Bugünden 1930'a 5,498,966 adet makaleKatalog


«
»

Cumhuriyet 12 16 TEMMUZ 1982 Yüzde 30 zamlı ilaclar haftaya piyasada Öncelikle serumlarla, kanser ve kalp damar ilâçları, narkotikler, şekerli ve tansiyonlu hastaların ktdiandıkları ilâçlarla bazı antibiyotikler yeni fiyatlarla piyasaya çıkacak. Ekonoml Servisi Saghk 've Sosyal Yardım Bakanı Kaya Kılıçturgay, ilâç fiyatlanna ortalama yüzde 30 oranm aa zam yapıldığmı açıkladı. Kılıçturgay, Türk parasının değer kaybetmesı, ayrıca ışçi lık ücretleri ve ambalaj malze ınesinde gorüien artışlarm ılâç fıyatlanna zammı kaçınılmaz îıale getirdiğıni belırttı. Zamnım halka en az hıssedüecek şekilde yansıülmaja gayret &ariedıldiğını bıldırdı. Bakana göre, eski flyatlı ilâçlara îuçbır şekilde sürşari uygulan nıayacak. Bakan, tedavide genış kulla xunu olan önemlı bazı ilâç «ruplanndaki ortalama artışla n şu şekilde açıkladı: Paranteral Çözeltiler <serum lar) %22 Kalp Damar îlaçlan 25 Bu arada ilk zamlı ılaçların onümUzdekı hafta pi yasaya verebilecegi öğrenil dı. Sağlık ve Sosval Yarctou Bakanlığı'nın yeni bammadde flyat endehslerını belıriemesıuden sonra Uretıci fırmalarca hazırlanan tiyat bevannamelc ri ilaç grupları ıtlbarıyle Bakanlığm onaymdan geçüğinüen oncelıkle serumların. kar.ser ve kalp damiji ılaçıarının, narkotık analjezıklerın, şeket ha&talannın kuUandılcları ılaçiann, tansıyon ılaçlarının ve ampisılın grubuvla dar spektrumlu antıbıvotaklerın ye nı fıyatlaıla satışa s.unulması Vjeklenıyoı. Bu arada ılk olarak 150 kadar ılacm yenı ft>atlarrran Bakanlıkça onaylandıgı ve ılgılı tırmalara gondeulmek üzere bulundu^u belır'ıljyor Fıyat beyannamesı onaylanmış ılaçlaruı venı tıyat\ı ambalajlarla pıyasava surülmesı ıçm ıse, en az bır hattalık bır sttre geçmesi gerekiyor. Bu dururada ilk zamlı ilaçlann Bayram arifesmde pıyasava sürulebıleceğı tatımin edılıyor. Zam alacak tüm ılaçların veni fiyatlarla piyasaya verılınesı ıss, birkaç hafta alacak Ulkemızde üretilen ve satılan ıkı bının uzeıınaeju üacm ço gunluğu bu kez yapılan zamdan larklı oranlarda etküenecek. Ilac; rammı oncelıkle uretunde kullanılan ve buyük ço gunluğu ithal edılen hammad delenn Tuık lırası fıyatında meydana gelen artışlardan kaynaklandığuıdan ıthal malı tıum maddc ıçerme oranı yuksek olan ılaçlarda zam oranı da yuk sek oluyor. Orneğın. ıthal m<ı lı ham madde ıcerme oıanı düşuk olan bır ilacta zam ora nı yuzde 25 dolaymda kalır ken, malıyetı içınde ıthal malı ham maddenın payı buyuK olan ılaçlarda bu oran yuzde fill'lere kadar çıkabıhyor. Ilaç endüstnsi vetkUUeri bu kez yapüacak zamda ortalama oıanın yuzde 35 dolavında kalaca*mı behrüyorlar. Daha ont%e 1981 basında dolaruı 91 lıra olduğu dönemde hıizırlanan hammadde fıyat endekslen çok sayıda ilacııı zam kapsamına gırmesme ne den olmus, 1981 sonbaharında ıse, bu kez doları 123 lıra olarak kabul eden yenı ham madde fıyatları endeksı 423 ılacm fıyatına zan» yapılması sonucunu vermiştı. Aradan geçen sürede dolarm Tiırk lua sma karşı buyuk olçude değer kazanması sonucunda bu kez ham madde lıyat endeksı ha zırlanırken dolarm değerı Ib3 lıra 20 kuruş olarak belırlendı Bu duıumda ulkenuzde uretuen ılaçların pek çogunuu sınaı mahyetlermde zam ıçuı zoıimlu goınllen % 20'lık sının a'jacak artışlar meydana gel dıgı \e tum bu ılaçların kapsamma gırecegi anlaşıh yor. Otc vandan ilaç sanavıcılen nın tıyat belırlenme sistemınıij gozden geçırılmesı ya da top tan ae*ıştınlnıesl ıcın son hal talarda yogun laalıvet ıçuıde oldukları belırtılıyor Bır gıup &a;ıayıcınm halen Saglık ve Sosyal Yaıdım Pakanhğı buıı yesmde surdurulmekte olan ham madde tıyat endekhirun belirlenmesı ve bu endekslere gore dığer malıyet unsunan da katılarak fıımalarca ha«nlanan tıyat beyannamelennın onaylanması ı^lemlennı aynı bakanlık bunyesuıde çabuklai? tıracak ve kolaylaştıracak ba/ı önerüen «undeme getırdık len: ülkemızdekı vabancı tiaç tırmalarmdBn da destek sag layan oır dığet grubun ıse. ı. l'iç iıyatlsrmı belırleme vetkısımn Sanayl Bakanlıuı na aKtanlması goruşunde olaugu »tdyaedılıyor. Vl\Olv ^ k Ağiüdan alınan şeker hasta lığı üaçlan 42 Tansıyon dıişuruculer ve dıuretıkler 32 Yarı Dar Sentetık Penısılinler fAmpısilın grubu» 17 spektrumlu antıbıyotıkler S3 Tetrasıklm grubu antıbıyotik ler 25 Sulfamıdler 2» Gpnel Ortalarna 30 Asgari ücret ve kıdem tazminatı konusunun cözümü 15 gün sonraya kaldı ANKARA, (Cumhuriyet Bürosu) Başbakan Bülend Ulusu'nun Başkanlığında, hukümet ve TurkIş yetkılılennin dün yaptıkları toplan tı sonunda kıdem tazminatı ıle asgari ucretın bırbınnden ayrılması konusunun ço 7Ümü 15 gun sonraya bırakıldı. Yaklaşık iki saat suren toplantıdan sonra bir açıklama yapan Türkİş Genel Başkanı Şevket Yılmaz, goruşmeye üışkin şu bügileri verdi: «Sayın Maliye Bakanı daha bugün göreve başladı. Sandalyesine oturur oturmaz hemen buraya geldî. Asgari ücret lconusunun büt ceyle îlgill kısmını eski Ma liye Bakanının gönderdigi uzmanlann tespit edemedik leri ortaya çıktığmdan, yeni Maliye Bakanının kendisinin tespit ederek Başbakan l>ga getirmesini bekleyecegiz. Kendisi bizden müddet istedi. Biz de vrrdik. 15 gün sonna yeniden biraraya geleceğiz.> Türkiye Isci Partisi davası 7 sanık tahliye edîldi Işıklar: Politik amacunız parlamentodan yasal değişiklîklerin yapılmasını istemektir tstanbıü Haber Servisi DISK davasmda sorgusu sUrdurulen Genel Sekreter Fehmi Işıklar, danyadakı butün sendıkaların mucp.dele hedefı olan konulaım, ıadıanamede değışık go&terıldıgmi söyledı «Kararlannu/da neyi hedenediğimiz, kime karşı olduğumıız çok açık• tır. Zaman zaman emperyalızını, faşizmi. Anayasal cievlet düzeııini birbirine kanştıran iddianamr bu kararlann devlete yönelik olduğu, Marksurt Leninist ldeolo.İinin bir unsuru olarak hiikiunet) >ıpratmajı, tle\letı cökertmevi amaçladığım ileri sürmekte, 1>ISK ve >onctı citeri haksız yere suçlaıunaktadır.» dedı Duruşma yargıcı DISK rıedır kıtabmda DISKm buıjuvazıden, siyasaı ıktıdardan bağımsız oiacagından soz edılırken «burjnvazinin devlet aj'Kitı» tanımmm da .geçtığmı, açıklanmasını Istedı Fehmi Işıklar, sdz konusu tammm genelde sendıkaiann bağımsız olmasma ilışkın bır anlatım ıçinde kullanıldıgını soyıedı. Turkıye'dekı devlet yapısma DISK tarafından, «burjuva devleti» dıye bır tanım getirilmedığinı, DISK'in devletın bır sınıfm aygıtı halme getırilmesme sureklı karşı çıktığını, Anayasanm da aynı olçüler ıçinde yaklaşım getirdiğıni egemenlıçm herhangı bır ıımtm deçıl ulusun olduğunu vurgulandığmı anlatrı. Yargıç 5. genel kurulda alman «çuç % eylem bire liç*», C. gene! kurulda alman «cephe» kuıan ve «sosyaliist hareketin birllği» kararlarmm amaçlannı, bu karar ların kime karsı, nıçm alındığım sordu FehmJ Isıklar ıddıa makamının DİSK'ı suçıayabılmek ıçm, DISK e çağnşım yapabılmek ıçın, Marksist Lenınıst sendika ları tanımiarken, DtSK'jn ceşitli oırhk gırısımlerinde kullandığı tanünlan bu Kuruluşlar Içaı kullandıgaıı vyr suladı. Örneğin dtmyaoa hiçbır sendıkanm «denıokraük plalform» çalısması yaatığın! duymadığınJ varsa id(Arkası 9. h lstanbul Haber Servisi Kapatılan TlP'ın 80 yonetıcısının S30 yıl hapısle cezalandırılmuları ıstemıyle yaıgılaııdıgı da vada, tutuksuz olaıak yargüanaıı sanıklaıın sorgulamasına lstanbul 2 numaralı Askeıı Mahkemesmde başladı, 7 samk tahliye edıldı. Tutuklu olarak vargılanan partı yonetıcısı 24 sanığm sorgulamaları geçen oturumda tamamlanmıştı. TIP Kuruculanndan Şaban Krîk sorgusunda İddıanamede Koşuyolu'nda afışleme japtıgınm ıddıa edıldığını behrterek, «Bunun ııasıl tesbit edildiğini bilemiyorum, Ugim yoktuı*» dedı Şaban Erık, bir soru u?prıne de «Sosvalizm geniş bir kavramdır, özellikle bilimsol *.<ıs\ alİ7,nı içinde komünizm, sos \al denıokrat çibi sistemler du şünülebilir. Bizim sosvalizıııdeıı ne anladığımı/. parti tüzıiğündtve buna bağlı olarak hazıı lanan parti progranuıula açıkça belirleıımiştir. Bunun dışında bir$ey söylemek nıümkün degıl clir» dedı. Erık, borgu&una eK olarak 15 sayfalık dılekçesını de okudu. TİP kurucu uyelerınden Tur giıt (rökdere de sorgus.unda vo netımae gorev almadıgını, pa» tı üy«îsı olduğunu belirterea, «Paıitımlz jasai bir partidir. Bu nedenlerle ancak \na\asa Mahkemesin'ce kapatıldıktan sonra, suç larsa, jönetieilerl hakkında takibat japılabilir. üarada bu şart gerçekleşmenıiştir. Davaya bakmaya. malıKemeniz görevü ve yetkili cieğil dır. tddianamedeki tüm suçlanıaları reddedijorum» şeklınde konuştu. Gokdere, sorgusuna ek oJarak ? sayfalık dılekçesmı okuyarak mahkemeye sundu. Davanın ogleden sonıakı aşa maiinda tutuksuz samklar Ne cati lirol Vazıcıoğlu, Muhittiıı Bakırsan. Ender Kanıil Bo^acı. Nernun ^ksııı, Nıırten Arıcaıı \ı Kıza hnloğan ın sorgulaıı \anıldı San'klar ıddıalan kabnl efv.cdiKİPrırı bılaırdıler Mahkeme tutuk'u sanıklardaıi ZPki Te7cı. Nccdet Ce\lan. Dursıın Çelik. Ivadır Krman. Hıısıejın hnsın (»okova, Erdoian velinıoKİu ^e Mınıet Ak hakkındakı tutuklama ^ebeplerı ortadan kalku.ıs oldugıı kaııaa tıne varıldıgınoan tahlıyelenne kaıar \eıdı Duıusma İ2 Hgus to^> ,ıınüne ertefendı 1 \l\HKl MIYKT <i()L( l K Donanma ve " M ktvonetım Korıutanhgı Golcuk Askeı ı MahKemesmde sonucla ıvn ıkı ayıı d:ı\ada ıkı kı^ı oe .sıt'ı hripıs cezalarına mahkıım oldu. Kd Eıeğlı Alaplı bucMgınaa jombalı pank^rt dsmaktan sa rık sol goruşlü >Tumin Sarı, 5 yıl ağır hapıs 5 bın lua oara cp7"sma mahkum oldu Ötercı d«ıvada karsıt enıüsld kışıyı y* ralamak ve bdüımeye tam te !?ebbus etmek suclarından sa^ göniFİii Orhan Cehk 10 vıl 8 av i^ır hapıs re?asına mahkum oldu MHP Beloeteri Yurtaslan' ın EvreıVe yazdegı mektup *NKAR4 (Cumhurıvet Bıirosu) MHP ve ulkucm kmıı lu^ıaı dd\ası belşelerı arasuı da bulunan ıtıratcı Alı Yurtaslan De\let Başkanı Kcnan Evren'e hıtabpn va7dığı mek tupta « o n çıi\ciH'enı kosın olarak sa§lanırs,ı Tıııkhc"M' ?t'lerpk \e\a A^rupj'djkı, biı konsoloslu^ııınu7da aıılıüır.alarımı tckrarla\aca6ım» dcaı. Ankara Sıkıyönetım Komutanlığı (11 numaralı A1 <erı Mahkemesi'nde 8 temmui iail2 tarıhmde vapılan duruşmada 50. klasorde bulunan Alı Yurtaslan'm P Almanya'nın Frank furt kentmden atılan ve Devlet Başkanı Kenan Evren'e hı taben yazdıgı mektup okundıı Yurtaslan'ın 29 eylul 1930 ta rıhh mektubu aynen scıvle x\ a/.ınıa bjslarken. hu ya7iyı \a7mak ruretincie bııluıifiuğmn ıcin atıını/a sıçınırım. l7Pıinİ7e alınıv oldııt>uııuz bu\ulı e»ıexini7de b.ısarılı olnıani7i diler bu kııtsal ç o m ı n ı / den ılol.m telırik edprim. IJII jazıyı idaıe>i ele aldık tan sonra yaptıçuıız aııUlamylar ii7prine vaııvorıını. Açıklamaınzda tum vutUa^Urın. iılkenin esenliği irin Tiırk Silahlı Kuvvetlerine vardımcı olma\a çaçırdınız. Ben de hır Tiırk ola rak bu çağnnıza uvma zorun(%rkusı a. Sa>laüa) Biyonik adam gerçekleşiyor 2 bin yıhna kadar, beyin ve merkezi sinir sîstemi dışmdaki tüm organlann yerine yapaylannın takılabilece»i bildiriliyor. Di"> Haberler Servisi Bıyomedıkal muhendıslık modern teknolonnın en karişik ve çaşkınlık vencı dstllarından bırı. UiUn suredır bıyonık adamın yapılması yolundakı V M lışmalarda daha çok Jdpon damgabi goruluyordu. Bu konudakı en son haberler ıse venı dunvadan geldı News \veek» dergısınde yer alan va/ıva gore. Amerıkak (ıp uzmanlan 2 bın yılına kadar. "ınsanın beyın ve sinır sistemı dışındakı tum organlarının yenıleriyle deglştui lebıleceğını bıldınyorlpr Gu numu7de elektronik ve kım vasal teknoloiinın buyuk gelısmesı sayesmde artık rahatlıkla \apa" deri, kan "• kemık japıl<j,bıtıyor. mıkroelektronık avgıtlar j.ayesınde takma kol ya, da bacagın hareketlıhgı saglanabılıyor Gozlere lens takıhrkcn pankreabin gorevını ya pan mmyatur keselerle, yapay bobrek ve damarlar genış bır kullanım alanı bulabıhyorlar. Utah Ünıversıte bi doktorlanndan VVillem J. Kolff daha da ileri giderak 1996 yılında bir maraton koşucusunun çok etkili bır yapav kalbe kavuşacağını bıj nsdenie yanşmalardan diska ltfıye bıle edılebüeceği görü şıınu taşıyor. 60 bm mil uzunluğundakı damarlara kan pompalayan ve RÜnde 100 bın kez atan kalbin, yaPd.y olşnının Utah Üniversîfesi'nde geliştinldiği. ancaJc 1987 başlarında piyasaya çjkacagı bildiriliyor. Soz konusu yapay kalbîn dokusu polıuretan ve alüminyumdan. Bıhm adamian haJen vücut tarafmdan reddedilmeye cek olan yapay organlarm vapımı ıçm yogun çaba har oıyorlar YAPAY DAMAB V YSE ve Karayolları sözleşmeleri sonuclandı ANKARA, (Cumhuriyet Büromı) Yüksek Hakem Kurulu, karayolları ve YSE îşçilenmn toplu iş sözleşmelenni yenileye xek yürürluKe koydu. Karayollan'nda çahşan 35 bın rîolayındaki işçüıin ucretlerı yuzde 58 arasmda artırılırken, t>osyal haklar aym kaldı. Işçı ucretlenne yapılan zam guniuk en az 57, en çok 168 lıra oldu. Işkazası yapan İşçılerin odemek zorunda kaldıklan hasar ve zararlı karşılaşma. koopera tıfcilık çalışmalarmın flnansmanı ve yüksek oğrenim goren lşçı çocuklarma ögrenım kredı 8i sağlama alanlaımda kullanılan ış riski fonuna ışveren ka tılımı yüzde 3'ten yüzde l'e mdırildi. YolIs Pederasyonu'na bağlı KbyYolIş Sendikasma üye 35 bın dolayındakı YSE ışçinın üe retleri ıse yüzde 35 dolayında artmldı. KarayoUannın sozleşmesi 1 Tnart 1982'den ıtibaren geçerh olacak, Yatlar yıtlardır hiçbır îslem görmemis Yabancı bayraklı dört yata elkondu lstanbul Haber Servisl Denız polısi tarafmdan sur dürülen «l'at Operasyo»nun ilk etabı tamamlanmış ve dort yat sahibı lıakkında duzenlenen soruşturma tutanakları oncekı gün Kaçakçıük Savcılığma verüdı. Kacakçıhk Savcılıgı, yurtdışından getirilen ve çeşıtll amaçlarda kullanılan dort teknenin sahipleri hakkında dosyaların ıncelenmesmden sonra dava açacagı oğrenıldı. Denız polısmın elkoyduğu ve soruşturma sonuna dek yeddı emine teslim edı len dort lüks yattan Uçünun yabancı bandıra taşıdığı ve yıllarboyu hiç bir ışlem görmedikleri saptandı. Soruşturmaya konu olan yatlardan «Plejiroin Panama bandırası taşıdıgı, ya bancı uyruklu bır avukat olan sahibı Isvıçre'de bulunduğu ogrenildı. Belçıka bandırası taşıyan «Valcrlsf»» yatı, Ingilız ban dırası taşıyan «Brajiu» yatı içın yapılan ıncelemeler sonuçlandırılıp Kaçakçılık Savcılıgına verilirken, Türk bandıralı «Kemer 1» (Tiger) yatı için de lşlem yapıldı. KULLANILMA AMACI Yatlardan bır bölümünün turıstık amaçlar için kullanılmak üzere Türkiye'ye ge tirilmelerıne karşın, bunun yapılmadığı ve tamamen özel yat durumuna getirilerek kullanıldıgı öğrenildi. Bir bölümü ise. evraklarının eksık olduğu. gırış çı kış belgelerınm buluntnadıgı, alım satımlardakı ışlem lerın yersız olduğu ıddıa olundu «Yat Operasyonu» sırasında Türk parasını ko ruma kanununun ihlal edıl dığı de ortaya kondu. Bütun bunların dışında adı geçen yatlarda telsız cıhaz larının bulunduğu öğrenildi. Ilgilıler telsız cihazlannın bulunmasının normal olduğunu. ancak bunların ilgıll makamlara bıldırılme diğinl bunun da suç teşkil edeceğini. telsizlenn amaçları dışında kullanılıp kullanılmadığının bılinmediğini belirttiler. Gerek denlz trafiği, gerek se, kaçak veya usülsüz yurda sokulan ve kullan lan teknelerle ilgili kontrollerin ve işlemlerin sürdürüleceğini belirten ilgililer. bu tür tekne sahiplerinin gereken işlemlerini bir an on ce tamamlamalarının kendi çıkarları açısından yararlı olacağını belirttiler. bseden Akdeniz'e "OH YA,, LOKANTASI FETHIYE Otobüsümüz saat 21'de vardı Pethıye'ye. Bu saatten sonra otel aramak zahmetınden kurtuldugum ıçm rahattım. Yal nız akşam sofrası ıçm dınlendiıncı bır yer bulmaga kalıyordu ış. Meger onunde durmuşuz o yerın. Bay Mehmet Şekercı, tşte, dedı Baktım, «Oh Va» adlı bır lokanta. sjeker cl aüesme de buyur ettım; eksiK olmasmlar, kırmadılar bem, Uep birlıkte gırdık ıçerı. Masalarm yabancı turıstlerle dolu olduğunu gorunce şaşırmaktan a.lamadım kendımı, çunkü Denım bildığım f'ethıye yabatıcıdan hoşlanmaz. Demek dünya değışıyor Sotrada bır yandan netıs bır barbunya oalıgı ile rakımı yudumlayıp yol yorgunlugumu atmağa çalışırken, bır yandan da yenı tamşlaruna, Fetmye'ye bundan öncekı geıışlerımın oyküsünü açıyorum Ortak dostlar buluyoruz. En çok da Yunus Nadı okulunun eski MüdUrü rahmetli Ahmet beyle eşıni konuşuyoruz. Ne lyı adamdı Ahmet beyl Bay Mehmet Şekercı. Ondan ıyısı olamaz, dedı. Bır Mavı Yolculukta teknemızı Pethıye ıskelesıne bağlamıştık da, az sonra korkunç oır yağmur boşanmıştı, tııç unutmam. Ambara mdikti de, gene kurtulamadıktı ıç ça maşırlarımıza dek ıslanmaktan. ütellere sığınmak zorunda kalmıştık O akşam Ahmet bey, Sabahattin Eyüboğlu ıle bem evuıe iotürmüş... Unutmuştum ounu. Ikıncl gelı .ımde Ahmet beyın evınl gorunce, Sanki sızın evı büır gıbıyım, dedım Bahmetlı gülümsedi, Burda ifaimı«tın'7f, dedl. < ^ • Tatlı SularTuzlu 5ular Melih Cevdet ANDAY Yapay damarlar da poıye» ter lıflennden yapılıyor v« damar tıkanıklıgmdan şika yet eden hastalar uzertode kullanılıyor. Mıkroelektronık aygıtUrdan yararlanüarak ABD'de ıkı ayn takma kol, bacak iehştınldi «Boston dürsegi» denılen bır çeşıdi Boston'dakı dort unıversıte ve ara$tır> ma merkezlen tarafından «• lısftirıldi. Utah kolu» denilcn dığerı ıse. Utah Üniversıtesı urunu. Dırsekten motorlu bu kol, daha çok halıf pla^tıK ve grafıtten yap«Iıyor 'Iakma kol ve bacak Idi yeniden dolduruiabılir pıl sıstemıyle çali!,ıyor. Mıkroelektronık akım ve kaslara hağlanan bır dızi elektrod or ganının hareketını sağlıyor. Mikroelektronık alanında kı hızlı ilerleme tıbbi aygıtlann, boylelikle de yapay organlann daha da geliştinlmesıni saglayacak. Nitekım bugun şekerh hastalara. pankreas gorevi gören programlanabilîr ensülin pompalan takılıyor. Aygıt hastanın şeker ve kan düzsymi tıpkı pankreas gibî kontrol altına alabiüyor. IŞrTME ALANINDA UUşılan bir başka başarı da işıtme alanındd. Vücuda takılan küçücük bir mikıofon v« mıkroaiıcı, hastanin Kulagına yerieştirilen esınyaller göndeışıtme duyusunun ça^ lışmas nî sağlıyor. Görme duyusu konusunda da yoğun çalışmalar var. Üstelik başarı da elde ediliyor. VVestern Ontario Ünıversitesı araştırmacıları bey nin, gorme sinirlerirun geldiği bolümüne elektrodlar yerlegtınyoriar. Elektrodl»' ra. bağjanan kompüterier »a yesinde. oluşan elektrtk tn~ reşiaderi beyıne gidivor v» hasta görrae olana|3na kavuşabiîiyor. Sair ve kitapcı Arif Damar serbest bırakıldı lstanbul Haber Servisl Şaır ve kılapçı Arif Damar Sıkıvonetım Askerı Mahkemesı'nce beLbest bırakıldı Komünı^m propogandası vaptıgı ve Sıkıyönetım Ko muUnlığı emırlerını dinlemedığı ileri sürülerek tutukianması istemi ile dün Lstanbul Sıkıyonetim Komutanlığı 1 Nolu Askerl Mahkemesi'nde yargıç önü ne çıkarılan Arif Damar'm serbest bırakılmasına karar verildi. Arif Damar 9 Temmu7 gunü Suadiyedeki işyeri olan «Yeryiizü Kitabevi»nde Kbzaltına alınmıştı Damar ın ışyeri ve evinde aramalar yapılmıştı. Prof. Turan yeniden TDK başkanlığına seciidi ANKARA, (a.a.) Anka ra'da üç gün süren 18. Türk Dil Kurultayında seçllen Türk Dil Kurumu'nun yeni Yönetim Kurulu dün toplanarak görev bölümü yap tı ve Kurum Başkanlığına yenlden Prof Dr Şerafettin Turan getirildi. Asbaşkanüga Prof. Dr. Bedia Akarsu, Genel Yazmanüğa Cahit KUlebl, Say man Uyeliğe Doç. Dr. Tuğrul Inal, Derleme ve Tarama Kolu Başkanlığına Emel Vardarü, Terim Kolu Başkanlığına Doç. Dr. Aydm Köksal, Sözlflk Kolu Başkanlığına Doç. Dr. Mus tafa Canpolat, Dllbilim ve Dilbilgisi Kolu Başkanhğına Doç. Dr. Semth Tezcan. Yayın vt Tanıtma Kolu Baçkanlığına Doç Dr ö S Ü a*cüdU«r. ESKİ MİLLETVEKİL! KILIÇ SORGUCU ÖLDÜ ANKARA, (GnmhTOiyet BÜTO. su) Kırşehır eski mılletvekillerinden Kılıç Sorgucu, te davi edılmekte olduğu Ankara Yuksek Ihtisas Hastanesinde ön cekı gece hayatmı kaybettı. 1920 yılında çiçekdağı'nda do âan Sorgucu son dönem TBMM siB Kırşehir Milletvekui olarak srorev yapnuştı. Sorgueu evb t » S çoeuk 'babasıydî. Cen»se«i butrto Ankara'da kaldınl&cait. Fethlye'yl ıkı zıyaretiml de gezı anılaımda anlatmışımdır. Ozellıkle Kaya köytl ıü. tşte gene oradayım ya, neden anılarım iakı Fethıye'yl dUşunUyorum? Belkı de ay nı yerdir diye bız her kez Daşka bir yere ^idlyoruz... Herakieitos, «Bir suya İki ke? 4rtlemez demışü; gerçi akar sudur o, amt> •Aman, ınsanlar gıbi kentleri de değişürı vor. Bunu dUsundUm ve ertesi gün Kay» •voyünü bir daha görmeyi tasarladım. GtRtŞtMCt RUH Bay Mehmet Şekerci, sekız yü Alman va'da çalısmıs; Fethiye'ye dönüşünde evlenmiş. O güne değin soyadı Çakal'mış, evleaince bırakmış Çakal'ı, esinin soyadı olan ^ekercfyi benimsemış. Bir bardak rakuıın ılk yansmı ilk solukta, kalanını ikinci so lukta içiyor. Bunu görünce ben de hızlanciım ister Istenses. sormadım elbet, sma, Bay Şekerci döndükten sonra çeşitli lşlere gırismıs; pansıyonculuk, ticaret glbi. Bır teknesl var, hemen ıier gün balığa cıkıyor. Uygarlıgın tilm buy ı uklannı uyguluvor. Kılığmdan da bellı. örneğin domuz ett yerim, dedı. Sonra da çevresıne bakarak, Bunlan evde konuşuruz, diye ekledi. Evde kapıyı bize kaynanası açtı. Bay ijekerci'öin. GüleryUsaü,. tath dilll btr banım. Bizi kırk yılbk tanıdıgı imiş gibi karsüadı. Nasıl sevdim!.. Belki de dünyatun her yanında dostlannız vardır. ÎTeter kı, bir yerde kazık kakmayalım. Ne dost kaiiyor, ne sevinç. Almanya'da işçllertmizln horlanması sorununu açtım, Bay Şekerd'ye. Btı konuds gote ö^ün bir gö^leml var. Şöyle diyon (Arinm i
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog