Bugünden 1930'a 5,499,529 adet makaleKatalog


«
»

Cumhuriyet 2 8 temmuz tarihll Cumburiyet'te «Bir Macar fihai sansür tarafından yasaklandı» başhklı bir haber yayunlandı. Merakla okudum, şöyle deniyorâu haberde: «İstan bul Şenliğinde bu yü ilk kez düzenlenen sinema bölüraünde yer alan Macar filmî Csontvary sansür kurulunca son anda ya saklandıgı için gösterilemeyecek. Macar yönetmenl Z. Hussarik'ln yapıtı, ünlü bir Macar naif ressamının yaşamını anlalan bir yapıtı, sanat üstüne fibnlerc aynlan gösterîye Macarlarca özel olarak yollannu$tı. Dünyaca tanınan bu sanat yapılının yasaklanma gerekçesî açık olarak bellrlenmedi..» CsontTary (Çontvâri okunur) adı ben öe bir anıyı canlandırdı. On yıl kadar ön ce, Macaristan Yazarlar Birliği'nin çağn lısı olarak Macaristan'a gitmiştim. Onbeş gün geçirdim orada. Estergon'dan Balaton gölüne dek gezdim bu güzel ülkeyi. Gezl yazüarımda anlatmışımdır. Budapeşte'de ylusal resim müzeslni gezerken, en çok, Csontvary'ye ayrılan bölümde kaldığımı an sıyorum. Bu büyük sanatçı gerçekten ilgimi çekmişti. O bölümden çıkarken, Csont vary'den bir am olarak, onun basılı kopye iki resmini satm almıştım. Peşte'den ayrı lacağımız gün, gara giderken, bu iki resml otomobilde unuttum. Anılarımda bu olayı da anlatmam üzerine, Macaristan'ın Ankara büyükelçisi, unutamayacagım bir in celik göstererek, Csontvary üstüne Maca ristan'da Ingilizce basılmış, resimli büyük bir kitap gönderdi bana. îşte, Csontvary'nin yaşamını konu alan f ilmin yasaklandıgı haberini gazetede okuyunca, kitaplığımda o güzel kltabı bu lup ünlü ressamm resimlerine bir daha hayranhkla göz gezdirdim. Yasaklama ne denini bilmiyorum, filmi de elbet görme dim. Ama «Csontvary'nin bizde hlç bilinmediğini düşünerek, bu sanatçı üstüne OLAYLAR VE GÖRÜŞLER 16 TEMMUZ 1982 Tivadar Csontvary Mellh Cevdet ANDAY kısaca da olsa bilgi vermeğl, onun sanatmdan sözetmeği düşündum. Gerçl, genellikle demldiği gibl, naiv primitif resim türüne sokulabüecek yapıt lardır onun resimlerinin çoğu, ama buncası hiç de yeterli sayümamalıdır Csont vary için, ben onun sanatını çok daha kapsamh bir tanılamağa değer buluyorum. Belki de bütün resim tarihinin tortularını içerir bu sanat. Onun eczacılıktan, hekimükten gelme bir ressam olduğunu, kendi kendine ça hşarak yolunu bulduğunu gözönüne alırsak, ondaki bu naiv özelliğin nedenini an lamakta güçlük çekmeyiz. Doğrusu bunda Csontvary'nin gizemci yanımn etkisl de ağır basmısttr. Çeşitli hastalıklara ya kalanmı* olan Csontvary, gençliğinde, bronşitini iylleştirmek İçin gittiği Karpat larda, birden resim yapma hevesine kapılır, kâğıdını kaleminl cebine sokup dağlarda doğa görünüleri çlzerken sesler duymağa başlar, ona ressamlarm en bü yüğü, hattâ Raphael'den büyük olacagı fısıldanmaktadır. Eşi az bulunur bir ken dine güven. bir kendini beğenmişlik duygusuna kapılmıştır sanatçı. Sonradan an laşıldığına göre. bütün yaşamvnüa acısını çektlği şizofreni'nin baslangıcıdır bu.. 1880 yılmda, Budapeşte Güzel Sanatlar Akademisi Müdürüne yazdıgı mektuba. pek cesaret verid bir yanıt alamaz. Artık iş başa düsmüştür. Baphael'den büyük olacağı sanısı hep kulağındadır. Roma'ya gl der, Vatikan'da Raphaet'lert seyreder. îçindekl ateş büyümektedir. Çünkü özel bir görevle gelmiştir dünyaya. Buna her zaman inandı Csontvary, onun Macar gö revlydl bu. Ama ailesi Macar kökenli değildi. uzun yıllardan beri Macarlaşmıştı, Polonya lı soylu bir aileden geliyordu. Tivadar Koszka idi gerçek adı, kemlk anlamına gelen «Kosztka»yı Macarcasına çevlrdr. Csont. Ailenin bir kolu Bohemya'ya göçtü. bir kolu Macaristan'da yerleşti. Dede Andras Kosztka'ya, İmparator Leopold soyluiuk bagışladı ve onu Türklere karşı savaşta komutan atadı. Ailede yargıçlar, subaylar yettşti. Ressamm büyük babasınm babası mühendis. büyük babası mimar, babası doktor ve eczası idl. Tlvadar Csontvary. 1818'de doğdu. 1904'de öldü. 1818 Van Gogh'un doğum yılıdır. hu rastlantıda garip olan, Van Gogh ile Csont vary arasmdaki yazgı ve yalvaç klşilik ben zerltğidlr. Onlann ressam olma savaşım larında yakmlık bulmamak olanaksızdır. Csontvary, Fransız geçlzlenlmcilik ak\mı ile de klml sanat yaklaşımlan baktmmdan yakmlık gösterlr. Onun resimleri nln blrtakımında görülen naiv tutumu gözönüne aldıSımi7da. Cstmtvary'yi Macaristan'ın Henrt Rousseau'su sayablllrlz elbet. Gerçektistticü niteliğl ise, bana so rarsamz, daha da ağır basmaktadır. Bütün bu bewjetme!erin yanmda. en dogru olarak söylene<'ek söz, Csontvary'nin kişi sel bir blçim yaratmış olmasıdır.. Tüm ki şisel biçemler gibi, onunklsi de. sanat tarltalntn derinliklerlnden kaynaklanır el bet, öylesine tel, Csontvary'nin sanatını anlamak için Mısır'da, Japon süslemeciliginde, Acem minyatürlerinde de kalmayarak, mağara duvar resimlerine dek uzana biliriz. Bunda şaşacak bir yan yok, bütün yaratıcüıklann kaynağv geçmistedir: önemli olan. sanatçmın kişiligine ayıraca ğırtuz yerdedir. Bu bakımdan Csontvary, incelenmeğe deger bir ornek sayılmalıdır. Önce şunu belirtmekte yarar var ki, Csontvary. kendl yolunu kendi bulmasma karşın, naiv doğsda kalmamıştır hiç de; hattâ onu belli bir akımın kuralları ve kuramlan ile de açıklamak yanlış olur.. KişlliÇinin özgünlüğü buradadır onun. An cak Csontvary, çağcıl sanatm doŞuşu dö nemlnde yasamış blr ressamdır. bu döne min bütün atilganlığuıı savaşımmı dene yiminı taşır. Sicilya görünülerinde de, LUb nan'da sedir ağaçları karşısmda da. Fllistln'deki agîama duvarı onttnde de o bir moderndlr. Çagın opMk blllmi koşutunda. ışıgı incelemiş. rengin değişim kuralları uzerinde çahşmıştır. Doga ile resim arasmdaki Uiskt baslıca sorunu olmuştur onun. Bütün bunlar apaçık iken. onun har, talıgı (şizorrenl) İle yapıtı arasında iliş kiler arsmak. ancak ayn bir tnerak ko nusu savılmalıdır. Gerci şlrofrenl. normal usun yasaklanm yatsır. bilinçaltı anlardan bagımsız olarak yüze çıkar ama duyguların dünvasına yabancılasmak anlamlarla slmgelere asırı duyarlık bütün sanatçıların hic defeilse zaman raman. esin kaynafeı olmamıs mıdır?.. Csontvary' nin yapıtını inrelerken. onun hfstalıgı U7,erlnde çokça durmak. onun sanatının gi zine varmaktan bi?.î uzaklaştırır sanınm. Gösterllmeyen fllmde. onun resimle rlne ne ölçüds yer verildigini. yaşam öy küsünün sanatmdan daha mı çok vurgulandığmı blmlvorum elbet. Cumhuriyel Sahibi: Cumhuriyet Matbaacılıkve GazetecilikT.A.Ş. ^ NADİR NADİ a d ı n a C*nel Yavın Müdürik Müe»»*seMüdürüY.z. Işleri Müdürü Basan v» Yayan V HASAN CEMAL EMİNE UŞAKUCİL OKAY CÖNENSİN Cumhuriyet Matbaacılık ve Gaîeteciük T.A.S. postaKolusu: 246 IStanbul Tel: 20 97 03 t5H»U BÜROLAR ANKARA.KonurSokakno. 24/4 Yenisehir Tel: 17 582517 5866 Idaıe: 1833 35 İZMİR: • AOANA: Halit 7iy« Buivsn No: 65/3 Tel. 25 47 091J1230 Atalürk Caddssi, Türk Hava Kurutnu l$hanı Kat 2 '3 T»l.1456019731 TAKVtM IMSAK GUN6Ş ÖĞLE 13.20 İKİNDİ 16 Temmuı 198i, AK5AM 20.39 YATSf. 22.36 3.25 5.40 17.19 C Cumhuriyet 16 TEMMUZ 1932 GAZİ HZ. ANKARA'DAN Yaşldar Enver Naci GÖKŞEN 1rleşmiş Milletler'ce 1982, «Dünya Yaşlılar Yılı> olarak benimsendi; 1983 de «Gençlik Yılı»... Eskilerin «âhir ömür» Uedikle.. yaşlıîık, yaşamm en olgun çağıdır, ama ne de olsa bir sondur. .u da bir gerçek kl, yaşünın L^^ı ve deney birikimlerinden yararlanmak topluma çok şeyler kazandırır, ışık tutar. Büyük Atatürk'ün yaşlı, dolayısıyla emekli kişiler içm söylediğl şu özlü sözler gerçeği ne güzel aydınlatmaktadır: «Bir mllletin yaşü vatandaşlarına ve emeklllerine karşı tutumu, o milletin yaşama kudretinin (gücünün) en önemli kıstasıdır (ölçütüdür.) Mazide (geçmlşte) muktedirken (güçlü iken) bütün kudretiyle (gücüyle) çalışmış olanlara karşı minnet hissi (gönül borçîuluğü) duymayan, bir milletin lstikbale (geleceğe) güvenle bakmaya hakkı yoktur. Adalet, şefkat duygusuv sevkitabü (lçgüdü) kaybolmuş demektir.» Yıllarca önce. ulu önderin parmak bastı|ı bir gerçeği bugün Birleşmiş Milletler ele alarak yerlnde bir değerbilirlik örneği göstermis oluyor. Yaşlıyı «yaş yetmiş, iş bitmiş» gibi sözlerle bir kıyıya ltlvermek toplumu önemli bir güç ye yarar kaynağından yoksun bırakmak demektir. Atalarımızın söylediği gibl «akıl yaşta değll, baştadır.> Çok doğru, ama eksik. Cenap Şahabettin. bu sözü Tiryaki Sözleri'nde söyle tamamlıyor: «Akıl yaşta değil, baştadır; îakat aklı başa yaş getirir.» Biige Confuçyus da Konuşmalar'mda yaşlılığa şu sözleriyle değiniyor: «On beş yaşında ken dimi öğrenmeye verdtav. otuz yaşrnda irademe sahip olabildim; kırk yaşında seziş yoluyla her şeyi kavradım; yetmiş yaşmda, doğru olan şeylere zarar vermeden, kalbimin isteklerini yertae getirebildim.» Yaşlılığı görece (itibari) bir düşünce olarak kabul edenler de vardır. Böyle düşünenler için yaşlılık, yıllann sürükleyip getirdigi bir yoz kıyı değil, bir kafa yapısıdır; yıllann sayısıyla ölçülemez. Niteklm yaşı pek ilerl olmamakla beraber her türlü düşünce ve davranıçıyla ihtiyar görünenler yanmda «iş bitmiş» denilenlerden canlı ola bilenler, genç düşüncelere sahip ve çevik atılunlar yapabilenler az değildir. Bundan dolayı da «ihtiyar genç», «genç ihtiyar» sözleri kunanmr olmuştur. «tnsanm yaşı, ruhunun gençuğme ya da ihtiyarlığma bağlıdır.» (Thomas Mann) îlkel toplumlarda lhtiyarlar tabu, yani tekinsiz ve kutsal sayılmışlardır. Bugünse böyle klşilerden olabildiğince yararlanmak için toplumlar ellerinden gelen katkı ve yardımı yapmaya ça lışmaktadırlar. Yaşamı sevmek, yaşamaktan zevk almak genç için de, yaşlı için de yararlı ve zorunlu bir olgudur. Yaşamı uzatmak için neler yapılmadı ve yapılmıyor! Aşılar, ilaçlar. büyükler için oyuncaklar... Yaşamı dinç, diri ve uzun küan başlıca etken ise «iyimserlik»tir Her seyl kendine dert edinen. olmayacak şeylerden sorun çıkaran kişi doğal yaşamını azaltmış olur. Atalanmız boş yere mi: «duvarı nem, insanı elem yıkar!» demişler... Kişilere daha küçük yaştan «ıyimserUk eğitimi» verilmişse sağlam. canlı ve uzun bir yaşhlıga erişebllirler. Yani «iyimserlik» yaşamımız üzerindeki başlıca etkendir. önemli olan yaşamı sevdirmek, klgiyl «yaşlı genç» yapabilmektir. Sonuçta deriz ki: Istesek de, tstemesek de gelen yasjlılık, dogal bir olaydır. Zamanın alıp götürdtiğü biyolojik güç, yerini deneye, düşünce ve bilgi gücüne bırakmaktadır. Kimi düşünür ve sanatçmın en olgun yapıttannı 60 yaşından sonra vermiş olmalar\ da bu düşünceyi pekiştirmez ml?.. Klm olursak olalım. yine de «aünya şirin, can azizdir.» Yeter ki biz, yıllann götürdük ierine yakınacak yerde gettrdlklerinden yararlanmasını bilelim!.. Sözün kısasr, «genç bllse, ihtiyar yapabllse» düşüncesini birleştirip kişiyl her iki çağında da yararlı. olumlu, verlmll kılabilmek ö'nemlidir. Ruh ve vücut saglığı yolundaki çalışmalar bu ereğe ulaşmak; aşılar, İlaçlar, kuruluşlar hep yaşlılığı aşmak için değil raidir?. 8 OPERATÖR Dr. KÂZIM SAR1 Genel Cerrahi Uzmanı Mecidiyeköy. Kervangeçme* Sok. No. 6 Keramet Apt IKeçecüer Garau yani) Tel: 66 47 48 HAREKET BUYURDULAK gaz'dan pompa. kanal ve tünel yoluyla sağlayabilmek için (BÜYÜKDERE İSTİNUh Rıtkı. Reşit Galip, RuAnkara 15 (teletonla) şen Eşref, Cevat Abbas, YE VE BALTALİMANI) Ha Reisicumhur Hazaretleri Kılıç Ali, Salih Beylerie liç ara yöreleri ettid edilbugün saat 7.30'da husnsi treniyle Yalova'ya ha diger asevat reiakat etmek miştir. İstinye tersanesinin tedir. reket buyurdular. KendlîstanbulNazım Planınca İerine Başyaverleriyle, Pa TÜZLA'ya nakll kesindir. îstlnye koyunun projemdeGÜZELLİK KRALİÇEMİZ PARİS'TE kl Hallç Boğaziçi su yolu ŞAT nakUyatma olağanüsraklı halk tarafından karParis İS (Hususi) tü elverlşlüiği. İstinye, Ha şılandı. Kendisine btıket1932 GUzellik Krallçesı llç arası arazinin kanal ve ler verildi. Keriman HaKeriman Halis Hanım Seyfi KİPMEN " tünel açımına ekonornik aUs Harum sefarethanede pederiyle beraber buraya çıdan uygunlu|u nedeniyle Y. Müh. Emekli General verilen öğle ziyafetinde vasıl oWu. İstasyonda bu yöre en son 15000'lik bulunduktan sonra saat Türk sefaret mensuplan. 4'te Belçika'ya hareket Türlc kolonlsi, ecnebi gamuştum. Bu Bakanlık tara haritalar üzerinde etüd eden Marmara ve Boğaz su etti. zetedler ve blr kısun tnefından yapıtım 2 defa TÜ dilerek uzmanlarca Kanallanna kapalıdır. Köprülerl Haliç eksenine dikey ya BİTAK'a ÎMAR VE İS Tünel su yolu saptanmışpay engelleriyle Hallç'ten ICAN BAKANLIĞI'na gön tır. Bu yol tizerinde 20 met HAVA POSTALARI BAŞLIYOR Marmara yönündekl düşük derilerek inceleme raporla re rakıma kadar olan arazide 2 m. derlnllkte ve 60 husustakl mukaveleyi haAnkar» İS Sonbahaakmtıları ve bu akmtımn rı ahnmıştır. önerlmdckl «Tlamak üzere görüşmera doğru baçlayacak olan noksanları tamamladım.. derece açık, kanal açılacak. doğurabileceğl ters akıntı lere başlsmışlardır. Valnız hava nakliyat postalarının lan önlenmektedir. Taymis Yapıtımın son raporu 13 e daha yüksek rakımlarda bu postalarda ahnacaK Tayyare Cemiyeti tarafınise 16 m. çapında tünel Haliç'i gibi kuvvetli GEL kim 1980 tarihüdir ve «GÖ mektup bedelleri biraz dan idare edileceği belli GİT akıntılarmdan. Tay RÜŞ VE ÖNERtLERÎMİN kullanılacaktır. fazla olacaktır. tstanbul' olmuştur. HUkümet nakDE İLERDE YAPILACAK miş gibi büyük nehir su Böylece bü güzergâhta îs la Ankara arasında sabah lîyat için elinde bulundur avantajından yoksundur. ARAŞTIRMA VE DEĞER tinye taraünda 2025 m. ve öğleden sonra olmak du|u tayyarelerl Cemiye1927'de mezbaha gibi çok LENDİRME ÇALIŞMALAlik btr kanaldan sonra 2825 üzere günde iki seîer yate devretmektedir. Posbüyük kirleticisinden sonra RINDA ELE ALINMA8I m 'lik bir tünel bulunacak püacaktır ta Umum MÜdürlugü ile hızlı sanayileşme ve plan PAYDALI OLACAĞI KA ve 9175 m. lik bir kanalla Cemiyet Ueri Rejenleri hu bulunduğu Halice ulaşılacaktır. *Tüm sız yerleşim sonunda 50 NAATtNDE» i £ 1975'te ÎTÜ. daha sonyıldanberi birlkmiş bir kîr bildirilmektedir. kanal tünel su yolu 14.025 ra Boğaziçl Üniversitesi Ha liliktedir. Bu pislik etken«Hsllç Sorumma Shr Ç6 m. olacak ve bu su yolunun llç Sempozyum'lan yapıl leri yetmlyormuş gibi Ha züm Önerisi» adlı yapıtımı maliyeti, DSİ kanal ve tü mıştı. ÎTÜ Sempozyumuna i iGünün ilanlarıl ) lic en güçlü doe;al besin net birim fiyatlarına göre önproje halinde inceleyen «HALtÇ SU KtRLtLÎĞtNtN kaynağı ALİBEY deresi su TMMOB. înşaat Mühendis 1.5 milyar TL.'yl aşmayaBUGÜNKÜ DURUMTJ» teb larmdan ALÎBSY barajı ne leri «TÜRKtYE MÜHEN caktır. Sanayide en az 12 GARİP TESADİIF liglerlyle katılan HÎDROBÎ deniyle yoksun bırakılmıs DİSLÎK HABERLERλ der m315m3 suyu îstinye'den, Daima talihli büetler Ümit gişeslndedtr. lkYOLOJİ Enstitüsü Profesör tır. Böylece akıntısı çok dü 4 m. terfi ederek tünele ba gislnde yaymlarmş, tmar ramlye kazanamadım diyenlere bu defa tayyare lerlnden Saym ÎLHAN AR şürülen Haliç'e ters akmtı ve îsk&n Bakanlığı 21,2. sarak Haliçte kuvvetli bir bileüerini Divanyolu'nda Ümit gişesinden alTÜZ ve KENAN KORK ları da girememekte ve kir 1977 tarihll yazısıyla yapı akıntı sağlanacaktır. raalaruu tavsiye ederim. Esat Muhlis. MAZ. 1970'lerde Haliç'te leticilerlnln kalıcüığı 50 tımın tescilini uygun bu Halen sanayide 2 m. su yaptıklan ettidlere dayana yıldan berl artarak artık larak lleride îstanbul NaZAYİ rak «HALÎCÎN ESKÎ GÜN açık blr kanalizasyon du zım Planmca Mühendislik yu 5 m terli ederek basan pompalar yurdumuzda iLERtNE GETÎRÎLMESÎ BİR 13 temmuz çarşamba akşamı saat on sırarumuna dönüşmüştür. Blr açısından irdeleneceğinl bll mal edilmektedir. Projemde larmda Moda Caddesı ile Kadıköy iskelesl araHAYALDEN ÎLERÎ GEÇdenlz subayı olarak yıllar dirmlşür. Blrçok dergi ve kullanılan pompaların. ay smda üçgen şeklinde elması bit plat.m broş kayMEZ.. Haliç'in üst düzeyde ca Hallçle yakmdan ilgilen makalelerde yapıtım yayın lik elektrik işletme giderı, bedümiştir. Bulan zatın tstanbul postahanesi 4 kanailzasyon kanşımı, tat mekte olduğumdan Haliç' lanmış ve ilgili yetkllilerin (KW/S, 9 TL) 5 milyon li numaralı kutu adresine M.M. rumuzu ile yazıh lı su akıntısı ve Marmara İn kurtuluşunun akmtı ve dikkati çekilmiştir. Ancak radan azdır. Pompaların bir olarak müracaat ettigı takdirde lyi bir mükâfatyönünden ters akmtıları ters akmtılanyla mümkün Haliç'in temizlenmesi ve aylık debisl ise, 30 milyon la memnun edilecektir. nedeniyle hayatlyetinl olabileceğine inanarak (HA kurtanlması çalışmalarmM3 olup bu mlktar tüm güçlükle koruyabileceğini LtÇ SORUNUNA BÎR ÇÖda son beş yıllık üygulan Haliç suyunun miktarına ancak bu zayıf akmtı ve ZÜM ÖNERİSİ) adlı yapı makta olan planda yapıtı eşittir. KanalTünel yöresi ters akmtılarm zamanla tunı yıllar öncesi hazırla ma yer verilmediği anlaşıl Haliç'l kirletmeyecek erı •••••••»•••••< >•••••••••»»•»•»»»»»»•••••» çok zayıflayacağını» bellrt mış ve 1976'da Sanayi ve maktadır. düstriye, hatta plailara, tu mektedlrler. Teknoloji Bakanlığma sun Bol ve temiz akvntıyı Bo rızme, su yolu taşımacılığı • na elverişli çok değer kaAradan 12 yıl geçmiş, A• libey Barajı sulanndan Ha •»••••••••»•»•»•••••••••••••••••»••»•••»• zançlı bir yöre olacaktır.. Bu yörenln değerlendirilme liç yoksun bırakıldığı gibi si ile projenin yatırım mali artan kirlillk nedeniyle ar yeti karşılanabllecektir. tık Hallç'ten Marmara yö nündeki akmtt çok zayıfla Problemlerin çözümü Bî mış dolayısiyle bunu karşı LÎM YOLU ETÜDLERE VE layan Marmara ve Boğaz PRAGMATİK DENEYLERÎ ters akmtılan da bu oranNE bağlıdır. Doğmatik ön Tasarruf Sahiplerine Duyurur da zayıtlamıştır. Artık Ha lemlerle Haliç problemtntn liçte 12 yıl 6nceki balık sü Ortakhğımızın Yıllık %45 Sabit Faizli VIII. Tertlp çözümü yerine, alınacak ön TahviUeri rüleri yaşamamaktadır. 12 lemlerin 1100 lük deney ha "• yıl önceki Haliç'i kirleten vuzunda trdelenmesi yapıl 26.7.1982 Tarihinden İtibaren etkenlert önlemekle Ha• malıdır. 1000 m2 İlk bir aMaliye Bakanlığı Hesap Uzmaıüan Kurulunca liç'in kurtarılma şansı kal landa Halicin tüm koşulTürkîye Vakıflar Bankası T.A.O. 16 ağustos 1982 pazartesi gunü saat 9.30'da Anka mamıştır. lanyla yapılacak deneyler • ra. İstanbul ve tzmir'de Hesap Uzman Muavtnliği • Karaköy Şubesinde yoluyla çözüm önlemleri ko BOĞAZÎÇt ÜNÎVERSÎgiriş sınavı açılacaktır. layca saptanabilir. ProjeSatışa Sunulacaktır. TESÎ HALtÇ SEMPOZYDSınava katılabilmek için: min FİZÎBÎLÎTE ETÜDLEMU «HALÎÇ MASTER PLA Işbu tahvillertn halka arzı Sermaye Piyaiası Kurua) Devlet Memurlan Kanunu'nun 48'inci madRÎNE bir an önce başlanaNI VE ÜYGTJLAMA PROGlu'nun 2 Temmuz 1982 tarih ve T8 sayılı iznine desinde yazılı nitelikler» sahip olmak, rak beş yıl lçinde uygulanRAMI KESÎN RAPORÜ» dayanmaktadır. b) 1.1.1962 tarihinde 35 yaşmı doldurmamış bu • • masma geçllmesinl gerekli yapıtmda yaymlanmıştır. Ancak bu izin tahvlllerimizin ve ortakhğımızın kulunmak. görmekteyim. HALİÇ SOHallç'tekl «ÎŞYERLERÎ rul veya kamuca tekeffülü anlamına gelmez. c) Siyasal Bilgller. lktisat, Hukuk, Jşletme ve RUNUNUN ÇÖZÜMÜNDE ANKETλ Hallç'teki işyer(VIII. Idart tlimler Fakülteleri ile îktisadi ve Ticari İlimYITÎRİLECEK ZAMANI • Ihraç edilecek tahvü tutan • 173 000 000. lerinln %98 kadan olan 696 ler Fakülte, Akademi ve Yüksek Okullan veya buntertip) M1Z KALMAMIŞTIR. işyerinin Haliç'e atmakta Satış Süresi lara eşitliği Milll Eğitim Bakanhğı'nca kabul olu26 7.1982 4.8.1982 olduğu SIVI ve KATTnın nan benzert Yabancı Fakülte veya Yüksek Okul f 10 Rün) çöplerln ve erozyonlann ni Vade lann birinden mezun olmak gerekir. 4 yıl t LA N telik ve mlktarlarım sergl Sınavlara giriş şartlannı ve sınav konulannt Itfa Vadesi Tahvillertn tamamı BOÛAZUYAN 8. lemektedir. Bu bilgilere da gösteren broşür. yukanda isimleri geçen Öğretitn 4 8.1986 tarihinde defASLİYE HUKUK yanılarak Hallç'l en çok Kurumlanndan ve Hesap Uzmanlan Kurulu BaşHAKİMLİĞİNDEN aten itfa olunaraktır. kirleten 88100 kadar işye kanlıgı ile Ankara. tstanbul ve tzmir Grup Baş Erken Ödeme Taahhüdü Tahviller 4.81983 ta1H81/266 Esas Tl bulunduğu, HALÎÇ'te Akanhklanndan sağlanabilir, l»»2/15tt Karat rihinden itibaren i&leKINTILARIN ÇOK DÜDavacı ilçemiz Çoplüçlft^ tsteklilertn en geç 30 temmuz 1982 günü akşamiş faizleriyle birlikte ŞÜK OLMASI KİRLtLİliği köyünden Nüıat Tekin mına kadar Maliye Bakanlığı Hesap Uımanlan istenildiği an paraya ĞÎN KALICILIĞININ EN tarafından aynı yerden oKurulu Başkanlığı ANKARA adresine belgeleri çevrllebilir. BÜYÜK ETKBNİ» olduğu lup adresi meçhul Nadiye ile birllkte yarıh olarak başvurmalan gerekir. Kupörler 2000 adet 25 000 TL" anlaşılmaktadır. Tekin (Karacabey) aleyhl(Basın: 17131) 5107 lik 1000 adet 50.000 ne actığı haysiyetsizllk neBoğaziçi Üniversitest Ha TT/lık 730 adet 100 000 deniyle boşanma davasınm liç sempozyumu Master »»••»•••••••••••••••••••••••••••••••»•< yapılan yargılaması soTL'hk nunda 28.5.1982 tarth, 1981/ Planının bugünkü uygulaTahvillerin nev'i Hamıline 266 E., 1982/156 sayılı kaması olan HALÎÇ'in 5 YILilk faiz ödemesi 4.81983 rarla aynı köy 29 hanede LIK TEMÎZLEME PLANI Satış fiyatı Tahviller nominal dekayıth Hacı ve Ayşe'den da 1380 Sayılı Yasanın 1910 ğerleri flzerinden saolma Nihat Tekin ile Mehlerdekl 100 kadar işyerlnin tılacaktır. met ve Selvi'den olma Haliç'ten çıkanlmasıra sağ Faiz ve anapara Ödemelert Tahvlllerin artapara 1950 doğumlu Nadiye Tekin TAPU VE KADASTRO GENEL lamak esasındadır. Hallç (KaracabeyVin haysiyetsiz ve faiz ödemelert va^ sularındaki 50 yıllık klrlilik MÜDÜRLÜĞÜNDEN İlk nedeniyle boşanmalandelertnde yetkill kıhblriktainl seyrekleşttrecek na karar verüdiğinden, kanacak blr banka 0raArtvin iline baglı Arhavi ilçesirun Belediye rarın llanından itibaren WT bir önlem almanuş, yani, cilığı ile yapılacaktır. ay içerisinde davalı tarahudutları dışmda kalan yerlerdeki (Butun bucak akıntı sorununa değlnmeTEZSAN TAK1M TEZGAHLARI fından temyiz edilmediği lar ve köyler dahil) taşınmaz mallann 23.8.1966 gün mişttr. 5 yıllık Halici Tetakdirde keslnleşeceği lla ve 7t>8 sayıh Tapulama Kanununa göre tapulamamizleme planının bu neden SANAYİ VE TİCARET nen tebliğ olunur. larının yapüacağı ilân olunur. le yeterslz kalacağı ortaANONİM ŞİRKETİ (Basuu 18731) 5705 dadır. (Basm: 18029) 5110 Hallcimiz coferaü vön^•••••••»•»••< ygulanmakta olan 5 yıllık Haliç'i temizleme planı, erozyonlar dahil Haliç'i çok kirleten 100 kadar işyerinin sıvı ve katı zararlı artıklarından kurtarma esasına dayanmaktadır. Bu işler kuşkusuz ga reklidlr, ancak Hallç'ln artık kendi kendlsini kurtara bileceği beklenemez. 5 yıllık böyle bir uygulama so nunda Haliç'i doldurmaktan başka çaremlz kalmamış olacaktır. Haliç'in gerçek kurtanlması. sularmdaki klrlillği seyrekleştlrmekle mümkündür. Bu da bol ve temiz su akmtısı ve bu akmtımn sağlayacağı ters akmtılarla olabilecektir. başka alınacak önlemlerin yeterslz kalacağı kıs men de olsa Haliç'i doldurmak zorunda kalacağımız kanısındayım. 5 yıllık temiz leme plamna paralel olarak şimdiden bol ve temiz su akmtı sorununun çözümü kaçmılma? bir zorunluluk olmuştur. Ü Halic Bol ve Temiz Akıntılarla Kurtarılır Maliye Bakanlığı Hesap Uzman Muavinliğî Giriş Sınavı t | TEZSAN Takım Tezgahları Sanayi ve Ticaret Anonîm Şirketi | I TAPULAMA ÎLANI {
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog