmuz tarihleri arasında yapılan ve on ülkeden îolklor ekip lerlnin katıldığı Bursa 21. Uluslararası Festlvall'nl 154 bin kişinin izledlğinl blldlrdi. Bu arada yağışlar nedeniyle festlvalin iki gösterisi Bursa Atatürk Spor Sarayı'nda yapıldı. • Çin Halk Cumhuriyeti' nin Uygur bölgeslndeı? Çin ile Imzalanan kültürel değigbn progTamı çerçevesinde Tiirkiye'ye gelen «Sing Yang» Topluluğu Ankara An Slneması'nda iki gösterl yaptı. • «Atatürk'ün Kurduğu Modern Türkiye» konulu uluslararası şlir ve kompozisyon yanşmalarmda dereceye giren çeşitli ülkelere mensup 27 kişinin Türkiye'yi ziyaretlerl sırasında îzmlr'e de geleceklerl blldlrildl. • Siirt'te çeşitli sosyal ve kültürel çabalarda ken dlni gösteren Slirt Lisesl kentin bir gereksiniml olarak eksikliği görülen bir orkestra kurdu. Orkestrada Nihat Yalçm, Faysal Çe llktug, Yüdırım Bağış ve tlkay Kılıçcıoğlu bulunuyor. • Yapımı on yıldır süren Niğde Müzesi'nin iki ay lçerisinde açılacagı blldlrildl. Niğde Valisi Bedrl Nazlı oğlu'nun verdlği bilgiye göre Akmedrese kesiminde yapımı tamamlanmak üzere olan müze blnası İçin de çeşitli düzenlemelere başlandı. Nazlıoğlu açıhşı için her türlü önlemln almdığmı da bildirdi. Yasar • « KemaFin ünlü eseri Ince Memed Cinceye cevrildi ANKARA, (Cumhuriyet Bürosu) Yaşar Kemal'in ünlü eserl «tnce Memed» Çınceye çevrilerek Çin Halk Cumhuriyetl'nde yaymlandı. Son yıllarda canlı bir yayın etkinliğl görülen Çin Halk Çumhuriyeti'ndej bılimsel ve teknik alandaki sureli yayın ve kitaplann ya nısıra, yazmsal dergl ve yapıtlann da arttıgı bildiriliyor. Batı dilleri öğrerdminin de daha da özendirilmeye başlandıgı, Goethe, Dickens, Bronte, Çehov. Stendhal gibi ünlü yazarların yapıtlannm Çince çevirilerinln yayınlan dığı, bu arada ünlü yazarımız Yaşar Kemal'in «Ince Memedinin birinci cildinin de Çınceye çevrilerek satışa sunulduğu öğrenıldı. Turkçeden çevirisi l i Xiande tarafından yapılan ese rın birinci cildinin îlk baskısmın 40 bin olduğu ve olumlu eleştiriler aldığı belirtiliyor. Önsozde Yaşar Ke mal'in yaşamı ve yapıtlan tamtıldıktan sonra şöyle daniliyor: •Olay örgüsü kabanp dur gunlaftan, kahramaniarının kişlligi keskin çizgilerle çizilmiş, Dili an, gösterlşsiz, yerel renkleri yoğun, okuyu cuyu sürukleyen güçlO bir yapıt. Bütün bu özellikler açıkça, bunlarm tümü, kahramanlık destanları, söylenceler ve turküler gibi halk edebiyatının anlatım biçiminden kaynaklanmakta. Kı sacası Ya^ar Kemal, kabramanhk destanlarının, türkülerin ve destanlarra yazılış yöntemi ile, eleştlrisel gerçekciliğin yazınsal yöntemini doğal bir uyumla harman lamış.» TRTIII Genclik Ödülleri82,, belirlendi Sanat Servisi Yann Der gisl'nin her yıl değisik sanat dallarında düzenledigl ve genç sanat edebiyat adamlarını kapsayan «Gençlik Ödülleri 82»nin sonuçlan açıklandı. Sanat ve edebiyatımızda toplumcu gerçekçiligi etkin kılmayı amaçlayan ödül, bu yıl eleştiri ve karikatür dalında gerçekleştirildi. Yapılan açıklamaya göre, «Eleştiri» de büyük ödül verilmedi. Ahmet Günbaş ve Vural Bahadır Baynl'a şür başan, Fahrettin Demlr'e ro man , öykü birinciliği. Mük rim Bahçeci, Erol Kartal, Er kan Karagöz'e roman öykü başan ödülü, Hilmi Zafer Şahin'e tiyatro başan ödülü. Taner Ay'a sinem a birincilik ödülü, Zekai Sezer'e plastlk sanatlar başan ödülü verildi. Aynı dalda aynca Kamil Eryazar. Hasan Mercan, Fahrettin Demir, Yüksel Demlrakler, Selim Erenturk. Ahmet Günbas, Tuncay Karabulak, Nazan Dormar, Taner Ay, Ramis Daraözel ödül kazandılar. Yanşmanın karikatür dalmda ise Büyük ödülü Abdullah Orhan kazanırken, Cezmi Ermiş birinci, Necati Abaa ikincl. Ümit Kartoglu üçüncü oldu. Fanık Çagla, Gürbüz Doğan Ekşioğlu da başan ödülü aldı. Bu dalın özel ödüllerini de Fethl Deve lioglu, Akın Önder. Celal Baykar, Atila Özer, Oguz Dicle, Erdoğan Karayel, Serdar Günbilen, Yankı Yazgan, Akif Kökçe ve Ibrahim Tun cay aldılar. Sanayi ve Teknoloji Bakanlıgı MÜFETTİŞ MUAVİNÜĞI GİRİŞ İMTİHANI Sanayi ve Teknoloji Bakanlıgı Teftlş Kurulu Başkanlıgı'na imtihanla Müfettiş Muavini almacaktır. 1 Imtihana girebilmek için: a) Hukuk, Siyasal Bilgiler, Iküsat, Işletme vo tdart llimler Fakülteleri ile lktisadi ve Ticari llimler Fakülte. Akademi ve Yüksek Okullan veya meslek icın gerekli kültürü veren ve yukarıda belirtilen ögrenim kurumlanna eşitliği Milli Eğitim Bakanlıgı DT& kabul olunan yerli ve yabancı, Fakülte, Akademi ve Yüksek Okullardan birini bitirmiş olmak, D) Devlet Memurlan Kanunu'nun 48'inci maddesinde yazılı niteliklere sahip olmak ve fiili askerlik görevini yapmış veya* erteletmiş bulunmak, c) Imtihamn ilân edildiş' tarihte 30 yaşını doldunnanîiş bulunmak, gerekir. 2 Yazılı imtihanlar 16 a 1982 tarihinde Ankara da başlayacaktır. 3 Isteklilerin, imtihan için gerekli belgeleri gö3teren ve imtihan konuları hakkında lüzumlu bilgibri veren broşüru, Ankara'da Sanayi ve TeknoloH Bakanlıgı Teftiş Kurulu Başkanlıgı'ndan, İ3tanbul ve Izmir Sanayi ve Teknoloji Bölge Müdürluklennaen bizzat veya mektupla temin etmelerl mümkündür. 4 Imtihanlara girmek içta 27.7.1982 salı gunü akşam>na kadar Sanayi va Teknoloji Bakanlıgı Teftiş Kurulu Başkanhğı'na belgeleri il« birlikte yazılı olarak basvurmalan gerekir. Postadaki gecikm<!'.e<* dikkate alınmaz. i!ân olunur. ;CBasin: 17336)] r, 5108 Erol GÜNAYDINın «Karagözün Gözü» oyunu ARM'de ih tsfrnıbul fesfivali Akbank Çocuk Tlyatrosu Erol Günaydm'ın yazıp yönettiği «Karagöz'ün Gözü» oyununu Atatürk Kültür Merkazi Tiyatrosu'nda sahneye getirecek. (Saat: 11.00). Programmda Divan, Merhaba, Güzelleme, Atışma. Şiir, Dudakdeğmez (Lebdeğmez), Muamma. Hikayeli Türkü. Türkü, Dogmaca rürkünün yer aldıgı. Aşıklar Şölenl Erzurum, Kars, tstanbul, Sivas, Gazİantep ve Konya yöresinden 16 saz şairinin katılunıyla saat 21.30'da Yedikule Müzesi Açıkhava Tiyatrosu'nda gerçekleşiyor. Arnavutluk Halk Danslan Topluluğu Saat 21.30'da Açık hava Tiyatrosu'nda. «Diva» filmi Konak Sinemasında. (Saat: 14.3018.0021.30) bulmaca 1 2 3 4 5 6 7! • 8 9 1 2 3456 7 8 9 t LAN OSMAN1YE ASLİYE HUKUK HAKİMLİĞ1NDEN 981/214 Davacı Abdurrahman Dede Keskinbaş vekili Av. M. Kınifi Kal ile davalı Belediye Başkanlığı, Hazine ve Tabaii devleti aliyeden derçli Hafize Makbule hamm Binti Hüseyin bey Kaymak ara.4i.nda yapılan tapu iptali ve tesçil davasının açık duruşması sırasında verilen karar gereğince; Tapu malıki Hüseyin Kızı Makbulenın tebligata yarar adresi bulunamadığmdan Tebai devleti aliyeden derçlı Hafize Makbule hanım blnti Hüseyin bey Kaynrik'm duruşma günü 21.91982 gününde mahkempmizde hazır bulunması veya bir vekille temsil olunması için gıyab kararı yerine kaim olmak üzere Üanen tebliğ olunur. (Basin: 18725) 5108 i • 111 SOLDAN SAGA: 1 Çağdaş Romen edeblyatımn en iyi gUldürU yazarı ve en büyük nesir ustalarından biri sayılan lon Luca önadlı yasar (18521912). 2 Japonya'da bir limaıı... Bir halk oyunu. 3 Iyi... Bir çoklannki pazara çıkmıştır. 4 İlkel bir deni2 taşıtı... Dolaylı olarak anlatma. 5 Tulyumun simgesi... Zehir... Yabancı. 6 GümUşün simgesi... RUtbesiz asker. 7 Kınm'da ünlU bir savasa sahne olmuş olan bir limaa 3 Utyumun simgesi... Bir hayvan (ve insan) hastahgı. 9 Bir tşl yapmak için birleşme. YUKARD4N AŞAGIYA: l Modern peyzaj resminın öncülerinden biri sayılan 1819. yüzyıl tnglliz ressamı. 2 Ayaklanan... Faldr. 3 Dans... Bir renk. 1 !mI M L •Mi *•• HM 4 Bir renk... Mlrdmum. 5 Baş derdi.., «teçer fiyat. 6 « '1 anlamayan nesle âşina değiliz». 7 Yanm serenlen sağa sola ya da ortaya çevtrmek üzere bunların ucu na bağlj bulunan donanım... Istanbul'da bir semt. 8 Aşağı gören, levm eden. 9 Bir afiş ressamımız. \7 TEŞEKKÜLÜMÜZÜN ALTI ADET BİNASININ TEMİZLİK HİZMETLERİ YAPTIRILACAKTIR 1. Ihalt» kapalı zarfla tekllf almak suretiyle yapılacaktır. 2. Bu konuda teklif verme son günü 2.8.1982 Pazartesi günü saat 16.00'dır. 3. Şartnameler teklif verme son gününden önce Fmdıklı Meclisi Mebusan Caddesi No: 93 97 Koç Aslan Han K 4'deki Malzeme Ikmal Mudürlüğünden bedelstz olarak temin edilebilir. 4. Teşbkkulümüz 2490 sayılı kanuna fabi değildır. D.B. DENIZ NAKLIYATI T.A.Ş. GENEL MUDURLUGÜ (Basui: 18838) •«•• 1 23456789 | ! r A m /\ i 1 $ M k # u A mr ı ft t m 1 A M $ R t N umm n 1 , r> n ı L 1 f\ M 1 0 T L V IN H A ı l 1 l 1 l 1 a a, i A i
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog