Bugünden 1930'a 5,503,158 adet makaleKatalog


«
»

ÇAGDAŞ YAYINLAR1 OKTAY AKBAL Dünyaya Acılmak Ç IKT1 Sanâ.t ve ya,zw dünyamızla vajam üstüne denemeler EDERİ: 200 ÜRA Isteme Adresl: Türhocağı Cad. 39/41 CACALOĞLU İSTANBUL Cumhuriy 59. Yıl; Sayı: 20817 Kurucusu: Yunus NADİ 20 TL. 16 Temmuz 1982 Cuma Maliye Bakanı Kafaoğlu ile İmar İskân 6a Başkanlanndan Cafer Tay Yıldınm kanı Samsunlu görevi devraldılar. Pasin Ce yar Sadıklar'ın adıDPT müs Aktürk'ün yerine nevre'den yurda döndü. teşarlığı için geçiyor. Merkez Bankası Başkaıu Osman Şıklar ilc Merkez Bankası BaşkanDPT Müsteşan Yıldınm Aktürk'ün görevle lığı için adı geçenler artısında Devlet Yatınm Bank;ı rinden aynlmalan bekleniyor. sı Genel Mtidürü KıANKARA, (Cumhuriyet Bü rosul Turgut Özal ve Ka ya Erdem'in istifalanyla Ba kanlar Kurulu'nda gerçekleştirilen değişikliklerden sonr^, ekonomık durumun gözden geçirilmesine dün başlandı. Başbakan Bülend Ulusu'nun başkanlığında dü a sabah Başbakanhkta toplanan Bakanlıklararası Ekonomik Kurula yeni Maliye Bakanı Adnan Başer Ka laoğJu da katıldı. Bu arada, ekonomik bürokrasinin kilit noktalarında değişiklikler yapılması bekleniyor Merkez Bankası Başkanı Osman Şıklar ile DPT Müsteşan Yıl dınm Aktürk'ün görevlerinden aynlmalan ve yerlerine yeni atamalann yapılması olasılığından ısrarla söz ediüyor. Güvenilir kaynaklar, Şıklar ile Aktürk'ün, Turgut özal'ın ekonomik yaklaşımlarma olan yakınlıklannı belirterek, Maliye Bakanlığı, Merkez Bankası ve DPT arasındaki uyvımun ekonomik politikalann yürütülmesindeki geleneksel önemine işaret ediyorlar. Merkez Bankası'nın eski vanç yer alıyor. 1960 yümd a suufının bırincisi olarak SBF'den mezun olan Turan Kıvanç, ABD'de master yap tıktan sonra önce DPT'de, daha sonra Devlet Yatunrn Bankası'nda çalışmaya başladı. Kıvanç'ın DPT Müsteşarhğı'na da getirılme sinin söz konusu olduğu belirtihnekte. Maliye Bakanhğı Müsteşan Ertuğrul Kumcuoğlu'nun görevüıde kalması bekleniyor, Bunun gibi MilletJerarası Iktisadi îşbirligi (Arkası Sa. U. Sü. 3 de) 6072()Q(4hat) Ekonomi gözden geçiriliyor Kafaoglu; gazetecilere kendisi için " Ekonominin yeni bası diyebilirsiniz,, dedi İsrail Kıskdcındaki CengizCRNDPR İSRAİL BİRLÎKLERİ BEYRUTU KUŞATTIKLARINDA CENGİZ ÇANDAR OKADAYDI VE BİR AY BOYUNCA TEK TÜRK GAZETECÎ OLAKAK BU ACILI KENTTE YAŞADI. HABERLEIÛNt GÜNÜ GÜNÜNE OKUDUĞUNUZ CENGİZ ÇANDAR SON YILLARIN EN KANLI SAVAŞINDAN İZLENİMLERİ^İ YA2DI. Özal'ın istifası için kim ne dedi. Başkentteki diplomatik çevrelerde şaşkınbk yarattı. Pasin'in çocukluğu yurt dışında geçtL (Yazısı 7. Sayfada) Kaya Erdem YÖK üyeliğîııe atandı ANKABA. (Cumhuriyet Bürosu) Maliye Bakanlıgı görevinden istifa eden Kaya Erdem'in YÖK üyeliğine atandığı bildirildi, Istifasmdan sonra tatılde bulunan eşıhi almak üzere Izmir'e giden Maliye eski Bakanı Er dem. Bakanlıktan aynldık tan sonra kenrfisine öneriIen YÖK üyelıgir.i kabul etti. ErdPtn'in v= ni sröifi'ine ö (Arkası Sa. 11, Sü. 4'de) • Aralıksız psikolojik savas... • iraniı gcnüliülere ne oidu?.. • Kâgıt gibi kıvrıian dev binaİar.. CumburiyetTe 'Ramazan Harekâtı,, sürüyor Özal: Kesinlik le yurtdışı görev kabul etmeyeceğim Kenan MORTAN bildiriyor (Antaiya) Başbakan Tfarduncıüğı görevinden istifa eden Turput özal, dinlenmek üzere geldiği Antalya'mn Side kasabasında dün gazetecilerin çeşitli sorulannı vanıtlarken, «Ba bir nornıal vazife degişikliğidir» dedi. Özal. yurt dışmda kessnlikle görev kabul etmeyeceğim belirtirken. dış ekonomik mihraklann nln ne oiacağı şeklindeki soruya, «bunu burada karıştırmayın» ifadesini kullandı. Onceki gece yanında karısı ve oğlu ile danışmam Adnan Kafıveci olduğu halde Başbakanlık arabası ile Side'ye gelen Ö geceleyin basın mensuplannın sorulannı vanıtJamaktan kaçındı. Ancak. dün yaptlan ısrarii talepler karsısmds ilsttlnde lapon Kimonosunu andıran bir gıysi İle kaldıgı sıtenin gazinosuna gelen özal, «tattfam dışında herşeyl honuşahiliriz» dedi. özal. «Bunüan fcarlkntUrctiirr ne vnv*cah ne çizecek merak edıyorutn» derken, «Ctımburiyefin. «YenJ sörev yeriniz İstanbul'ıta ozel sektörde oiatrilir tni?» sorusuna, «tstikbale matut hiç bir zaman ıızun vaıleli pîan (Arkası Sa. 11 Sü. 1 de) İran birlikleri Basra yakınlarında İran kuvvetlerinin sınırdan 20 kilomelre içeri girdikleri.kaydediliyor. Basra düşerse, Irak petrol kaynaklarının yarısı İran elme geçecek, Kuveyt tehdit altına girecek, Irak a Kuveyt yoluyla yapılan yardım kesilecek. Dış Haberler Servlsl Iran'm öncekı gün başlattığı ve «Ratnazan harekatı» diye adlandırılan Irak saldırısı sürerken İran birliklerlnln sınırdan 20 kilomet re kadar içerl girdikleri be lirtiliyor. İran haber ajansı İRNA tarafından veriien habere göre Irak uçakiarı da sınır daki İran kentlerini bomba ladı. «Ramazan harekatı»nm başarıyla devam ettiği ntrgulanan İran açıklamalarında stratejik öneml olan Hürremşehir karayolunun Irak ateş menzilinden kur tanldıgı da Uade edildL Her lkl tarafça yapılan açıklamalarda çarpışmalana. odak noktasını Basra kentinin çevresinin oluşturduğu anlaşılıyor. Nitekim Irak tarafından yapılan bir açıklamada î ran'ın Basra ve El Kasıb'ı hedef aldığı belirtlldL Baıt ra, başkent Bağdat'ın 480 km güneyinde ve sınırdan 24 km îçeride bulunuyor. Irak Savunma Bakanij Irak topraklanndan ü>r(Arkan 8a. 11. Sü. "3 de» Özat'ın biirokrasiye veda ınesaJK Sizleri allaha «Arslan Kastelltâçıı sonra e bakıs Sanayi kuruluşları için tehlike çanları calıyor Bankerlerin halka sağladığı parasını anında geri çekme imkânı bankalar ve devlet tarat'ından sağlanamadığı «çin para bankerlere kaydı. gisi olan herkes için çalıyordu. Tıpkı geçen sonbaharda çalan ve Ankara halkını derin yasa boğan çanJarın sadece o bankerler ve o bankerlerin müşterileri için çalmadıgı gibı.. Baaker Kastelli ve onâ bağlı kuruluşlar için hükümet büdirisi yaymlandığında Ankara da idim. Ankara'da KızUay'da bir bankanın şubesı ve Kastelli kuruluşlan çevresinde dolaşan hak sahiplerinin konuşmalannı dinledim. Çepeçevre biriken halk aklının erdigini sandığı kişilere teselli bulmak için soru soruyordu. Birısı nereden tanımışsa bana yaklaştı • tahvilleri verdiler bana hocam.. Acaba saglam mı> dedi, Ooğrusu güçlü bir şirketU tahvilin sahibi. Kendisini teselli ettim. Askerden gelmjş, Amasya'daki bahçeli avini satmış. Iş yeri açmcaya kadar (Arkası ». Sayfada) Kafaoğlu Sıkiara ayıracak zaman bulamadı • YESt MALİYE BAKANI tLK tŞ ÜLARAK DPT MÜSTEŞARI AKTÜRK' ÜN GÖREVDEN AYRILIP AYRILMADIĞ1NI ÖĞRENMEK ISTEDt... emanet ^ ederim ANKARA (Cumhuriyet Bnrosu) Ekonomik işlerle sorumlu Başb&kan Yarcluncısı Turgut Üzal görevinden ayrılırken bir veda mesajı yayınladı. özal me sajında «Sizleri Allaha emanet ederim» dedi. furgut Özal veda mesajında: «Devlet üzerine yüklendiğitn ve 12 Eylül 1980'den itibaren değî şik bir kademede devam ede» jjörevimi bırâkmış bulumıyorumj diyerek sözlerini şöyle sürdürdii: «İlk göreve başladığım 181!* arabğının haranlık ve soğtık günlerinde .voklukjarın, lüiraborsanın kuyruklann aşırı bo yutlara eriştiği bir Türkiye var dı. Otuziki ajiık süre içerisiııdf milletinıizin fedakârlığı. cesareti ve bunun yanında oniki eylül hareketi İle anarşi ve teTöriin süratle aşağı çekilerek (Arkası Sa. 11. Sü, ö da) 1•Bu dizi son hühumet deği&klığinden önce hazırlanmıştır.) E. Hemingway'in «Çanlar Klmin için Çalıyor» adındaki ünlü romanı, tncil'den alman bir tümce ile başlar. «Çanlar kimîn için çalıyor diye sormal Çanlar senin için çalıyor.» Asünda 1982 yılırun 22 baziranında Kastelli sisteminin çöktüğunü ilan eden çanlar, sadece onun için değil. sadece Kasteliizedeler için de değiU ekonomiyle 11 ANKABA Başkent Ankara'da sabahin erken saat lerinde başlayan trafiğin en canlı adamı Adnan Başer Ka faoğlu idi. Kafaoğlu çok er ken saatlerde uzun yıllar ça lıştığı Maliye Bakanhğına geldi. Kafaoğlu. önce. Müsteşar Ertuğrul Kumcuoğlu ve MttT Genel Sekreteri Tevfik Altınok'la kısa bir (Arkası Sa. 11, Sü. Z de) Arafat: Görüşmelerde ilerleme sağlandı Lübnan hükümeti, Filistinlilerin çekilmesini denetlemek için çokuluslu bir askeri barı>$ gücünün oluşturulmasını resmen istedi. Dış Haberler Servisi Lübnan hükümeti İsrail, Su riye ve Filistınli güçlenn üıkeden ayrümasını ve Filıs tin gerillaiarının Batı Beyrut'tan aynlmasını denetleye cek olan bir çokuluslu askeri bırliğin oluşturulmasını resmen isterken, FKÖ lideri Yaser Arafat, görüşmelerde ilerleme sağlandığını açıkladı. israil uçaklan Batı Beyrut'a karşı bir haitadır ilk kez yeni hava saldınlannda bulunurken, üç saatlik bir topiantı yapan Lübnan hükümeti, toplantınıa sonunda İsrail. Suriye ve Filistin güçlertnin Lübnan'ı terketmesini resmen istedi. Açıklamada FKÖ gerillalannın Lübnan'dan aynlmasının çokuluslu bir askeri bırlik iîözetiminde gerçekleşmesi ii rendi. Lübnan'ın eski Başbakan lanndan Saeb Salam ile bir gönişme yapan Filistin Kury Değîşmesi gereken zîhnîyet Osman ÜLAGAY Kastelli kaçtı, özal ıstila etti. Üç hafta arayla manşetlere çıkan bu iki babere inanmak galiba aynı derecede güç oldu. Kastelli'nin kaçtığı ve özal'ın istifa ettiği yolunda o kadar çok söylenti duyulmuş ve doğru çıkmamıştı ki bu olayların gerçekten olabileceğine inanmak bayağı zorlaşmıştı. Ateş olmayan yerden dumaıt çıkmayacağma göre acaba neden Kastelli ve Özal için bu tür söylentuer üretiliyor, birinın kaçmasmı diğerinin istifasını umanlar bulunabiliyordu? (Arkası Sa. 11. Sü. 4 de) tuluş Örgütü lideri Yaser Arai'at. Filistınli gerillaların Batı Beyrut'u terketmesî ko nusunda ilerleme sağlandığınt açıkladı Arafat. «Ayrıntı vermek istemiyorum, anıa kesin bir ilerleme sağlandı > dedi. Batı Beyrut'ta halen israil ilo Filistinliler arasmdaki ateşkesin sürdüğünün belirtil mesine rağmen, Beyrut Havaalanı'nda yeni çatışmalar meydana geldi. FKÖ'nün ya yınladığı. bir bildiride dün sabah İsrail kuvvetlerinin top ve tank desteğijie hava.alanının doğu pistini ele geçirmeye kaikıştığını. aacak israil askerlerinin geri çekilmek zonında kaldığı biidırildi. (Arkası Sa. 11. Sü. 2 ı)rs) Türkes'in tahliye istemi reddedildi MHP ve Ülkücü Kuruluşlar davasııuJa 4 kişî tahliye edildi. ANKARA (Cumhuriyet Bürosu» MHP ve Ülkücü Kuruluşlar davasının dün yapılan bölümün de 150 tahliye işlemini görüşen mahkeme heyeti dört sanığırs tahliye edîlmesini kararlaştudı. TUrkeş ve tutuklu üç yöneticinin ise salıverilme istemlen reddedildi. 1 Numaralı Askeri Mahkemft si'nde duruşmanın sabahkj bfr iümünde yasnlı belgelerin okun masına devam edılcîı. Dah» sonra duruşma öğleden sonra 16.00'ya bırakıldı. Saat 16.00rda duruşmada çpls «ayida dinleyics, tutuklu sanıis iarm dişında ayrıca tutuksua îsamklardan Yaşar Okuyan. Ssdj Somııncuoğlu, Nevzat K^s*oğlu, bazır bylundtılar, • 12 savunma' ayukatına Şarsıîîk hiçbir müdahil avukatm bn (Arkası Sa, 11. Sü. 8 da.t Danısma AAeclisi Baskanı Sadi Irmak: Taslagı bekliyoruz Anayasa ile Cumhurbaşkanı secimi konusundaki madde taslaktan çıkarıldı ANKARA. (Cumhuriyet Bürosu) CumhurbaşkanıBin Anayasa için yapılacak halkoylaması ile seçileceğıne ilişkin geçicı maddenin teslaktan çıkarılacağı öğrenıldi. Danışma Meclisi Auayasürdürdügü, öğrenildiğine göre Anayasa Taslağı büyük bir ihtimalle yann Komisyon Başkanı Prof. Orhan Al dıkaçtı tarafından düzenlene cek basın toplantısıyla açıkla nacak. Dauışraa Meclisi Başkanı Sadi Irmak, «Ana yasa Taslagımn verilmesibir adamm seçeneksizliğim ni bekliyoruz» dedi. Bahanlar Kurutu'nOan son Irmak, Cumhuriyet muistifalarla birUkU. doğai ıddia etmeh, sadece ekonoolan, biraz gectkmeyle de mi biümine değil. oyru za nablrlnln konuya lllşkln so olsa gerçehleşmiştir. Türfei manda yurdumuzdaki uzr rusunu yanıtlarken. cAnay« olağanustü bir rejimi yo >nan potansiyeline de bir bn yasa Komisyonu'nca taslagın ne zaman Başkanbga şıyor olsa bile. bu kadar bu kıma saygmzhk olurdu. 24 Ocofe poiitikatarının ve verileceğini bilmedlğinl» be yufe mali skandallardan son ra sorumluluk mevkiinde saytn Turgut Özzl'm kişili Itrterek «Bagfln (dün) bek bulunanlarvn görevlerini sür ginde simgeleşen ekonomik lenebUir» dedi. dürmeleri sağduyuya ayktn, vaklaşımlann ne Jürk inst> Danışma Meclist Başkanı düaerdi. Üstelik, yurdumuzr rnna. ne de kuruimasına ça Sadi Irmak, Anayasa tasla da geçerü ekonomik siste lışıtan demokratik reilms 21nın Başkanlığa verilmesi min çerçeveei içinde tek bir îîonusunda herhangl btr ekonomik poUükamn ve tek <Arkam S». II. Sfl. K ds) baskının sözkonusu olmadı (Arkası Sa. 11. Sfl. 2 de) sa Komisyouu uzun tartı* malar sonucunda Türkiye' nın yedinci Cumhurbaşkanı nın Anayasa için kasım ayında yapılacak olan halk oy lamasında seçileceğine iliş kin olarak taslakta yer alan maddeyi metinden çıkardı. Damşma Meclisi Anayasa Komisyonu tarafından hazu lanmakta olan 1982 Anaya sası taslağının son gelişmelere göre bugün Başkanhğa verilmesi bekleniyor. Anayasa Komisyonu'nun dünde çalişmalaruu araüksız GÖZLEM ! olaylann ardındaki Ekonomi Insan Icîn... UĞUR MUMCU Kadro Değisti... Ozal ve Erdemln görevlerinden aynlmalanndaD =onra izlenen ekonomik siyasette köklü bh* değişiklik olur mu? Böyle köklü bir değişikligin olacaguu pek sanmıyoruz. Tabii, yeni Maliye Bakanı Sayın Kafaoğ(Arkası Sa. 11, Sü. 7 de) LİBYAtMİ TÜRK MUJEARHİTLERİ Altan OVMEN Yaztsi 9. sayfada
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog