Bugünden 1930'a 5,498,966 adet makaleKatalog


«
»

16 TEMMUZ 1982 DIŞ HABERLER Cumhuriyet 3 Kaddumi: Beyrut'u ele geçirme Israil'e pahalıya mal olur VİYANA, (Cumhuriyet) Filistin Kurtulus Örgtuü Siyasi BMIO Şefi Faruk Kadduro!, geçen sa'ı günü Avusturya Başbakanı Bruno Kreisky ile Lübnan savaşındaki yeni gelişmeler üzerine görüştü. Arafat'tan sonra FKO'nün en önemH kişilerinden biri olan Kaddumi, bundan kısa bir eüre önce de transa Cumhurbaşkanı Mittenand'ı ziyaret etmişti. Sah Künü Viyana'ya gelen Kadıiumi bu arada Arbeiter Zeitung gazetesinin Yazıişleri Müdürü Gorg Hoffmann Ostintof ile de kısa bir röportaj yaptı A.Z. Lübnan sorunu üze rine yapılan görüşmelerde başanlı bir sonuç bekleneceğı üzerine konuşuluyor. Müzakerelerin şimdıki durutnunu siz nasıl göruyorsunu7? KADDUMt FKÖ ve Lüb nan hükümeti arasmdakigö ruşmeler devam edıyor. Biz Israil'in ateşi kesmesini ve geri çekilmesini ve BM'nin bir barış gücü göndermesini söylüyoruz. A.Z. Sayın Kaddumi son zamanlarda FKÖ'nün tu tumunda bir değişiklik olduğu kanısı var. İsrail ile beraber mevcut olacak bir Filistin devletini kabul etme doğrultusunda. Bu kanı doğ ru mu? KADDUMİ FKÖ'nün tu tumunda bir değişiklik yoktur. Biz baştan beri b'r dev let içinde İsraillilerle birlikte barışçıl bir şeki'de bir arada olmanın zorunluluğunu özellikle belırttik. Biz es kiden de olduğu gibi bu amacı gerçekleştirmeye çalışı yoruz. Bir devlet içinde israillilerle beraber bulunma yı banşçıl bir çözümle elde etmeyi istiyoruz A.Z FKÖ Batı Beyrut'f,a kuşatma altına alındı. Sa vunma Bakanı Sharon ve diğer israil hükümet üyeleri sürekli Beyrut'a saldm tehdidinde bulunuyorlar. KADDUMİ Tehdit etmiyorlar. Şu anda saldınyor lar zaten. Beyrut'laki binaları Filistin kamplannı yıktılar. Binlerce insanı. sivili öldürdüler. Ve siviller üzerine yoğun saldınlannı sür dürüyorlar. Bu Nazilere ben zer bir hareket. Sharon. Hit ler'in yaptığının aynısını va pıyor. Nazilerin Varşova'ya Polonyalılara saldırdı&ı 7amanki gibı tehdit etmiyorlar, şu anda saldırıyorlar. Ama halkımız yüreklice direniyor. Beyrut istila etmek istendiğinde ne kadar çok İsrail askerinin öleceğini Sharon da biliyor. A.Z. tsrail ordusunun Beyrut'u ele geçireceğini ve orada FKÖ'yü yeneceğini sa nıyor musunuz? KADDUMİ Bu Israil'o pahalıya mal olur. Bu soruyu Sharon'a sormalısınız. Açık söylüyoruz. Işgalciler ülkeyi terketmelidirler. İsrail'in şartsız ve en çabuk şekilde geri çekilmesini isteyen Güvenlik Konseyi'nin 509 sayılı kararı var. Etyopya ib Somali arasındaki savasta 63 asker öldü 9 Galcaio hentıne karşı gerçekleşbn bir Et yopya hava saldırısı sırasmda, bir Etyopya uçağı düsürüldü. NAİROBİ, Kenya (AP1 Afrika'nın doğusunda bulunan Etyopya ile So mali arasında süren çatışmalarda 63 askerin öl düğü ve bu arada Etyop ya uçaklarının Somali'nin bir kentine daha ha va saldırısında bulunduğu bildiriliyor. Somali resmi haber ajansı SONNA tarafından duyurulan bir bildiride, sah akşamı Etyop'ya sınınna yakın Balam bal adlı yerleşim merkezinde yeni çarpışmalann meydana geldiği ve çarpışmalarda 60 Etyopyah ve 3 Somalili as kerin öldüğü belirtildi. Önceki gün Somali'nin Mudugh yöresindeki Gal caio kentine karşı gerçekleşen bir Etyopya ha va saldırısı sırasmda ise bir Etyopya savaş uçağının düşürüldüğü öne sürüldü. Almanya yabancıların geri dönmesi icin bazı kolaylıklar getiriyor Ülkeden ayrılmalanndan 6 ay sonra, yaban yalnızca 2 yıldan sonra çe kllebiliyordu. cı işcilere, tasarruf bonolannı ve emeklilik dar da, yıldaŞimdiye kayalnızca 20 primlerini çekme hakkı tanınıyor. bin yabancı bu haktan ya BONN <a.a.) 1960'larda bir milyonuncu «konuk işçi»yi törenlerle karşılayan ve bir motosikletle ödüllen diren Federal Almanya, şimdl. yabancı işçiler milyonları bulduğunda, çeşitll toplum ve eğitim sorunlarıyla baş etmeye çahşıyor ve yabancıların «evlerlne dönmelerlni» lstlyor. Bonn hükümeti, 1,5 milyonu Türk olan 4.65 mllyon yabancı işçinin yurtlarına dönmelerini «kolaylaştırmak» için önceki gün bazı önlemler aldı. Bunlar arasında, evlerine dönen yabancılara, yurtlarında kalmak ya da Almanya'ya dön mek arasında bir secim ya pabilmelerl İçin 6 aylık bir düşünme süresl tanınması da bulunuyor. Almanya'dan ayrılmalanndan 6 ay sonra. yabancı lşçilere. tasarruf bonolannı ve emeklilik primlerini çekme hakkı tanınıyor. Işçi, eski Işvereniy le anlaşmaya varabilirse, özel emeklilik programlarmda btrikmiş olan primle rini de a'.abilecek Daha ön ceden, emeklilik primlerl rarlanmıştı. F. Almanya Çalışma Bakanı Heinz Westphal, hükümetin aldığı önlemleri açıklarken bunların, daha çok Türk işçilerine yönelik olduğunu belirtmekten kaçınmışsa da, «Türk vatandaşlarımiz hakkında kaypı lanıyoruz» şeklinde konuştu. Westphai, Federat Almanya'mn «Tabancıların enteçrre olmalarından mem nunhık duyacagını» söyleledi. Bunun, Alman uyruğu na geçilmesi anlamına gel diğini bildirdi. Portekiz Askeri Devrim Konseyi dağıtılıyor Dış Haberler Servisi * Portekiz parlamentosu, sekiz yıl önce yanm yüzyıllık bir sağcı askeri diktatörltfge son veren Portekiz Silah lı Kuvvetlerinin yönetim üzerindeki denetimini sağlayan Askeri Devrim Konseyinin tasfiye edilmesine karar verdl. Askeri Devrim Konseyinin tasfiye edllmesl için ya pılan oylamada iktidardakl «Demokratik tttifak» ve muhalefettekl Sosyalistler ve Sosyal Demokratlar bir likte Devrim Konseyinin kal dırılması yönünde oy kullandılar. Komünistler ve dl ger sol partiler ise tasanya karşı oy kullandılar. 1974 yılında gerçekleşen Portekiz devriminde oluştu rulan Devrim Konseyi Kuv vet Komutanlarından ve 15 diğer subaydan oluşuyor. Devrim Konseyi bu yıl gerçekleştlrilecek olan genlş bir anayasa reformuna ka, dar görevlni sürdürecek. Shultz: Sovyetlerle ıliskide kendine güven stratejisi giderilmeli tVASHÎNGTON, (THA) ABD'nin yenl Dışişleri Bakam George Shultz, Senato Dış îlişkiler Komitesinde yaptığı konuş«lada, Sovyetler Birliği ile ilişkilerde bir «Kendine güven stratejisi» güdülmesi gerektiğini, ABD'nin Sovyetler'le çatışma aramaması ancak eleştirmekten de kaçınmaması gerektiğini söyledi. Dışişleri Bakanlığına atanmasıyla ilgili olarak dış ilişkiler komitesinde iki gundür süren onaylama toplantısının son oturumunda yaptığı konuşmada Shultz özetle şu görüşlere yer verdi: «Sovyetler'e karşı saldırganlık veya çatışma değil. aına kendine güven kuvvet ve gerçekçilik stratejisi içinde olmalıyız. Yanlış olduğuna inanrtığımız bir davranışlarını çördüğümüz zaman bunu açıkça söylemeliyiz. Bir başkasını rahatsız edebileceğimiz endişcsiyle gerçeği söylenıekten kaçınmaamamız gerekir.» Polonyada tutuklu 4 0 sendikacı Batıya gitme sartıyla serbest bırakıldı VARŞOVA. (Ajanslar) Polonya'da 40 tutuklunun serbest bırakıldığı açıklandı. Serbest bırakılanlar ara sında, Polonya'daki reiim muhalifi ve Dayanışma Sen dikası Danışmanı Jacek Kuron'un oğlu Maciej de bulunuyor. Polonya yetkililerinin, 22 temmuzdaki Polonya ulusal bayrann nedeniyle, ılımlı davranmayı düşünerek, geniş çaplı bir serbest bırakma programının uygulandığı kaydedildi. Güvenilir kaynakların açıklamasına göre, Kuron ailesinin 22 yaşmdaki üyesi Maciej serbest bırakılarak evine döndü, ancak, Maciej' in çıktığı Bialoleka hapishanesinde 400 kadar tutuklunun daha bulunduğu bildirildi. Tutuklular arasında Maciej'in ağabeyi ve Dayanışma Sendikası'run önde gelen liderleri bulunuyor. Polonya'daki toplam tutuklu sayısı ise 2.500 olarak tahmin ediUyor. îngiliz yayin kurumu BBC nin haberine göre 40 tutuklu Batı'ya gitmeleri koşuluy la serbest bırakıldı. Haberde. bu amaçla F. Almanya'nın başkenti Bonn'da bir göç men bürosu kurulduğu da yer aldı.. Haarvuıda Bağlantısızlar Dssbakcsnlar TopIantHsı Lefkose'de basladı • • PEREZ DE CUELLAR'IN TOPLANTIYA KATILMASI YÖNÜNDEKÎ ÇABALAR SONUÇ VERME . Dİ. TOPLANTIDA BfitLEŞ MÎŞ MİLLETLERİ BM GENEL KURUL BAŞKANI TEMSİL EDECEK. LEFKOŞE, (CumhurJyet Bflrosu) Filistin sorununu göriişmek üzere dün saat 18.00*de Lefkoşe'nin Rum kesiminda ki Hilton Otelinde toplanan bağlantısız Ulkeler dışişleri bakanlanna yeni temsilciler katı Iıyor. Küba, Kore, Kndistan, Ürdün, Bangladeş, Zambıa ve tran Dışişleri Bakanlanndan sonra, Cezayir, Fas ve Benin Dışişleri Bakanlan da Kuzey Kıbns'a ,geldiler. Toplantıya katılacaklanra bildiren 54 ülkeden Nijerya, Tunus ve Kuveyt temsilcileri de Kıbns'a ulaştı. Toplantıya bağlantisızlar hareketinin çağnlısı olarak Romanya'nın da katılacağı bildirildi. Rurnlar 1974 darbesini ve barıs harekitını kınadı îzzet Rıza YALIN LEFKOŞE 1974 yılın' da Kıbrıs'ta girişilen Yunan darbesl ve «Türk isti lası» olarak tanımlanan Türk Barış Harekâtı'nı kınamak üzere dün Rum Tem. silciler Meclisinde özel bir oturum yapıldı. Yunan darbesi ve Türk barış harekâtı'nın yıldönüm leri nedeniyle Lefkoşe'nin Rum kesimindeki Rum Tem silciler Meclisi Başkanı La das, «Siyasal soruna hakça bir çözüm bulununcaya dek Kıbrıs halkınm mücadeleyi sürdüreceğini» belirtti. «Bn mücadelede Rum halkına birlik çağınsı»nda bulundu. «Siyasal sorunun hakça çözümü için Rum hüküınetinin nğraş verdiğini» savunan Ladas, «Türkiye'nin uzlaşma tutumunu sürdürmesi nedeniyle çözüm yolunda ilerleme kaydedilme diğini» savundu. Rum Meclisinde temsil edilen parti temsilcileri de, darbe ve Türk müdahalesi ne ilişkin konuşmalar yaptı .lar. ...size en yakın Yapı Kredi'ye uğrayın. Yurttakiler için, uzun vadeli bir hesap açın. Yapı Kredi'de döviz bozdurarak açtınlan vadeli hesaplar, yabana bankalann verdiğinden yedi kat fazlasını veriyor. Yakınlannız adma Hazır yunda gelmişken; açın bu hesabı. gelin,evin bütçesinde bu Paranız Yapı Kredi'de ferahlığı yaratın. İşinizin başma gönül rahatlığıyla durdugu sürece: dönün. İster aydan aya... İster altı aydan altı aya gelsinler, Yapı Kredi'den YAPI ve KREDİ •feizlerini alsmlar. BANKASI Ferahlasmlar. "hizmette sınır kuacaı • ABD'nin Sibirya'dan Batı Avrupa'ya gettrilecek doğal gaz boru hattmda tümüyle Amerikan teknolojî« sinin kullanılmasını yasak: layan bildirisi, Avrupa Eko nomik Topluluğu tarafmdan tepkiyle karşılandı. © Hindistan Başbakanı îndra Gandi, «ABD, anti demokratik rejimleri her bakımdan, moralman, askeri alanda ve maddi olarak; desteklemektedir. dedi. • Sovyetler Birliği'nin, Birleşik Amerika'nm Sovyet dış ücaretı konusunda ha«ırladığı raporu düpedüz yalan» olarak nitelendirdiği bildirildl. • Güney Afrika'da, Pretorio kentinln batısmda küçük bir askeri uçakla özel bir uçağın havada çarpışma . « 89SUCU en az 14 klşl
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog