Bugünden 1930'a 5,499,814 adet makaleKatalog


«
»

16 TEMMUZ 1982 *•*• Cumhuriyot \\ (Baştarafı 1. Sayfada) roi hiç bir zaman raümkün deyapmadım. Ştmdilik dinleneue ğildlr. Yüzde 10» kontrol ederpm» dedı. (Baştarafı 1, Sayfada) Tüten Tecrtibeniz var. Baseniz o zaman bankerlik hadilaşık iki yıla yakın bakanlık Istifası fconusundakı açiK sesl gerçekleşemez hale gelir» Teşkilatı IMİIT) Genel Sek şanlt oiacağınıza ınanıyorum. donamuu gertde bırakırken Alı sorulara yanıt vermekten Ka dedi. reterı Tevfik Altınok'un da Samsunlu Mesleki ııçıdan met Samsunlu 2b. Imar ve ts(Baştarafı 1. Sayfada) çınan özal, özellikle Kastelli beiki, usulen kanalizasyon hogörevini sürdürecegı oğrenil ivatı Bakanı ularsk görevins En büyük basarısızlıgının ne tahvillerinin iatelendiritanesı olduğu sorusuna Özal, «Bunu lu, öral'ın Başbakan Yardımcıhğı ile temeî ışlevlericası olarak muhakkak konula dün basladı. Ve TUten kendi dı. konusunda kızgınlıjUnı gızle katiyen söylemem. Başarıyı ve rs yaklasmaku faydalı olur. nl bırakmıg gibi gorunen Maliye Bakanhğını yeozel arabasına binerek BakanBu arada. kadrosu Malîmeyerek şöyle konustu: Tüten bu arada gazeteciîere Uk Dinasıncian uzaklaşırken nıden eski etkinügina kavuşturmayı. Merkez Bunhaşarısızlığı kendiniz ölcün. (BanUrafı 1. Savfmta) ye'de olan ve Adnan Başer dönerek; «devir tesllm yapaca Bakan olarak ımzaladığı son «Bu günden sonra nasıl bîr dedi. kasını, yasal yetkilerini kullanan bir merkezi ku\aran olabiUceğine baftcn Kafaoglu'nun Devlet BasEiz değerli arkaUaşımla. Böyle Umıml Bakattlık mensuplan ouygulama olacagını bilınivoruluş olarak yeniden etkin bıçimde devreye sokmaBaşbakan eskı Yardımcısı ben inanmamışuiı Bugün kantığı Damşmanlıgı sıraoc nöbet devam edecek» dedi kuyordu: ruz. Ama, Kastelii'nln vercliğ) Turgut özal'ın Side'deki yazlık yı düşünmektedir. stnda yardımcılıgını yapan ve şöyle devanı ettimevduat sertifikalarına lyl bir konutunda bayram sonuna dek «13 Eylül Harekatı İle görev belınmış olan nopmda. artıb Yine Kafaoğlu. öyle sanıyoruz ki, izlenen ekoyahın geçmışö diiiüp aynı Erdogan Nirun'un da onenı«Bakanhğın konulan ile fl aldıgtm Bakanlıkta. bütün çaçöziim getirdiğimize inanıyo kalacağı ve daha sonra tstannomik siyasetin hukuksaı vçarçevesinin eksiKsiz ve eiü hizmet yaptıSmı» ve değcr lısma arkadaçlarımdan büyük jeyl«ri yinelamevi gerefısız li bır goreve atanması ya da rum. Ancak, aynı garanti tah bul'a eideceö öe ııldl. aksaksız olarak çizilmeslnı, çözümlenmesi gereken I arkadasımın devam ettirece anlayıs gördüm. Bu anlayı*, buluyoruz. Ban^erzedelan viller konusunda verilemez. Kafaoğlu'na Maliye Bakanğine Inanıyorum.» bir önemli sorun olarak görmektedir. Planlı ekonoMrlik ve çalışma azmi sayesln ve Kastellizedelenvle birlikBu konuda özej sektörün gölı£ı'nda Baş Danışman'lık go de, Bakanlığın temel mevzuat tfc önümütd* serpuenmiş omiden. serbest piyasa ekonomisine geçilirken çızil. rtişü ahnmıştır. Ancak bu ; ö Prof. Alımet Samsunlu, Türevine gelmesı güvenilir ve çahsmaiarı büyük ölçüde lan ekonomik tahlo son de(Bsştarafı l. Sayfada» ten'ln bu sözleri uîerine. «Türüşlerin kabul edilmestne lmmesi gereken hukuksal çerçeve, örneğin Ödünç Pakaynaklarca belırtildı. ravına oturtnlmuş, konut »oru rece nettir. tcn çok büyük htımetler yapkân yoktur. Normalin üstünde süre görüştu Yenı Bakanın ra Verme Işleri Hakkındaki Yasa. Bankalar Yasası, Ekonomik durum ile son nu dahll olmak üzere, hlr yok !ii »t«. BUhassa kendl Bakaıv verilen taizlerde devlet baııka Uk sözleri mali yöneticilerle S9i*maye Piyasası Yasası, Yasa Gücünde KararnaGüvenilirliğt kuıkulu olan ulanda önetnll hamleler yapılekonomik gelişmelenn goz.lıgı zamanında çıksrmıs olduğu ları niye garantör olsun. Böyilgili yorumu oldu: meler ve Maliye BakanUğı Tebllğleri, zamanmda istatistiklerı temel alın mıstır. Toplu Konut Yasası ender çıka den geçırilrneye başlandıgı le bir çözünı hiç bir zaman ele ahnroamış bu yüzden «fate anarqis!» ile birlik«Arkadaşlarımız büyük öl aş?ğ< çehılDcğerll çalısnıa arkada^Urt' enflasyonun rîlan yasalardan birldlr. Çok dün sabahkı Bakanlıklararadüşünfiitnemiştir. Esasen hol çüde yorulacaklar ama sote «toplumsal maliyeti» çok ağır olan faturalarla mın bu mesalsini bir hatıra ola digini öne sürmehle. «hüyük bir Wxmettir. Bu kanudtnglerimizin de kendi bankası Ekonomik Kurul toplantı karşıla^ılmıştır. nuçta devlet katında layık feononıiyi olaganüstü yü'i tak saklayacajnm. nun kendisj baslatıcısı olmu?lan vardır.» sına yenı Maliye Bakanı Ad oldukları yeri saygınlıği ala tur ben de baslattıgı, taklp etHcpinizc arzı vcda eder. ba altına sokarak arıti koSiyasal tutumunu geçmis dönemlerde sık sık 1982 HEDEFLERtNE nan Bas.er Kafnoglu'nun yacaklar». & MH getirditl yerden takipçiM şanlarınızın devamı diiegiyle, şullarda gerçekleşen üışULAŞILACAKTIR elestirdiğimiz Kafaoğlu'nun, Maliys bürokrasisi lclnnısıra Gumrük ve Tekel baolacağım. Bunu ozelllkle vursevgt ve saygılar.» natım artışlaTiyla ovünmel* Kafaoğlu dün sabah küîstifasından sonra 32 aydır d© yetışmiş ve deney görmüç bir bürokrat olduğukanı Alî Bozer. Ticaret, BaKUİamayı tstertm» oıçimınde bir ehonomı onhtikasınnı yürütUlen 24 ocak kararlarının çük çaplı bir toplantı yaptı. nu bilıyoruz. Herhalde Kafaoğlu. Özal'ın düştüğü AKTÜRK TOPLANTIYA kanı Keraal Cantürk ve kukonuştu. değişip değişmeyecegini sorhaşansı için .sfe ölçu ketınKATILDJ «Maliye kendi üzerine düşen bu çıkroazlara duşmeyecek kadar deney sahibi bir rul uyesı dığer Bakanlar ile Daha sonra Samsunlu, Ozei duğumuzda Özal şu yamtı verlıkle olamazdı.. Ure.tîmi argörevleri münhasıran ve maliyecidir. Ayrıca. uygulamada yapılan yarnışları Ote yandan büıukrasinm üst DFT ve Merke/ Bankası yet Kalem Müdürü'nün getirdiğı di: münferiden yapacaktır dıda adım adım i^lemiştir. bır kitabı alarak TUten'e VBT duzeyınde «istira ettigl yölun tırmadan. vatırımlan belli kılılerı katıldılar bir yörüngev*» ıiurtmadan yen yeni Bakan ekonomik «1982 bedeflerine ulaşılacakdı ve «sfze hatıra olarak Ana da bi.vok söyientilerin dolaşKarşılaşvlan ekonomik bunalımlann uygulanan Ficaret Bakanlıgı Mustetır. Bunu veda mesajımda ö işlerde Maliye Bakanhğma riolurtakl srüizasyon ve kültür tığı» üevlıu Hlanlama Te»kila ns entla>yon ajo^ı çekiiebisiyasetten kaynaklanan nedenleri vardır, Bu siyaseşan tsmail Heral'ın gorevınzellikle belirttim. Uevletin su ağırlık tanınacağını kesın Ur. ne de dışsatım ittikrar* tı tHüsteş^n YUdırım Aktürk'le ilgili bir kitabı vermek istin bugünden yarına değiştirilmesi olanaksızdır. den dün sabah istifa ettıgırekliliği vardır. Ekonomfk ha. bir dille anlatmıs oldu. tuı Mdlıyp. Lakani'nın Başbah bir yaptyo kavuşturulabitijorum» dedı. Kst'aoglu da hiç şüpheslz serbest piyasa ekononune üişkın haberlerın çıkmavatta ani değişiklikler olmaz. kanlıga geldigi saatte bır toplırdi. Turkiyi gibi işsizliğin Tüten, oir gazetecinin surusu Adnan Başer Kafaoğlu'nu sjndon yanadır ve bu ekonomik düzenin yerleşmesi Bu tür değişiklikler olursa esı u/enne öğleve dogru top lanuya icaUldıgv ogreıulcU. ve sosyal adaîetsısltötrı tari Uzartne «çok büyük «nılarım kutlamaya gelenler arasında içln çahşacaktır. Türkiye'de «serbest piyasa ekonotap etap olur. Bu ise, Iki üç ay Bilgılerıne uaşvurulan yetkı anlamvyla jeçerh lantıdan ayrılan Kemal Can olduf.ı var bunda, ta* tas üzerine komisl« ile yatırımlan. dolayısıyla üretiml artıncı. iıle^cien ogrenıldığine gore MUs aonra beUi olacaktır. Tatbikat Merkez Bankası Başkam Os türk ile gazetecıler arasınnultnu^ amlar» dedı. Dıger gabir ülkede, vatırım ve ıir.3sosyal adaJeti saglayıcı sonuçlar a.lmacağı kanısmtesann tcatıldığı toplanUnro görmeden hiç bir »ey söylene man Şıklar da vardı. Ama da su göruşme gech: zetecinin sorusunu ıse, «TürKttim boyutundan jctesun <.•• da değiliz. Ancak yine de bu siyasetin kendl içinde anlaşılmaz bir nedenle ya «eski program çerçevninde» mez.» yc tarihinde olmayan Toplu SORU Ivlüsteşarınız tslan «konomi ool't'kalarmıi yapıiması gareken bır toplantı da çok iyi anlaşılacak bir ne daha tutarlı, daha akılcı biçimde uygulanma olaVerilen bu yanıt üzcrıne Konut Yasası, 255 maddellk yömail Heral istifa etti mi? ıffasto noktalnn^ıası haçir olduğu öğrenildı. denle Kafaoğlu «Şıklar'a ayı nağı olduğuna inanıyoruz. Özal, serbest piyasa eko«CuınhuriyeUin, «kararların netmelik ve tebliğler çıktı. Ve YANIT Bılmıyorum. nümatdı Bu arada yatırımcı bakanlık çoğu aaman tarafımzdan aiın racak zaman» bulamadı. çarli çok füzel dönüyor. lnşalnomisini «c| yordamı» ile uygulamaya kalkmiş: bu SORU Siz görevde mllar çevrelerinde önceki gün ısEhonomi insan tçindir. dığı biliniyor. Bu durumda bu lah daha hulı döner benim aryüzd<în gerek sistemden kaynaklanan gerek uyguYeni Maliye Bakanının bu tlfalar nedeniyie yarım kalan siniz? «um bu» dıyerek yanıuadı. dinamik kararların sekteve ug Turk inianının mutlulucpı lamadan doğan olumsuz sonuçlada karşılaşılmısgoruşmede merak ettiği bır Güııey Sanayı oparasyonunun YANIT Gördugunuz gıraması «öz konusu ulamaz Daha sonra TUten göreve yeve refahı. üreliıv'n v«. yoti'"'tır. Kafaoglu, piyasa ekonomisini kurallarma daha başka önemli konu DPT Mus tekrar ele alıntna olasılığınııı bl makam arabamın ıçındemı?» sorusuna Ozal, «olmaz ni atanan Ahmet Samsunlu yı uygun biçimde, daha akıloı yöntemlerle uygulama» teşarı Akturk'ün durumu ol belırdlftı söylentilerı dolaştı. mın artırılmasındari çeçmti yım olmaz» ifadesını kullandı. j»örevı devir teslim ettı. tedir. Birinci feojaJ buaur. ya cahsacaktır. du. tlginç ama. ılk taüma Adana'ya dönmüş oıan Güney îstıfa eden Bakanların, kenUlusu hükümetinin yeni Eğer bu hoful öntîlihle gerSanayi sahiplerinden Hasan tı da Aktürk'le ilgili oldu. TtJTEN'tN VEDA MESAJ1 •Ozal giderse. komünlzm gelir» gtbisinden yardi istifasıyla ilişkili olup omıa Bakanlanndan Adnan Baçekleştirtlem^zse, aynı taSapmaz İle Ahmet Sapınaz dUıı Kafaoğlu özel bürosundaki gıların dayandığı demagovlerin ne kadar gülüno tiığı sorusuna Özal. «Biien»m, Devfr (eslım töreninın taşer Kafaoğlu ile Prof Ahsabah uçakla Ankara'ya çagrılmanda, insanlanmızın lavık bır görevliye şu soruyu sorolduğu da son kadro deftişîkliğinden sonra artık kuramayız» dedı. Bu vanıt ümam'.anmasmdsn sonra Bakan malarının Başbakanlıktkai DPT met Samsunlu gorevlerm© olduklan demokrptik reiım du: îyice anlaşılmıstır. «Özal'm alternatifi» ne Markzerine, «sîzinle birlikie gelın Ahmet Nam*unlu, Şerif Tü toplantısımn «opcrasyonla iljl« de tilizlenip pehfrnest için baslatlılar Ekorıonıık ışlerbir çekiruek ekip vardi; On• tstifa etmiş mi etmcmiş den soruınlu Biüştmkan Yarsizm. ne sosyalizmdir. Özal'm alternatifi, serbest ten'e kapıya kadcr eşllk ettı II nlduğunu» görüşünü güçlenuvaun bır ıe>r>'nüen voksun lar ne olacak. slmdl isttfa edeve ugurladı. Şenf Tütctı, ya^mı hemen öğrenin?» piyasa ekonomisînl daha akılcı, daha bülmsel yöndırdı. dımcısı Turgut Özal'ın yerikahr. Yahm geçmişin cekler mi?» sorusuna özal, ratemlerle ve bilerek uygulayanlardır. Kafaoğlu nurı sözlerini bine Dfivlet Bakanlıgı ne. ataocı t«crübel<!>ından çıtıarihat bir ifade ıçmde şöyle dedı: tirdikten sonra odasına giYirmlnci yüzyılm çu son çeyreğinde gerek ka • nan Sermet Pasin THY uçalocah dertle'io «soceneksu«Teknisyen biirokratlar her rerken «nasıj olsa birazdan pitalist. gerek sosyalist 'ekonomiler iclnd© çeşitli çöğı 11« Cetıevre'den yurda lık» savlarırijlan wtıh ku~dönem çalısabfllrler. Ben de züm yolları, çegltH seçenekler bulunur. Sosyalizm fBastarafı I, SarTatla> rıyla cok sayıda muhalif kazadöndu, bulduğum kadro ile çalıştım. sayın Başbakanın yanında o tulaeağımııı ve ekonamlvi adına tek ve katı bir model kabul edilemeyeceği giKastelli ıçm bu sorunun cenacafmı üiinıemesi mtimkün tioğnı bir v'yrünijeye otwt Yine de eörevde kalıp kal lacağım kendisinden sora1 vabı nısbeten bastttı. Kastellı muyclü ' Her halde dcğildi. Ama rım» dediğı duyuldu. bi, serbest piyasa ekonomisi için de «tek yol» düGÜREV DEVtB TESUMI mayacaklan kendl Iradelerimakta geç n"tmayacağımızı, nın yühsek tausle «tasarrııl sa o o?cliıkle dış dünyadakı ıtıSünülemez. özal'm uyguladığı yöntem. ftnce bandir.» Kafaoğtu'na yakm çevreumut etmek .stıyaruz Uiusu Hükümetinin ikirıci hibinl kurtarma» sıstemmm barına ve bu tttbarın ıçerde kerleri, sonra sirketleri iflasa sürüklemiş. gerek kaler kendisinin bürokrasi çar «ONU KAFAOGtU'NA Melıye Bnk,ını Adnan Başer sağlam bır sistem olmadığjm ksndıne sağladığı desteklere *•* mu kesimlnds, gerekse özel kesimde yatınmlar durkında istenmeyenleri etki SORUN» Kafaoğlu yem görevıne saat Kören ve bılenler ergeç kaç guvsnıyor, Tttrk ekonomisım mus, dolayısıyla üretlm düşmü». piyasayı canlandısız duruma sokma yöntemle Daha önce ekonomik poüIJOÜ'cta oaşlaclı. K?faoğlu'nu mak zorunda Kalacagmı tahmın saacılı bvr vapı dağislrnı süreracak «Iç talep yok olmuştur. Japon ekonomisintikalar konusunda arasında çe H konusunda uzman olduğu görevüen ayrılan Malıye eskı etmekte zorluk çekmıyorlardı. cınden bu c'estekler gayesınae f i. Sayfada) liskiler bulunduğıı anlaşıtan de olduğu gibi, maas ve ücretlerde izlenecek yenl Bakanı Ka>a Krdem Bakanıık Anoak bu kaçınılmaz sonuıı ia goçırebüoceğmı umuyortiu. nu söyiüyorlar. memlekctte sıulı vo. sükunun Maliye Bakanı Adnan Başer takı çalışma odasının kapısın manlaması tam olarak keıstmbir politika ile «îç talep» canlandınlabillr ve «orta fcafiıanınası karamık olan eko Önceki haft a başında AyAma oimadı, Dsvnokrasiye dö Kafaoğlu'nun 24 ocak karurlada Karşil.ıyarak «ho^geldiniK» lemedigmden asılsız kaçnıa söy nüş takvıminin ışlsdigi bir Türsınıf» dediğîmlz. «dnr gelirli yurttaş» diye »dlandırnoıııiK tablo.vu kısa bir sürede valıktaki dinlencesi yarıda dedı Daha sonra mHkam oda lentiieri üreHlebiıiyordu. rını yürütüp yürütmeyeceğı Kiye'de. yalnızca IMP ve Dün iınıuu bır tauıo Haline getirınis dığımız alt gelir düimlerinde «Iç talebi» yükselticl kesilerek anlaşılmaz bîr ne sında göıvsv teslımı yamlttı. sorusuna özal. «Unu gidin Ozal'ın çıkmazı ıse farklı bır yıı Bankası ile dışa açılmayı batir. Bunda uygulanmakta olan aylık ve ücret artıslan safclanabilir. Bu. yollardan Teslım tbıenınde yeui Maliye nıfelik taşıyordu. Kastell; nın şsrmış bır ışadamı grubunun KaCaoğlu'na sorun» dedı. Ö denle Ankara'ya çağrılan eKonumik pıogramııı payını kü biridir. Merkez Bankası eski Başka Bakam ile eskı Baksn birbır sıstemı kPncîı çıkmazım ıçinde «ranı gönülden» clcslekledigı zal, daha önce Istita edıp etçümseyemcyiz.» nı Cafer Tayyar Sadıklar da lenne bundan sonrakı gbrevle tasırken Özal'ın uygulatnays va Özal programı. Kaçınılmaz olaKapitallst ekonomide bir değil birkaC Çözüm mediği şeklindekı ısrarlı soruTurgut, Ozcti ınesajuıüa tııidünku trafik ıçinde sözü en rınde «bagarılar» duedaıer. Ma lışağı ekonomı poîitıkBian pa rak finans KeEİmmde patlak yolu vardır. Bu cözütn yollannm birine saplanıp îarı süTeklî geçiştirdi ve; «Uitlasyon hizmm süratıe aşagıya liye eski Bakanı Kaya Erdem keu Kendi içinde tutarlı görü veren çalkantılar karşısında çık çe^ılerek yüzde ;<ü'iara indınlfen bu konuda tcvillere yol« çok edilenlerdendi. kalmak. ekonomiyi ve mali sistsmt kısır döngüler gbrev tesliminden sonra «söyle nüyordu. Ancak bu politlkala mazına gelip saplandı. Toplu diğiıii öne sürereic şöyl<3 devam açacak seyler yazmaym» dıleiçine hapsetmek demektir. Yapılan bu «kadro değlAnkara'nm önem kazanan nn toplumun hemen her kesi mun yaygm kesimlerinln taşı etti: necek blr «ey yok, görev tesüğinde bulundu. şikllfti» iie birlikte aynı ekonomlk sistetn içind» eski bir bürokratı Maliye Ba ml yaptık gidiyorum» biçlmin mine ters gelecek yönlerl bu makta «orluk çektigi ytikü bir «Uünyanın ekonomlk olarak GÜNEY SANAYt farkiı çözüm yollarının aranıp. bulunacağını sanı, kanhKinda Kafaoğlu' ile de konuştu. Bu arada Kaya Er lundugu ve ancak tam bir sı noktBdan sonra bugünkü yönebüyiik bir kriıe sirdiğj ve dun , Bır gazetecinin, «Üretinvl dur birlikte yenıden çalışacagı yorar. dem'in üztintüyle kansık bir yassl bosiuk ya da «politlk va tım de taşımak tstemeyince, ya ticaretlnln devaıuiı olarak duran büyük slrketlerin çiteaiçin^ok mutlu. Devlet Başdurgunluk içinde olduğu gorül* kum» ortanunda uygvılanabiie kulaklanm topluma tıkamı» Yeni Maliye Bakanı Kafaoğlu, 07'aleliyle Uvgeriledigi bir döncmde memle mtt içln ne yapilacaktır. Bu dü. Görev tesltmı töreninden cegi de galiba ta başmdan be. Ozal'ın nöbet değlsimi bir söykaniıgı Danışmanlığı görevi gulanan «Alaturka kapitalizmi» "bu aiaturkalıktan *"' ketlnüzin elde ctUğlnt bu sopoUtlka, destekleme politikası sonra Kaya Erdem Bakanlık ri vurgulanan bir gerçeKtı. l ş . lenti olmaktan çıkıverdi. nı üstlenirken de yanmdan kıırrarTnak icin calışacaktır nuçiar bütün diinyaca clddl ve yürütülecek midir. Örnegin takı mesai arkadasları ile ay te öeal'ın çıkmazı bu noktada Bir ekonomik programm to ekonomik çevrelerde büyiik il ayrılmadığı Erdogan Nirun Yapılan kadro değişikliğine bu gözle bakıvoGüney sanayi'nin bacalan türıca vedalaçtı. Erdem ile yapı düğümleniyor. Türklye"nin »çin tutarlıUğının özellikle demokra jfî ve takdirle karşılanınaktaruz. Ekonomik başansızlıklann ve karşılaşılan matecek midir?» sorusuna şu ya Maliye Bakanlıgında yine K a lan vedaiaşmaya tatilden gerı de bulundugu olağan üst ti po siyle yasayacak bir toplumda faoğlunu bir numarah adali çöküntülerin demokraslye geçis kosullannı güçnıtı verdi: çağrılan Mulıye Bakanlığı Müs litik rejim ko^uHarında bile uy kendi baçına basarı reçetesı ol lilv'.» Ozal daha sonra, «Bugün geieştireceğini bildiğimiz için serbest piyasa ekonoteşan Ertugrul Kumcuoglu ile gulanan politikalardan rahatsu mayacağı artık anlaşılmıı> ol«Büyük şlrketler Için hiç bfr mı olma özelltğini sürdürme llnen noktada karaborea yokmisi konusundaki düşüncelerimizi sakh tutarak yeMüsteşar Yardımcıian. Hazine olanlann hiç de^ilse bir kısmı malıaıı Bundan böyle uygula. destek vapılmamıştır. Ancak, sı bekleniyor luhiarın ve dolayısıyia haksıa yetkilüen ve dığer üst düzey nın seslerı duyulabüıyor, etkı nacak ekonomı politikalarında ni kadroya başanlar diliyoruz. tstihdam kapaslteleri ItibariyKafaoğlu'nu klasik mali len olabiliyordu. Özal'ın istita toplumun çeşitli kesimlerinden kazançıarın da olmadığı, Ihr»yöneticilen katıldı. le liirkiye'de vazgeçilınez du yeciler ekolünden görenler ettiğt yolundaii söylentiler de gelecek tepkilerm hesaba katu catta başka ülkeıerin kıskançrumda olan iki • üç büyük m var. Onu klasik maüyeciler her nalde bu yönd« bir istegı raası ve ebonominin yanısıra lığuıı çetvecek bir şekilde »rtan ŞIKLAR NE DEUI? ket bu anlamda desteklenehl unlülerinden Rıza Turgay dile getinyordu. insanın da düşünülmesı gözar. bir Türkiye vardım cUyerek Ur» yanıtını verdi. «24 ocak kaekolü içinde değerlendiren Merkez Bankası Başkanı Osdı edilmfimelîdir. özal'ın gitme sötierini söyle noktaladı: Para kıtlıgından yakınan sararlarından ötürü kapaıımış o«Bütün bunlan izah ederken de bulunuyor. Ama kendiman ijıklarda Maiıyö Bakan nayicilere «villaUnmzi satm sıyle terkedilmesı gereken oilan (abrikaiann şimdi devlet pvobieıoierimuin bittiğinî talığı'ndakı törenlere katıldı. Os be>ler, Kolav kazanç devri bii rincı sey, topluma boş verıp sinin Hür Holding Demirö hlmayesinde kurtarılması dofc galinln Irak'ın petrol kaymamen düziüğe viKtıgımızı soy man Şıklar «halâ görevde oldu tl» diyen; taban fiyatlannın ve insanlan ekonomi politikasının ren Holding ve îmar Banka ra mudur?» sorusuna da, şu btrliklerınln naklarının yanstnın «düslemek istemiyorum. Yalnız doğ leyen tran Runu» üelırterek, «yi'ııi Bakanı ışçı ücıetlerinin düsük tutulma ruhsuz kuklalan sayan arvlayısı Yönetim Kurullarındaki yanıtı verdi: ru yolda olduğumuzu ettle eW Basra yakınlarmda durdu man eline geçmesl» anlftgörevinde kutlamaya geldiğini» sının «program gerefi» oldugu şm, zihniyetin değişmesidir. An başarıh çalışmaları anlatı«Dlkkattniri çekerim, 2 3 ğimiı netlcclerin yoluınuzun ruldugunu. karsı saldırı mına geldlğini belirten aysöyledl. Şıklar ekononu polıtı nu her fırsatta ymeleyen; bü cak bunun Özal'ın gitmesinden büyük şirkctten sozettim. İ>s hyor doğru olduğunu açık bir «ekll ya geçildiğlnl ve îran bir nı kaynaklar ayrıca Basra' ka ıçın de «değişen hiç bir şe,r rokrasiyi kendi görüşleri doğ medet umen baw iş çevrelentelik bu destektc devletin zade gösterdlguıt söyliiyonım. Hklerine ağır kayıplar ver nın ele geçlrilmesinlo. Irak* yok» li'adesını kullandı. Daha rultusunde büyük bir operas nin ekonomiyi kendi ist«kleri rar etmemcsl esas olacaktır. sonra Merkez Bankası'na geçen yondan çeçirmek niyetinde ol doğrultusunda yönlendirmelcri dirildiglni öne stirdil. ın Kuveyt yolu tle aldıgı Vani yenl bir sermaye kompoSıklar, yardımcıian ve banka dugunu ğlzlemeyen Sayın özal' anlatmna gelmemesi için de Irak Haber Ajansı îse, sı yardımın kesilmesl ve Ku(Baştarafı I. Sayfada) üst düzey yöneticilen ile son zisyonu belirlenecektir. IJsteın bu radıkal ve ödünsüz tav azanii dikkat gösterllmelidir. <B««t«raı* 1. »ayfada) nırı a«an Îran kuvvetlerlnln veyt'in de «tran tehdidU lik bu çirketlerl devlete bir ğım, Komisyouun da gecik durumu görüşmek üaere bır lunmadıgı da görüidü. dün sabah bölgede pusuya altına gtrmesl anlamına rate of return (geri ödeme o meye illşkın herhangl btr toplantı yaptı. Bu arada Mer16.00'da baslayan durusmada düşürülduklerini ve tamaranı) planı vermeden destek de mazeret beltrtmediğinl söy kez Bankası'nın makam arabaduruşma hakımı Kıdemlı Bin men imha edildiklerinl ha geldlginl kaydettiler. ABD olamaz. Nitekim Asil Çelik ledl sı Başbakanlıktan anı bir çağHabcralma kaynakları, t bası Vural Ozenlrler oğleyin (Boştoratı 1. Saytada) rılmaya karsılık banka önünde İMinn vertnlş, ancak Güney Sayor. Bu düzenleme içinde Amerlkan alınan ara karan okunüuktan ber verdi. AJans. düsmanın ran ordusunun Prof. Dr. Aldıkaçtı. Anahazır tutuldu. nayl henüz verememlştlr.» nümüzdeki günlerde başlaya blnlerce asker ve Devrlm yeni Bakan Adnan Baser ambargosuna karşı malzesonra duruşmaya ara verdi. 15 dolu Ajansı Muhabirine Aoluştuğunu me sıkıntıaı çekmedlğini, cağı belirtillyor. Kafaoğlu'nun «ağırlığınin Sohbet sırasmda torunu Mer nayasa tasansında, Cumdakikahk aradan sonra Alpas Muhafızından Ulusu hükümetinin iklnci Ma Isn Tiirkeç, Necatt Gültekin, ve bunların ağır kayıplar gellsratş silahlaı ve ile şakaiaşan Özal, gazeteci hurbaşkanı'nın seçtmi ve rüldügü» belirtiliyor. Yenl Ote yandan, Izmlr'de Efes kullanaliye Bakam Adnan Başer Kaf»JMetunet Ooğan, Mchmet Ir vererek gerl çekildiklerlni mamasına karşın tank. cep ler* dönerek, «BugUn Uk kez düzenlemeye göre, halen oglu ise, teslım töreninden son otellnde bulunan Kaya Er12 Eylül 1980 öncesi slyasl rank'ın da aralannda bulundu söyledl. bu kadar rahat, sakin poz veDPT'ye bağlı olarak çaliîma dem. kendisiyla çok kısa bir ra gazetecileri kabul etti. Teshane ve top yedeklerlnln ğu toplam 150 aaruk dmleyıcıriyor» dedi. Ve sürekit şakala parti yöneticilen De ilgili larını yürüten Yabancı Serlim töreninin sabahuı erken süre görüşen gazetecilere Cephede bulunan Irak'lı bulundugunu btldlrlyorlar. ler ve savunma avukatlan yeşarak sohbetin yumuşaması 1 maddelerin bulunmadıgtnı maye Dairesinin Maliye Ba saatinde yapılması nedsnlyle TEPKİLER niden içeri gagrıldı. Duruşma blr komutan. bölgenln binçin çaba gösterdi. Büyük şir söyledi. Prof. ür. Aldıkaçtı. BZ sayıda gazetecl izleyebildi. «benimle ilgilenmenlzin anla kanhğına baglanması öngomı yok dedi ve kendlsinden halümi Özenirler, duruşmayı a lerce Jran'lı asker için büABD Savunma Bakam ketlere iltşkin olarak Başba«Bu konular, Anayasa ta Yeni Maliye Bakam Kataoğlu, rülüyor. Yine halen DPT'ye ç&rken bazı tutuklu sanıkla yük bir mezarlığa dönüstü Casper VVeinberger. tran'ın kan ülusu'ya veda toplantısın sarısının daha sonraki asa gazetecilere görevi devir aldı istifa gerekçesi sorulduğunbağh olarak görev yapan rın içlerinden dua okudukları iünü .İranlıların çahşır du savaşta başan kazanması da talr öneride bulunup bulun masında gereklı görülürse ğuıı bildlrerek sorularını yanıt da «tzmir'de havalar çok Tesvik ve Uygulama Daıre anlasılıyordu. rumda bulunan bütün araç halinde madlğı sorusuna özal. «Bu ko ele atınır ve formüle edigüzel» karşılıgını verd). bu defa gUcüntt ladj. Kabinedekı son degişiksinin bundan sonra Ticaret On sualarda oturan bır sa larını bırakarak kaçtıklan başka bir alanda deneroenu]ar aramızda sürekli konu. Ifr. Bu njzim dışımudadır» özellikle Turgut özal'ın Hklerden sonra yenı ekonomı Bakanlığına baglanması ön nık ise cebinden çıkartügı ka m söyledl. «ulmuştur» dedı. politikamn ne olscagı yolunda görevinden istifa etmesinden ye lîalkacağını böylece dupagı Arapça yazılı ufak btr kıgörülüyor. ki bir soruya Kafaoğlu «su an«Cumhuriyet.ın «24 ocak kaAjans da, esir alınan 450 rumun ciddi sonuçlar, doftu THA'nın haberlne göre, da bir sey söylemek Utemlyo sonra Türkiye ile baglantısı tapcıktan üualar okudu. rarlannın artık Türk halkının bulunan hemen hemen tüm. Ozenlrler, samklardan Him tranhnın Basra'ya getiril racağını söyledi. ekonomik felsefesi haline geldi Anayasa Komlsyonu sözcü rum» biçüninde yanıt verdi. yabancı bankalar, «istifaİsrail ile Türkiye S. Arabistan tse tran salmet Kayhan, Orhan Inan, Kı digini öne sürdU. tran da sü Şener Akyoı, Anayasa Basm mensuplarmm ısrarlan ğinl söylemek tnümkün tnüdür? nın gerekcesini ve arkasıntia za Baskay» ve Mehmet Eras 400 Irak'lı askerin esir alı dırısının «dikkatleri İsrail üzerine ise «ekonominin yent Halk daha az tüketerek bir ih taslağı üzerindeki çahşmaarasında bilgi lan'uı tahlıyesıne, tahlıye ıstem narak Kuzistan'a götürül işgatinden haşka yertere bası dlyeblllrsiniz» dedi. Kafa yatan nedenlerj öğrenmek» racat ekonomisine gidilraesi lann bugün tamamlanması ıstegınde bulundular. Yaban alışverişi yapılıyor lerinde bulunan dıger samkla dügünü duyurdu. oğlu pazartesi günü bir basın çekmek» amacı tle başlatü ne razı nudır?» sorusuna Özal nın da mümkün görülmedl ım tutukluluKlaruu geıeküren îran silahU kuvvetleri Ge dı&ını duyurdt'. toplantısı yapacak. cı bankalann özellikle, «24 şu yanıtı verdi: glni söyleyereb, «Kendlmlzl sebepler ortaüau taHunadıgın nelkurmay ANKARA, (Cumhuriyei Başkanlığımn ocsk kararlannda bundan Fransa Dışişleri Bakam «24. ocak kararları gerçekten tazyik attında hissedersek dan tahliye istemleriu redui Yenl Maliye Bakanı saat 10 sonra herhangi bir degişikBürosu) îsrail'in Lübnan'ı bir sözcOsü Ise, Irak toprak Claude Cheysson ise yaptıTürk insarunın günlük ekono Işlmiı daha da gttçleşlr» de ne karar verildığını açıkladı. sularmda Maliye Bakanlıgı bi Ük olup olmayacağı noktasın işgali sırasmda yakladıgını lanna giren îran birlikleri gı açıklamada savaşta Irak'ı tnik felsefesi haline Kelmlşllr. dı. 49g sanıkla başıay&n MHP va nasmdan aynlarak Başbakanöne sürdüğü Türk terörist Kendi çevrenize bakıtuz, artık da» bilgi almak ıstedikleri Ülkücü Kuruluslar dosyasında nln geri püskürtüldüğüne desteklediklerlnl belirtti. Uktaki toplantıya katılmak üze Akyol, Anayasa reterandleri ile ilgili olarak Türk ve üç • beş karaborsacı dışında dikkati çekti. Ankara'daki tahJıye edUen uon saıusia bu iliskin Bagdat'tan yapılan Mısır hükünıetı de Iran' re yola çıktı. Maliye Bakam enflasyonu isteyen var mıdır? dumla birlikte Devlet Başİsrail makamlan arasında lıkte serbest btrakılan sanıkla açıfclamanm «yalan» olduyelkililer ise «izlenen ekono Kafaoğlu'nun Bakanlıktan ayrıl ın saldınsını kınarken, Ür kanı Orgeneral Kenan EvAma, fazla da konuyu derinlesbilgi alışverişi yapılıyor. rın sayısı 340"a yükseldi. MHP Sunu söyledi. masmda sonra Maliye Bakanlı mik politikada herhangi bir dün Kralı Hüseyin konutinneytn, sonra günlerce soh ren'in Cumhurbaşkanlığına Genel Yonetim Kurulu'ndan da Dışişleri Bakanhğı yetkili Reuter Ajansına bir degı Müstesan Baskanhgmda değisikligin söae konusu olbet etınek zorunda kalırız. Vai seçilmeslnln oylanması ko MUsteşar Yarduncılan ti* Getutukluluğu devam eden sanüc meç veren sözcü, tran bir nun Arap Zlrvesinde görtilerinin verdikleri bilgiye gö mayacagını. behrttiler. şülmesl gerektlfeini söyledi. nız sunu katiyctle ifade ede nusunda bazı gazetelerde sayısı ise dört. nel Müdürlerin bir toplant» llklerlnln sırurı Şattul re, söz konusu bilgi teatisi 8u arada bir rastlantı sohilirim ki, U Ocak'a dönük, çıkan haberleri de yalanla yaptıklan Öfrenildl. Bu arada Ote yandan Alpaslan Türkeş Arap üzerinden asmadıblayakalanan kışilerin kimlikle nucu Ankara'da bulunan bunu benlmseten bir kaınuoyu yarak. «Kesin olarak söyve arkadaşiaruun savunma avu rmı, aksîne karardan dolaMaliye Bakanlıgı çevrelerinde rini n tam olarak belirlenme Lise mezunu yaratünuştır.. katı S ı m JSrkus'un mahkeme bazı değişilüiklerin olacağı yo ÎMF uzmanlanndan Danîlüyorum kl, böyle bir ek kentine sini amaçhyor. Bu konudaki heyetii)» •verdigı tahliye dilekçe nıp Basra Llman lunda söylentiler de dolaşmaya ' markah Hansen'in de «îstifa «Üstüste iki bankerlik olayı madde Anayasa metnine gençsiniz temaslarm Ankara'da yüru sinüe MHP yonetıcıien olan inmeye çahştıklannı beUrt basladı. Değlşiklige ilv önce larla İMF adma ilgilendigi» yaşanmasaydı istifa eder mly konuhnuş degildir» dedi. Kendinize güveniyortuldüğü öğrenildı rauvekkilleri haklunda yürütu ti. gösteriten aday da eski Maliye eklenen bügiler aras.mda ye diniz?» sorusuna ÖzaJ iki eAkyol, bu konuda şu bilsunuz. Gelecekle ilgili len işlemlerın bUyük bir böBakam Kaya Erdem'in Özel aJdı. Ancak, ÎMF'nin bu sa Bu arada, lsrail'in söz ko îran Genelkurmay SÖzliru kavuşturarak, «Bu gibi giyi verdi: projeleriniz var. Blr lümünün yurürlükte bulunma cüsü. Irak kuvvetlerinin, Kalem Müdürü Yümaz GUden tırlann yazıldığı ana kadar «eyler takdiri ilahidir» yanıtınusu kişiler haklunda yürüt yan bır yasaya dayalı olarak Îran toplarının ateşe ba$«Referanduınla birlikte ler Oldu. imkân tanınsa yükselenı verdi. tuğü soruşturmanın soherhangi resmi bir tepkısi yapılcUğmı ıleri surereit «Hu« lamasmdan sonra sıömakceksiniz. Bu, bîzi anBir baska gazetecinin «Kas Cumhurba^kanlıği seçimin nuçlannı Türk tarafma Uet gelmedi. kuka uygun hulunmamakta tmar ve İskan Bakanlığına yorsunuz demektir. telli olayı olağan nudır?» so de gerçekleştirilraesl önerilaıından çıkıp kaçtıklarmı tiği ögrenildi. îsrail'in Anka yani hUkum ifade eunemekteatanan Prof. Ahmet SamsunÇırağan Caddesi rusuna özal, «Sermaye piyasa si komi.syondakl bazı Uye ra'daki Maslahatguzarı Al dlrier» denilui. Tahliye üılekça kaydettikten sonra: «Irak lu dün eski Bakan Dr. Şerif DPTDE YENt DÜZENLEME Tarhan Han No: 46 sı kunılurken, böyle hadiseler arkadaşlardan geldi. Bu öte yandan eskiden Turtopraklannın 20 kra. kadar slnde daha sonra siyasi partı lon Liel, Tel Aviv'den gönde Tüten'den görevi devraldı. olur. Herkes kendl hesabım konu çok tartışıldı, konuKat: 3 Beşiktaş gut Özal1 a bağlı bulunan tmar ve İskan Bakanlığına rilen dökümanlann Türk yet ve onun yöneticilerinuı 6Uu icerisine girip tnevzilendik bilmelidlr. Kısmi bir deneti şuldu, ancak böyle bir mad yönetim mahkemelerlnde yar ten sanra bizi bir kaç saat Devlet Planlama Teşkilaü' atanan Prof Ahmet Samsunlu kililerine ulastınldığını açık mtn oldufu ABD'de bile geçen de Anayasaya gılanmalaruun huiuken ola içinde nasıl püskürtebilirkonulmadı. dün saat 11.00'de Bakanlık bı ntn (DPT) bundan sonra Bas ladı. Liel söz konusu dökü lerde bir broker bankaya bir Cumhurbaşkanhğı ile ilgili naksız olduğu Uen surülereic ler» dedi. nasına geldi. Eski Bakan TUbakan Bülend Ülusu'ya bagmanlarin içeriği hakkmda şöyle denildr. 250 tnilyon dolar borç bırakarak DOSLARINIZA • ten, Samsunlu'yu Bakanlık iı olarak çalışacağı önjrok oimııştur» iladesinı Kul başlık 8 madde halinde dü bilgi veremeyeceğini bildirKUVEYT'tN DURÜMU «Hukuka bağlı bir devlette zenlendi. Blz sadece Cum merdivenlerinde karşüayarak SİGARA ceki gün Bagbakan tarafm landı. di. İsrail Maslahatgüzarı, makam odasına kadar eşlik ethukuka uygun olmayan işlemle dan açıklanmıştı. «CumhuriyeUın, «böyle geliş hurbaşkanı Meclis tarafın ti Paha sonra Prof Samsunlu «Bundan sonraki soruşturma İKRAM ETMEYİNÎZ ABD Haberalma kaynak re sağhk ve geçerlilik taıunDPT ile ilgili dün bir baş meler bekleniyor idiyse örne dan seçilir, dedik, Anayasa ile Dr. Tüten arasmda şu kolarda da eger Türkiye açımamalı ve bu tür işlemlere da lan Îran blrllklerinln umu ğin reklamlar konusunda beUi kornisyonunun bir üyesi oka gelişmeye tanık olundu. nuşma geçti: sından önem taşıyan bulSİGARA yanüarak bükümler tettis edii landan iyl savaştığını ve losıtlamalar sözkonusu olamaz larak dlyorum kl, böyle Wr Sağlanan bilgilere göre, bun Tüten Hoçgeldiniz. gular çıkarsa, bunlan da memeli ve Insaniann temel Iran'ın Bagdat'tan çok Bas İÇMEYENLER mıydı?» sorusuna özal, «Gör ek raad^eden baberim yok Samsunlu Destekleriniıi bek haklan tltlzükle korunmalı ra'ya yöneldlğinl vurguludan sonra DPT için «yeni Türk tarafuıa aktaracagız» düğfinüz gibi yttzde yüz kont tur.» leyeceğim. DERNEĞİ du». bir düzenleme» düşünülüdedi. yorlar. Basra bölgesinln is Özal: Kesinlikle EKONOM1 GÖZDEN GECİRİÜYOR GÖZLEM Kafaoğlu DEGISMES1 GSREKEN Sizleri îran Birlikleri Anayasa Türkeşin KAYA ERDEM
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog